E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet, határozati javaslat Szavazás módja: minősített többség a rendelet-tervezet esetén egyszerű többség a határozati javaslat esetén Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Emberi Kapcsolatok Bizottság Kapitány Zsolt osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014.(XI.27.) határozatában felkérte az Emberi Kapcsolatok Bizottságát és az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságot, hogy az ifjúságról szóló 44/2004.(XII.14.) rendeletet vizsgálja felül, és tegyék meg javaslataikat a rendelet vonatkozásában. A rendelet felülvizsgálatra került és javasoljuk az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az alábbiak miatt: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény ( a továbbiakban: Jat) 2. (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: (1) A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A Jat 22. -a rendelkezik a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatáról az alábbiak szerint: 22. (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében a) az elavult, szükségtelenné vált, b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet ai az alábbiakat szabályozzák: 2. A jogszabály tervezetét a magyar nyelv szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni. 3. (1) A jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák. (2) A jogszabály tervezetében a normatív tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell kifejezni. Ugyanezen rendelet 51. (1) bekezdésében foglaltak alapján Preambulum csak az Alaptörvény módosításának tervezetében, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható. A fentiek alapján megállapítható, hogy az ifjúságról szóló önkormányzati rendelet a Jat 2. (1) bekezdésében, a 22. (1) d) pontjában, valamint a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet aiban, illetve az 51. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg.

3 A hatályon kívül helyezendő rendelet azonban olyan ifjúsággal kapcsolatos alapértékeket, alapelveket és célokat határoz meg, amelyek a továbbiakban is felhasználhatók. Emiatt javasolom a 38/2002.(III.4.) határozattal elfogadott Zirc Város Középtávú Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatát a rendeletben foglaltak figyelembevétel. A felülvizsgálat alapját egy Zirc város ifjúságának körében végzett felmérés (véleménykutatás) alapozná meg, majd ennek eredményeképpen kerülne a képviselő-testület elé az ifjúsági koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztés. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet-tervezet, illetve a határozati javaslat elfogadására. Zirc, január 20. Ottó Péter polgármester

4 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015.(.) önkormányzati rendelete az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti az ifjúságról szóló 42/2014.(XII.14.) önkormányzati rendelet. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő 2. napon hatályát veszti. Zirc, hó nap Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző Záradék: A rendelet hó napján lép hatályba. Zirc, Sümegi Attila jegyző

5 INDOKOLÁS Általános indokolás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014.(XI.27.) határozatában felkérte az Emberi Kapcsolatok Bizottságát és az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságot, hogy az ifjúságról szóló 44/2004.(XII.14.) rendeletet vizsgálja felül, és tegyék meg javaslataikat a rendelet vonatkozásában. A rendelet felülvizsgálatra került és az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasolták, azzal, hogy az ifjúságról szóló önkormányzati rendelet a Jat 2. (1) bekezdésében, a 22. (1) d) pontjában, valamint a 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet aiban, illetve az 51. (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg. 1. -hoz Részletes indokolás Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz hoz A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza a rendelet-tervezet.

6 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szóló /2015.( ) önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. Törvény ( a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. II. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül szóló /2015.( ) önkormányzati rendelettervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. A Tervezet gazdasági hatása: A Tervezetnek gazdasági hatása nem jelentkezik A Tervezet költségvetési hatása: A Tervezetnek költségvetési hatása nincs.

7 b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet-módosítás szükségességét az indokolja, hogy a nem felel meg a jogalkotási és jogszabály szerkesztési előírásoknak. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

8 Kiegészítő határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.( ) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében lefolytatandó felméréshez a kérdőívet állítsa össze az Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményének kikérése mellett. 2. Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében lefolytatandó felmérést végezze el az 1. pontban megjelölt kérdőív összeállítását követően. 3. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében végzett felmérést követően a Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatát készítse el. 4. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató 4. pont esetében: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: március pont esetében: május pont esetében: november pont esetében: a képviselő-testület rendes december havi ülésének napja

9 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 42/2004. (XII.14.) RENDELETE AZ IFJÚSÁGRÓL 1

10 Preambulum Mondd és én elfelejtem. Mutasd meg és én eszembe vésem. Hadd, hogy tegyem és én megértem. (Konfuciusz) A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásai új problémákat, feladatokat jelöltek ki a gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozók számára. A megváltozott szükségletek, az átalakuló ifjúsági kultúra, az értékek átrendeződése komoly felelősséget rónak a társadalom felnőtt tagjaira. Tudatosítani kell mindenkiben, hogy városunk ifjúsági problémáit csak széles társadalmi összefogással lehet megoldani, s a fiatalokat a róluk szóló döntésekbe és a koncepció, illetve rendelet végrehajtásába egyaránt be kell vonni. Ugyanakkor az ifjúsági problémák kezelésénél szem előtt kell tartani azt is, hogy a fiatal korosztály problémáinak megoldása nem képzelhető el a többi társadalmi probléma megoldása nélkül. A jövő a fiatalok kezében van: Magyarország Zirc - jövője azon múlik, hogy a jelen társadalma milyen lehetőségeket teremt a gyermek és ifjúsági korosztályok számára. Zirc Ifjúságbarát Önkormányzat címmel bíró városa gyermek és ifjúsági feladatainak ellátása során felelősséggel törődik a fiatal korosztályokkal és a családokkal kapcsolatos közösségi hagyományainak aktív megőrzésével, amit a jelen értékeivel gazdagítva kíván közismerten zirci arculatként tovább örökíteni a közös Európában is a jövő polgárai számára. A város, jelenét és jövőjét és ezen belül közösségi értékeink (intézményi, tárgyi, szellemi), életünk egészét is meghatározó, az alábbiakban felsorolt tudományos igényű helyzetelemzések, koncepciók, programok és a helyi rendeletek, valamint a vonatkozó jogszabályi irányelvek által önmaga számára felépített fejlesztési irányt követ: Az 1998-ban elvégzett teljes körű, komplex alapozó ifjúságkutatási tanulmány (A városi szintű ifjúságkutatás és az akkori felnőtt szakértői fókuszcsoportos interjú alapján készült tanulmány több mint 1000 Zircen tanuló diák, - az akkor 7-8. osztályos általános iskolás és valamennyi középiskolás véleményének megkérdezésével készült, amely helyzetképet mutatott a fiatalok iskolai, családi és szociális helyzetéről, szabadidős, mentálhigiénés, sportolási és művelődési szokásaikról, bemutatta munkavállalási, érdekképviseleti lehetőségeikről, értékorientációikról, jövőképükről vallott nézeteiket és elemezte az iskoláikkal, a városi intézményekkel és az önkormányzattal kapcsolatos elvárásaikat. Beépültek az anyagba a ben ifjúsági és felnőtt szakértők, önkormányzati képviselők körében elvégzett újabb kérdőíves felmérés, és az önkormányzati, intézményi, közösségi, dokumentumok elemzésének eredményei is. Az összefoglaló munkát az Echo Oktatáskutató Műhely szakértőjének segítségével, az ifjúsági referens koordinálásával helyi szakemberekből álló munkacsoport dolgozta ki. ) 38/2002. (III. 4.) Kt. számú határozattal elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció 100./2001. (V. 14.) Kt. számú határozat az önálló ifjúsági alap létrehozásáról, melynek felhasználására a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat tesz javaslatot Városfejlesztési koncepció helyzetelemző tanulmányra épülő 287/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Városi Stratégiai Program 19/2003. (II. 13.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Város évekre szóló Gazdasági Programja 153/2000. (X. 2) Kt. számú határozat a városi civil közösségeket támogató önkormányzati pályázati rendszer létrehozásáról 245/2000.(XII. 28.) Kt. számú határozattal elfogadott városi részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerben 289/2002. (XII. 19.) Kt. számú határozattal elfogadott középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszer 153/1999. (X. 25) Kt. számú határozatával elfogadott Zirc Város Közművelődési Koncepció 3/2001. (I. 22.) ÖK. Rendelet a Helyi Közművelődésről Óvodai Nevelési és iskolai Pedagógiai Programok 111/2000. (VII. 27.) Kt. számú határozattal elfogadott és a 168/2001. (VII. 9.), valamint a 20/

11 (I. 26.) Kt. számú határozatokkal módosított Közoktatási Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terv 34/2004. (II. 23.) Kt. számú határozattal elfogadott Zirc Városi Önkormányzati Minőségirányítási Program, és az azon alapuló közoktatási intézményi minőségirányítási programok A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször módosított 6/1993.(III. 22.) ÖK. rendelet A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000.(V. 30.) Ök. rendelet A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló módosított 10/2003.(IV.15.) Ök. rendelet 405/2003.(XII. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 19/1993. (XII. 13.) ÖK. Rendelet Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (módosítások: 9/1997. (V. 6.), 9/2000. (IV. 1.), 23/2001. (IX. 25.) 23/2003. (VI. 10.) ÖK. Rendelet a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről az 1990-ben kötött testvérvárosi szerződések az erdélyi Baróttal és a németországi Pohlheimmel, valamint 1998-ban a finnországi Nivalával AZ ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGPOLITIKA JOGFORRÁSAI Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek közt kimondja, hogy államunk különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, továbbá védelmezi az ifjúság érdekeit. Emellett számos ENSZ egyezmény (Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény, Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint az Oktatásban Alkalmazott Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény) határoz meg olyan elveket és jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges az önkormányzat támogató közege is. Az önkormányzat ifjúságpolitikai tevékenységének közvetlen jogforrása az évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról, melynek 8. -ában a települési önkormányzat feladatai között a törvény óta felsorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást. Ezen belül a törvény értelmében a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A hivatkozott önkormányzati törvény 70. -a értelmében a megyei önkormányzatnak kötelező gondoskodnia - többek közt - gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokról és a gyermekés ifjúságvédelmi szakellátásról. Ezeken kívül az adott helyi önkormányzat ifjúságpolitikájának kialakításakor a gyermekvédelmi törvény és a közoktatási törvény a két legfőbb vezérlő jogszabály. (Bár a kormányzati tervek szerint még ebben a ciklusban megszületik az új ifjúsági törvény, ezzel egyelőre nem számolhat a rendelet.) Az évi XXVI. esélyegyenlőségi törvény elfogadásával megteremtődött a fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségének törvényi háttere. 3

12 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÉRTÉKEK ALAPELVEK - CÉLOK 1. Az önkormányzati ifjúságpolitika kulcsfogalma az integráció. Az ifjúságról való koncepciózus gondolkodás feladata, hogy garantálja a fiatalokkal, mint egésszel, mint komplex jelenséggel való foglalkozást. A döntéshozatali mechanizmusban az integráció azt jelenti, hogy fiatalokat be kell vonni a helyi társadalmi döntésekbe és azok végrehajtásába, tehát a település ifjúsági koncepciójának, stratégiai tervének végrehajtásában a legfontosabb szerepet maguknak a fiataloknak, illetve, szervezeteiknek kell szánni. A fiataloknak arra van szükségük, hogy önszerveződési lehetőségek birtokába jussanak, és ezzel élni is tudjanak. A problémaközpontú megközelítés esetén mindazokat fiataloknak tekinthetjük, akiknek fiatalokra jellemző problémáik vannak. Mindent összevetve a városunk ifjúságpolitikája nem más, mint gondolkodásmód, melyet a döntéshozók követnek munkájuk során. 2. Az önkormányzati ifjúsági rendelet, mint a cselekvési program alapjának célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában az önkormányzat szándékait meghatározza egyegy terület, ellátandó feladat funkcióinak és formáinak fenntartására, vagy - ha hiányzik megteremtésére. A rendelet a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a település adott területén a plurális fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók. A FIATALOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKEK 3. (1) Felelős gondolkodás, felelősségtudat, felelősségvállalás (a jogok és kötelezettségek biztosítása - vállalása a partnerség záloga mindkét fél részéről) (2) A másság elfogadása (mindenféle fizikai és társadalmi másság, speciális bánásmódot igénylő állapot integrált kezelése) 4

13 (3) A város értékeinek tudatos értékként való megítélése és vállalása, a történelmi, természeti, kulturális, közösségi stb. hagyományok ápolása, továbbörökítése (4) Esélyegyenlőség (5) A tanulás (mint lehetőség, jog és kötelesség, mint az esélyegyenlőség eszköze) (6) Demokrácia, közéletiség közösségi értékei A FIATALOKRA VONATKOZÓ ALAPELVEK 4. (1) Fiatalnak tekintjük a 0-29 éves korosztályt. (2) A rendelet a zirci lakosú gyermek és ifjúsági korosztályra, valamint a város oktatási intézményeiben tanuló fiatalokra vonatkozik. (3) A gyermek és ifjúsági korosztályok aktív részvételének, szerepvállalásának biztosítása, a fiatalok bevonása a döntés előkészítéstől a végrehajtásig tartó folyamatba, véleményük megkérdezése az őket érintő valamennyi témában a döntések meghozatala előtt. (4) Együttműködés és partnerség a fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek, civil közösségek között, különös tekintettel a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzatra és a Zirc Városi Ifjúsági Fórumra melyek jogosítványai garantált formában jelennek meg a rendeletben. (5) A rendelet reális, a város teljesítőképességével összhangban lévő mértéket határoz meg a feladatok vállalásában. (6) Többcsatornás finanszírozás kialakítása az ifjúsági célú forrásteremtésben. (7) Folyamatos monitoring lehetőségének megteremtése (rendszeres véleménykérés, folyamatkövetés, ifjúságkutatás stb.) (8) A rendelet a nevelési, oktatási intézményekre és a családokra az ifjúsági problémák kezelésének aktív színtereként tekint, azok autonómiájának tiszteletben tartása mellett. (9) A diákönkormányzatokkal mint az iskolai közéletiség műhelyeivel kiemelten fontos területként foglalkozik a rendelet. A RENDELET CÉLJA 5. (1) A rendelet célja, hogy a város megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találhatnak azok megoldásához, és ahol felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként és Európai Uniós polgárként való felnőtt életükre. (2) A gyermek és ifjúsági korosztálynak a létbiztonsághoz, oktatáshoz, neveléshez, érdekeinek védelméhez alkotmányos joga van. Az Alkotmányban meghatározott jogokon kívül az évi LXIV: tv. a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényben, a többször módosított évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, illetve a többször módosított évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogok az irányadóak. 5

14 (3) A (2) bekezdésben megfogalmazottak gyakorlása közérdek, a gyermek és ifjúsági korosztály támogatása közcél. A RENDELET HATÁLYA 6. (1) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén: lakóhellyel, illetve ideiglenes lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre 0-29 éves korig, etnikai, faji, vallási, szociális és kulturális különbségtétel nélkül. (2) A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén működő önkormányzati finanszírozású és önkormányzati támogatásban részesülő gyermek és ifjúsággal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett tevékenységet folytatókra, valamint mindazon szervezetekre, személyekre, amelyek/akik az 5. -ban megvalósított célokkal azonosulnak. II. fejezet AZ IFJÚSÁG HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 7. (1) A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek és ifjúsággal kapcsolatos helyi feladatait Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete által elfogadott Ifjúságpolitikai Koncepció, valamint az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: a) Ifjúsági szervezetek, érdekérvényesítés aa.) A fiatalok képviseletének biztosítása a városi közéletben, az ifjúsági kezdeményezések szerves beépítése a város döntéshozatali folyamatába. ab.) A helyi ifjúsági kezdeményezések anyagi és szakmai támogatása, európai dimenziójuk felismerése. ac.) A települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban rögzített jogosítványokon keresztül a Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat és Fórum működési feltételeinek biztosítása, az ifjúsági önkormányzat tagjainak bevonása a városi közéletbe. ad.) A városi és az iskolai diákönkormányzatok vezetőinek folyamatos képzése önkormányzati szervezésben; vagy más, képzéssel foglalkozó civil szervezetekkel együttműködve; illetve egyéb, országos, nemzetközi képzéseken való részvételük támogatása. ae.) Ifjúsági Kerekasztal létrehozása a fiatalok és a velük foglalkozó intézmények, szervezetek közreműködésével a kölcsönös tájékoztatás és egyeztetés érdekében. af.) Zirc Város Ifjúságáért Emlékérem díj alapítása. ag.) Az iskolai házirendek rendszeres törvényességi felülvizsgálata. 6

15 ah.) A hátrányos helyzetű, a kisebbséghez tartozó fiatalok fokozottabb részvételi lehetőségeinek kidolgozása a városi közéletben való részvételre. ai.) A mozgáskorlátozott fiatalok segítése annak érdekében, hogy a városi közéletben, kulturális és sportolási lehetőségekben részt vehessenek, az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, a szükséges építészeti kialakítások támogatása. b) Rekreáció ba.) A gyermek és ifjúsági korosztály szabadidő-eltöltése helyszíneinek folyamatos fejlesztése, a szabadidős tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtésének támogatása. bb.) A Zirc Városi Ifjúsági Fórum és a Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok által kialakított, hagyományos, városi térségi - nemzetközi szintű gyermek és ifjúsági programok további fejlesztése, támogatása. bc.) A gyermek - ifjúsági programokhoz városi szintű, megfelelő állandó környezet, önálló épület Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ - működési feltételeinek folyamatos biztosítása. bd.) A gyermek- és ifjúsági korosztály számára rendszeres és változatos (délutáni és hétvégi), folyamatosan bővítendő programkínálathoz a működési és szervezeti feltételrendszer biztosítása a javaslatok és közreműködők figyelembe vételével. be.) A szabadidősport anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztésében a gyermek- és ifjúsági korosztály testi nevelése kapjon prioritást, biztosítva a speciális, gyógy-testnevelési igények kielégítését is. bf.) A város játszótereinek korszerűsítése, bővítése, újak létesítése. bg.) A gyermek és ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézményeken belüli állandó ifjúsági közösségi színterek kialakítási feltételeinek elősegítése; az intézményi helyiségek és infrastrukturális lehetőségek tanítási órák utáni igénybevételének támogatása. bh.) A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság növendékeinek aktív bekapcsolása a városi programokba. bi.) A városban lakó főiskolás, egyetemista hallgatók aktív és szervezett bevonása a városi ifjúsági munkába. c) Gyermek- és ifjúságvédelem ca.) Az egészségügy és szociálpolitika terén a szociális hátrányból adódó egyenlőtlenségek csökkentése a gyermek és ifjúsági korosztályban. cb.) A város felelősséget vállal a speciális szükségletű zirci polgárok társadalmi beilleszkedésének segítésében, élethelyzetük javításában; kiemelt figyelem a szociálisan vagy egészségi állapotuk miatt hátrányt szenvedő csoportok egészségvédelmére. cc.) Gyermek- és ifjúságvédelmi koncepció készítése és a feladatok összehangolása. cd.) A szociálpolitikai ellátó rendszer továbbfejlesztése. ce.) A család, mint érték támogatása az ellátó rendszerben. cf.) Családok segítése nevelő-védő funkciójuk eredményesebb betöltésében. A gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelem, segítségnyújtás családon belüli erőszak kezeléséhez. cg.) Az oktatási intézmények egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeinek biztosítása, fejlesztése. ch.) A Szociális Szolgáltató Központ működésének, a rendszeres családgondozás feltételeinek biztosítása, fejlesztése. ci.) A Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság hatékonyabb bevonása a gyermek- és ifjúságvédelmi munkába. cj.) A kommunikáció fejlesztése az oktatási intézmények, valamint az egészségügyi és szociális intézmények között a korosztály testi-lelki egészségének védelme érdekében. 7

16 ck.) A média megnyerése az egészséget támogató alternatívák terjesztésére a gyermek és ifjúsági korosztály körében. cl.) A szabadidő-szervezésben az egészséget támogató, családokat erősítő programok ösztönzése, a szabadidő színtereinek biztosítása, ellenőrzése a gyermek és ifjúsági korosztály testi lelki egészségvédelme szempontjából. cm.) Mentálhigiénés szemlélet és készség alakítása, kiemelt figyelem a szenvedélybetegségek megelőzésére minél korábbi életkorban. cn.) A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében városi drogstratégia kialakítása, Kábítószer-ellenes Egyeztető Fórum létrehozása, és további aktív szerepvállalás a Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. co.) A gyermek és ifjúsági korosztály bevonása, motiválása a korosztály egészségét szolgáló célkitűzések megvalósításába. cp.) Preventív jellegű szolgáltatások ösztönzése, támogatása, a mentálhigiénés programok tervszerű folytatása. cr.)az ifjúsági korosztállyal foglalkozó szociális munkások alkalmazása. d) Fiatalok életkezdési programja da.) Elősegíteni, hogy a városban élő, tanuló fiatalok hozzájuthassanak a pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz szükséges teljes körű tájékoztatáshoz, információhoz, hogy döntésüket ezáltal ne befolyásolni, hanem segíteni tudjuk. db.) Az első lakáshoz jutás támogatási rendszerének kidolgozása és működtetése dc.) A lakáskoncepcióban, a lakás mobilitási elképzelések kialakításánál és megvalósításánál prioritás a fiataloknak. dd.) Fiatalok munkanélküliségének visszaszorítása. de.) Munkahelyteremtés segítése, pályakezdő fiatalokat alkalmazó vállalkozások ösztönzése kedvezmények biztosításával (pl. helyi adókedvezmények) df.) Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahely létrehozása, fejlesztése. dg.) A Munkaügyi Központtal együtt megoldani a helyben, Zircen történő át- és továbbképzéseket. dh.) A távmunka lehetőségeinek, módjainak ismertetése; távmunka lehetőségének támogatása; átképzés távmunka végzésére. di.)a többgenerációs családmodell támogatása. e) Ifjúsági intézmények ea.) A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ mint önálló ifjúsági közösségi színtér működési feltételeinek (szakmai, személyi, tárgyi, pénzügyi) biztosítása. eb.) Önálló ifjúsági referensi munkakör fenntartása a Polgármesteri Hivatalban. ec.) Az ifjúsági, ifjúságsegítő intézmények közötti nyílt és rendszeres párbeszéd szorgalmazása, elősegítése. ed.) Az információáramlás, infrastruktúra fejlesztése. e/e.) A nevelési, oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítása, folyamatos fejlesztése. ef.) A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek informálása az akkreditált továbbképzésen való részvételi lehetőségekről, képzések támogatása és szervezése - ennek érdekében az intézményi továbbképzési tervek összehangolása. eg.) Segíteni kell az ifjúsági munkában résztvevő szakemberek munkájához szükséges kedvezmény- és elismerési rendszer kialakítását. 8

17 f) Információ és monitoring fa.) Rendszeres igényfelmérés végzése, teljes vagy tematikus ifjúságkutatások ismételt szervezése. fb.) Városi diákújság folyamatos működésének elősegítése, ifjúsági TV-műsor készítésének támogatása. fc.) Médiahasználati és kommunikációs ismeretek bővítése, fejlesztése. fd.) Az Internet adta lehetőségek jobb kihasználása; a fiatalok körében az Internet szabad hozzáférésének biztosítása minden intézményben, ezáltal az információáramlás gyorsítása. fe.) Teleház létrehozása. g) Nemzetközi kapcsolatok ga.) A nemzetközi ifjúsági szakmai együttműködési formák, cserék, testvérintézményi kapcsolatok, hálózati együttműködések bátorítása, anyagi támogatása. gb.) A testvérvárosi kapcsolatok és a United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál támogatása. gc.) A nemzetközi ifjúsági- és szakembercserék bátorítása, támogatása. gd.) Az ifjúsági szervezetek, szakemberek nemzetközi együttműködéseinek elismerése. ge.) Szélesíteni kell a nemzetközi kapcsolatok terén résztvevő fiatalok és segítők körét. gf.) Meg kell találni a megfelelő partnereket a nyelvtanulási lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében. h) Finanszírozás ha.) Az ifjúsági alap fenntartása a költségvetésben. hb.) Önálló ifjúsági közalapítvány létrehozása, működtetése. hc.) A helyi források hatékonyabb működtetése. hd.) A hazai és nemzetközi pályázati rendszerek még hatékonyabb kihasználása. (2) E rendeletben foglalt helyi gyermek és ifjúsági korosztályt érintő feladatok az érintettek (8. ) tevékenysége útján valósul meg. III. fejezet A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETE 8. A 7. -ban megfogalmazottakat a település Képviselő-testülete és szervei: a polgármester és a bizottságok (főként az Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság) látják el, elsősorban az önkormányzat által fenntartott ifjúsági, közoktatási, közművelődési, szociális és sport intézmények működtetése útján az érintett korosztályok aktív 9

18 bevonásával. A teendőkből részt kell vállaljanak a Polgármesteri Hivatal, a hatóságok, az egészségügyi és szociális intézmények, az alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, egyházak, magánszemélyek, s mindazok, akik a rendelet szellemiségével azonosulni tudnak és a gyermek és ifjúsági korosztály segítését, fejlődését kívánják szolgálni. AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA 9. (1) A gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez forrásként a résztvevők saját pénzügyi lehetőségei, az intézmények működési és egyéb forrásai (pályázati pénzeszközök, stb.), központi költségvetési, valamint a helyi önkormányzati támogatás szolgál. (2) A helyi önkormányzat által fenntartott gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos feladatokat (is) ellátó intézmények finanszírozása, adott költségvetési évre az önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra, amely tartalmazza az intézmény bér és járulékai, dologi kiadásait, valamint az intézményi bevételeket. (3) A gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos tevékenységeket szolgáló pénzügyi forrásokat a lehetőségekhez mérten az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kell meghatározni. (4) A támogatások felhasználásáról a városi költségvetés rendelkezik. A támogatások egy részéről az érintett szakbizottságok döntenek a célok meghatározását követően, pályázati felhívás útján. A pályázati felhívások a helyi médiumokban kerülnek meghirdetésre. (5) Zirc Városi Önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten támogatja a pályázókat, ha megvalósítandó tevékenységük megfelel a rendeletben foglalt gyermek és ifjúsági korosztállyal kapcsolatos céloknak és megvalósítandó feladatoknak. A HELYI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELADATOK SZAKEMBERIGÉNYE 10. (1) Az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatainak szakszerű és folyamatos ellátását az általa fenntartott intézményekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak biztosítják. A gyermek és ifjúsági feladatok koordinálását, a célok, feladatok megvalósulásának segítését Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által foglalkoztatott ifjúsági referens biztosítja. (2) Anyagi lehetőségekhez mérten támogatni kell a szakemberek képzését, továbbképzését, elismerését és az utánpótlás-nevelést, valamint nem utolsó sorban ösztönözni kell a szakembereket az önképzésre. 10

19 AZ IFJÚSÁGI FELADATOKBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 11. (1) Az önkormányzat gyermek és ifjúsági feladatainak megvalósításában, elősegítésében együttműködő (bővíthető) partneri kört az 1. számú függelék tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. E rendelet december 14-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, november 29. Horváth László polgármester Dr. Árpásy Tamás jegyző 11

20 EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 1. számú függelék Az alábbi intézmények, társadalmi szervezetek potenciális partnerek lehetnek az ifjúsági rendelet cselekvési programjának kialakításában és végrehajtásában. (Az együttműködői kör bővíthető.) HELYI PARTNEREK Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete, bizottságai, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Zirc Városi Ifjúsági Önkormányzat Zirc Városi Ifjúsági Fórum Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Városi Zeneiskola Reguly Antal Szakképző Iskola III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság Polgármesteri Hivatal Stúdió KB Zirc és Vidéke közéleti lap Szociális Szolgáltató Központ Városi Nevelési Tanácsadó Városi Könyvtár és Művelődési Ház Zirci Tanuszoda Kht. Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Rendőrőrs Munkaügyi Kirendeltség iskola gyermekorvosok Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány A BULI 91 Közhasznú Alapítvány Zirci Nagycsaládosok Egyesülete Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete Segítő Kezek Zirc Közhasznú Alapítvány Bakony Polgárőr Egyesület Zirc Városi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Zirc Város Közbiztonságáért Alapítvány Zirc Városi Sportegyesület Bakonyi Finnbarátok Köre Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület Zirci Római Katolikus Plébánia 452. Szent Bernát Cserkészcsapat Békefi Antal Bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör TIT Városi Reguly Társaság Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Sziget Környezetvédelmi Egyesület Gazdasági szereplők magánszemélyek, illetve mindazon szervezetek/személyek, amelyek/akik a rendeletben foglaltakkal azonosulni tudnak VÁROSON KÍVÜLI PARTNEREK Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége és a térség települései, intézményei, szervezetei Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Szakmai Kollégiuma Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség ECHO Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. United Games Magyarországi és Nemzetközi Egyesületei Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete (országos) Nagycsaládosok Országos Egyesülete Gyalogcincér Természetjáró Központ (Ráktanya) Pangea Egyesület Kulturális és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Pénzesgyőr) 12

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Ifjúsági Koncepciója Mondd és én elfelejtem. Mutasd meg és én eszembe vésem. Hadd, hogy tegyem és én megértem. (Konfuciusz) PREAMBULUM Ő Valahonnan jött és valamit hozott magával.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Ifjúsági Rendelete Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. március 30- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30- i ülésére Tárgy: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK számú irányelv implementációs kötelezettségéből adódó önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) A támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Tótvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. (6) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. április havi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária igazgatási osztályvezető Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 28/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-i rendkívüli nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 15-i rendkívüli nyílt ülésére ÁRHÁMHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8256 Ábrahámhegy, adacsonyi út 13. Telefon: +36 87 471 506 rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Wolf Viktória jegyző ELŐTERJESZTÉS 2015. április

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/506/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/737/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Z ELİTERJESZTÉS SORSZÁM: 124. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének.../2014. (.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015.

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 100/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 100/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

terménysegélyről szóló rendelet Mell: 2 pld rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás)

terménysegélyről szóló rendelet Mell: 2 pld rendelet-tervezet (hatásvizsgálati lap, indokolás) Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-110/2015. Tárgy: A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: III/6 Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 1 Tiszaföldvár Városért Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2014.(V.30.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 4. Napirend Ügyiratszám:13/4572-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére 6001-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tüzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tüzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(X.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tüzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-585; FAX: +3642524-586 E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

../2015. (IX...) önkormányzati rendelete. a helyi adókról szóló 34/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

../2015. (IX...) önkormányzati rendelete. a helyi adókról szóló 34/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (IX....) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani.

Szükséges tehát a jelenlegi SZMSZ hatásköri átruházásáról szóló rendelkezéseit az új jogszabályi keretekhez igazítani. 2. napirendi pont Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2003 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Ikt. szám: 167-94/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben