Társadalmi felelősségvállalás modul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi felelősségvállalás modul"

Átírás

1 Társadalmi felelősségvállalás modul TÁMOP /2-C Útitársak projekt Készítette: Dr. Nárai Márta Győr,

2 Tartalomjegyzék A modul alapelvei indokoltsága... 3 A modul céljai... 4 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció... 5 Kapcsolódás más modulokhoz... 6 Tartalom logikai rend... 7 Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez Értékelés Irodalom

3 A modul alapelvei indokoltsága Napjaink társadalmi, gazdasági változásai, folyamatai számos kedvezőtlen következménnyel járnak; a társadalmi problémák globális és lokális szinten egyaránt egyre szembetűnőbbek, és a társadalom normális/elfogadható működéséhez kezelésük, megoldásuk elengedhetetlen. Felelős polgárként azonban nem hagyhatjuk pusztán az államra/kormányra a fontos kollektív érdekek képviseletét, védelmét, a társadalmi problémák megoldásának, enyhítésének tevékenységét. Másrészt tagadhatatlan, hogy az állami szerepvállalás leépülése (leépítése), visszaszorulása a jóléti ellátások biztosításában, vagy más (pl. környezeti, emberjogi, esélyegyenlőségi stb.) problémák kezelésében, megoldásában, továbbá a szubszidiaritás elvének előtérbe helyeződése mindinkább meg is követeli a szervezetektől, intézményektől, cégektől, az egyénektől (!) az aktívabb társadalmi, közösségi szerepvállalást, a szűkebbtágabb környezetük, közösségük sorsának, jelenének, jövőjének alakításában való felelős részvételt, felelős cselekvést. Ez egyaránt jelenthet aktív bekapcsolódást a közösség ügyeinek alakításába, döntések befolyásolását, alternatív szolgáltatások biztosítását, érdekek képviseletét, felelős üzleti tevékenységet, önkéntes munkát stb. A társadalmi felelősségvállalás kérdése egyre inkább előtérbe kerül tehát, egyre aktuálisabb, ami elengedhetetlenné teszi, hogy a felsőoktatásban tanuló, tehát nemcsak a szociális képzésben részt vevő, diákok tananyagába is beépüljenek a társadalmi felelősségvállalással, társadalmi/közösségi részvétellel kapcsolatos tudásanyagok, módszerek-technikák, információk. Ez egyben szemléletformálást is lehetővé tesz e tevékenység fontosságának hangsúlyozásával, a társadalom sikerességében játszott nem lebecsülhető szerepének tudatosításával. 3

4 A modul céljai A modul alapvető célja, hogy a diákok minél szélesebb spektrumból, holisztikus megközelítésben ismerkedjenek a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás témakörével. A féléves kurzus feladata, hogy az órákon részt vevő diákok elsajátítsák a társadalmi felelősségvállalás elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, megismerkedjenek a különböző részvételi, szerepvállalási lehetőségekkel, módszerekkel (eszközökkel, technikákkal), azok eredményességével, hatékonyságával, befolyásoló erejével, korlátaival, nehézségeivel. Továbbá, hogy megismerjék, milyen hatások, tényezők befolyásolják az egyes társadalmi szereplők egyének, civil szervezetek, gazdasági szereplők, önkormányzatok, egyéb intézmények társadalmi felelősségvállassal, aktív szerepvállalással kapcsolatos aktivitását, illetve lehetőségeit. Az ismeretek átadása mellett a társadalmi felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozásával, eszközeinek, példáinak a megismertetésével a modul célja egyben a szemléletformálás is. Egyértelműen arra törekszünk, hogy a hallgatók ne csak elsajátítsák az ismereteket, hanem megértsék a közösségért felelős cselekvés szemléletének fontosságát, beépítsék saját értékrendjükbe a társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás értékét és igényét. Egyben képesek is legyenek (képessé váljanak) az ez irányú aktivitás kifejtésére, illetve mások (akár személyek, akár szervezetek, intézmények) erre való ösztönzésére, aktivizálására. 4

5 Fejlesztendő kompetenciák, szemléletalakítás, értékorientáció Ahhoz, hogy a kurzuson részt vevő diákok kellően tudják elsajátítani, feldolgozni a kurzus során elhangzott tudásanyagot, információkat, szükséges, hogy rendelkezzenek megfelelő társadalomismerettel o azaz ismerjék a társadalom különböző (al)rendszereit és szereplőit civil, gazdasági és önkormányzati szereplőket, társadalmi csoportokat o a társadalmat és a közösségeket jellemző folyamatokat és az azok közötti okokozati hatásokat, kapcsolódásokat, összefüggéseket pszichológiai ismeretekkel o értsék és átlássák az egyének és különböző társadalmi szereplők döntéseinek, cselekedeteinek mozgatórugóit, motivációit képesek legyenek rendszerben szemlélni a dolgokat. A társadalmi felelősségvállalás modul alapvetően az alábbi képességek, készségek fejlesztését célozza meg: együttműködési képesség kommunikációs készség képessé tevés képessége: a közösség tagjainak társadalmi részvételre, felelősségvállalásra, aktív cselekvésre ösztönzése tervezés elköteleződés: motiváltság, felelősségvállalás képessége nyitottság tolerancia rugalmasság önállóság A felsorolt kompetenciák többsége szerepel a Budai Kozma szerzőpáros (2011) által A kompetencia alapú közösségi munkás-képzés felé címmel írt tanulmányban a közösségi munkás kulcskompetenciáiként meghatározott kompetenciák között. Mint az előző fejezetben szó volt róla, a modul kiemelt feladatának tartjuk a szemlélet- 5

6 formálást is, melynek során fontos cél a közösségi elköteleződés és felelősségvállalás kialakítása; valamint a közösségi problémamegoldás, és a társadalmi részvétel igényének felébresztése. Kapcsolódás más modulokhoz A társadalmi felelősségvállalás modul az Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés számos moduljához és kurzusához kapcsolódik, illetve kapcsolható, mint pl.: Modulok: Közösségi formák, módszerek Helyi társadalom, regionalitás Közösségfejlesztés folyamata Tantárgyak: Közösségek megismerése Közösségfejlesztés eszközei Közösségfejlesztés technikái Közösség és szükségletfelmérés Helyi társadalom politika regionalitás A képzés ezen moduljaival összhangban a Társadalmi felelősségvállalás modul hozzájárul ahhoz, hogy a helyi közösségek helyzetének és szükségleteinek megismerése után a közösségfejlesztéshez felhasználható ismeretek, módszerek, technikák birtokába jussanak a hallgatók, illetve tágítsák és árnyalják e tudásukat, valamint, hogy a különböző szektorok (civil, önkormányzati, piaci) közötti komplex tevékenységrendszerekben gondolkodjanak. E tárgyakkal és modulokkal együtt a továbbképzésben résztvevők olyan tudás és olyan szemlélet birtokába juthatnak, amellyel, mint közösségi szociális munkások eredményesen segíthetik hozzá a különböző közösségeket/csoportokat érdekeik hatékony képviseletéhez, érvényesítéséhez. Hozzá járulhatnak annak felismeréséhez, hogy saját és 6

7 környezete/közössége helyzetéért, életminőségéért mindenki maga is felelős, akár egyénről, csoportról, vagy szervezetről, intézményről, cégről legyen is szó. Ezen túl segíthetik a társadalmi részvételhez, cselekvéshez szükséges mobilizálást, ösztönözhetik a társadalmi felelősségvállalásba való bekapcsolódást, amellyel összességében a közösség (a társadalom!) fejlesztését segítik elő. Tartalom logikai rend A tananyag az alábbi főbb témaköröknek megfelelően kerül feldolgozásra: Civil társadalom fogalmának értelmezése Politikai / társadalmi nyilvánosság alakulása Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Önkéntesség, önkéntes tevékenység Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Társadalmi szerepvállalási stratégia kimunkálása A modul struktúrájából következően a fogalmi definíciók két témakör köré csoportosítva kerülnek értelmezésre: civil társadalom, társadalmi/politikai nyilvánosság társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szerepvállalás Az egyes témakörök alaptartalma 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése a. Civil társadalom eszméje b. Civil társadalom értelmezésének alakulása Arisztotelésztől napjainkig c. Civil társadalom komponensei 7

8 d. Civil társadalom civil szféra nonprofit szektor civil / nonprofit szervezetek 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása a. Politikai / társadalmi nyilvánosság fogalmának értelmezése, annak változásai b. A nyilvánosság struktúrái c. A nyilvánosság politikai funkciói d. Közvélemény fogalmának tisztázása e. Közbizalom kérdése, alakulása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség a. Társadalmi felelősség, felelősségvállalás fogalmának tisztázása b. Vállalati CSR tevékenységek megismerése CSR szemlélet, filozófia CSR dimenziói, tevékenységek CSR gyakorlatára irányuló kutatások c. Civil szervezetek szerepvállalása szerepük és jelentőségük tevékenységeik, feladatvállalásuk d. Más intézmények, szervezetek szerepvállalása (pl. szociális intézmények, önkormányzatok, oktatási intézmények stb.) e. Állampolgári kezdeményezések, közösségi részvétel f. Egyéni tevékenységek, cselekvések, (pl. önkéntes tevékenység) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése a. állampolgári aktivitás b. közösségi részvétel társadalmi részvétel helyi ügyek befolyásolásának lehetőségei c. társadalmi részvétel technikái hagyományos új/modern d. konzultatív technikák megismerése (pl. részvételi költségvetés, 8

9 Állampolgári Tanács, Jövőműhely, deliberatív közvélemény-kutatás stb.) 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység a. definiálása, értelmezése b. az önkéntesség nagyságrendjének, jellemzőinek megismerése c. önkéntesek motivációi d. önkéntes törvény (A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. tv.) megismerése e. önkéntesség fejlesztésére irányuló stratégia (A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája ) megismerése, értékelése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek a. szociális gazdaság értelmezése b. szociális szövetkezetek c. szociális vállalkozások d. szociális szövetkezetek és szociális vállalkozások megalakulásának feltételei 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek a. politikai környezet b. jogi környezet c. gazdasági környezet d. társadalom morális állapota a szolidaritás, mint társadalmi (alap)érték 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele a. A társadalom különböző ágensei (civil szervezetek, cégek, vállalkozások, különböző intézmények [önkormányzatok, szociális intézmények, oktatási intézmények stb.], egyének) társadalmi felelősségvállasának konkrét példái jó gyakorlatok (best practice-k) megismerése 9

10 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása a. A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) megtervezése és b. lebonyolítása Tanulásirányítási módszerek, képzési formák A modul tartalma elméleti és gyakorlati elemekből áll, melyek arányát az egyes témakörök jellege határozza meg, de mindenképpen az elmélet és a gyakorlat integrációjára törekszünk. A képzés során egyrészt új ismeretek birtokába jutnak a hallgatók, másrészt már meglévő ismereteik, tudásuk pontosítására, illetve esetleges téves információik, megállapításaik tisztázására, eloszlatására van lehetőség. Mind az elméleti, mind a gyakorlati tudáselemek elsajátítása során nagy szerepet szánunk a diákok aktivitásának, interaktív, cselekvő részvételének, önálló munkájának. Az elméleti anyagrészekből főként az ajánlott irodalom segítségével tudnak felkészülni a tanulók, hogy képesek legyenek aktívan közreműködni a tananyag feldolgozásában, a vitákban. A tanulási tevékenység fontos részét képezi a tanulók saját élményeinek, tapasztalatainak, tudásának a többiekkel való megosztása, feldolgozása is. A kurzus tanulási folyamata során az előadások mellett számos gyakorlati tanulási feladatot kapnak a hallgatók. A feladatok egy részét kiscsoportban oldják meg, végzik el a hallgatók. A csoportmunkát fontos és hatékony tanulás-módszertani eszköznek tartjuk, mely az együttes és az egymástól való tanulás élményét nyújtja, miközben maga is tanulási tapasztalatot jelent. A team-munka lehetőséget ad a diákok tudásának összeadódására, az álláspontok, vélemények ütköztetésére, egyeztetésére (vitára), fejleszti az együttműködésikooperációs képességet, a kommunikációs készséget, a toleranciát, a rugalmasságot. Amennyiben a hallgatók összetétele lehetővé teszi, a kiscsoportok kialakításánál az IP szemléletet tartjuk szem előtt, azaz a különböző szakokra járó tanulók vegyesen alkotják a csoportokat, hogy érvényesülhessen a több szempontú megközelítés és az interprofesszionális 10

11 tanulás lehetősége; a hallgatók megtapasztalhassák, hogy ugyanarról a dologról a különböző szakmák különböző tudásokkal, ismeretekkel rendelkez(het)nek (szakmaspecifikus tudás). A diákok tanulási tevékenysége Instrukciók az egyes témakörök feldolgozásához, megismeréséhez 1. Civil társadalom fogalmának értelmezése Feladat: A civil társadalom értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a civil társadalom értelmezésének (fogalma, megközelítésekről, elméleti álláspontok) változásáról 2. Politikai, társadalmi nyilvánosság alakulása Előadás: a politikai/társadalmi nyilvánossággal kapcsolatos elméleti háttér megismerése Feladat1: a bizalommal, közbizalommal kapcsolatos elképzelések, illetve saját tapasztalatok megosztása Feladat2: A Közbizalom gyorsjelentés kiscsoportos munkában való feldolgozása, társak előtti prezentálása 3. Társadalmi felelősségvállalás értelmezése, állampolgári felelősség Feladat1: A társadalmi felelősség, felelősségvállalás/szerepvállalás értelmezése kiscsoportos munkában, majd a fogalmi elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Előadás: a vállalati CSR tevékenységről, a civil szervezetek és más társadalmi szereplők szerepvállalásáról elméleti háttér és kutatási tapasztalatok megismerése Feladat2: Kiscsoportos munkában vállalati honlapok tanulmányozása annak felderítése érdekében, hogy megjelenik-e és hogyan a társadalmi felelősségvállalás gondolata/koncepciója Feladat3: Kiscsoportos munkában vállalati CSR stratégiák elemzése (pl. MOL, 11

12 EON, AUDI stb.) 4. Társadalmi részvétel; közösségi részvétel, passzív és aktív részvételi formák megismerése Feladat1: Kiscsoportos munkában a helyi ügyek befolyásolásának lehetőségeiről való gondolkodás, a hallgatók által eddig ismert technikák összegyűjtése Előadás: A társadalmi részvétel hagyományos és modern technikáinak megismertetése 5. Önkéntesség, önkéntes tevékenység Előadás az önkéntességről (definiálás, nagyságrendje, jellemzői) Feladat1: Saját önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatok, élmények megosztása Feladat2: Kiscsoportos munkában az önkéntesség motivációinak összegyűjtése, majd az elképzelések közös egyeztetése, megvitatása Feladat3: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény (önkéntes tv.) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése Feladat4: A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája c. dokumentum kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése Feladat5: Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának kiscsoportos munkában történő megismerése, értékelése, majd közös egyeztetése 6. Szociális gazdaság értelmezése, szociális szövetkezetek Előadás: a szociális gazdaságra vonatkozó elméleti háttér átadása Feladat1: A Szociális szövetkezetek alapítására vonatkozó jogi háttér (Szövetkezetekről szóló évi X. törvény; 141/2006. [IV.29.] Kormányrendelet) kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös egyeztetése 12

13 7. Társadalmi részvétel, társadalmi felelősségvállalás lehetőségét befolyásoló tényezők, előfeltételek Feladat1: Kiscsoportos formában a társadalmi részvételt, társadalmi felelősségvállalást befolyásoló tényezőkről való gondolkodás, majd az elképzelések közös megvitatása Feladat2: A készülő civil törvény kiscsoportos munkában történő megismerése, értelmezése, majd közös megvitatása 8. A társadalmi felelősségvállalás, szerepvállalás hazai és nemzetközi példáinak számbavétele Feladat1: Minden hallgató lehetőleg a saját lakóhelyén, közösségi környezetében kutasson fel olyan szervezetet, intézményt, vállalatot vagy személyt, aki/amely jó példája lehet a társadalmi felelősségvállalásnak/ szerepvállalásnak. Ismerje meg e szervezet/cég/egyén tevékenységét, szerepvállalását és egy maximum 15 perces prezentációban ismertesse azt meg a társakkal is. A feladatot egyénileg (létszámtól függően maximum párban) kell megoldani. Feladat2: A bemutatott szervezetekből elkészíthető egy közös Jó gyakorlatok gyűjtemény is. Bár a témakörök között a 8. helyen szerepel a konkrét példák megismerése és bemutatása, kb. a félév felétől (7 8. hét) e feladatkör folyamatosan jelen lesz a tanórákon, azaz minden alkalommal egy két hallgató prezentációja beépítésre kerül a tanmenetbe. 9. Társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási stratégia kimunkálása Feladat1-2: A társadalmi felelősségvállalás/szerepvállalás keretei közé illő, konkrét cselekmény/tevékenység (esemény, akció stb.) kiscsoportos munka keretében való megtervezése és lebonyolítása A modul fontos céljaként fogalmazódott meg, hogy a hallgatók képessé váljanak a társadalmi felelősségvállalásra, illetve mások ilyen tevékenységre ösztönzésére. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha tanulási folyamatuk során lehetőséget biztosítunk számukra e dolog gyakorlására, kísérletezésre, így a félév során kiscsoportos munka 13

14 keretein belül ki kell dolgozniuk egy cselekvési tervet olyan akció, tevékenység, cselekmény stb. lebonyolítására, amely beleillik a társadalmi felelősségvállalás keretei közé, melynek megbeszélése, értékelése közösen történik. Ennek kimunkálását és lebonyolítását segítik a félév során megismert és feldolgozott szerepvállalási, részvételi technikák, módszerek, valamint pozitív kezdeményezések, konkrét példák (best practice-k) is. Az elkészült akciótervek közül a legmegvalósíthatóbbakat a vizsgaidőszakban a lehetőségekhez mérten közösen meg is kell valósítani. Értékelés Az értékelés 1 5-ig terjedő érdemjegy formájában történik az órai aktivitás, a csoportmunkákban való aktív és építő közreműködés, az egyéni feladat (konkrét példa megismerése és a társaknak való bemutatása), valamint egy zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Az értékelésben a csoportmunkában végzett feladatok közül kiemelt súlyt kap a társadalmi felelősségvállalási/szerepvállalási akcióterv kimunkálása. A zárthelyi dolgozatban az elméleti tudás elsajátításának ellenőrzése történik. Jeles érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel hatékonyan segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 85%-os eredményt ér el. Jó érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többnyire cselekvő részese. Az akcióterv készítése során képes alkalmazni a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket és ötleteivel segíti a csoport munkáját. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 75%-os eredményt ér el. Közepes érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során általában aktívan vesz részt az órákon, a csoportmunkák többé-kevésbé cselekvő részese, de észrevételei, megnyilvánulásai nem mindig segítik a közös munkát, nem minden esetben járulnak hozzá építő jelleggel a 14

15 tanulási folyamathoz és a feladatok megoldásához. Az akcióterv készítése során a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket segítséggel tudja használni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 65%-os eredményt ér el. Elégséges érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során inkább passzív, a csoportmunkáknak nem cselekvő részese, nem segíti a közösen elvégzendő feladatok hatékony kimunkálását. Az akcióterv készítéséhez ötleteivel alig járul hozzá, a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket a tervezés során csak sok segítséggel képes alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve legalább 55%-os eredményt ér el. Elégtelen érdemjegyet kap az a hallgató, aki a kurzus során passzív, a csoportmunkákba nem kapcsolódik be, egyáltalán nem segíti a közösen elvégzendő feladatok elkészítését. Az akciótervhez ötleteivel nem járul hozzá, és a megszerzett elméleti és gyakorlati tudáselemeket sem képes a tervezés során alkalmazni. A zárthelyi dolgozatot tekintve 55% alatti eredményt ér el. 15

16 Irodalom Kötelező irodalom: 1) Budai István- Nárai Márta (szerk.) (2011) Közösségi munka társadalmi bevonás integráció. c. kötet egyes tanulmányai. Széchenyi István Egyetem, Győr.; 2) Nizák P. Péterfi F. (2005) A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság. Márkus E. (szerk.) Ismerd, értsd, hogy cselekedhess. EMLA, Budapest; 3) Pataki György (2007) Bölcs laikusok Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában. Civil Szemle o. A gyakorlati feladatokon feldolgozásra kerülő dokumentumok: 1) Czika K. F. Tóth A. (2006) A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2) Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 3) Az önkéntesség európai éve 2011 nemzeti programjának munkaterve. (2010) Nemzeti Koordináló Testület, Budapest. Ajánlott irodalom: 1. Brachinger Tamás (2008) Civil kezdeményezések hatása a városi kormányzásra. Tér és Társadalom o. 2. Czike K. Kuti É. (2006) Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció. Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest. 2. Habermas, J. (1993) A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Századvég Gondolat, Budapest. 3. Huszár Ákos (2005a) A civil társadalom modern fogalma. Némedi Dénes Szabadi Vera (szerk.) Kötő-jelek. ELTE Szociológia Doktori Iskola Évkönyve ELTE- TÁTK, Budapest o. 4. Huszár Ákos (2005b) Civil társadalom és kritikai elmélet. Századvég o. 16

17 5. Kákai L. (2004) Önkormányzunk értetek, de nélkületek! Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban. Századvég Kiadó, Budapest. 6. Nárai M. Reisinger A. (2008) Vállalati adományozás a nonprofit szervezetek támogatása, mint a vállalati társadalmi felelősségvállalás része. In: Szigeti C. (szerk.) Konferenciakiadvány a vállalati felelősségvállalásról szóló konferencia előadásaiból. Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék, Győr. http: gtk.sze.hu/conferences/csr/dokumentumok/4/ o. 7. Nárai M. (2005) Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás, szolgáltatás területén. Esély o. 8. Nárai M. (2004) A civil szervezetek szerepe és jelentősége az egyének, közösségek, illetve a társadalom számára. Educatio. 4. szám (Tél) o. 9. Petheő A. I. (2009) A vállalati társadalmi felelősségvállaláson túl: a szociális vállalkozás. PhD. értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. 10. Pósfay P. (2008) Együtt tervezve a közös jövőt Esettanulmány. Parola o. 11. Reisinger A. (2010) Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére. Doktori értekezés. Széchenyi István Egyetem, Győr. 12. Seligman, A. (1997) A civil társadalom eszméje. Kávé Kiadó, Budapest. 13. Mészáros Zs. Péterfi F. (2011) Közbizalom gyorsjelentés Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Szakmai Hálózat (KÖZTÁMHÁLÓ), Budapest. 14. Örülök, hogy segíthettem Beszélgetések a társadalmi szerepvállalásról. (2006) Kossuth Kiadó, Budapest. 15. Sennet, R. (1998) A közéleti ember bukása. Helikon Kiadó, Budapest. 17

A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul

A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés modul Készítette: Dr. Tóbiás László 2011. június A.) Címe A segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés B.) Alapelvei -

Részletesebben

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel

Részvételi demokrácia és társadalmi részvétel TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI, TERÜLETI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZINTEN DR. REISINGER ADRIENN 1 Összefoglalás: Tanulmányom középpontjában a társadalmi részvétel különböző területi szinteken megjelenő jellemzői állnak.

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben

Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Wesley János Lelkészképző Főiskola Neveléstudományi Kar Civil szervezetek szerepe a demokráciára nevelésben Szakdolgozat Baranyai Liza Pedagógia szak Témavezető: Dr. Trencsényi László Budapest, 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA 616 politikai szocializáció A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE AZ EGYÉNEK, KÖZÖSSÉGEK, ILLETVE A TÁRSADALOM SZÁMÁRA A civil szervezetek, mint az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái

Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái Munkaerőpiaci és szociális ismeretek integrációja, foglalkoztatási rehabilitáció, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, szociális gazdaság modul TÁMOP-5.5.4-09/2-C-2009-0006 Útitársak projekt

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI

RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI ELMÉLETILEG RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK Reisinger Adrienn A világ demokratikus berendezkedésű államainak működési alapja a képviseleti demokrácia rendszere, melynek

Részletesebben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben

Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Gönczöl Enikő MIRE VÁLLALKOZUNK? A gazdasági ismeretek és a vállalkozói készségek megjelenése a Nemzeti alaptantervben Egy nemzetközi összehasonlító kutatás első hazai tapasztalatainak összegzése Röviden

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A szociális munka vidékfejlesztés

A szociális munka vidékfejlesztés PULI EDIT A szociális munka vidékfejlesztés Nincs ma oly fontos és kihívásokkal teli terület a szociális munka feladatai között, mint a közvetlen segítő tevékenységen túlmutató közvetett szociális szolgáltatástervezés.

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen

Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen Képzésfejlesztés belülről Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés a Széchenyi Egyetemen Tóbiás László 1 A pszichológiával foglalkozók, tanulók és az érdeklődő nagyközönség előtt is

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben