Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az adózás rendjéről szóló törvény változásai 2012-2013."

Átírás

1 Az adózás rendjéről szóló törvény változásai

2 Eljárási határidők Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell teljesíteni. (Korábban 8 nap volt) Fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet benyújtó minősített adózó sürgősségi kérelmet is előterjeszthet. Sürgősségi eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap.

3 Képviselet Kötelező képviselet Ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő Feltételes adómegállapításra Szokásos piaci ár megállapításra Miniszter előtti felügyeleti kérelem elbírálására irányuló eljárásban. Új képviseletre jogosult termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy termékdíj ügyben.

4 Képviselők felelőssége felszámolást, végelszámolást kényszertörlési eljárást megelőzően elkövetett jogsértés miatt a mulasztási bírság a vezető tisztségviselőt, ha a felszámolást vagy a kényszertörlési eljárást végelszámolás előzte meg a végelszámolót terheli.

5 Adóhatóságok Adóhatóságnak minősül a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el. Az adó- és a vámhatóság hatásköre népegészségügyi termékadó, energiaadó, kivéve a kivetéses adózás környezetvédelmi termékdíj állami adóhatósági hatáskör lesz.

6 Bejelentési szabályok A tevékenységi körök bejelentése a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (a továbbiakban: TEÁOR) nómenklatúrája szerint, egyéni vállalkozók esetén a fő- és egyéb tevékenységi köröket az Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint.

7 Bejelentési szabályok Be kell jelenteni az adóhatósághoz ha az adózó a bizonylatot, könyvet nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg. Biztosítotti bejelentés Nem kell az állampolgárságot, anyja nevét, csak, ha a foglalkoztatottnak nincs adóazonosítója. Bejelentés a biztosítási jogviszony első napján (nem a megelőző napon)

8 Bejelentési szabályok Civil szervezetek a civil szervezet adószámának megállapítása egyablakon keresztül. Bejelentendő adatok köre: nyilvántartási szám, főtevékenység, ténylegesen végzett tevékenység, az önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége adatai. a civil szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének adószám kérése esetén a civil szervezet adatait.

9 Nyilvántartás Az adószám felfüggesztése 24/A. Az adószámot bevallási, befizetési kötelezettség elmulasztása miatt 180 napra függesztik fel. Törlés: a 180 napos időtartam eredménytelen elteltével. Adóregisztráció 24/C. (Évközi módosítás) Nem minősül adótartozásnak ha bírósági felülvizsgálatra van lehetőség. Hatályos: VI. 20. Állami tulajdonú társaságok utólagos mentesülése. Hatályos: X. 25.

10 Nyilvántartás Adóregisztráció (Új szabályok) adótartozás az adóhatóság által engedményezett követelés, vagy amiről hitelezőként lemondott. a vezető tisztségviselő, tag a kimentési kérelemében igazolja, hogy a tartozást megfizette, az adóhatóság az adószámot megállapítja. Fokozott adóhatósági felügyelet módosulása Az adóhatóság a kockázatelemzési eljárást 1 éven belül folytatja le. a kérdőív postai úton vagy elektronikusan is visszaküldhető. nincs azonnali törlés, az adóhatóság először mulasztási bírságot szab ki - általános mértékű

11 Bevallási szabályok Egyszerűsített bevallás A megküldött ajánlatot nem kell visszaküldeni, csak javítás esetén ezzel teljesített a bevallási kötelezettség. Ügyfélkapus kommunikáció útján vagy postán lehetséges, sima en nem. Elszámolás adóval Ha a megszűnt kifizető, munkáltató túlvonta az adót, adóelőleget, az adóhatóság kérelemre előírja a magánszemély javára.

12 Bevallási szabályok Soron kívüli bevallás Soron kívüli bevallást kell benyújtani ha az adózó üzletvezetés helye külföldre változik és erre tekintettel belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik, az adózó az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró gazdasági társasággal beolvadás útján, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló, irányelv alapján egyesül.

13 Adófizetés Befizetések elszámolása először végrehajtási költségre Mögöttes felelősség Több munkáltató esetén határozattal kötelezhető az adó megfizetésére a kijelölt munkáltatón kívüli munkáltató, ha az adókötelezettségek teljesítésére kijelölt munkáltató nem teljesít. (Évközi módosítás munkáltató fogalmának kiegészítése )

14 Az adó megfizetésének módja Az adófizetési kötelezettség a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók számára egyszerűsített elektronikus fizetéssel is. Rendeleti szabályozás Hatályos: július 1. Készpénzforgalom visszaszorítása Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók közötti ügylet során, szerződésenként, 1,5 millió forint készpénzszolgáltatás esetén. Áfával növelten, 1 hónapra számítva megsértése esetén a készpénzszolgáltatás 1,5 millió forintot meghaladó része után 20% mértékű mulasztási bírságot kell fizetni mindkét félnek. Adófizetés

15 Adótitok, Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás Az adóhatóság havi adó- és járulékbevallásból teljesített adatszolgáltatása részletszabályait a jövőben kormányrendelet határozza meg. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és az adóhatóság közötti adatszolgáltatás megkeresésre. Pénzügyi intézménynek megkeresésének lehetősége elektronikus kapcsolattartás. Közzététel az önkormányzati adóhatóság a 100 ezer magánszemélyek esetében az 50 ezer forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló helyi adó és gépjárműadó tartozással rendelkező adózó adatait, és a tartozás összegét közzéteheti.

16 Adóigazgatási eljárás Adóhatósági igazolás az adóhatósági igazolás újraszabályozása - a módosítás lényege: a átszerkesztése. Hatáskör változása - integráció - a környezetvédelmi termékdíj, - népegészségügyi termékadó, - energiaadó (az adókivetés kivételével) hatásköre január 1-jétől az állami adóhatósághoz kerül. - Átmeneti rendelkezések: a január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj, energiaadó és népegészségügyi termékadó bevallásokat, és befizetéseket február 14-éig a vámhatósághoz kell teljesíteni.

17 Ellenőrzés Felhívás önellenőrzésre az adóhatóság a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyt önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel, ha a bevallásának adatai és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg. A felhívás nem köti a magánszemélyt. A felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem végezhető ellenőrzés a felhívásban megjelölt adónem és időszak tekintetében.

18 Ellenőrzés Ellenőrzés határideje Az ellenőrzési határidőre nincs kihatással, ha az adózó nyilatkozatának hitelessége utólag megdől, és a kiutalási határidő 75 napra módosul. Ha a kapcsolódó vizsgálat során beszerzett adatok alapján az alapügy tényállása tisztázott, akkor az alapellenőrzés a kapcsolódó ellenőrzés befejezésétől függetlenül lezárható.

19 Ellenőrzés Ellenőrzés lefolytatása Az ellenőrzés a megbízólevél kézbesítésével vagy átadásával kezdődik. Az adóellenőr eszközeinek bővítése: mintavétel lehetőségének szabályozása az Art. rendelkezései között. a feltételek biztosítása az adózó kötelezettsége a mintavételről az adóhatóság jegyzőkönyvet vesz föl. jogsértés esetén a költségek az adózót terhelik.

20 Ellenőrzés Az ellenőrzés befejezése Évközi módosítás Hatályos: VI. 20. A próbavásárlásról felvett jegyzőkönyvet az adózóval, a jelen lévő alkalmazottal, az értékesítésben közreműködő személlyel is lehet ismertetni. (csak fel nem fedett próbavásárlás esetén, jogsértés feltárásának hiányában kell postázni).

21 Ellenőrzés Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés Bővülő esetkörök: az adóhatóság a termék előállítását, raktározását, szállítását, felhasználását, valamint a termékekkel kapcsolatosan végzett tevékenységeket is vizsgálhatja ezen ellenőrzés keretében.

22 Hatósági eljárás Kézbesítés A meghatalmazott képviselő részére is kézbesített iratot ugyanazon a napon kell postára adni, vagy az elektronikus tárhelyen elhelyezni. A kézbesítés joghatásai az első kézbesítés időpontjában, elektronikus kézbesítés esetén az első visszaigazolás időpontjával állnak be.

23 Hatósági eljárás Kézbesítési vélelem Az irat a kézbesítés eredménytelensége miatt nem kereste jelzéssel érkezik vissza Személyes kézbesítés során az átvételt megtagadta. Az adóhatóság a vélelem beálltáról az internetes honlapján 15 nap időtartamra közzéteszi a címzett természetes személy adatait, valamint a küldemény adatait. Ügyfélkapun keresztül is értesítést küld.

24 Hatósági eljárás Hatályon kívül kerül az Art a:!!! 130. Az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazon jogviszonyt az adóhatóság nem minősítheti adózónként eltérően, a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során.

25 Hatósági eljárás Soron kívüli adómegállapítás Az örökös felelősségének pontosítása: az örökös csak az örökrésze arányában és az örökrésze erejéig felel az örökhagyó adótartozásaiért Ha a hagyaték az államra száll, az adóhatóság törli a tartozás és a túlfizetés összegét.

26 Hatósági eljárás Feltételes adómegállapítás Társasági adó, személyi jövedelemadó, kisvállalati adó és helyi iparűzési adó vonatkozásában kérhető feltételes adómegállapítás jövőbeli ügyletnek nem minősülő ügylet esetén is. Feltétel: az érintett időszakról az adózó bevallást még nem nyújtott be. A jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügylet vonatkozásában a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napig ellenőrzés nem rendelhető el. A kiutalási határidő is a jogerőre emelkedést követő 16. napon kezdődik.

27 Hatósági eljárás Feltételes adómegállapítás Nem alkalmazható a tartós feltételes adómegállapítás jogszabályváltozás esetén, ha az adózó a kérelem benyújtásakor a feltételeknek nem felelt meg. Feltétel: megelőző adóévben az átlagosan foglalkoztatottak létszáma legalább 200 fő, az adózó mérlegfőösszege az adóévet megelőző adóévben legalább 1 milliárd forint

28 Hatósági eljárás Feltételes adómegállapítás A határozat kiadásáig hatályba lépő jogszabályváltozás esetén a határozat tartalmazza a kérelem benyújtásakor és a kiadmányozáskor hatályos jogszabályok szerinti adómegállapítást is. Kötelező a szakmai képviselet, nem a kérelem ellenjegyzése. Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése esetén csatolni kell a hatáskörrel rendelkező hatóság előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát

29 Hatósági eljárás Feltételes adómegállapítás díjak a) az ügylet értékének 1%-a, de legalább 1 millió, legfeljebb 8 millió forint, vagy b) szerződéscsomag esetén 10 millió forint, vagy c) szerződéstípus esetén 10 millió forint. d) tartós feltételes adómegállapítás esetén az a) c) pont alapján a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, vagy e) jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügylet esetén az a) c) pont alapján a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, vagy f) sürgősségi eljárás esetén az a) c) pont alapján a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 15 millió forint, a d) e) pont alapján a kérelemre irányadó díj kétszerese, de legfeljebb 20 millió forint.

30 Feltételes adómegállapítás a kérelem (érdemi vizsgálat nélküli) elutasítása esetén a díj 85%-át kell visszatéríteni. Sürgősségi eljárás határidejének túllépése esetén a megfizetett díj, és az általános díjtétel közötti különbözetet kell visszatéríteni. A fellebbezés díjköteles, mértéke 100 ezer forint. A kiegészítés, kijavítás díja 15 ezer forint. Nemzetközi szerződéssel összefüggő adókötelezettséget érintő feltételes a határozat kiadmányozásakor kihirdetett jogszabály alapján is kiadható. Hatósági eljárás

31 Hatósági eljárás Szja Elektronikus Fizetési kedvezmény tartozás megfizetése magánszemélyek esetén 100 ezer forint helyett 150 ezer forint fizetendő adó esetén, és 4 hónap helyett 6 hónapig terjedő részletfizetés. bevallásra, adatszolgáltatásra kötelezett csak elektronikus úton terjesztheti elő.

32 Hatósági eljárás Fellebbezés Önálló fellebbezésnek lesz helye költségmentességet elutasító végzéssel szemben Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az elsőfokú adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja

33 A Végrehajtási eljárás Ha Ezt végrehajtás felfüggesztése kérelemre, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban az eljárás akadályozásáért nem sújtották mulasztási bírsággal. az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a pénzintézet a felfüggesztéséről szóló határozat meghozataláig vagy a végrehajtás szünetelésének kezdő napjáig nem teljesítette, az adóhatóság a hatósági átutalási megbízást visszavonja. követően teljesített megbízás összegét az adóhatóság visszatéríti.

34 Áfa törvényhez kapcsolódó módosítás Nyilatkozat - Fordított áfa Az adózó a bevallásában nyilatkozik a vevőről, az értékesítőről, a fordított áfa szabályaival érintett termék megjelölésével annak mennyiségéről. 31/A. Hatályos VII. 1-től gabonák (kukorica, búza, árpa, rozs, zab, stb.) 31/C. Hatályos április 1-től élősertés, egész és hasított, frissen, hűtve, fagyasztva.

35 Belföldi összesítő Az általános forgalmi adó alanya nyilatkozik termék beszerzés, szolgáltatás igénybevétel, termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben a rá, vagy az általa egy másik, belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra áthárított áfa összege a forintot eléri az áfa bevallásban (amelyben adólevonási jogot gyakorol, vagy amelyben az adót meg kell állapítania) a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó, a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő általános forgalmiadóalany adószámának első nyolc számjegyéről, a számlában feltüntetett áfa alapjáról és áthárított áfa összegéről, a számla sorszámáról, a számlában feltüntetett teljesítés időpontjáról, vagy a számla kibocsátásának keltéről.

36 Belföldi összesítő Nyilatkozni kell Ha az áfa alanya ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában áthárított adó tekintetében gyakorol összesen forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, számla módosítása esetén, számla érvénytelenítése esetén is. A pénzforgalmi elszámolást választó áfa alany által kibocsátott számla esetében a nyilatkozatot csak egyszer, abban az áfa bevallásban kell megtenni, amelyben ezen számla alapján az adózó első alkalommal adólevonási jogot érvényesít, adómegállapításra kötelezett.

37 Köszönöm a figyelmet!

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (II. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az ellenőrzés 1.1. Az ellenőrzés fajtái [Art. 87. -ának új (3) bekezdése] Az egyéni vállalkozó

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK...

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Nagy Attila NAV KMRAFI

Nagy Attila NAV KMRAFI Nagy Attila NAV KMRAFI Adóügyekben nem alkalmazható a Ket. 2013. február 1-jétől hatályos azon szabálya, amely alapján az ügyfél kezdeményezheti saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását. Az adóhatósági

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó 2013. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE

ADÓHATÓSÁGOK VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK LEGFONTOSABB FELADATA: 2015.03.03. Költségvetési bevételek ELŐTEREMTÉSE VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK 3 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015.III.1. 2 a) NAV (állami adóhatóság) (vámhatóság) b) az önkormányzat jegyzője (önkormányzati

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás

Értékelési-javítási útmutató. 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás 3 Értékelési-javítási útmutató 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás A feladatsor A feladatokat a 2014. május 15. napján hatályos szabályok szerint oldja meg! A feladatok értékelése során

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony Nem minősíthető adózóként eltérően Hivatalból kell figyelembe venni Ellenőrzés

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben