PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010 és ÁROP-229/B-2010 a február 23-i, illetve a április 1-i módosítást tartalmazó változat A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 5 A3. Támogatható pályázatok száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 B1. Jogi forma... 5 B2. Kizáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 7 C3. Elszámolható költségek köre... 7 C4. Nem elszámolható költségek köre C5. területi korlátozása C6. A projekt megkezdése C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C8. Fenntartási kötelezettség C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...12 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Biztosítékok köre D5. Előleg igénylése D6. Egyéb feltételek E. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK...15 E1. Monitoring mutatók E2. Horizontális szempontok F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...19 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, csatolandó mellékletek 20 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Előzmények A Kormány szeptember 09-én elfogadta az Államreform operatív program évi akciótervét. Az akcióterv nevesíti a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban című konstrukciót. E konstrukció részeként jelenik meg jelen normatív pályázat, amely kiegészíti a konstrukció kiemelt projekt formájában tehát jelen pályázaton kívül megvalósuló a programban résztvevő roma személyek kiválasztását, versenyvizsgára történő felkészítését, versenyvizsgáztatását, a mentorok képzését és a program monitoringját ellátó másik elemét. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelen pályázati felhívást az egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a szociális foglalkoztatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának átalakításával, valamint az egyházi kiegészítő támogatás megtérítésével összefüggő módosításáról szóló 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 31. (8) bekezdésében, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közjogi szakállamtitkárának január 5-én kelt, IRM/AJFO/2575-2/2009. iktatószámú állásfoglalásában kapott felhatalmazás alapján bocsátja ki. Pályázat célja A romák társadalmi integrációja hosszú és összetett folyamat. E folyamathoz a közigazgatás három módon tud hozzájárulni: - olyan szakpolitikai környezetet teremt, ami ösztönzi az integrációt; - munkaadóként jó példával jár elől a romák foglalkoztatásában; továbbá - biztosítja, hogy a társadalmi integrációt nyújtó funkciókban a romák a lakosságon belüli arányuknak megfelelően vehessenek részt. A program lökést kíván adni az integrációs folyamatnak azzal, hogy a mai helyzethez képest több roma személy vehessen részt a közügyek intézésében. A normatív pályázat felsőfokú végzettséggel rendelkező, versenyvizsgát sikeresen letett roma személy köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogállásban történő foglalkoztatását célozza meg azzal, hogy 12 hónapig átvállalja a foglalkoztatni kívánt roma személyek teljes bérköltségét a jogszabályok szerinti járulékával együttesen. A pályázatot benyújtók kötelezettségei az alábbiak: - a versenyvizsgát sikeresen teljesített romák közül legalább 1 fő alkalmazása; - határozatlan idejű köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítése; - a jogviszony fenntartása a létesítéstől számított legalább 24 hónapig (ebből 12 hónapot a pályázat keretében az Államreform operatív program finanszíroz, a további 12 hónapot a foglalkoztató szerv a saját költségvetésének a terhére); - a foglalkoztatás érdemi igazgatási feladatot ellátó munkavállalóként történik. Cél, hogy ne roma esélyegyenlőségi referensek alkalmazása valósuljon meg, hanem az alkalmazni kívánt személyek szervesen illeszkedjenek be a foglalkoztató intézmény munkájába. A folyamat a következők: 1. A Kormányzati Személyügyi Központ jelen pályázaton kívüli keretek között versenyvizsga útján választja ki a foglalkoztatható személyeket. 2. A pályázni kívánó szervezetek január 25-ét követően elektronikus formában tájékoztatják a Kormányzati Személyügyi Központot a foglalkoztatni kívánt személyekkel szemben támasztott alapvető elvárásokról a mellékletben szereplő adattartalommal. 3

4 3. A Kormányzati Személyügyi Központ az igény beérkezését követően haladéktalanul megküldi az igényt jelző szervezetnek azon személyek nevét és önéletrajzát, akik megfelelnek a megjelölt elvárásoknak. Ugyanazon személy adatait több igénylő szervezetnek is megküldheti. 4. Az igénylő szervezetek felveszik a kapcsolatot az általuk meghallgatni kívánt személyekkel, majd a személyes meghallgatást követően kiválasztják a mindkét fél számára megfelelő jelöltet. 5. A kiválasztás tényéről haladéktalanul értesítik a Kormányzati Személyügyi Központot az ismételt kiajánlás elkerülése érdekében. 6. Jelen pályázati kiírásra az abban foglaltak szerinti eljárásnak megfelelően benyújtják a foglalkoztatásra irányuló pályázatot. Jelen kiírásra történő pályázat benyújtása független a köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti kinevezés (jogviszony) meglététől: vagyis a jogviszony hatályba lépése megelőzheti a pályázat benyújtásának napját, de a benyújtást követő időpontra is eshet. Ellenben a foglalkoztatni kívánt köztisztviselőt, illetve igazságügyi alkalmazottat a pályázatban nevesíteni kell. A pályázatban meg kell jelölni, hogy mikortól válik vagy vált hatályossá a kinevezés, s attól az időponttól lehet a béreket elszámolni. A pályázatban nevesített személyek cseréjére nincsen lehetőség a támogatási okirat keltéig; azt követően pedig csak akkor, ha a későbbiekben foglalkoztatni kívánt személy is roma származásúnak vallja magát (a csere során kötelező alkalmazni a fent jelzett folyamat lépései közül az első kettőt; amennyiben az 1. pont szerinti személyi körben már nincsen a betöltött státusz képesítési követelményeinek eleget tevő személy, úgy a többi lépés már nem alkalmazandó). Jelen kiírás keretében csak a fenti folyamaton keresztül kiválasztott személyek foglalkoztatásának támogatására lehet pályázni. A foglalkoztatás pénzügyi feltételeit (pl. bérezés, egyéb juttatások köre és mértéke) a pályázat benyújtásakor hatályos köztisztviselői, illetve az igazságügyi alkalmazottakról szóló törvény és a pályázó szerv belső szabályzatai határozzák meg, azoktól jelen pályázatban eltérni nem lehet. A pályázó szervezetet, vagyis a munkaadót visszafizetési kötelezettség terheli a kinevezéstől számított 24 hónapon belül, ha a pályázat által érintett személyekkel a köztisztviselői, illetve igazságügyi alkalmazotti jogviszonyt a törvényben rögzített próbaidő leteltét követően felmentéssel, vagy közös megegyezéssel szünteti meg. Ebben az esetben a próbaidő leteltétől a jogviszony megszüntetéséig kifizetett támogatás fizetendő vissza. Ha a munkaadó ugyanazt az álláshelyet más roma személlyel tölti be, úgy mentesül a visszafizetési kötelezettség alól. Ugyancsak mentesül a visszafizetési kötelezettség alól, ha a közös megegyezésre azért kerül sor, mert az érintett személy állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél létesít jogviszonyt. Az itt feltüntetett eseteken túl a munkaadót visszafizetési kötelezettség nem terheli. A munkavállaló fizetés nélküli szabadsága időszakára támogatás nem fizethető, de visszafizetés sem követelhető. Ha a helyettesítés roma személlyel valósul meg, úgy a támogatás tovább folyósítható a projektzárásig. A munkavállaló visszafizetésre nem kötelezhető. A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan (tehát külön nyilatkozat nélkül) kötelezettséget vállal arra, hogy mentorálja mind a felvett személyeket, mind az érintett szervezeti egységet. A mentornak a pályázó szervezetben foglalkoztatott személynek kell lennie azzal, hogy a Kormányzati Személyügyi Központ biztosítja az ÁROP-229/C kódjelű kiemelt projekt keretében a mentor képzését; továbbá díjazásban részesíti a mentorálási tevékenységének a mértékéig (tehát a mentorálásért kapott díjazás nem képezi jelen pályázati kiírás részét). A projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyek nem lehetnek mentorok. 4

5 Pályázni két időtartamban lehetséges: február 15. és március 19. között, majd március 29. és június 30. között. Egy pályázati időszakon belül egyazon szerv kizárólag egy pályázatot nyújthat be, ellenben lehetőség van mindkét pályázati időszakban 1-1 pályázatot benyújtani. Egy pályázatban legfeljebb 20 fő foglalkoztatására irányuló támogatási igény nyújtható be. Az uniós jogszabályokból eredően a pályázat két komponensre oszlik. Egy szervezet csak egy komponensre nyújthat be pályázatot. Mindkét komponens esetében a pályázati feltételek megegyeznek, a különbség a pályázó szervezet illetékességi területében van. A Pályázati felhívás és útmutató elválaszthatatlan része a adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a Pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A legfontosabb irányadó jogszabályok megtalálhatóak jelen útmutató F6. pontjában. A2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 900 millió forint, melynek forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok száma A támogatott pályázatok várható száma: legfeljebb 180 darab B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A komponensre pályázhatnak az önálló jogi személyiséggel bíró, országos illetékességű alábbi szervezetek: a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 1. (2) bekezdésében nevesített szervezetek (központi államigazgatási szervek); b) az autonóm államigazgatási szervek (a évi LVII. törvény 1. (3) bekezdése), a kormányhivatalok (a évi LVII. törvény 1. (4) bekezdése), továbbá az Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Biztosok Hivatala, Köztársasági Elnöki Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa; c) a központi államigazgatási szervek területi szervei és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve; d) a Legfőbb Ügyészség; 5

6 e) az igazságszolgáltatási szervek és az Alkotmánybíróság; valamint f) az ellenőrzésre feljogosított magyar közigazgatási szervek (pl. Állami Számvevőszék és KEHI). B komponensre pályázhatnak az önálló jogi személyiségű, a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-alföldi, északmagyarországi, közép-dunántúli és nyugatdunántúli régióban illetékességgel bíró alábbi szervezetek: a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény 1. (2) bekezdésében nevesített szervezetek területi szervei és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, valamint b) az igazságszolgáltatási szervek, továbbá c) a települési, területi önkormányzatok és azok által alkotott jogi személyiségű társulások; d) többcélú kistérségi társulások, illetve e) kisebbségi önkormányzatok. B2. Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a) végelszámolás alatt áll, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó Kedvezményezett esetén adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; b) rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással; c) kezdeményezik a konzorcium vezetőjének vagy bármely tagjának szervezeti megszüntetését; d) aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből (a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 114. (3) bekezdése értelmében) nyújtott támogatás felhasználásával a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; e) a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdése alapján a támogatási rendszerekből kizárták, a kizárás időtartama alatt; f) vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben; g) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht ának (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre nem bocsátja; h) tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; 6

7 i) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; j) ha nem nyilatkozik arról, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van a köztartozás megfizetéséig, (ekkor az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül); k) ha nem nyilatkozik arról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, Kedvezményezetti adataihoz azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a 292/2009. (XII.19) korm. rendelet 122. (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférhetnek, vagy a költségvetésből nyújtott támogatás, illetve azok részleteinek kifizetése előtt a köztartozás mentességét a 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 122. (4) bekezdése szerint nem igazolja; l) a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll; m) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenség fennáll; n) ha nem nyilatkozik arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás Kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a Kedvezményezett évi CLXXXI. törvény 5. (1) (2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható; o) ha nem nyilatkozik arról, hogy adószámát vagy adóazonosító jelét a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet 122. (3) bekezdése szerint a támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; p) ha nem nyilatkozik arról, hogy a támogatási igény szabályszerűségének és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul; q) jogszabályban vagy a 292/2009. (XII. 19) Korm. rendeletben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázó intézménynél foglalkoztatott roma munkavállaló bére és annak járulékai, valamint a munkáltató intézmény számára projektmenedzsment költsége, valamint egyes, a projekt megvalósításához kapcsolódó további tevékenységek, amelyeket a pályázati felhívás és útmutató C3. Elszámolható költségek köre pontja tartalmaz. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Általános elszámolhatósági szabályok 7

8 Amennyiben a Kedvezményezett általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a Kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany, de a pályázat alapján azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége. A pályázat beadásától felmerülő költségek számolhatók el. Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: - A Kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, fizikailag teljesített tehát valós munkára alapozottak, melyek teljesülése és jogalapjuk (kinevezési okirattal, szerződéssel, megrendelővel, számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy belső bizonylattal) igazolhatóak (valós költség alapú elszámolás). - Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, hozzájárulnak a projekt céljainak eléréséhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. - A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat vagy az IH által előzetesen meghatározott fajlagos mutatókat. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci árat meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek, kivéve ha a projektjavaslat elbírálásakor a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 7.. (10) alapján az igényelt támogatás csökkentésére került sor. Ebben az esetben az az összeg, amely az igényelt támogatás csökkentésének alapjául szolgált, elszámolható költség lehet, a szokásos piaci ár figyelembe vétele mellett. - Az akciótervben vagy az operatív programban meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. - Az adott projektben elszámolható költségek körét jelen pályázati felhívás tartalmazza és a költségek nem szerepelnek jogszabály vagy e pályázati felhívás és útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. - A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják. - Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. - Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben szokásos értéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz. - Az elszámolhatóság időszakában, és a támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban merültek fel. menedzsment költségek A projektmenedzsment költségekbe mindazon tevékenységek költségei értendők, mely tevékenységek nem a szakmai célok teljesítéséhez, hanem ennek adminisztratív lebonyolításához, a tevékenységek koordinációjához kapcsolódnak. Kizárólag a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások számolhatóak el. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személy jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, humánpolitikai és adminisztratív feladatokat ellátó közszolgálati jogviszonyban álló munkatársak bérköltségének a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része számolható el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és a munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő-beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami 8

9 lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Bérköltség között elszámolható költség a megbízási szerződés, a 6/2009. Korm. rendelet előírásainak megfelelő kereset-kiegészítési megállapodás, vagy célfeladat kiírása keretében történő munkavégzés. A projektmenedzsment tevékenység kizárólag saját szervezeten belül látható el. A projektmenedzsment tevékenység esetében felmerülő költségek között elszámolhatóak a személyek bére, a bér járulékai, illetve egyéb, a pályázó belső szabályzatában foglalt egyéb juttatások. Az elszámolással kapcsolatos egyéb részletes feltételeket a pénzügyi lebonyolításról szóló tájékoztató tartalmazza. A projektmenedzsment keretén belül külső szolgáltatás igénybevétele, illetve eszközök beszerzése és bérlése nem számolható el. menedzsment költségek a teljes projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 2 százalékáig számolhatóak el. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik A foglalkoztatott roma személy vagy személyek legfeljebb 12 havi bére, az ehhez kapcsolódó bér járulékai, illetve egyéb, a pályázó szerv belső szabályzatában foglalt egyéb juttatások elszámolhatók. Az elszámolt érték nem haladhatja meg a piaci értéket, és igazodnia kell az érintett szervezeten belüli bérviszonyokhoz. A projektmenedzsment célú tevékenységek kiadásai kizárólag a projektmenedzsment címszó alatt számolhatók el. A bérköltség a támogatásban részesülő munkáltató által fizetett költségeket jelenti, és a következőket foglalja magában: bruttó bér, személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafetéria-juttatások stb.) és bérjárulékok (pl. munkáltatói járulék, egészségügyi hozzájárulás, stb.). Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei számolhatók el. A bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér, munkadíj alapján és az alkalmazott esetében (munkaidő kimutatás alapján megállapított) a projekttel töltött ideje arányában számolható el. A köztisztviselők és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló törvények alapján bármely besorolási fokozatban foglalkoztatni kívánt személy bére igényelhető, közötte a vezetői besorolású is. Ellenben a támogatás összege foglalkoztatni kívánt személyenként nem haladhatja meg a bruttó 6,5 millió forintot. Amennyiben a szervezet rendelkezik a köztisztviselők és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló törvények által előírt kötelezően adandó juttatásokon felül további adómentesen adható juttatásokról, úgy legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg a közreműködő szervezet részére be kell nyújtani a szervezet béren kívüli juttatásokra vonatkozó belső szabályzatát, közte a cafetéria szabályzatát. Szolgáltatások igénybevétele Az alábbi két szolgáltatás igénybevétele számolható el: - a nyilvánosság biztosításának költsége a teljes projekt elszámolható költségének legfeljebb 1,5 százalékáig. A nyilvánosság biztosítása alatt a jelen kiírás D6. pontjában található kommunikációs kötelezettség teljesítéséhez hozzájáruló költségek számolhatók el. A projekt keretén belül kizárólag a kötelezően előírt alapvető tájékoztatási kötelezettségekkel kapcsolatosan felmerült költségek számolhatóak el; - a horizontális kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szolgáltatás igénybevétele. 9

10 A költségszint megalapozottságának bizonyítása a projekt megvalósítása során Az alkalmazott bérköltségét a pályázat benyújtásakor hatályos köztisztviselői törvény alapján kell meghatározni. Az intézménynél alkalmazott bérszínvonal bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. Főszabály szerint a piaci ár igazolására közbeszerzési eljárásban beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál. A közbeszerzés, vagy a beszerzés esetén tapasztalt nem valódi verseny esetén ez nem használható fel a piaci ár igazolására. Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában nettó ,- forint feletti értékben a szállító kiválasztásához, a piaci árnak való megfelelés biztosításához legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell bekérni. Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak. C4. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső Kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással. Az útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre, valamint a C3. Elszámolható költségek köre pontjában foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység, illetve költség nem támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: - előkészítési költségek; - épület-kivitelezés, föld, telek, ingatlanvásárlás, ingatlan beruházás költsége; - épület-felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - az eszközbeszerzés; - bérleti díjak a képzés céljára használt helyiségek, illetve képzési eszközök bérleti díja kivételével; - lízingdíj; - értékcsökkenés; - természetbeni hozzájárulás költsége, kivéve a személyi jellegű egyéb kifizetéseket (pl. étkezési jegy); - biztosítékok költsége; - ösztöndíjak; - napidíj; - kiküldetési költségek; - közbeszerzés költségei; - könyvvizsgálói díj; - kamattartozás kiegyenlítés; - hiteltúllépés költsége és egyéb pénzügyforgalmi költségek; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - deviza-átváltási jutalék veszteség; - bírságok, kötbérek és perköltségek; 10

11 - levonható ÁFA, illetve egyéb levonható adók, közterhek; - a C3. pontban nevesítetten kívüli egyéb működési kiadás; - a támogatás elnyeréséhez kötött bármilyen díjazás, sikerdíj; - üzemeltetési költségek, informatikai rendszerek (hardver, szoftver) esetén támogatási (pl. support) költségek; - gépjármű vásárlásának költsége, illetve ehhez kapcsolódó gépjármű fenntartásához, üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek (az útiköltségen kívül). C5. területi korlátozása Az A komponens esetében a pályázat Magyarország területén valósul meg, országos kihatással, a B komponens esetében pedig a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-alföldi, észak-magyarországi, közép-dunántúli és nyugat-dunántúli régióban kerül végrehajtásra. C6. A projekt megkezdése A projekt főszabály szerint a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető azzal, hogy a benyújtást megelőzően felmerült kifizetési igény nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 17 százalékát (egyhatodát) és a speciális (köztisztviselői stb.) munkaviszony legkorábban február 1.-től létesíthető. A megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a végső fizikai megvalósulási (utolsó projekttevékenységi) határidőig meg kell valósulnia. C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A projekt megvalósítására a pályázónak legfeljebb 15 hónap áll a rendelkezésére. A projekt megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésőbbi időpontja szeptember 30. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje a projekt megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követő 30. nap de legkésőbb október 31. C8. Fenntartási kötelezettség A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg, külön nyilatkozat tétele nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt zárásától számítva legalább 12 hónapig foglalkoztatja tovább a projekt keretében felvett roma munkavállalót vagy munkavállalókat az eredeti, vagy annál magasabb besorolási szintű szakmai pozícióban. 11

12 C9. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Jelen kiírásra benyújtott projekt keretében elvégzett feladatok teljesítése (tevékenységek, és költségek) más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. A támogatás kizárólag határozatlan idejű jogviszony létesítésére irányuló kinevezések esetében nyújtható. A kinevezésre kerülő roma munkavállalóval egyéni fejlesztési, illetve mentorálási tervet kell készíteni. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó részére nyújtandó támogatás: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében a bérköltségekre elnyerhető maximális támogatás összege foglalkoztatottanként 6,5 millió forint. A pályázatonként elnyerhető támogatás maximális mértéke 140 millió forint. D4. Biztosítékok köre Jelen pályázati kiírás keretében a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. alapján felsorolt szervek nem kötelesek biztosítékot nyújtani. Amennyiben szervezete vagy projektje a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól, a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták egyikének nyújtására kötelezett: jelzálogjog ingatlanra, jelzálog ingóságra, bankgarancia, biztosítói szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, óvadék. Az a), b) pont alkalmazása esetén a kedvezményezett köteles vagyonbiztosítást kötni a jelzáloggal érintett ingatlanra, illetve ingóságra. 12

13 Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási összeg ideértve az előleget is első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak. Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséhez köteles valamennyi, Magyarországon vezetett bankszámlaszámát közölni és (felhatalmazó levél útján) valamennyi pénzforgalmi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Közreműködő Szervezetet. Nem köteles felhatalmazó levél nyújtására: - a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó államháztartás szervezete és - az államháztartás szervezetének a Ptk. 685/B. -ában meghatározott többségi befolyása alatt álló gazdasági társasága, - a fent felsorolt biztosítékok közül legalább egyet nyújtó kedvezményezett a projekt megvalósítási időszak alatt. D5. Előleg igénylése Kedvezményezett jogszabályi kivételtől eltekintve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt biztosítékok nyújtása mellett a támogatási szerződés megkötését követően előlegre jogosult a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett részének legfeljebb 25 százalékáig. Előleget a támogatási szerződés hatályba lépésének napjától számított három hónapon belül az első kifizetési igénylés benyújtását megelőzően lehet igényelni a Közreműködő Szervezetnél. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre. A Közreműködő Szervezet az előleg összegét az előleg igénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlás idejét nem beleértve átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult. Az előleg és az időközi kifizetés együttes értéke elérheti a támogatási összeg 100 százalékát. D6. Egyéb feltételek Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. A beszerzések/közbeszerzések keretében létrejövő szerződések alapján kiállításra kerülő számlák elszámolhatóságának feltétele minden esetben a nyilvános, diszkriminációmentes, a piaci versenyt lehetővé tevő eljárás lefolytatása. A közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések esetén e kritérium a pályázati útmutató C3 A költségszint megalapozottságának bizonyítása pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A közbeszerzési értékhatárok felett az elszámolhatóság feltétele minden esetben vagy hirdetmény közzétételével induló nyilvános eljárástípus, vagy a központosított közbeszerzés használata. Nem számolhatók el azon közbeszerzési eljárások eredményeként kiállított számlák, melyek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény kivételei alapján kerülnek lebonyolításra. 13

14 A központosított közbeszerzésen keresztüli beszerzés kivételével kizárólag olyan közbeszerzések eredményeképpen létrejött szerződések alapján kiállításra kerülő számlák összege számolható el, amely beszerzések esetén az ajánlatkérés konkrét technikai specifikációt tartalmazott jelen útmutató szerinti fejlesztésre. Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, úgy fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a projekt megkezdését jelentő, az adott közbeszerzés tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását. Amennyiben a projekt keretében megvalósítandó beszerzések a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartoznak, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a Kbt. elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a Kedvezményezett - mint ajánlatkérő - felelős. A közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a Kedvezményezettnek a Kbt-ben foglalt rendelkezések mellett az ezzel kapcsolatos legfontosabb kötelezettségei: - a Kedvezményezett tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A Kedvezményezett megküldi a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegzést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a közbeszerzési döntőbizottság (KDB) határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását. - a közösségi értékhatárok feletti beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról a Kedvezményezett az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 nappal tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet, és az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (a továbbiakban: EKKE). Amennyiben az EKKE az eljárás lefolytatása során dokumentumokat kér be, vagy megfigyelőt delegál, írásos szakértői jelentést készít a Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben az EKKE jelentésében jogszabálysértést vagy annak gyanúját jelzi, a Kedvezményezett 8 napon belül írásos választ készít az EKKE és a Közreműködő Szervezet részére. A benyújtott számlák kifizetésének feltétele, hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb a kifizetési igénylések benyújtása előtt 15 nappal a kifizetési kérelmekkel érintett beszerzésekhez tartozó közbeszerzési dokumentumokat megküldi a Közreműködő Szervezet részére. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. Kommunikációs szabályozás A pályázó a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a pályázati projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Minimálisan teljesítendő követelmény, hogy a pályázó a projekt megvalósítása során és azt követően köteles a honlapján feltüntetni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv (http://www.nfu.hu/arculatok) szerinti elemeket, illetve tájékoztatást adni arról, hogy részt vesz a romák közigazgatáson belüli foglalkoztatását célzó programban és megjelölni az érintett munkavállalók számát. A kommunikáció során nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázó szervezeten belüli információk átadására. Ezt segítik az A1. pontban említett mentorok, de más eszközök is igénybe vehetők, melyek elszámolhatók a pályázat végrehajtása során. 14

15 E. JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülő projekteket a jelen Pályázati felhívás és útmutató A, B, C és D pontjaiban foglalt kritériumok szerint választja ki a közreműködő szervezet. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a D3. pontban meghatározottak szerinti támogatásban részesül. A pályázatok befogadási alap-kritériumoknak való megfelelése, illetve jogosultsági vizsgálata az alábbi feltételek alapján történik. A pályázat befogadási alap-kritériumai (a Pályázati felhívás és útmutató F4.1. pontja alapján): A pályázat befogadási kritériumai: Kritérium megnevezése A pályázat megfelel / nem felel meg a kritériumnak 1. A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be (1 eredeti, 1 másolat és 1 elektronikus változat). 2. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. 3. A pályázati útmutató előírása esetén a hivatkozott kitöltő programmal készített projekt adatlap az elektronikus formában benyújtásra került. 4. Az igényelt támogatási összeg nem haladja a maximálisan igényelhető támogatási összeget. 5. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által a megfelelő módon aláírásra került. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati útmutató F3/1. pontja alapján benyújtott alapító okiratból és a pályázati útmutató F3/4. pontja alapján benyújtott bank vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintából egyértelműen ki kell derülni, hogy az aláíró jogosult a szervezet nevében aláírásra. Amennyiben ezekből a dokumentumokból ez nem állapítható meg egyértelműen, további igazolások benyújtása szükséges! A pályáztatás e szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség, bármely fenti feltétel nem teljesülése esetén a pályázat elutasításra kerül! Jogosultsági kritériumok: Kritérium megnevezése 6. A projekt tartalma az A1. pontban nevesített tevékenységekre terjed ki. 7. A pályázó a B1. pontban nevesített szervezeti körbe tartozó szervezet. Igazolás módja / pályázó nyilatkozata A pályázat megfelel / nem felel meg a kritériumnak 15

16 8. A pályázó nem esik egyetlen, a B3. pontban felsorolt kizáró ok alá sem. 9. A pályázó a benyújtott pályázat alapján nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. (Felhívjuk a figyelmet, ha a beadott pályázatból egyértelműen kiderül, hogy a pályázó hamis adatot szolgáltatott, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.) 10. A pályázó írásbeli nyilatkozatot tett annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illeti meg. 11. A pályázó írásbeli nyilatkozatot tett annak hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja. 12. A pályázó írásbeli nyilatkozatot tett annak hozzájárulásáról, hogy az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. 13. A pályázó a pályázatával eleget tesz az E2. pontban foglalt horizontális követelményeknek. 14. A pályázó a C3. pontban nevesített költségeket kívánja elszámolni. Amennyiben a pályázó a benyújtott pályázatában bármely költségnem tekintetében túllépi a megadott felső költséghatárt (a teljes támogatási összeg kivételével), úgy a túllépésből fakadó különbözetet a közreműködő szervezet levonja a kért támogatási összegből. 15. A projekt költségvetésében nem szerepel a C4. Nem elszámolható költségek pontban meghatározott költségtétel, illetve olyan költségtétel, mely nem szolgálja közvetlenül a projekt célját. Amennyiben ilyen tételeket tartalmaz a projekt költségvetése, úgy a projekt összköltsége hiánypótlás nélkül ezen költségtételekkel csökkentésre kerül. Pályázó nyilatkozata / pályázó nyilatkozata Pályázó nyilatkozata Pályázó nyilatkozata Pályázó nyilatkozata / pályázó nyilatkozata 16

17 16. A projekt szeptember 30-ig megvalósul és a projekt időtartama megfelel a pályázati útmutató feltételeinek. 17. A pályázat benyújtása előtt a teljes elszámolható költség legfeljebb 17 százalékát teszi ki a felmerült kifizetési igény. 18. A pályázat által érintett munkaviszony február 1-én vagy azt követően létesült. 19. A pályázó az adatlapon vállalta, hogy a projekt zárásától számítva legalább 12 hónapig foglalkoztatja tovább a roma munkavállaló(ka)t. 20. A pályázó a projektjavaslati útmutatóban meghatározott monitoring mutatókat megadta, a minimálisan elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta. 21. A projekt más vissza nem térítendő támogatással nem kombinált. 22. A pályázó nem konzorciumban nyújtotta be pályázatát. 23. A támogatás összege nem haladja meg a Pályázati felhívás és útmutató D3 pontjában foglalt mértéket. Amennyiben a szolgáltatáson belül levő tevékenységeknél indokolatlanul magas költségigény kerül benyújtásra, úgy a projekt összköltsége hiánypótlás nélkül az indokolatlan költségek mértékig csökkentésre kerül. 24. A pályázó nyilatkozata alapján foglalkoztatni kívánt személy(ek) a romák közigazgatásba történő bekerülését támogató program keretén belül versenyvizsgával került(ek) kiválasztásra. 25. A projekt időszaka legalább 12 hónap és legfeljebb 15 hónap. 26. A adatlap hiánytalanul került kitöltésre, a kitöltési útmutatóban megadott szempontok szerint. 27. A csatolt CD lemezen levő adatok épek, használhatóak, azok tartalma megegyezik a nyomtatott változattal. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a Pályázó nyilatkozata Pályázó nyilatkozata / pályázó nyilatkozata 17

18 pályázó köteles gondoskodni. 28. A pályázat zárt csomagolásban érkezett, a borítékon és a CD lemez tokján feltüntetésre került a felhívás kódszáma. 29. Valamennyi előírt melléklet a Pályázati felhívás és útmutató F3. pontjának megfelelően csatolásra került. 30. A projekt adatlapon túl az összes melléklet és nyilatkozat cégszerűen aláírásra került. 31. A pályázatban megadott adatok, információk, költségek egymással összhangban vannak. 32. A pályázat magyar nyelven, összefűzött formátumban került benyújtásra a megfelelő adatlapon, és a pályázati adatlapot nem kézzel töltötték ki. 33. Az aláírások cégszerűségének az igazolása megfelelően megtörtént. 34. A pályázati útmutatóban rögzített, a beadási határidőre vonatkozó feltételek teljesülnek. 35. A pályázó pályázatával eleget tesz a kommunikációs szabályozás pontban foglaltaknak. / pályázó nyilatkozata / pályázó nyilatkozata Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti jogosultsági kritériumrendszer bármelyik pontjának a hiánypótlást követően sem felel meg a pályázó vagy a projekt. E1. Monitoring mutatók Mutató neve Típus Minimálisan elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása pályázat keretében foglalkoztatott romák száma megvalósítás zárását követően továbbfoglalkoztatott romák száma output 1 fő 2011 Kedvezményezett eredmény 1 fő 2012 Kedvezményezett A foglalkoztatott romák száma indikátor a betöltött státusz számával egyezik meg (vagyis ha a foglalkoztatás során a foglalkoztatott személy cserélődik, akkor ha ugyanazon státuszról van szó, akkor az 1-nek számít). Az indikátorok adatait a projekt végrehajtása során az alábbi bontásban kell megadni: - pályázat keretében foglalkoztatott romák száma férfi foglalkoztatottak száma; 18

19 - pályázat keretében foglalkoztatott romák száma női foglalkoztatottak száma; és - pályázat keretében foglalkoztatott romák száma összesen; illetve - megvalósítás zárását követően továbbfoglalkoztatott romák száma férfi foglalkoztatottak száma; - megvalósítás zárását követően továbbfoglalkoztatott romák száma női foglalkoztatottak száma; és - megvalósítás zárását követően továbbfoglalkoztatott romák száma összesen. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a projekt javaslatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon mutatók esetén, ahol a mutatók forrásaként a Kedvezményezett került megjelölésre, a projekt sikeres zárásának feltétele a mutatók Irányító Hatóság által kért bontás szerinti megadásán túl azok részletes, ellenőrizhető alátámasztása. E2. Horizontális szempontok Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás önmagában esélyegyenlőségi célú, így a pályázóknak kizárólag esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkezniük, s nem szükséges más esélyegyenlőségi és társadalmi fenntarthatósági követelményt bevállalniuk. E mellett a pályázóknak legalább 1 pontértékű vállalást kell tenniük a környezeti fenntarthatósági útmutatóban nevesített szempontok közül. E kritériumok teljesítésének költsége a projekt számára megítélt támogatás összegéből is biztosítható. A hivatkozott útmutatók letölthetők az NFÜ honlapjáról a címről. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete a időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza. F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése A támogatási konstrukció megszűnik, ha a benyújtási határidőn belül egyetlen támogatható pályázat sem kerül benyújtásra, a projekt céljainak a teljesülésével, illetve a beadási határidő elteltével. Amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és a felfüggesztés tényét közzéteszi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy jelen támogatási konstrukciót különösen indokolt esetben felfüggessze, vagy lezárja, amely esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség indoklással ellátott közleményt tesz közzé honlapján, a címen. F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a jelen útmutató mellékletét képező projekt adatlapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 19

20 A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (xdat-fájl formátumban, kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy személyesen a következő címre kell beküldeni: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft Fejlesztési Programok Üzletág ÁROP-EKOP Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u A borítékon kérjük feltüntetni: ÁROP-229/A-2010, illetve ÁROP-229/B-2010 (a választott komponens szerint) Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (ÁROP-229/A-2010, illetve ÁROP-229/B-2010), a pályázó nevét és címét. A nyomtatott eredeti példánynak tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódokat és azonosító számokat. A CD-n az XDat fájlnak, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító számai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkódokkal/sorszámokkal, illetve a 1. számú mellékletének kell szerepelni! Kérjük, hogy elküldés előtt ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatot február 15. és március 19. között, illetve március 29. és június 30. között lehet benyújtani. A benyújtott pályázatok folyamatosan kerülnek elbírálásra, az előzetesen meghatározott szempontok alapján. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatán kapható. Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, csatolandó mellékletek Felhívjuk a figyelmet, hogy: - A projekt adatlap kitöltésekor ügyelni kell az adatlap lapjain, illetve a jelen útmutatóban megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására. - A projekt adatlap alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A pályázatot kizárólag összefűzött (pld. dossziéba lefűzött spirálozott) formában tudjuk befogadni. A pályázati dokumentáció hitelesítéséül az eredeti projekt adatlap utolsó 20

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben