Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: december 15-én.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: 2012. december 15-én."

Átírás

1 Összeállítás az Art évi módosításairól (a évi CXLVI. és a CLXXVIII. törvény alapján, kiegészítve a január 1-jétől hatályos évközi módosításokkal) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke Lezárva: december 15-én. 1. Az adóhatósági igazolás kiállításának határideje [Art. 5/A. -ának (5)-(6) bekezdése] A Magyary Zoltán Egyszerűsítési Program keretében megvalósuló intézkedés: az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolás esetében az ügyintézési határidő 8 napról 6 napra csökken. A fizetési könnyítés iránti kérelem alapján induló hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 30 napról 15 napra csökken, ha a kérelmező az Art. szerint minősített adózónak minősül és kérte az eljárás sürgősségi elbírálását. A hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A sürgősségi eljárást kérő adózó fizetési könnyítési tárgyú kérelmének előterjesztését elektronikus úton köteles teljesíteni. 2. Az adózó képviselete [Art. 7. -ának új (6)-(7) bekezdése] A kiegészítő módosítás megteremti a kötelező képviselet intézményét azzal, hogy az adózó az adó feltételes megállapítására irányuló eljárásban, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságának megállapítására irányuló eljárásban, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásban, az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtt a felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján induló eljárásban kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő képviseletével járhat el. Az előző bekezdés szerinti képviselet a saját ügyben nem kötelező, ha a magánszemély, a szervezet vezető tisztségviselője jogi szakvizsgával rendelkezik vagy adótanácsadónak, adószakértőnek, okleveles adószakértőnek minősül, amelyet a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemmel egyidejűleg kell igazolni. A hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Art.módosításai doc

2 2 Az adózót a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíjügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti [Art. 7. -ának (1), (2) bekezdését kiegészítő előírás]. Az Art. 7. -ának (3)-(4) bekezdését január 1-jével hatályon kívül helyezték. Ebből következően nem szabható ki mulasztási bírság a bejelentett állandó meghatalmazott terhére a meghatalmazó adókötelezettségével kapcsolatos jogsértés miatt. Ha a meghatalmazás (megbízás) megszűnését az adózó képviselője jelenti be az adóhatósághoz, erről az adóhatóság írásban értesíti az adózót. A megszűnés napján a meghatalmazott még jogosult az adóhatósági iratok átvételére. A évi LXIX. törvény átmeneti rendelkezése alapján azonban a január 1-jét megelőzően elkövetett mulasztásokra a december 31-én hatályos 7. (3)-(4) bekezdést alkalmazni kell. A án folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 3. Adóhatóság [Art a (1) bekezdésének új d) pontja] Értelmezést segítő rendelkezés. A fővárosi és megyei kormányhivatal, a korábbiakban is felettes adóhatóságként járt el az önkormányzati adóhatóság elleni jogorvoslati eljárásokban. A kiegészítés ezt, a normaszövegből értelmezéssel levezethető normatív tartalmat vezeti be a normaszövegbe. 4. Kényszertörlési eljárás esetén az adókötelezettség [Art ának (4) bekezdése] A módosítást a Cégtörvény ában foglaltak indokolják a vezető tisztségviselő kötelezettségeinek meghatározása miatt. A Csődtörvény, a Cégtörvény előírása alapján az iratátadási, tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a felszámoló, a végelszámoló a felszámolás, a végelszámolás kezdő időpontja előtti jogsértés (például a kezdő időpont előtti bevallás benyújtási kötelezettség elmulasztása) miatt nem bírságolható, hiszen iratanyag, illetve információk hiányában nem tudja teljesíteni az adózóra rótt kötelezettségeket. Ilyen esetben indokolt, hogy a felszámolás, a végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőzően elkövetett jogsértés miatt a mulasztási bírság a vezető tisztségviselőt, ha a felszámolást, a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg, a végelszámolót terhelje. A kiegészítő előírás szerint az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az Art.-ben előírt pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetésnek az Art.-ben meghatározott módon való teljesítésére [2012. évi LXIX. törvény alapján].

3 3 5. Tevékenységi körök bejelentése [Art a (3) bekezdésének d) és g) pontja] A módosítás részben a Cégtörvényhez, részben az Áfa-törvényhez kapcsolódik. Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó főtevékenységét és a ténylegesen végzett tevékenységi köröket a mindenkor hatályos, a gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszerének (a TEÁOR) nomenklatúrája szerint, egyéni vállalkozó esetében a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti ÖVTJ kódok szerint, továbbá az új előírás szerint, ha az adózó az Áfa-tv. szerint elektronikus számlának minősülő bizonylatot online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ennek a tényét. 6. Biztosítottal kapcsolatos bejelentési kötelezettség [Art ának (4) bekezdése] A módosítás a biztosított bejelentésének egyszerűsítését szolgálja. a természetes személyazonosító adatai, állampolgársága helyett a biztosított családi és utónevét, születési idejét kéri bejelenteni. Kiegészíti azzal, ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni. A bejelentést a kiegészítő előírás szerint a biztosítás megszűnését követően folyósított ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni. A hatályba lépést követően teljesített bejelentésre vonatkozóan kell alkalmazni. A munkáltató főtevékenységének a mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra, egyéni vállalkozó esetén a mindenkor hatályos ÖVTJ kódok szerinti besorolását kell bejelenteni. [Art ának (6) bekezdése] 7. Civil szervezet bejelentési kötelezettsége [Art ának (1) bekezdése, (3) bekezdésének a) pontja, (14) bekezdése] A civil szervezetek egyablakos rendszerének bevezetésével összefüggő módosítás, mely szerint, ha az adózó civil szervezetnek, avagy civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének minősül, és adószámának megállapítását a bírósághoz benyújtott kérelem és mellékletei benyújtásával kéri, akkor az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési

4 4 kötelezettségét a bírósághoz benyújtott kérelem és mellékletei benyújtásával teljesíti. 15 napon belül kell az állami adóhatósághoz írásban bejelenteni előtársaság esetén, ha az adózó az Áfa-tv. szerint elektronikus számlának minősülő bizonylatot online hozzáférést biztosítva őrzi meg, ennek a tényét. A (14) bekezdésből kikerült az egyéni vállalkozó. Így ezen előírás csak a magánszemélyként adószám birtokában adóköteles tevékenységet végző bejelentési kötelezettségét szabályozza azzal, hogy tevékenysége köreit az ÖVTJ-kód szerint kell bejelentenie az állami adóhatósághoz. Az alapítvány, egyesület a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül köteles az állami adóhatósághoz bejelenteni [Art ának (3/a) bekezdése] től: nevét (elnevezését), rövidített cég nevét, létesítő okiratának keltét, számát, képviselőjének, könyvvizsgálójának nevét, lakhelyét, e jogviszony keletkezésének (megszűnésének) időpontját, a képviselő adóazonosító számát, a magánszemély adózó levelezési címét. Az állami adóhatóság az erre a célra fenntartott számítógépes rendszeren keresztül értesíti alapítvány, egyesület esetében az adószám megállapításáról az egyesület, az alapítvány adatainak közlésével a nyilvántartásba vételt elrendelő bíróságot től [Art ának (15) bekezdése]. 8. Az áfa-kötelezettség bejelentése [Áfa-tv a (1) bekezdésének új i) pontja, (2) bekezdése] Az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének (az adott esetben a pénzforgalmi elszámolás választásának) bejelentésével egyidejűleg nyilatkoznia kell arról is, hogy a pénzforgalmi elszámolást választotta. A változtatást a megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni. Ha az adózó a pénzforgalmi elszámolás (ugyanúgy, mint az alanyi mentesség) választására jogosító értékhatárt az adóév közben lépte túl, a bejelentést az értékhatár elérését követő 15 napon belül kell megtenni. A pénzforgalmi elszámolás választását csak jén vagy ezt követően kezdődő áfa-megállapítási időszakra vonatkozóan lehet bejelenteni. 9. A változás bejelentése [Art ának (1), (5)-(6) bekezdése] A változásbejelentés szabályai szerint kell bejelenteni az eddigieken túlmenően :

5 5 az olyan változást, amelyről alapítvány, egyesület esetében a bíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni ( tól), a tényleges üzletvezetés helye áthelyezésének időpontját és az érintett másik tagállamot, ha az áthelyezés oda történt. Ha az alapítvány, egyesület adataiban bekövetkezett változás az adózó adószámának a megváltoztatását eredményezi, az állami adóhatóság a megváltozott adószámról a bíróságot is értesíti. Az alapítvány, az egyesület a bírósághoz teljesített bejelentéssel tesz eleget az állami adóhatósághoz teljesítendő változásbejelentési kötelezettségének azon adókötelezettséget érintő adatai tekintetében, amelyeknek változásáról a bíróság a külön jogszabály (a Civiltörvény) alapján az állami adóhatóságot értesíti. Az alapítványnak, az egyesületnek a főtevékenység változását a változást követő 15 napon belül kell az állami adóhatósághoz bejelenteni. 10. Az adószám felfüggesztése, törlése [Art. 24/A. -ának (12) és új (13) bekezdése, 24/B. -ának (2) bekezdése] A módosítás szerint a jövőben az adószámot az adóhatóság határozott időre (180 napig) függeszti fel abban az esetben, ha az adózó bevallási és adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének határidőtől, illetve esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget. Az adóhatóság az adószámot törli, ha az adózó az adószáma alkalmazásának felfüggesztését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 180 napon belül a határozatban foglalt bevallási vagy adó-(adóelőleg)fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az adózó a fenti határidőn belül teljesíti bevallási, adófizetési kötelezettségét, az adóhatóság a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli. Az adószám törlését elrendelő határozat ellen a határozat közlésétől számított 8 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. Ha a cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózó esetében az adószám törlésének elrendelésére azért került sor, mert az adózó székhelye nem valós cím, az adózó szervezeti képviselőt nem jelentett be, illetve a bejelentett szervezeti képviselő nem valós személy, az állami adóhatóság a határozat jogerőre emelkedésének megállapítását követő napon a cégbíróság elektronikus úton történő értesítésével kezdeményezi az adószám törléssel érintett adózó megszüntetésére irányuló eljárást.

6 6 Egyéni vállalkozó adószáma törlésének tényét és időpontját az adóhatóság közli az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervvel, más, cégbírósági bejegyzésre nem kötelezett adózó esetében a törlésről értesíti az adózó nyilvántartását vezető egyéb szervet. 11. Adóregisztrációs eljárás [Art. 24/C. -ának (2a) bekezdése] Az adószám megadásának akadálya lehet az Art.-ben kizáró okként meghatározott adótartozás. A kiegészítő előírás szerint nem tekintendő fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le. Az előírást a hatályba lépését ( ) követően keletkezett adótartozásokra és folyamatban lévő eljárásokban is kell alkalmazni. Az Art. 24/C. -ában több helyen van hivatkozás a felszámolásra. Ezen rendelkezések nemcsak a felszámolásra, de a kényszertörlési eljárásra is vonatkoznak. 12. Az adóregisztrációs eljárás sajátos alkalmazása [Art. 24/C. -ának új (2b), (2c), (2e) bekezdése] [Art. 24/C. -a (5) bekezdése és új (2b) bekezdése] Az állami adóhatóság az adószám megállapításának megtagadása tárgyében hozott határozatát visszavonja, és az adószámot megállapítja, ha az e vezető tisztségviselő vagy tag, akire tekintettel az adóhatóság az adózó adószámának megállapítását megtagadta, a kimentési kérelemben indult eljárásban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy a kizáró ok alapjául szolgáló adótartozás már nem áll fenn. A módosítás alapján adótartozásnak minősül az adóhatóság által a Csődtörvény 80. -a szerint engedményezett, valamint a bejelenteni mellőzött vagy lemondással érintett követelés is. A kiegészítés alapján figyelemmel arra, hogy az adóregisztrációs eljárás célja az adózási szempontból jelentős kockázatot jelentő személyek, szervezetek kizárása új adózók alapításában, az adózók működésében történő részvételből, amely kockázat a többségi állami és települési önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek és vezető tisztségviselőik esetében nem

7 7 merülhet fel az adóregisztrációs eljárás esetén az adózó vezető tisztségviselőjének vagy tagjának kockázatelemzése során figyelmen kívül kell hagyni azokat a más adózókat, amelyekben a Magyar Állam, az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy települési önkormányzat közvetlenül vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkezett vagy rendelkezik. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az adózó vezető tisztségviselője vagy tagja az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati jog, vagy minősített többségű befolyás fennállása alatt minősül a másik adózó vezető tisztségviselőjének vagy tagjának. A 15 (30) millió forintot meghaladó adótartozásra vonatkozó előírást csak a vezető tisztségviselő vonatkozásában kell alkalmazni, ha az adózó közvetlenül vagy közvetett módon 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja vagy részvényese olyan gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy települési önkormányzat 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkezik. A kiegészítés szerint a Csődörvény szerint engedményezett, bejelenteni mellőzött vagy lemondással érintett követelés nem befolyásolja az adóregisztrációs eljárás feltételeit. A hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 13. Fokozott adóhatósági felügyelet [Art. 24/F. -ának (1) és új (1a) bekezdése, (6) bekezdésének a) pontja] Kockázatelemzési eljárás során az adóhatóság a módosítás szerint nem kérdőívet küldhet, hanem kérdőív kitöltésére és annak az állami adóhatósághoz postai vagy elektronikus úton történő megküldésére kötelezheti az adózót. A kiegészítő előírás szerint az állami adóhatóság a kockázatelemzési eljárást egy éven belül, az éves áfa-bevallásra kötelezettek esetében a benyújtásra nyitva álló határidőt követő 30 napon belül folytatja le. Az adóhatóság a kockázatelemzés eredményéről csak akkor értesíti az adózót, ha az adózó fokozott felügyeletét rendeli el. Az állami adóhatóság az adószám törlését elrendelő határozatát közvetlenül közli az adózóval, ha az adózó a kérdőívre nem válaszolt, ezért az adóhatóság jogerősen mulasztási bírságot szabott ki, és a mulasztási bírságról szóló határozatban megállapított teljesítési határidő is eredménytelenül eltelt. A hatályba lépéskor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Az Art. 24/F. -a (6) bekezdése a) pontjának hatályba lépését megelőzően hatályos 24/F. (6) bekezdésének a) pontja szerinti adószám törlést a 24/c.

8 8 (2) bekezdés ac) pontjának alkalmazásában figyelmen kívül kell hagyni. Ezt a szabályt ezen előírás hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 14. Egyszerűsített adóbevallás [Art. 28/A. -ának (3), (5), (7) bekezdése] Az egyszerűsített bevallást csak abban az esetben kell az adóhatóság részére visszaküldeni, ha azt javítani kellett. Ez esetben az adót az adózónak május 20. napjáig kell megfizetnie. Az adóhatóság által az adózó részére küldött egyszerűsített bevallás ha azt az adózó május 20-ig nem küldte vissza, vagy nem javítva küldte vissza az adózó által benyújtott adóbevallásnak minősül. Ha az adózó az adóhatóság által megküldött egyszerűsített bevallást javítva küldte vissza az adóhatóság részére, a visszaküldött, javított bevallás az adózó által benyújtott bevallásnak, a megállapított, az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül. Az adónyilatkozatra vonatkozó előírásokat is pontosították. A rendelkezést a évről benyújtott adóbevallások tekintetében kell alkalmazni. 15. A magánszemély bejelentése az adókülönbözetről [Art. új 30/A. -a] Az Art. kiegészítése szerint, ha a magánszemély a munkáltató (kifizető) jogutód nélküli megszűnését követően tárja fel, hogy a munkáltató (kifizető) az adóelőlegét, adóját nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és a hiba a törvényben meghatározottnál magasabb összegű adó, adóelőleg levonását eredményezte, erről a tényről az adóazonosító szám feltüntetésével bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. A bejelentés alapján az adóhatóság az adókülönbözetet határozattal írja elő a magánszemély javára, amennyiben az adóhatóság nyilvántartása szerint a munkáltató (kifizető) a magánszemélytől a törvényben meghatározottnál magasabb összegű adót, adóelőleget vont le, vallott be és fizetett meg. 16. Adatszolgáltatás a 2 millió forint áfát elérő vagy meghaladó számlákról [Art. új 31/B. -a] Az áfa alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

9 9 a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó áfa-alany ideértve az evaalanyt is adószámának, csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, a nevére szóló számlában feltüntetett áfa alapjáról és az áthárított áfa összegéről, a számla sorszámáról, a számlában feltüntetett teljesítés időpontjáról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről. Az áfa alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa-alanyra áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adófizetési kötelezettsége keletkezett, számlánként nyilatkozni köteles: a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő áfa-alany adószámának, csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, a kibocsátott számlában feltüntetett áfa alapjáról és az áthárított áfa összegéről, a számla sorszámáról, a számlában feltüntetett teljesítés időpontjáról, ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről. Ha az áfa alanya ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is áthárított adó tekintetében gyakorol összesen 2 millió forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy az erről az adómegállapítási időszakról benyújtott áfabevallásában nyilatkozik: a termékértékesítő, a szolgáltatást nyújtó áfa-alany ideértve az evaalanyt is adószámának, csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, ezen számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegéről. A számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó áfa-alany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően nyilatkozni, ha a számlában áthárított áfa akár a módosítást megelőzően, akár azt követően vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, annak a számlának az adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az áfa-alap és az áthárított áfa tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.

10 10 A számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó áfa-alany, amennyiben az érvénytelenített számlában ideértve a módosított számlát is áthárított áfa összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, abban az áfa-bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintő adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni. Az eva alanya az általa kibocsátott számlák tekintetében a fentiekről arról az adóévről benyújtott eva-bevallásában nyilatkozik, amelyben a számlát kiállította. Az adóbevallás kijavítása, a mulasztási bírság alkalmazásában a fentiek szerinti nyilatkozatra (áfa összesítő jelentésre) a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az összesítő jelentést elektronikus úton kell benyújtani. A pénzforgalmi elszámolást választó áfa-alany által kibocsátott számla esetében a nyilatkozatot csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adózó első alkalommal adólevonási jogot érvényesít, adómegállapításra kötelezett. A pénzforgalmi elszámolást választó áfa-alany termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén a nyilatkozatot ugyanazon számláról csak egyszer, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő áfa-bevallásban teljesíti, amelyben ezen számla alapján első alkalommal adólevonási jogot érvényesít. 17. Adatszolgáltatás a fordított adózáshoz kapcsolódóan [Art. új 31/C. -a] Az áfa-alanynak az adómegállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallásában nyilatkoznia kell az adómegállapítási időszakban teljesített sertéstenyésztés, háziasított sertés (egészben vagy félben, frissen, vagy hűtve, fagyasztva), mezőgazdasági termékek feldolgozásának melléktermékei termékértékesítése tekintetében a vevő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint az Áfa-tv. 6/B. és 6/C. mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban = az értékesített termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről, = és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról. Az áfa-alanynak az adómegállapítási időszakról benyújtott áfa-bevallásában azon sertéstenyésztés, háziasított sertés,

11 11 mezőgazdasági termékek feldolgozásának melléktermékei termékbeszerzései tekintetében, amelyek után termékbeszerzőként az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik a termékértékesítő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint az Áfa-tv. 6/B. és 6/C. mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban = a beszerzett termék kilogrammban meghatározott mennyiségéről, = és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról. 18. Soron kívüli bevallás [Art a (3) bekezdésének új f) és g) pontja, új (12) bekezdése] Soron kívüli bevallást kell benyújtani az eddigieken túlmenően a bevallással még le nem fedett időszakról, ha az adózó üzletvezetés helye belföld helyett külföldre változik és erre tekintettel a Tao.tv. vagy más jogszabály szerint belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik, az adózó az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás útján, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló irányelv alapján egyesül. A Cégtörvénynek a kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályaihoz kapcsolódóan az Art. kiegészült a következőkkel: A kényszertörlési eljárás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 30 napon belül kötelesek benyújtani. A tevékenységet lezáró bevallással egyidejűleg teljesíteni kell a tevékenységet lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás benyújtásakor még nem járt le. Végelszámolást követően elrendelt kényszertörlési eljárás esetében a végelszámolásra vonatkozó szabályok szerint kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni. A kényszertörlési eljárást követő felszámolási eljárás esetén az Art. kényszertörlési eljárásra vonatkozó rendelkezései és a Csődtörvény felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezései együttes alkalmazásával kell a bevallási kötelezettséget teljesíteni. Kényszertörlési eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallás időszakát követően teljesítendő bevallási kötelezettséget az Art. általános rendelkezései szerint kell teljesíteni.

12 Áfa kiutalás teljesítése [Art ának (4a) bekezdése] A korábbi módosítás szerint a költségvetési támogatást az igény (a bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, a visszaigényelt áfát 75 (korábban maximum 45) napon belül kell kiutalni ( től). A módosítás a felszámolás, a végelszámolás záróbevallásában igényelt költségvetési támogatás kiutalásának a határidejét és a záró bevallás ellenőrzésére nyitva álló határidőt összhangba hozza. Ha az adózó a kiutalási, a visszatérítési igényét a felszámolást vagy a végelszámolást lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a költségvetési támogatást felszámolás vagy végelszámolás esetén 60, egyszerűsített felszámolás vagy egyszerűsített végelszámolás esetén 45 napon belül kell kiutalni, amely határidőt a lezáró adóbevallás beérkezésétől, de legkorábban az esedékességtől kell számítani. Az előírás már 2012-ben hatályba lépett. A hatályos előírás módosításra került. A módosított rendelkezés a következő: Ha az adózó a visszaigényelt áfa kiutalási igényét nem a felszámolást vagy végelszámolást lezáró adóbevallásban terjeszti elő, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül, ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül kell kiutalni, amennyiben az adózó az áfa áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet, amelynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja, számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette vagy tartozása egészében más módon megszűnt, és a feltétel fennállásáról az adózó a bevallásában nyilatkozik. Az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni, ha abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás. A rendelkezést január 1-jét követően benyújtott adóbevallásoknál kell alkalmazni. 20. Készpénzben teljesített kifizetések [Art ának új (3a) és (3b) bekezdése és ának (20f) bekezdése] A gazdasági folyamatok átláthatóságát növeli, ha az üzleti élet szereplői, a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók egymás közötti forgalmuk minél nagyobb részét pénzforgalmi bankszámlájukon bonyolítják le. Ennek

13 13 érdekében új kötelezettségként írja elő az Art. azt, hogy ezen adózók ugyanazon szerződés alapján egy hónapban teljesített, egymás közötti kifizetéseiket legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthetik készpénzfizetéssel. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, az abban meghatározott szolgáltatás vagy termékértékesítés áfa felszámítása esetén az áfával növelt ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 1,5 millió forint összegben teljesíthet készpénzszolgáltatást. Azon készpénzben teljesített kifizetéseket, amelyeket a készpénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó ugyanazon felek között kötött szerződések alapján ugyanazon adózó részére teljesít, az egy szerződés alapján teljesített készpénzszolgáltatásnak kell tekinteni, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felek közötti jogügylet nem rendeltetésszerű joggyakorlás miatt került több szerződésben meghatározásra. A fenti előírás megsértése esetén a készpénzszolgáltatásnak az 1,5 millió forintot meghaladó része után 20 % mértékű a mulasztási bírság, annál is, aki fizet, meg annál is, aki a szabálytalan kifizetést elfogadja. 21. Befizetések elszámolása [Art ának (3) bekezdése] A módosítás alapján egyértelművé válik, hogy az állami adóhatóság által végrehajtás során behajtott összeg tekintetében továbbra is érvényesül a végrehajtási költség kielégítési elsőbbsége, és ennek elszámolását követően kerülhet sor a fennmaradó összegnek a jövedelemadóelőleg, levont jövedelemadó vagy levont járulék címén történő elszámolására, illetve az ezt követően fennmaradt összegnek a köztartozásra, több köztartozás esetén a tartozások sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában történő felhasználására. 22. A magánszemély részére igazolás [Art ának (3) bekezdése] A módosítás szerint a társadalombiztosítási szerv a kifizetés időpontja helyett naptári éven belül az ellátási időszak végén (az utolsó kifizetést követően), teljes naptári évet lefedő ellátási időszak esetén a naptári évet követő január 31. napjáig ad igazolást. 23. A bizonylat megőrzése [Art. új 47/A. -a] Az elektronikus számlázás január 1-jétől hatályos szabályainak végrehajtásával kapcsolatos kiegészítés, mely szerint: az adózó, ha az Áfa-tv.

14 14 szerint elektronikus számlának minősülő bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani. 24. Végrehajtás során adatszolgáltatás [Art a (7) bekezdésének b) és d) pontja, új (13a) és (19)-(21) bekezdése] Az állami adóhatóság adatszolgáltatásának céljával, módjával egészíti ki a módosítás az Art ának (7) bekezdését, és törli azokat az adatszolgáltatásokat, amelyek január 1-je után a jogszabályok változása miatt már nem aktuálisak, a (7) bekezdés c) és k) pontja szerint. Új előírás az, hogy az élelmiszer-lánc-felügyeleti hatóság állami adó- és vámhatóság megkeresésére adatot szolgáltat a nyilvántartásában szereplő adatokról, amennyiben az az ellenőrzés lefolytatásához szükséges. Ezt az adatátadást első alkalommal a december 31-ét követő és a január 1- jét megelőző időszakra benyújtott bevallások adatai tekintetében kell alkalmazni, és első alkalommal május 31-ig kell az állami adóhatóságnak teljesítenie. A bírósági végrehajtásról szóló törvény től hatályos előírása alapján a bank és a takarékszövetkezet az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegeinek a felkutatása iránti végrehajtói intézkedések fogadása és a végrehajtói megkeresések megválaszolása érdekében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett. Az elektronikus kapcsolattartásra létrehozott, un. kézbesítési rendszert a kamara működteti. A végrehajtási eljárás során alkalmazandó kézbesítési rendszer mintájára a kiegészítés alapján az állami adó- és vámhatóság, valamint a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, a befektetési vállalkozás között szintén elektronikus rendszeren keresztül továbbítják a megkereséseket. Az elektronikus kapcsolattartásra köteles pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és befektetési vállalkozás az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges adatait köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. Az elektronikus kapcsolattartás során az állami adó- és vámhatóság által meghatározott formátumú küldemények továbbíthatók. Az üzenetformátumokat az adóhatóság a honlapján közzé teszi. A küldeményt a feladónak el kell látnia legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel, valamint titkosítani kell. A rendelkezés július 1-jével lép hatályba. 25. Az adóhatóság honlapján közzétett adatok [Art a (5) bekezdésének a) és c) pontja]

15 15 Az Art ának (5) bekezdésében felsorolt adatkör nincs összhangban az Art január 1-jétől hatályos 24/B. -ának és 174/A. -ának rendelkezéseivel. Az adószám ettől az időponttól ezen törvényi tényállások alapján is törölhető. Az érintett adózók és ügyfeleik érdeke, hogy adószámuk törölt státuszáról az állami adóhatóság honlapjáról minden esetben értesülhessenek, ne csak akkor, ha a törlés oka az Art. 24/A. -ának (4) bekezdése (felfüggesztés után törlés). Az adóhatóság honlapján közzé teszi az adózónak a mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerint, egyéni vállalkozók esetén a mindenkor hatályos ÖVTJ szerinti kódokon bejelentett és nyilvántartott tevékenységi köreit [(5) bekezdés e) pontja]. Az adóhatóság honlapján közzéteszi az áfa-alanynak minősülő, illetve az Eva-tv. hatálya alá tartozó adózó, valamint ezen törvények hatálya alá nem tartozó, de adószámmal rendelkező jogi személy, egyéb szervezet adózók = nevét (elnevezését), adószámát, székhelyét, telephelyét, = közül a csoportos áfa-adóalanyiságot választók esetén a csoportazonosító számot, valamint a csoportképviselő és az egyéb csoporttagok nevét (elnevezését), székhelyét, telephelyét, illetve csoportos áfa-alanyiságot eredményező határozat jogerőre emelkedése napját, = közül a pénzforgalmi elszámolást választók esetén a választás tényét, a pénzforgalmi elszámolás időszakának kezdő és befejező időpontját, = azt a tényt, hogy az áfa-alanynak minősülő adózó (ideértve a csoportos áfa-alanyt is) az Áfa-tv ának (1) bekezdése alapján az adómentes ingatlanértékesítés vagy bérbeadás tekintetében az adókötelessé tételt választotta, valamint az adókötelessé tétel időpontját. 26. Adótitok [Art a (7) bekezdésének új j) pontja] Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról az élelelmiszerláncfelügyeleti szervet a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a felügyeleti díj fizetésére kötelezettek nyilvántartásával összefüggésben. Nem minősül adótitoknak alapítvány, egyesület esetében az állami adóhatósághoz bejelentett adata, a bírósági nyilvántartás nyilvános adata, valamint az alapítvány, egyesület bírósági nyilvántartásának üzemeltetőjétől kérhető adata, valamint az az adat, amely az adóalannyal vagy az adózóval nem hozható kapcsolatba. 27. Adótartozás közzététele [Art. 55/B. ]

16 16 A módosítás alapján az önkormányzati adóhatóság a korábbi rendelkezés céljának megfelelően, az arányos és a közérdek által indokolt módon szűkíti az adózók adótitokhoz fűződő jogait. A helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában tízezer helyett százezer (magánszemélyek esetében ezer forint helyett ötvenezer) forintot elérő, 10 nap helyett 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozást teheti közzé az önkormányzati adóhatóság az adózó neve, lakhelye, székhelye, telephelye, adóazonosító száma, az adótartozás összege közlésével. A kiegészítő előírás szerint nem tekinthető fennálló adótartozásnak az adótartozás azon része, amely jogerős adóhatósági határozaton alapul, feltéve, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatának megindítására nyitva álló határidő még nem telt el, vagy az adózó által kezdeményezett, a határozat felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárás jogerősen még nem zárult le. Ebben az esetben az adóhatósági határozaton alapuló adótartozás a bírósági felülvizsgálat megindítására nyitva álló határidő eredménytelen lejártát követő naptól, illetve a bírósági eljárás jogerős lezárását követő naptól, az adóhatósági határozat hiányában fenntartott része vonatkozásában tekinthető fennállónak. 28. Adóhatósági igazolás kiállítása [Art. 85/A. -a] A Magyary Zoltán Egyszerűsítési Program egyik célja az adóigazolás, együttes adóigazolás és a jövedelemigazolás kiállítására irányuló eljárással kapcsolatos lakossági adminisztráció csökkentése. A módosítás közérthető formában, logikus szerkezetben szabályozza újra az adóhatósági igazolás jogintézményét. A hatályos jogszabályok alapján az adózó számos eljárásban köteles nemleges adóigazolás vagy együttes adóigazolás benyújtására. A módosításnak az is célja, hogy ezen kötelezettségek megszűnjenek. A módosítás bevezeti a köztartozásmentes adózói minősítésről szóló igazolás fogalmát. Ha jogszabály adóigazolás, együttes adóigazolás benyújtását írja elő, ezen kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az állami adóhatóság az adózót az adóigazolás vagy az együttes adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja. A köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás tartalmazza az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben

17 17 megjelölt napon a köztartozásmentes adózói bázisban való szereplés feltételeinek való megfelelést. A kiállított igazolások általában az adatokat a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően tartalmazzák. 29. A vámhatóság ellenőrzési tevékenysége [Art ának (5) bekezdése] A módosítás szerint a vámhatóság a NAV vezetőjének rendelkezése nélkül végzi az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval (népegészségügyi termékadó, energiaadó, környezetvédelmi termékdíj stb.) és költségvetési támogatással kapcsolatos egyes adókötelezettségek ellenőrzését és adatgyűjtésre irányuló ellenőrzését. 30. Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása [Art ának (2) bekezdése] A jelenleg hatályos szabályozás nem sorol fel ellenőrzési szempontokat, amelyek megsértése esetén az ÁSZ elnöke, illetve az önkormányzat képviselőtestülete jogosult lenne ellenőrzést elrendelni. A módosítás rögzíti, hogy az ÁSZ elnöke, illetve az önkormányzat képviselő-testülete akkor rendelhet el ellenőrzést, ha a rendelkezésére álló adatok, körülmények arra utalnak, hogy az adóhatóság a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének megsértésével mellőzi valamely adózó vagy adózói csoport vizsgálatát, illetve a lefolytatott ellenőrzéssel eredménytelensége mögött a megkülönböztetés nélküli eljárás elvének megsértése áll. 31. Felhívás önellenőrzésre [Art. új 91/B. -a] Az új előírással létrehozták az önellenőrzésre történő felhívás jogintézményét. A jogintézmény lényege, hogy az adóhatóság a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózót önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha az adózó bevallásának adatai és az állami adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg. Az önellenőrzésre való felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni, az önellenőrzés elmulasztása esetén mulasztási bírságot nem lehet kiszabni. Az adóhatósági ellenőrzés a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg a felhívásban megjelölt adónem és időszak tekintetében. A költségvetési támogatás kiutalási határideje legfeljebb 30 napig szünetel.

18 Határidők az ellenőrzési eljárásban [Art a (2) bekezdésének d) pontja, (11) bekezdése] Az áfa kiutalását megelőző ellenőrzés esetében az ellenőrzési határidőre (30 vagy 45 napon belül) nincs kihatással, ha az adózó nyilatkozatának hitelessége utólag megdől, és a kiutalási határidő utólag 75 napra módosul. A módosítás szerint, ha a kapcsolódó ellenőrzés során beszerzett adatok, bizonyítékok alapján az alapügylet tényállása a kapcsolódó vizsgálattal érintett körben tisztázódott, az ellenőrzés a kapcsolódó vizsgálat befejezésétől függetlenül lezárható. A módosítás lehetővé teszi, hogy a valamilyen okból elhúzódó kapcsolódó vizsgálatok esetében az adóhatóság adott esetben dönthessen a konkrét ügy körülményeit mérlegelve az alapellenőrzésnek a rendelkezésre álló adatok alapján való befejezéséről. A módosítás alapja a bizonylatok pótlásával, az iratnyilvántartás hiányosságai megszüntetésével kapcsolatos felhívásban kitűzött időpontig terjedő időtartamot az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni, de ezen időtartam alatt is az adóhatóság az ellenőrzést folytathatja. [Art ának (4) bekezdése] 33. Bizonylatok megsemmisítése [Art ának (1) bekezdése] A módosítás alapján főszabállyá válik a jelenlegi speciális eljárás, amelyet az iratok megsemmisítésének vagy az üzleti tevékenység körülményei megváltoztatásának a veszélye esetén az állami adóhatóság alkalmaz az iratokat az azonosításukra alkalmas módon felvett átvételi elismervény ellenében, szükség szerint másolat hátrahagyásával bevonja, az üzleti tevékenység körülményei megváltoztatásának veszélye esetén, a helyszínen talált körülményeket jegyzőkönyvben rögzíti. Kapcsolódóan törlésre került a (2) bekezdése, mivel azt lényegében a fenti módosított előírás magában foglalja. 34. Az adóellenőr jogosult [Art a (1) bekezdésének j) pontja és új (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az adóellenőr az ellenőrzés során mintavételre is jogosult. A mintavételhez szükséges feltételek biztosítása az adózó kötelezettsége. Az adóhatóság a mintavételről jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a mintavétel eredményeként az adóhatóság jogsértést állapít meg, a mintavételi költség, a laboratóriumi vagy egyéb vizsgálatok költsége az adózót terheli.

19 Kapcsolódó vizsgálat megállapításainak felhasználása [Art ának (4) bekezdése] A módosított előírás alapján, ha az adóhatóság a vizsgálat megállapításait más adózónál végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével vagy ennek során beszerzett adatokkal, bizonylatokkal támasztja alá, akkor nemcsak az erről készült jegyzőkönyv, határozat adózót érintő részét kell az adózóval részletesen ismertetni, de a kapcsolódó vizsgálat során feltárt adatoknak, bizonylatoknak az adózót érintő részét is. 36. Az adóhatóság vizsgálja [Art a (2) bekezdésének új g) pontja] A környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó jelenlegi szabályozásnak az Art.- be történő beépítése az, hogy az adóhatóság vizsgálja a termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket. 37. Hatósági eljárás [Art ának új (9) bekezdése] Ha az adózó a hatósági eljárás során költségmentesség iránti kérelmet terjeszt elő, a kérelemről az első fokú adóhatóság dönt azzal, hogy a kérelem elbírálása a folyamatban lévő eljárás lefolytatását nem érinti. 38. Adóhatósági irat a meghatalmazott képviselőnek [Art ának (7)-(9) bekezdése] A módosítás alapján nemcsak papíralapon, hanem elektronikus úton is lehetőség nyílik a meghatalmazottal rendelkező adózónak és képviselőjének történő kézbesítésre (az ügyfélkapu tárhelyén való elhelyezéssel). Ez esetben a kézbesítés joghatásai elektronikus kézbesítés esetén az első visszaigazolás időpontjával állnak be. Új előírásként kerül bevezetésre a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos adatoknak az adóhatóság internetes honlapján történő közzététele, valamint az ügyfélkapun keresztül való értesítés. A módosítás az általános szabályhoz képest speciális rendelkezésként szabályozza, hogy a szabályszerűen feladott adóhatósági iratot a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, ha a posta a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kereste jelzéssel küldte vissza azt az adóhatóságnak. A módosítás új rendelkezést vezet be a személyes átadás tekintetében: az adóhatósági iratot a személyes átadásának megkísérlése napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó vagy az irat átvételére jogosult

20 20 meghatalmazottja az átvételt megtagadta (hasonlóan a postai úton történő írat átvétel megtagadásához). A hatályos rendelkezések szerint a kézbesítési vélelem beálltáról az adózó nem rendelkezik információval. Így előfordulhat, hogy olyan lényeges adóhatósági irat kézbesítéséről nem szerez tudomást, vagy olyan adóhatósági eljárás indul ellene, amely jelentősen befolyásolja jogait, kötelezettségeit. Ennek orvoslására az új előírás szerint, az állami adóhatóság a kézbesítési vélelem beálltáról honlapján tájékoztatja azt az adózót, aki a részére kiküldött hatósági iratot nem vette át, hogy az irat vonatkozásában a kézbesítési vélelem beállt. (Kivétel, ha a címzett megtagadta a részére kiküldött hatósági irat átvételét, mert az adózó maga döntött arról, hogy az adóhatósági irat tartalmát nem kívánja megismerni.) A kiegészítő előírás biztosítja, hogy az adózó a kézbesítési vélelem beálltát követően ezen ténynek az adóhatóság honlapján való közzétételt követő 15 napon belül kezdeményezze a kézbesítési vélelem megdöntését. További értesítési fórumot biztosít a törvény-kiegészítés azok számára, akik a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez való hozzáféréssel (ügyfélkapuval) rendelkeznek, mivel az adóhatóság a honlapon való közzététellel egyidejűleg a központi elektronikus szolgáltató rendszerhez való hozzáféréssel rendelkező magánszemély adózót, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adózó esetén a rá vonatkozó szabályok szerint képviseletre jogosult, ügyfélkapuval rendelkező személyt, vagy az adózónak a kézbesítési vélelemmel érintett ügyben eljáró, ügyfélkapuval rendelkező meghatalmazottját elektronikus úton értesíti az internetes honlapján közzétett adatokról. A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem előterjesztésére vonatkozó határidők azonban ez esetben is az adóhatóság internetes honlapján való közzétételre irányuló szabályok szerint alakulnak. A módosult rendelkezéseket a január 1-jét követően postára adott vagy személyesen átadott hatósági iratok esetében kell alkalmazni. 39. Utólagos adómegállapítás [Art ának (5) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint, ha a cégbíróság az állami adóhatóságot külföldi vállalkozás belföldi fióktelepe megszűntetés iránti kérelme benyújtásának tényéről, illetve bármely cég elleni törvényességi felügyeleti eljárása során a megszüntetési eljárás megindításának tényéről, illetve arról értesíti, hogy felszámolásra, végelszámolásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor,

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013.

Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013. Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló törvény január 1-től hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. január 1-től hatályos változásai 2012. év során történt változtatások Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adókötelezettség

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló január 1-jétől hatályos változásai

Az adózás rendjéről szóló január 1-jétől hatályos változásai Az adózás rendjéről szóló 2013. január 1-jétől hatályos változásai Összeállította: Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Főbb témakörök Adókötelezettség Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Jövedelemigazolás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület/ 9. sz. irodahelyiség

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya:

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN) (lásd segédlet) Ft Ft Ft. aránya: aránya: aránya: DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Pénzügyi és Adóügyi Osztály "A" épület 9. sz. irodahelyiség Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 410-002 E-mail: derecskephti@t-online.hu

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők

egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők Bary- Gyenge- Joó- Lakatos egyes alkalmazási kérdések 1. Az Art -ról 2. Bejelentkezés, bejelentés 3. Problémás adójogi helyzetek 4. Fontosabb határidők 1 Az adózók jogait és köteleze

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Zalacsány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zalacsány Önkormányzat adóhatóságához I. Helyi iparűzési

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege Idegenforgalmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C.

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló évi C. I. Bejelentés jellege BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján 1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Érvényes 2015.01.01-től A hivatal tölti ki Martfű, év hó nap A kérelmet átvettem (aláírás:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS ADO BEJ-2016 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Adóigazolás, együttes adóigazolás Adóigazolások 2011: az egyes igazolásokra vonatkozó részletes tudnivalók. Az adóhatóság adóigazolást az adózó kérelmére állít ki. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul. Az igazolást a nyilvántartásban szereplő

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján a Marcali Városi Önkormányzat adóhatóságához I. Adónem: 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

az Ózd Város Önkormányzat adóhatóságához

az Ózd Város Önkormányzat adóhatóságához Ózd Város Jegyzőjétől 3600 Ózd, Városház tér 1. TEL: 48/574125 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Általános alapvetés 2013-ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások Ugyanakkor a sok apró módosítás megváltoztathatja az egyes adózók adókötelezettségeinek

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Benyújtandó: Szakmár Község Önkormányzata Érkezett: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6336 Szakmár, Bajcsy-Zsilinszky u. 24. Telefon, telefax:

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5435 Martfű, Szent István tér 1. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS BEJELENTÉS Érvényes 2013.01.01-től A hivatal tölti ki Martfű, év hó nap A kérelmet átvettem (aláírás:

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év. hó. nap Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:.. ... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről Pásztó önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Az adózás rendjéről szóló törvény 2013. évi módosításai Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó és Vámhivatal Általános alapvetés 2013 ban nincsenek kiemelt, nagy jelentőségű változások

Részletesebben

I. Bejelentés jellege (iparűzési adó évközi bevezetése: 2013.07.01-től) Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése,

I. Bejelentés jellege (iparűzési adó évközi bevezetése: 2013.07.01-től) Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés Adóköteles tevékenység megszűnése, BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az Osli Község Önkormányzat 5/2013.(05.22) rendelete alapján

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Kunhegyes Város Önkormányzat adóhatóságához Kunhegyes Város Polgármesteri

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Makó Város önkormányzat adóhatóságához Makó Város Polgármesteri

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23.

Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23. I. Bejelentés jellege Decs Nagyközség Önkormányzat 7144. Decs, Fő u. 23. BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság megnevezése: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2013. adóévről Pusztaföldvár önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása

Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés. Benyújtandó a változást követő 30 napon belül! átvétel ideje: átvevő aláírása Bejelentkezés, Vátozás-Bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Péteri Község Önkormányzat Adóhatósága 2209. Péteri, Kossuth L.

Részletesebben

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról

BEVALLÁS a 2011. évi helyi iparűzési adóról Kópháza Község Önkormányzatának Adóhatósága 9495 Kópháza, Fő u. 15. Tel./fax: 99/531-038 E-mail: adougy.kophaza@mailmax.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról. titulus családi név keresztnév 2. keresztnév. családi név keresztnév 2.keresztnév BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ASP ADO 087-2015 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 06-27-595-100 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 06-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község,

Adóköteles tevékenység megkezdése. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, 1 BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Fertőd Város Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Zsombó önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben