INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA"

Átírás

1 Célok és feladatok INFORMARTIKA, SZÁMÍTÁSTECHNIKA Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, feldolgozási, tárolási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. Ennek leghatékonyabb módját a több évig tanult informatika tantárgy, és az iskolai élet egészét átható informatikai nevelés biztosíthatja. Az informatikai nevelésnek, amely nem egyedül az informatika tantárgy feladata meg kell mutatnia, hogy a jól ismert természetes és mesterséges (technikai) környezet mellet létezik a jelek, jelrendszerek, kódok világa, amely mindazt az adatot, információt és tudást hordozza, amellyel az emberiség a valóságos és a képzelt környezeteket (világokat) praktikus, tudományos, művészi vagy más szempontból megjeleníti. A jelek világa, a társadalmi élet minden területét átható virtuális környezetet alkot, amely különösen szemléletesen nyilvánul meg a médiában (film, videó, televízió) vagy újabban az interaktív digitális médiában (multimédia számítógép, hipermédia számítógépes hálózat). Alapvető célunk annak megmutatása, hogy az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése miként alakítja át a társadalmat, mit jelent a kialakulóban lévő információs társadalom. A számítástechnika beleértve a multimédia- és az Internet használatot is a könyvtárhasználattal együtt alkotja az informatika tantárgy legfontosabb területeit. A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek együttesen segítik a tanulók informatikai szemléletének kialakítását. Az informatikai nevelés azzal, hogy a logikus gondolkodásra, problémamegoldásra tanít, és praktikus alkalmazói tudást, készséget és képességet fejleszt, korszerű (számítógépes) informatikai eszközök alkalmazásával felkészít a munkára, a mindennapi életre, egyben valamennyi tantárgy tanulását segíti. Célja olyan attitűd kialakítása, amely motiválttá teszi az egyént az információs társadalomba történő bekapcsolódásra, amely segít abban, hogy az egyén ne érezze idegennek ezt a világot. Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye. Az új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű probléma-megoldási lehetőségeket biztosít, hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, (például web, csevegés, , levelezési listák, gopher, telnet, FTP). A számítástechnika oktatásának fő célkitűzései korszerű alkalmazói készség kialakítása: a tanulók képesek legyenek arra, hogy a számítógépeket és az informatikai eszközöket célszerűen használják; az algoritmikus gondolkodás fejlesztése: a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának fejlesztése; a logikus gondolkodás lényeges a problémamegoldásban, és az algoritmusok elkészítésében, kódolásában; önálló munkára nevelés és tehetséggondozás: a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, a lemaradókkal és a tehetségekkel való különleges foglalkozásra.;

2 együttműködésre nevelés, csoportmunka: a nagyobb számítógépes feladatok megoldása megköveteli a csoportmunkát, a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, tervszerű, összehangolt munkát; alkotó munkára nevelés: akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy adatbázist készítünk, a végeredmény egy új termék, egy új mű lesz; az informatika társadalomban játszott szerepének felismertetése: az informatika rohamos fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat s azok mozgatóit; az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása: az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok megoldására a tanulók használjanak informatikai eszközöket (dolgozat, esszé, előadás, bemutatás, tantárgyi feladatmegoldás, bibliográfiakészítés, szervezés, tanulás); az esztétikai készség fejlesztése: igény és készség a számítógépes produktum esztétikus formájának kialakítására; az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás etikai és jogi szabályait. A könyvtárhasználat oktatásának célkitűzései felkészítés az információs társadalom kihívásainak fogadására: az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamat értékelésére; a könyvtárra alapozott önművelés képességének kialakítása: fejlesztése a könyvtári információs rendszer lehetőségeinek felhasználásával; a forrásokat komplex és alkotó módon alkalmazó tanulási technikák és módszerek kifejlesztése; az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, valamint a velük végzett tevékenységek elsajátíttatásával tudatos, biztos használói magatartás kialakítása; a könyvtárhasználati tudás eszközjellegű beépítése a tanulók tantárgyi képzéséhez, iskolai fejlődéséhez és a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe és feldolgozásba; a forrásfelhasználás etikai szabályainak elsajátíttatása és a normakövetés követelményének elfogadtatása; a különböző társadalmi szerepekbe beilleszkedni, azokat szükség szerint változtatni, és bennük hasznosan tevékenykedni tudó személyek nevelése. Fejlesztési követelmények A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati utasításokat pontosan követve dolgozzon. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel számítógépes munkakörnyezetben. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. Különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni, a megszerzett információit kiértékelni és felhasználni. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Szerezzen jártasságot

3 a könyv- és médiatár, az Internet használatában; a folyóiratok, lexikonok kézikönyvek, szakkönyvek, a különböző multimédia és hipermédia oktatási anyagok alkalmazásában. Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjon magáról, környezetéről adatokat közölni hálózati úton és formában, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt. Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevékenységek algoritmizálható részleteit. Adott feladat megoldásához legyen képes algoritmusokat tervezni és megvalósítani. Ismerje meg alkalmazásokon keresztül a szabályozó eszközök hatását. Legyen tudomása az intelligens (hardver és szoftver) eszközökről és növekvő jelentőségükről. Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értelmezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Ismerje fel az adatok közötti összefüggéseket. Ismerje meg az informatika társadalmi jelentőségét, szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. Értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának fejlődésében. Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiségromboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái). Tájékozódjon a különféle munkaterületeken, milyen szerepe van az informatikai eszközöknek. Ismerje meg és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Rendszeres, sokoldalú könyvtári tevékenységével alakuljon ki biztos használói magatartása. Legyen tisztában a különböző dokumentumtípusok (hagyományos és legújabb technológiákon alapuló ismerethordozók), tömegkommunikációs és hálózaton elérhető források sajátos közlésmódjával, információs és esztétikai értékével. Tanulmányaihoz és érdeklődése szerint tudja szelektálni, és alkotó módon felhasználni a különböző információs forrásokat. Az iskolai és a mindennapi problémahelyzeteknek megfelelően tudja kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket (kézikönyvtár, könyvtári katalógusok, hagyományos, elektronikus és hálózaton elérhető, bibliográfiai, illetve egyéb adatbázisok), és legyen képes információhordozókat, információkat keresni belőlük. Legyen képes feladatához a probléma és az ismeretkör jellegének megfelelő könyvtártípust, tájékoztató eszközt, dokumentumtípust kiválasztani. Tudja alkalmazni a szelektív anyaggyűjtés teljes műveletsorát, és eredményéről tudjon forrásjegyzéket készíteni. Tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk elemezése és rendszerezése alapján önállóan megválasztott közlésformában. Munkája közben tegyen eleget a forrásfelhasználással kapcsolatos etikai követelményeknek. Értse meg a különböző könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a felsőfokú tanulmányokban, a szakmai ismeretszerzésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni szolgáltatásaikat.

4 Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját. Legyen felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni. NYS: 9. évfolyam, NN: 10. évfolyam Évi óraszám: 74 TARTALMAK AZ INFORMATIKA ALAPJAI 8 ÓRA Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és - felhasználás etikai és jogi szabályait. Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel. Neumann-elvű és más számítógépek Analóg és digitális jelek Jelhalmazok adattartalma Logikai műveletek és kapuk A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az analóg és digitális jel különbözőségének megértése; analóg jel digitalizálása; a jelátalakítás lényegének megértése. Különféle jelek, jelsorozatok adatmennyiségének számítása. A logikai alapműveletek ismerete és összetett alkalmazása; a logikai műveletek modellezése. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA 16 ÓRA Állományműveletek: keresés, Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, a jellemzők beállítása Biztonsági másolat készítése Törölt állományok visszaállítása Vírusok Tömörített állomány létrehozása, bővítése Az operációs rendszer néhány jellemzője Alkalmazás telepítése installációs anyagról. A regisztrálás folyamata. Több program összehangolt alkalmazása Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Vírusok fajtái; Vírusellenőrző programok; Víruskeresés, vírusírtás Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése, állomány cseréje Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. Egy alkalmazás önálló instalállása a használt környezetben, hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek módosítása. Állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló hozzárendelése. KOMMUNIKÁCIÓ HÁLÓZATON 10 ÓRA Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata. Saját cím Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Az (új) intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata; Saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők

5 Levelezési listák és hírcsoportok Az ftp bemutatása Részletes keresés kulcsszavas és tematikus keresőkkel DOKUMENTUMKÉSZÍTÉS SZÁMÍTÓGÉPPEL 16 ÓRA A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai A szöveg formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a lábjegyzet; hasábok kialakítása Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése Dokumentumok készítése minta és feladat alapján Típusdokumentumok Multimédia-prezentáció. prezentáció készítésének menete TÁBLÁZATKEZELÉS 16 ÓRA A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai (Ismétlés) Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás Függvények, képletek A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között. Diagramfajták A beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként). (Helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, szövegbevitel könnyítése, stílusok stb.) Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban. Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat leírás alapján. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Típusdokumentumok elkészítése. Prezentáció készítése. Önálló multimédia-bemutató elkészítése és vetítése valamilyen oktatási-nevelési témáról (ajánlott témák: etika, egészségnevelés, kommunikáció, az informatika jövője) A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának gyakorlása. Egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Diagramok készítése a problémához igazodva. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. Problémamegoldás táblázatkezelővel A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése. Egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. Adatállományok. Adatbázis alapfogalmak Adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Az adatbázissal szembeni követelmények. Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Keresési és, lekérdezési feladatok Adatbázis-rendezés, -keresés, -megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, kinyomtatás. Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Az adatbázis karbantartása PREZENTÁCIÓ 4 ÓRA Alapok Az adatbázis védelme. Hozzáférés egy adatbázishoz. Az adatbáziskarbantartás fontosságának érzékeltetése. PowerPoint telepítése, indítása Előadás-tervező varázsló

6 PowerPoint nézetei Objektumok formázása KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 4 ÓRA Könyvtárismeret: raktéri rend, állományrésze4k, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok Sablonok, dia elrendezése, színei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet Diavetítés nézet Objektumok beállításai Rajz menü WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból Tájékoztató eszközök: kézikönyv-tár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és rendszerek számítógépes katalógusban, egyéb adatbázisokban. Keresés országos A közhasználatú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefon-könyv, menetrend, katalógusok) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése) Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz

7 ISZ: 9. évfolyam Évi óraszám: 37 óra informatika + 74 óra számítástechnika TARTALMAK AZ INFORMATIKA ALAPJAI 37 óra elmélet /informatika/ Történeti áttekintés Informatika alapfogalmai Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK A tanuló legyen képes átlátni, hogy milyen kulcsfontosságú szerepet töltött és tölt be az emberiség fejlődésében a számítások automatizálása és az ehhez fűződő eszközök kialakulása, fejlődése, a számítógépek vezérlése és alkalmazásának elterjedése. Az informatikában használt (szak) kifejezések tisztázása, és használatuk elsajátítása. Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait. Számítógép felépítése Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel. Neumann-elvű és más számítógépek Analóg és digitális jelek Jelhalmazok adattartalma Logikai műveletek és kapuk A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az analóg és digitális jel különbözőségének megértése; analóg jel digitalizálása; a jelátalakítás lényegének megértése. Különféle jelek, jelsorozatok adatmennyiségének számítása. A logikai alapműveletek ismerete és összetett alkalmazása; a logikai műveletek modellezése. AZ OPERÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA 4 óra elmélet + 20 óra gyakorlat /számítástechnika/ Állományműveletek: keresés, Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, a jellemzők beállítása Biztonsági másolat készítése Törölt állományok visszaállítása Tömörített állomány létrehozása, bővítése Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése, állomány cseréje Az operációs rendszer néhány Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. jellemzője Víruskezelés A számítógépes vírus tüneteinek felismerése, a vírus megkeresése és a vírusmentesítés megoldása. Alkalmazás telepítése installációs Egy alkalmazás önálló instalállása a használt környezetben, anyagról. A regisztrálás folyamata. hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek Több program összehangolt módosítása. Állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló alkalmazása hozzárendelése. SZÖVEGSZERKESZTÉS 4 óra elmélet + 46 óra gyakorlat /számítástechnika Szövegszerkesztés alapjai A számítógépes szövegszerkesztés története. Alapfogalmak. A dokumentum egységei. Microsoft Word szövegszerkesztő A Word szövegszerkesztő felépítése, környezete, kezelése.

8 program Karakterformázások Bekezdések formázása Helyesírás-ellenőrzés Sablon és stílus Szakaszok Speciális szolgáltatások A dokumentum formázása Nyomtatás Táblázatok Alapértelmezések, menüszerkezet Formázás formátumszalagon; Formázás menüparanccsal Blokkműveletek. Karakter-bekezdésformátumok. Különleges betűk, jelek az iratban. Bekezdésformázás; Bekezdések szegélyezése, árnyékolása Tabulátorok; Felsorolás és számozás; Iniciálé; Elválasztás A normál sablonfájl Sablonfájl létrehozása, megnyitása, elmentése Stílusok Szakaszformázás Szövegdoboz; Képek, rajzok; WordArt; Egyenletszerkesztő Oldalbeállítás; Élőfej és élőláb készítése; Lábjegyzet és végjegyzet Üres táblázat létrehozása; Szöveg alakítása táblázattá; Táblázat szöveggé alakítása; Kijelölések; Oszlopszélesség és sormagasság beállítása; Sor és oszlop beszúrása; Vonalazás és árnyékolás táblázatban; Cellák egyesítése, felosztása; Rendezés táblázatban; Számolás táblázatban Körlevélkészítés; Boríték nyomtatása Körlevél Tartalomjegyzék készítése A Word és az Internet Weblap készítése; Dokumentum mentése FTP helyre; FTP hely felvétele az Internet helyek listájára; WEB kezdőlap megnyitása A szöveg-, illetve képszerkesztő (Helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, szövegbevitel programok fejlett szolgáltatásai könnyítése, stílusok stb.); Dokumentumok mentése, konvertálása különböző formátumokban. A szöveg formázásának lehetőségei: Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése fejléc-lábléc, oldalszámozás, minta alapján, illetve feladat leírás alapján. lábjegyzet; hasábok kialakítása Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése Dokumentumok készítése minta és Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése feladat alapján (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi Típusdokumentumok A továbbhaladás feltételei: vagy informatikai témáról). Típusdokumentumok elkészítése. A tanuló legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta lapján képes legyen megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei

9 Taneszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tankönyv átölelje a számítástechnika alapjait elmélet szinten, ezen kívül figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: az informatika alapjai könyvtárhasználat hálózatok, szövegszerkesztés, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban operációs rendszerek használata dokumentumkészítés E: 9. évfolyam Évi óraszám: 185 óra TARTALMAK TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK AZ OPERÁCIÓS RENDSZER HASZNÁLATA 24 óra Állományműveletek: keresés, Az összes tanult állományművelet önálló elvégzése. mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, átnevezés, a jellemzők beállítása Biztonsági másolat készítése Kiválasztott állományokról biztonsági másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása Tömörített állomány létrehozása, Tömörített állományok létrehozása, a létező bővítése, állomány bővítése cseréje Az operációs rendszer néhány Az operációs rendszer néhány jellemzőjének beállítása, változtatása. jellemzője Alkalmazás telepítése installációs Egy alkalmazás önálló instalállása a használt környezetben, anyagról. A regisztrálás folyamata. hardverkörnyezeti jellemzők beállítása, nyomtató jellemzőinek Több program összehangolt módosítása. Állománytípusokhoz megfelelő alkalmazás önálló alkalmazása hozzárendelése. SZÖVEGSZERKESZTÉS 50 óra Szövegszerkesztés alapjai A számítógépes szövegszerkesztés története. Alapfogalmak. A dokumentum egységei. Microsoft Word szövegszerkesztő A Word 97 szövegszerkesztő felépítése, környezete, kezelése. program Karakterformázások Alapértelmezések, menüszerkezet Formázás formátumszalagon Formázás menüparanccsal Blokkműveletek. Karakter-bekezdésformátumok. Különleges betűk, jelek az iratban. Bekezdések formázása Bekezdésformázás; Bekezdések szegélyezése, árnyékolása; Tabulátorok; Felsorolás és számozás; Iniciálé; Elválasztás Helyesírás-ellenőrzés Sablon és stílus Szakaszok Speciális szolgáltatások A normál sablonfájl Sablonfájl létrehozása, megnyitása, elmentése Stílusok Szakaszformázás Szövegdoboz; Képek, rajzok; WordArt; Egyenletszerkesztő

10 A dokumentum formázása Nyomtatás Táblázatok Körlevél Tartalomjegyzék készítése A Word és az Internet A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai Oldalbeállítás Élőfej és élőláb készítése Lábjegyzet és végjegyzet különböző formátumokban. A szöveg formázásának lehetőségei: fejléc-lábléc, oldalszámozás, lábjegyzet; hasábok kialakítása Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése Dokumentumok készítése minta és feladat alapján Típusdokumentumok TÁBLÁZATKEZELÉS 40 óra A táblázatkezelés alapismeretei Adatok bevitele, javítása, törlése A táblázat formázása A táblázat szerkesztése Számítások a táblázatban Diagramok Adatbázisok táblázatkezelővel Rajzeszközök az Excelben Nyomtatás Beállítások használata Üres táblázat létrehozása; Szöveg alakítása táblázattá; Táblázat szöveggé alakítása; Kijelölések; Oszlopszélesség és sormagasság beállítása; Sor és oszlop beszúrása; Vonalazás és árnyékolás táblázatban; Cellák egyesítése, felosztása; Rendezés táblázatban; Számolás táblázatban Körlevélkészítés; Boríték nyomtatása Dokumentum mentése FTP helyre FTP hely felvétele az Internet helyek listájára WEB kezdőlap megnyitása (Helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, szövegbevitel könnyítése, stílusok stb.); Dokumentumok mentése, konvertálása Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat leírás alapján. Kiselőadás, esszé vagy tanulmány dokumentumának elkészítése (képekkel, táblázatokkal, diagramokkal, például környezetvédelmi vagy informatikai témáról). Típusdokumentumok elkészítése. A táblázatkezelőkről általában Alkalmazási területek, felhasználási lehetőségek Telepítés, első indítás Az Excel képernyő felépítése Menük és eszköztárak A munkafüzet felépítése Mozgás a cellák és munkalapok között Tartományok Műveletek cellákkal, tartományokkal, munkalapokkal Számforma; Egyéni számformátum-kódok; Igazítás; Betűtípus; Szegélyek; Mintázat; Védelem; Stílusok, automatikus és feltételes formázás Alapképletek, prioritások; Logikai műveletek; Adatok összefűzése; Hivatkozások; Adatok átirányítása másik cellába, másik munkalapra; Hivatkozás címkékkel; Függvények; Egyszerű függvények; Számtartományok összegzése; Háromdimenziós hivatkozás; További függvények; Függvények egymásba ágyazása Az XY típusú diagram Kördiagram Alapfogalmak; Adatbevitel; Adott feltételnek eleget tevő rekordok kiválasztása; Rekordok sorba rendezése; Adatok kigyűjtése a táblázatból; Adatbázis függvények; Nagyméretű táblázatok Oldalbeállítás; A nyomtatási kép; Nyomtatási terület; Diagramok nyomtatása Beállítások menüpont

11 Egyéb lehetőségek Objektumok beszúrása; Megjegyzések beszúrása; Helyesírásellenőrzés, automatikus javítás; Keresés, csere; Munkalap-vizsgálat; Űrlap objektumok; Makrók Adattípusok, adatmegjelenítési A táblázatokban szereplő adatok típusának felismerése, alapvető formák, formázási lehetőségek, adattípusok használata; az adatok többféle megjelenítési formájának adatmódosítás gyakorlása. Függvények, képletek Egyszerű matematikai műveletek, képletek, beépített függvények A diagram fogalma, összefüggés függvények és diagramok között. Diagramfajták önálló használata. A függvényhivatkozások másolása. Diagramok készítése a problémához igazodva. Adatok összefüggésének megjelenítése diagramon. A megfelelő diagramtípus kiválasztása. Problémamegoldás táblázatkezelővel A táblázat önálló megtervezése szöveges feladat alapján. Esztétikus, jól áttekinthető táblázatok készítése. Egy táblázatkezelő program matematikai, statisztikai számításokra épülő felhasználása. Tantárgyi feladatok megoldása táblázatkezelővel. PREZENTÁCIÓ + GRAFIKA 35 óra Alapok PowerPoint nézetei Szövegszerkesztés a PowerPointban Rajzolás a PowerPoint-ban Objektumok formázása Diagramok beszúrása Egyéb objektumok beszúrása Animációk, akciók Oldalbeállítások, nyomtatás Grafika Grafika alapok PowerPoint telepítése, indítása Előadás-tervező varázsló Sablonok, dia elrendezése, színei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet Diavetítés nézet Szövegdoboz létrehozása Szövegdoboz méretének változtatása, mozgatása, másolása, törlése Karakterformázások Bekezdésformázások Szövegdoboz egyéb beállításai Rajz készítése Rajzobjektumok méretének, formájának változtatásai Rajzobjektumok mozgatása, másolása, törlése, másolat készítése Megjegyzések az alakzatok rajzolásával kapcsolatban Objektumok beállításai Rajz menü WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Táblázat szerkesztése Grafikonok szerkesztése Animációk; Akciók Oldalbeállítások; Élőfej, élőláb; Nyomtatás A számítógépi grafikáról általában Rajzoló programokról általában Ismertebb rajzolóprogramok bemutatása Rajzoló programok közötti alapvető különbségek KOMMUNIKÁCIÓ HÁLÓZATON 28 óra Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya és használata. Saját cím Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Az intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata. Saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott

12 Levelezési listák és hírcsoportok Az ftp bemutatása Részletes keresés kulcsszavas és tematikus keresőkkel KÖNYVTÁRHASZNÁLAT 8 óra Könyvtárismeret: raktári rend, állományrészek, könyvtártípusok, könyvtári rendszer Dokumentumtípusok: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként). Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Újabb könyvtártípusok megismerése látogatással, (tanulmányi kirándulás) vagy közvetett források segítségével. A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint. Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, számítógépes adatbázisok Könyvtári és egyéb információs rendszerek A közhasználatú tájékozódás forrásai, eszközei (Internet, pályaválasztási tanácsadó, telefon-könyv, menetrend, katalógusok) Bibliográfia: rejtett, illetve ajánló bibliográfia A továbbhaladás feltételei: Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes katalógusban, egyéb adatbázisokban. Keresés országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban (pl. kirándulás útvonalának, programjának megtervezése) Szelektív irodalomgyűjtés és bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyi feladatokhoz A tanuló legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem szabályait. A tanuló tudjon alapvető állományműveleteket végezni a számítógépen. Használja a helyi és a távhálózati kommunikációs lehetőségeket. Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta lapján képes legyen megvalósítani, legyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában való megjelenítésére. Tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tudjon információt keresni. Legyen képes tájékozódni a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. Ismerje a könyvtártípusokat. Legyen képes információt keresni hagyományos és számítógépes forrásokból. Tudjon információjegyzéket készíteni a megtalált forrásokról. Ismerje és kövesse a forrásfelhasználás szabályait és etikai normáit. Tudjon tájékozódni a közhasznú információs forrásokban. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Taneszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tankönyv átölelje a számítástechnika alapjait elmélet szinten, ezen kívül figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: az informatika alapjai

13 könyvtárhasználat hálózatok, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei Számítógépen gyakorlatban operációs rendszerek használata kommunikáció a hálózaton dokumentumkészítés táblázatkezelés prezentáció-készítés ISZ: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 óra informatika + 74 óra számítástechnika TARTALMAK TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK TÁBLÁZATKEZELÉS 8 óra elmélet + 32 óra gyakorlat /számítástechnika/ A táblázatkezelés alapismeretei A táblázatkezelőkről általában Alkalmazási területek, felhasználási lehetőségek Telepítés, első indítás Az Excel képernyő felépítése Menük és eszköztárak A munkafüzet felépítése Adatok bevitele, javítása, törlése Mozgás a cellák és munkalapok között Tartományok Műveletek cellákkal, tartományokkal, munkalapokkal A táblázat formázása Számforma; Egyéni számformátum-kódok; Igazítás; Betűtípus; Szegélyek; Mintázat; Védelem; Stílusok, automatikus és feltételes formázás A táblázat szerkesztése Számítások a táblázatban Diagramok Adatbázisok táblázatkezelővel Rajzeszközök az Excelben Nyomtatás használata Alapképletek, prioritások; Logikai műveletek; Adatok összefűzése (konkatenáció); Hivatkozások; Adatok átirányítása másik cellába, másik munkalapra; Hivatkozás címkékkel; Függvények Egyszerű függvények; Számtartományok összegzése; Háromdimenziós hivatkozás; További függvények; Függvények egymásba ágyazása Az XY típusú diagram; Kördiagram Alapfogalmak Adatbevitel Adott feltételnek eleget tevő rekordok kiválasztása Rekordok sorba rendezése Adatok kigyűjtése a táblázatból Adatbázis függvények Nagyméretű táblázatok Oldalbeállítás; A nyomtatási kép; Nyomtatási terület; Diagramok nyomtatása Beállítások Beállítások menüpont Egyéb lehetőségek Objektumok beszúrása; Megjegyzések beszúrása; Helyesírásellenőrzés, automatikus javítás; Keresés, csere; Munkalap-vizsgálat; Űrlap objektumok; Makrók PREZENTÁCIÓ 2 óra elmélet + 18 óra gyakorlat /számítástechnika/ Alapok PowerPoint telepítése, indítása

14 Előadás-tervező varázsló Sablonok, dia elrendezése, színei PowerPoint nézetei Dia nézet; Vázlat nézet; Diarendező nézet; Jegyzetoldal nézet; Diavetítés nézet Szövegszerkesztés a PowerPoint-ban Szövegdoboz létrehozása, méretének változtatása, mozgatása, másolása, törlése Karakterformázások; Bekezdésformázások Szövegdoboz egyéb beállításai Rajzolás a PowerPoint-ban Rajz készítése Rajzobjektumok méretének, formájának változtatásai Rajzobjektumok mozgatása, másolása, törlése, másolat készítése Megjegyzések az alakzatok rajzolásával kapcsolatban Objektumok formázása WordArt, kép beszúrása Szervezeti diagram beszúrása Diagramok beszúrása Egyéb objektumok beszúrása Animációk, akciók Objektumok beállításai Rajz menü Táblázat szerkesztése; Grafikonok szerkesztése Animációk Akciók Oldalbeállítások, nyomtatás Oldalbeállítások; Élőfej, élőláb; Nyomtatás Grafika A számítógépi grafikáról általában HÁLÓZATOK, KOMMUNIKÁCIÓ HÁLÓZATON 37 óra elmélet /informatika/ + 14 óra gyakorlat /számítástechnika/ Számítógépes hálózatok Kialakulásuk oka, előnyei, hátrányai. Biztonsági igények hálózathasználatnál. Számítógépes hálózatok Kiterjedés, feladatok elvégzése szerinti hálózatok különböző osztályozása, felépítése jellemzői. Hálózatok topológiája, mikor melyiket érdemes használni. Kapcsolattípusok, adatátviteli A számítógépeket összekötő közeg áttekintése lehetőségek Számítógépes hálózatok részei, A számítógép-hálózat mint komplex rendszer áttekintése. eszközei Internet Használata, lehetőségei Protokollok ISO/OSI szintjeinek áttekintése, gyakorlati megvalósulása Hálózatot támogató szoftverek Operációs rendszerek Információs hálózatok Használatuk feltételei, lehetőségek, szabályok Biztonság Hálózat használatában felmerülő biztonsági követelmények Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje Az iskolai azonosító képzési szabálya Az (új) intézményben kapott azonosító és a jelszó önálló használata. és használata. Saját cím Saját cím létrehozása (rendszergazda) és használata Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek csoportosítása, szűrése Levelezési listák és hírcsoportok Az ftp bemutatása Részletes keresés kulcsszavas és tematikus keresőkkel A továbbhaladás feltételei Elektronikus levelezés (például csoporttársakkal vagy más osztályok, iskolák tanulóival). Egy levelező program funkcióinak használata: levéljellemzők beállítása, szűrés tárgy, feladó és tartalom szerint, elküldött és kapott levelek rendezése, válogatás, selejtezés a levelek között. Összetett keresési feladatok megoldása, valamint megadott témakörrel foglalkozó webhelyek tárolása (pl. könyvjelzőként).

15 A tanuló tudjon műveleteket táblázatban végezni, és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon néhány diából álló bemutatót készíteni. Tisztában legyen a rajzolóprogramok közötti különbségekkel. Tudjon információt keresni. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Taneszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tankönyv mint segédeszköz jelenjen meg az alkalmazói szoftverek mellett, ölelje át az alkalmazói szoftverek használatát elmélet szinten, esetleg néhány gyakorlati példán keresztül mutassa be azok használatát. A tankönyv kiválasztásakor figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit is. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben. (WINDOWS operációs rendszer, OFFICE XP) A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: táblázatkezelés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei prezentációkészítés alapjai, felépítése, hardver és szoftver-követelményei hálózatok Számítógépen gyakorlatban táblázatkészítési feladatok prezentáció-készítés kommunikáció a hálózaton

16 E: 10. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK ADATBÁZIS-KEZELÉS 54 óra Adatállományok. Adatbázis alapfogalmak Adatbázis-kezelési alapfogalmak Microsoft Access TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Adattábla, rekord, mező, kapcsolómező, kulcsmező jellemzők és az állomány fogalmak alkalmazása; ezek egymáshoz való viszonyának megértése. Az adatbázissal szembeni követelmények. Az adat, adathalmaz, adatállomány, adatbázis fogalmak biztos használata; egy relációs adatbázis alapszintű kezelése. Adat, információ, adatbázis Adatmodellek (hierarchikus, hálós, relációs) Adatbázis-kezelés Adatbázis-tervezés Az adatbázis ablak Az ACCES objektumai Műveletek objektumokkal Az adatbázis karbantartása Az adatbázis védelme. Hozzáférés egy adatbázishoz. Az adatbáziskarbantartás fontosságának érzékeltetése. Adattábla létrehozása Adattábla létrehozása Acces-ben (adatfile létrehozása, módosítása) Adatkarbantartó műveletek Bevitel, megjelenítés, módosítás és törlés (az adatlap megjelenítés, új rekord hozzáadása) Keresési és lekérdezési feladatok Adatbázis-rendezés, -keresés, -megjelenítés; adatbázis-lekérdezés, kinyomtatás. Keresés Rekordok keresése (adatok keresése, lekérdezése; a lekérdezések típusai tulajdonságai, létrehozása, módosítása; választó, kereszttáblás, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, paraméteres lekérdezés) Mindennapi életünkkel kapcsolatos egyszerű adatállomány tervezése, a szerkezet definiálása, létesítése és feltöltése néhány adattal. Adatok módosítása, törlése. Űrlapok használata Az űrlapok típusai, létrehozása, szerkesztése Vezérlőelem-típusok Rendezés Az adatok rendezése Szűrés Szűrőállomány készítése Több adattábla használata Táblák összekapcsolása (a kapcsolat típusai, létrehozása) Jelentések Jelentés alapfogalmai, szakaszai; új jelentés készítése; jelentés űrlapból; jelentések módosítása; jelentés tulajdonságai; szakaszok tulajdonságai; vezérlőelemek tulajdonságai; rendezés és csoportosítás; kifejezések használata; az Acces operátortípusai) Címkék készítése Az SQL alapjai Címke létrehozása (további jelentéstípusok) A parancsok leírásának jelölései Néhány fontos SQL parancs SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 20 óra Informatika alapfogalmai Az informatikában használt (szak) kifejezések tisztázása, és használatuk elsajátítása. Számítógép felépítése Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel.

17 Neumann-elvű és más számítógépek Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata Alapismeretek Adattárolás eszközei Szoftverek és alkalmazásaik Hálózat elemei, felépítése, előnyei Munkakörnyezet kialakítása Információs társadalom Informatika a mindennapokban Számítógépes adatvédelem Biztonság az informatikában A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait. Az információ Az információ megjelenési formái; Bit; Byte Adatábrázolás ASCII kódrendszer; Boole algebra Számítógépek története Számítógépek csoportosítása Számítógép struktúrája (Alaplap; Központi egység; Perifériák; Buszrendszerek; Vezérlőkártyák) Memória; Háttértárak Szoftverek Operációs rendszer Felhasználói alkalmazások Számítógépes hálózat Hálózati szoftver Csoportmunka előnyei Mobilkommunikáció Az internet és szolgáltatásai Számítógépes betegségek Elektromos vezetékek biztonsága Környezetkímélő eljárások Környezetpszichológia Az információs társadalom Informatika a mindennapokban (Üzleti élet; Közigazgatás; Egészségügy; Oktatás; Távmunka; Elektronikus kereskedelem; Termékek és szolgáltatások online vásárlása) Biztonsági mentések Vírusok A biztonság Információvédelem Adatvédelem és szabályozása Szerzői jog Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Taneszköz kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a tankönyv mint segédeszköz jelenjen meg az alkalmazói szoftverek mellett, ölelje át az alkalmazói szoftverek használatát elmélet szinten, esetleg néhány gyakorlati példán keresztül mutassa be azok használatát. A tankönyv kiválasztásakor figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit is. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben (WINDOWS operációs rendszer, OFFICE XP) A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: adatbázis-kezelés alapjai számítógéppel kapcsolatos alapismeretek Számítógépen gyakorlatban adatbázis készítési feladatok

18 ISZ: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 óra informatika + 74 óra számítástechnika TARTALMAK TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK WEBLAP KÉSZÍTÉS 2 óra elmélet /informatika/ + 34 óra gyakorlat /számítástechnika/ Weblap készítés Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, Hálózati dokumentumok szerkezete különböző színű, méretű, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, Weblap készítése Webszerkesztővel Tudjon egyszerű weblap szerkesztési feladatot elvégezni animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkesztővel. Formázási lehetőségek Tudjon egyszerű Weblapot készíteni a HTML leíró nyelv segítségével, egyszerű szövegszerkesztővel. Ismerje a HTML alapelemeit Project-munka Csoportmunka, egy weblap elkészítése ADATBÁZIS-KEZELÉS 14 óra elmélet /informatika/ + 40 óra gyakorlat /számítástechnika/ Adatbázis-kezelési alapfogalmak Adat, információ, adatbázis Adatmodellek (hierarchikus, hálós, relációs) Adatbázis-kezelés Adatbázis-tervezés ACCES 97 Az adatbázis ablak Az ACCES objektumai Műveletek objektumokkal Adattábla létrehozása Adattábla létrehozása Acces-ben (adatfile létrehozása, módosítása) Adatkarbantartó műveletek Bevitel, megjelenítés, módosítás és törlés (az adatlap megjelenítés, új rekord hozzáadása) Űrlapok használata Az űrlapok típusai, létrehozása, szerkesztése Vezérlőelem-típusok Rendezés Az adatok rendezése Szűrés Szűrőállomány készítése Keresés Rekordok keresése (adatok keresése, lekérdezése; a lekérdezések típusai tulajdonságai, létrehozása, módosítása; választó, kereszttáblás, táblakészítő, törlő, hozzáfűző, frissítő, paraméteres lekérdezés) Több adattábla egyidejű haszná-lata Táblák összekapcsolása (a kapcsolat típusai, létrehozása) Jelentések Jelentés alapfogalmai, szakaszai; új jelentés készítése; jelentés űrlapból; jelentések módosítása; jelentés tulajdonságai; szakaszok tulajdonságai; vezérlőelemek tulajdonságai; rendezés és csoportosítás; kifejezések használata; az Acces operátortípusai) Címkék készítése Címke létrehozása (további jelentéstípusok) Az SQL alapjai A parancsok leírásának jelölései Néhány fontos SQL parancs SZÁMÍTÓGÉPPEL KAPCSOLATOS ALAPISMERETEK 21 óra elmélet /informatika/ Hardvereszközök fajtái és jellemzőik Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten kezelni tudja a számítógépet és perifériáit. Legyen tisztában a számítógépes környezet alapvető ergonómiai kérdéseivel, az egészségvédelem lehetőségeivel. Neumann-elvű és más számítógépek A Neumann-elvű számítógépek felépítésének és működésének

19 Informatikai eszközök és szoftverek etikus használata Alapismeretek Adattárolás eszközei Szoftverek és alkalmazásaik Hálózat elemei, felépítése, előnyei Munkakörnyezet kialakítása Információs társadalom Informatika a mindennapokban Számítógépes adatvédelem Biztonság az informatikában bemutatása; annak megértése, hogy más elven működő gépek is vannak. Az informatika etikai és jogi szabályainak megismertetése: tudatosítani kell a tanulókban az információszerzés, -feldolgozás és felhasználás etikai és jogi szabályait. Az információ Az információ megjelenési formái; Bit; Byte Adatábrázolás ASCII kódrendszer; Boole algebra Számítógépek története Számítógépek csoportosítása Számítógép struktúrája (Alaplap; Központi egység; Perifériák; Buszrendszerek; Vezérlőkártyák) Memória; Háttértárak Szoftverek Operációs rendszer Felhasználói alkalmazások Számítógépes hálózat (ismétlés) Hálózati szoftver Csoportmunka előnyei Mobilkommunikáció Az internet és szolgáltatásai Számítógépes betegségek Elektromos vezetékek biztonsága Környezetkímélő eljárások Környezetpszichológia Az információs társadalom Informatika a mindennapokban (Üzleti élet; Közigazgatás; Egészségügy; Oktatás; Távmunka; Elektronikus kereskedelem; Termékek és szolgáltatások online vásárlása) Biztonsági mentések Vírusok A biztonság Információvédelem Adatvédelem és szabályozása Szerzői jog EMELT SZINT: ISZ: 11. évfolyam Évi óraszám: 74 óra TARTALMAK PROGRAMOZÁS Programozási nyelvek Algoritmusleíró eszközök Feladatmegoldás egy algoritmusleíró eszköz segítségével Az algoritmus-leíró eszközök fajtái Programozási nyelv Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete TEVÉKENYSÉGEK, KÖVETELMÉNYEK Programozási nyelvek csoportosítása, fejlődése Amatőr és professzionális programozás; Számítási modellek A programkészítés folyamata, lépései Algoritmus, algoritmus leírási eszközök; Programozási tételek Ismerje a struktogramot vagy a folyamatábrát, és a mondatszerű algoritmus-leíró eszközt Tudjon az egyikkel programot tervezni. Ismerjen egy programozási nyelven: típusdefiníciót, változódeklarációt, input és output utasításokat, alapvető programszerkezeteket (azaz szekvenciát, elágazást, ciklust), eljárásokat, állományból adatbeviteli és -kiviteli műveleteket

20 Pascal programozási nyelv Pascal programozási nyelv és elemei Az adattípusok csoportosítása A PASCAL fejlesztőkörnyezete Egyszerű program szerkezete (Help) Egyszerű pascal program írása; Pascal alprogramok Szelekciós vezérlések (egyszerű szelekció; összetett szelekció) Esetkiválasztásos szelekció Gyakran használatos algoritmusok; Iterációk Kezdőfeltételes ismétléses vezérlés (while do) Végfeltételes ismétléses vezérlés (repeat until) Számlálásos ismétléses vezérlés (for to/downto do) Összetett adattípusok (stringek, tömbök, rekordok, halmazok) A unit fogalma, a PASCAL standard unitjai Grafika a PASCAL-ban: Graph unit, crt unit Rajzoló eljárások, grafikus feladatok Zenei feladatok A továbbhaladás feltételei: A tanuló felismerje a probléma megoldásának algoritmusát, el tudja dönteni, hogy ehhez melyik programozási nyelvet kell alkalmaznia, hogy a legegyszerűbben kerüljön a feladat megoldásra. A tanult programozási nyelven oldja meg a problémát. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyv kiválasztásakor figyelembe kell venni a diákok fizetési képességeit is. Tankönyvön kívül szükség van azokra a szoftverekre, amelyek a tanév folyamán szerepelnek a tantervben (WINDOWS operációs rendszer, PASCAL) A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége) Írásban, vagy szóban történő számonkérés: Programozás alapjai Számítógépen gyakorlatban Programozás Pascal programozási nyelven ISZ: 12. évfolyam Évi óraszám: 32 óra informatika + 96 óra számítástechnika FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGIRE: 3 év tananyagának átismétlése, egységbe rendezése, kiegészítése, a témák összekapcsolása; középszintű érettségi elvárásainak megfelelő számon-kérések 1. Információs társadalom 6 óra /informatika/ 1.1. A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Közhasznú információs források Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni, értelmezni. Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, TV, ). Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. Legyen képes összetett keresésre az Interneten (keresőszerverek segítségével).

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - emelt szintű informatika osztály - - emelt szintű informatika osztály - 9-10. évfolyam Szövegszerkesztés, grafika, prezentáció, weblapkészítés - Többféle formázási megoldást tartalmazó dokumentumok készítése minta alapján, illetve feladat

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. emelt szintű érettségi előkészítő évfolyam INFORMATIKA emelt szintű érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Célok és feladatok Az ember alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA 5. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA Nyolc évfolyamos képzés Informatikai alapismeretek Rajzoló program használata Imagine Logo Számítástechnikai alapfogalmak Programok indítása Perifériák

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok:

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok: INFORMATIKA Óraszámok: 9. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 28, gyakorlás: 35, számonkérés: 7. 10. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 30, gyakorlás: 33, számonkérés:

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tanmenet Adatbázis-kezelés Access XP-vel TANMENET- Adatbázis-kezelés Access XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Access XP használatába 2 tanóra (90 perc)

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA EMELT SZINTŰ FAKULTÁCIÓ

INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA EMELT SZINTŰ FAKULTÁCIÓ INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 11 12. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA EMELT SZINTŰ FAKULTÁCIÓ Informatikatanítás céljai Ez a tanterv az emelt informatika érettségi felkészítő csoportok számára készült, akik az alaptanterv

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM 1 CÉLOK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 20 0. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június 25. INFORMATIKA 9-13. HELYI TANTERV A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK SZÁMÁRA Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2008. június 25. Szerkesztette: Horváth Gergely Sipos Tünde

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására: INFORMATIKA Törvényi háttér: Az informatika tantárgy helyi tanterve a következő szabályozók figyelembe vételével készült: 1993. évi LXXIX. többszörösen módosított Közoktatási törvény, az érvényes NAT előírások,

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL oktatócsomaghoz. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire.

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. 11. évfolyam 10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) Algoritmus fogalmának

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel.

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. Osztályozó vizsga Informatika 11-12. osztály Írásbeli vizsga Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. A tanulóknak 120 perc alatt kell megoldani egy feladatsort. A témakörök:

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály információkezelés tantárgyának tanításához Cél: Az információkezelés tanításának célja, hogy a tanulók el tudják látni a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munkákat,

Részletesebben

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés

Óravázlat. az ECDL hálózatos változatához. 6. modul. Bemutató készítés Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 6. modul Bemutató készítés Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben