E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet, határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség a rendelet-tervezet esetén egyszerű többség a határozati javaslat esetén Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Emberi Kapcsolatok Bizottság Kapitány Zsolt osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014.(XI.27.) határozatában felkérte az Emberi Kapcsolatok Bizottságát és az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságot, hogy az ifjúságról szóló 44/2004.(XII.14.) rendeletet vizsgálja felül, és tegyék meg javaslataikat a rendelet vonatkozásában. A rendelet felülvizsgálatra került és javasoljuk az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az alábbiak miatt: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Jat) 2. (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: (1) A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A Jat 22. -a rendelkezik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról az alábbiak szerint: 22. (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a) az elavult, szükségtelenné vált, b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet ai az alábbiakat szabályozzák: 2. A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni. 3. (1) A jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák. (2) A jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell kifejezni. Ugyanezen rendelet 51. (1) bekezdésében foglaltak alapján Preambulum csak az Alaptörvény módosításának tervezetében, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható. A fentiek alapján megállapítható, hogy az ifjúságról szóló önkormányzati rendelet a Jat 2. (1) bekezdésében, a 22. (1) d) pontjában, valamint a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet aiban, illetve az 51. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg.

3 A hatályon kívül helyezendő rendelet azonban olyan ifjúsággal kapcsolatos alapértékeket, alapelveket és célokat határoz meg, amelyek a továbbiakban is felhasználhatók. Emiatt javasolom a 38/2002.(III.4.) határozattal elfogadott Zirc Város Középtávú Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatát a rendeletben foglaltak figyelembevétel. A felülvizsgálat alapját egy Zirc város ifjúságának körében végzett felmérés (véleménykutatás) alapozná meg, majd ennek eredményeképpen kerülne a képviselő-testület elé az ifjúsági koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztés. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet-tervezet, illetve a határozati javaslat elfogadására. Zirc, január 20. Ottó Péter polgármester

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(.) önkormányzati rendelete az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti az ifjúságról szóló 42/2014.(XII.14.) önkormányzati rendelet. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti. Zirc, hó nap Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet hó napján lép hatályba. Zirc, Sümegi Attila jegyző

5 INDOKOLÁS Általános indokolás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014.(XI.27.) határozatában felkérte az Emberi Kapcsolatok Bizottságát és az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságot, hogy az ifjúságról szóló 44/2004.(XII.14.) rendeletet vizsgálja felül, és tegyék meg javaslataikat a rendelet vonatkozásában. A rendelet felülvizsgálatra került és az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasolták, azzal, hogy az ifjúságról szóló önkormányzati rendelet a Jat 2. (1) bekezdésében, a 22. (1) d) pontjában, valamint a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet aiban, illetve az 51. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg. 1. -hoz Részletes indokolás Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz hoz A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelet-tervezet.

6 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szóló /2015.( ) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szóló /2015.( ) önkormányzati rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatása nem jelentkezik A Tervezet költségvetési hatása: A Tervezetnek költségvetési hatása nincs.

7 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet-módosítás szükségességét az indokolja, hogy a nem felel meg a jogalkotási és jogszabály szerkesztési előírásoknak. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

8 Kiegészítő határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.( ) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében lefolytatandó felméréshez a kérdőívet állítsa össze az Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményének kikérése mellett. 2. Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében lefolytatandó felmérést végezze el az 1. pontban megjelölt kérdőív összeállítását követően. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében végzett felmérést követően a Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatát készítse el. 4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató 4. pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: március pont esetében: május pont esetében: november pont esetében: a képviselő-testület rendes december havi ülésének napja

9 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 42/2004. (XII.14.) RENDELETE AZ IFJÚSÁGRÓL 1

10 Preambulum Mondd és én elfelejtem. Mutasd meg és én eszembe vésem. Hadd, hogy tegyem és én megértem. (Konfuciusz) A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásai új problémákat, feladatokat jelöltek ki a gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozók számára. A megváltozott szükségletek, az átalakuló ifjúsági kultúra, az értékek átrendeződése komoly felelősséget rónak a társadalom felnőtt tagjaira. Tudatosítani kell mindenkiben, hogy városunk ifjúsági problémáit csak széles társadalmi összefogással lehet megoldani, s a fiatalokat a róluk szóló döntésekbe és a koncepció, illetve rendelet végrehajtásába egyaránt be kell vonni. Ugyanakkor az ifjúsági problémák kezelésénél szem előtt kell tartani azt is, hogy a fiatal korosztály problémáinak megoldása nem képzelhető el a többi társadalmi probléma megoldása nélkül. A jövő a fiatalok kezében van: Magyarország Zirc - jövője azon múlik, hogy a jelen társadalma milyen lehetőségeket teremt a gyermek és ifjúsági korosztályok számára. Zirc Ifjúságbarát Önkormányzat címmel bíró városa gyermek és ifjúsági feladatainak ellátása során felelősséggel törődik a fiatal korosztályokkal és a családokkal kapcsolatos közösségi hagyományainak aktív megőrzésével, amit a jelen értékeivel gazdagítva kíván közismerten zirci arculatként tovább örökíteni a közös Európában is a jövő polgárai számára. A város, jelenét és jövőjét és ezen belül közösségi értékeink (intézményi, tárgyi, szellemi), életünk egészét is meghatározó, az alábbiakban felsorolt tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ: Az 1998-ban elvégzett teljes körű, komplex alapozó ifjúságkutatási tanulmány (A városi szintű ifjúságkutatás és az akkori felnőtt szakértői fókuszcsoportos interjú alapján készült tanulmány több mint 1000 Zircen tanuló diák, - az akkor 7-8. osztályos általános iskolás és valamennyi középiskolás véleményének megkérdezésével készült, amely helyzetképet mutatott a fiatalok iskolai, családi és szociális helyzetéről, szabadidős, mentálhigiénés, sportolási és művelődési szokásaikról, bemutatta munkavállalási, érdekképviseleti lehetőségeikről, értékorientációikról, jövőképükről vallott nézeteiket és elemezte az iskoláikkal, a városi intézményekkel és az önkormányzattal kapcsolatos elvárásaikat. Beépültek az anyagba a ben ifjúsági és felnőtt szakértők, önkormányzati képviselők körében elvégzett újabb kérdőíves felmérés, és az önkormányzati, intézményi, közösségi, dokumentumok elemzésének eredményei is. Az összefoglaló munkát az Echo Oktatáskutató Műhely szakértőjének segítségével, az ifjúsági referens koordinálásával helyi szakemberekből álló munkacsoport dolgozta ki. ) 38/2002. (III. 4.) Kt. számú határozattal elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció 100./2001. (V. 14.) Kt. számú határozat az önálló ifjúsági alap létrehozásáról, melynek felhasználására a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat tesz javaslatot Városfejlesztési koncepció helyzetelemző tanulmányra épülő 287/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Városi Stratégiai Program 19/2003. (II. 13.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Város évekre szóló Gazdasági Programja 153/2000. (X. 2) Kt. számú határozat a városi civil közösségeket támogató önkormányzati pályázati rendszer létrehozásáról 245/2000.(XII. 28.) Kt. számú határozattal elfogadott városi részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben 289/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer 153/1999. (X. 25) Kt. számú határozatával elfogadott Zirc Város Közművelődési Koncepció 3/2001. (I. 22.) ÖK. Rendelet a Helyi Közművelődésről Óvodai Nevelési és iskolai Pedagógiai Programok 111/2000. (VII. 27.) Kt. számú határozattal elfogadott és a 168/2001. (VII. 9.), valamint a 20/

11 (I. 26.) Kt. számú határozatokkal módosított Közoktatási Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terv 34/2004. (II. 23.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Városi Önkormányzati Minőségirányítási Program, és az azon alapuló közoktatási intézményi minőségirányítási programok A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször módosított 6/1993.(III. 22.) ÖK. rendelet A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(V. 30.) Ök. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló módosított 10/2003.(IV.15.) Ök. rendelet 405/2003.(XII. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 19/1993. (XII. 13.) ÖK. Rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítások: 9/1997. (V. 6.), 9/2000. (IV. 1.), 23/2001. (IX. 25.) 23/2003. (VI. 10.) ÖK. Rendelet a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről az 1990-ben kötött testvérvárosi szerződések az erdélyi Baróttal és a németországi Pohlheimmel, valamint 1998-ban a finnországi Nivalával AZ ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGPOLITIKA JOGFORRÁSAI Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege is. Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8. -ában a települési önkormányzat feladatai között a törvény óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. Ezen belül a törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A hivatkozott önkormányzati törvény 70. -a értelmében a megyei önkormányzatnak kötelező gondoskodnia - többek közt - gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról és a gyermekés ifjúságvédelmi szakellátásról. Ezeken kívül az adott helyi önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi törvény és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. (Bár a kormányzati tervek szerint még ebben a ciklusban megszületik az új ifjúsági törvény, ezzel egyelőre nem számolhat a rendelet.) Az évi XXVI. esélyegyenlőségi törvény elfogadásával megteremtődött a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségének törvényi háttere. 3

12 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÉRTÉKEK ALAPELVEK - CÉLOK 1. Az önkormányzati ifjúságpolitika kulcsfogalma az integráció. Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való foglalkozást. A döntéshozatali mechanizmusban az integráció azt jelenti, hogy fiatalokat be kell vonni a helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába, tehát a település ifjúsági koncepciójának, stratégiai tervének végrehajtásában a legfontosabb szerepet maguknak a fiataloknak, illetve, szervezeteiknek kell szánni. A fiataloknak arra van szükségük, hogy önszerveződési lehetőségek birtokába jussanak, és ezzel élni is tudjanak. A problémaközpontú megközelítés esetén mindazokat fiataloknak tekinthetjük, akiknek fiatalokra jellemző problémáik vannak. Mindent összevetve a városunk ifjúságpolitikája nem más, mint gondolkodásmód, melyet a döntéshozók követnek munkájuk során. 2. Az önkormányzati ifjúsági rendelet, mint a cselekvési program alapjának célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza egyegy terület, ellátandó feladat funkcióinak és formáinak fenntartására, vagy - ha hiányzik megteremtésére. A rendelet a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a plurális fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók. A FIATALOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKEK 3. (1) Felelős gondolkodás, felelősségtudat, felelősségvállalás (a jogok és kötelezettségek biztosítása - vállalása a partnerség záloga mindkét fél részéről) (2) A másság elfogadása (mindenféle fizikai és társadalmi másság, speciális bánásmódot igénylő állapot integrált kezelése) 4

13 (3) A város értékeinek tudatos értékként való megítélése és vállalása, a történelmi, természeti, kulturális, közösségi stb. hagyományok ápolása, továbbörökítése (4) Esélyegyenlőség (5) A tanulás (mint lehetőség, jog és kötelesség, mint az esélyegyenlőség eszköze) (6) Demokrácia, közéletiség közösségi értékei A FIATALOKRA VONATKOZÓ ALAPELVEK 4. (1) Fiatalnak tekintjük a 0-29 éves korosztályt. (2) A rendelet a zirci lakosú gyermek és ifjúsági korosztályra, valamint a város oktatási intézményeiben tanuló fiatalokra vonatkozik. (3) A gyermek és ifjúsági korosztályok aktív részvételének, szerepvállalásának biztosítása, a fiatalok bevonása a döntés előkészítéstől a végrehajtásig tartó folyamatba, véleményük megkérdezése az őket érintő valamennyi témában a döntések meghozatala előtt. (4) Együttműködés és partnerség a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek, civil közösségek között, különös tekintettel a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzatra és a Zirc Városi Ifjúsági Fórumra melyek jogosítványai garantált formában jelennek meg a rendeletben. (5) A rendelet reális, a város teljesítőképességével összhangban lévő mértéket határoz meg a feladatok vállalásában. (6) Többcsatornás finanszírozás kialakítása az ifjúsági célú forrásteremtésben. (7) Folyamatos monitoring lehetőségének megteremtése (rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés, ifjúságkutatás stb.) (8) A rendelet a nevelési, oktatási intézményekre és a családokra az ifjúsági problémák kezelésének aktív színtereként tekint, azok autonómiájának tiszteletben tartása mellett. (9) A diákönkormányzatokkal mint az iskolai közéletiség műhelyeivel kiemelten fontos területként foglalkozik a rendelet. A RENDELET CÉLJA 5. (1) A rendelet célja, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találhatnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként és Európai Uniós polgárként való felnőtt életükre. (2) A gyermek és ifjúsági korosztálynak a létbiztonsághoz, oktatáshoz, neveléshez, érdekeinek védelméhez alkotmányos joga van. Az Alkotmányban meghatározott jogokon kívül az évi LXIV: tv. a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben, a többször módosított évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, illetve a többször módosított évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogok az irányadóak. 5

14 (3) A (2) bekezdésben megfogalmazottak gyakorlása közérdek, a gyermek és ifjúsági korosztály támogatása közcél. A RENDELET HATÁLYA 6. (1) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén: lakóhellyel, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre 0-29 éves korig, etnikai, faji, vallási, szociális és kulturális különbségtétel nélkül. (2) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén működő önkormányzati finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő gyermek és ifjúsággal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett tevékenységet folytatókra, valamint mindazon szervezetekre, személyekre, amelyek/akik az 5. -ban megvalósított célokkal azonosulnak. II. fejezet AZ IFJÚSÁG HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 7. (1) A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek és ifjúsággal kapcsolatos helyi feladatait Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete által elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció, valamint az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: a) Ifjúsági szervezetek, érdekérvényesítés aa.) A fiatalok képviseletének biztosítása a városi közéletben, az ifjúsági kezdeményezések szerves beépítése a város döntéshozatali folyamatába. ab.) A helyi ifjúsági kezdeményezések anyagi és szakmai támogatása, európai dimenziójuk felismerése. ac.) A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban rögzített jogosítványokon keresztül a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat és Fórum működési feltételeinek biztosítása, az ifjúsági önkormányzat tagjainak bevonása a városi közéletbe. ad.) A városi és az iskolai diákönkormányzatok vezetőinek folyamatos képzése önkormányzati szervezésben; vagy más, képzéssel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködve; illetve egyéb, országos, nemzetközi képzéseken való részvételük támogatása. ae.) Ifjúsági Kerekasztal létrehozása a fiatalok és a velük foglalkozó intézmények, szervezetek közreműködésével a kölcsönös tájékoztatás és egyeztetés érdekében. af.) Zirc Város Ifjúságáért Emlékérem díj alapítása. ag.) Az iskolai házirendek rendszeres törvényességi felülvizsgálata. 6

15 ah.) A hátrányos helyzetű, a kisebbséghez tartozó fiatalok fokozottabb részvételi lehetőségeinek kidolgozása a városi közéletben való részvételre. ai.) A mozgáskorlátozott fiatalok segítése annak érdekében, hogy a városi közéletben, kulturális és sportolási lehetőségekben részt vehessenek, az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, a szükséges építészeti kialakítások támogatása. b) Rekreáció ba.) A gyermek és ifjúsági korosztály szabadidő-eltöltése helyszíneinek folyamatos fejlesztése, a szabadidős tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtésének támogatása. bb.) A Zirc Városi Ifjúsági Fórum és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok által kialakított, hagyományos, városi térségi - nemzetközi szintű gyermek és ifjúsági programok további fejlesztése, támogatása. bc.) A gyermek - ifjúsági programokhoz városi szintű, megfelelő állandó környezet, önálló épület Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ - működési feltételeinek folyamatos biztosítása. bd.) A gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendszeres és változatos (délutáni és hétvégi), folyamatosan bővítendő programkínálathoz a működési és szervezeti feltételrendszer biztosítása a javaslatok és közreműködők figyelembe vételével. be.) A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztésében a gyermek- és ifjúsági korosztály testi nevelése kapjon prioritást, biztosítva a speciális, gyógy-testnevelési igények kielégítését is. bf.) A város játszótereinek korszerűsítése, bővítése, újak létesítése. bg.) A gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézményeken belüli állandó ifjúsági közösségi színterek kialakítási feltételeinek elősegítése; az intézményi helyiségek és infrastrukturális lehetőségek tanítási órák utáni igénybevételének támogatása. bh.) A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság növendékeinek aktív bekapcsolása a városi programokba. bi.) A városban lakó főiskolás, egyetemista hallgatók aktív és szervezett bevonása a városi ifjúsági munkába. c) Gyermek- és ifjúságvédelem ca.) Az egészségügy és szociálpolitika terén a szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek és ifjúsági korosztályban. cb.) A város felelősséget vállal a speciális szükségletű zirci polgárok társadalmi beilleszkedésének segítésében, élethelyzetük javításában; kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségi állapotuk miatt hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére. cc.) Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepció készítése és a feladatok összehangolása. cd.) A szociálpolitikai ellátó rendszer továbbfejlesztése. ce.) A család, mint érték támogatása az ellátó rendszerben. cf.) Családok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltésében. A gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelem, segítségnyújtás családon belüli erőszak kezeléséhez. cg.) Az oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. ch.) A Szociális Szolgáltató Központ működésének, a rendszeres családgondozás feltételeinek biztosítása, fejlesztése. ci.) A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság hatékonyabb bevonása a gyermek- és ifjúságvédelmi munkába. cj.) A kommunikáció fejlesztése az oktatási intézmények, valamint az egészségügyi és szociális intézmények között a korosztály testi-lelki egészségének védelme érdekében. 7

16 ck.) A média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére a gyermek és ifjúsági korosztály körében. cl.) A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató, családokat erősítő programok ösztönzése, a szabadidő színtereinek biztosítása, ellenőrzése a gyermek és ifjúsági korosztály testi lelki egészségvédelme szempontjából. cm.) Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek megelőzésére minél korábbi életkorban. cn.) A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében városi drogstratégia kialakítása, Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum létrehozása, és további aktív szerepvállalás a Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. co.) A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló célkitűzések megvalósításába. cp.) Preventív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása, a mentálhigiénés programok tervszerű folytatása. cr.)az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szociális munkások alkalmazása. d) Fiatalok életkezdési programja da.) Elősegíteni, hogy a városban élő, tanuló fiatalok hozzájuthassanak a pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz szükséges teljes körű tájékoztatáshoz, információhoz, hogy döntésüket ezáltal ne befolyásolni, hanem segíteni tudjuk. db.) Az első lakáshoz jutás támogatási rendszerének kidolgozása és működtetése dc.) A lakáskoncepcióban, a lakás mobilitási elképzelések kialakításánál és megvalósításánál prioritás a fiataloknak. dd.) Fiatalok munkanélküliségének visszaszorítása. de.) Munkahelyteremtés segítése, pályakezdő fiatalokat alkalmazó vállalkozások ösztönzése kedvezmények biztosításával (pl. helyi adókedvezmények) df.) Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahely létrehozása, fejlesztése. dg.) A Munkaügyi Központtal együtt megoldani a helyben, Zircen történő át- és továbbképzéseket. dh.) A távmunka lehetőségeinek, módjainak ismertetése; távmunka lehetőségének támogatása; átképzés távmunka végzésére. di.)a többgenerációs családmodell támogatása. e) Ifjúsági intézmények ea.) A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ mint önálló ifjúsági közösségi színtér működési feltételeinek (szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítása. eb.) Önálló ifjúsági referensi munkakör fenntartása a Polgármesteri Hivatalban. ec.) Az ifjúsági, ifjúságsegítő intézmények közötti nyílt és rendszeres párbeszéd szorgalmazása, elősegítése. ed.) Az információáramlás, infrastruktúra fejlesztése. e/e.) A nevelési, oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítása, folyamatos fejlesztése. ef.) A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek informálása az akkreditált továbbképzésen való részvételi lehetőségekről, képzések támogatása és szervezése - ennek érdekében az intézményi továbbképzési tervek összehangolása. eg.) Segíteni kell az ifjúsági munkában résztvevő szakemberek munkájához szükséges kedvezmény- és elismerési rendszer kialakítását. 8

17 f) Információ és monitoring fa.) Rendszeres igényfelmérés végzése, teljes vagy tematikus ifjúságkutatások ismételt szervezése. fb.) Városi diákújság folyamatos működésének elősegítése, ifjúsági TV-műsor készítésének támogatása. fc.) Médiahasználati és kommunikációs ismeretek bővítése, fejlesztése. fd.) Az Internet adta lehetőségek jobb kihasználása; a fiatalok körében az Internet szabad hozzáférésének biztosítása minden intézményben, ezáltal az információáramlás gyorsítása. fe.) Teleház létrehozása. g) Nemzetközi kapcsolatok ga.) A nemzetközi ifjúsági szakmai együttműködési formák, cserék, testvérintézményi kapcsolatok, hálózati együttműködések bátorítása, anyagi támogatása. gb.) A testvérvárosi kapcsolatok és a United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál támogatása. gc.) A nemzetközi ifjúsági- és szakembercserék bátorítása, támogatása. gd.) Az ifjúsági szervezetek, szakemberek nemzetközi együttműködéseinek elismerése. ge.) Szélesíteni kell a nemzetközi kapcsolatok terén résztvevő fiatalok és segítők körét. gf.) Meg kell találni a megfelelő partnereket a nyelvtanulási lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében. h) Finanszírozás ha.) Az ifjúsági alap fenntartása a költségvetésben. hb.) Önálló ifjúsági közalapítvány létrehozása, működtetése. hc.) A helyi források hatékonyabb működtetése. hd.) A hazai és nemzetközi pályázati rendszerek még hatékonyabb kihasználása. (2) E rendeletben foglalt helyi gyermek és ifjúsági korosztályt érintő feladatok az érintettek (8. ) tevékenysége útján valósul meg. III. fejezet A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETE 8. A 7. -ban megfogalmazottakat a település Képviselő-testülete és szervei: a polgármester és a bizottságok (főként az Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság) látják el, elsősorban az önkormányzat által fenntartott ifjúsági, közoktatási, közművelődési, szociális és sport intézmények működtetése útján az érintett korosztályok aktív 9

18 bevonásával. A teendőkből részt kell vállaljanak a Polgármesteri Hivatal, a hatóságok, az egészségügyi és szociális intézmények, az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek, s mindazok, akik a rendelet szellemiségével azonosulni tudnak és a gyermek és ifjúsági korosztály segítését, fejlődését kívánják szolgálni. AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA 9. (1) A gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez forrásként a résztvevők saját pénzügyi lehetőségei, az intézmények működési és egyéb forrásai (pályázati pénzeszközök, stb.), központi költségvetési, valamint a helyi önkormányzati támogatás szolgál. (2) A helyi önkormányzat által fenntartott gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos feladatokat (is) ellátó intézmények finanszírozása, adott költségvetési évre az önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, amely tartalmazza az intézmény bér és járulékai, dologi kiadásait, valamint az intézményi bevételeket. (3) A gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos tevékenységeket szolgáló pénzügyi forrásokat a lehetőségekhez mérten az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kell meghatározni. (4) A támogatások felhasználásáról a városi költségvetés rendelkezik. A támogatások egy részéről az érintett szakbizottságok döntenek a célok meghatározását követően, pályázati felhívás útján. A pályázati felhívások a helyi médiumokban kerülnek meghirdetésre. (5) Zirc Városi Önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten támogatja a pályázókat, ha megvalósítandó tevékenységük megfelel a rendeletben foglalt gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos céloknak és megvalósítandó feladatoknak. A HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK SZAKEMBERIGÉNYE 10. (1) Az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatainak szakszerű és folyamatos ellátását az általa fenntartott intézményekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak biztosítják. A gyermek és ifjúsági feladatok koordinálását, a célok, feladatok megvalósulásának segítését Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott ifjúsági referens biztosítja. (2) Anyagi lehetőségekhez mérten támogatni kell a szakemberek képzését, továbbképzését, elismerését és az utánpótlás-nevelést, valamint nem utolsó sorban ösztönözni kell a szakembereket az önképzésre. 10

19 AZ IFJÚSÁGI FELADATOKBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 11. (1) Az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatainak megvalósításában, elősegítésében együttműködő (bővíthető) partneri kört az 1. számú függelék tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. E rendelet december 14-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, november 29. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző 11

20 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 1. számú függelék Az alábbi intézmények, társadalmi szervezetek potenciális partnerek lehetnek az ifjúsági rendelet cselekvési programjának kialakításában és végrehajtásában. (Az együttműködői kör bővíthető.) HELYI PARTNEREK Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete, bizottságai, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat Zirc Városi Ifjúsági Fórum Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Városi Zeneiskola Reguly Antal Szakképző Iskola III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Polgármesteri Hivatal Stúdió KB Zirc és Vidéke közéleti lap Szociális Szolgáltató Központ Városi Nevelési Tanácsadó Városi Könyvtár és Művelődési Ház Zirci Tanuszoda Kht. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Rendőrőrs Munkaügyi Kirendeltség iskola gyermekorvosok Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány A BULI 91 Közhasznú Alapítvány Zirci Nagycsaládosok Egyesülete Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Segítő Kezek Zirc Közhasznú Alapítvány Bakony Polgárőr Egyesület Zirc Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Zirc Város Közbiztonságáért Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Zirci Római Katolikus Plébánia 452. Szent Bernát Cserkészcsapat Békefi Antal Bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör TIT Városi Reguly Társaság Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Sziget Környezetvédelmi Egyesület Gazdasági szereplők magánszemélyek, illetve mindazon szervezetek/személyek, amelyek/akik a rendeletben foglaltakkal azonosulni tudnak VÁROSON KÍVÜLI PARTNEREK Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége és a térség települései, intézményei, szervezetei Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Szakmai Kollégiuma Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. United Games Magyarországi és Nemzetközi Egyesületei Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete (országos) Nagycsaládosok Országos Egyesülete Gyalogcincér Természetjáró Központ (Ráktanya) Pangea Egyesület Kulturális és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Pénzesgyőr) 12

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója Mondd és én elfelejtem. Mutasd meg és én eszembe vésem. Hadd, hogy tegyem és én megértem. (Konfuciusz) PREAMBULUM Ő Valahonnan jött és valamit hozott magával.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/1/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Ifjúsági Rendelete Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes bizottsági neveket tartalmazó

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az iskolakezdési támogatás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata 1.) sz. napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28-án, 17 00 órakor megtartandó ülésére A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/14/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére. Molnár Szabolcs főtanácsos. Dr. Gelencsér Ottó 6.NAPIREND Ügyiratszám: 1/150-33//2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 14. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. november

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hegyesd község

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek.

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek. Tisztelt Bizottság! Az építményadóról szóló 38/2009.(XII.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Ér.) jelenleg hatályos előírása szerint mentes az adó alapjaként számított hasznos alapterületből adózónként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

A rendelet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam: BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. Telefon: 87/571-270 Fax: 87/471-289 E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu Szám: 1/13-./2015.. ELŐTERJESZTÉS Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/305-5/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30. napján tartott ülésén 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére Tárgy: XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület!

11. napirend. Tisztelt Képviselő-testület! 11. napirend Tisztelt Képviselő-testület! A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete megkereste az Önkormányzatot és támogatás megállapítását kérte hallássérült tagjainak programok,

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben