TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ KAPCSOLATA a) Felettes szervekkel való kapcsolat b) Felhasználók részére adott információk (a működési terület kifüggesztése az ügyfélszolgálati irodában, szerelők elérhetősége, stb.) ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK a) Felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok c) A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK a) A felhasználói elégedettségi vizsgálat bemutatása b) A szolgáltatás színvonalának mutatói, és biztosításának eljárásrendje c) Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői d) A forgalmazott gáz minőségi előírásai e) A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK a) A folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó, üzleti titkok körébe nem tartozó főbb műszaki paraméterek b) A földgázelosztó által működtetett rendszer üzemviteli irányítási rendje, beleértve az ezek távfelügyeletét és adatforgalmát biztosító rendszert c) Az alkalmazott fogyasztásmérő berendezés mérőteljesítményére és a fogyasztó nyomásszabályozóra vonatkozó műszaki követelmények, valamint fogyasztásmérő berendezés cseréjének eljárási és formai feltételei d) A földgáz mennyisége mellett szükséges egyéb jellemzők mérési adatainak képzése és a mérési adatok közreadása A FELHASZNÁLÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK MÓDJAI ÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI a) Az igény kielégítés feltételei, a felhasználóval kötött csatlakozási szerződés mintája, tartalmi elemei b) Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje és szabályai c) Az igénylőtől az igénybejelentéssel összefüggésben kért adatok, dokumentumok felsorolása, és azok benyújtásának módja d) Ajánlattételi kötelezettség, az ajánlat feltételei és az elmulasztásának következményei e) A felhasználó személyében történt változás esetén alkalmazott eljárás f) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés készítése, átalakítása, vagy megszüntetése esetén készült kiviteli terv műszaki-biztonsági felülvizsgálatának eljárás, díjai g) Bekapcsolás h) A földgázelosztásból történő kikapcsolás rendje i) A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználó berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálata A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELOSZTÓ ÁLTAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEKHEZ a) Általános szerződési feltételek, különösen a felek jogai és kötelezettségei b) Szerződés típusok c) Egyedi feltételek kezelése d) Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok / 137

3 7.da) Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség és eljárásrend üzemzavar és korlátozás esetén db) Az értesítési kötelezettség ideje, módja, értesítés a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról, várható időtartamáról dc) Az értesítés elmaradásának következményei dd) A felek együttműködése a helyreállítás érdekében de) A földgázelosztás szüneteltetése kezdeményezésének módja e) Az engedélyes rendszerének karbantartása és hibaelhárításának rendje f) A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények g) A csatlakozásért fizetendő díj, mértéke és számításainak részletes szabályai h) Mennyiségi elszámolás és fizetési előírások ha) A fogyasztásmérő berendezések leolvasásának gyakorisága hb) Az elszámolás alapja, időszaka és rendje hc) Jogszabályban meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai hd) A mérés és elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai he) A számlázás és a számlakifogásolások intézésének rendje hf) A kötbérek alkalmazásának és fizetésének rendje hg) A választható fizetési módok hh) A választható fizetési határidők hi) A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók i) A fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételei SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, SZABÁLYTALAN ÉS SZERZŐDÉS NÉLKÜLI VÉTELEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK a) A szerződésszegés esetei b) Az egyes szerződésszegések esetei, valamint azok szankciói és következményei c) A szerződésszerű állapot helyreállítása d) Szerződés nélküli vételezés és jogkövetkezményei e) A szabálytalan vételezés esetei és jogkövetkezményei, valamint a szabálytalan vételezés esetén lefolytatott vizsgálat eljárási és formai feltételei A PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE a) A beérkező panaszok rögzítése, archiválása b) A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása c) Érdemi válaszadási határidő d) A válaszadási határidő elmulasztásának következményei ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK, EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK a) Állandó ügyfélszolgálati irodákban ellátott feladatok b) Ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok c) Az ügyfélszolgálatok elérhetősége VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK a) Irányadó jogszabályok megjelölése b) Bírósági kikötések c) Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja A VÉDENDŐ FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA a) Az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása / 137

4 13. b) Az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja II. Mellékletek II/1. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai II/2. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, azok nyitva tartása II/3. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek II/4. A csatlakozás pénzügyi feltétele és a megállapodás II/5. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek II/6. Szerződésminták II/7. A korlátozási sorrend II/8. Kötbértábla II/9. Garantált Szolgáltatások III. Függelékek III/1. A társaság szervezeti felépítése III/2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása 4 / 137

5 III/4. A társasági azonosító bemutatása III/5. Gázveszteség számítás vezetékszakítás esetén III/6. Kiegészítő szolgáltatások díja III/7. Nyilatkozat III/8. Jegyzőkönyv ténymegállapításról III/9. A helyszíni ellenőrzés menete, illetve a tevékenység során használt eszközök a TIGÁZ-DSO Kft. által lefolytatott mérőcsere és helyszíni ellenőrzés esetén III/10. Felhasználóváltozás bejelentése - formanyomtatvány 5 / 137

6 1. Általános rész i) Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: földgázelosztó, engedélyes vagy TIGÁZ-DSO Kft.) a Magyar Energia Hivatal, illetve a jogutódja, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH, Hivatal) földgáz elosztására vonatkozó működési engedély tárgyában kiadott határozata alapján végzi földgázelosztói tevékenységét. A földgázelosztó a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET), valamint a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.), továbbá más vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és a földgázelosztási működési engedély előírásainak megfelelően készítette el az Földgázelosztási Üzletszabályzatát (továbbiakban: Üzletszabályzat). A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat - figyelemmel a GET, valamint a Vhr. rendelkezéseire a Hivatal jóváhagyásával július 01. napjától lép hatályba. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat hatálya a hatályba lépése előtt megkötött, de hatályba lépésekor érvényben lévő jogviszonyokra is kiterjed, azt alkalmazni kell a földgázelosztó valamennyi szerződéses jogviszonyában, beleértve a jelen Üzletszabályzat hatályba lépése előtt kötött illetve a hatályba lépés időpontjában meglévő szerződéseket is. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzata helyébe jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Földgázelosztási Üzletszabályzat lép. A TIGÁZ-DSO Kft. területi illetékességi körébe tartozik a GET szerinti minden olyan település, településrész, terület, amely gázellátására a Hivatal földgázelosztási működési engedélyt adott, vagy a későbbiek során ad. A jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed a földgázelosztó földgázelosztási engedélyes szolgáltatásait, gázelosztó vezetékeinek és azok berendezéseinek kapacitását igénybevevő egyetemes szolgáltatóra, földgázkereskedőre, továbbá a felhasználókra. Az Üzletszabályzat tartalmazza a földgázelosztó által nyújtott szolgáltatás általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait, szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, a szabálytalan és szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat, továbbá a szolgáltatás színvonalának és a felhasználói 6 / 137

7 igény kielégítésének részletes szabályait. A földgázelosztó az Üzletszabályzatot a Hivatal jóváhagyásával módosíthatja, amennyiben azt a jogszabályváltozások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. A földgázelosztó Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzatát mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja, térítés ellenében róla másolatot készít, valamint a honlapján hozzáférhetővé teszi. ii) Fogalmi meghatározások Jelen felsorolásban nem szereplő fogalmakat a GET -ben, valamint a Vhr.- ben foglaltak szerint kell értelmezni. Általános szerződési feltételek: a Ptk. alapján általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételek módosulásának tényéről, tartalmáról és feltételeiről a földgázelosztó a jelen Üzletszabályzat és az általános szerződési feltételek módosítására irányadó GET és Vhr. rendelkezések, valamint a Ptk.- nak az általános szerződési feltételek megváltozására vonatkozó rendelkezései figyelembe vételével - köteles tájékoztatni a felhasználót. Alapdíjas felhasználó: a 100 m 3 /h és az alatti, az üzemi paraméterek (üzemi nyomás, térfogat, hőmérséklet) alapján gáztechnikai normál állapotra átszámított névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó. Allokálás: az együttműködő földgázrendszer két egymáshoz közvetlenül kapcsolódó rendszerüzemeltetője közötti földgáz forgalom maradéktalan felosztása az adott hálózati ponton érintett rendszerhasználókra. Átalánydíjas felhasználó: olyan lakossági fogyasztó, aki csak főzési célra vételez, akinél nincs felszerelve fogyasztásmérő berendezés és ezért a földgáz-fogyasztása a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló jogszabályban előírtak szerint kerül megállapításra. Betáplálási pont a földgázelosztó rendszeren: a földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztó 7 / 137

8 a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztó által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztó által meghatározott átadás-átvételi pont. Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. Csatlakozási díj: a csatlakozási jog, illetve a vásárolt kapacitás mint vagyoni értékű jog megszerzéséért fizetendő díj. Csatlakozási szerződés: a földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében, vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat, több egymástól különböző felhasználó, illetve rendszerhasználó esetén. Egyéb igazolható módon történő értesítés: a felhasználók és rendszerhasználók elektronikus üzenet, rögzített telefonos egyeztetés, munkavállaló általi személyes kézbesítés, azonosítóval ellátott postai levél, vagy ajánlott postai küldemény útján történő értesítése. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, a GETben és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott szolgáltatások értékesítése. Egyetemes szolgáltató: olyan földgázkereskedő, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat igényük esetén egyetemes szolgáltatással látja el (továbbiakban: földgáz kereskedő és/vagy egyetemes szolgáltató). 8 / 137

9 Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó: a lakossági fogyasztó, és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. Ellátás biztonsági szint: a földgázellátásnak a Vhr.- ben meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható. Elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót és a 20 m 3 /h vagy 20 m 3 /h -nál nagyobb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgáz- kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak, illetve a m 3 /h névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az ilyen gázmérővel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie. Elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet 1. számú melléklete szerinti földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetnie. Elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak az átadás-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége alapján számított hőmennyiségre (MJ) kell fizetnie az 1/2013. (VII.11.) MEKH rendelet alapján Elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek és a MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgáz kereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie. 9 / 137

10 Elosztóhálózat - használati szerződés: a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Elosztói engedélyes: az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására engedélyt kapott. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. Elszámolási időszak: a szerződésben megállapított, az elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak. Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi szabályok szerinti mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla. Engedélyesi jogi zár: a földgázelosztó tulajdonában lévő, a felhasználási helyen felszerelt olyan eszközök, jelzések amelyek védik vagy jelzik a nyomásszabályzón, a fogyasztásmérő berendezéseken vagy egyéb helyeken a jogtalan beavatkozásokat. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel 10 / 137

11 fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fogyasztásmérő-berendezés: az a hitelesített mérőeszköz - tartozékaival együtt - amely az elfogyasztott gázmennyiség mérésére szolgál. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél (fogyasztásmérő berendezésnél) lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Felhasználói nyomásszabályozó: az a készülék, amely a földgáz-elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a felhasználóval kötött szerződésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól a gázfogyasztó készülékig terjed. Fogyatékkal élő fogyasztó: a GET alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a GET pontja szerinti gázfajtákat is. Forrásoldali kapacitás: a felhasználó napi csúcskihasználási óraszámának (óra/nap) és a kiadási ponti kapacitásigénynek (MJ/óra) a szorzata. 11 / 137

12 Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. Földgázipari vállalkozás: gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Garantált Szolgáltatások: az egyedi felhasználókat érintő minőségi mutatók, melyeket az engedélyes az üzletszabályzatában szerepeltet, és amelyek nem teljesítése esetén kötbért fizet az érintett felhasználónak. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik. Gázellátó rendszer: a gázelosztó vezeték, a csatlakozó vezeték, a fogyasztói vezeték és a felhasználói berendezés együttesen. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. Gáztechnikai normál m 3 : az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m 3 ) térfogatot foglal el. GESZ: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, a Földgázelosztási Szabály- 12 / 137

13 zat. Havária: az a súlyos üzemzavar (pl. létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, tűz, robbanás), amely miatt a közúti, vasúti forgalmat korlátozni kell, lakóterületet kell kiüríteni, továbbá, ha az a környezet (víz, talaj, stb.) jelentős szennyezését okozza, vagy ha a szállító/elosztóvezetéken a szállítás/elosztás, vagy a tároló üzemképessége tekintet nélkül annak időtartamára megszűnik, és melynek következtében a szerződésekben vállalt szolgáltatások nem biztosíthatók. Hidraulikai egyensúly: az együttműködő földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított a működéshez szükséges nyomásérték. Hosszú távra lekötött kapacitás: egy gázévre vagy azt meghaladó időtartamra szerződéssel lekötött szállítási rendszerüzemeltetői, elosztó- és tároló kapacitás. Igénybejelentés: a felhasználó, jelen Üzletszabályzat 6. pontjában meghatározott formában, dokumentált módon tett új, illetve többlet kapacitásigényének bejelentése. Informatikai platform: a földgázpiac működését segítő adatbázis-rendszer, amelyet a rendszerhasználók és engedélyesek a hozzáférésre jogosultságuk alapján használnak. Jogos reklamáció, vagy panasz: olyan reklamáció vagy panasz, amely alapján az engedélyes a felhasználó kérésének helyt ad, és intézkedik a reklamáció, vagy a panasz okának megszüntetése érdekében. Kapacitás-lekötési szerződés: az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja. Kiadási pont a földgáz-elosztórendszeren: az a hálózati pont, amelyen a földgáz elosztása a földgáz-elosztórendszeren véget ér és a földgázelosztó a rendszerhasználatra jogosultnak vagy a másik rendszerüzemeltető engedélyesnek átadja. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az 13 / 137

14 együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen. Kötbér: a szerződés megerősítését szolgáló kikötés, amely alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A földgázelosztó a felhasználókkal, rendszerhasználókkal kötött szerződések alapján - a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szerződésszegési esetekben kötbér érvényesítésére jogosult vagy fizetésére köteles. A kötbérfizetési kötelezettséggel érintett szerződésszegési esetek (pl. szabálytalan vételezés) a jelen Üzletszabályzat 8. b.) pontjában, fizetendő kötbérek mértéke pedig a jelen Üzletszabályzat mellékletében kerülnek meghatározásra. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Lekötött kapacitás: az elosztóvezeték kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitás-lekötési szerződéssel leköt, és amely a Vhr. -ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. Leágazó vezeték: az elosztó vezeték azon része, amely az elosztó vezeték-leágazástól a felhasználási hely telekhatáráig tart. Másodlagos kapacitás kereskedelem: a rendszerhasználók által lekötött, de fel nem használt szállítási rendszerüzemeltetői, tárolói, elosztói kapacitásoknak az ÜKSZ- ben maghatározottak szerint történő továbbértékesítése. MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Megkeresés: postai küldeményként beérkező, vagy személyesen átnyújtott és igazoltan átvett, vagy elektronikus levélben, vagy faxon keresztül megküldött, írásban rögzített megkeresés, továbbá személyesen, vagy telefonon elmondott, ügyintézés során azonnal 14 / 137

15 el nem intézhető, és bejelentőlapon vagy informatikai rendszerben rögzített ellenőrizhető, visszakereshető megkeresés.. Mérési rendszer névleges teljesítménye: ha a fogyasztásmérő berendezések(k) 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba van(nak) beépítve, a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés(ek) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normál állapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a fogyasztásmérő berendezés(ek)nél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a forgalmazott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. Minimális minőségi követelmény: a felhasználók érdekében a MEKH által meghatározott minőségi mutatók (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal), melyek jelen Üzletszabályzat 4. c) pontjában, illetve a 9. számú mellékletében kerültek részletesen megjelenítésre. MKEH: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmenynyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke. NFH: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása. Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitás-lekötési folyamatban hosszú távú szerződéssel leköthető, a rendszerüzemeltetőknél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a Vhr.-ben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában. OMSZ: Országos Meteorológiai Szolgálat. Panasz: panasznak az tekintendő, amikor a felhasználó az engedélyeshez intézett korábbi reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. 15 / 137

16 POD: PoD (Point of Delivery): Elszámolási Pont: a Rendszerüzemeltetők és a Rendszerhasználók szerződésében a felhasználó felhasználási helyéhez hozzárendelt egyedi azonosító(k). Profil alapú elszámolási rendszer: a 100 m 3 /óra és annál kisebb mérőteljesítményű gázmérővel rendelkező háztartási és nem háztartási felhasználási helyek fogyasztásának előzetes gáznapi elszámolása (allokálása) a földgázelosztó által. Reklamáció: reklamációnak minősül minden olyan megkeresés, amelyben a bejelentő azt állítja, hogy az engedélyes földgázelosztási tevékenységével kapcsolatos szolgáltatás vagy az engedélyes alkalmazottjának, vagy a megbízásából eljárónak munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, az engedélyében, illetve az Üzletszabályzatban foglaltaknak. Az engedélyesnek az elosztási tevékenységével kapcsolatos szolgáltatását igénybevevő felhasználótól érkező bejelentések. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitás-lekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez (továbbiakban: földgáz kereskedő és/vagy egyetemes szolgáltató és/vagy saját jogán eljáró felhasználó). Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. Rendszerüzemeltető: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztó. Skálázási tényező: éves/havi leolvasáskor a felhasználási helyre elszámolt fogyasztás és az ugyanezen időszak szumma profil értékeinek hányadosa Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló műszaki kapacitásának kapacitás-lekötési szerződéssel le nem kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része. Szállítási rendszerirányítás: az együttműködő földgázrendszer GET-ben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátása. Szállító és elosztó rendszer névleges kapacitása: a geometriai és hidraulikai jellem- 16 / 137

17 zőkből számított, adott betáplálási és kilépési pontokra vonatkozó, időegység alatt maximálisan átáramló gázmennyiség. Szerződés nélküli vételezés (rendszerhasználat): amennyiben a felhasználó a gázelosztó vezetéket úgy használja, hogy hálózathoz való csatlakozásra nem kötött elosztói csatlakozási szerződést, illetve a vételezésre nem rendelkezik elosztóhálózat használati és- akár egyetemes szolgáltatóján vagy földgázkereskedője útján kapacitás-lekötési szerződéssel. Szervezett földgázpiac: a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában folyik. Telephelyi vezeték: az egybefüggő telephelyen belül lévő telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték. Település: a Magyarország Helységnévtárában (a továbbiakban: helységnévtár) meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. Ügyfélszolgálati iroda: a közvetlen ügyfélkapcsolat kezelés helye, amelynek a feladata a felhasználó személyes megkeresése esetén történő ügyintézés. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza. 17 / 137

18 Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek rész. iii) Az engedélyesre vonatkozó adatok A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság adatai: cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített cégnév: TIGÁZ-DSO Kft. székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u bejegyezve: Debreceni Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékszám: cégbejegyzés időpontja: május 08. A társaság határozatlan időtartamra alakult. Az üzleti évek minden év január 1. napján kezdődnek és ugyanazon év december 31. napján végződnek. iv) Az engedélyes által végzett tevékenységek bemutatása A TIGÁZ-DSO Kft. tevékenységére az Alapító Okirata, a GET, a Vhr., valamint a vonatkozó jogszabályok, a Hivatal jogerős határozatai, továbbá a kapcsolódó egyéb rendelkezések az irányadóak. Az engedélyes a GET szerint a működési területén kizárólagosan jogosult és köteles a Hivatal által kiadott működési engedélyben meghatározott földgázelosztó vezetékrendszer üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére, valamint földgázelosztási tevékenység végzésére. Az engedélyes köteles a GET és a Vhr. továbbá a Hivatal által kiadott működési engedélyében foglaltak szerint bekapcsolásra engedélyezett működési területen a gázelosztó hálózat létesítését, az engedélyezés alapjául szolgáló kérelemben bemutatott és elfogadott pénzügyi-gazdasági feltételek megtartása mellett megvalósítani. Az új felhasználói igényekhez szükséges bővítéseket, fejlesztéseket köteles elvégezni, amennyiben azok megfelelnek a GET előírásainak. 18 / 137

19 A földgázelosztó az alábbi főbb tevékenységek ellátásáról gondoskodik: földgáz elosztás, gázelosztó hálózat üzemeltetés, gázelosztó hálózat fejlesztés, gázelosztó hálózat karbantartás, üzemzavar elhárítás, műszaki irányítás, felhasználási helyek nyilvántartása, mérés, leolvasás, ellenőrzés. 2. A külső környezettel való kapcsolata A földgázelosztó kapcsolatot tart az elosztói engedélye alapján ellátott feladatai és tevékenysége vonatkozásában az illetékes hatóságokkal, rendszerhasználókkal, felhasználókkal és engedélyesekkel. 2. a) Felettes szervekkel való kapcsolat Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A GET, a Vhr. és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján a MEKH látja el az engedélyes és tevékenysége felügyeletét, így különösen kiadja a földgázelosztási működési engedélyt, jóváhagyja az Üzletszabályzatot és annak módosításait, ellátja a földgázelosztási tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt hatósági feladatokat, továbbá eljár a hatáskörébe tartozó felhasználói panaszok ügyében. Elérhetőségek: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. Tel.: Fax.: A Hivatal központi postafiókja: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság A lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatos eljárást a GET 64. -a szabályozza, melynek értelmében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, vagy mérés- 19 / 137

20 re, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén figyelemmel a Hivatal fent hivatkozott hatáskörére a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A MEKH fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatait a GET tartalmazza részletesen. Elérhetőségek: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. Tel.: Fax : Megyei (Fővárosi) Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében január 1-jét megelőzően az NFH területi szerveként működő fogyasztóvédelmi felügyelőség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé a megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve január 1-jén válik. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek címét és elérhetőségeit a jelen Üzletszabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Műszaki-biztonsági szempontból látja el a felügyeletet. Elérhetőségek: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Fax: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 20 / 137

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2007. április 25. 2 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA...5 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Az ászf általános rendelkezései... 3 3. A szolgáltatások

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15,

Részletesebben

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült 2003.08.01. Előző módosítás: 2012.10.01. 2013.12.15, 2014.05.15.,2014,06.15, 07.01.,07.15, 08.15, 09.01,11.01.,

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: Hatályos: 2012.01.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben