Zabatah mynketh gonoztwl säbädiczmk mikët a gonostwl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zabatah mynketh gonoztwl säbädiczmk mikët a gonostwl."

Átírás

1 1 Zabatah mynketh gonoztwl säbädiczmk mikët a gonostwl. Írott és beszélt nyelv kettőssége a legutóbb felfedezett ómagyar nyelvemlékben (XVI. század eleje) Manapság egészen kivételes, hogy egy új magyar nyelvemlék napvilágra kerüljön. A nyelvtörténet területén az se igen várható hogy az ülésszak mottójára utaljak hogy az új felfedezés ellentétben álljon az összes eddig ismert tudással, viszont korábbi sejtéseket, megállapításokat igazolhat, és valamilyen szempontból mindig gyarapítja az adott nyelvi korszakról való tudásunkat. A nyelvtörténészek véleménye megegyezik abban, hogy a nyelvi elemek módosulása, funkcióváltása azaz a változás a nyelvet használók mindennapos, tényleges kommunikációja során történik (vö. Herman 2002: 402). A kulcsszó tehát a beszélt nyelv. Viszont a korai korszakokban éppen ebben a tekintetben nincs támpont: hiányoznak a beszélt nyelvi adatok. Az ómagyar szövegekben és szövegekből nemigen lehet tudni, hogy mit másít meg az írásbeliség ténye, jobban mondva inkább azt lehet tudni, hogy a szövegek elsősorban az írásbeliséget képviselik, és kevés bennük a beszüremkedő beszélt nyelvi elem (vö. Benkő 1980: 17). A most elővezetendő új nyelvemlék éppen ebben a tekintetben kivételes minden eddigi között: világosan mutatja ugyanis a beszélt és írott nyelvi regiszter különbségeit az ómagyar korban, és egyben tanúskodik arról is, hogy a beszélt nyelvi változatnak mekkora a szerepe a nyelvi változásokban. Az új nyelvemlék a Bayerische Staatsbibliothek egyik görög kódexének a magyar vendégszövege, ezért kapta a Müncheni emlék (a továbbiakban: MünchEml.) nevet. A feltalálás hírét Sarbak Gáborral közölték, az emléket nyelvészeti feldolgozásra tőle kaptam (ezért most is hálás vagyok). A nyelvemlék bő egy lapnyi magyar szöveg, a kódex 114recto 114verso lapjain, ezek a 8. ívfüzet utolsó, beíratlan oldalai. (A betűhív szövegközlést l. Sarbak 2005: )

2 2 Igen figyelemre méltó a magyar szöveg nyelvi környezete: a 114r tetején lengyel, majd cigány vendégszöveg van, a magyart követően pedig török. A scriptor egy bajorországi bencés szerzetes, Johannes von Grafing az ebersbergi monostorból, aki hosszú ideig állt kapcsolatban Johannes Reuchlinnal, a híres humanistával, tanítványa és könyvtárának használója volt. A kódexbe beírt évszámok alapján a kézirat egészének keletkezését 1495 és 1517 közé lehet tenni; a magyar szövegek nyelvállapota is megfelel a 16. század elejének. A MünchEml. összesen hat különböző szövegegységből áll, ezekből hármat kétszer is leírt a scriptor. A sorrend a következő: Ave sanctissima Maria kezdetű ima; Pater noster Ave Maria; Pater noster Ave Maria másodszor; Credo; Nyelvmester; Magnificat; Ave sanctissima Maria. Az utolsó három szövegegység elhelyezése a helyszűke miatt bonyolult: a scriptor elhatároló vonalakkal választotta szét őket.

3 3 A szövegemlék tehát két Miatyánkot és két Üdvözlégyet is tartalmaz, páronként összekapcsolva az imádságokat, ahogy azt máig is szokás mondani. Vajon miért ez a kettősség? A fényképmásolaton azonnal feltűnhet, hogy a két Pater noster Ave Maria blokk már kinézetre is különbözik: az első felett hangsúlyjeleket látunk (ezek jó németes hangsúlyozást tükröznek), és az egyes szavak fölött nincs ott a latin megfelelő, a második viszont el van látva értelmező jellegű latin fordítással, innen viszont a hangsúlyjelek hiányoznak. Az első Miatyánk Üdvözlégy együttes elé, a lap legtetejére a scriptor egy beszédes bejegyzést tett, mégpedig: Een akarok olwasni. hog? vg. Ezzel világosan utal arra, hogy ami ezután következik, az számára hangzó szöveg, szinte korabeli fonetikai átírás. Kimondhatjuk előre: az első imapáros a beszélt, míg a második az írott nyelvben használatos korabeli változatot jeleníti meg. A két regiszter bemutatására vegyük most a Miatyánk-változatokat: a párok közül a felső sor az első, az alsó a második szövegből van: Mi ägänk ki wäg mēnëgbe. My atyank ky wagh menyegbeh Sentëltesek te nebed. Iëien te orsägod. zenteltessek the newed Yewÿen the orzagod Legen te äkäratod : mikëpen membe ës fëlden. Leeghen the akaratod mykeeppen menyben ëes feelden. Mindënapi generenket abiät nekenk ma My kenyerumketh mennennapnath adyad nekywnk ma ës megbozässät mi vëtkenkët. mikëpen ës mi magboczätunk vëtëtëknek es bachaassad mÿ nekwnk my weetkynketh mykeeppen mÿes bochatwnk nekwnk wetetteknek Ës ne boczäs minkët kësërtetre. de säbädiczmk mikët a gonostwl Amen es neh wygh mynketh keseertetreh. dech zabatah mynketh gonoztwl. Amen.

4 4 Az első szembetűnő különbség a fonológiai-fonetikai szintet érinti, ezt a hangjelölés mutatja. A felső sorokból azonnal látszik, hogy az imádságot német (bajor-osztrák) anyanyelvű személy vetette papírra (íráshibák persze vannak bőséggel). Ennek a hangjelölésnek számunkra az a legnagyobb értéke, hogy biztonsággal utal arra, hogy a szöveg a beszélt nyelvi regiszterbe tartozik. (Az ómagyarra nézve állítható, hogy ilyen bizonyosság csak úgy adatik meg, ha a lejegyző nem anyanyelvű.) Maga a szöveg erősen illabiális, ö és ü hang nem fordul elő benne. További sajátosságai: többször találni benne mássalhangzó-rövidülést két magánhangzó között: Sentëltesek, Mindënapi, mikëpen (két esetben is); szóvégi zöngétlenedést: abiät [adjad], megbozässät; előfordul hangcsere: nebed [neved]; hasonulás: membe; zöngésülés: ägänk, generenket. Ebben a Miatyánk-szövegben nem használatos a hangérték nélküli h, jellegzetes viszont az umlaut alkalmazása. Hogy ez csak jelölés volt-e (mint a lap tetején az vg szóban), vagy takart-e nyelvállásfokok közötti közeledést is, nehéz megítélni. Az umlauttal ellátott magánhangzók (a, e) nyíltsági foka a német nyelvtörténet során is változott (vö. Mettke 2000: 34). Megléte azonban kétségtelenül német lejegyzőre vall. A második Pater noster hangjelölése egészen más. Ebben a kódexekből otthonos, írott nyelvi megoldásokat látjuk. Itt a mássalhangzók intervokalikus helyzetben nem rövidülnek meg: zenteltessek, mykeeppen (két esetben); nincs szóvégi zöngétlenedés: adyad, bachaassad; nincsen hangcsere és hasonulás: newed, menyben; se zöngésülés: atyank, kenyerumketh; általános viszont a hangérték nélküli h: the, weetkynketh, neh, menyegbeh, mynketh (kétszer), wygh, keseertetreh, dech. A beszélt és írott regiszter különbségei morfológiai-szintaktikai szinten is jelentkeznek. Az első Miatyánk szövege felmutat olyan jelenségeket, amelyek az ómagyar kor folyamán voltak terjedőben, tehát egyértelműen a nyelvi változásnak a folyamatát tükrözik. Ilyen az igekötő-használat, a perfektiváló funkciójú igekötő elterjedése tudniillik éppen erre az időszakra esik (Mátai 2003: 413). A Miatyánk első változatában találni is bőségesen igekötőt: ës megbozässät mi vëtkenkët. mikëpen ës mi magboczätunk vëtëtëknek de säbädiczmk mikët a gonostwl, a másodikból és az összes többi kódexváltozatból viszont vagy teljesen hiányzik, vagy csak elvétve fordul elő. (Az ómagyar kódexekben összesen 9 Miatyánk-változat van, a vizsgálathoz ezeket mind figyelembe vettem.) Hasonló a helyzet a névelővel, amelynek létrejötte és elterjedése (jelzői helyzetű főnévi mutató névmásból) a kései ómagyar kor eseménye (vö. Gallasy 1992: 721, 724). A névelő térhódításának menetére utal, hogy a gonosz előtti névelő kizárólag csak a beszélt nyelvi változatban van meg, minden más variánsból hiányzik. Fontos párhuzam még a säbädiczmk és a zabatah kettőssége. Az első esetben az -ít képzős ige felszólító módú alakjának mai alakját látjuk már, míg a második szöveg az archaikus oχ (ah) változatot konzerválta. Van egy hasonló példapár az Érsekújvári kódexben is (egy magyarázatos Miatyánkról van szó): az ima szövegét közlő sorban az archaikus zabadoh áll, a közvetlenül utána álló hozzáfűzött magyarázatban viszont már a zabadyczon (165). A szöveg szintjén is van mégpedig fontos különbség a két Miatyánk között: a beszélt nyelvinek a szövegformálása már a későbbi gyakorlat irányába mutat. Példa erre az alábbi vers, ami az első Miatyánkban a maival csaknem teljesen azonos változatban olvasható, míg a második (és az összes többi kódexbeli) ettől eltérő. Amit itt Johannes von Grafing leírt, az bizonyosan az élőbeszédben, a napi gyakorlatban használt forma volt: Mindënapi generenket abiät nekenk ma (MünchEml. első változat.) My kenyerumketh mennennapnath adyad nekywnk ma (MünchEml. második változat)

5 5 Látható tehát: hangjelölési, grammatikai és szövegformálási érvek szólnak amellett, hogy a MünchEml. első Miatyánk változatában a kor szóbeli gyakorlatában kialakult ima áll előttünk, német anyanyelvű személy tolmácsolásában. Ettől jelentősen tér el a második változat, amely a kódexek írásbeliségéből származó szöveg. Az Ave Maria két változata bár kevesebb nyommal szintén felmutatja a beszélt írott kettősséget. A kevesebb nyom jól érthető, mert a szöveg terjedelme is kisebb. Az ima akkor a jelenleginek még csak az első részét tartalmazta, Lukács evangéliumának két versét (1, , 42), a második résszel kiegészült mai formája hivatalosan 1525-ben jelent meg egy párizsi Ferenc-rendi breviáriumban.) A tefalet the weled szembenállás viszont elég beszédes. Annak, hogy a MünchEml. összes szövegegysége közül a beszélt írott nyelvi kettősség legtisztábban a Miatyánk Üdvözlégy imapárosban érhető tetten, pragmatikai oka van. Ezek a vallásos élet gyakorlatának olyan kiemelkedő fontosságú imaszövegei voltak, hogy a kódexekben a megfelelő helyeken csupán jelezni szokták, hogy ott hány Pater és hány Ave következik. Magának a szövegnek a leírására nem volt szükség, mert azt fejből mindenki tudta. Ennek a hátterében természetesen erős szóbeliség állt. Kódexekbeli megjelenésük is többnyire magyarázatos: nem a szöveg kedvéért, hanem az egyes versek után következő részletező kifejtés miatt írták le őket. Nézzük a többi szövegegységet! Hordoz beszélt nyelvi vonásokat az egyváltozatú Magnificat is. Ez a két regiszter között mozgó szövegnek látszik: az elején ad latin megfelelőt, majd ezek elmaradnak, hangjelölése nem kódexes, névelőhasználata beszélt nyelvre utal, de a szöveg nem mentes az archaizmusoktól. A zsolozsma részeként ez is napi használatú ima volt, de csak egyházi emberek számára. Egyváltozatú a Hiszekegy is, tisztán írott nyelvi szöveg, és még ezek között is archaikus, sok íráshibával, ami többszörös másolatot feltételez. A három fajta Credo közül ez az ún. apostoli hitvallás, amely az ünnepi és vasárnapi misék része volt. Elég különös, hogy mindössze csak két kódexben (PeerK. és NagyszK.) található meg. Párosan fordul elő, de mindkét változatában írott nyelvű az Ave sanctissima Maria. Ezt ma egyetlen magyar kódex sem tartalmazza, de az íráshibák alapján egykor biztosan meg kellett lennie. Kétszeri megjelenése valamilyen, a scriptortól származó egyéni kötődéssel magyarázható, a szálak Reuchlinhoz látszanak vezetni. Végül jellegéből fakadóan is csupán beszélt nyelvi lehet a nyelvmester (amolyan 1000 szó magyarul). Erre érdemes még egy pillantást vetni, mert beszélt nyelviségén kívül lejegyzőjének szociokulturális hátteréről is árulkodik. A nyelvmester értelmezések nélküli szövege: Elässer michoron iesek maiarorsagwo hallam ninz tschen wor. Mit cheres. Nem schemit. Mit äkärs. schemit. akemet hol walal. Ëghäsät. Choä megt. a wärba. tucz sci niematul. mariarul. tudok Nemtudok Güzin. Schok een tudok. Mit mundas. mit mund. Nem eartum. eartudi. halodi. halom. haläm [vel] hälotam. madion. madion ne.

6 6 mischoda. kischoda. mischoda es. hog ēnek nëbë. äkärs ennia. äkäratok inun. akarorok. gützin schok. wagiok. wag. wagion. wagiuk. Maiär. niemat. thërek. kiräl. vr. solgat Barät. paph. Hideck nap. wagion ma. Jo. Jol. gonos. naig. giczin. Nap. hold. menbe. lo. ember. ginir. wor. hesam orodban Bäbät sëgi orodban Zoki niemat megsärtat tegëdet Zoki maiar wolbudes egi wack ëg. gettë. härum nëg. ët. hat. het. nüincz. gilentz. di. disenëg. disengettë. es. hus. härmicz. neguen. ëtuen. hatuen. hetuen. nuinczuen. [vel] säs nuincz. gilenczwen [vel] säsgilencz husch Säs. säs hat. ësär. ësäret. Ómagyar kori nyelvmesterből eddig kettőt ismertünk: Rothenburgi János deákét ( között; kiadásai: Jakubovich Pais 1929: és Molnár Simon 1976: 64 6) és az Ábel-féle szójegyzéket (a 15. század végére datálva, kiadása: Simonyi 1901: 225 7), ehhez jön most Johannes von Grafingé. A három emlék a következő általánosságokban egyezik: mondatállományuk többnyire kérdő és felszólító mondatokat tartalmaz. A kérdőkkel az elemi kérdéseket lehet feltenni: mit mondasz?, mi ez?, ennek mi a neve?, honnét jössz?, hova mész?, mit kérsz?, mit akarsz? és hasonlók. Ezeket többször a feleletek is követik. A felszólító mondatok az evéssel, ivással, egyéb testi szükségletekkel való ellátásra vonatkoznak (köztük a nemi élettel kapcsolatosak is meglehetősen képviselve vannak): Kulcsár, adj te kenyér!, Adj te bort!, Szakács, adj te húst!, Asszony, mossad ingemet!, Gyere, aludjunk el!, stb. Az ilyen, a mindennapi életvitellel kapcsolatos felszólítások Johannes von Grafing nyelvmesteréből teljességgel hiányoznak. Fel lehet tenni, hogy a szerzeteseknek nem kellett megküzdeniük a világi elszállásolás jelentette bonyodalmakkal. Az ő szövege viszont egy többszörösen összetett mondattal indít: Elässer michoron iesek maiarorsagwo hallam ninz tschen wor (latin megfelelővel ellátva: primum quando veni in hungaricum regnum audivi nec adest vinum). A lexémaállományban, amelyet a nyelvmesterek felsorakoztatnak, közösnek nevezhetők az emberek közti viszonyokra utaló megnevezések, de a tényleges szóanyagban megint eltérések vannak a mi emberünk és a másik kettő között. Itt: király, úr, szolga, barát, pap; a másik kettőnél közös apa, anya; Rothenburgi Jánosnál (ahol ez a szóanyag a leggazdagabb) még: asszony, leány, legény, szolga, húga, rér is. Nála a további fogalomkörök: étel- és italnevek (leves, kenyér, víz, sajt); öltözéknevek (köntös, palást, nadrág, saru, öv, ing); fegyvernevek (tőr, szekernye, kard, szúcsa, gereblye); egyéb (toll, fa, fal, grádics). Az Ábel-féle szójegyzékben a fémek vannak részletesen képviselve (ezüst, ólom, réz, bádog, arany dukát). A Johannes von Grafing-féle szóanyag nem gyakorlatias. Az eddig említett főneveken kívül népneveket tartalmaz (magyar, német, török nyilván a korabeli aktualitásnak megfelelően ezt a hármat), égitestek megnevezéseit (nap, hold, menny) valamint egészen alapvető fogalmakat: ló, ember, kenyér, bor (az utóbbi kettő a misézéshez is szükséges kellék). Viszont a grammatika iránt érdeklődő, abban jártas emberre mutat, hogy a létigének csaknem a teljes paradigmáját feljegyezte (wagiok. sum. wag. es. wagion. est. wagiuk. sumus), és egészen különleges érzékenységre vall, hogy megkülönbözteti az eltérő funkciójú múlt időket (haläm vel hälotam. audivi). Ugyanaz a latin, de a t jeles múltnak az élőbeszédben, az á/é jelesnek pedig az írott nyelvben (a nem szemtanúság érzékeltetésére) volt a korban nagyobb szerepe (vö. E. Abaffy 1983:

7 ). Ez a megkülönböztetés (az erre való igény) egyébként jól egybevág a görög anyakódex szövegválogatásával is. Az egyházias jellegre már az eddig előkerülő lexémaállomány is utalt, ezt tovább erősítik a kérdésekre adott feleletek is: hol walál. Eghäsät. Choä megt. a wärba. Vagy: Mit äkärs. akemet [= a könyvet]. A nyelvmesterek vaskos vonulatai nála a nemzeti villongások köntösében jelentkeznek: Zoki niemat megsärtat tëgëdet, Zoki maiar wolbudes egi wack. Ezek mellett az értelmezés nem latin, hanem német és tele van törlésekkel. Egyéb amúgy nagyon tanulságos összevetésekre sajnos ebben az előadásban nem kerülhet sor. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a MünchEml.-nek az eddig ismert nyelvemlékekhez képest a legfőbb novuma az, hogy korai (ómagyar kori) szövegeken mutatja be azt, hogy még a legnehezebben változó, szakrális szövegeknek is megvolt az írott változattól eltérő, egykorú beszélt nyelvi formájuk, olyan, ami visszaigazolja a korban folyó nyelvi változásokat, és nem csupán lexémaszinten, hanem ennél lényegesen tágabban: fonológiai-fonetikai, morfológiaiszintaktikai és szövegformálási szinten is. A mindennapi használatban való csiszolódás, a beszélt nyelviség pedig függvénye volt pragmatikai tényezőknek, a gyakori szóbeli használat igényének-szükségének. Ezt a pragmatikai szempontot a szövegegységek nyelvisége, a beszélt írott nyelvi skálán való elhelyezkedése is igazolja. Hivatkozások E. Abaffy 1983 = E. Abaffy Erzsébet: Latin hatás a XV XVI. századi magyar igeragozásban. In Balázs János (szerk.): Areális nyelvészeti tanulmányok. Tankönyvkiadó, Benkő 1980 = Benkő Loránd: Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai. In Imre Samu, Szathmári István, Szűts László (szerk.): A magyar nyelv grammatikája. Nyelvtudományi Értekezések sz. Akadémiai Kiadó, Gallasy 1992 = I. Gallasy Magdolna: A névelők. In Benkő Loránd (főszerk.), E. Abaffy Erzsébet (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. A kései ómagyar kor. Morfematika. Akadémiai Kiadó, Herman 2002 = Herman József: A történeti nyelvészettől a nyelvi változások elmélete felé: problémavázlatok. In Bakró-Nagy Marianne Bánréti Zoltán É. Kiss Katalin (szerk.): Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből. Osiris, Jakubovich Pais 1929 = Ó-magyar olvasókönyv. Összeállította Jakubovich Emil és Pais Dezső. A Danubia kiadása, Pécs Mátai 2003 = Mátai Mária: Szófajtörténet. Az ómagyar kor. In Kiss Jenő, Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris, Mettke 2000 = Mettke, Heinz: Mittelhochdeutsche Grammatik. Niemeyer, Tübingen Molnár Simon 1976: Molnár József Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó Sarbak 2005 = Sarbak Gábor: Magyar nyelvemlék a XVI. század elejéről a Bajor Nemzeti Könyvtárban. Magyar Nyelv 101: Simonyi 1901 = Simonyi Zsigmond: Az Ábel-féle szójegyzék. Nyelvtudományi Közlemények 31:

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai

12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai 12. osztály nyelvtan anyaga: Nyelvi szinkrónia és diakrónia; a nyelv eredete és típusai Beszéljen a tétel címében felsorolt témákról! Vesse össze az alábbi példában szereplő kifejezést a mai nyelv állapotával!

Részletesebben

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere

5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere 5. Az ómagyar kor magánhangzórendszere és változásai olyan kérdéskör, amely nem önmagáért fontos gyakorlati vonatkozásai vannak szerepe: ómagyar kori szövegemlékek hangzós formáját rekonstruálni tudjuk

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása

Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása Mészáros Ágnes Az egészségügyi szolgáltatások szókincsének kialakulása BEVEZETÉS Az egészségbiztosítási szakmai nyelvhasználat a nyelvtudomány számára még felderítetlen terület. Az egészségügyi, jogi és

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

- 92 - A nyelvoktatás néhány szocio- és etnolingvisztikai kérdése

- 92 - A nyelvoktatás néhány szocio- és etnolingvisztikai kérdése - 92 - Lengyel Zsolt A nyelvoktatás néhány szocio- és etnolingvisztikai kérdése 1. A nyelv bekapcsol a társadalomba, a nyelv elsajátítása a szocializációs folyamat egyik legfontosabb alkotó része. Akár

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata

A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata Nyelvelmélet és diakrónia Piliscsaba, 2010. november 16-17. 1. Bevezetés A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata MTA Nyelvtudományi Intézet egedib@yahoo.com Nyelvelmélet

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma

MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma MONDATTAN SZEMINÁRIUM A mellérendelő szintagma Ajánlott irodalom: K. Balogh Judit 1989. A mellérendelő szószerkezetek és határeseteik. In: Rácz Endre (szerk.) Fejezetek a magyar leíró nyelvtan köréből.

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE

NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE NYELVTUDOMÁNYI ÉRTEKEZÉSEK 156. sz. AZ ELSŐ MAGYAR NYELVŰ NÉPÉNEK ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI HÁTTERE A ZSIGMOND KORI HÚSVÉTI NÉPÉNEK KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI, NYELVI KÉRDÉSEI ÍRTA ZELLIGER ERZSÉBET AKADÉMIAI

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Formális nyelvek elmélete A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Formális nyelvek elmélete Nyelv Nyelvnek tekintem a mondatok valamely (véges vagy végtelen) halmazát; minden egyes mondat véges hosszúságú, és elemek véges

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

I. Korai kis szövegemlékek

I. Korai kis szövegemlékek VII. Szövegemlékek I. Korai kis szövegemlékek I. Korai kis szövegemlékek Jelentőségük: I. Korai kis szövegemlékek Jelentőségük: 1) magyar írásosság fejlettségi szintjét jelzik I. Korai kis szövegemlékek

Részletesebben

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: és Kép forrása: szabadon használható fotók.

Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás:  és  Kép forrása:  szabadon használható fotók. Szöveg címe: Az ázsiai elefánt Forrás: http://hu.wikipedia.org/ és http://www.sulinet.hu/ Kép forrása: http://www.sxc.hu, szabadon használható fotók. Szövegtípus: magyarázó szöveg Szöveg olvashatósága:

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

A nyelvelsajátítás tipikus menete

A nyelvelsajátítás tipikus menete A nyelvelsajátítás tipikus menete Az emberek közötti alapvető kommunikációs csatorna a beszéd, azonban senki sem születik ennek kialakult változatával. Életünk folyamán fokozatosan alakul ki genetikai

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Nagy Éva (előadó) Bemeneti mérés - német (előadás)

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései.

Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései. Bevezetés a Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvő olvasatába alapfokú elıadássorozat kollokviumának írásbeli kérdései A kérdések a 2009 szeptember-októberben tartott elıadások alapgondolatait ölelik át.

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT MAGYAR B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT Irodalom Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat és csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás sorrendjéről és az időbeosztásról! Válaszaiban

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2011. május 6., péntek / 60 perc. 3. szakasz végi ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N33* RENDES MÉRÉS 3. szakasz MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 0. május 6., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek

Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek SZKB_212_02 Elválni vagy együtt maradni? Családi örömök és veszteségek szkb_212_diak_book.indb 7 2007. 09. 10. 9:53:56 szkb_212_diak_book.indb 8 2007. 09. 10. 9:53:56 tanulói elválni vagy együtt maradni?

Részletesebben

Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában

Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában Idegennyelvi nyelvpedagógia 1. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelvek tanulásában és tanításában Kulcsfogalmak és témák Kontrasztív nyelvészeti alapismeretek Hibaelemzés (hiba vagy tévesztés; módszerek)

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE

X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE X. A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KAPCSOLATRENDSZERE 1. KAPCSOLAT A HELYI INTÉZMÉNYEKKEL, SZEMÉLYEKKEL A CKÖ kapcsolatrendszere 1 Százalék 100 80 60 40 0 39 40 37 43 19 13 5 4 21 41 24 13 34 53 9 4

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt

BESZÁMOLÓ. Erasmus+-program, április Weiden - Neustadt BESZÁMOLÓ Erasmus+-program, 2016. április 12-19. Weiden - Neustadt 2014. április 12-19. között Varga László és Sima Péter kollegák Németországban jártunk az Erasmus3-program keretén belül. Látogatásunk

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig

Irodalmunk Janus Pannoniustól Balassiig Kronológia 1520 1566. Szulejmán szultán 1456. Nándorfehérvár eleste 1526. aug. 29. Mohács 1532. Kőszeg ostroma 1541. Buda a töröké 1552. Eger ostroma 1594. Esztergom ostroma Irodalmunk Janus Pannoniustól

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede

A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede A Fuggerek Tervező: Klaus-Jürgen Wrede 2-4 játékos részére 10 éves kortól játékidő kb. 30-45 perc Tartalom 9 árkártya az árak jelölésére (1-9 gulden) 1 Gazdag Jakab-kártya 5 áruértékjelző kártya 45 árukártya

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Blaho Sylvia, Sass Bálint & Simon Eszter. MTA Nyelvtudományi Intézet február 4.

Blaho Sylvia, Sass Bálint & Simon Eszter. MTA Nyelvtudományi Intézet február 4. A készülő MGTSz adatbázis felépítése Blaho Sylvia, Sass Bálint & Simon Eszter MTA Nyelvtudományi Intézet 2010. február 4. Az előadás vázlata 1 A projekt bemutatása A szöveg feldolgozásának szintjei A korpusz

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

A három részre szakadt ország

A három részre szakadt ország Az jó hírért névért, S a S a szép tisztességért k Ök mindent hátrahagynakő E Emberségröl példát, Vi Vitézségröl formát Mindeneknek k adnak... /Balassi Bálint / A három részre szakadt ország Magyarország

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása

IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása IV. A magyar nyelvtörténet korszakolása I. A korszakolás általános kérdései I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés. Nyelvek története: sok tízezer év I. A korszakolás általános kérdései 1. Bevezetés.

Részletesebben