Ö S S Z E F O G L A L Ó PROGRAMTANÁCS VITÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó PROGRAMTANÁCS VITÁJÁRÓL"

Átírás

1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A PROGRAMTANÁCS VITÁJÁRÓL V. Téma: Az oktatás és a társadalmi egyenlőtlenségek 1./ Baloldali oktatáspolitika Baloldali párt számára az oktatás témájában a szakprogramokon túlmutató legfontosabb kérdés: hogyan hat az oktatás a társadalmi egyenlőtlenségekre, illetve hogyan jelennek meg ezek az egyenlőtlenségek az oktatásban? Képes-e az iskolarendszer a csökkentésükre, tud-e a lehető legszélesebb társadalmi csoportok számára a boldoguláshoz, a beilleszkedéshez és az előrejutatáshoz alkalmas készségeket és ismereteket nyújtani? A részletes szakprogramok kidolgozásán túl különösen ellenzéki pozícióban az MSZP-nek azt kell világossá tennie: kritikájának és programjának vezérlő elve a társadalmi igazságosságot és emelkedést szolgáló iskola. Ezt a célt aktualizálja, hogy a jelenlegi kormánypolitika, a tárca eddig ismert törekvései éppen ellenkező irányt mutatnak. 2./ Ellentmondás: kiterjedt iskolázottság rögzülő különbségek, problémák a munkaerőpiacon és a versenyképességben Magyarországon az iskolázottság mennyiségi mutatói jók. A tankötelezettség szempontjából az EU azon 4 országa (Németország, Belgium, Hollandia, Magyarország) tartozunk, ahol a kötelező oktatási időtartam a leghosszabb. Velünk szemben Ausztriában ez pl. csak 15 éves, Szlovéniában 14 éves, Szlovákiában 16 éves, az OECD országainak átlagában 16 éves korig terjed. Nálunk a évesek átlagosan 11,7 évet töltöttek iskolában, ez kb megfelel az OECD átlagának. Magas a felsőoktatásban résztvevők aránya. Nincs szégyellnivalónk a végzett diplomások arányában sem: a évesek 18 %-a diplomás, a munkaerőpiacon pedig 2010-ben 25 % volt a diplomások aránya. 1

2 A rendszer belső ellentmondásaira világit rá, hogy a hosszantartó tanulási folyamat ellenére, másokhoz képest nálunk kicsi a szakképzettek aránya. A fejlett országok közül Kanada után Magyarország a második a középfokon az általános programon végzők (vagyis középfokú végzettségük ellenére szakképzetlenül maradók) arányát tekintve. Nálunk ez a középfokon végzettek 70 %-a, míg az OECD átlaga 48 %. A környező országokhoz képest még kiáltóbb a különbség, Szlovákiában ez az adat 23 %, Csehországban 21 %, Ausztriában 17 %. Mindez azt mutatja, hogy nálunk az oktatás extenzív kiterjedtsége nagy, az iskolázottság mennyiségi mutatói jók, de e mögött két súlyos minőségi probléma húzódik meg. Egyrészt ez nem hozott többleteredményt még a gazdasági fejlődésben sem, és végképp nem eredményezett nagyobb társadalmi kohéziót, jobb képességet az együttélésre és az egyeztetésre, nagyobb alkalmazkodó képességet az új információs társadalomhoz. Úgy tűnik, utóbbi mutatók kevésbé az oktatás mennyiségi teljesítményén, sokkal inkább azon múlnak, mire képes a mindenkihez eljutó alapfokú oktatás. A másik probléma, hogy az extenzív kiterjedtség ellenére a rendszer nem volt képes az egyes társadalmi csoportok esélyeinek, életlehetőségeinek közelítésére. A PISA vizsgálatok közül az utolsó az elsajátított képességek színvonalában javulást mutat, de változatlanul a mezőny legalján vagyunk a különbségek szempontjából. 3./ Kettészakadt társadalom, kettészakadt oktatás az MSZP feladatai A PISA vizsgálatok szerint nálunk más országokhoz képest rendkívül nagy a különbség egyrészt a kis- vagy nagytelepülésen iskolába járó gyerekek teljesítménye, másrészt az egyes iskolatípusokba járók tudás- és képességszintje, harmadrészt a diákok édesapjának iskolai végzettsége szerinti különbségek vonatkozásában is. A három adat egy irányba mutat, a magyar iskolarendszer konzerválja a társadalmi különbségeket. A 3000 lakosnál kisebb településen tanuló 15 évesek csak 2/3-át érik el a nagyvárosi kortársaik teljesítményének. Az érettségit adó középiskolákba járók teljesítménye megfelel az OECD átlagának, a szakiskoláké viszont jelentősen lemarad. A diplomás apák gyerekei által elért szint nálunk még jobb is, mint az OECD átlaga, a csak általános iskolát végzett apák gyerekeinél viszont ez az adat sokkal rosszabb az OECD átlagnál. 2

3 Mindez azt mutatja, hogy a magyar oktatási rendszer nemcsak hogy képtelen a társadalmi különbségek csökkentésére, de maga az iskolarendszer is polarizált, az iskolatípusok, településtípusok közti különbségekben leképezi iskolán kívüli világ társadalmi tagozódását. A jó és rossz iskolák különbsége az alapfoktól a felsőfokig terjed. Újratermelődik az alacsony iskolázottságúak csoportja, a korosztály %-a legfeljebb általános iskolai végzettséget szerez, ami eladhatatlan a munkaerőpiacon. Ferge Zsuzsa megfogalmazásában az alapfokon hiányzik a mindennapi tudás nyújtása, a kommunikációs, konfliktusmegoldó, szociális képességek elsajátíttatása. A rendes középiskola a felsőoktatásra készít fel, idejárnak a felső- és középosztály gyerekei. A szakiskola a hátrányba került rétegeké. A szakadás még a felsőoktatáson belül is megjelenik. A felsőoktatás tömegesedésével nem járt együtt a felzárkóztatáshoz szükséges módszerek megjelenése. Az elit továbbra is az elit egyetemekre járatja a gyerekeit, a szélesebb társadalmi csoportok számára alacsonyabb színvonalú felsőfokú képzések alakultak ki. Az MSZP oktatáspolitikai programjaiban világossá kell tenni, hogy az oktatási rendszeren belül két különböző problémavilágra kell választ találni: A társadalmi igazságosság szempontjából kiemelkedik az alapfok jelentősége, ahol az EU ajánlások szerint is elsősorban az általános kompetenciákat kell fejleszteni, (az EU szerint a tanulás képességét, az általános értelemben vett vállalkozói képességet és kooperációs képességet). A közép- és felsőfokon viszont előtérbe kerül a munkaerőpiac elvárásaira való jobb felkészítés, az oktatáspolitika és foglalkoztatáspolitika összehangolásának követelménye, az a cél, hogy az iskolázottság egyben az ország versenyképességét is javítsa. 4./ Személyi és anyagi feltételek és teendők Magyarországon a GDP százalékaiban mérve arányaiban kevesebbet költünk oktatásra, mint az OECD országok átlaga. Az lemaradás a felsőoktatásban nagyobb, mint a közoktatásban, mert ott a viszonylag kiterjedt magyar óvodarendszer megnöveli a ráfordításokat. Jelentős a lemaradás a pedagógusbérek arányait tekintve is. Magyarországon az 1 főre jutó GDP-nek 0,78 %-át keresik a pedagógusok, míg az OECD országokban 1,22 %-át. Az is igaz viszont, hogy ugyanannyi gyerek tanítását nálunk %-kal több emberrel végzik el. Ennek oka, hogy maga az oktatási rendszer nálunk jóval 3

4 munkaerő-igényesebb, mert hosszabb ideig tart a tankötelezettség, magas a tanulói óraszám, a gyerekek plusz évet, éveket tölthetnek óvodában, a középiskola 0. évfolyamán, vagy az egyetemen, főiskolán, és a szakos tanárok is hamarabb lépnek be az oktatásba. Az MSZP-nek ezért fel kell lépnie a jelenlegi rendszerben már nem lehetséges fűnyíró szerű létszámcsökkentéssel szemben, ugyanakkor újra kell gondolnia az oktatás szerkezetét és időigényességét. Az MSZP-nek világossá kell tennie, mit szán az állam, és mit az önkormányzatok, illetve más iskolafenntartók feladatának. Tévhit az, hogy a decentralizált rendszerekben az állam szerepe szükségképpen kicsi. A PISA felmérések szerint legjobban azok az oktatási rendszerek működnek, ahol a kiterjedt decentralizációt erős állami aktivitással párosítják, az erős intézményi autonómiát pedig erős visszajelzésekkel és értékeléssel. Az állami aktivitás az integrált oktatás biztosításán, a szegregáció elutasításán, a hátrányban lévők segítésén túl kiterjed a kvalifikáció feladatára, a társadalmi párbeszéd szervezésére, a munkaerőpiaccal való összehangolásra, a pedagógusképzésre, ezen belül különösen az oktatási managerek, vezetők képzésére stb. (A magas PISA eredményt elérő országok feltűnően sokat invesztálnak a vezetésmanagementbe, ezt tekintik a leghasznosabb oktatási befektetésnek.) 5./ Az új kurzus oktatáspolitikájának veszélyei A magyar oktatás legfontosabb problémáira az új kormány rossz felé keresi a megoldást. Poroszos, rendpárti igényeket az oktatásban is populista módon próbál kielégíteni. Gyengíti az önkormányzatiságot, a pluralizmust, az autonómiát, menlevelet ad a szegregációnak, annak ellenére, hogy számos kutatás bizonyítja, a tehetségeseket sem veti vissza a gyengébbekkel, hátrányos helyzetűekkel való közös tanulás. Nem igaz tehát az a Magyarországon elterjedt és a jelenlegi kurzus által táplált tévhit, hogy az oktatás igazságossága és szociális méltányossága, alapvető ellentmondásban áll az oktatás minőségével. A nevelés céljaiban a kurzuspolitika nem a kreativitást, nem a modern társadalom és munkaerőpiac elvárásainak való megfelelést segíti. Az a nyilvánvaló törekvése, hogy az önkormányzatokat iskoláik egyházi kézbe adására ösztönözze, tovább növeli a társadalmi különbségek újratermelését. Magyarországon tudniillik (pl. az amerikai kontinenssel ellentétben) az 4

5 egyházak nem a legszegényebbek képzését ambicionálják, nem tartanak fenn pl. szakképző intézményeket, hanem az elit és a középosztály gyermekeit kívánják nevelni. Az általános iskolások 5,5 %-a jár egyházi intézménybe (1,3 %-a alapítványi, vagy magániskolába). A gimnazistáknál már 17 %-os az egyházi iskolába járók aránya (4,9 % az alapítványi, vagy magánintézmények diákjaié). Ugyanakkor a szakközépiskolások csak 2 %-a jár egyházi iskolába (alapítványiba, vagy magánintézménybe 9,4 %). Az új kurzus előszeretettel hivatkozik Klebersberg Kunóra, de valójában sokkal inkább Hóman Bálint modelljét követi. Ugyan Klebersberg Kunó is a magyar kulturfölény megteremtésének nacionalista célja köré építkezett, de elsősorban az iskolarendszer extenzív bővítése terén szerzett érdemeket, és nem számolta fel teljesen az oktatás pluralizmusát, már csak azért sem, mert a Bethlen-kormány viszonylag liberálisabb csoportjához, a gazdasági körök szövetségeseihez, Gömbös Gyula ellenfeleihez tartozott. Ezzel szemben Hóman Bálint ideje alatt, a harmincas években vált az irányítás teljesen centralizálttá, leépültek az intézmények és pedagógus-közösségek autonómiái, és az oktatás egyértelműen az ideológiai elvárásoknak (nemzet- és valláserkölcs) kívánt megfelelni. 6./ Baloldali kritika A kurzuspolitikához képest megfogalmazott kritikában és saját oktatási programja felvázolásában az MSZP tehát a poroszos rendpárti igényekkel és a különbségek konzerválására alkalmas szisztémával szemben olyan oktatási eszményeket, rendszert és módszereket képvisel, amelyek a társadalmi különbségek csökkentését, az iskolarendszer kettészakadásának megakadályozását, az alapképzés integráló hatásának erősítését szolgálják. Ezzel együtt és ezáltal, a jelenleginél szélesebb társadalmi csoportokat képesek felkészíteni a munkaerőpiac elvárásaira, a modern társadalomba való beilleszkedéshez szükséges közösségi képességekre. Mindez olyan új párbeszéd indítását követeli meg, amelybe a pedagógus társadalmon túl új szereplők, a gazdasági élet tényezői stb. is bekapcsolódnak. 5

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben

Lannert Judit: Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lannert Judit (2000): Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben in: Társadalmi riport 2000, Kolosi Tamás, Tóth István

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is.

A Magyar Köztársaságban minden elismert nemzeti és etnikai kisebbség nyelve hivatalos nyelv is. Előszóhoz A Magyar Köztársaság az etnikai identitást egyrészt perszonális jognak tekinti, azaz minden személynek alkotmányosan biztosítja a jogot etnikai hovatartozásának meghatározására. Az etnikai hovatartozás

Részletesebben

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk Lannert Judit Pályaválasztási aspirációk Szociológia Tanszék Témavezető: Róbert Péter A bíráló bizottság tagjai: Lannert Judit, Budapest 2004 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Ph.D. program

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003

2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken,

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008.

Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle. Magyarország. Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick. 2008. Tanulás a munkáért OECD szakképzési szemle Magyarország Viktória Kis, Maria-Luisa Ferreira, Simon Field és Thomas Zwick 2008. December GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD (Gazdasági

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG Szárny és teher A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008

Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Zöld könyv A magyar közoktatás megújításáért 2008 Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal Szerkesztette MAGYARORSZÁG HOLNAP Fazekas Károly Köllô János Varga

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A fogyatékos emberek és a munka világa

A fogyatékos emberek és a munka világa 180 Dr. Bánfalvy Csaba A fogyatékos emberek és a munka világa A fogyatékosok oktatásának általános jellemzői 1. A fogyatékosok egyik meghatározó iskolai jellemzője az, hogy iskolai végzettségük lényegesen

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon

Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon Bernát Anikó 1. Bevezető A magyarországi roma 1 népesség kedvezőtlen társadalmi és gazdasági helyzete és ebből fakadóan leszakadása gyakori

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása

Új Szöveges dokumentum A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető. I. Az oktatási rendszer leírása A magyar oktatási rendszer - rövid ismertető I. Az oktatási rendszer leírása 1. Az oktatásban résztvevők száma, az oktatás nyelve 2001-ben a Magyar Köztársaság népessége 10.198.000 fő volt. A népesség

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben