Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése"

Átírás

1 Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító és elemző tanulmányunk a jelenleg önálló tantárgyként oktatható, a tantervbe építhető, egyben holisztikus szemléletű, akkreditált tanárképzési programmal is rendelkező programokról készült abból a célból, hogy az eltérő feltételek között dolgozó, vagyis az iskolakataszterben egymástól jelentős távolságban működő intézmények a számukra legalkalmasabb programot ki tudják választani, majd bevezetni az egészségfejlesztési normatíva kísérlet időszakára. 2. Az iskola, mint prevenciós színtér Az iskola, mint az intézményes szocializáció kiemelkedő fontosságú színtere, fontos szerepet játszik a felnövekvő generációk életmódjának és ezen belül egészségmagatartásának formálásában. Erre kiváló lehetőséget teremt az a körülmény, hogy a gyerekek fejlődésük egy különösen érzékeny szakaszában idejük jelentékeny részét az iskolában töltik. Az iskolában nemcsak ismeretek átadása történik, hanem általában kulturális technikák továbbadása. A gyerekek az iskolában nem az életre készülnek, hanem az iskola maga az élet, a maga szövevényes személyközi és intézményei viszonyulás formáival. A személyközi és intézményes kapcsolatok gazdag szövete teszi az iskolát valódi, életteli szocializációs színtérré. Az iskolákban mindig is jelen volt az egészségnevelés tematikája. Kezdetben ismeretátadó, felvilágosító formában, a különböző tárgyak tematikájában, a mai szóhasználattal kereszttantervi formában. Az iskolai egészségmegőrzés a nyolcvanas évek végéig kimerült az iskolaorvosok praxisában, a védőnő esetenkénti előadásában és a testnevelés órák dinamikus fárasztásos műveleteiben.

2 Annak tudatosodása, hogy még az ártalmak megjelenése előtt kövessünk el mindent, ami megtehető és elvárható az iskoláktól tehát az iskolai prevenció, tíz-tizenöt éve került a szókincsünkbe. Az iskolai prevenció szükségessége nem, de gyakorlati alkalmazása hosszú időn keresztül viták tárgya volt. Sokan úgy vélték (nem tagadva az iskola nevelési feladatait sem), hogy elsősorban az ismeretek átadása az iskola fő funkciója, s minden ettől eltérő tevékenység csak rontja a tanítás eredményességét, csökkenti azt az időt, amelyet az ismeretek növelésére kellene fordítani. Idővel ez a vélemény a háttérbe szorult, általánossá és elfogadottá vált az, hogy az iskolának felelőssége van, és ezért szerepet kell vállalnia az felnövő generációk egészségmagatartásának alakításában is. Annak ellenére, hogy 1984-től a tanszabadság lehetővé teszi újszerű tantárgyak létrehozását, az egészségnevelés intézményei és az iskolák elzárkóznak a tantárgyszerű egészségneveléstől, s ez kedvez a programok késéssel történő elterjedésének. Az iskolai adaptálható programok megjelenése a kilencvenes évek elejére tehető. Aktív elkötelezett tanárok és egészségügyi szakemberek addigi tapasztalataik alapján eleinte egy-egy fontosnak vélt területre koncentrálva készítettek egy vagy több órára kiterjedő oktatási tematikát (táplálkozás, testi higiénia, környezetvédelem, drog,- alkohol, - dohányzást megelőző programok 1 stb. - a továbbiakban: egyedi programok ). Ez a harc az ártalmak ellen szemlélet még ma is felfedezhető az iskolákban, hiszen a jelenleg futó iskolai programok terjedését döntően ilyen helyi motivációk alakítják. Azok az iskolák, amelyek befogadnak bizonyos programokat elsősorban valamelyik, egészségre ártalmas viselkedésmód elterjedését tapasztalják környezetükben. Olyan eseteket, ráutaló magatartásokat észlelnek, amelyekkel szemben tehetetlennek érzik magukat, s szülői, tantestületi hatásra segédanyagot keresnek, majd bevezetnek. (Elég egy-két iskolai kirándulásra gondolni, ahol lerészegednek a gyerekek, egy-két szülői értekezletet felidézni, ahol felvetik a drogkereskedők megjelenését a környéken, vagy bizonyos 1 Lásd: Rácz József: Iskolai mentálhigiénés programok. Egészségesebb Iskolákért Egyesület 1.sz. tájékoztató füzete Általános iskolai, tanterven kívüli egészségnevelési programok az ös tanévben. NEVI Egészségnevelési programok Magyarországon. Expanzió, 1996.

3 iskolatípusokban néhány fiatal lány teherbe esését.) 2 Jó ideig minden akció alkalmazását pozitívnak tartották az egészségnevelők, mert történt valami, ami hasznos, és ami több e tárgyban az addig történteknél. Ma már többet tudunk és az igények is nagyobbak egy-egy program iránt. Ha elfogadható is az, hogy ezek a programok többet érnek a tanterv részeként kötelezően leadandó anyagnál, nem elégedhetünk meg ennyivel. Az iskolákban jelenleg fellelhető programok hatása továbbra is alig érezhető a diákok nagy többségénél 3, eredményességük vitatható, és jól megbecsülhető a későbbi évekre elapadó hatásuk is. A döntő áttörést az Oktatási Minisztérium 2001 szeptemberben életbelépett előírása jelentette, amely alapján az osztályfőnöki órákon - egy tanévben minimálisan 10 alkalommal - egészségfejlesztési tematikájú órákat kell tartaniuk az erre képzett tanároknak. A változásokat azonban csak lassan követi a tényleges gyakorlat. Ma már minden iskolában történik valami, ami témáját tekintve prevenciós tevékenységek körébe sorolható, de az iskolák többségében nem tudatosult az egészségfejlesztési szemlélet, a programok elsősorban ismeretátadó jellegűek. Még mindig gyakori a negatív üzenetük, például mit ne csináljunk, amely helyett megfelelőbb a pozitív üzenetek közvetítése mit csináljunk vagy hogyan éljünk egészségesebben. Az események emiatt gyakran hatástalanok, vagy becsülhetően kevés eredménnyel járnak. A pedagógusok a szülőkre hivatkoznak, akik a prevenciós órák helyett a sikeres továbbtanulás érdekében egyre több nyelvtudást, számítógép alkalmazásához szükséges ismeretek átadását várják az iskolától, a tanárok pedig továbbra is ritkán választanak az akkreditált tanárképző tanfolyamok közül egészségfejlesztési témát, hiszen szakmai fejlődésüket fontosabbnak tartják. A pedagógusok és időnként a szülők konzervatív szemlélete is akadálya sok esetben az eredményesebb iskolai munkának. Meggyőződésünk, hogy még ma sem általános az a szemlélet, amely egységesen kezeli az ártalmakat, megjelenésük kiváltó oka és elterjedésük megelőzésének módja alapján, így az ártalmak megelőzése helyett leggyakrabban csak az elriasztás eszközét alkalmazzák. Ma már 2 A NEVI iskolaegészségi csoportjához rendszeresen ilyen kérésekkel fordulnak az iskolák. Hol AIDS felvilágosító, hol dohányzás ellenes, hol drogmegelőző segédanyagot, szemléltető eszközöket kérnek. 3 Az EGÉSZséges ÉLET tantárgyat oktató programiskolák és az általános iskolák VI. osztályos tanulói körében tapasztalt egészségmagatartásbeli eltérések. NEVI Iskola-egészségügyi csoportja, HPS Egyesület 1998.

4 elegendő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy kijelentsük: az egyedi programok eredményessége nem mérhető a mentálhigiénés alapon álló koherens, holisztikus szemléletű programok hatékonyságához. Igen nehéz lenne prioritást meghatározni egy olyan folyamat esetén, amely az egészségnevelést komplexnek, ismereteken alapuló, de kognitív és mentális aspektusban egyaránt érvényesülőnek véli. Célunk szerint fontos életvezetési ismereteket kell nyújtanunk a diákoknak olyan módszer alkalmazásával, hogy az ismeretek és az alkalmazott módszer együttesen még a káros szenvedélyekkel való találkozás és azok felvállalása előtt védelmet, lelki egyensúlyt, konfliktuskezelési technikákat nyújtson. Gyakorlatilag ez a pozitív attitűdök alakítását (az esetleg már kialakult és negatívnak minősülő beidegződések megváltoztatását vagy a témával kapcsolatban még ki nem alakult attitűd beépítését ); az általában jellemző pozitív életszemléletet (életöröm, társas kapcsolatok fontossága, tudatos készülés a felnőtt életre és a családi életre stb.) konfliktuskezelési technikák elsajátítását; (nehézségekkel - gondokkal való együttélés, konfliktusok keletkezése és megoldásuk alternatívái, társas kapcsolatok konfliktusai, egyéni sorsok alakításának nehézségei, válaszutak, helyes döntések stb.) jelenti. A koherencia mellett egy módszertani kérdést is fontosnak gondolunk. Meggyőződésünk, hogy csak az egész évre kiterjedő, a tantervbe beépülő és képzett pedagógusok által leadott anyag hatásfoka megfelelő. A lopott órák, egy-egy osztályfőnöki óra témájaként megjelölt, vagy éppen évente egy-egy eseményre korlátozódó programok eleve alacsony hatásfokúak. Még a nyolcvanas évek végén születtek meg azok az iskolai egészségnevelési programok, amelyek már a korszerű egészségfejlesztési modellt követve komplex módon képzelik el az eredményes fellépést. Ehhez tudatosulnia kellett annak, hogy a holisztikus megközelítés az eredményesebb, hiszen az egészségkárosító magatartásformák azonos gyökerűek, még abban az esetben is, ha más-más módon nyilvánulnak meg. A komplex egészségfejlesztési programok közös jellemzője a mentálhigiénés szemlélet, a képességek és készségek fejlesztésének szándéka.

5 Ma már nem kétséges, hogy az iskolának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a diákok egészségfejlesztésében. A fiatalok életesélyeit egyértelműen az határozza meg, hogy a szocializációs időszakban sikerül-e a szükséges képességeket, készségeket és a pozitív attitűdöket interiorizálni. Ugyanakkor nem kedvezőek a feltételek annyiban, hogy a károsnak minősülő viselkedésformák többségének lassú, de érezhetően stigmatikussá válása miatt a nonkonformista, lázadó magatartás éppen e területen manifesztálódik a legnagyobb mértékben, s nem az eddigiekben megszokott, és javarészt a külsőségeken alapuló differenciálódásban. A következőkben tekintsük át a jelenleg létező prevenciós megközelítések közös és eltérő jegyeit: 3. Prevenciós modellek A prevenciós tevékenység mindig valamilyen elmélet megközelítés bázisán bontakozik ki, valamennyi konkrét módszer, vagy azonos megközelítést alkalmazó beavatkozások hátterében valamilyen többé-kevésbé jól kifejtett emberkép húzódik meg, vagyis olyan heurisztikák, amelyek az ember viselkedésének szerveződését kívánják minél teljesebben megmagyarázni. Az információközlés modellje úgy véli, hogy az ember viselkedését túlnyomó mértékben az ismeretek befolyásolják. Tehát korszerű és érvényes ismeretek átadásával lehet felvértezni az érintetteket a káros dolgok csábításával szemben. Ez a modell a maga teljességében az egészségnevelés klasszikus formáiban érhető tetten. Manapság egyre inkább háttérbe szorul ez a megközelítés, hiszen adatok sora mutatja, hogy a prevencióba bevont populáció az intervenciót megelőzően is rendelkezett már a szükséges ismeretek nagy többségével, azonban hiányoznak azok a készségek és jártasságok, amelyek ezek alkalmazását előmozdítanák. Ennek a megközelítésnek a korlátozott hatását az is magyarázhatja, hogy az információ átadás az esetek nagy többségében egyirányú kommunikációs folyamat keretében zajlik.

6 Az érzelmi nevelés modellje az előbbiekben jellemzett irányzat hiányosságai, korlátozott hatása miatt alakult ki. Ennek hátterében az a felismerés húzódik meg, hogy a kritikus viselkedésformák (pl. dohányzás, korai alkoholfogyasztás, illegális szerhasználat) hátterében valamilyen személyiségfejlődésbeli hiányosság húzódik meg. A prevenciós tevékenység ezen hiányosságok pótlólagos fejlesztésére tesz kísérletet, többnyire kiscsoportos formában képzett, vagy kiképzett szakemberek segítségével. A hangsúly e megközelítés esetén a készségek fejlesztésén van, a kiscsoportos forma lehetőséget biztosít az elsajátított készségek gyakorlására a csoport biztonságot nyújtó körülményei között. Ezzel a technikával is találkozhatunk a mindennapos gyakorlatban. A társas hatás modell Ez a modell a kortárshatásokra helyezi az elsődleges hangsúlyt, azt vélelmezve, hogy az egészségkárosító gyakorlat tanult viselkedésmód, gyökerei a társas hatásokban találhatók, hatékony prevenciójuk is csak ezekkel a hatásmechanizmusokkal valósíthatók meg. Alternatívák állítása Ez a modell abból a felismerésből táplálkozik, miszerint a szerek használata nem kellőképpen adaptív válaszforma egy létező és funkcionális szükségletre. Ebből a feltevésből kiindulva ez a modell elsősorban a hiteles és vonzó alternatívák nyújtását tekinti a prevenció leginkább hatékony módszerének. A fenti modellek hiányosságaiból okulva alakult ki az integrált egészségfejlesztési megközelítés, mely eklektikus elméleti alapokon építkezve egyidejűleg törekszik a korszerű információk átadására, és a megküzdési stratégiák fejlesztésére. Ebben a folyamatban eszközként veszik igénybe a kortársakat, támaszkodnak a történetiséggel rendelkező csoport dinamikus folyamataira, továbbá közösen munkálkodnak a lehetséges alternatívák azonosításán és kipróbálásán. Ez a megközelítés a prevenció folyamatában nem, vagy csak elvétve igényli külső szakértő bevonását, viszont maximalizálja a helyben meglévő erőforrásokat illetve azok kihasználtságát. Feltétele az, hogy a közvetlen érdekelteket (iskolai személyzet, pedagógusok) szükséges azokkal a készségekkel-jártasságokkal felruházni, amelyek eredményeképpen érdemi és hatékony munkát lehet végezni a gyerekek körében.

7 Szinte valamennyi holisztikus szemléletű prevenciós program ezt a szemlélet módot vallja magáénak, a különbség csak a megvalósítás mikéntjében, minőségében tapasztalható. Ezek után tekintsük át azokat a programokat, amelyek megfelelnek az integrált egészségfejlesztési modell feltételeinek: II. Iskolai egészségfejlesztési programok Az EGÉSZséges ÉLET Az Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete egészségfejlesztési programja Cím: Herzen u.6. Telefon: (1) A program születése Az Egészséges Élet nevet viselő egészségfejlesztési tantárgy kifejlesztésére egy Világbanki támogatással megvalósuló iskola-egészségügyi program keretében került sor. A Világbanki program fő célkitűzése egy olyan egészségfejlesztési tananyag kidolgozása volt, amely korszerű egészségfejlesztési üzeneteket fogalmaz meg mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok számára, ami módszertanában serkentőleg hat újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása terén (részvételen alapuló oktatási technikák), és amelyik illeszkedik a magyarországi iskolarendszer szabta intézményi keretekhez. A tantárgyfejlesztési munkában a southampton-i egyetem 3 munkatársa, 34 általános iskolai tanár, az Országos Egészségfejlesztési Intézet - akkor még Nemzeti Egészségvédelmi Intézet - Iskolai csoportja, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. Munkacsoportja vettek részt. A tantárgyfejlesztés szervezeti kereteit az 1994 és 2000 között biztosított Világbanki kölcsön teremtette meg. Ennek a fejlesztési programnak, amely elsősorban a magyar

8 egészségügyi ellátó rendszer reformját, valamint a szolgáltatások menedzsment erőforrásainak bővítését tűzte célul, volt egy markáns, viszonylag nagy költségvetéssel rendelkező népegészségügyi komponense, melynek keretei között működött az iskola-egészségügyi tevékenység. Ennek a komponensnek a fő célkitűzése az volt, hogy kifejlesztésre kerüljön egy korszerű egészségfejlesztési szemléletet hordozó tananyag az általános iskolai populáció szükségleteihez illeszkedő módon, kerüljön a tananyag kipróbálásra, továbbá ennek a komponensnek kellett támogatást nyújtania az iskola-egészségügyi szolgálat megújításához. Az iskola-egészségügyi komponens megvalósításáért szakmai ernyő szervezetként a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet volt felelős. A tantárgyfejlesztés tekintetében a program indulásakor csak a éves populáció vonatkozásában fogalmazódtak meg elvárások. A munka első fázisában került kiválasztásra a 10 programiskola 6 Budapesten, 3 Kalocsán valamint egy Kalocsa melletti kistelepülésről, Homokmégyről. Az iskolák kiválasztása során arra törekedtek, hogy a magyar iskolarendszer sokszínűségét valamilyen formában meg tudják jeleníteni. A kiválasztás érdekében igénybe vették az akkor még létező iskolakatasztert, ami különböző szempontok alapján hierarchikus rendbe sorolta az iskolákat, így a kiválasztott közoktatási intézmények között volt különösen jó és meglehetősen gyenge pozíciót elfoglaló is. Természetesen tudni lehetett azt, hogy 10 iskola reprezentatív képet fog adni a magyarországi iskolákról, de legalább azt biztosítottnak látták, hogy a sokféleség jelen lesz a kipróbálók között. A kiválasztott iskolák néhány (összességében 34) pedagógusa folyamatosan részt vett a tantárgyfejlesztési munkában, melynek formai kereteit az évente két alkalommal 5-5 napon keresztül tartott bentlakásos képzések biztosították. A gyakorló pedagógusok részt vettek a tartalmi fejlesztéseket megalapozó kutatásokban (megvilágosító kutatások), minden évfolyam tananyagának kimunkálása során egy, vagy két fejezetet ők dolgoztak ki. Az első két év biztató tapasztalatai, valamint a Világbanki program egészét érintő strukturális átalakítások lehetővé tették, hogy az alsó tagozatosok számára is kidolgozásra kerüljön egy a felső tagozatosok számára készült tananyaghoz hasonló szemléletű és módszertanú tananyag. Ennek kimunkálására ban került sor. A tantárgyfejlesztési munka oroszlánrészét a magyar tantárgyfejlesztő team végezte,

9 minthogy ekkorra már sikerült elsajátítani a tantárgyfejlesztés módszertanát; angol szakértők az alsó tagozatos tananyag tekintetében csak szakértői teendőket láttak el. A tananyag fejlesztése során az alábbi adatokra és ismert tényekre voltak tekintettel 1. a magyar népesség egészségi állapot mutatói, 2. a magyar népesség mortalitási mutatói, 3. az egészségmegőrzés, -fejlesztés területén tapasztalható elméletek és gyakorlati megközelítések, különös tekintettel a szintér megközelítés jellegzetességeire, 4. a rendelkezésre álló egészség-megőrzési programok (szórványos és nem szisztematikus) értékeléséből származó tanulságok, 5. a tantárgy használóinak fejlődés- és szociálpszichológiai jellegzetességei, 6. a hazai egészségnevelési programok sajátosságai. A kifejlesztendő tananyag tartalma szempontjából az alábbi megállapítások bizonyultak döntő jelentőségűnek: az egészségi állapot alakulása szempontjából a társas-társadalmi tényezők kitüntetett helyet foglalnak el - az egészségi állapot és halandósági viszonyok befolyásolása szempontjából leginkább kritikus magatartásformák (káros szenvedélyek, stressz-tűrő és -kezelő képesség, stb.) nem ragadhatók ki az életmód egészéből - (ld. egészségkárosító magatartásformák halmozott jelentkezése); - a személyközi kapcsolatok alakulása, alakítása fontos és együtt járó tényező az egészségi állapot mutatókkal - (ld. az egészségi állapot mutatók és a családi állapot, kapcsolati elégedettség összefüggései); - a beteg és a betegség közötti viszony nem véletlenszerű (egyes szerzők szerint a betegség éppolyan jellemzőnk, mint bármely más személyiség vonásunk, - az egészségkárosító életmódelemek (pl. káros szenvedélyek) nem befolyásolhatóak kizárólag ismeretek átadása folytán; - az akut megbetegedések kialakulása, fellépése, valamint a felgyógyulás szempontjából is a szervezet általános teherbíró képességének, az immunrendszer hatékonyságának van kitüntetett szerepe

10 Az egészségügyi megfontolások a tantárgyfejlesztést megelőzően. Igaz, hogy egyértelmű oki magyarázatokkal nem rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy az immár vezető halálokká vált krónikus, nem fertőző megbetegedések kialakulásában és makacs fennmaradásában mely tényezők milyen súllyal játszanak közre, az azonban egyre inkább láthatóvá válik, hogy a lelki és az u.n. testi, biológiai tényezők nem választhatók szét. Kézenfekvő azt feltételezni, hogy egyfelől a személy valóság percepciója, másfelől pedig az erőforrások mobilizálhatóságára vonatkozó élménye tekinthető a kulcsfontosságú tényezőnek a jó egészségi állapot megtartása, illetve fejlesztése folyamatában. Az anyag tartalmi köreinek kialakításakor a népegészségügyi mutatók bizonyultak irányadóknak, s az a tudás, hogy bizonyos krónikus nem fertőző megbetegedések kialakulásához milyen tényezők vezethetnek el. A tananyagfejlesztés kezdeti periódusában a rizikófaktorokat illetőleg a színtér megközelítést a középpontba állító pozíciót foglalták el. A tananyagban tárgyalt témablokkok nem térnek el markánsan más egészségnevelési tananyagban is szereplőktől. A döntő különbség a tárgyalás módjában tapasztalható, hiszen a témakörök a spirális szerkesztés követelményeinek megfelelően ismétlődnek ugyan, de minden évben más, új szempontokra helyeződik a hangsúly; minden évben más jellegű készségek fejlesztése, hangsúlyozása áll a beavatkozások tengelyében. Pedagógiai - pszichológiai megfontolások a tantárgyfejlesztés során Valamennyi a téma iránt érdeklődő szakember számára világos, hogy az iskolában tanított tantárgyak oktatási és nevelési potenciálja az elvártnál általában kisebb mértékben hasznosul. Méltán merül fel a kérdés, hogy ennek vajon mi az oka? Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a gyerekek számára kínált tananyag túlontúl akadémikus jellegű, nincs közvetlen vagy belátható kapcsolódása a mindennapi élet gyakorlatához. Az iskolában hallottakat nem erősíti meg a mindennapi tapasztalat.

11 Ugyanakkor lehetséges az is, hogy a tananyag nem reflektál a gyerekek már meglévő ismereteire, azokra a fogalmi kategóriákra, amelyekkel a gyerekek az adott periódusban rendelkeznek. Továbbá az is elképzelhető, hogy a pedagógus oktatási módszere, személyes viselkedése ahelyett, hogy megtámogatná az órán elmondottakat, elhangzottakat nem szándékolt módon ellene dolgozik a hivatalos célkitűzéseknek ( rejtett tanterv ). Az is előfordulhat, hogy a pedagógiai gyakorlatban, széles körben alkalmazott módszerek nem illeszkednek a tananyagban foglaltakhoz, illetve nem alkalmasak az adott gyerek csoport sajátosságainak kezelésére. Tehát jelen tananyag fejlesztése és egyébként bármilyen tananyag fejlesztése során ezen aggályokra, a nagyobb hatékonyság biztosítása érdekében, igyekeztek tekintettel lenni. A pedagógiai gyakorlat hatékonysága szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak az alkalmazott oktatási technikák. A pedagógus megváltozott szerepéből adódóan manapság sokkal inkább az ismeretátadási - tanulási folyamat szervezője, mint a tudás, az ismeret kizárólagos birtokosa. Ilyen formán különös figyelmet szükséges fordítania a korszerű oktatási technikák alkalmazására, a kompetencia alapú, participációs gyakorlat és orientáció alkalmazására. Ez az állítás a pedagógiai pszichológiai kutatások tapasztalatai alapján mind általánosságban, mind pedig konkrétan az egészségfejlesztési tartalmak átadása terén érvényesnek tekinthető. Ennek megfelelően a tantárgy fejlesztése és kísérleti kipróbálása során arra törekedtünk, hogy a résztvevő pedagógusok minél inkább a részvételen alapuló, valóban aktivizáló technikákat alkalmazzák tanítási gyakorlatuk során. Ez már abból adódóan is nyilvánvaló követelményként fogalmazódott meg a tantárgyfejlesztési folyamat során, hiszen elsősorban nem a lexikális tudás gyarapítására törekedtünk, hanem az egészséges életvezetés folytatásához szükséges készségek és jártasságok fejlesztésére. 2. A tananyag témakörei A biztonság megőrzése - kulcsfontosságú elem: a diákoknak nemcsak testüket, hanem érzéseiket is meg kell óvniuk a fenyegetettségtől és a sérüléstől. Meg kell

12 tanulniuk, hogy az érzelmek jól-létünk fontos részét képezik, szerepet játszanak a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. Táplálkozás - rávezeti a gyerekeket arra, hogy kritikusan viszonyuljanak a mindennapi és az ünnepi, formális étkezési és ivási alkalmakhoz, bevezeti őket az élelmiszerek, táplálékok egészséges és kevésbé egészséges típusú osztályozásának folyamatába, kialakítja a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás fogalmát. Mozgás és személyes higiéné - a részvételt bátorítva segíti a gyerekeket a problémakörrel kapcsolatos személyes viszonyuk tisztázásában, elvárván, hogy saját döntésük alapján valamilyen rendszeres fizikai aktivitást fejtsenek ki. Ebben az életkorban a megváltozott fizikai sajátosságok következtében különös figyelmet igényel a személyes higiénével való fokozott foglalkozás, amire ez a tananyagrész ugyancsak lehetőséget biztosít. Veszélyes anyagok a téma célja, hogy általános és kiegyensúlyozott képet adjon a veszélyes anyagok természetről, az előírásokkal megegyező és helytelen alkalmazásukkal kapcsolatos kérdésekről, beleértve a drogfogyasztás következményeit is; megtanítja a gyerekeket arra, hogy felismerjék azokat a társas-társadalmi helyzeteket, amelyekben - legális vagy tiltott - anyagokkal kínálhatják őket, és hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Az emberi szexualitás - a fejlődés különböző aspektusait tartalmazza, beleértve a serdülőkort és az emberi szaporodást is, a biológiai aspektusok mellett feldolgozván a szexualitás társadalmi és érzelmi változásait is. Családi élet és kapcsolatok - elősegíti, hogy a diákok képesek legyenek felismerni az önmagukban és másokban ébredő érzelmeket, feszültségeket, esetleg azok létrejöttének okát, egyidejűleg lehetővé teszi olyan készségek elsajátítását, melyek révén újraépíthetik és karbantarthatják széttöredező kapcsolataikat Környezet - a tananyagrész a környezeti ártalmakra vonatkozó ismereteken túl hangsúlyt helyez a személyes kompetencia, felelősség és környezethez való viszony kérdésére. Az egyes évfolyamokon tanítandó tananyag tehát nem a témakörökben tér el egymástól, hanem a tárgyalás módjában. Tantárgyfejlesztési szakkifejezéssel élve egy kétszeres spirált alakítottak ki. Az alsó tagozaton (6-10 évesek) a gyerekek életterének bővülésének megfelelően az általánosabb, differenciálatlanabb fogalmak

13 irányából haladtak a specifikusabb megközelítések felé, évfolyamonként változó átívelő filozófiák mentén. A felső tagozaton az immár azonosított etalon témák egymásra épülő tárgyalása folyik, az átívelő filozófiák az évfolyamonként eltérő nézőpontokat artikulálják. A spirálisan kialakított tananyag a fejlődéslélektan jelentős elméletalkotóinak (J. Piaget, J. Brunner) megfontolásait tükrözi a kognitív képességek fejlődése vonatkozásában. Az egyes évfolyamokat jellemző átívelő filozófiák egyrészt az adott életkorban lévő gyerekek domináns problematikájára utalnak, másrészt viszont pregnánsan megfogalmaznak egy fejlődési feladatot is. Az átívelő filozófiák azonosítása elsősorban a gyerekek körében folytatott úgy nevezett megvilágosító kutatás (kvalitatív kutatási technika) eredményének tekinthető s az alábbiak szerint alakulnak: 1. osztály Ismerkedjünk! 2. osztály Ki vagyok én? 3. osztály Helyem a világban 4. osztály Jól vagyok! 5. osztály Egészséges életmódok 6. osztály A változások kézben tartása 7. osztály Találjunk egyensúlyt! 8. osztály - Egészséges jövők A tananyag, mint ez már az előzőekből is kitűnt alapvetően és elsősorban a gyerekek meglévő ismereteire, gondolkodásmódjára, fogalomhasználatára kíván támaszkodni. Működőképességét azonban csak az adhatja, ha megfelelőképpen tud illeszkedni az intézmény (iskola) atmoszférájához, ha az iskola egészét képes áthatni, illetőleg, ha a tananyagban foglaltak megerősítést nyernek az iskola mindennapi működése által. Ez esetben képes leghatékonyabban érvényesíteni a benne rejlő szocializációs, viselkedésformáló potenciált. 3. A tananyag egységes szemlélete - az egészség nem a betegség hiánya;

14 - mind az egészségkárosító, mind az egészséget szolgáló viselkedésmódot folytatók a boldogságukat keresik; - az egészségbarát viselkedésformák érett, kiegyensúlyozott személyiség bázisán jönnek létre; - életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat értenünk kell ahhoz, hogy egészségbarát megoldásokat tudjunk választani; - az egészséges életmintákat, viselkedésformákat nem lemondással teli szenvedés árán kell elérni, hanem önbecsülésen alapuló működőképes alkalmazkodási formák révén; - az egészségkárosító magatartásformák nem az ismeretek hiányában alakulnak az adott módon, hanem az életmód, az életvitel egészéből következnek; - az egészségbarát viselkedésmódok, választások társadalmi csoportok, vallási illetőleg egyéb kulturális közegekben eltérő módon alakulhatnak: nincs egyetlen üdvözítő út, nincs egyetlen igazi megoldás. 4. A tananyagtól elvárt hatás A pedagógusok érzékenysége megnő az egészségfejlesztés szükségessége iránt. Ráhangolódásukat követően kialakulnak azok a készségeik és jártasságaik, amelyek szükségesek a részvételen alapuló oktatáshoz, s ez más tantárgyak oktatása esetén is változásokat indukál technikáikban. Javul általános és pedagógus közérzetük egyaránt, hatékonyabbnak érzik oktatói tevékenységüket. A diákok önértékelése, magabiztossága feltétlen növekszik, megnő, és tudatosabbá válik cselekedeteik feletti kontrollérzetük. Mindezek hatásaként felnőtt életük is tudatosabbá, kontrolláltabbá válik, vonatkozik ez felelősségérzetük növekedésében egészségük alakulásában. 5. A tantárgyfejlesztést segítő vizsgálatok A tantárgy születését megelőző kutatás melynek lényege, hogy a gyerekek témával összefüggő elképzeléseit, az alkalmazott és gyakori nyelvi formákat, kifejezéseket tegye megfelelővé. Ez a kutatás elsősorban

15 kvalitatív információ gyűjtésére törekedett, s a tartalomelemzés különböző módszereit vette igénybe. Az innen származó ismeretek a tananyag tartalmi kialakítása szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyultak. Alaki értékelés Ide tartozik a tanári naplók elemzése, amelyeket az egészségnevelési órákat követően töltöttek ki aktuális tapasztalataik alapján. Ezen kívül kérdőíves formában információt gyűjtöttek a tanároktól abból a célból, hogy megtudják: a pedagógusok saját tapasztalataik fényében milyen mértékben tudták valóban hasznosítani a tananyag nyújtotta tartalmi, módszertani kínálatot. Az e két forrásból származó adatok a tananyagon szükségszerűen végrehajtandó kiigazításokhoz szolgáltatták a szükséges információt. A tanári naplók vezetése egy további járulékos előnnyel is járt: rákényszerítette a pedagógusokat, hogy tanári tevékenységüket önkritikusan, elemző módon szemléljék, így saját személyes hatékonyságuk növekedéséhez is hasznos eszköznek bizonyultak. Hatásvizsgálatok Ide a különböző kérdőíves és interjútechnikával lebonyolított adatgyűjtések tartoznak, melyek legfőbb feladata az volt, hogy a tananyag bevezetésének közvetlenül érzékelhető hatásait kimutassák az érintettek (gyerekek, szülők, tanárok) attitűdje, viselkedéses gyakorlata és szándékai szempontjából. Ezek a felmérések a változásokat egyrészt az idődimenzióban tárták fel (előteszt beavatkozás utóteszt), másrészt pedig a kísérleti-kontroll csoport összehasonlítást valósították meg. A kísérleti iskolák hatodik és nyolcadik osztályos tanulói körében felvették a HBSC nemzetközi vizsgálati teszt (Iskoláskorú gyerekek egészségmagatartása) kérdőívet is. Így egyrészt nemzetközi adatbázishoz, másrészt pedig országos reprezentatív mintához is tudtuk hasonlítani a programba bevont gyerekek egészségmagatartását. Óramegfigyelések Összehasonlító vizsgálattal elemezték az Egészséges Élet órákat és az Egészséges Életet tanító tanárok más óráit, más osztályokban, valamint egyéb az iskolában tanító tanárok óráit az Egészséges Életet tanuló diákok osztályaiban

16 annak érdekében, hogy kiderüljön van-e valamilyen érdemi különbség a mindennapos tanítási praxis vonatkozásában a speciálisan képzett pedagógusok és ilyen képzésben nem részesült kollégáik között. E kutatás tapasztalatai egyértelműen rámutattak arra, hogy a képzésben részesült tanárok hatékonyan képesek alkalmazni a részvételen alapuló oktatási technikákat, s hogy ez a módszertani nyereség más tantárgyak oktatásban is érezteti hatását. Ugyanakkor arra is erőteljesen felhívták a figyelmet a tapasztalatok, hogy a tanárképzések során még további módszerekkel, technikákkal kell felvértezni a tanárokat annak érdekében, hogy biztonságban érezzék magukat az ajánlott módszerek alkalmazásában és a tematikák tárgyalásában. Fókusz csoportok a tantárgyat tanuló gyerekekből önkéntes jelleggel kerültek kiválasztásra 8-10 fős csoportok. A vezetett beszélgetések során szabadon kifejthették véleményüket a tárgy tanulása során szerzett tapasztalataikról. 6. A program szakmai szervezete A tananyag gondozását, bővítését az alsó tagozatos évfolyamokra, az akkreditációs munkát, a tanárképzéseket az Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesülete vette át, mint szakmai szervezet. Az Egészségesebb Iskolák Európai Hálózatának gondolata (European Network of Health Promoting Schools) egy 1990-ben Strassbourgban tartott tudományos tanácskozáson született meg. Három nemzetközi szervezet (Európai Közösség, Európa Tanács és a WHO Európai Irodája) vállalt szerepet ennek elindításában, részleges finanszírozásában és szakmai irányításában. Az Egészségesebb Iskolákért mozgalomhoz Magyarország a gondolat megszületését követően szinte azonnal, 1991-ben csatlakozott 10 kísérleti iskolával, amelyek kinyilvánították egyetértésüket a mozgalom hátterében meghúzódó filozófiai megfontolásokkal. A tevékenység szakmai irányítását és támogatását a kipróbálás szakaszában és még utána is néhány évig az Országos Egészségfejlesztési Intézet jogelődje, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet biztosította. Ebben a periódusban a vállalkozó iskolák pedagógusai számos képzésen és továbbképzésen vettek részt, mely kurzusok egyrészt az egészségfejlesztés korszerű szemléletével ismertették meg az érintetteket, egészségmegőrző, -fejlesztő programokat mutattak be és segítséget

17 nyújtottak abban is, hogy az iskolák megfelelőnek látszó menedzsment technikákat sajátítsanak el, melyek a program iskolai vitelét voltak hívatottak elősegíteni. 7. A tananyag bevezetése A tantárgyfejlesztési munka eredményeként a program zárásakor 2000 júniusától rendelkezésre állt az általános iskola teljes vertikumát lefedő egészségfejlesztési tananyag tanári kézikönyvek formájában, az ehhez kapcsolódó tanulói eszközök, (munkalapok, ténylapok, befejezetlen rajzok és történetek), valamint négy a felső tagozatos tananyagot vertikálisan átfogó tematikus modul és az ezek alkalmazását megkönnyítő tervezési segédlet. 8. Tanárképzés A tárgy oktatása csak az akkreditált tanárképzési kurzus elvégzése után ajánlott. Jelenleg az 1-4 valamint az 5-8 évfolyamok számára külön 40 órás, valamint ugyancsak hasonló időtartamú felfrissítő képzést is tartanak. Az Egészségesebb Iskolákért Egyesület az elmúlt években számtalan akkreditált tanárképzést tartott az ország különböző régióiban. Az Egyesület több mint száz tagiskolája közül sokban részlegesen vagy az összes évfolyamon bevezették a programot. Azt, hogy az elmúlt tanévben hány helyen és hány diák részvételével folytatódott az Egészséges élet tantárgy oktatása pontos képpel nem rendelkezünk. A hatásvizsgálatok és a folyamatértékelés alapján a tantárgy alkalmazása minden iskolában javasolt. Különösen eredményes azokban az iskolákban, ahol a diákok nem képességeik alapján válogatódtak ki (képzőművészeti, zene, tánc, sporttagozatos iskolák) s megfelelő önbizalmuk, önértékelésük kialakításában csak a tanórákon kapnak lehetőséget. II. Az Életvezetési ismeretek és készségek, és a Véleményem szerint c. iskolai alapú elsődleges megelőzési programok

18 (A 2P Oktatási Bt. prevenciós tevékenysége) Cím: Budapest Detrekő u.3/a. Telefon: (1) A program irányítója: Csendes Éva 1.A program megszületésének körülményei A kilencvenes évek legelején prevencióval és kezeléssel foglalkozó magyar szakemberek csoportja részt vett a Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság szervezésében egy képzésen. A tanfolyamot külföldről érkező szakértők vezették. És a tematika tartalmazta a prevenciós munka elméleti alapjait tükröző pszichológiai vizsgálatokat, a filozófiai, tanulás-módszertani megközelítéseket, az ajánlott pedagógiai módszereket. A témához illő módon foglalkoztak azzal a szemléletbeli változással, amely az akkori amerikai megközelítésben és gyakorlatban már érvényesült: a nagyobb hatékonyság elérése érdekében nemcsak a kezelés, ill. beavatkozás, hanem a megelőzés első szintjének fejlesztése határozza meg a sikeresség alapjait. A két éves képzés végén a magyar helyzet elemzésekor fogalmazódott meg az igény, hogy Magyarországon a külföldről átvett megelőzési programok választékának bővítéseként szükség lenne magyar megelőzési programra. Így született meg 1994-ben eltérő szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkező különböző foglalkozású szakember közös tudásának és elképzeléseinek eredményeképpen a magyar sajátosságokat kiemelő és a magyar iskolarendszer jellemzőire építő program. Az Életvezetési ismeretek és készségek cím arra utal, hogy a kívánt cél a követendő magatartási minta- kialakításához nem elegendő az ismeretterjesztés módszerinek alkalmazása, hanem szükség van jártasság-és készségfejlesztésre is. Az Életvezetési ismeretek és készségek c. program felső tagozatos programrészletének egy éves kísérleti bevezetését és hatékonyságvizsgálata kidolgozását követően készült el a program alsó tagozatos és óvodai változata. Az ebben a munkában résztvevő pedagógusok mindannyian abból a tanári körből szerveződtek, akik a bevezetés során aktív csoportvezetők voltak, tehát gyakorlati

19 tapasztalataikkal segítették a szerkesztést. 2OO1-ben egészült ki a sorozat a középiskolás programmal. 2. Elméleti alapvetések Nemzetközi kutatási eredmények, statisztikai adatok bizonyítják, hogy milyen nagymértékben vállalják fel az emberek különösen a serdülőkorú fiatalok a kockázatvállaló magatartásformát. Ismereteik növelése csekély mértékben eredményez attitűd, illetve magatartásbeli változást. Ezért nagyon fontos, hogy az információterjesztés mellett a választási lehetőségek felkínálása, a problémameghatározás-és kezelés, a közösségi alapú megelőzés és a környezeti megközelítés stratégiáját is belefoglaljuk a prevenciós tervekbe. Csak a direkt, indirekt és alternatív megelőzési módszerek kombinációjából születhet hatékony megelőzési program, mert ezek érintik a szenvedélybetegség mindhárom összetevőjét. Az oktatás (ismeretterjesztés), a nevelés (a személyiség sokirányú fejlesztése), a példamutatás és a társadalmi beilleszkedés segítése eszközeivel az egyént vehetjük célba. A tájékoztatás, a segítők képzése, a politikai irányelvek megfogalmazása és az emberek (szülők) problémaérzékenységének fejlesztése eszközeivel befolyást gyakorolhatunk a környezet egyes rétegeire. Hosszú távon azt szeretnék elérni, hogy a tanárok bevonásával az óvodás és iskoláskorú gyerek olyan készségeket szerezzenek, amelyek birtokában megismerik és alkalmazzák a boldogságkeresés természetes formáit, s visszautasítsák az egészségükre ártalmas magatartási formák gyakorlását. 3. A tananyag szerkezete: - Hatékony kommunikáció és kifejezőképesség - A versenyszellem és az együttműködés egyensúlya - Önismeret, önbecsülés (önértékelés) - Társas alkalmazkodás készsége - Személyes kapcsolatok építése - Az érzelmek alkotó jellegű kezelése - Stressz-kezelés

20 - Magabiztosság - Kritikai gondolkozás - Döntéshozás - Célkitűzések - Ellenállási készség (a csoportnyomás kezelése) - Kockázatcsökkentési készség - Problémamegoldás 4. A tanárképzés A 4 napos, 4O órás, az oktatás és egészségügyben egyaránt akkreditált képzési programot csak a megfelelően kiképzett trénerek vezethetik. A program szakmai szervezete a 2P Oktatási B.t. A trénerek képzésének első szakaszában gyakorló pedagógusok részt vettek a tanárfelkészítő műhelymunkán, majd bekapcsolódtak a program kísérleti bevezetésébe és az eredményesség vizsgálatába ben csoportjuknak szerveztek 4 napos trénerfelkészítő műhelymunkát. Ezt követően a trénerek feladatai közé tartozott a program népszerűsítése bemutató foglalkozások, nevelési értekezletek keretében. Miközben trénereink aktív tanárként tevékenykedtek, igyekeztek évente legalább három-négy tanárcsoportot szervezni, hogy trénerként is gyakorolhassanak. A program 1999-es akkreditációját követően néhány tréner oktatási betéti társaságot alakított, és ma már ennek keretében főállásban foglalkozik felnőttoktatással, szervezéssel, pályázatírással, tréningek vezetésével. Az akkreditált tanártréning a pedagógusok szemléletformálását, problémaérzékenységét fejlesztő, szakmai ismereteit bővítő, pedagógiai készségeit gazdagító 40 órás, a tananyag oktatására felkészítő program. Tartalmazza: a közösségépítés módszereit, a megelőzés filozófiáját és stratégiáit, a szenvedélybetegség szakaszait, a szenvedélybeteg családjában kialakuló szerepeket, kodependenciát, a csoportfejlődés szakaszait, szerepek tipizálását a csoportban. Az Életvezetési ismeretek és készségek című tanári kézikönyv témakörei: * Önismeret * Én és helyem a környezetben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014

Program címe: máskép-máshogy. Tanúsítvány száma: 3/2014 Program címe: máskép-máshogy Tanúsítvány száma: 3/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. március 24. Kérelmező neve: Főegyházmegyei Karitász Központ Eger Program rövid leírása A RÉV Szenvedélybeteg-segítő

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja

Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja Program címe: Kincset ér - Komárom város egészségnevelési prevenciós programja Tanúsítvány száma: 15/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 17. Kérelmező neve: Komárom Város Önkormányzata

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember

Nyílt Vezetőképző, tájékoztató 2012. február szeptember , tájékoztató 2012. február szeptember Tartalom A program célja 3 A program felépítése 3 Technikai információk 5 Trénereink 6 2 Mindenkinek szüksége van sikerélményre is, hiszen éppen ez lendít át a bizonytalanságon,

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban

Pedagógus-továbbképzések. 2013-ban Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 06 (42) 599-421, Nyíregyházi Főiskola B épület, 1. emelet 176/B szoba Pedagógus-továbbképzések 2013-ban A hiperaktivitás

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az együttnevelés Csibi Enikő

Az együttnevelés Csibi Enikő Az együttnevelés Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. (1) Hogyan lehetséges a tanulási folyamatokban minden tanuló közreműködő részvételét egyéni képességének és fejlődési ütemének megfelelően biztosítani.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás

2007 DECEMBER 1- TŐL ÚJRA DOLGOZNI TOLNÁBAN EGYESÜLET 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN TÉR 10. Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név Állampolgárság Dr. Hangayné Paksi Éva Cím 7100 Szekszárd Pollack Mihály u. 67. Telefon (74) 510-864, (30) 522-55- 52 Fax (74) 510-865 E-mail egved@axelero.hu MAGYAR

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN

KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN KIEMELT PROJEKT AZ ELEMZÉSI FELADATOK TÜKRÉBEN Kostyál L. Árpád elemzési alprojekt vezető TÁMOP-5.2.6-13/1-2014-0001 kiemelt projekt Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Budapest - Moha Ház, 2014.12.12.

Részletesebben

A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben

A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben, (PTMIK), 2003. A környezeti nevelés helyzete a hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben kutatási összefoglaló 1. Bevezető A kutatást

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben