Helyi tanterv Informatika évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat"

Átírás

1 INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások révén életminőség-javulás érhető el. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. E gyorsan változó területen nagyfokú a technológiai ismeretek fejlődése, ezért különösen fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia. Nemcsak a különböző intelligens szolgáltatások száma nő folyamatosan, hanem ezzel egyidejűleg a rendszerek egyre szélesebb körben teszik lehetővé a felhasználói beavatkozást. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. A valós világ modelljeinek megalkotásában az informatika az egyik alapvető eszközzé vált, e modellek fejlesztésének fontos szerepe van a megismerési folyamatban. Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek jelentősen csökkenthetők az informatikai eszközök használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válása nagyobb esélyt nyújt a demokrácia erősítésére. Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. Változik az iskola mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében - a könyvtárhoz hasonlóan - a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület, tantárgy számára is biztosítani kell a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos tanórákon túlmutató, informatikával támogatott projektmunkának is. A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatika-alkalmazói ismeretek 2.1. A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására 2.2. Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 3.1. Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 3.2. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása 4. Infokommunikáció 4.1. Információkeresés, információközlés 4.2. Információs technológián alapul ó kommunikációs formák 5. Médiainformatika

2 6. Az információs társadalom 7. Könyvtári informatika 8. Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. Században Fejlesztési feladatok 1. Az informatikai eszközök használata Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett intelligens eszközök sokasága jelent meg, illetve jelenik meg a közeljövőben. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Bonyolultságuk miatt nemcsak a működésük ismeretén, a rutinszerű, ösztönös használaton, hanem az eszközök lehetőségeinek ismeretén, alkotó felhasználásán van a hangsúly. Az informatikai környezet tudatos alakítása. A számítógéphez csatolt korábban ismeretlen perifériák megismertetése. Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat és a fontos segédprogramok Szolgáltatásainak bemutatása és használata. Ismeretek szerzése az informatikai eszközök működésének fizikai alapjairól. Problémamegoldáshoz a hardver- és a szoftvereszköz tudatos választása. Az összetett munka szükséges eszközkészletének 2. Informatika-alkalmazói ismeretek A számítógép-használat problémaként való megközelítése fontos ezen a területen: egy - az éppen vizsgált - általános célú program problémamegoldásra történő felhasználásának lehetősége (s kevésbé a mikéntje) a kérdés. A jelenleg fontos részterületek: szövegszerkesztés, ábra-, (fény)kép- és videoszerkesztés, multimédia-fejlesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés. 2.1 A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására Nagyobb szövegestáblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok alkalmazása. Különböző forrásból származó és különböző formátumú kimenetek készítése, a megfelelő formátum célszerű választása. Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) készítése, kész dokumentumok átalakítása. Interaktív elektronikus faliújságok, információs táblák, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és összeépítése, complex használata. 2.2 Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, adatbázisban keresés Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerekmegismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása. Adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés lehetőségeinek, módjainak megismerése. Adatok tárolásához, egyszerű adatbázis kialakításához problémafüggő eszköz választása. Térinformatikai alapismeretek: térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei, útvonalkeresők,térképi keresők használata. 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)

3 Az iskolai és a mindennapi életben lépten-nyomon algoritmusokat hajtunk végre, adatstruktúrákat - kérdőíveket, nyomtatványokat - töltünk ki, tevékenységsorozatokat, információáramlási folyamatokat tervezünk. A valós világ megértéséhez modelleket alkotunk, e modelleket számítógéppel megvalósíthatjuk és vizsgálhatjuk. Ezt a világot az érti igazán, aki tisztában van e tevékenységek alapjaival. Az iskolában, az egyes szaktárgyakban, a mindennapi életben sok olyan probléma merül fel, amelyet számítógéppel lehet, sőt célszerű megoldani. Itt elsősorban eszközválasztásról, eszköz-összeállításról, illetve eszközmegismerésről beszélhetünk. Törekedjünk arra, hogy a tanulók ismerjék fel, hogy a probléma vagy annak egyes részei informatikai eszközökkel megoldhatók-e. Ezután módjukban áll kiválasztani a megoldáshoz leginkább megfelelő hardver-szoftver eszközt vagy eszközöket. Ha nincs ilyen (szoftver)eszköz, esetleg elkészíthetik. Ha több eszközt használnak, tudják megoldani a közöttük levő információátadás problémáját. Ha a megoldásra szolgáló valamely eszközt nem ismerik, annak használatát a dokumentáció alapján el kell sajátítaniuk. A számítógépes problémamegoldás számtalan lehetőséget teremt a tanulók csoportos foglalkoztatására, projektmunkában való részvételére. 3.1 Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása A problémákmegoldásához szükséges informatikai eszközök módszerek, azok complex alkalmazása. Problémák megoldása önálló, illetve csoportmunkában (projekt). A problémamegoldó tevékenység tervezése. 3.2 Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, elemzése és megvalósítása. Típusalgoritmusok alkalmazása. Az algoritmikus absztrakció alkalmazása. A problémamegoldás szükséges adatok és eredmények megtervezése, értelmezése. Elemi és összetett adatok használata. Adatmodellezés, egyszerű modellekmegismerése. Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel. 3.3 Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása. 4. Infokommunikáció Az internet felhasználásával kétféle tevékenységet végezhetünk. Az egyikben információt közlünk, amelyet sokan, különböző időben és módon érhetnek el. Idetartozik a honlapok rendszere, a távoli adatbázisok, információs rendszerek elérése, az adatletöltés távoli gépekről. Ezeknél alapvető szerepet játszik az információ közlése, valamint későbbi keresése. Lényeges tehát az információ tudatos elrendezése a későbbi felhasználás elősegítése érdekében, valamint a hatékony információszerzési technikák kidolgozása. A másikban kommunikálunk másokkal, ez lehet kétoldalú, mint az elektronikus levelezésben, a személyek közötti audio- és videotelefonálásban; illetve sokoldalú, mint a levelezőlisták használatában, a csevegőcsatornákon, a videokonferencia-rendszerekben. Nagyon gyorsan terjed, fejlődik és integrálódik a (vezetékes és mobil) távközlés, valamint a műsorszórás az internetes kommunikációval. 4.1 Információkeresés, információközlés Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről, tartalom alapú keresés, logikai kapcsolatok vizsgálata. Térképi információk, képek és multimédiás anyagok keresése és alkalmazása. Dinamikus információ elhelyezése a célnak megfelelő formátumban az interneten. Platformfüggetlen formátumok.

4 4.2 Információs technológián alapuló kommunikációs formák Infokommunikációs eszközzel információ küldése és fogadása, csoportos kommunikációs formák. Kommunikációs eszközök összekapcsolása. Az egész világra kiterjedő infokommunikáció. 5. Médiainformatika Megjelentek az informatikai eszközökkel jelentősen átszőtt médiumok (internetes portálok, interaktív-digitális tévé, digitális fényképezés), amelyek értő használata informatikai tudást is feltételez. A hagyományos médiák elektronikus megfelelői új lehetőségeket tárnak fel (elektronikus könyv, elektronikus szótár). Az informatika lehetőségei teljesen új média megjelenését teszik lehetővé (virtuális valóság, interaktív média). Az informatikai eszközöket tartalmazó média a megismerési folyamatot, illetve a szórakozást egyaránt más szintre emelheti. A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban. 6. Az információs társadalom E témakörben foglalkozunk az informatika, a számítástechnika történetével is. A tanulók megismerhetik, hogy mai környezetünkben hol találkozhatnak az informatika alkalmazásaival. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezek a lehetőségek hogyan változtatják meg az emberek eddigi munkáját. Az informatika fejlődésének irányai, jövőbeni szerepe részben előre látható, érezhető. Ismertessük meg az újonnan felmerülő etikai, pszichológiai, szociológiai kérdéseket. Figyelmet kell fordítani az adatbiztonsággal, adatmegőrzéssel kapcsolatos szabályokra, valamint az informatikai rendszerek alkalmazásával kapcsolatos veszélyekre. Az elektronikus vásárlás egyre elterjedtebb a világunkban. A könyvek, a színház és mozi jegyek rendelése, az utazások szervezése, a banki átutalások elektronikus úton történő bonyolítása vagy a mobiltelefonos parkolódíj fizetés, élő gyakorlat napjainkban. Egyre szaporodnak a webáruházak, melyek árukínálata is bővül. Szükséges tehát az e-kereskedelem - néha határokon átívelő - rendszerének megismertetése a tanulókkal. Fontos rámutatni a fogyasztót védő szempontokra és a biztonságos ekereskedés szabályaira. Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés. Az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának bemutatása példákkal. Az infokommunikációs világban kialakult alapvető viselkedési, publikálási szabályok bemutatása példákon. Az információs társadalom és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatának beláttatása. A globális információs társadalom viszgálata. Elektronikus eszközök használatának bemutatása a hétköznapokban (pl. vásárlás, bank, tőzsde,önkormányzat). 7. Könyvtári informatika A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár információs-tanulási forrásközponttá, nyitott szellemi műhellyé válik. Gyűjteménye tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény hasznosít, befogadva és felhasználva a különféle rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Saját és a hálózaton elérhető információs és dokumentációs bázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt be a

5 tartalomszolgáltatásban, a bővülő ismeretszerzési lehetőségek megismertetésében, és biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a mindennapi tájékozódásban. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében - a tanulónak el kell sajátítania. A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak aktív felhasználása a tanulásban. Információs szükségletek felismerése és kifejezése információkereső nyelvek alkalmazásával. Típusos adatbázisok, a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztása és komplex használata, az információkeresés stratégiája, alapvető fogalmi-logikai-technikai műveletei. A médiumok, közléstípusok tartalmi hitelességének és esztétikaiértékének megítélése, valamint alkotó felhasználása az etikai normák követésével. AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI Felkészíteni a tanulókat az információszerzés különböző lehetőségeinek használatára, az információk elérésére, szelekciójára, feldolgozására. Felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra. Megismertetni az információkezelés jogi és etikai szabályait. Fejleszteni a tanulók alkotókészségét, algoritmikus gondolkodását, illetve komplex feladatmegoldó készségét. Megismertetni a tanulókkal az informatika eszközeit, módszereit, fogalmait, felkelteni és ébren tartani ez irányú érdeklődésüket, megtanítani alkalmazni informatikai tudásukat más tárgyakhoz kapcsolódóan, igényt ébreszteni bennük tudásuk folyamatos frissítésére. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges környezet mellett létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt a tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket praktikus, tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában, vagy újabban az interaktív digitális médiában. Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére! A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon! Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben! Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit! Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában! Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni! Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait! Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában!

6 Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait! Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait! Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait! Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával! Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére! Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt! Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit! Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani! Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását! Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről! Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel! Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat! Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket! Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait! Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében! Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái)! Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek! Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait! Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása! Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével! Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat! Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük! Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani! Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni! Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában! Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek! Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és tudja igénybe venni szolgáltatásaikat! Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját! Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni!

7 Ismerje meg a nagyobb hazai és nevesebb külföldi könyvtárak hálózati elérési módját, tudjon különbséget tenni a dokumentumok adatait tartalmazó katalógusok és a teljes szövegű dokumentumokat tartalmazó elektronikus könyvtárak között, ismerje meg az e-könyv és az e-folyóirat fogalmat! Szerezzen ismereteket a történelmi múlt, a kultúra emlékeit digitális formában feldolgozó helyi és országos tervekről; ismerje meg és hasonlítsa össze az ilyen tárgyú CD-ROM-os és internetes forrásokat!

8 INFORMATIKA ESTI MUNKAREND AZ ESTI MUNKAREND SZERINT 11. ÉS 12. ÉVFOLYAMOKON VAN INFORMATIKAOKTATÁS, HETI EGY ÓRÁBAN. 11. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1 óra/hét) Témakörök Óra Tartalmak Informatika alapjai 4 Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Neumann-elvű és más számítógépek Analóg és digitális jelek Jelhalmazok adattartalma Logikai műveletek és kapuk Kommunikáció a hálózaton 9 Az iskolai hálózat vázlatos felépítése Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata Saját cím Az elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel Levelezési listák, hírcsoportok Az ftp bemutatása Táblázatkezelés 10 A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai Függvények, képletek Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között Diagramfajták Problémamegoldás táblázatkezelővel Adatbázis-kezelés 8 Adatállományok Keresési és lekérdezési feladatok Az adatbázis karbantartása. Szabadon 6 Rendszerezés, ismétlés, számonkérés felhasználható Összesen 37 Belépő tevékenységek - Az Informatika alapjai részben cél a személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése, fontosabb jellemzőik bemutatása és értelmezése. Ez a terület az önálló számítógép-vásárlás és -fejlesztés miatt lényeges, a számítógépes munkakörnyezet ergonómiai és munkavédelmi szempontok szerinti kialakítása miatt is. A csökkentett tananyagnak megfelelően az analóg és a digitális jel különbözőségének megértése, analóg jel digitalizálása; a jelátalakítás lényegének megértése lehet csak a cél, az átalakítás módja

9 és folyamata nem. Szintén ide tartozik a logikai alapműveletek megismertetése, alkalmazásuk, a logikai műveletek modellezése. - A Kommunikáció a hálózaton tananyagban az (új) intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata, saját cím létrehozása és használata, az elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival) alapcélkitűzés. Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között már a tényleges, gyakori használat esetén lesz fontos. A diákokban fontos tudatosítani azt, hogy az elektronikus levelezés szolgáltatás, amit akkor élvezhetnek, ha a netikett -nek megfelelően használják. A WWW használata kapcsán a könyvtárhasználattal összedolgozva az internet nyújtotta lehetőségek közül az információforrás használata még kiemelten fontos. Az összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása szintén legyen kiemelt szerepű. - A Táblázatkezelés és az Adatbázis-kezelés szorosan összekapcsolva oktatható csak ebben a minimális óraszámban. A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása a táblázat létrehozását mutatja be. További feladatok: az egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata; a függvényhivatkozások másolása; egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Ez utóbbi még az általános ismereteket oktatja, míg a tantárgyi feladat megoldása táblázatkezelővel már a szakirányt segíti. Az adatok összefüggésének megjelenítése diagramon, a megfelelő diagramtípus kiválasztása már az összefüggések megjelenítését mutatja meg. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján, esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése a rendelkezésre álló óraszámban csak egy-két egyszerű példán keresztül mutatható be. Hasonlóan az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak használata, az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása, ezek egymáshoz való viszonyának megértése is csak egy-két konkrét példa segítségével mutatható be. A táblázatkezelők többsége alkalmas arra, hogy adattáblát hozzunk létre benne, ezeket kezeljük, az adattáblákból információt nyerjünk ki. Ennek megfelelően az adatok módosítása, törlése, az adatbázis rendezése, keresése, megjelenítése, kinyomtatása, az adatbázis-lekérdezés bemutatható. Az adatbázis védelme, a hozzáférés egy adatbázishoz, illetve az adatbázis-karbantartás fontosságának érzékeltetése azért legyen cél, mert ily módon a diákok az adatbázisok kezelésének szabályait, a szabályok fontosságát megismerik! A továbbhaladás feltételei - Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket! - Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni! - Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban!

10 12. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1 óra/hét) Témakörök Óra Tartalmak Algoritmusok és adatok 6 Algoritmusok leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok Kész algoritmusok futtatása a kód megtekintésével A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, Operációs rendszer használat Dokumentumkészítés számítógéppel Könyvtárhasználat 4 kipróbálás 4 Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés Biztonsági másolat készítése Tömörített állomány létrehozása, bővítése Alkalmazás telepítése installációs anyagról Több program összehangolt alkalmazása 14 A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai Digitális képek alkalmazása Objektum, táblázat beillesztése A szöveg formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a lábjegyzet; hasábok kialakítása Dokumentumok készítése minta és feladat alapján Típusdokumentumok Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép, link bevitele Formázási lehetőségek A prezentáció készítésének menete Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs rendszerek A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb.) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia Szabadon 4 Rendszerezés, ismétlés, számonkérés felhasználható Összesen 32 Belépő tevékenységek - Az Algoritmusok és adatok terület igen erősen szűkítendő. A cél elsősorban nem az algoritmusok programbeli megvalósítása erre nincs idő, hanem a működésük megértése. A terület kapcsolható például a táblázatkezeléshez. Az alapvető adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok összegzés, számlálás, eldöntés, keresés, kiválasztás, rendezés mind megvalósul a táblázatkezelőben is. Az oktatásuk folyhat úgy, hogy a függvény tanítását összekapcsoljuk az algoritmus forrásnyelvi bemutatásával. Ezzel megvalósul a másik cél is, az algoritmusok feladatmegoldásban való alkalmazása is.

11 - Az Operációs rendszer használata tananyagban az előző osztályokban már tanult valamennyi állományművelet önálló elvégzése alapkövetelmény. Újdonság a kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése, tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése. Ez utóbbiak megoldhatóak egy tömörítő program használatával is a meglévő környezettől függően. Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása, egy alkalmazás önálló installálása a használt környezetben igen speciális, és valóban csak pár jellemző módosítását jelenti például egér balkezes beállítása, a duplakattintás sebessége stb., míg a nyomtató jellemzőinek módosítása mindenféleképpen legyen többször előforduló feladat. A háttértár megbízhatóságának ellenőrzése a napi munkában használt adathordozók kezelésére vonatkozik. Az állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló hozzárendelése az adatfájlok feldolgozását segíti, míg az informatikai eszközök és szoftverek etikus használata a jogi szabályozás elvárásait mutatja be. - Kiemelten fontos terület a Dokumentumkészítés számítógéppel. A korábbi tanulmányok ismereteit itt használjuk fel. A többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladatleírás alapján, a típusdokumentumok elkészítése már több oldalas dokumentumok készítésére vonatkoznak. A kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése, weblap készítése webszerkesztő használatával, prezentáció készítése, ezek módszertana ismét a könyvtárhasználathoz kapcsolódik, csak a megjelenítő felület más és más. Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban a hordozhatóság bemutatását szolgálja. - A Könyvtárhasználat témakörében a tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében, újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével alaptevékenység. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint, az információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból olyan feladatok, melyek kapcsolódnak a hálózat használatához, ugyanúgy, mint a sokkal egyértelműbb keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes katalógusokban, egyéb adatbázisokban, keresés országos könyvtárak katalógusaiban az interneten, közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése tevékenységek. A szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz a szellemi munka technikáját gyakoroltatja, az önálló forrásfeldolgozás elsajátítását segíti. A továbbhaladás feltételei - Tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani! - Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket! - A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen! - Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni! - Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni! - Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében! - Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban! - Ismerje a könyvtártípusokat! - Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból! - Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról! - Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit! - Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban!

12 Helyi tanterv Informatika évfolyam INFORMATIKA LEVELEZŐ MUNKAREND 9. ÉVFOLYAM A 9. évfolyamban tömbösítve, kétszer 6 órában tanulnak informatikát. A konzultációs órákat informatika szaktanteremben tartjuk, géphasználattal. Az órák célja, hogy a tanulók képesek legyenek a számítógépet és az Internetet használni a különböző tantárgyak tanulása során. Az alapvető fájlműveletek mellett a szövegszerkesztési alapismeretek és a web és használatát tartjuk legfontosabb informatikai ismeretnek a további tanulmányaikhoz. A tantárgy otthoni tanulásához a tanár által összeállított jegyzetet kapnak a diákok, amelyben konkrét elméleti és gyakorlati feladatsorok vannak. Ezek önálló elvégzéséhez kapnak meg minden információt, gyakorlati ismeretet a tanórákon. 1. Számítógép bekacsolása, főbb hardver egységek Háttértárak Mappaszerkezet, fájlok, különböző fájltípusok 2. Fájlokkal kapcsolatos alapműveletek 3. Web használata Kereső programok 4. Képek, szövegek elmentése Internetről 5. Wordpad program kezelése, billentyűzet használata 6. Gyakorló feladat1 7. Szövegszerkesztési alapismeretek, formázási műveletek 8. Képek, táblázat beszúrása 9. , ingyenes webes postafiók létrehozása 10. Egymásnak levelek küldése válaszolás, csatolt fájlok 11. Gyakorló feladat2 12. Összefoglalás Számonkérés A tanulók értékelése két részből tevődik össze. Az évközben egy beadandó munkájuk lesz, amiben az Internet felhasználásával egy hosszabb szöveget és képeket tartalmazó dokumentumot kell összeállítaniuk és ben elküldeniük. Az év végén pedig egy vizsga is lesz, amiben konkrétabb elméleti és gyakorlati feladatsort kell elvégezniük. 10. ÉVFOLYAM A 10. évfolyamban tömbösítve, kétszer 6 órában tanulnak informatikát. Ebben az évben a táblázatkezelés és a prezentáció készítés új tananyag. Ezenkívül a szövegszerkesztés ismétlése is szükséges. Ebben az évben is előkerül a web és az gyakorlása. 1. Táblázatkezelési alapműveletek 2. Egyszerű függvények használata 3. Diagramok készítése

13 Helyi tanterv Informatika évfolyam 4. Gyakorló feladat1 5. Szövegszerkesztési ismeretek ismétlése 6. Karakter formázás 7. Bekezdés formázás 8. Gyakorló feladat4 9. Prezentáció készítés 10. Táblázat, diagram használata prezentációkban 11. Gyakorló feladat Összefoglalás Számonkérés A tanulók értékelése két részből tevődik össze. Az évközben egy beadandó munkájuk lesz, amiben az Internet felhasználásával egy hosszabb szöveget, képeket, táblázatot és grafikont tartalmazó prezentációt kell összeállítaniuk és ben elküldeniük. Az év végén pedig egy vizsga is lesz, amiben konkrétabb elméleti és gyakorlati feladatsort kell elvégezniük.

14 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA LEVELEZŐ MUNKAREND Az informatika tantárgyból érettségi felkészítést is végzünk. Azoknak a tanulóknak, akik ezt a tárgyat választják a 11. és 12. évfolyamon konzultációkat tartunk a levelező munkarendben. 11. évfolyamon 10- szer 3 órát, 12. évfolyamon 9-szer 3 órát. A diákok tanév elején a tanár által készített jegyzetet kapnak, amely tartalmazza a felkészülés tematikáját, tananyagát, az egyes konzultációkra kijelölt anyagot. A konzultációk szaktanteremben zajlanak géphasználattal. Az érettségi követelmények elsajátításához sok önálló gyakorlásra van szükség, amely a kapott tematika, szakkönyvek és a konzultáción tanultak segítségével végezhető el. A félévi és év végi vizsga gyakorlati részből és elméleti tesztből áll. A követelményeket a középszintű érettségi követelmények szerint állapítottuk meg. Tankönyvek és segédanyagok Irány az ECDL irány a középszintű érettségi Középszintű érettségi példatár Középszintű szóbeli Konzultációs tematika és követelmények 11.ÉVFOLYAM 1. konzultáció A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, tv,...). Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. Közhasznú információs források Legyen képes összetett keresésre az interneten, keresőszerverek segítségével. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Jogi ismeretek Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelentős értéket képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználói szerződés szerint (freeware, shareware, üzleti). Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek

15 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogyminden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven felépülő és működő számítógépek is léteznek. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit. Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja alkalmazni feladatok megoldása során. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése Hálózatok 2-3. konzultáció Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Állományok típusai, keresés a háttértárakon Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazodjon el benne. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem Ismerje a könyvtárműveleteket. Tudjon állományokat megkeresni. Ismerje és tudja használni az állománykezelő funkciókat. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás,ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit,módszereit. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat konzultáció A szövegszerkesztő használata A program indítása Tudja az általa tanult szövegszerkesztő

16 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam programot indítani. A munkakörnyezet beállítása, Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. A szövegszerkesztő menürendszere, Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél,...) önállóan készíteni. Szövegszerkesztési alapok Szövegbevitel, szövegjavítás Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Karakterformázás Bekezdésformázás Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni. Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni. Oldalformázás Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat használni. Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (élőfej, élőláb, lapszámozás, margók,...) Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Körlevélkészítés Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni konzultáció A táblázatkezelő használata A program indítása Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani. A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, törölni. Adatok a táblázatokban Adattípusok Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás

17 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül. Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül. Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést. Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartományformázások Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Cellák és tartományok Tudja alkalmazni a cellán, illetve a másolása tartományon belüli igazítás lehetőségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Formázási lehetőségek Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó). Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjongrafikont és más objektumot beilleszteni. Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása Tudjon statisztikai problémákatmegoldani táblázatkezelővel. A mindennapi életben előforduló problémák Tudjon egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szövegesfeladat alapján konzultáció Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma,ntípusai, adattábla, rekord, mező, kulcs Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Ismerje az adatbázis-kezelőben Tudjon adott szöveges feladathoz Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása használatos fontosabb mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai); milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük végezhető műveletek. Célszerű adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat megtervezni. Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képernyőn megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitörölni, vagy a benne levő adatokat újakkal felülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.

18 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam Alapvető adatbáziskezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges. Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata Tudjon az adattáblákból számítandó információkat megjeleníteni. Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést kialakítani és nyomtatni. 10. konzultáció Összefoglalás, gyakorlás 12. ÉVFOLYAM 1-2. konzultáció Kommunikáció az Interneten Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. WWW Ismerjen egy levelezési rendszert. keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemzőit. Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli a segédprogramot. Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon internetről állományokat letölteni. Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a böngésző programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt használni. Tudjon egyszerű és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni. Web-lap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Web-lap készítése Webszerkesztővel Formázási lehetőségek Ismerje a Web-lap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus Web-szerkesztővel. Tudjon egyszerű Web-lap szerkesztési feladatot elvégezni konzultáció Prezentáció (bemutató) A program indítása Tudja az általa tanult bemutatókészítő programot indítani. A munkakörnyezet beállítása Ismerje a program kezelő felületét. A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, diaminta...) és formázása Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és lejátszani különböző módokon. Tudjon bemutatót készíteni. Grafika A program indítása Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. A munkakörnyezet beállítása Ismerje a program kezelő felületét.

19 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Képek beillesztése, formázása Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, minőségét javítani. Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni konzultáció Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és elektronikus könyvtárak. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Tájékoztató eszközök Katalógusok Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógusban. Adatbázisok Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) Tudjon információt keresni az interneten, ismert keresőprogramokat használni konzultáció Érettségi felkészítés

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés. Az informatikai eszközök témakörén belül a tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; értse és tudja használni a gyakorlatban

Részletesebben

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok:

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok: INFORMATIKA Óraszámok: 9. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 28, gyakorlás: 35, számonkérés: 7. 10. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 30, gyakorlás: 33, számonkérés:

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Általános kompetenciák tól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa - alkalmazói készség;

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI 2007. Lovassy László Gimnázium Veszprém Tartalom BEVEZETÉS 3 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORTOK SZÁMÁRA 7 9. évfolyam

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport 3 óra/hét 1. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, teremhasználati rend I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1.1. Feladatértelmezés 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése Összetett ügyviteli írásbeli feladat értelmezése

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 9-12. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Informatika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

Részletesebben

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására: INFORMATIKA Törvényi háttér: Az informatika tantárgy helyi tanterve a következő szabályozók figyelembe vételével készült: 1993. évi LXXIX. többszörösen módosított Közoktatási törvény, az érvényes NAT előírások,

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintő, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése 1.1. Feladatértelmezés ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése Összetett ügyviteli írásbeli feladat értelmezése

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 9. évfolyam / Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen. Az informatikai eszközök használata 3 4 7 2. Alkalmazói ismeretek 20 3 5 3. Infokommunikáció 3 4 7 4. Az információs társadalom 4 3 7 / jai. Az informatikai

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam 9. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve Készítette: Dr.Öveges Ferenc és Báder Anikó 2004. Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete Az el készít évfolyamok felfutásával

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2 A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től Éves óraszám: 72+72+72+64 Heti óraszám: 2+2+2+2 1 9. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét Témakör sorszáma Témakör

Részletesebben

INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola

INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola 796 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/20/II. szám INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola Célok és feladatok A társadalom minden szférájában megjelenő számítástechnika és az IKT gyors fejlődése olyan infrastruktúrát

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 20 0. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv 1. Bevezetés Informatika 1.1. Kerettantervi bevezető Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Informatika helyi tanterv

Informatika helyi tanterv Informatika helyi tanterv 1 Tantárgy tanításának céljai és feladatai Az Informatika tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az egyre jelentősebbé váló információs környezethez való aktív

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, 2014. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika 5-8. évfolyam INFORMATIKA Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse, elmélyítse

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve 11. 12. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 60 11-12. évfolyam Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8.

INFORMATIKA INFORMATIKA 6-8. INFORMATIKA Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak.

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Informatika műveltségi terület VIII. Informatika 6-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

1. Informatikai eszközök használata. Egyszerű utasítások végrehajtása.

1. Informatikai eszközök használata. Egyszerű utasítások végrehajtása. INFORMATIKA A 21. század iskolarendszere a nevelés-oktatás során az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket is felkészíti az információs kor kihívásaira. A tantárgy célja az informatikai műveltségterület

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben