FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014

2 2

3 3 TARTALOMJEGYZÉK 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása ) Az engedélyes külső környezettel való kapcsolata a) Felettes szervekkel való kapcsolat b) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének és működésének rendje ) Az üzletszabályzattól - mint általános szerződési feltételrendszertől - történő eltérés lehetőségei, egyedi feltételek kialakításának lehetősége ) Általános biztonsági előírások a) A felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok c) A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések ) Az ellátás minőségi és szolgáltatási színvonala a) Az engedélyes tevékenység minőségi jellemzői b) A forgalmazott gáz minőségi előírásai c) A gázminőség ellenőrzésének részletes eljárásrendje d) A szolgáltatás színvonalának eljárásrendje és mutatói e) A fogyasztói elégedettség vizsgálat bemutatása ) Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás részletes bemutatása a) A szolgáltatást igénybe venni kívánó felhasználó szerződéskötési igényének kezelése (a folyamat a szerződéskötésig, a szerződéskötést megelőzően a felek által teljesítendő feltételek). 26 aa.) Az igénybejelentés rendje ab.) Tájékoztatás az igénybejelentésre az engedélyes részéről ac.) A szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje ad.) A szerződő partnerrel szemben támasztott követelmények ae.) Az ajánlattétel szabályai, ajánlati kötöttség b) A szerződéskötésre vonatkozó szabályok ba.) A szerződés létrejöttének módja bb.) A szerződés hatálybalépéséhez szükséges esetleges további feltételek c) A szerződés módosítása ca.) A szerződés egyoldalú módosításának esetei, a módosítás közzétételének módjára és határidejére vonatkozó előírások cb.) A felhasználónál történt változás esetén alkalmazott eljárás d) A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések da.) Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétere db.) A leolvasás gyakorisága, rendje dc.) Mérés, elszámolás hibás, vagy nem hiteles mérés esetén dd.) A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletes szabályai de.) Az elszámolás alapja, elszámolási időszakok df.) A számlázás rendje dg.) Jogszabályban vagy a Hivatal által meghatározott ár, annak alkalmazási feltételei és az árhoz képest alkalmazott árengedményezés szabályai, az árváltozás bejelentésének módjára és határ-idejére vonatkozó előírások dh.) A választható fizetési és elszámolási módok és határidők... 46

4 4 di.) Fizetési és elszámolási módok közötti váltás lehetőségére, módjára, feltételeire, az igénybe vehető kedvezményekre és az igénybevétel feltételeire vonatkozó aktuális tájékoztatás elérhetősége e) A szerződő felek jogai és kötelezettségei f) A szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása g) Hatályon kívül helyezve h) A szerződés megszűnésének esetei ha.) A szerződés időtartamának meghatározása hb.) A rendes felmondás szabályai hc.) Az azonnali hatályú felmondás - az azonnali felmondáshoz vezető súlyos szerződésszegések meghatározása hd.) A szerződés megszűnésének egyéb esetei he.) Elszámolás a szerződés megszűnése esetén i.) A szerződésszegés kezelése ia.) A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, eljárásrendje ib.) A szerződésszegés bizonyítására vonatkozó szabályok ic.) Az egyetemes szolgáltatási szerződés megszegésének esetei és jogkövetkezményei, az azonnali felmondást nem eredményező szerződésszegések következményei id.) A gázmérő nélküli fogyasztás feltételei, megszegésének szankciója (a szolgáltatás folytatásának megtagadása) j.) A szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok k.) A panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések ka.) A beérkező panaszok rögzítése, archiválása kb.) A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása kc.) Az érdemi válaszadási határidő kd.) A válaszadási határidő elmulasztásának következménye l.) Az ügyfélszolgálatok, egyéb elérhetőségek la.) Az állandó ügyfélszolgálatokon ellátott feladatok lb.) Az ügyfélszolgálati fiókirodákban ellátott feladatok, egyéb ügyfélszolgálati pontokon ellátott feladatok lc.) Telefonszámok, postacímek, azok megjelölésével együtt, hogy mely telefonszámon milyen ügyeket lehet elintézni, illetve mely postacímen milyen bejelentés tehető m.) Vitarendezés, értesítések ma.) Irányadó jogszabályok megjelölése mb.) Bírósági kikötések mc.) A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja n.) A védendő fogyasztókra vonatkozó speciális rendelkezések ) Az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatása a) Az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolása 70 b) Az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díja... 70

5 5 Mellékletek 1. Ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2. Telefonszámok, postacímek, egyéb elérhetőségek 3. Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek, az árkategóriák szerinti megosztás módja 4. Szerződésminták 4/a/1. sz. melléklet: Egyetemes szolgáltatási szerződés minta lakossági felhasználók részére 4/a/1-TH. sz. melléklet: Egyetemes szolgáltatási szerződés minta lakossági felhasználók ( társasházak és egyéb fogyasztói közösségek ) részére 4/a/1-EM. sz. melléklet: Szerződés-kiegészítés minta előre fizető mérő felszereléséhez 4/a/2. sz. melléklet: Egyetemes szolgáltatási szerződés minta mérő nélküli (átalánydíjas) felhasználók részére 4/a/3. sz. melléklet: Általános szerződés feltételek lakossági felhasználók (fogyasztók) részére 4/b/1. sz. melléklet: Egyetemes szolgáltatási szerződés minta 20 m3/h és 20 m3/h alatti mérőteljesítménnyel (kapacitással) rendelkező nem lakossági felhasználók részére 4/b/2. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek nem lakossági felhasználók részére 5. Kötbértábla 6. Külön díj ellenében végezhető szolgáltatások árjegyzéke Függelékek 1. A társaság szervezeti felépítése 2. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 3. Az érdek-képviseleti szervezetek felsorolása 4. Egyetemes szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés formanyomtatványa, gázmérő átadásátvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez 5. 5/a. Ügyfélszolgálati színvonalmutatók 5/b. A felhasználókat érintő garantált szolgáltatások 6. Az elszámolásnál alkalmazott fogyasztási jelleggörbe

6 6 1) Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások, az engedélyesre vonatkozó adatok, az engedélyes által végzett tevékenység bemutatása Az üzletszabályzat hatálya A Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: FŐGÁZ Zrt., egyetemes szolgáltató vagy engedélyes), székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., a Magyar Energia Hivatal (jogutódja: Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal) által kiadott 27/2009. számú működési engedély alapján végzi az egyetemes szolgáltatási tevékenységét. A FŐGÁZ Zrt. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (Get.), valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, és a Működési Engedély előírásainak megfelelően készítette el jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzletszabályzatát (a továbbiakban: Üzletszabályzat). Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a FŐGÁZ Zrt-re, mint egyetemes szolgáltatóra, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján földgázt vételező felhasználókra, továbbá minden olyan személyre, illetve szervezetre, aki/amely az egyetemes szolgáltatás igénybevétele illetve nyújtása szempontjából érintett, illetve érdekelt. Az Üzletszabályzat területi hatálya kiterjed a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatási működési engedélyében meghatározott teljes szolgáltatási területére. Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a FŐGÁZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások általános mennyiségi, elszámolási és fizetési előírásaira, szerződési feltételeire, a szerződésszegésre és a panaszkezelésre. Az Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal, MEKH, vagy Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) jóváhagyásával, a MEKH általi jóváhagyás napján lép hatályba (időbeli hatály). A FŐGÁZ Zrt-nek a Hivatal 474/2009. számú, 757/2012. számú és 2244/2013. számú határozataival jóváhagyott földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzata a MEKH jóváhagyásával módosul, helyébe a jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegű üzletszabályzat lép. Az Üzletszabályzat és az ebben szereplő általános szerződési feltételek a fenti egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat és az abban foglalt általános szerződési feltételek helyébe lép, a hatálybalépéskor már folyamatban lévő, illetve a hatályba lépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó. Ez a rendelkezés értelemszerűen irányadó az Üzletszabályzat és az ebben szereplő általános szerződési feltételek jövőbeni módosításaira is. A FŐGÁZ Zrt. köteles Üzletszabályzatát módosítani vagy új üzletszabályzatot készíteni, ha azt jogszabályi változások, hatósági előírások, vagy egyéb körülmények indokolttá teszik. A módosított Üzletszabályzat hatályba lépésének feltétele a MEKH jóváhagyása. A FŐGÁZ Zrt. az Üzletszabályzatban foglaltak szerint tájékoztatja a felhasználókat az Üzletszabályzat megváltozásáról, valamint biztosítja a módosított Üzletszabályzat megtekintésének lehetőségét. A FŐGÁZ Zrt. a jóváhagyott Üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezi, kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja, és internetes honlapján hozzáférhetővé teszi, arról másolatot készít.

7 7 Fogalom meghatározások A jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - személyes adatok feldolgozását végzi. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. Alapvető eszköz: a működési engedélyben felsorolt azon eszközök és vagyoni értékű jogok összessége, amelyek a földgázipari vállalkozás alaptevékenységének folytatását biztosítják. Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF): általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Átalánydíj: az a jogszabályban meghatározott díjtétel, amit az átalánydíjas felhasználó földgázfogyasztásának ellenértékeként fizet. Átalánydíjas (gázmérő nélküli) felhasználó: olyan felhasználó, aki földgázt csak főzési célra vételez, és nincs felszerelve nála gázmérő, így a földgáz-fogyasztása a lakás és a gáztűzhely méretétől függően kerül megállapításra Csatlakozási szerződés: a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó és a leendő felhasználó vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték. Egybefüggő telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, a földgázellátásról szóló évi XL. törvényben (a továbbiakban: Get.), a végrehajtására kiadott 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott szolgáltatások értékesítése. Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat (ESZSZ): a Vhr. 2. sz. mellékletében közzétett szabályozás, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, valamint az egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, és az egyetemes szolgáltatási szerződés főbb tartalmi elemeit és kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit tartalmazza. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (fogyasztó): a lakossági fogyasztó és a 20 m 3 /óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználó, valamint az önkormányzati bérlakásban élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat.

8 8 Egyetemes Szolgáltató: olyan földgázkereskedő, amely az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat igényük esetén egyetemes szolgáltatással látja el, jelen Üzletszabályzat alkalmazásában a FŐGÁZ Zrt. Egyetemes szolgáltatási szerződés: az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó és az egyetemes szolgáltató között létrejött földgáz-kereskedelmi szerződés. Együttműködő földgázrendszer: az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem. Ellátás biztonsági szint: a földgázellátásnak a Vhr-ben meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható. Elosztóhálózat-használati szerződés: a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja. Elosztói Engedélyes (elosztó): az az önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a meghatározott településrészen, településen (településeken), területen a földgáz elosztására engedélyt kapott. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja Magyarország államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig Magyarország államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára. Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését. Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak. Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) szerint kialakított, a rendszerüzemeltető által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. Elszámoló számla: a földgáz-kereskedelmi szerződés időtartama alatt, az elszámolási időszak kezdő és záró mérőállásán alapuló számla Engedélyes: aki a Get. szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van. Felhasználó (fogyasztó): aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol. Felhasználói beadvány: olyan kérelem, megkeresés, amely a felhasználó engedélyessel fennálló, földgáz-kereskedelemmel vagy földgázelosztással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Fizetési határidő: a számlán fizetési határidőként megjelölt időpont, ameddig a befizetésnek a FŐGÁZ-hoz, mint számlakibocsátóhoz be kell érkeznie. A beérkezés időpontja a FŐGÁZ bankszámláján történő jóváírás napja.

9 9 Fizető: adott felhasználási helyen lévő felhasználó földgázfelhasználásának ellenértékét és egyéb díjait számla ellenében kiegyenlítő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A fizető és a felhasználó a felek megállapodásának megfelelően tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. Az egyetemes szolgáltatás díjának megfizetéséért a felhasználó és a fizető egyetemlegesen felelősek. Fogyasztási jelleggörbe: jogszabályban vagy az üzletszabályzatban közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor. A FŐGÁZ az elszámolások során az elszámolási időszakra vonatkozó, jelen Üzletszabályzatban részletesen meghatározott fűtési hőmérsékleti tényező alapján pontosított fogyasztási jelleggörbét alkalmazza. Fogyasztói főcsap: a gázmérőnél lévő, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka. Fogyasztói főelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. Fogyasztói közösség (pl. társasház): közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. Fogyasztói nyomásszabályozó: az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkező gáz nyomását a felhasználóval kötött szerződésben, vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől - ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed. Fogyasztóvédelmi törvény: a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény. Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti. Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható. Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Földgáz-kereskedelmi szerződés: a földgázkereskedő és a felhasználó között létrejött, földgáz adás-vételére irányuló szerződés. Fűtési hőmérsékleti tényező: az átlagos helyiséghőmérséklet (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 3. sz. melléklete szerint 20 Celsius-fok) és a külső napi középhőmérséklet különbsége. Fűtési küszöbérték: az a napi átlagos külső hőmérséklet, amely mellett a fűtőberendezések üzembe helyezése a tapasztalat szerint célszerű és szükséges. Ennek értéke az ÜKSZ szerint 16 Celsius-fok.

10 10 Földgázelosztási Szabályzat (GESZ): a Vhr. 1. sz. mellékletében közzétett szabályozás, amely az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás, a rendszerhasználat és a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó közötti jogviszony részletes szabályait tartalmazza. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétől a következő év június 30-ai gáznap végéig terjedő időszak. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. Gázhónap: adott naptári hónap adott napján reggel 06:00-tól a következő naptári hónap azon napján reggel 06:00-ig, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. Get.: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. Hivatal, vagy MEKH: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Kapacitáslekötési jog: a felhasználási helyet megillető, a csatlakozási szerződéssel megszerzett vásárolt kapacitás feletti rendelkezés, az ingatlan tulajdonosnak az elosztóhálózathoz való hozzáférésre vonatkozó joga. Az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult az adott felhasználási helyen, legfeljebb a vásárolt kapacitásának mértékéig nyilvántartásba vett kapacitást saját használatára lekötni a Vhr-ben előírt módon azon az elosztóvezetéken, amelyhez csatlakozott, ha az előző két gázévben a vásárolt kapacitásánál nem alacsonyabb mértékű kapacitást kötött le. Ebben az esetben a vásárolt és a nyilvántartott kapacitás azonos mértékű. Kapacitáslekötési jog átadó nyilatkozat: a felhasználási hely tulajdonosának írásbeli nyilatkozata, mellyel a kapacitás lekötés jogát átmenetileg átadja a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak. Kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése az engedélyköteles tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de nem kizárólag az engedélyköteles tevékenységet szolgálja, Kerülővezeték: a csatlakozó és a fogyasztói vezetéket összekötő elzáró szerelvénnyel ellátott vezetékszakasz, amely kizárólag a gázmérő üzemzavara esetén a szolgáltatás fenntartására szolgál. Kiegyensúlyozási pótdíj: a földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a szállítási rendszerüzemeltető által a rendszerhasználókkal szemben - külön jogszabály alapján - érvényesíthető pótdíj. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen. Külön díj rendelet: 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

11 11 Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő ráfordítás. Napfok szám: a fűtési küszöbérték alatti hőmérsékleteknek, a fűtési időszak hidegmennyiségével arányos, az ÜKSZ szerint meghatározott értéke. Napi csúcskihasználási óraszám: a csúcsnapi teljes fogyasztás (MJ/nap) és legnagyobb órai kapacitásigény (MJ/óra) hányadosa (óra/nap). Ptk.: március 15-ig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, március 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, alkalmazásukra vonatkozó előírásokat lsd. 6/ma.) pontban. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. Rendszerhez való hozzáférés: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló kapacitásának rendelkezésre bocsátása az azt igénybe venni kívánó rendszerhasználók számára. Részszámla: a felhasználó részére az elszámolási időszakon belül, rendszeres időközönként statisztikai elemzéssel vagy adatszolgáltatással megállapított mennyiségről kiállított számla. Személyes adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintett-tel) kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Szerződés nélküli rendszerhasználat: szerződés nélkül használja a gázelosztóvezetéket az a felhasználó, aki nem rendelkezik elosztóhálózat-használati szerződéssel. Termikus fogyasztás meghatározás: adott elszámolási időszakra vonatkozó fogyasztás meghatározás módja abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre ténylegesen leolvasott mérőállás, a napi átlaghőmérsékleti adatok figyelembe vételével. Az elszámolási időszak napi hőmennyiségeinek az előző azonos időszak fogyasztása alapján, a tényidőszak fűtési hőmérsékleti tényezőivel való korrigálása alapján történő meghatározása. A termikus fogyasztás meghatározás alapja a napi átlaghőmérsékletből számított napi fűtési hőmérsékleti tényező és az ebből képzett időszaki fűtési hőmérsékleti tényező alapú jelleggörbe. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ): az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését okozza.

12 12 Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a Vhr-ben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás. Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. A védendő fogyasztói körbe a szociálisan rászoruló fogyasztók és a fogyatékkal élő fogyasztók tartoznak. Végső menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgáz ellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedő biztosít azon egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedőjük valamilyen okból nem képes ellátni. Végszámla: a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követően, a szerződéses időszakot záró mérőállás alapján kiállított számla Vhr.: a földgázellátásról szóló évi. XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet. A fentiekben nem szereplő fogalmakat a Get-ben és a Vhr-ben meghatározottak szerint kell értelmezni.

13 13 A FŐGÁZ Zrt-re vonatkozó adatok, a FŐGÁZ Zrt. által végzett tevékenységek bemutatása A FŐGÁZ Zrt. általános bemutatása A FŐGÁZ Zrt december 1. napjával jött létre, mint a Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Gázművek általános jogutódja. A FŐGÁZ Zrt. főbb cégjogi jellemzői: A társaság cégneve: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: FŐGÁZ Zrt. Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Cégbejegyzés helye: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: A FŐGÁZ Zrt. határozatlan időtartamra alakult. A FŐGÁZ Zrt. üzleti éve január 1-én kezdődik és ugyanazon év december 31-én végződik. A FŐGÁZ Zrt., mint egyetemes szolgáltató tevékenysége Az egyetemes szolgáltatás során a FŐGÁZ Zrt. a földgázellátáshoz szükséges tevékenységek jogszabályban meghatározott teljes körét biztosítja a felhasználó részére a működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen. A FŐGÁZ Zrt. tevékenysége során más engedélyesekkel együttműködve jár el, így a gázellátáshoz szükséges földgázbeszerzést, földgáztárolást, földgázszállítást, földgázelosztást és egyetemes szolgáltatást biztosítja az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére. Ennek érdekében szerződést köt a gáz beszerzéséről, szállításáról, tárolásáról a megfelelő engedélyesekkel, az elosztás igénybevételéről a területileg illetékes földgázelosztóval. A felhasználóval megkötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltató köteles a szerződésben meghatározott időponttól, a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak folyamatosan földgázt értékesíteni, a felhasználó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni. A FŐGÁZ Zrt. a felhasználókkal kötött egyetemes szolgáltatási szerződése alapján eltérő megállapodás hiányában jogosult az általa ellátott felhasználók szállítási rendszerüzemeltetői, elosztói, tárolói kapacitását kezelni, és e kapacitásokat a rendszerüzemeltetőknél közvetlenül lekötni. A FŐGÁZ Zrt. felhasználók gázellátásának biztosítása érdekében egyetemes szolgáltatás keretébe tartozó feladata: a jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján biztosított földgázellátás a felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiség beszerzése ezen földgázmennyiség felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitások lekötése a földgáz felhasználók részére történő értékesítése egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése számlázás felhasználóváltás kezelése szerződésszegés kezelése egyetemes szolgáltatásból való ki- és belépés kezelése

14 14 ügyfélszolgálati feladatok ellátása. A FŐGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatási tevékenységen kívül az engedélyhez kötött földgázipari tevékenységek közül földgáz kereskedelmi tevékenységet végez. A társaság egyéb tevékenységi köreit a FŐGÁZ Zrt. Alapszabálya tartalmazza. A FŐGÁZ Zrt. osztályszintig lebontott szervezeti felépítését az 1. sz. függelék tartalmazza. 2) Az engedélyes külső környezettel való kapcsolata a) Felettes szervekkel való kapcsolat A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal feladata, hogy a FŐGÁZ Zrt. földgázpiaci jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő egyetemes szolgáltatói működését ellenőrizze. Ezzel kapcsolatosan a Hivatal a földgázellátás biztonságának, a földgáz piac hatékony működésének felügyelete, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése során, többek között az alábbi feladatokat látja el: kiadja a FŐGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélyét, jóváhagyja a FŐGÁZ Zrt. üzletszabályzatát, illetve módosításait, ellenőrizheti a felhasználók ellátására vonatkozó részletes forrástervet, megállapítja az egyetemes szolgáltatás folytatásának minimális minőségi követelményeit, elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás minimális követelményeit, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, megállapítja az egyetemes szolgáltatói engedélyes egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményeit (garantált szolgáltatások), eljár az egyetemes szolgáltatóval szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági fogyasztói panaszokat, a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jár el, ha azok szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és Gazdasági Versenyhivatal Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában foglalt rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a Hivatal Get m) pontja szerinti hatáskörének tiszteletben tartása mellett a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a Fogyasztóvédelmi törvényt kell alkalmazni azzal, hogy a Get. szerinti lakossági fogyasztó a Fogyasztóvédelmi törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

15 15 A felhasználó köteles panaszával a hatósági eljárást megelőzően igazolható módon az engedélyeshez fordulni. A fogyasztóvédelmi ügyekben első fokon a budapesti, illetve megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság járnak el. Az egyetemes szolgáltatási szerződés jelen Üzletszabályzatban meghatározott feltételeinek egyoldalú módosításával kapcsolatos panaszok esetén (Get. 36. (2) bek.), valamint az egyetemes szolgáltatás legmagasabb árától történő eltérés miatti panaszok elbírálására a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult, illetve ha a panaszolt kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, akkor a Gazdasági Versenyhivatal jogosult eljárni. A Gazdasági Versenyhivatal eljár a külön jogszabály alapján hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (illetve a területileg illetékes Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei) és a Gazdasági Versenyhivatal elérhetőségeit a jelen Üzletszabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. Önkormányzati kapcsolatok A FŐGÁZ Zrt. együttműködik az önkormányzatokkal a lakossági fogyasztók adósságkezelésének ügyintézésében. Magyar Államkincstár Az energiatámogatásra vonatkozó jogosultságot a Magyar Államkincstár állapítja meg. Az energiatámogatásra vonatkozóan a Magyar Államkincstár Igazgatósága a jogosultság megállapításáról szóló határozatot megküldi a felhasználónak, valamint elektronikus úton értesíti a FŐGÁZ Zrt-t a jogosultság megállapításáról. b) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének és működésének rendje A felhasználókkal, valamint a felhasználói érdekeket képviselőkkel közvetlen kapcsolattartás biztosítására, bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására, felhasználók tájékoztatására a FŐGÁZ Zrt. ügyfélszolgálatot tart fenn. A kapcsolattartás személyes, telefonos, írásos (papíralapú és elektronikus) formában történhet. A FŐGÁZ Zrt. feladatait teljes szolgáltatási területére vonatkozóan látja el. A kapcsolattartás személyes módjára állandó ügyfélszolgálati irodák és a jogszabályban meghatározott esetekben ügyfélszolgálati fiókiroda(ák) állnak rendelkezésre. Az ügyfélszolgálati irodák elérhetőségét és nyitva tartását a jelen Üzletszabályzat 1. sz. melléklete, a központi telefonos, írásbeli és egyéb elérhetőségeket a 2. sz. melléklete tartalmazza. A FŐGÁZ Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatása vonatkozásában valamennyi ügyfélszolgálati irodán minden ügytípus intézését lehet kezdeményezni. Az ügyfélszolgálat az engedélyesek közötti egyedi együttműködési megállapodás(ok) alapján biztosíthat földgázelosztással kapcsolatos ügyintézést is. Az ügyfélszolgálati irodákban megtekinthető és a internetes oldalon hozzáférhető a FŐGÁZ Zrt. Üzletszabályzata, az ÁSZF és az ÁSZF megváltozásának tényéről szóló tájékoztatás. Az Üzletszabályzatról első alkalommal díjmentesen, a második alkalomtól díjazás ellenében másolat, kivonat kérhető. Az ügyfélszolgálati irodák és egyéb ügyfélszolgálati pontok A FŐGÁZ Zrt. a Get-ben, a Fogyasztóvédelmi törvényben és a Vhr-ben meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot működtet állandó ügyfélszolgálati irodában vagy ügyfélszolgálati fiókirodában, és biztosítja a felhasználók részére az írásban, telefonon és elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét.

16 16 A FŐGÁZ Zrt. elektronikusan (regisztrált ügyfeleknek az online ügyfélszolgálaton keresztül, nem regisztrált ügyfeleknek ben) és telefonon keresztül is lehetővé teszi a felhasználók számára a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását jelen Üzletszabályzat 1. és 2. számú mellékletében meghatározott telefonszámon, címen vagy személyes ügyfélszolgálati irodán. Az állandó ügyfélszolgálati irodákban elektronikus ügyfélhívó rendszer működik. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles. Az állandó ügyfélszolgálati irodák és ügyfélszolgálati fiókirodák csak személyes ügyfélforgalmat bonyolítanak, telefonos megkereséséket és írásos bejelentéseket nem intéznek. Minden irodában biztosított a bankkártyás fizetés, illetve a készpénz átutalási megbízás (csekk) rendelkezésre tartása. Az ügyfélszolgálati irodákban a lakossági fogyasztók beadványait átveszik és a helyben rendelkezésre álló információk alapján elvégzik az ügyintézést. Az írásban benyújtott és a szóban előadott, de el nem intézett beadványokat igazolás ellenében veszik át és gondoskodnak azok intézéséről. A Get. szerinti egyéb esetben a FŐGÁZ Zrt. az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben biztosítja a panaszfelvétel lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az üzletszabályzat elérhetőségét. A beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül az engedélyesek szükség esetén egymás között rendezik, hogy melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni, és az eljáró engedélyesnek a beadvány további ügyintézésre átadásra kerül. Ha a beadvány a földgáz egyetemes szolgáltatással és a földgáz-elosztói tevékenységgel egyaránt összefügg, és ennek következtében több engedélyest érint, az érintett engedélyesek a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az intézkedési hatáskörök rendezéséhez és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket egymás között lefolytatják. A beadványok intézése során az engedélyes 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ ad a felhasználó részére. A 15 napos válaszadási határidő az előző bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő. Az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálatán a felhasználó kezdeményezheti az elosztói csatlakozási szerződés és az elosztóhálózat-használati szerződés megkötését is. A FŐGÁZ Zrt. a beadványokat az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrzi. A FŐGÁZ Zrt. a felhasználó fogyasztási adataira vonatkozóan a Vhr-ben meghatározottak szerint térítésmentesen tájékoztatást ad. Írásos megkeresések kezelése Az írásban érkezett megkeresésekre a megkeresés formájától függően levélben vagy e- mailben válaszol az ügyfélszolgálat. A FŐGÁZ Zrt. biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, kivéve azokat az eseteket, ahol a felhasználó eredeti aláírása szükséges, és a felhasználó nem rendelkezik hitelesített digitális aláírással. A felhasználó eredeti aláírása szükséges például az egye-

17 17 temes szolgáltatási szerződésre, a szerződés felmondását tartalmazó okiratra, a felhasználó által más személy részére adott meghatalmazásra, stb. Online ügyfélszolgálat A FŐGÁZ Zrt. előzetes regisztráció után, a rendszer mindenkori funkcionalitásnak megfelelően az online ügyintézés lehetőségét is biztosítja szerződéses és érdeklődő ügyfeleinek. Az online ügyfélszolgálatra vonatkozó általános szerződési feltételeket ügyfeleink a honlapon történő regisztráció során ismerik meg és fogadják el. Telefonos ügyfélszolgálat A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott elérhetőségi időben fogadja az ügyfelek hívásait. Gázszivárgás bejelentésére a 2. sz. mellékletben meghatározott éjjel-nappal hívható telefonszám áll a felhasználók rendelkezésére. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett megkeresés, illetve az ügyfélszolgálat és a felhasználó közötti telefonos kommunikáció hangfelvétellel rögzítésre kerül. A FŐGÁZ Zrt. a hangfelvételt a Fogyasztóvédelmi törvény előírása szerint öt évig megőrzi. Erről a felhasználó a telefonos ügyintézés során tájékoztatást kap. A hangfelvételt a FŐGÁZ Zrt. a felhasználónak - kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátja. A FŐGÁZ Zrt. a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetében is biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. Ennek érdekében egyedi ügyszámot alkalmaz, amelyről a hívás során tájékoztatja a felhasználót. Fogyasztói érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartás: A FŐGÁZ Zrt. rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, társszervekkel annak érdekében, hogy: megismerje a társaság által kiszolgált ügyfelek érdekképviseleteken keresztül megfogalmazott igényeit, véleményüket beépíthesse a társaság ügyfélkörét érintő döntések meghozatalába, tájékoztassa azokat a FŐGÁZ Zrt. azon tervezett intézkedéseiről, amelyek hatása jelentős az ügyfélkörére, összegzett visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről és az általa készített fogyasztói elégedettségvizsgálatok eredményeiről. 3) Az üzletszabályzattól - mint általános szerződési feltételrendszertől - történő eltérés lehetőségei, egyedi feltételek kialakításának lehetősége Az egyetemes szolgáltatási szerződésre irányadó Üzletszabályzat egyúttal általános szerződési feltételnek is minősül. Az Üzletszabályzat ellenkező kikötés hiányában minden, a FŐGÁZ Zrt-vel egyetemes szolgáltatási szerződést kötött felhasználóra irányadó, s a szerződésben külön nem szabályozott kérdéseket rendezi. A FŐGÁZ Zrt. meghatározott felhasználói csoportok számára egyedi szerződési feltételeket állapíthat meg a jogszabályi rendelkezések keretein belül. Az azonos felhasználói csoportra vonatkozó egyedi szerződési feltételek nem vezethetnek indokolatlan különbséghez az adott felhasználói csoporton belüli felhasználók között. Az egyedi feltételeket minden olyan felhasználó számára biztosítani kell, aki a csoporthoz tartozás feltételeinek megfelel. A csoport kialakítása nem vezethet indokolatlan különbségtételhez a felhasználók között. Ennek megfelelően a FŐGÁZ Zrt., mint egyetemes szolgáltató az azonos felhasználói csoportokban nem alkalmaz megkülönböztetést, nem ajánl más termékcsomagot, ársza-

18 18 bást vagy más feltételt az azonos vagy hasonló szolgáltatási körülmények között vételező felhasználók részére. Az egyedi szerződési feltételekről és alkalmazásuk köréről a FŐGÁZ Zrt. a felhasználók részére ügyfélszolgálatokon (ügyfélszolgálati irodák, telefonos, elektronikus ügyfélszolgálat) és honlapján (www.fogaz. hu) ad tájékoztatást. A felhasználók egyedi szerződési feltételek iránti igényeinek teljesíthetőségét a FŐGÁZ Zrt. megvizsgálja, de ez nem jelent semminemű kötelezettséget számára. 4) Általános biztonsági előírások a) A felhasználók és rendszerhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák és az ellátást biztosító rendelkezések Az egyetemes szolgáltató köteles és jogosult működési engedélyében meghatározott és a gázellátásba bekapcsolt településeken, településrészeken és területeken a folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatásra. Az egyetemes szolgáltató a Get., a Vhr. és más hatályos jogszabályok, a MEKH által kiadott működési engedélye, az ÜKSZ, valamint az engedélyesekkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások alapján végzi tevékenységét. Az egyetemes szolgáltató kizárólag az MSZ 1648 számú szabványban meghatározott minőségű szagosított földgázt szolgáltat. Az egyetemes szolgáltató feladatai elvégzéséhez rendelkezik a szükséges működési engedéllyel, anyagi és tárgyi feltételekkel, szervezettel és szakember állománnyal, informatikai rendszerekkel és távközlési eszközökkel, rövid- és hosszútávú szerződésekkel és igényfelmérésekkel, melyek garantálják az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók biztonságos ellátását. Forrásbiztosítás, szállítás, tárolás Az egyetemes szolgáltatási tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedélyes legalább a következő 3 gázévre rendelkezzen a szolgáltatási területén lévő általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátás biztonsági szintje figyelembevételével megállapított adott gázévi gázfogyasztásnak megfelelő, a Vhr-ben meghatározott mértékű, kereskedelmi szerződésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval, földgáztárolói földgázkészlettel. Az egyetemes szolgáltató köteles az engedélyében meghatározott településeken, településrészeken, területeken földgázt vételező egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátáshoz szükséges földgázt a kereskedőktől az ÜKSZ-ben meghatározott módon és időpontban beszerezni és a szerződéseiben rögzített áron átvenni. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására közvetlenül vagy közvetve forrás- és kapacitáslekötési megállapodásokkal rendelkezik. Elosztás Az egyetemes szolgáltató és a területileg illetékes elosztói engedélyesek közötti együttműködés a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított. A műszaki szolgáltatásbiztonságot a területileg illetékes elosztói engedélyes az üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

19 19 Az elosztó a közterületen keletkezett gázömlést saját költségére hárítja el. Telekhatáron (épületen) belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére tesz intézkedéseket, a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása az ingatlantulajdonos (vagyonkezelő) kötelezettsége és költsége. Az üzemzavarok elhárítására az elosztó folyamatosan működő ügyeleti szolgálatot működtet. Az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezéseket az elosztó üzletszabályzata tartalmazza. Az elosztó az élet- és vagyonbiztonság, valamint a gázszolgáltatás folyamatosságának veszélyeztetettsége esetén a gázszolgáltatást szünetelteti. A veszélyhelyzet megszüntetése és a költségek viselése a vezeték üzembentartóját terhelik. Pénzügyi garanciák A FŐGÁZ Zrt., mint egyetemes szolgáltató pénzügyi háttere megbízható és stabil, rendelkezik az egyetemes szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges, a Get-ben előírt pénzügyi biztosítékkal. b) Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Az adatvédelem alapelvei, célja Az adatvédelem körében az egyetemes szolgáltató, mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a felhasználói személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, valamint biztosítsa a törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelmet. A FŐGÁZ Zrt., mint adatkezelő a jogszabályokban meghatározott engedélyköteles egyetemes szolgáltatási tevékenység végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére, továbbá az egyetemes szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából a Get. felhatalmazása alapján kezelheti a felhasználó, a fizető azonosításához szükséges és elégséges a Get. szerint az egyetemes szolgáltatási szerződés tartalmát képező személyes adatokat, valamint a védelemre jogosító ellátásban részesülő, a felhasználó háztartásában élő személy azonosításához szükséges és elégséges személyes adatokat. A felhasználó és a fizető azonosításához a természetes személy felhasználó, fizető esetén neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy felhasználó és fizető esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges. A FŐGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalma-

20 20 san kezeli. Minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelméért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a FŐGÁZ földgáz egyetemes szolgáltatási engedélyesi tevékenységének ellátása céljából végzett adatkezelését NAIH /2012. adatkezelési nyilvántartási számon nyilvántartásba vette. A felhasználók személyes adatainak kezelése A FŐGÁZ Zrt. a felhasználói részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése céljából a szerződésben meghatározott adatokon túl, a következő adatokat kezeli: a felhasználó azonosítója, földgázvételezés időpontja, tartama, földgázvételezés mennyisége, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, a szerződések felmondásának eseményei, minden egyéb olyan adat, amely a szerződéses jogviszony időtartama alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges. A felhasználó és a fizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a FŐGÁZ Zrt. a felhasználó és a fizető adatait rögzítse, azt számítástechnikai eszközökkel automatizáltan feldolgozza és elemezze. A FŐGÁZ Zrt. az érintett álláspontjának kifejtésére, arra irányuló kérés esetén az ügyfélszolgálaton keresztül minden esetben lehetőséget biztosít. Adatfeldolgozás, adattovábbítás A FŐGÁZ Zrt. az adatkezelés céljához szükséges adatokat a Get. felhatalmazása alapján átadhatja: a) FŐGÁZ Zrt. megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek, b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály vagy a szerződő felek megállapodása alapján jogosult szervezetek részére, c) a Hivatalnak, d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, továbbá a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak, e) a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény előírásai szerint a végrehajtónak, valamint követelés engedményezése esetén a felhasználó külön értesítése nélkül az engedményes jogi személynek f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, valamint g) a védendő fogyasztók esetében az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak az egy felhasználási helyen való igénybevételének ellenőrzése céljából a földgázelosztónak és az őt megillető kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedőnek.

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/103 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA I. TARTALOMJEGYZÉK II. RENDELKEZŐ RÉSZ 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalommeghatározások,

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 RENDELKEZŐ RÉSZ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10.

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2012. szeptember 10. FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott

TARTALOMJEGYZÉK. 24 következményei, 6. e) A felhasználó személyében történt változás, illetve kereskedőváltás esetén alkalmazott 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMU- TATÁSA. Fogalom meghatározások

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!

MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!! !!! MAGÁZ!! MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ! KORLÁTOLT!FELELŐSSÉGŰ!TÁRSASÁG! ELOSZTÓI!ENGEDÉLYES! ÜZLETSZABÁLYZATA!!!!!! MAGÁZ!MAGYAR!GÁZSZOLGÁLTATÓ!KFT! 2014! /BENYÚJTVA2014.NOV.15./! 2014. 11. 15. 1 MAGÁZELOSZTÓIÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/88 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 6 1.1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/94 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. november 24, Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek

M4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek M4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete: Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.06.24. 1/20. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI 1. sz. Melléklet AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI I. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA NEM JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN KÖZPONTI TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Telefonszám: (06-40) 454-454 ( Hívható: hétfő- péntek:

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 194841v4 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014.március Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben