Helyi tanterv Informatika évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat"

Átírás

1 INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások révén életminőség-javulás érhető el. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási, -szervezési és -átadási technikákat, valamint az információkezelés jogi és etikai szabályait. E gyorsan változó területen nagyfokú a technológiai ismeretek fejlődése, ezért különösen fontos, hogy a tanuló figyelmet fordítson informatikai ismereteinek folyamatos megújítására. Mind nagyobb szerepet kap az intelligens és interaktív hálózati technológia. Nemcsak a különböző intelligens szolgáltatások száma nő folyamatosan, hanem ezzel egyidejűleg a rendszerek egyre szélesebb körben teszik lehetővé a felhasználói beavatkozást. Növekszik a vizuális kommunikáció hatása; a multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is rendelkezésünkre áll üzeneteink kifejezésére. A valós világ modelljeinek megalkotásában az informatika az egyik alapvető eszközzé vált, e modellek fejlesztésének fontos szerepe van a megismerési folyamatban. Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált. A földrajzi elhelyezkedésből és az anyagi lehetőségek különbözőségéből adódó esélyegyenlőtlenségek jelentősen csökkenthetők az informatikai eszközök használatával. Az információ nyilvánossá és mindenki számára hozzáférhetővé válása nagyobb esélyt nyújt a demokrácia erősítésére. Megváltozik a pedagógus szerepe, az ismeretátadó és számonkérő pedagógusból az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé válik. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. Változik az iskola mint szervezet szerepe is. Az önálló ismeretszerzés elérése érdekében - a könyvtárhoz hasonlóan - a számítógépteremben is lehetővé kell tenni az eszközökhöz való hozzáférést a tanórákon és azokon kívül is. A többi műveltségterület, tantárgy számára is biztosítani kell a géphasználatot. Meg kell jelennie a hagyományos tanórákon túlmutató, informatikával támogatott projektmunkának is. A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Az informatikai eszközök használata 2. Informatika-alkalmazói ismeretek 2.1. A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására 2.2. Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, keresés az adatbázisban 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel) 3.1. Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 3.2. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása 4. Infokommunikáció 4.1. Információkeresés, információközlés 4.2. Információs technológián alapul ó kommunikációs formák 5. Médiainformatika

2 6. Az információs társadalom 7. Könyvtári informatika 8. Az elektronikus vásárlás szerepe a XXI. Században Fejlesztési feladatok 1. Az informatikai eszközök használata Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett intelligens eszközök sokasága jelent meg, illetve jelenik meg a közeljövőben. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Bonyolultságuk miatt nemcsak a működésük ismeretén, a rutinszerű, ösztönös használaton, hanem az eszközök lehetőségeinek ismeretén, alkotó felhasználásán van a hangsúly. Az informatikai környezet tudatos alakítása. A számítógéphez csatolt korábban ismeretlen perifériák megismertetése. Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat és a fontos segédprogramok Szolgáltatásainak bemutatása és használata. Ismeretek szerzése az informatikai eszközök működésének fizikai alapjairól. Problémamegoldáshoz a hardver- és a szoftvereszköz tudatos választása. Az összetett munka szükséges eszközkészletének 2. Informatika-alkalmazói ismeretek A számítógép-használat problémaként való megközelítése fontos ezen a területen: egy - az éppen vizsgált - általános célú program problémamegoldásra történő felhasználásának lehetősége (s kevésbé a mikéntje) a kérdés. A jelenleg fontos részterületek: szövegszerkesztés, ábra-, (fény)kép- és videoszerkesztés, multimédia-fejlesztés, prezentációkészítés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés. 2.1 A gyakorlati életben használt legfontosabb írásos formátumok gépi megvalósítása, igény a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására Nagyobb szövegestáblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok alkalmazása. Különböző forrásból származó és különböző formátumú kimenetek készítése, a megfelelő formátum célszerű választása. Multimédiás dokumentumok (szöveg, rajz, zene, fénykép, animáció, film) készítése, kész dokumentumok átalakítása. Interaktív elektronikus faliújságok, információs táblák, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és összeépítése, complex használata. 2.2 Adatbázisok, adattáblák alkalmazása, adatbázisban keresés Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve módszerekmegismerése. Adatok csoportosítása, értelmezése, azok grafikus ábrázolása, statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása. Adatbázisokból, számítógépes hálózatból való információszerzés lehetőségeinek, módjainak megismerése. Adatok tárolásához, egyszerű adatbázis kialakításához problémafüggő eszköz választása. Térinformatikai alapismeretek: térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei, útvonalkeresők,térképi keresők használata. 3. Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)

3 Az iskolai és a mindennapi életben lépten-nyomon algoritmusokat hajtunk végre, adatstruktúrákat - kérdőíveket, nyomtatványokat - töltünk ki, tevékenységsorozatokat, információáramlási folyamatokat tervezünk. A valós világ megértéséhez modelleket alkotunk, e modelleket számítógéppel megvalósíthatjuk és vizsgálhatjuk. Ezt a világot az érti igazán, aki tisztában van e tevékenységek alapjaival. Az iskolában, az egyes szaktárgyakban, a mindennapi életben sok olyan probléma merül fel, amelyet számítógéppel lehet, sőt célszerű megoldani. Itt elsősorban eszközválasztásról, eszköz-összeállításról, illetve eszközmegismerésről beszélhetünk. Törekedjünk arra, hogy a tanulók ismerjék fel, hogy a probléma vagy annak egyes részei informatikai eszközökkel megoldhatók-e. Ezután módjukban áll kiválasztani a megoldáshoz leginkább megfelelő hardver-szoftver eszközt vagy eszközöket. Ha nincs ilyen (szoftver)eszköz, esetleg elkészíthetik. Ha több eszközt használnak, tudják megoldani a közöttük levő információátadás problémáját. Ha a megoldásra szolgáló valamely eszközt nem ismerik, annak használatát a dokumentáció alapján el kell sajátítaniuk. A számítógépes problémamegoldás számtalan lehetőséget teremt a tanulók csoportos foglalkoztatására, projektmunkában való részvételére. 3.1 Az adott probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása A problémákmegoldásához szükséges informatikai eszközök módszerek, azok complex alkalmazása. Problémák megoldása önálló, illetve csoportmunkában (projekt). A problémamegoldó tevékenység tervezése. 3.2 Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, elemzése és megvalósítása. Típusalgoritmusok alkalmazása. Az algoritmikus absztrakció alkalmazása. A problémamegoldás szükséges adatok és eredmények megtervezése, értelmezése. Elemi és összetett adatok használata. Adatmodellezés, egyszerű modellekmegismerése. Feladatok megoldása fejlesztő rendszerrel. 3.3 Egyszerűbb folyamatok modellezése, a paraméterek módosítása Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása. 4. Infokommunikáció Az internet felhasználásával kétféle tevékenységet végezhetünk. Az egyikben információt közlünk, amelyet sokan, különböző időben és módon érhetnek el. Idetartozik a honlapok rendszere, a távoli adatbázisok, információs rendszerek elérése, az adatletöltés távoli gépekről. Ezeknél alapvető szerepet játszik az információ közlése, valamint későbbi keresése. Lényeges tehát az információ tudatos elrendezése a későbbi felhasználás elősegítése érdekében, valamint a hatékony információszerzési technikák kidolgozása. A másikban kommunikálunk másokkal, ez lehet kétoldalú, mint az elektronikus levelezésben, a személyek közötti audio- és videotelefonálásban; illetve sokoldalú, mint a levelezőlisták használatában, a csevegőcsatornákon, a videokonferencia-rendszerekben. Nagyon gyorsan terjed, fejlődik és integrálódik a (vezetékes és mobil) távközlés, valamint a műsorszórás az internetes kommunikációval. 4.1 Információkeresés, információközlés Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről, tartalom alapú keresés, logikai kapcsolatok vizsgálata. Térképi információk, képek és multimédiás anyagok keresése és alkalmazása. Dinamikus információ elhelyezése a célnak megfelelő formátumban az interneten. Platformfüggetlen formátumok.

4 4.2 Információs technológián alapuló kommunikációs formák Infokommunikációs eszközzel információ küldése és fogadása, csoportos kommunikációs formák. Kommunikációs eszközök összekapcsolása. Az egész világra kiterjedő infokommunikáció. 5. Médiainformatika Megjelentek az informatikai eszközökkel jelentősen átszőtt médiumok (internetes portálok, interaktív-digitális tévé, digitális fényképezés), amelyek értő használata informatikai tudást is feltételez. A hagyományos médiák elektronikus megfelelői új lehetőségeket tárnak fel (elektronikus könyv, elektronikus szótár). Az informatika lehetőségei teljesen új média megjelenését teszik lehetővé (virtuális valóság, interaktív média). Az informatikai eszközöket tartalmazó média a megismerési folyamatot, illetve a szórakozást egyaránt más szintre emelheti. A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban. 6. Az információs társadalom E témakörben foglalkozunk az informatika, a számítástechnika történetével is. A tanulók megismerhetik, hogy mai környezetünkben hol találkozhatnak az informatika alkalmazásaival. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ezek a lehetőségek hogyan változtatják meg az emberek eddigi munkáját. Az informatika fejlődésének irányai, jövőbeni szerepe részben előre látható, érezhető. Ismertessük meg az újonnan felmerülő etikai, pszichológiai, szociológiai kérdéseket. Figyelmet kell fordítani az adatbiztonsággal, adatmegőrzéssel kapcsolatos szabályokra, valamint az informatikai rendszerek alkalmazásával kapcsolatos veszélyekre. Az elektronikus vásárlás egyre elterjedtebb a világunkban. A könyvek, a színház és mozi jegyek rendelése, az utazások szervezése, a banki átutalások elektronikus úton történő bonyolítása vagy a mobiltelefonos parkolódíj fizetés, élő gyakorlat napjainkban. Egyre szaporodnak a webáruházak, melyek árukínálata is bővül. Szükséges tehát az e-kereskedelem - néha határokon átívelő - rendszerének megismertetése a tanulókkal. Fontos rámutatni a fogyasztót védő szempontokra és a biztonságos ekereskedés szabályaira. Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés. Az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának bemutatása példákkal. Az infokommunikációs világban kialakult alapvető viselkedési, publikálási szabályok bemutatása példákon. Az információs társadalom és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatának beláttatása. A globális információs társadalom viszgálata. Elektronikus eszközök használatának bemutatása a hétköznapokban (pl. vásárlás, bank, tőzsde,önkormányzat). 7. Könyvtári informatika A korszerű iskolarendszerben az iskolai könyvtár információs-tanulási forrásközponttá, nyitott szellemi műhellyé válik. Gyűjteménye tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény hasznosít, befogadva és felhasználva a különféle rögzítési, tárolási, átviteli és kereső technikákat. Saját és a hálózaton elérhető információs és dokumentációs bázisával stratégiai fontosságú szerepet tölt be a

5 tartalomszolgáltatásban, a bővülő ismeretszerzési lehetőségek megismertetésében, és biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a mindennapi tájékozódásban. A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit - az önálló ismeretszerzés érdekében - a tanulónak el kell sajátítania. A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak aktív felhasználása a tanulásban. Információs szükségletek felismerése és kifejezése információkereső nyelvek alkalmazásával. Típusos adatbázisok, a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközök kiválasztása és komplex használata, az információkeresés stratégiája, alapvető fogalmi-logikai-technikai műveletei. A médiumok, közléstípusok tartalmi hitelességének és esztétikaiértékének megítélése, valamint alkotó felhasználása az etikai normák követésével. AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI Felkészíteni a tanulókat az információszerzés különböző lehetőségeinek használatára, az információk elérésére, szelekciójára, feldolgozására. Felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra. Megismertetni az információkezelés jogi és etikai szabályait. Fejleszteni a tanulók alkotókészségét, algoritmikus gondolkodását, illetve komplex feladatmegoldó készségét. Megismertetni a tanulókkal az informatika eszközeit, módszereit, fogalmait, felkelteni és ébren tartani ez irányú érdeklődésüket, megtanítani alkalmazni informatikai tudásukat más tárgyakhoz kapcsolódóan, igényt ébreszteni bennük tudásuk folyamatos frissítésére. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges környezet mellett létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt a tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket praktikus, tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában, vagy újabban az interaktív digitális médiában. Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére! A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon! Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben! Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit! Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában! Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni! Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait! Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában!

6 Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait! Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait! Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait! Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával! Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére! Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt! Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit! Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani! Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását! Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről! Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel! Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat! Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket! Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait! Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében! Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái)! Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek! Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait! Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása! Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével! Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat! Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük! Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani! Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni! Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemzése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában! Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek! Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és tudja igénybe venni szolgáltatásaikat! Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját! Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni!

7 Ismerje meg a nagyobb hazai és nevesebb külföldi könyvtárak hálózati elérési módját, tudjon különbséget tenni a dokumentumok adatait tartalmazó katalógusok és a teljes szövegű dokumentumokat tartalmazó elektronikus könyvtárak között, ismerje meg az e-könyv és az e-folyóirat fogalmat! Szerezzen ismereteket a történelmi múlt, a kultúra emlékeit digitális formában feldolgozó helyi és országos tervekről; ismerje meg és hasonlítsa össze az ilyen tárgyú CD-ROM-os és internetes forrásokat!

8 INFORMATIKA ESTI MUNKAREND AZ ESTI MUNKAREND SZERINT 11. ÉS 12. ÉVFOLYAMOKON VAN INFORMATIKAOKTATÁS, HETI EGY ÓRÁBAN. 11. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1 óra/hét) Témakörök Óra Tartalmak Informatika alapjai 4 Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Neumann-elvű és más számítógépek Analóg és digitális jelek Jelhalmazok adattartalma Logikai műveletek és kapuk Kommunikáció a hálózaton 9 Az iskolai hálózat vázlatos felépítése Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata Saját cím Az elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Részletes keresés kulcsszavas keresőkkel Levelezési listák, hírcsoportok Az ftp bemutatása Táblázatkezelés 10 A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai Függvények, képletek Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között Diagramfajták Problémamegoldás táblázatkezelővel Adatbázis-kezelés 8 Adatállományok Keresési és lekérdezési feladatok Az adatbázis karbantartása. Szabadon 6 Rendszerezés, ismétlés, számonkérés felhasználható Összesen 37 Belépő tevékenységek - Az Informatika alapjai részben cél a személyi számítógép ismertebb perifériáinak gyakorlott kezelése, fontosabb jellemzőik bemutatása és értelmezése. Ez a terület az önálló számítógép-vásárlás és -fejlesztés miatt lényeges, a számítógépes munkakörnyezet ergonómiai és munkavédelmi szempontok szerinti kialakítása miatt is. A csökkentett tananyagnak megfelelően az analóg és a digitális jel különbözőségének megértése, analóg jel digitalizálása; a jelátalakítás lényegének megértése lehet csak a cél, az átalakítás módja

9 és folyamata nem. Szintén ide tartozik a logikai alapműveletek megismertetése, alkalmazásuk, a logikai műveletek modellezése. - A Kommunikáció a hálózaton tananyagban az (új) intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata, saját cím létrehozása és használata, az elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival) alapcélkitűzés. Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között már a tényleges, gyakori használat esetén lesz fontos. A diákokban fontos tudatosítani azt, hogy az elektronikus levelezés szolgáltatás, amit akkor élvezhetnek, ha a netikett -nek megfelelően használják. A WWW használata kapcsán a könyvtárhasználattal összedolgozva az internet nyújtotta lehetőségek közül az információforrás használata még kiemelten fontos. Az összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása szintén legyen kiemelt szerepű. - A Táblázatkezelés és az Adatbázis-kezelés szorosan összekapcsolva oktatható csak ebben a minimális óraszámban. A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása a táblázat létrehozását mutatja be. További feladatok: az egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata; a függvényhivatkozások másolása; egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Ez utóbbi még az általános ismereteket oktatja, míg a tantárgyi feladat megoldása táblázatkezelővel már a szakirányt segíti. Az adatok összefüggésének megjelenítése diagramon, a megfelelő diagramtípus kiválasztása már az összefüggések megjelenítését mutatja meg. A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján, esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése a rendelkezésre álló óraszámban csak egy-két egyszerű példán keresztül mutatható be. Hasonlóan az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak használata, az adatbázissal szembeni követelmények; adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása, ezek egymáshoz való viszonyának megértése is csak egy-két konkrét példa segítségével mutatható be. A táblázatkezelők többsége alkalmas arra, hogy adattáblát hozzunk létre benne, ezeket kezeljük, az adattáblákból információt nyerjünk ki. Ennek megfelelően az adatok módosítása, törlése, az adatbázis rendezése, keresése, megjelenítése, kinyomtatása, az adatbázis-lekérdezés bemutatható. Az adatbázis védelme, a hozzáférés egy adatbázishoz, illetve az adatbázis-karbantartás fontosságának érzékeltetése azért legyen cél, mert ily módon a diákok az adatbázisok kezelésének szabályait, a szabályok fontosságát megismerik! A továbbhaladás feltételei - Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket! - Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni! - Tudjon információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban!

10 12. ÉVFOLYAM A tanórák felosztása (1 óra/hét) Témakörök Óra Tartalmak Algoritmusok és adatok 6 Algoritmusok leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok Kész algoritmusok futtatása a kód megtekintésével A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, Operációs rendszer használat Dokumentumkészítés számítógéppel Könyvtárhasználat 4 kipróbálás 4 Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés Biztonsági másolat készítése Tömörített állomány létrehozása, bővítése Alkalmazás telepítése installációs anyagról Több program összehangolt alkalmazása 14 A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai Digitális képek alkalmazása Objektum, táblázat beillesztése A szöveg formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a lábjegyzet; hasábok kialakítása Dokumentumok készítése minta és feladat alapján Típusdokumentumok Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép, link bevitele Formázási lehetőségek A prezentáció készítésének menete Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs rendszerek A közhasznú tájékozódás forrásai, eszközei (internet, pályaválasztási tanácsadó, telefonkönyv, menetrend, katalógusok stb.) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia Szabadon 4 Rendszerezés, ismétlés, számonkérés felhasználható Összesen 32 Belépő tevékenységek - Az Algoritmusok és adatok terület igen erősen szűkítendő. A cél elsősorban nem az algoritmusok programbeli megvalósítása erre nincs idő, hanem a működésük megértése. A terület kapcsolható például a táblázatkezeléshez. Az alapvető adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok összegzés, számlálás, eldöntés, keresés, kiválasztás, rendezés mind megvalósul a táblázatkezelőben is. Az oktatásuk folyhat úgy, hogy a függvény tanítását összekapcsoljuk az algoritmus forrásnyelvi bemutatásával. Ezzel megvalósul a másik cél is, az algoritmusok feladatmegoldásban való alkalmazása is.

11 - Az Operációs rendszer használata tananyagban az előző osztályokban már tanult valamennyi állományművelet önálló elvégzése alapkövetelmény. Újdonság a kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése, tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése. Ez utóbbiak megoldhatóak egy tömörítő program használatával is a meglévő környezettől függően. Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása, egy alkalmazás önálló installálása a használt környezetben igen speciális, és valóban csak pár jellemző módosítását jelenti például egér balkezes beállítása, a duplakattintás sebessége stb., míg a nyomtató jellemzőinek módosítása mindenféleképpen legyen többször előforduló feladat. A háttértár megbízhatóságának ellenőrzése a napi munkában használt adathordozók kezelésére vonatkozik. Az állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló hozzárendelése az adatfájlok feldolgozását segíti, míg az informatikai eszközök és szoftverek etikus használata a jogi szabályozás elvárásait mutatja be. - Kiemelten fontos terület a Dokumentumkészítés számítógéppel. A korábbi tanulmányok ismereteit itt használjuk fel. A többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladatleírás alapján, a típusdokumentumok elkészítése már több oldalas dokumentumok készítésére vonatkoznak. A kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése, weblap készítése webszerkesztő használatával, prezentáció készítése, ezek módszertana ismét a könyvtárhasználathoz kapcsolódik, csak a megjelenítő felület más és más. Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban a hordozhatóság bemutatását szolgálja. - A Könyvtárhasználat témakörében a tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében, újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével alaptevékenység. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint, az információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból olyan feladatok, melyek kapcsolódnak a hálózat használatához, ugyanúgy, mint a sokkal egyértelműbb keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes katalógusokban, egyéb adatbázisokban, keresés országos könyvtárak katalógusaiban az interneten, közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése tevékenységek. A szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz a szellemi munka technikáját gyakoroltatja, az önálló forrásfeldolgozás elsajátítását segíti. A továbbhaladás feltételei - Tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani! - Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket! - A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen! - Önállóan tudjon dokumentumot tervezni és megszerkeszteni! - Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni! - Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében! - Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban! - Ismerje a könyvtártípusokat! - Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból! - Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról! - Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit! - Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban!

12 Helyi tanterv Informatika évfolyam INFORMATIKA LEVELEZŐ MUNKAREND 9. ÉVFOLYAM A 9. évfolyamban tömbösítve, kétszer 6 órában tanulnak informatikát. A konzultációs órákat informatika szaktanteremben tartjuk, géphasználattal. Az órák célja, hogy a tanulók képesek legyenek a számítógépet és az Internetet használni a különböző tantárgyak tanulása során. Az alapvető fájlműveletek mellett a szövegszerkesztési alapismeretek és a web és használatát tartjuk legfontosabb informatikai ismeretnek a további tanulmányaikhoz. A tantárgy otthoni tanulásához a tanár által összeállított jegyzetet kapnak a diákok, amelyben konkrét elméleti és gyakorlati feladatsorok vannak. Ezek önálló elvégzéséhez kapnak meg minden információt, gyakorlati ismeretet a tanórákon. 1. Számítógép bekacsolása, főbb hardver egységek Háttértárak Mappaszerkezet, fájlok, különböző fájltípusok 2. Fájlokkal kapcsolatos alapműveletek 3. Web használata Kereső programok 4. Képek, szövegek elmentése Internetről 5. Wordpad program kezelése, billentyűzet használata 6. Gyakorló feladat1 7. Szövegszerkesztési alapismeretek, formázási műveletek 8. Képek, táblázat beszúrása 9. , ingyenes webes postafiók létrehozása 10. Egymásnak levelek küldése válaszolás, csatolt fájlok 11. Gyakorló feladat2 12. Összefoglalás Számonkérés A tanulók értékelése két részből tevődik össze. Az évközben egy beadandó munkájuk lesz, amiben az Internet felhasználásával egy hosszabb szöveget és képeket tartalmazó dokumentumot kell összeállítaniuk és ben elküldeniük. Az év végén pedig egy vizsga is lesz, amiben konkrétabb elméleti és gyakorlati feladatsort kell elvégezniük. 10. ÉVFOLYAM A 10. évfolyamban tömbösítve, kétszer 6 órában tanulnak informatikát. Ebben az évben a táblázatkezelés és a prezentáció készítés új tananyag. Ezenkívül a szövegszerkesztés ismétlése is szükséges. Ebben az évben is előkerül a web és az gyakorlása. 1. Táblázatkezelési alapműveletek 2. Egyszerű függvények használata 3. Diagramok készítése

13 Helyi tanterv Informatika évfolyam 4. Gyakorló feladat1 5. Szövegszerkesztési ismeretek ismétlése 6. Karakter formázás 7. Bekezdés formázás 8. Gyakorló feladat4 9. Prezentáció készítés 10. Táblázat, diagram használata prezentációkban 11. Gyakorló feladat Összefoglalás Számonkérés A tanulók értékelése két részből tevődik össze. Az évközben egy beadandó munkájuk lesz, amiben az Internet felhasználásával egy hosszabb szöveget, képeket, táblázatot és grafikont tartalmazó prezentációt kell összeállítaniuk és ben elküldeniük. Az év végén pedig egy vizsga is lesz, amiben konkrétabb elméleti és gyakorlati feladatsort kell elvégezniük.

14 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA LEVELEZŐ MUNKAREND Az informatika tantárgyból érettségi felkészítést is végzünk. Azoknak a tanulóknak, akik ezt a tárgyat választják a 11. és 12. évfolyamon konzultációkat tartunk a levelező munkarendben. 11. évfolyamon 10- szer 3 órát, 12. évfolyamon 9-szer 3 órát. A diákok tanév elején a tanár által készített jegyzetet kapnak, amely tartalmazza a felkészülés tematikáját, tananyagát, az egyes konzultációkra kijelölt anyagot. A konzultációk szaktanteremben zajlanak géphasználattal. Az érettségi követelmények elsajátításához sok önálló gyakorlásra van szükség, amely a kapott tematika, szakkönyvek és a konzultáción tanultak segítségével végezhető el. A félévi és év végi vizsga gyakorlati részből és elméleti tesztből áll. A követelményeket a középszintű érettségi követelmények szerint állapítottuk meg. Tankönyvek és segédanyagok Irány az ECDL irány a középszintű érettségi Középszintű érettségi példatár Középszintű szóbeli Konzultációs tematika és követelmények 11.ÉVFOLYAM 1. konzultáció A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, tv,...). Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. Közhasznú információs források Legyen képes összetett keresésre az interneten, keresőszerverek segítségével. Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait, eseményeit. A modern információs társadalom jellemzői Informatika és etika Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Jogi ismeretek Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelentős értéket képviselhet. Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználói szerződés szerint (freeware, shareware, üzleti). Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek

15 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam Az adat és az adatmennyiség Bináris számábrázolás Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különbözőségeit. Tudja, hogyminden érzékelhető jel jó közelítéssel digitalizálható. Bináris karakterábrázolás Bináris kép- és színkódolás Bináris hangkódolás A számítógép felépítése A Neumann-elvű számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven felépülő és működő számítógépek is léteznek. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemzőit. Ismerje a logikai alapműveleteket és tudja alkalmazni feladatok megoldása során. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemzőit. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése Hálózatok 2-3. konzultáció Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét igényei szerint beállítani. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Állományok típusai, keresés a háttértárakon Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazodjon el benne. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem Ismerje a könyvtárműveleteket. Tudjon állományokat megkeresni. Ismerje és tudja használni az állománykezelő funkciókat. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás,ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit,módszereit. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat konzultáció A szövegszerkesztő használata A program indítása Tudja az általa tanult szövegszerkesztő

16 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam programot indítani. A munkakörnyezet beállítása, Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. A szövegszerkesztő menürendszere, Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél,...) önállóan készíteni. Szövegszerkesztési alapok Szövegbevitel, szövegjavítás Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Karakterformázás Bekezdésformázás Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni. Felsorolás, számozás Tabulátorok használata Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni. Oldalformázás Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat használni. Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (élőfej, élőláb, lapszámozás, margók,...) Szövegjavítási funkciók Keresés és csere Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. Táblázatok, grafikák a szövegben Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Körlevélkészítés Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni konzultáció A táblázatkezelő használata A program indítása Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot indítani. A munkakörnyezet beállítása A táblázatkezelő menürendszere A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása Ismerje a program kezelő felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. A táblázatok felépítése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, törölni. Adatok a táblázatokban Adattípusok Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás

17 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam A cellahivatkozások használata Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény Tudjon egyszerű képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül. Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül. Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést. Táblázatformázás Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése Karakter-, cella- és tartományformázások Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehetőségeit. Cellák és tartományok Tudja alkalmazni a cellán, illetve a másolása tartományon belüli igazítás lehetőségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. Táblázatok, szövegek, diagramok Egyszerű táblázat készítése Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Formázási lehetőségek Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszerkesztő rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó). Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a belőle levonandó következtetéseknek megfelelő grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjongrafikont és más objektumot beilleszteni. Problémamegoldás táblázatkezelővel Tantárgyi feladatok megoldása Tudjon statisztikai problémákatmegoldani táblázatkezelővel. A mindennapi életben előforduló problémák Tudjon egyszerű és jól áttekinthető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szövegesfeladat alapján konzultáció Az adatbázis-kezelés alapfogalmai Az adatbázis fogalma,ntípusai, adattábla, rekord, mező, kulcs Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata Adattípusok Ismerje az adatbázis-kezelőben Tudjon adott szöveges feladathoz Adatbevitel, adatok módosítása, törlése Adatbázisok létrehozása, karbantartása használatos fontosabb mezőtípusokat (szöveg, különböző számtípusok, dátum, logikai); milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük végezhető műveletek. Célszerű adattáblákat és azok közötti kapcsolatokat megtervezni. Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képernyőn megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitörölni, vagy a benne levő adatokat újakkal felülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létrehozni. Képes legyen az adattábla mezőit helyesen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, az új táblát feltölteni.

18 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam Alapvető adatbáziskezelési műveletek Lekérdezések, függvények használata Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mezők megjelenítése szükséges. Képernyő és nyomtatási formátumok Űrlapok használata Jelentések használata Tudjon az adattáblákból számítandó információkat megjeleníteni. Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést kialakítani és nyomtatni. 10. konzultáció Összefoglalás, gyakorlás 12. ÉVFOLYAM 1-2. konzultáció Kommunikáció az Interneten Elektronikus levelezési rendszer használata Állományok átvitele Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. WWW Ismerjen egy levelezési rendszert. keresőrendszerek Távoli adatbázisok használata Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemzőit. Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli a segédprogramot. Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon internetről állományokat letölteni. Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a böngésző programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt használni. Tudjon egyszerű és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni. Web-lap készítés Hálózati dokumentumok szerkezete Web-lap készítése Webszerkesztővel Formázási lehetőségek Ismerje a Web-lap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus Web-szerkesztővel. Tudjon egyszerű Web-lap szerkesztési feladatot elvégezni konzultáció Prezentáció (bemutató) A program indítása Tudja az általa tanult bemutatókészítő programot indítani. A munkakörnyezet beállítása Ismerje a program kezelő felületét. A program menürendszere Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang, animáció, diaminta...) és formázása Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és lejátszani különböző módokon. Tudjon bemutatót készíteni. Grafika A program indítása Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. A munkakörnyezet beállítása Ismerje a program kezelő felületét.

19 Helyi tanterv Érettségi felkészítés - Informatika évfolyam A program menürendszere Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Képek beillesztése, formázása Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, minőségét javítani. Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni konzultáció Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány A könyvtári szolgáltatások Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és elektronikus könyvtárak. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Dokumentumok Nyomtatott dokumentumok Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Tájékoztató eszközök Katalógusok Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógusban. Adatbázisok Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes adatbázisból. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) Tudjon információt keresni az interneten, ismert keresőprogramokat használni konzultáció Érettségi felkészítés

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel.

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. Osztályozó vizsga Informatika 11-12. osztály Írásbeli vizsga Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. A tanulóknak 120 perc alatt kell megoldani egy feladatsort. A témakörök:

Részletesebben

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés. Az informatikai eszközök témakörén belül a tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; értse és tudja használni a gyakorlatban

Részletesebben

Informatika-érettségi_közép 11. évfolyam Informatika. 11. évfolyam

Informatika-érettségi_közép 11. évfolyam Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire.

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. 11. évfolyam 10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) Algoritmus fogalmának

Részletesebben

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni.

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. 10. évfolyam Óraszámok VIZSGASZINTEK TÉMÁK Középszint Emelt szint 20 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM 1 CÉLOK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához tartozó ismeretek,

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA

INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA Célok és feladatok INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam INFORMATIKA emelt szintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Célok és feladatok Az ember alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok:

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok: INFORMATIKA Óraszámok: 9. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 28, gyakorlás: 35, számonkérés: 7. 10. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 30, gyakorlás: 33, számonkérés:

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Közismereti informatika tantárgy. (sportiskola) helyi tanterve. Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı

Közismereti informatika tantárgy. (sportiskola) helyi tanterve. Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı Közismereti informatika tantárgy (sportiskola) helyi tanterve Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı Tantárgyi sajátosságok Tapasztalataink szerint az informatika oktatásában az elmélet és a gyakorlat

Részletesebben

INFORMATIKA 7-10. évfolyam, a 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára

INFORMATIKA 7-10. évfolyam, a 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára INFORMATIKA 7-10. évfolyam, a 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI 2007. Lovassy László Gimnázium Veszprém Tartalom BEVEZETÉS 3 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORTOK SZÁMÁRA 7 9. évfolyam

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA TARTALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY... 1 A) KOMPETENCIÁK... 2 Általános kompetenciák... 2 Tartalomorientált kompetenciák...

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

INFORMATIKA. helyi programja. tantárgy. Kereskedő szak. Készült a tantárgy központi programja alapján.

INFORMATIKA. helyi programja. tantárgy. Kereskedő szak. Készült a tantárgy központi programja alapján. INFORMATIKA tantárgy helyi programja Kereskedő szak Készült a tantárgy központi programja alapján. 2013 A tantárgy tanításának célja Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. INFORMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Informatika 1 1 1 1 Éves óraszám 36 36 36 36 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II. RÉSZ 2012. JÚNIUS 13. Tartalomjegyzék Szakközépiskola tantervei

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben