Társadalmi felelősségvállalás modul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi felelősségvállalás modul"

Átírás

1 Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP /2-C Útitársak projekt Készítette: Dr. Nárai Márta Győr,

2 Tartalomjegyzék A modul alapelvei indokoltsága... 3 A modul céljai... 4 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció... 5 Kapcsolódás más modulokhoz... 6 Tartalom logikai rend... 7 Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez Értékelés Irodalom

3 A modul alapelvei indokoltsága Napjaink társadalmi, gazdasági változásai, folyamatai számos kedvezőtlen következménnyel járnak; a társadalmi problémák globális és lokális szinten egyaránt egyre szembetűnőbbek, és a társadalom normális/elfogadható működéséhez kezelésük, megoldásuk elengedhetetlen. Felelős polgárként azonban nem hagyhatjuk pusztán az államra/kormányra a fontos kollektív érdekek képviseletét, védelmét, a társadalmi problémák megoldásának, enyhítésének tevékenységét. Másrészt tagadhatatlan, hogy az állami szerepvállalás leépülése (leépítése), visszaszorulása a jóléti ellátások biztosításában, vagy más (pl. környezeti, emberjogi, esélyegyenlőségi stb.) problémák kezelésében, megoldásában, továbbá a szubszidiaritás elvének előtérbe helyeződése mindinkább meg is követeli a szervezetektől, intézményektől, cégektől, az egyénektől (!) az aktívabb társadalmi, közösségi szerepvállalást, a szűkebbtágabb környezetük, közösségük sorsának, jelenének, jövőjének alakításában való felelős részvételt, felelős cselekvést. Ez egyaránt jelenthet aktív bekapcsolódást a közösség ügyeinek alakításába, döntések befolyásolását, alternatív szolgáltatások biztosítását, érdekek képviseletét, felelős üzleti tevékenységet, önkéntes munkát stb. A társadalmi felelősségvállalás kérdése egyre inkább előtérbe kerül tehát, egyre aktuálisabb, ami elengedhetetlenné teszi, hogy a felsőoktatásban tanuló, tehát nemcsak a szociális képzésben részt vevő, diákok tananyagába is beépüljenek a társadalmi felelősségvállalással, társadalmi/közösségi részvétellel kapcsolatos tudásanyagok, módszerek-technikák, információk. Ez egyben szemléletformálást is lehetővé tesz e tevékenység fontosságának hangsúlyozásával, a társadalom sikerességében játszott nem lebecsülhető szerepének tudatosításával. 3

4 A modul céljai A modul alapvető célja, hogy a diákok minél szélesebb spektrumból, holisztikus megközelítésben ismerkedjenek a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás témakörével. A féléves kurzus feladata, hogy az órákon részt vevő diákok elsajátítsák a társadalmi felelősségvállalás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, megismerkedjenek a különböző részvételi, szerepvállalási lehetőségekkel, módszerekkel (eszközökkel, technikákkal), azok eredményességével, hatékonyságával, befolyásoló erejével, korlátaival, nehézségeivel. Továbbá, hogy megismerjék, milyen hatások, tényezők befolyásolják az egyes társadalmi szereplők egyének, civil szervezetek, gazdasági szereplők, önkormányzatok, egyéb intézmények társadalmi felelősségvállassal, aktív szerepvállalással kapcsolatos aktivitását, illetve lehetőségeit. Az ismeretek átadása mellett a társadalmi felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozásával, eszközeinek, példáinak a megismertetésével a modul célja egyben a szemléletformálás is. Egyértelműen arra törekszünk, hogy a hallgatók ne csak elsajátítsák az ismereteket, hanem megértsék a közösségért felelős cselekvés szemléletének fontosságát, beépítsék saját értékrendjükbe a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás értékét és igényét. Egyben képesek is legyenek (képessé váljanak) az ez irányú aktivitás kifejtésére, illetve mások (akár személyek, akár szervezetek, intézmények) erre való ösztönzésére, aktivizálására. 4

5 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció Ahhoz, hogy a kurzuson részt vevő diákok kellően tudják elsajátítani, feldolgozni a kurzus során elhangzott tudásanyagot, információkat, szükséges, hogy rendelkezzenek megfelelő társadalomismerettel o azaz ismerjék a társadalom különböző (al)rendszereit és szereplőit civil, gazdasági és önkormányzati szereplőket, társadalmi csoportokat o a társadalmat és a közösségeket jellemző folyamatokat és az azok közötti okokozati hatásokat, kapcsolódásokat, összefüggéseket pszichológiai ismeretekkel o értsék és átlássák az egyének és különböző társadalmi szereplők döntéseinek, cselekedeteinek mozgatórugóit, motivációit képesek legyenek rendszerben szemlélni a dolgokat. A társadalmi felelősségvállalás modul alapvetően az alábbi képességek, készségek fejlesztését célozza meg: együttműködési képesség kommunikációs készség képessé tevés képessége: a közösség tagjainak társadalmi részvételre, felelősségvállalásra, aktív cselekvésre ösztönzése tervezés elköteleződés: motiváltság, felelősségvállalás képessége nyitottság tolerancia rugalmasság önállóság A felsorolt kompetenciák többsége szerepel a Budai Kozma szerzőpáros (2011) által A kompetencia alapú közösségi munkás-képzés felé címmel írt tanulmányban a közösségi munkás kulcskompetenciáiként meghatározott kompetenciák között. Mint az előző fejezetben szó volt róla, a modul kiemelt feladatának tartjuk a szemlélet- 5

6 formálást is, melynek során fontos cél a közösségi elköteleződés és felelősségvállalás kialakítása; valamint a közösségi problémamegoldás, és a társadalmi részvétel igényének felébresztése. Kapcsolódás más modulokhoz A társadalmi felelősségvállalás modul az Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés számos moduljához és kurzusához kapcsolódik, illetve kapcsolható, mint pl.: Modulok: Közösségi formák, módszerek Helyi társadalom, regionalitás Közösségfejlesztés folyamata Tantárgyak: Közösségek megismerése Közösségfejlesztés eszközei Közösségfejlesztés technikái Közösség és szükségletfelmérés Helyi társadalom politika regionalitás A képzés ezen moduljaival összhangban a Társadalmi felelősségvállalás modul hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösségek helyzetének és szükségleteinek megismerése után a közösségfejlesztéshez felhasználható ismeretek, módszerek, technikák birtokába jussanak a hallgatók, illetve tágítsák és árnyalják e tudásukat, valamint, hogy a különböző szektorok (civil, önkormányzati, piaci) közötti komplex tevékenységrendszerekben gondolkodjanak. E tárgyakkal és modulokkal együtt a továbbképzésben résztvevők olyan tudás és olyan szemlélet birtokába juthatnak, amellyel, mint közösségi szociális munkások eredményesen segíthetik hozzá a különböző közösségeket/csoportokat érdekeik hatékony képviseletéhez, érvényesítéséhez. Hozzá járulhatnak annak felismeréséhez, hogy saját és 6

7 környezete/közössége helyzetéért, életminőségéért mindenki maga is felelős, akár egyénről, csoportról, vagy szervezetről, intézményről, cégről legyen is szó. Ezen túl segíthetik a társadalmi részvételhez, cselekvéshez szükséges mobilizálást, ösztönözhetik a társadalmi felelősségvállalásba való bekapcsolódást, amellyel összességében a közösség (a társadalom!) fejlesztését segítik elő. Tartalom logikai rend A tananyag az alábbi főbb témaköröknek megfelelően kerül feldolgozásra: Civil társadalom fogalmának értelmezése Politikai / társadalmi nyilvánosság alakulása Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Önkéntesség, önkéntes tevékenység Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Társadalmi szerepvállalási stratégia kimunkálása A modul struktúrájából következően a fogalmi definíciók két témakör köré csoportosítva kerülnek értelmezésre: civil társadalom, társadalmi/politikai nyilvánosság társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szerepvállalás Az egyes témakörök alaptartalma 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése a. Civil társadalom eszméje b. Civil társadalom értelmezésének alakulása Arisztotelésztől napjainkig c. Civil társadalom komponensei 7

8 d. Civil társadalom civil szféra nonprofit szektor civil / nonprofit szervezetek 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása a. Politikai / társadalmi nyilvánosság fogalmának értelmezése, annak változásai b. A nyilvánosság struktúrái c. A nyilvánosság politikai funkciói d. Közvélemény fogalmának tisztázása e. Közbizalom kérdése, alakulása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség a. Társadalmi felelősség, felelősségvállalás fogalmának tisztázása b. Vállalati CSR tevékenységek megismerése CSR szemlélet, filozófia CSR dimenziói, tevékenységek CSR gyakorlatára irányuló kutatások c. Civil szervezetek szerepvállalása szerepük és jelentőségük tevékenységeik, feladatvállalásuk d. Más intézmények, szervezetek szerepvállalása (pl. szociális intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények stb.) e. Állampolgári kezdeményezések, közösségi részvétel f. Egyéni tevékenységek, cselekvések, (pl. önkéntes tevékenység) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése a. állampolgári aktivitás b. közösségi részvétel társadalmi részvétel helyi ügyek befolyásolásának lehetőségei c. társadalmi részvétel technikái hagyományos új/modern d. konzultatív technikák megismerése (pl. részvételi költségvetés, 8

9 Állampolgári Tanács, Jövőműhely, deliberatív közvélemény-kutatás stb.) 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység a. definiálása, értelmezése b. az önkéntesség nagyságrendjének, jellemzőinek megismerése c. önkéntesek motivációi d. önkéntes törvény (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. tv.) megismerése e. önkéntesség fejlesztésére irányuló stratégia (A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája ) megismerése, értékelése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek a. szociális gazdaság értelmezése b. szociális szövetkezetek c. szociális vállalkozások d. szociális szövetkezetek és szociális vállalkozások megalakulásának feltételei 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek a. politikai környezet b. jogi környezet c. gazdasági környezet d. társadalom morális állapota a szolidaritás, mint társadalmi (alap)érték 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele a. A társadalom különböző ágensei (civil szervezetek, cégek, vállalkozások, különböző intézmények [önkormányzatok, szociális intézmények, oktatási intézmények stb.], egyének) társadalmi felelősségvállasának konkrét példái jó gyakorlatok (best practice-k) megismerése 9

10 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása a. A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) megtervezése és b. lebonyolítása Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A modul tartalma elméleti és gyakorlati elemekből áll, melyek arányát az egyes témakörök jellege határozza meg, de mindenképpen az elmélet és a gyakorlat integrációjára törekszünk. A képzés során egyrészt új ismeretek birtokába jutnak a hallgatók, másrészt már meglévő ismereteik, tudásuk pontosítására, illetve esetleges téves információik, megállapításaik tisztázására, eloszlatására van lehetőség. Mind az elméleti, mind a gyakorlati tudáselemek elsajátítása során nagy szerepet szánunk a diákok aktivitásának, interaktív, cselekvő részvételének, önálló munkájának. Az elméleti anyagrészekből főként az ajánlott irodalom segítségével tudnak felkészülni a tanulók, hogy képesek legyenek aktívan közreműködni a tananyag feldolgozásában, a vitákban. A tanulási tevékenység fontos részét képezi a tanulók saját élményeinek, tapasztalatainak, tudásának a többiekkel való megosztása, feldolgozása is. A kurzus tanulási folyamata során az előadások mellett számos gyakorlati tanulási feladatot kapnak a hallgatók. A feladatok egy részét kiscsoportban oldják meg, végzik el a hallgatók. A csoportmunkát fontos és hatékony tanulás-módszertani eszköznek tartjuk, mely az együttes és az egymástól való tanulás élményét nyújtja, miközben maga is tanulási tapasztalatot jelent. A team-munka lehetőséget ad a diákok tudásának összeadódására, az álláspontok, vélemények ütköztetésére, egyeztetésére (vitára), fejleszti az együttműködésikooperációs képességet, a kommunikációs készséget, a toleranciát, a rugalmasságot. Amennyiben a hallgatók összetétele lehetővé teszi, a kiscsoportok kialakításánál az IP szemléletet tartjuk szem előtt, azaz a különböző szakokra járó tanulók vegyesen alkotják a csoportokat, hogy érvényesülhessen a több szempontú megközelítés és az interprofesszionális 10

11 tanulás lehetősége; a hallgatók megtapasztalhassák, hogy ugyanarról a dologról a különböző szakmák különböző tudásokkal, ismeretekkel rendelkez(het)nek (szakmaspecifikus tudás). A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése Feladat: A civil társadalom értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a civil társadalom értelmezésének (fogalma, megközelítésekről, elméleti álláspontok) változásáról 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása Előadás: a politikai/társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos elméleti háttér megismerése Feladat1: a bizalommal, közbizalommal kapcsolatos elképzelések, illetve saját tapasztalatok megosztása Feladat2: A Közbizalom gyorsjelentés kiscsoportos munkában való feldolgozása, társak előtti prezentálása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Feladat1: A társadalmi felelősség, felelősségvállalás/szerepvállalás értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a vállalati CSR tevékenységről, a civil szervezetek és más társadalmi szereplők szerepvállalásáról elméleti háttér és kutatási tapasztalatok megismerése Feladat2: Kiscsoportos munkában vállalati honlapok tanulmányozása annak felderítése érdekében, hogy megjelenik-e és hogyan a társadalmi felelősségvállalás gondolata/koncepciója Feladat3: Kiscsoportos munkában vállalati CSR stratégiák elemzése (pl. MOL, 11

12 EON, AUDI stb.) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Feladat1: Kiscsoportos munkában a helyi ügyek befolyásolásának lehetőségeiről való gondolkodás, a hallgatók által eddig ismert technikák összegyűjtése Előadás: A társadalmi részvétel hagyományos és modern technikáinak megismertetése 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység Előadás az önkéntességről (definiálás, nagyságrendje, jellemzői) Feladat1: Saját önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok, élmények megosztása Feladat2: Kiscsoportos munkában az önkéntesség motivációinak összegyűjtése, majd az elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Feladat3: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (önkéntes tv.) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése Feladat4: A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája c. dokumentum kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése Feladat5: Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Előadás: a szociális gazdaságra vonatkozó elméleti háttér átadása Feladat1: A Szociális szövetkezetek alapítására vonatkozó jogi háttér (Szövetkezetekről szóló évi X. törvény; 141/2006. [IV.29.] Kormányrendelet) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése 12

13 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek Feladat1: Kiscsoportos formában a társadalmi részvételt, társadalmi felelősségvállalást befolyásoló tényezőkről való gondolkodás, majd az elképzelések közös megvitatása Feladat2: A készülő civil törvény kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös megvitatása 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Feladat1: Minden hallgató lehetőleg a saját lakóhelyén, közösségi környezetében kutasson fel olyan szervezetet, intézményt, vállalatot vagy személyt, aki/amely jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak/ szerepvállalásnak. Ismerje meg e szervezet/cég/egyén tevékenységét, szerepvállalását és egy maximum 15 perces prezentációban ismertesse azt meg a társakkal is. A feladatot egyénileg (létszámtól függően maximum párban) kell megoldani. Feladat2: A bemutatott szervezetekből elkészíthető egy közös Jó gyakorlatok gyűjtemény is. Bár a témakörök között a 8. helyen szerepel a konkrét példák megismerése és bemutatása, kb. a félév felétől (7 8. hét) e feladatkör folyamatosan jelen lesz a tanórákon, azaz minden alkalommal egy két hallgató prezentációja beépítésre kerül a tanmenetbe. 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása Feladat1-2: A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) kiscsoportos munka keretében való megtervezése és lebonyolítása A modul fontos céljaként fogalmazódott meg, hogy a hallgatók képessé váljanak a társadalmi felelősségvállalásra, illetve mások ilyen tevékenységre ösztönzésére. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha tanulási folyamatuk során lehetőséget biztosítunk számukra e dolog gyakorlására, kísérletezésre, így a félév során kiscsoportos munka 13

14 keretein belül ki kell dolgozniuk egy cselekvési tervet olyan akció, tevékenység, cselekmény stb. lebonyolítására, amely beleillik a társadalmi felelősségvállalás keretei közé, melynek megbeszélése, értékelése közösen történik. Ennek kimunkálását és lebonyolítását segítik a félév során megismert és feldolgozott szerepvállalási, részvételi technikák, módszerek, valamint pozitív kezdeményezések, konkrét példák (best practice-k) is. Az elkészült akciótervek közül a legmegvalósíthatóbbakat a vizsgaidőszakban a lehetőségekhez mérten közösen meg is kell valósítani. Értékelés Az értékelés 1 5-ig terjedő érdemjegy formájában történik az órai aktivitás, a csoportmunkákban való aktív és építő közreműködés, az egyéni feladat (konkrét példa megismerése és a társaknak való bemutatása), valamint egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Az értékelésben a csoportmunkában végzett feladatok közül kiemelt súlyt kap a társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási akcióterv kimunkálása. A zárthelyi dolgozatban az elméleti tudás elsajátításának ellenőrzése történik. Jeles érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel hatékonyan segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 85%-os eredményt ér el. Jó érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többnyire cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 75%-os eredményt ér el. Közepes érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többé-kevésbé cselekvő részese, de észrevételei, megnyilvánulásai nem mindig segítik a közös munkát, nem minden esetben járulnak hozzá építő jelleggel a 14

15 tanulási folyamathoz és a feladatok megoldásához. Az akcióterv készítése során a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket segítséggel tudja használni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 65%-os eredményt ér el. Elégséges érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során inkább passzív, a csoportmunkáknak nem cselekvő részese, nem segíti a közösen elvégzendő feladatok hatékony kimunkálását. Az akcióterv készítéséhez ötleteivel alig járul hozzá, a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket a tervezés során csak sok segítséggel képes alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 55%-os eredményt ér el. Elégtelen érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során passzív, a csoportmunkákba nem kapcsolódik be, egyáltalán nem segíti a közösen elvégzendő feladatok elkészítését. Az akciótervhez ötleteivel nem járul hozzá, és a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket sem képes a tervezés során alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve 55% alatti eredményt ér el. 15

16 Irodalom Kötelező irodalom: 1) Budai István- Nárai Márta (szerk.) (2011) Közösségi munka társadalmi bevonás integráció. c. kötet egyes tanulmányai. Széchenyi István Egyetem, Győr.; 2) Nizák P. Péterfi F. (2005) A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság. Márkus E. (szerk.) Ismerd, értsd, hogy cselekedhess. EMLA, Budapest; 3) Pataki György (2007) Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában. Civil Szemle o. A gyakorlati feladatokon feldolgozásra kerülő dokumentumok: 1) Czika K. F. Tóth A. (2006) A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2) Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 3) Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának munkaterve. (2010) Nemzeti Koordináló Testület, Budapest. Ajánlott irodalom: 1. Brachinger Tamás (2008) Civil kezdeményezések hatása a városi kormányzásra. Tér és Társadalom o. 2. Czike K. Kuti É. (2006) Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2. Habermas, J. (1993) A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég Gondolat, Budapest. 3. Huszár Ákos (2005a) A civil társadalom modern fogalma. Némedi Dénes Szabadi Vera (szerk.) Kötő-jelek. ELTE Szociológia Doktori Iskola Évkönyve ELTE- TÁTK, Budapest o. 4. Huszár Ákos (2005b) Civil társadalom és kritikai elmélet. Századvég o. 16

17 5. Kákai L. (2004) Önkormányzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban. Századvég Kiadó, Budapest. 6. Nárai M. Reisinger A. (2008) Vállalati adományozás a nonprofit szervezetek támogatása, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás része. In: Szigeti C. (szerk.) Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék, Győr. http: gtk.sze.hu/conferences/csr/dokumentumok/4/ o. 7. Nárai M. (2005) Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén. Esély o. 8. Nárai M. (2004) A civil szervezetek szerepe és jelentősége az egyének, közösségek, illetve a társadalom számára. Educatio. 4. szám (Tél) o. 9. Petheő A. I. (2009) A vállalati társadalmi felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás. PhD. értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 10. Pósfay P. (2008) Együtt tervezve a közös jövőt Esettanulmány. Parola o. 11. Reisinger A. (2010) Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére. Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Győr. 12. Seligman, A. (1997) A civil társadalom eszméje. Kávé Kiadó, Budapest. 13. Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 14. Örülök, hogy segíthettem Beszélgetések a társadalmi szerepvállalásról. (2006) Kossuth Kiadó, Budapest. 15. Sennet, R. (1998) A közéleti ember bukása. Helikon Kiadó, Budapest. 17

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Tantervi egység Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP 5.4.4 09/2 C 2009 0002 A kurzus címe: Ifjúsági közösségfejlesztés (animáció) A kurzus címe angolul

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV.

MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. Mucsi Georgina - Boros Julianna B. Erdős Márta SZAKMAI MÓDSZERTANI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS IV. - a tananyagfejlesztés gyakorlatba való átültetésének eredményei - 2012 A Szakmai módszertani készségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Farkas Olga SZTE minőségértékelési modell kiterjesztésének tapasztalatai a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon MINŐSÉGÉRTÉKELÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉS BENCHMARKING KONFERENCIA Szeged, 2006. december 15. I. HÁTTÉR

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató 2012/2013 II. félév 1 Tantárgy

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Tantárgy megnevezése Marketingstratégia Tantárgy kódja:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból

Értelmiségnevelés nem hozott anyagból egyetemi docens Széchenyi Egyetem PLESZKI Szociális tanulmányok tanszék Értelmiségnevelés nem hozott anyagból A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél

A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT. Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó alapszakon szerzett oklevél A szakirányú továbbképzés megnevezése: VÁLTOZÁS- ÉS VÁLSÁGMENEDZSMENT Szakképzettség: változás- és válságmenedzser Képzési terület: gazdaságtudományok Jelentkezési feltételek: bármilyen végzettséget adó

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nonprofit számvitel. tanulmányokhoz III. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nonprofit számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nonprofit számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZEMÉLYES KOMPETENCIA FEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSBAN DOLGOZÓ VEZETŐK RÉSZÉRE 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk!

Események TÁMOP MEGHÍVÓ. Tisztelt Partnerünk! Események TÁMOP TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A PROJEKT KERETÉBEN?KARRIERPÁLYA A SZOCIÁLIS KÉPZÉSEKBEN? CÍMMEL SZERVEZETT WORKSHOPRA Idõpont: 2012. június 13. (szerda) A workshopon való részvétel ingyenes!

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával

Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Multimédia anyagok szerkesztése kurzus hatékonyságnövelése web alapú projekt módszer alkalmazásával Béres Ilona Heller Farkas Főiskola Turcsányi-Szabó Márta ELTE-IK Média és Oktatásinformatika Tanszék

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN SZATMÁRINÉ DR. BALOGH MÁRIA: A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZEREPE A DUÁLIS KÉPZÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSBEN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre

Családi ünnepek, rítusok. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 11. évfolyam. Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre Családi ünnepek, rítusok Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Simon Gabriella Címlapkép. szkb211_03_00 MODULLEÍRÁS

Részletesebben