Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése"

Átírás

1 Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító és elemző tanulmányunk a jelenleg önálló tantárgyként oktatható, a tantervbe építhető, egyben holisztikus szemléletű, akkreditált tanárképzési programmal is rendelkező programokról készült abból a célból, hogy az eltérő feltételek között dolgozó, vagyis az iskolakataszterben egymástól jelentős távolságban működő intézmények a számukra legalkalmasabb programot ki tudják választani, majd bevezetni az egészségfejlesztési normatíva kísérlet időszakára. 2. Az iskola, mint prevenciós színtér Az iskola, mint az intézményes szocializáció kiemelkedő fontosságú színtere, fontos szerepet játszik a felnövekvő generációk életmódjának és ezen belül egészségmagatartásának formálásában. Erre kiváló lehetőséget teremt az a körülmény, hogy a gyerekek fejlődésük egy különösen érzékeny szakaszában idejük jelentékeny részét az iskolában töltik. Az iskolában nemcsak ismeretek átadása történik, hanem általában kulturális technikák továbbadása. A gyerekek az iskolában nem az életre készülnek, hanem az iskola maga az élet, a maga szövevényes személyközi és intézményei viszonyulás formáival. A személyközi és intézményes kapcsolatok gazdag szövete teszi az iskolát valódi, életteli szocializációs színtérré. Az iskolákban mindig is jelen volt az egészségnevelés tematikája. Kezdetben ismeretátadó, felvilágosító formában, a különböző tárgyak tematikájában, a mai szóhasználattal kereszttantervi formában. Az iskolai egészségmegőrzés a nyolcvanas évek végéig kimerült az iskolaorvosok praxisában, a védőnő esetenkénti előadásában és a testnevelés órák dinamikus fárasztásos műveleteiben.

2 Annak tudatosodása, hogy még az ártalmak megjelenése előtt kövessünk el mindent, ami megtehető és elvárható az iskoláktól tehát az iskolai prevenció, tíz-tizenöt éve került a szókincsünkbe. Az iskolai prevenció szükségessége nem, de gyakorlati alkalmazása hosszú időn keresztül viták tárgya volt. Sokan úgy vélték (nem tagadva az iskola nevelési feladatait sem), hogy elsősorban az ismeretek átadása az iskola fő funkciója, s minden ettől eltérő tevékenység csak rontja a tanítás eredményességét, csökkenti azt az időt, amelyet az ismeretek növelésére kellene fordítani. Idővel ez a vélemény a háttérbe szorult, általánossá és elfogadottá vált az, hogy az iskolának felelőssége van, és ezért szerepet kell vállalnia az felnövő generációk egészségmagatartásának alakításában is. Annak ellenére, hogy 1984-től a tanszabadság lehetővé teszi újszerű tantárgyak létrehozását, az egészségnevelés intézményei és az iskolák elzárkóznak a tantárgyszerű egészségneveléstől, s ez kedvez a programok késéssel történő elterjedésének. Az iskolai adaptálható programok megjelenése a kilencvenes évek elejére tehető. Aktív elkötelezett tanárok és egészségügyi szakemberek addigi tapasztalataik alapján eleinte egy-egy fontosnak vélt területre koncentrálva készítettek egy vagy több órára kiterjedő oktatási tematikát (táplálkozás, testi higiénia, környezetvédelem, drog,- alkohol, - dohányzást megelőző programok 1 stb. - a továbbiakban: egyedi programok ). Ez a harc az ártalmak ellen szemlélet még ma is felfedezhető az iskolákban, hiszen a jelenleg futó iskolai programok terjedését döntően ilyen helyi motivációk alakítják. Azok az iskolák, amelyek befogadnak bizonyos programokat elsősorban valamelyik, egészségre ártalmas viselkedésmód elterjedését tapasztalják környezetükben. Olyan eseteket, ráutaló magatartásokat észlelnek, amelyekkel szemben tehetetlennek érzik magukat, s szülői, tantestületi hatásra segédanyagot keresnek, majd bevezetnek. (Elég egy-két iskolai kirándulásra gondolni, ahol lerészegednek a gyerekek, egy-két szülői értekezletet felidézni, ahol felvetik a drogkereskedők megjelenését a környéken, vagy bizonyos 1 Lásd: Rácz József: Iskolai mentálhigiénés programok. Egészségesebb Iskolákért Egyesület 1.sz. tájékoztató füzete Általános iskolai, tanterven kívüli egészségnevelési programok az ös tanévben. NEVI Egészségnevelési programok Magyarországon. Expanzió, 1996.

3 iskolatípusokban néhány fiatal lány teherbe esését.) 2 Jó ideig minden akció alkalmazását pozitívnak tartották az egészségnevelők, mert történt valami, ami hasznos, és ami több e tárgyban az addig történteknél. Ma már többet tudunk és az igények is nagyobbak egy-egy program iránt. Ha elfogadható is az, hogy ezek a programok többet érnek a tanterv részeként kötelezően leadandó anyagnál, nem elégedhetünk meg ennyivel. Az iskolákban jelenleg fellelhető programok hatása továbbra is alig érezhető a diákok nagy többségénél 3, eredményességük vitatható, és jól megbecsülhető a későbbi évekre elapadó hatásuk is. A döntő áttörést az Oktatási Minisztérium 2001 szeptemberben életbelépett előírása jelentette, amely alapján az osztályfőnöki órákon - egy tanévben minimálisan 10 alkalommal - egészségfejlesztési tematikájú órákat kell tartaniuk az erre képzett tanároknak. A változásokat azonban csak lassan követi a tényleges gyakorlat. Ma már minden iskolában történik valami, ami témáját tekintve prevenciós tevékenységek körébe sorolható, de az iskolák többségében nem tudatosult az egészségfejlesztési szemlélet, a programok elsősorban ismeretátadó jellegűek. Még mindig gyakori a negatív üzenetük, például mit ne csináljunk, amely helyett megfelelőbb a pozitív üzenetek közvetítése mit csináljunk vagy hogyan éljünk egészségesebben. Az események emiatt gyakran hatástalanok, vagy becsülhetően kevés eredménnyel járnak. A pedagógusok a szülőkre hivatkoznak, akik a prevenciós órák helyett a sikeres továbbtanulás érdekében egyre több nyelvtudást, számítógép alkalmazásához szükséges ismeretek átadását várják az iskolától, a tanárok pedig továbbra is ritkán választanak az akkreditált tanárképző tanfolyamok közül egészségfejlesztési témát, hiszen szakmai fejlődésüket fontosabbnak tartják. A pedagógusok és időnként a szülők konzervatív szemlélete is akadálya sok esetben az eredményesebb iskolai munkának. Meggyőződésünk, hogy még ma sem általános az a szemlélet, amely egységesen kezeli az ártalmakat, megjelenésük kiváltó oka és elterjedésük megelőzésének módja alapján, így az ártalmak megelőzése helyett leggyakrabban csak az elriasztás eszközét alkalmazzák. Ma már 2 A NEVI iskolaegészségi csoportjához rendszeresen ilyen kérésekkel fordulnak az iskolák. Hol AIDS felvilágosító, hol dohányzás ellenes, hol drogmegelőző segédanyagot, szemléltető eszközöket kérnek. 3 Az EGÉSZséges ÉLET tantárgyat oktató programiskolák és az általános iskolák VI. osztályos tanulói körében tapasztalt egészségmagatartásbeli eltérések. NEVI Iskola-egészségügyi csoportja, HPS Egyesület 1998.

4 elegendő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy kijelentsük: az egyedi programok eredményessége nem mérhető a mentálhigiénés alapon álló koherens, holisztikus szemléletű programok hatékonyságához. Igen nehéz lenne prioritást meghatározni egy olyan folyamat esetén, amely az egészségnevelést komplexnek, ismereteken alapuló, de kognitív és mentális aspektusban egyaránt érvényesülőnek véli. Célunk szerint fontos életvezetési ismereteket kell nyújtanunk a diákoknak olyan módszer alkalmazásával, hogy az ismeretek és az alkalmazott módszer együttesen még a káros szenvedélyekkel való találkozás és azok felvállalása előtt védelmet, lelki egyensúlyt, konfliktuskezelési technikákat nyújtson. Gyakorlatilag ez a pozitív attitűdök alakítását (az esetleg már kialakult és negatívnak minősülő beidegződések megváltoztatását vagy a témával kapcsolatban még ki nem alakult attitűd beépítését ); az általában jellemző pozitív életszemléletet (életöröm, társas kapcsolatok fontossága, tudatos készülés a felnőtt életre és a családi életre stb.) konfliktuskezelési technikák elsajátítását; (nehézségekkel - gondokkal való együttélés, konfliktusok keletkezése és megoldásuk alternatívái, társas kapcsolatok konfliktusai, egyéni sorsok alakításának nehézségei, válaszutak, helyes döntések stb.) jelenti. A koherencia mellett egy módszertani kérdést is fontosnak gondolunk. Meggyőződésünk, hogy csak az egész évre kiterjedő, a tantervbe beépülő és képzett pedagógusok által leadott anyag hatásfoka megfelelő. A lopott órák, egy-egy osztályfőnöki óra témájaként megjelölt, vagy éppen évente egy-egy eseményre korlátozódó programok eleve alacsony hatásfokúak. Még a nyolcvanas évek végén születtek meg azok az iskolai egészségnevelési programok, amelyek már a korszerű egészségfejlesztési modellt követve komplex módon képzelik el az eredményes fellépést. Ehhez tudatosulnia kellett annak, hogy a holisztikus megközelítés az eredményesebb, hiszen az egészségkárosító magatartásformák azonos gyökerűek, még abban az esetben is, ha más-más módon nyilvánulnak meg. A komplex egészségfejlesztési programok közös jellemzője a mentálhigiénés szemlélet, a képességek és készségek fejlesztésének szándéka.

5 Ma már nem kétséges, hogy az iskolának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a diákok egészségfejlesztésében. A fiatalok életesélyeit egyértelműen az határozza meg, hogy a szocializációs időszakban sikerül-e a szükséges képességeket, készségeket és a pozitív attitűdöket interiorizálni. Ugyanakkor nem kedvezőek a feltételek annyiban, hogy a károsnak minősülő viselkedésformák többségének lassú, de érezhetően stigmatikussá válása miatt a nonkonformista, lázadó magatartás éppen e területen manifesztálódik a legnagyobb mértékben, s nem az eddigiekben megszokott, és javarészt a külsőségeken alapuló differenciálódásban. A következőkben tekintsük át a jelenleg létező prevenciós megközelítések közös és eltérő jegyeit: 3. Prevenciós modellek A prevenciós tevékenység mindig valamilyen elmélet megközelítés bázisán bontakozik ki, valamennyi konkrét módszer, vagy azonos megközelítést alkalmazó beavatkozások hátterében valamilyen többé-kevésbé jól kifejtett emberkép húzódik meg, vagyis olyan heurisztikák, amelyek az ember viselkedésének szerveződését kívánják minél teljesebben megmagyarázni. Az információközlés modellje úgy véli, hogy az ember viselkedését túlnyomó mértékben az ismeretek befolyásolják. Tehát korszerű és érvényes ismeretek átadásával lehet felvértezni az érintetteket a káros dolgok csábításával szemben. Ez a modell a maga teljességében az egészségnevelés klasszikus formáiban érhető tetten. Manapság egyre inkább háttérbe szorul ez a megközelítés, hiszen adatok sora mutatja, hogy a prevencióba bevont populáció az intervenciót megelőzően is rendelkezett már a szükséges ismeretek nagy többségével, azonban hiányoznak azok a készségek és jártasságok, amelyek ezek alkalmazását előmozdítanák. Ennek a megközelítésnek a korlátozott hatását az is magyarázhatja, hogy az információ átadás az esetek nagy többségében egyirányú kommunikációs folyamat keretében zajlik.

6 Az érzelmi nevelés modellje az előbbiekben jellemzett irányzat hiányosságai, korlátozott hatása miatt alakult ki. Ennek hátterében az a felismerés húzódik meg, hogy a kritikus viselkedésformák (pl. dohányzás, korai alkoholfogyasztás, illegális szerhasználat) hátterében valamilyen személyiségfejlődésbeli hiányosság húzódik meg. A prevenciós tevékenység ezen hiányosságok pótlólagos fejlesztésére tesz kísérletet, többnyire kiscsoportos formában képzett, vagy kiképzett szakemberek segítségével. A hangsúly e megközelítés esetén a készségek fejlesztésén van, a kiscsoportos forma lehetőséget biztosít az elsajátított készségek gyakorlására a csoport biztonságot nyújtó körülményei között. Ezzel a technikával is találkozhatunk a mindennapos gyakorlatban. A társas hatás modell Ez a modell a kortárshatásokra helyezi az elsődleges hangsúlyt, azt vélelmezve, hogy az egészségkárosító gyakorlat tanult viselkedésmód, gyökerei a társas hatásokban találhatók, hatékony prevenciójuk is csak ezekkel a hatásmechanizmusokkal valósíthatók meg. Alternatívák állítása Ez a modell abból a felismerésből táplálkozik, miszerint a szerek használata nem kellőképpen adaptív válaszforma egy létező és funkcionális szükségletre. Ebből a feltevésből kiindulva ez a modell elsősorban a hiteles és vonzó alternatívák nyújtását tekinti a prevenció leginkább hatékony módszerének. A fenti modellek hiányosságaiból okulva alakult ki az integrált egészségfejlesztési megközelítés, mely eklektikus elméleti alapokon építkezve egyidejűleg törekszik a korszerű információk átadására, és a megküzdési stratégiák fejlesztésére. Ebben a folyamatban eszközként veszik igénybe a kortársakat, támaszkodnak a történetiséggel rendelkező csoport dinamikus folyamataira, továbbá közösen munkálkodnak a lehetséges alternatívák azonosításán és kipróbálásán. Ez a megközelítés a prevenció folyamatában nem, vagy csak elvétve igényli külső szakértő bevonását, viszont maximalizálja a helyben meglévő erőforrásokat illetve azok kihasználtságát. Feltétele az, hogy a közvetlen érdekelteket (iskolai személyzet, pedagógusok) szükséges azokkal a készségekkel-jártasságokkal felruházni, amelyek eredményeképpen érdemi és hatékony munkát lehet végezni a gyerekek körében.

7 Szinte valamennyi holisztikus szemléletű prevenciós program ezt a szemlélet módot vallja magáénak, a különbség csak a megvalósítás mikéntjében, minőségében tapasztalható. Ezek után tekintsük át azokat a programokat, amelyek megfelelnek az integrált egészségfejlesztési modell feltételeinek: II. Iskolai egészségfejlesztési programok Az EGÉSZséges ÉLET Az Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete egészségfejlesztési programja Cím: Herzen u.6. Telefon: (1) A program születése Az Egészséges Élet nevet viselő egészségfejlesztési tantárgy kifejlesztésére egy Világbanki támogatással megvalósuló iskola-egészségügyi program keretében került sor. A Világbanki program fő célkitűzése egy olyan egészségfejlesztési tananyag kidolgozása volt, amely korszerű egészségfejlesztési üzeneteket fogalmaz meg mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok számára, ami módszertanában serkentőleg hat újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása terén (részvételen alapuló oktatási technikák), és amelyik illeszkedik a magyarországi iskolarendszer szabta intézményi keretekhez. A tantárgyfejlesztési munkában a southampton-i egyetem 3 munkatársa, 34 általános iskolai tanár, az Országos Egészségfejlesztési Intézet - akkor még Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - Iskolai csoportja, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Munkacsoportja vettek részt. A tantárgyfejlesztés szervezeti kereteit az 1994 és 2000 között biztosított Világbanki kölcsön teremtette meg. Ennek a fejlesztési programnak, amely elsősorban a magyar

8 egészségügyi ellátó rendszer reformját, valamint a szolgáltatások menedzsment erőforrásainak bővítését tűzte célul, volt egy markáns, viszonylag nagy költségvetéssel rendelkező népegészségügyi komponense, melynek keretei között működött az iskola-egészségügyi tevékenység. Ennek a komponensnek a fő célkitűzése az volt, hogy kifejlesztésre kerüljön egy korszerű egészségfejlesztési szemléletet hordozó tananyag az általános iskolai populáció szükségleteihez illeszkedő módon, kerüljön a tananyag kipróbálásra, továbbá ennek a komponensnek kellett támogatást nyújtania az iskola-egészségügyi szolgálat megújításához. Az iskola-egészségügyi komponens megvalósításáért szakmai ernyő szervezetként a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet volt felelős. A tantárgyfejlesztés tekintetében a program indulásakor csak a éves populáció vonatkozásában fogalmazódtak meg elvárások. A munka első fázisában került kiválasztásra a 10 programiskola 6 Budapesten, 3 Kalocsán valamint egy Kalocsa melletti kistelepülésről, Homokmégyről. Az iskolák kiválasztása során arra törekedtek, hogy a magyar iskolarendszer sokszínűségét valamilyen formában meg tudják jeleníteni. A kiválasztás érdekében igénybe vették az akkor még létező iskolakatasztert, ami különböző szempontok alapján hierarchikus rendbe sorolta az iskolákat, így a kiválasztott közoktatási intézmények között volt különösen jó és meglehetősen gyenge pozíciót elfoglaló is. Természetesen tudni lehetett azt, hogy 10 iskola reprezentatív képet fog adni a magyarországi iskolákról, de legalább azt biztosítottnak látták, hogy a sokféleség jelen lesz a kipróbálók között. A kiválasztott iskolák néhány (összességében 34) pedagógusa folyamatosan részt vett a tantárgyfejlesztési munkában, melynek formai kereteit az évente két alkalommal 5-5 napon keresztül tartott bentlakásos képzések biztosították. A gyakorló pedagógusok részt vettek a tartalmi fejlesztéseket megalapozó kutatásokban (megvilágosító kutatások), minden évfolyam tananyagának kimunkálása során egy, vagy két fejezetet ők dolgoztak ki. Az első két év biztató tapasztalatai, valamint a Világbanki program egészét érintő strukturális átalakítások lehetővé tették, hogy az alsó tagozatosok számára is kidolgozásra kerüljön egy a felső tagozatosok számára készült tananyaghoz hasonló szemléletű és módszertanú tananyag. Ennek kimunkálására ban került sor. A tantárgyfejlesztési munka oroszlánrészét a magyar tantárgyfejlesztő team végezte,

9 minthogy ekkorra már sikerült elsajátítani a tantárgyfejlesztés módszertanát; angol szakértők az alsó tagozatos tananyag tekintetében csak szakértői teendőket láttak el. A tananyag fejlesztése során az alábbi adatokra és ismert tényekre voltak tekintettel 1. a magyar népesség egészségi állapot mutatói, 2. a magyar népesség mortalitási mutatói, 3. az egészségmegőrzés, -fejlesztés területén tapasztalható elméletek és gyakorlati megközelítések, különös tekintettel a szintér megközelítés jellegzetességeire, 4. a rendelkezésre álló egészség-megőrzési programok (szórványos és nem szisztematikus) értékeléséből származó tanulságok, 5. a tantárgy használóinak fejlődés- és szociálpszichológiai jellegzetességei, 6. a hazai egészségnevelési programok sajátosságai. A kifejlesztendő tananyag tartalma szempontjából az alábbi megállapítások bizonyultak döntő jelentőségűnek: az egészségi állapot alakulása szempontjából a társas-társadalmi tényezők kitüntetett helyet foglalnak el - az egészségi állapot és halandósági viszonyok befolyásolása szempontjából leginkább kritikus magatartásformák (káros szenvedélyek, stressz-tűrő és -kezelő képesség, stb.) nem ragadhatók ki az életmód egészéből - (ld. egészségkárosító magatartásformák halmozott jelentkezése); - a személyközi kapcsolatok alakulása, alakítása fontos és együtt járó tényező az egészségi állapot mutatókkal - (ld. az egészségi állapot mutatók és a családi állapot, kapcsolati elégedettség összefüggései); - a beteg és a betegség közötti viszony nem véletlenszerű (egyes szerzők szerint a betegség éppolyan jellemzőnk, mint bármely más személyiség vonásunk, - az egészségkárosító életmódelemek (pl. káros szenvedélyek) nem befolyásolhatóak kizárólag ismeretek átadása folytán; - az akut megbetegedések kialakulása, fellépése, valamint a felgyógyulás szempontjából is a szervezet általános teherbíró képességének, az immunrendszer hatékonyságának van kitüntetett szerepe

10 Az egészségügyi megfontolások a tantárgyfejlesztést megelőzően. Igaz, hogy egyértelmű oki magyarázatokkal nem rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy az immár vezető halálokká vált krónikus, nem fertőző megbetegedések kialakulásában és makacs fennmaradásában mely tényezők milyen súllyal játszanak közre, az azonban egyre inkább láthatóvá válik, hogy a lelki és az u.n. testi, biológiai tényezők nem választhatók szét. Kézenfekvő azt feltételezni, hogy egyfelől a személy valóság percepciója, másfelől pedig az erőforrások mobilizálhatóságára vonatkozó élménye tekinthető a kulcsfontosságú tényezőnek a jó egészségi állapot megtartása, illetve fejlesztése folyamatában. Az anyag tartalmi köreinek kialakításakor a népegészségügyi mutatók bizonyultak irányadóknak, s az a tudás, hogy bizonyos krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásához milyen tényezők vezethetnek el. A tananyagfejlesztés kezdeti periódusában a rizikófaktorokat illetőleg a színtér megközelítést a középpontba állító pozíciót foglalták el. A tananyagban tárgyalt témablokkok nem térnek el markánsan más egészségnevelési tananyagban is szereplőktől. A döntő különbség a tárgyalás módjában tapasztalható, hiszen a témakörök a spirális szerkesztés követelményeinek megfelelően ismétlődnek ugyan, de minden évben más, új szempontokra helyeződik a hangsúly; minden évben más jellegű készségek fejlesztése, hangsúlyozása áll a beavatkozások tengelyében. Pedagógiai - pszichológiai megfontolások a tantárgyfejlesztés során Valamennyi a téma iránt érdeklődő szakember számára világos, hogy az iskolában tanított tantárgyak oktatási és nevelési potenciálja az elvártnál általában kisebb mértékben hasznosul. Méltán merül fel a kérdés, hogy ennek vajon mi az oka? Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a gyerekek számára kínált tananyag túlontúl akadémikus jellegű, nincs közvetlen vagy belátható kapcsolódása a mindennapi élet gyakorlatához. Az iskolában hallottakat nem erősíti meg a mindennapi tapasztalat.

11 Ugyanakkor lehetséges az is, hogy a tananyag nem reflektál a gyerekek már meglévő ismereteire, azokra a fogalmi kategóriákra, amelyekkel a gyerekek az adott periódusban rendelkeznek. Továbbá az is elképzelhető, hogy a pedagógus oktatási módszere, személyes viselkedése ahelyett, hogy megtámogatná az órán elmondottakat, elhangzottakat nem szándékolt módon ellene dolgozik a hivatalos célkitűzéseknek ( rejtett tanterv ). Az is előfordulhat, hogy a pedagógiai gyakorlatban, széles körben alkalmazott módszerek nem illeszkednek a tananyagban foglaltakhoz, illetve nem alkalmasak az adott gyerek csoport sajátosságainak kezelésére. Tehát jelen tananyag fejlesztése és egyébként bármilyen tananyag fejlesztése során ezen aggályokra, a nagyobb hatékonyság biztosítása érdekében, igyekeztek tekintettel lenni. A pedagógiai gyakorlat hatékonysága szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak az alkalmazott oktatási technikák. A pedagógus megváltozott szerepéből adódóan manapság sokkal inkább az ismeretátadási - tanulási folyamat szervezője, mint a tudás, az ismeret kizárólagos birtokosa. Ilyen formán különös figyelmet szükséges fordítania a korszerű oktatási technikák alkalmazására, a kompetencia alapú, participációs gyakorlat és orientáció alkalmazására. Ez az állítás a pedagógiai pszichológiai kutatások tapasztalatai alapján mind általánosságban, mind pedig konkrétan az egészségfejlesztési tartalmak átadása terén érvényesnek tekinthető. Ennek megfelelően a tantárgy fejlesztése és kísérleti kipróbálása során arra törekedtünk, hogy a résztvevő pedagógusok minél inkább a részvételen alapuló, valóban aktivizáló technikákat alkalmazzák tanítási gyakorlatuk során. Ez már abból adódóan is nyilvánvaló követelményként fogalmazódott meg a tantárgyfejlesztési folyamat során, hiszen elsősorban nem a lexikális tudás gyarapítására törekedtünk, hanem az egészséges életvezetés folytatásához szükséges készségek és jártasságok fejlesztésére. 2. A tananyag témakörei A biztonság megőrzése - kulcsfontosságú elem: a diákoknak nemcsak testüket, hanem érzéseiket is meg kell óvniuk a fenyegetettségtől és a sérüléstől. Meg kell

12 tanulniuk, hogy az érzelmek jól-létünk fontos részét képezik, szerepet játszanak a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. Táplálkozás - rávezeti a gyerekeket arra, hogy kritikusan viszonyuljanak a mindennapi és az ünnepi, formális étkezési és ivási alkalmakhoz, bevezeti őket az élelmiszerek, táplálékok egészséges és kevésbé egészséges típusú osztályozásának folyamatába, kialakítja a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás fogalmát. Mozgás és személyes higiéné - a részvételt bátorítva segíti a gyerekeket a problémakörrel kapcsolatos személyes viszonyuk tisztázásában, elvárván, hogy saját döntésük alapján valamilyen rendszeres fizikai aktivitást fejtsenek ki. Ebben az életkorban a megváltozott fizikai sajátosságok következtében különös figyelmet igényel a személyes higiénével való fokozott foglalkozás, amire ez a tananyagrész ugyancsak lehetőséget biztosít. Veszélyes anyagok a téma célja, hogy általános és kiegyensúlyozott képet adjon a veszélyes anyagok természetről, az előírásokkal megegyező és helytelen alkalmazásukkal kapcsolatos kérdésekről, beleértve a drogfogyasztás következményeit is; megtanítja a gyerekeket arra, hogy felismerjék azokat a társas-társadalmi helyzeteket, amelyekben - legális vagy tiltott - anyagokkal kínálhatják őket, és hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Az emberi szexualitás - a fejlődés különböző aspektusait tartalmazza, beleértve a serdülőkort és az emberi szaporodást is, a biológiai aspektusok mellett feldolgozván a szexualitás társadalmi és érzelmi változásait is. Családi élet és kapcsolatok - elősegíti, hogy a diákok képesek legyenek felismerni az önmagukban és másokban ébredő érzelmeket, feszültségeket, esetleg azok létrejöttének okát, egyidejűleg lehetővé teszi olyan készségek elsajátítását, melyek révén újraépíthetik és karbantarthatják széttöredező kapcsolataikat Környezet - a tananyagrész a környezeti ártalmakra vonatkozó ismereteken túl hangsúlyt helyez a személyes kompetencia, felelősség és környezethez való viszony kérdésére. Az egyes évfolyamokon tanítandó tananyag tehát nem a témakörökben tér el egymástól, hanem a tárgyalás módjában. Tantárgyfejlesztési szakkifejezéssel élve egy kétszeres spirált alakítottak ki. Az alsó tagozaton (6-10 évesek) a gyerekek életterének bővülésének megfelelően az általánosabb, differenciálatlanabb fogalmak

13 irányából haladtak a specifikusabb megközelítések felé, évfolyamonként változó átívelő filozófiák mentén. A felső tagozaton az immár azonosított etalon témák egymásra épülő tárgyalása folyik, az átívelő filozófiák az évfolyamonként eltérő nézőpontokat artikulálják. A spirálisan kialakított tananyag a fejlődéslélektan jelentős elméletalkotóinak (J. Piaget, J. Brunner) megfontolásait tükrözi a kognitív képességek fejlődése vonatkozásában. Az egyes évfolyamokat jellemző átívelő filozófiák egyrészt az adott életkorban lévő gyerekek domináns problematikájára utalnak, másrészt viszont pregnánsan megfogalmaznak egy fejlődési feladatot is. Az átívelő filozófiák azonosítása elsősorban a gyerekek körében folytatott úgy nevezett megvilágosító kutatás (kvalitatív kutatási technika) eredményének tekinthető s az alábbiak szerint alakulnak: 1. osztály Ismerkedjünk! 2. osztály Ki vagyok én? 3. osztály Helyem a világban 4. osztály Jól vagyok! 5. osztály Egészséges életmódok 6. osztály A változások kézben tartása 7. osztály Találjunk egyensúlyt! 8. osztály - Egészséges jövők A tananyag, mint ez már az előzőekből is kitűnt alapvetően és elsősorban a gyerekek meglévő ismereteire, gondolkodásmódjára, fogalomhasználatára kíván támaszkodni. Működőképességét azonban csak az adhatja, ha megfelelőképpen tud illeszkedni az intézmény (iskola) atmoszférájához, ha az iskola egészét képes áthatni, illetőleg, ha a tananyagban foglaltak megerősítést nyernek az iskola mindennapi működése által. Ez esetben képes leghatékonyabban érvényesíteni a benne rejlő szocializációs, viselkedésformáló potenciált. 3. A tananyag egységes szemlélete - az egészség nem a betegség hiánya;

14 - mind az egészségkárosító, mind az egészséget szolgáló viselkedésmódot folytatók a boldogságukat keresik; - az egészségbarát viselkedésformák érett, kiegyensúlyozott személyiség bázisán jönnek létre; - életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat értenünk kell ahhoz, hogy egészségbarát megoldásokat tudjunk választani; - az egészséges életmintákat, viselkedésformákat nem lemondással teli szenvedés árán kell elérni, hanem önbecsülésen alapuló működőképes alkalmazkodási formák révén; - az egészségkárosító magatartásformák nem az ismeretek hiányában alakulnak az adott módon, hanem az életmód, az életvitel egészéből következnek; - az egészségbarát viselkedésmódok, választások társadalmi csoportok, vallási illetőleg egyéb kulturális közegekben eltérő módon alakulhatnak: nincs egyetlen üdvözítő út, nincs egyetlen igazi megoldás. 4. A tananyagtól elvárt hatás A pedagógusok érzékenysége megnő az egészségfejlesztés szükségessége iránt. Ráhangolódásukat követően kialakulnak azok a készségeik és jártasságaik, amelyek szükségesek a részvételen alapuló oktatáshoz, s ez más tantárgyak oktatása esetén is változásokat indukál technikáikban. Javul általános és pedagógus közérzetük egyaránt, hatékonyabbnak érzik oktatói tevékenységüket. A diákok önértékelése, magabiztossága feltétlen növekszik, megnő, és tudatosabbá válik cselekedeteik feletti kontrollérzetük. Mindezek hatásaként felnőtt életük is tudatosabbá, kontrolláltabbá válik, vonatkozik ez felelősségérzetük növekedésében egészségük alakulásában. 5. A tantárgyfejlesztést segítő vizsgálatok A tantárgy születését megelőző kutatás melynek lényege, hogy a gyerekek témával összefüggő elképzeléseit, az alkalmazott és gyakori nyelvi formákat, kifejezéseket tegye megfelelővé. Ez a kutatás elsősorban

15 kvalitatív információ gyűjtésére törekedett, s a tartalomelemzés különböző módszereit vette igénybe. Az innen származó ismeretek a tananyag tartalmi kialakítása szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyultak. Alaki értékelés Ide tartozik a tanári naplók elemzése, amelyeket az egészségnevelési órákat követően töltöttek ki aktuális tapasztalataik alapján. Ezen kívül kérdőíves formában információt gyűjtöttek a tanároktól abból a célból, hogy megtudják: a pedagógusok saját tapasztalataik fényében milyen mértékben tudták valóban hasznosítani a tananyag nyújtotta tartalmi, módszertani kínálatot. Az e két forrásból származó adatok a tananyagon szükségszerűen végrehajtandó kiigazításokhoz szolgáltatták a szükséges információt. A tanári naplók vezetése egy további járulékos előnnyel is járt: rákényszerítette a pedagógusokat, hogy tanári tevékenységüket önkritikusan, elemző módon szemléljék, így saját személyes hatékonyságuk növekedéséhez is hasznos eszköznek bizonyultak. Hatásvizsgálatok Ide a különböző kérdőíves és interjútechnikával lebonyolított adatgyűjtések tartoznak, melyek legfőbb feladata az volt, hogy a tananyag bevezetésének közvetlenül érzékelhető hatásait kimutassák az érintettek (gyerekek, szülők, tanárok) attitűdje, viselkedéses gyakorlata és szándékai szempontjából. Ezek a felmérések a változásokat egyrészt az idődimenzióban tárták fel (előteszt beavatkozás utóteszt), másrészt pedig a kísérleti-kontroll csoport összehasonlítást valósították meg. A kísérleti iskolák hatodik és nyolcadik osztályos tanulói körében felvették a HBSC nemzetközi vizsgálati teszt (Iskoláskorú gyerekek egészségmagatartása) kérdőívet is. Így egyrészt nemzetközi adatbázishoz, másrészt pedig országos reprezentatív mintához is tudtuk hasonlítani a programba bevont gyerekek egészségmagatartását. Óramegfigyelések Összehasonlító vizsgálattal elemezték az Egészséges Élet órákat és az Egészséges Életet tanító tanárok más óráit, más osztályokban, valamint egyéb az iskolában tanító tanárok óráit az Egészséges Életet tanuló diákok osztályaiban

16 annak érdekében, hogy kiderüljön van-e valamilyen érdemi különbség a mindennapos tanítási praxis vonatkozásában a speciálisan képzett pedagógusok és ilyen képzésben nem részesült kollégáik között. E kutatás tapasztalatai egyértelműen rámutattak arra, hogy a képzésben részesült tanárok hatékonyan képesek alkalmazni a részvételen alapuló oktatási technikákat, s hogy ez a módszertani nyereség más tantárgyak oktatásban is érezteti hatását. Ugyanakkor arra is erőteljesen felhívták a figyelmet a tapasztalatok, hogy a tanárképzések során még további módszerekkel, technikákkal kell felvértezni a tanárokat annak érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat az ajánlott módszerek alkalmazásában és a tematikák tárgyalásában. Fókusz csoportok a tantárgyat tanuló gyerekekből önkéntes jelleggel kerültek kiválasztásra 8-10 fős csoportok. A vezetett beszélgetések során szabadon kifejthették véleményüket a tárgy tanulása során szerzett tapasztalataikról. 6. A program szakmai szervezete A tananyag gondozását, bővítését az alsó tagozatos évfolyamokra, az akkreditációs munkát, a tanárképzéseket az Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete vette át, mint szakmai szervezet. Az Egészségesebb Iskolák Európai Hálózatának gondolata (European Network of Health Promoting Schools) egy 1990-ben Strassbourgban tartott tudományos tanácskozáson született meg. Három nemzetközi szervezet (Európai Közösség, Európa Tanács és a WHO Európai Irodája) vállalt szerepet ennek elindításában, részleges finanszírozásában és szakmai irányításában. Az Egészségesebb Iskolákért mozgalomhoz Magyarország a gondolat megszületését követően szinte azonnal, 1991-ben csatlakozott 10 kísérleti iskolával, amelyek kinyilvánították egyetértésüket a mozgalom hátterében meghúzódó filozófiai megfontolásokkal. A tevékenység szakmai irányítását és támogatását a kipróbálás szakaszában és még utána is néhány évig az Országos Egészségfejlesztési Intézet jogelődje, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet biztosította. Ebben a periódusban a vállalkozó iskolák pedagógusai számos képzésen és továbbképzésen vettek részt, mely kurzusok egyrészt az egészségfejlesztés korszerű szemléletével ismertették meg az érintetteket, egészségmegőrző, -fejlesztő programokat mutattak be és segítséget

17 nyújtottak abban is, hogy az iskolák megfelelőnek látszó menedzsment technikákat sajátítsanak el, melyek a program iskolai vitelét voltak hívatottak elősegíteni. 7. A tananyag bevezetése A tantárgyfejlesztési munka eredményeként a program zárásakor 2000 júniusától rendelkezésre állt az általános iskola teljes vertikumát lefedő egészségfejlesztési tananyag tanári kézikönyvek formájában, az ehhez kapcsolódó tanulói eszközök, (munkalapok, ténylapok, befejezetlen rajzok és történetek), valamint négy a felső tagozatos tananyagot vertikálisan átfogó tematikus modul és az ezek alkalmazását megkönnyítő tervezési segédlet. 8. Tanárképzés A tárgy oktatása csak az akkreditált tanárképzési kurzus elvégzése után ajánlott. Jelenleg az 1-4 valamint az 5-8 évfolyamok számára külön 40 órás, valamint ugyancsak hasonló időtartamú felfrissítő képzést is tartanak. Az Egészségesebb Iskolákért Egyesület az elmúlt években számtalan akkreditált tanárképzést tartott az ország különböző régióiban. Az Egyesület több mint száz tagiskolája közül sokban részlegesen vagy az összes évfolyamon bevezették a programot. Azt, hogy az elmúlt tanévben hány helyen és hány diák részvételével folytatódott az Egészséges élet tantárgy oktatása pontos képpel nem rendelkezünk. A hatásvizsgálatok és a folyamatértékelés alapján a tantárgy alkalmazása minden iskolában javasolt. Különösen eredményes azokban az iskolákban, ahol a diákok nem képességeik alapján válogatódtak ki (képzőművészeti, zene, tánc, sporttagozatos iskolák) s megfelelő önbizalmuk, önértékelésük kialakításában csak a tanórákon kapnak lehetőséget. II. Az Életvezetési ismeretek és készségek, és a Véleményem szerint c. iskolai alapú elsődleges megelőzési programok

18 (A 2P Oktatási Bt. prevenciós tevékenysége) Cím: Budapest Detrekő u.3/a. Telefon: (1) A program irányítója: Csendes Éva 1.A program megszületésének körülményei A kilencvenes évek legelején prevencióval és kezeléssel foglalkozó magyar szakemberek csoportja részt vett a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság szervezésében egy képzésen. A tanfolyamot külföldről érkező szakértők vezették. És a tematika tartalmazta a prevenciós munka elméleti alapjait tükröző pszichológiai vizsgálatokat, a filozófiai, tanulás-módszertani megközelítéseket, az ajánlott pedagógiai módszereket. A témához illő módon foglalkoztak azzal a szemléletbeli változással, amely az akkori amerikai megközelítésben és gyakorlatban már érvényesült: a nagyobb hatékonyság elérése érdekében nemcsak a kezelés, ill. beavatkozás, hanem a megelőzés első szintjének fejlesztése határozza meg a sikeresség alapjait. A két éves képzés végén a magyar helyzet elemzésekor fogalmazódott meg az igény, hogy Magyarországon a külföldről átvett megelőzési programok választékának bővítéseként szükség lenne magyar megelőzési programra. Így született meg 1994-ben eltérő szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező különböző foglalkozású szakember közös tudásának és elképzeléseinek eredményeképpen a magyar sajátosságokat kiemelő és a magyar iskolarendszer jellemzőire építő program. Az Életvezetési ismeretek és készségek cím arra utal, hogy a kívánt cél a követendő magatartási minta- kialakításához nem elegendő az ismeretterjesztés módszerinek alkalmazása, hanem szükség van jártasság-és készségfejlesztésre is. Az Életvezetési ismeretek és készségek c. program felső tagozatos programrészletének egy éves kísérleti bevezetését és hatékonyságvizsgálata kidolgozását követően készült el a program alsó tagozatos és óvodai változata. Az ebben a munkában résztvevő pedagógusok mindannyian abból a tanári körből szerveződtek, akik a bevezetés során aktív csoportvezetők voltak, tehát gyakorlati

19 tapasztalataikkal segítették a szerkesztést. 2OO1-ben egészült ki a sorozat a középiskolás programmal. 2. Elméleti alapvetések Nemzetközi kutatási eredmények, statisztikai adatok bizonyítják, hogy milyen nagymértékben vállalják fel az emberek különösen a serdülőkorú fiatalok a kockázatvállaló magatartásformát. Ismereteik növelése csekély mértékben eredményez attitűd, illetve magatartásbeli változást. Ezért nagyon fontos, hogy az információterjesztés mellett a választási lehetőségek felkínálása, a problémameghatározás-és kezelés, a közösségi alapú megelőzés és a környezeti megközelítés stratégiáját is belefoglaljuk a prevenciós tervekbe. Csak a direkt, indirekt és alternatív megelőzési módszerek kombinációjából születhet hatékony megelőzési program, mert ezek érintik a szenvedélybetegség mindhárom összetevőjét. Az oktatás (ismeretterjesztés), a nevelés (a személyiség sokirányú fejlesztése), a példamutatás és a társadalmi beilleszkedés segítése eszközeivel az egyént vehetjük célba. A tájékoztatás, a segítők képzése, a politikai irányelvek megfogalmazása és az emberek (szülők) problémaérzékenységének fejlesztése eszközeivel befolyást gyakorolhatunk a környezet egyes rétegeire. Hosszú távon azt szeretnék elérni, hogy a tanárok bevonásával az óvodás és iskoláskorú gyerek olyan készségeket szerezzenek, amelyek birtokában megismerik és alkalmazzák a boldogságkeresés természetes formáit, s visszautasítsák az egészségükre ártalmas magatartási formák gyakorlását. 3. A tananyag szerkezete: - Hatékony kommunikáció és kifejezőképesség - A versenyszellem és az együttműködés egyensúlya - Önismeret, önbecsülés (önértékelés) - Társas alkalmazkodás készsége - Személyes kapcsolatok építése - Az érzelmek alkotó jellegű kezelése - Stressz-kezelés

20 - Magabiztosság - Kritikai gondolkozás - Döntéshozás - Célkitűzések - Ellenállási készség (a csoportnyomás kezelése) - Kockázatcsökkentési készség - Problémamegoldás 4. A tanárképzés A 4 napos, 4O órás, az oktatás és egészségügyben egyaránt akkreditált képzési programot csak a megfelelően kiképzett trénerek vezethetik. A program szakmai szervezete a 2P Oktatási B.t. A trénerek képzésének első szakaszában gyakorló pedagógusok részt vettek a tanárfelkészítő műhelymunkán, majd bekapcsolódtak a program kísérleti bevezetésébe és az eredményesség vizsgálatába ben csoportjuknak szerveztek 4 napos trénerfelkészítő műhelymunkát. Ezt követően a trénerek feladatai közé tartozott a program népszerűsítése bemutató foglalkozások, nevelési értekezletek keretében. Miközben trénereink aktív tanárként tevékenykedtek, igyekeztek évente legalább három-négy tanárcsoportot szervezni, hogy trénerként is gyakorolhassanak. A program 1999-es akkreditációját követően néhány tréner oktatási betéti társaságot alakított, és ma már ennek keretében főállásban foglalkozik felnőttoktatással, szervezéssel, pályázatírással, tréningek vezetésével. Az akkreditált tanártréning a pedagógusok szemléletformálását, problémaérzékenységét fejlesztő, szakmai ismereteit bővítő, pedagógiai készségeit gazdagító 40 órás, a tananyag oktatására felkészítő program. Tartalmazza: a közösségépítés módszereit, a megelőzés filozófiáját és stratégiáit, a szenvedélybetegség szakaszait, a szenvedélybeteg családjában kialakuló szerepeket, kodependenciát, a csoportfejlődés szakaszait, szerepek tipizálását a csoportban. Az Életvezetési ismeretek és készségek című tanári kézikönyv témakörei: * Önismeret * Én és helyem a környezetben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése

PK101027A Elégedettségi értékelő. Továbbképzés A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése PK7A Továbbképzés címe: A pedagógusok szakmai kiégésének megelőzése Helyszín: Városi Óvodai Intézmény; Jászberény, Mártírok útja. Időpont..7.,..8.,..9., Oktató(k) Dr. Váry Annamária Résztvevők száma: 6

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben