Társadalmi felelősségvállalás modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi felelősségvállalás modul"

Átírás

1 Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP /2-C Útitársak projekt Készítette: Dr. Nárai Márta Győr,

2 Tartalomjegyzék A modul alapelvei indokoltsága... 3 A modul céljai... 4 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció... 5 Kapcsolódás más modulokhoz... 6 Tartalom logikai rend... 7 Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez Értékelés Irodalom

3 A modul alapelvei indokoltsága Napjaink társadalmi, gazdasági változásai, folyamatai számos kedvezőtlen következménnyel járnak; a társadalmi problémák globális és lokális szinten egyaránt egyre szembetűnőbbek, és a társadalom normális/elfogadható működéséhez kezelésük, megoldásuk elengedhetetlen. Felelős polgárként azonban nem hagyhatjuk pusztán az államra/kormányra a fontos kollektív érdekek képviseletét, védelmét, a társadalmi problémák megoldásának, enyhítésének tevékenységét. Másrészt tagadhatatlan, hogy az állami szerepvállalás leépülése (leépítése), visszaszorulása a jóléti ellátások biztosításában, vagy más (pl. környezeti, emberjogi, esélyegyenlőségi stb.) problémák kezelésében, megoldásában, továbbá a szubszidiaritás elvének előtérbe helyeződése mindinkább meg is követeli a szervezetektől, intézményektől, cégektől, az egyénektől (!) az aktívabb társadalmi, közösségi szerepvállalást, a szűkebbtágabb környezetük, közösségük sorsának, jelenének, jövőjének alakításában való felelős részvételt, felelős cselekvést. Ez egyaránt jelenthet aktív bekapcsolódást a közösség ügyeinek alakításába, döntések befolyásolását, alternatív szolgáltatások biztosítását, érdekek képviseletét, felelős üzleti tevékenységet, önkéntes munkát stb. A társadalmi felelősségvállalás kérdése egyre inkább előtérbe kerül tehát, egyre aktuálisabb, ami elengedhetetlenné teszi, hogy a felsőoktatásban tanuló, tehát nemcsak a szociális képzésben részt vevő, diákok tananyagába is beépüljenek a társadalmi felelősségvállalással, társadalmi/közösségi részvétellel kapcsolatos tudásanyagok, módszerek-technikák, információk. Ez egyben szemléletformálást is lehetővé tesz e tevékenység fontosságának hangsúlyozásával, a társadalom sikerességében játszott nem lebecsülhető szerepének tudatosításával. 3

4 A modul céljai A modul alapvető célja, hogy a diákok minél szélesebb spektrumból, holisztikus megközelítésben ismerkedjenek a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás témakörével. A féléves kurzus feladata, hogy az órákon részt vevő diákok elsajátítsák a társadalmi felelősségvállalás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, megismerkedjenek a különböző részvételi, szerepvállalási lehetőségekkel, módszerekkel (eszközökkel, technikákkal), azok eredményességével, hatékonyságával, befolyásoló erejével, korlátaival, nehézségeivel. Továbbá, hogy megismerjék, milyen hatások, tényezők befolyásolják az egyes társadalmi szereplők egyének, civil szervezetek, gazdasági szereplők, önkormányzatok, egyéb intézmények társadalmi felelősségvállassal, aktív szerepvállalással kapcsolatos aktivitását, illetve lehetőségeit. Az ismeretek átadása mellett a társadalmi felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozásával, eszközeinek, példáinak a megismertetésével a modul célja egyben a szemléletformálás is. Egyértelműen arra törekszünk, hogy a hallgatók ne csak elsajátítsák az ismereteket, hanem megértsék a közösségért felelős cselekvés szemléletének fontosságát, beépítsék saját értékrendjükbe a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás értékét és igényét. Egyben képesek is legyenek (képessé váljanak) az ez irányú aktivitás kifejtésére, illetve mások (akár személyek, akár szervezetek, intézmények) erre való ösztönzésére, aktivizálására. 4

5 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció Ahhoz, hogy a kurzuson részt vevő diákok kellően tudják elsajátítani, feldolgozni a kurzus során elhangzott tudásanyagot, információkat, szükséges, hogy rendelkezzenek megfelelő társadalomismerettel o azaz ismerjék a társadalom különböző (al)rendszereit és szereplőit civil, gazdasági és önkormányzati szereplőket, társadalmi csoportokat o a társadalmat és a közösségeket jellemző folyamatokat és az azok közötti okokozati hatásokat, kapcsolódásokat, összefüggéseket pszichológiai ismeretekkel o értsék és átlássák az egyének és különböző társadalmi szereplők döntéseinek, cselekedeteinek mozgatórugóit, motivációit képesek legyenek rendszerben szemlélni a dolgokat. A társadalmi felelősségvállalás modul alapvetően az alábbi képességek, készségek fejlesztését célozza meg: együttműködési képesség kommunikációs készség képessé tevés képessége: a közösség tagjainak társadalmi részvételre, felelősségvállalásra, aktív cselekvésre ösztönzése tervezés elköteleződés: motiváltság, felelősségvállalás képessége nyitottság tolerancia rugalmasság önállóság A felsorolt kompetenciák többsége szerepel a Budai Kozma szerzőpáros (2011) által A kompetencia alapú közösségi munkás-képzés felé címmel írt tanulmányban a közösségi munkás kulcskompetenciáiként meghatározott kompetenciák között. Mint az előző fejezetben szó volt róla, a modul kiemelt feladatának tartjuk a szemlélet- 5

6 formálást is, melynek során fontos cél a közösségi elköteleződés és felelősségvállalás kialakítása; valamint a közösségi problémamegoldás, és a társadalmi részvétel igényének felébresztése. Kapcsolódás más modulokhoz A társadalmi felelősségvállalás modul az Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés számos moduljához és kurzusához kapcsolódik, illetve kapcsolható, mint pl.: Modulok: Közösségi formák, módszerek Helyi társadalom, regionalitás Közösségfejlesztés folyamata Tantárgyak: Közösségek megismerése Közösségfejlesztés eszközei Közösségfejlesztés technikái Közösség és szükségletfelmérés Helyi társadalom politika regionalitás A képzés ezen moduljaival összhangban a Társadalmi felelősségvállalás modul hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösségek helyzetének és szükségleteinek megismerése után a közösségfejlesztéshez felhasználható ismeretek, módszerek, technikák birtokába jussanak a hallgatók, illetve tágítsák és árnyalják e tudásukat, valamint, hogy a különböző szektorok (civil, önkormányzati, piaci) közötti komplex tevékenységrendszerekben gondolkodjanak. E tárgyakkal és modulokkal együtt a továbbképzésben résztvevők olyan tudás és olyan szemlélet birtokába juthatnak, amellyel, mint közösségi szociális munkások eredményesen segíthetik hozzá a különböző közösségeket/csoportokat érdekeik hatékony képviseletéhez, érvényesítéséhez. Hozzá járulhatnak annak felismeréséhez, hogy saját és 6

7 környezete/közössége helyzetéért, életminőségéért mindenki maga is felelős, akár egyénről, csoportról, vagy szervezetről, intézményről, cégről legyen is szó. Ezen túl segíthetik a társadalmi részvételhez, cselekvéshez szükséges mobilizálást, ösztönözhetik a társadalmi felelősségvállalásba való bekapcsolódást, amellyel összességében a közösség (a társadalom!) fejlesztését segítik elő. Tartalom logikai rend A tananyag az alábbi főbb témaköröknek megfelelően kerül feldolgozásra: Civil társadalom fogalmának értelmezése Politikai / társadalmi nyilvánosság alakulása Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Önkéntesség, önkéntes tevékenység Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Társadalmi szerepvállalási stratégia kimunkálása A modul struktúrájából következően a fogalmi definíciók két témakör köré csoportosítva kerülnek értelmezésre: civil társadalom, társadalmi/politikai nyilvánosság társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szerepvállalás Az egyes témakörök alaptartalma 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése a. Civil társadalom eszméje b. Civil társadalom értelmezésének alakulása Arisztotelésztől napjainkig c. Civil társadalom komponensei 7

8 d. Civil társadalom civil szféra nonprofit szektor civil / nonprofit szervezetek 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása a. Politikai / társadalmi nyilvánosság fogalmának értelmezése, annak változásai b. A nyilvánosság struktúrái c. A nyilvánosság politikai funkciói d. Közvélemény fogalmának tisztázása e. Közbizalom kérdése, alakulása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség a. Társadalmi felelősség, felelősségvállalás fogalmának tisztázása b. Vállalati CSR tevékenységek megismerése CSR szemlélet, filozófia CSR dimenziói, tevékenységek CSR gyakorlatára irányuló kutatások c. Civil szervezetek szerepvállalása szerepük és jelentőségük tevékenységeik, feladatvállalásuk d. Más intézmények, szervezetek szerepvállalása (pl. szociális intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények stb.) e. Állampolgári kezdeményezések, közösségi részvétel f. Egyéni tevékenységek, cselekvések, (pl. önkéntes tevékenység) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése a. állampolgári aktivitás b. közösségi részvétel társadalmi részvétel helyi ügyek befolyásolásának lehetőségei c. társadalmi részvétel technikái hagyományos új/modern d. konzultatív technikák megismerése (pl. részvételi költségvetés, 8

9 Állampolgári Tanács, Jövőműhely, deliberatív közvélemény-kutatás stb.) 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység a. definiálása, értelmezése b. az önkéntesség nagyságrendjének, jellemzőinek megismerése c. önkéntesek motivációi d. önkéntes törvény (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. tv.) megismerése e. önkéntesség fejlesztésére irányuló stratégia (A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája ) megismerése, értékelése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek a. szociális gazdaság értelmezése b. szociális szövetkezetek c. szociális vállalkozások d. szociális szövetkezetek és szociális vállalkozások megalakulásának feltételei 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek a. politikai környezet b. jogi környezet c. gazdasági környezet d. társadalom morális állapota a szolidaritás, mint társadalmi (alap)érték 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele a. A társadalom különböző ágensei (civil szervezetek, cégek, vállalkozások, különböző intézmények [önkormányzatok, szociális intézmények, oktatási intézmények stb.], egyének) társadalmi felelősségvállasának konkrét példái jó gyakorlatok (best practice-k) megismerése 9

10 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása a. A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) megtervezése és b. lebonyolítása Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A modul tartalma elméleti és gyakorlati elemekből áll, melyek arányát az egyes témakörök jellege határozza meg, de mindenképpen az elmélet és a gyakorlat integrációjára törekszünk. A képzés során egyrészt új ismeretek birtokába jutnak a hallgatók, másrészt már meglévő ismereteik, tudásuk pontosítására, illetve esetleges téves információik, megállapításaik tisztázására, eloszlatására van lehetőség. Mind az elméleti, mind a gyakorlati tudáselemek elsajátítása során nagy szerepet szánunk a diákok aktivitásának, interaktív, cselekvő részvételének, önálló munkájának. Az elméleti anyagrészekből főként az ajánlott irodalom segítségével tudnak felkészülni a tanulók, hogy képesek legyenek aktívan közreműködni a tananyag feldolgozásában, a vitákban. A tanulási tevékenység fontos részét képezi a tanulók saját élményeinek, tapasztalatainak, tudásának a többiekkel való megosztása, feldolgozása is. A kurzus tanulási folyamata során az előadások mellett számos gyakorlati tanulási feladatot kapnak a hallgatók. A feladatok egy részét kiscsoportban oldják meg, végzik el a hallgatók. A csoportmunkát fontos és hatékony tanulás-módszertani eszköznek tartjuk, mely az együttes és az egymástól való tanulás élményét nyújtja, miközben maga is tanulási tapasztalatot jelent. A team-munka lehetőséget ad a diákok tudásának összeadódására, az álláspontok, vélemények ütköztetésére, egyeztetésére (vitára), fejleszti az együttműködésikooperációs képességet, a kommunikációs készséget, a toleranciát, a rugalmasságot. Amennyiben a hallgatók összetétele lehetővé teszi, a kiscsoportok kialakításánál az IP szemléletet tartjuk szem előtt, azaz a különböző szakokra járó tanulók vegyesen alkotják a csoportokat, hogy érvényesülhessen a több szempontú megközelítés és az interprofesszionális 10

11 tanulás lehetősége; a hallgatók megtapasztalhassák, hogy ugyanarról a dologról a különböző szakmák különböző tudásokkal, ismeretekkel rendelkez(het)nek (szakmaspecifikus tudás). A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése Feladat: A civil társadalom értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a civil társadalom értelmezésének (fogalma, megközelítésekről, elméleti álláspontok) változásáról 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása Előadás: a politikai/társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos elméleti háttér megismerése Feladat1: a bizalommal, közbizalommal kapcsolatos elképzelések, illetve saját tapasztalatok megosztása Feladat2: A Közbizalom gyorsjelentés kiscsoportos munkában való feldolgozása, társak előtti prezentálása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Feladat1: A társadalmi felelősség, felelősségvállalás/szerepvállalás értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a vállalati CSR tevékenységről, a civil szervezetek és más társadalmi szereplők szerepvállalásáról elméleti háttér és kutatási tapasztalatok megismerése Feladat2: Kiscsoportos munkában vállalati honlapok tanulmányozása annak felderítése érdekében, hogy megjelenik-e és hogyan a társadalmi felelősségvállalás gondolata/koncepciója Feladat3: Kiscsoportos munkában vállalati CSR stratégiák elemzése (pl. MOL, 11

12 EON, AUDI stb.) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Feladat1: Kiscsoportos munkában a helyi ügyek befolyásolásának lehetőségeiről való gondolkodás, a hallgatók által eddig ismert technikák összegyűjtése Előadás: A társadalmi részvétel hagyományos és modern technikáinak megismertetése 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység Előadás az önkéntességről (definiálás, nagyságrendje, jellemzői) Feladat1: Saját önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok, élmények megosztása Feladat2: Kiscsoportos munkában az önkéntesség motivációinak összegyűjtése, majd az elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Feladat3: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (önkéntes tv.) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése Feladat4: A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája c. dokumentum kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése Feladat5: Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Előadás: a szociális gazdaságra vonatkozó elméleti háttér átadása Feladat1: A Szociális szövetkezetek alapítására vonatkozó jogi háttér (Szövetkezetekről szóló évi X. törvény; 141/2006. [IV.29.] Kormányrendelet) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése 12

13 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek Feladat1: Kiscsoportos formában a társadalmi részvételt, társadalmi felelősségvállalást befolyásoló tényezőkről való gondolkodás, majd az elképzelések közös megvitatása Feladat2: A készülő civil törvény kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös megvitatása 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Feladat1: Minden hallgató lehetőleg a saját lakóhelyén, közösségi környezetében kutasson fel olyan szervezetet, intézményt, vállalatot vagy személyt, aki/amely jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak/ szerepvállalásnak. Ismerje meg e szervezet/cég/egyén tevékenységét, szerepvállalását és egy maximum 15 perces prezentációban ismertesse azt meg a társakkal is. A feladatot egyénileg (létszámtól függően maximum párban) kell megoldani. Feladat2: A bemutatott szervezetekből elkészíthető egy közös Jó gyakorlatok gyűjtemény is. Bár a témakörök között a 8. helyen szerepel a konkrét példák megismerése és bemutatása, kb. a félév felétől (7 8. hét) e feladatkör folyamatosan jelen lesz a tanórákon, azaz minden alkalommal egy két hallgató prezentációja beépítésre kerül a tanmenetbe. 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása Feladat1-2: A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) kiscsoportos munka keretében való megtervezése és lebonyolítása A modul fontos céljaként fogalmazódott meg, hogy a hallgatók képessé váljanak a társadalmi felelősségvállalásra, illetve mások ilyen tevékenységre ösztönzésére. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha tanulási folyamatuk során lehetőséget biztosítunk számukra e dolog gyakorlására, kísérletezésre, így a félév során kiscsoportos munka 13

14 keretein belül ki kell dolgozniuk egy cselekvési tervet olyan akció, tevékenység, cselekmény stb. lebonyolítására, amely beleillik a társadalmi felelősségvállalás keretei közé, melynek megbeszélése, értékelése közösen történik. Ennek kimunkálását és lebonyolítását segítik a félév során megismert és feldolgozott szerepvállalási, részvételi technikák, módszerek, valamint pozitív kezdeményezések, konkrét példák (best practice-k) is. Az elkészült akciótervek közül a legmegvalósíthatóbbakat a vizsgaidőszakban a lehetőségekhez mérten közösen meg is kell valósítani. Értékelés Az értékelés 1 5-ig terjedő érdemjegy formájában történik az órai aktivitás, a csoportmunkákban való aktív és építő közreműködés, az egyéni feladat (konkrét példa megismerése és a társaknak való bemutatása), valamint egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Az értékelésben a csoportmunkában végzett feladatok közül kiemelt súlyt kap a társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási akcióterv kimunkálása. A zárthelyi dolgozatban az elméleti tudás elsajátításának ellenőrzése történik. Jeles érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel hatékonyan segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 85%-os eredményt ér el. Jó érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többnyire cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 75%-os eredményt ér el. Közepes érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többé-kevésbé cselekvő részese, de észrevételei, megnyilvánulásai nem mindig segítik a közös munkát, nem minden esetben járulnak hozzá építő jelleggel a 14

15 tanulási folyamathoz és a feladatok megoldásához. Az akcióterv készítése során a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket segítséggel tudja használni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 65%-os eredményt ér el. Elégséges érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során inkább passzív, a csoportmunkáknak nem cselekvő részese, nem segíti a közösen elvégzendő feladatok hatékony kimunkálását. Az akcióterv készítéséhez ötleteivel alig járul hozzá, a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket a tervezés során csak sok segítséggel képes alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 55%-os eredményt ér el. Elégtelen érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során passzív, a csoportmunkákba nem kapcsolódik be, egyáltalán nem segíti a közösen elvégzendő feladatok elkészítését. Az akciótervhez ötleteivel nem járul hozzá, és a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket sem képes a tervezés során alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve 55% alatti eredményt ér el. 15

16 Irodalom Kötelező irodalom: 1) Budai István- Nárai Márta (szerk.) (2011) Közösségi munka társadalmi bevonás integráció. c. kötet egyes tanulmányai. Széchenyi István Egyetem, Győr.; 2) Nizák P. Péterfi F. (2005) A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság. Márkus E. (szerk.) Ismerd, értsd, hogy cselekedhess. EMLA, Budapest; 3) Pataki György (2007) Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában. Civil Szemle o. A gyakorlati feladatokon feldolgozásra kerülő dokumentumok: 1) Czika K. F. Tóth A. (2006) A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2) Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 3) Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának munkaterve. (2010) Nemzeti Koordináló Testület, Budapest. Ajánlott irodalom: 1. Brachinger Tamás (2008) Civil kezdeményezések hatása a városi kormányzásra. Tér és Társadalom o. 2. Czike K. Kuti É. (2006) Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2. Habermas, J. (1993) A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég Gondolat, Budapest. 3. Huszár Ákos (2005a) A civil társadalom modern fogalma. Némedi Dénes Szabadi Vera (szerk.) Kötő-jelek. ELTE Szociológia Doktori Iskola Évkönyve ELTE- TÁTK, Budapest o. 4. Huszár Ákos (2005b) Civil társadalom és kritikai elmélet. Századvég o. 16

17 5. Kákai L. (2004) Önkormányzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban. Századvég Kiadó, Budapest. 6. Nárai M. Reisinger A. (2008) Vállalati adományozás a nonprofit szervezetek támogatása, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás része. In: Szigeti C. (szerk.) Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék, Győr. http: gtk.sze.hu/conferences/csr/dokumentumok/4/ o. 7. Nárai M. (2005) Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén. Esély o. 8. Nárai M. (2004) A civil szervezetek szerepe és jelentősége az egyének, közösségek, illetve a társadalom számára. Educatio. 4. szám (Tél) o. 9. Petheő A. I. (2009) A vállalati társadalmi felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás. PhD. értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 10. Pósfay P. (2008) Együtt tervezve a közös jövőt Esettanulmány. Parola o. 11. Reisinger A. (2010) Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére. Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Győr. 12. Seligman, A. (1997) A civil társadalom eszméje. Kávé Kiadó, Budapest. 13. Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 14. Örülök, hogy segíthettem Beszélgetések a társadalmi szerepvállalásról. (2006) Kossuth Kiadó, Budapest. 15. Sennet, R. (1998) A közéleti ember bukása. Helikon Kiadó, Budapest. 17

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás

SMAK404 Civil és demokrácia tanulmányok Liling Tamás WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA AZ ELŐADÁS TARTALMA A helyi problémák Felelősségvállalás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul

A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul Készítette: Dr. Tóbiás László 2011. június A.) Címe A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés B.) Alapelvei -

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd Győr, 2010. március 27. pontok. Műhelymunka, Széchenyi István Egyetem A vállalkozásoktatás

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 247/2008 MAGYARY ZOLTÁN FELSŐOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. postacím: 1461 Budapest, Pf.: 391. A kuratórium titkára: Galamb Veronika referens: Czinkos Tímea telefon: 30/755-0488

Részletesebben

Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?*

Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?* Németh László Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?* Izgalmas kérdésfeltevés a szociális munka napja alkalmából 2004-ben. A mindennapokat meghatározó kérdés, amelyre a mindennapokban

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés.

A közösségi szolgálat pedagógiai célzatú kötelezettség, a tevékenység kiválasztásában azonban megvalósulhat a szabad döntés. Az iskolai közösségi szolgálat A köznevelési törvény 2016-tól az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti így az érettségi a tantárgyi tudás mérésén túl a szociális

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak 1 szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: T03010 III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

InnoKenn. 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás. Célcsoport: Külső innovációs szakértők

InnoKenn. 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás. Célcsoport: Külső innovációs szakértők InnoKenn 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás Célcsoport: Külső innovációs szakértők 1 Az innováció alapdefiníciója Az innovációk minőségileg új termék- és szolgáltatásötletek termék- és szolgáltatásfejlesztések

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam Fenntarthatóság az életemben Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Vásárhelyi Judit Címlapkép:

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport)

Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) Projektalapí to okirat (NYEK 20. csoport) A projekt adatai: Intézmény: Évfolyam: Csoport témája: Projektgazdák: Vetési Albert Gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam Veszprém (20. csoport) Csík Andrea Kun

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben