2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7. Rövid neve: Pest Megyei Kormányhivatal Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: Magyar Állam Kincstár Számlaszáma: Számlázási (posta) cím: 1052 Bp. Városház u. 7. Adószáma: Cégbíróság: Cégjegyzékszám: mint Megrendelő, továbbiakban: Megrendelő. másrészről: MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u, 8. Rövid neve: MULTI ALARM Zrt, Levelezési elme: 1399 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: RAIFFEISEN BANK Számlaszáma: Számlázási cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Cégjegyzék szám: Cg mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó, vagy együttesen a Felek az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. Preambulum: A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le A Pest Megyei Kormányhivatal által használt ingatlanok fegyver nélküli őrzés-védelmi, távfelügyeleti és a távfelügyeleti rendszer karbantartási, valamint fegyveres pénz- és értékszállítási feladatainak ellátása" tárgyában. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, döntését a napján az ajánlattevők részére megküldött írásbeli összegezés tartalmazza. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be az 2. rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Az eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt a szerinti megkötött szerződés. 1. Szerződés tárgya: 1.1. A Vállalkozó által Megrendelő részére végzett távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása kivonuló biztonsági szolgálattal az 1. számú mellékletben meghatározott feltételekkel a 2. számú mellékletben meghatározott objektumok védelme céljából A Vállalkozó saját beruházásból kiépíti a rádiós vagy GSM alapú kommunikáció megteremtése érdekében szükséges eszközöket, a szükséges mértékben pótolja, illetve kiegészíti a Megrendelő meglévő vagyonvédelmi rendszerelemeit. A megjelölt objektumok bejárati ajtóira nyitásérzékelöket, a kritikus belső terekre mozgás- és füstérzékelőket szerel, melynek jelzései a Vállalkozó 24 órás ügyeleti szolgálatához érkeznek, ahonnan a területi elosztásban telepített járőröket riasztják. A riasztott járőrök a helyszín biztosítása mellett megteszik az elsődleges kárelhárítással kapcsolatos intézkedéseket és végrehajtják a szükséges értesítéseket. A telepítéskor figyelembe veszik az egyes

2 objektumokban meglévő, kiépített vagyonvédelmi rendszereket, elsődlegesen azok felhasználásával építik ki az elektronikai védelmet. A kiépítést a Megrendelő biztonsági vezetőjének előzetes jóváhagyását követően kell elvégezni Figyelembe véve, hogy a szerződés 24 hónapig terjedő időszakra érvényes, a szerződés lejártakor a Vállalkozó által telepített technikai eszközök maradvány értéken átkerülnek a Megrendelő tulajdonába A technikai eszközök működőképességéről, szükséges karbantartásáról és javításáról a Vállalkozó gondoskodik. Az általános karbantartást minden objektumban minimum félévente el kell végezni A távfelügyeleti rendszer az összes védendő objektumban egy központi 24 órás ügyeleti rendszerhez kapcsolódva kerül kiépítésre a meglévő eszközök, telepített vagyon- és tűzvédelmi rendszerek integrálásával, felhasználásával Az átjelzést GSM kommunikátor vagy rádiófrekvenciás adóberendezés telepítésével kell megoldani. A diszpécserközpontba az átjelzés kizárólag GSM vagy rádiófrekvenciás kommunikációval történik A jelzések fogadását követően a diszpécserek végrehajtják a megfelelő intézkedéseket A járőrszolgálat értesítése mellett minimum 3 fő értesítendő személy lehetőségét biztosítja a Vállalkozó, valamint garanciát vállal a járőrszolgálat maximum 15 perces kivonulási idejére Vállalkozó az általa telepített, felügyelt és karbantartott rendszerek téves működéséből adódó, illetve a vagyonőr zárás előtti ellenőrzésének hiányossága miatt (nyitott ablak, belső ajtó stb.) bekövetkező téves riasztások miatti kivonulásokért külön díjat nem számol fel Vállalkozó a nyitás-zárási jelentéseket objektumonkénti bontással havi összesítéssel, havi egy alkalommal a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 1.2 A Megrendelő - jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt - objektumaiban a vagyonvédelmi elektronikus rendszer karbantartása. A feladatok részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: A Vállalkozó vállalja, hogy az 1.2. pontban meghatározott rendszereket félévenként karbantartja az alábbiak szerint. A karbantartás során elektronikus rendszerek vonatkozásában: ellenőrzi valamennyi felszerelt berendezés üzemképességét és szükség szerint elvégzi azok újraszabályozását, vizsgálja a vezetékrendszer állapotát, ellenőrzi az akkumulátorok töltöttségét, az egyes rendszerelemek műszeres vizsgálata, beállítása után üzemszerű próbát tart az egész rendszeren Szaktanácsadással segíti a Megrendelőt a rendeltetésszerű és folyamatos, zavarmentes üzemeltetés érdekében valamint az esetleges korszerűsítésekkel, bővítésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekben A karbantartás során feltárt hiányosságok, vagy változások miatt szükségessé vált rendszertechnikai módosításokat, javításokat a rendszerdokumentáción a karbantartó átvezeti és aláírásával - az időpontot is feltüntetve - igazolja A Vállalkozó által kiküldött karbantartó a karbantartás elvégzését a Megrendelővel a helyszínen a karbantartásról felvett jegyzőkönyvön, munkalapon vagy hibaelhárítási lapon igazoltatja, melyből egy példányt a helyszínen hagy, egy példány pedig a teljesítésigazolás, illetve a számla mellékletét képezi Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés pontjában részletezett - a Kbt (5) bekezdése szerinti - ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI: Rendszeresen tájékoztatja a Vállalkozót a telepített rendszerrel kapcsolatos minden olyan változásról, amely a karbantartást vagy a rendszer működését érinti (pl. üzemeltetési feltételek,

3 ügyeleti szolgálat módosulása, védett helyiségekben vagy ahhoz kapcsolódóan végzett építészeti átalakítások, stb.) Ellenőrzi a Vállalkozó által adott megrendelőlevél alapján, hogy a karbantartásra jelentkezők valóban a Vállalkozó megbízottjai-e A karbantartást illetve javítást végző szakemberek számára lehetőséget nyújt a Megrendelő birtokában lévő dokumentációba való betekintésre Igazolja az elvégzett karbantartást, hibaelhárítást Gondoskodik arról, hogy a rendszer üzemeltetéséről a helyszínen vezetendő "Üzemeltetési napló" rendelkezésre álljon és abba az esetleges zavarok, hibák, hibaelhárítások, karbantartások és az üzemeltetést érintő egyéb észrevételek folyamatosan bejegyzésre kerüljenek A hibajavítás megkezdéséig, ill. a javítást követően - a riasztórendszer üzemképes állapotba hozásáig - a védett objektum Őrzéséről a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A javítás munkálatait a Vállalkozó 4 órán belül megkezdi. 2. A Vállalkozás díja: A szerződő felek a vállalkozás díját az alábbiak szerint állapítják meg: 2.1. Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: rendelkezésre állási díj: nettó Ft/hó +Áfa Ft = bruttó Ft/hó, azaz nettó száz hetvenegyezer-ötszáz forint azaz bruttó kettöszáztizenhétezer-nyolcszázöt forint A rendelkezésre állási díj magában foglalja a kivonuló szolgálat kivonulás-kész állapota fenntartásának, a call center fenntartásának, üzemeltetésének, továbbá a Vállalkozó által a Megrendelővel szemben a 2.2. és 2.3. pontban rögzített díjakon kívül érvényesíthető valamennyi költségét és díját, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: kivonulási díj, azon esetekben, amelyek nem a 1.1. pontban körülírt riasztási okból következnek be: nettó4.000 Ft/kivonulási alkalom + Áfa Ft = bruttó 5080 Ft/kivonulási alkalom, azaz nettó négyezer forint/kivonulási alkalom + Áfa forint = bruttó ötezer-nyolcvan forint/kivonulási alkalom.mely tartalmazza a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását is és minden objektum esetében azonos Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: helyreállítás időtartamára 1 fős élőerős őrzés védelem díja: nettó 2.000Ft/teljesített munkaóra, mely az 2. számú mellékletben szereplő bármely objektumon a helyreállítás időtartamára biztosított élőerős őrzés védelem díja, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60 percet meghaladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátása és minden objektum esetében azonos. A 2.1., 2.2., 2.3 és 2.4. pont szerinti Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó valamennyi, a teljesítés során felmerülő költségét, ideértve az útiköltséget is. Ezen felül a Vállalkozó egyéb költségelszámolást, díjat a Megrendelő felé nem érvényesíthet. Felek megállapodnak abban, hogy az első évet követően a vállalkozási díjat évente a tárgyév szeptember 10-töl kezdődően, de a tárgyév január 01-ig visszamenőleges hatállyal, a KSH által az előző naptári évre publikált szolgáltatási árindex 50-%-ával módosíthatják. Első alkalommal évtől Jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében: A Vállalkozó számára az 1.2. pontban felsorolt és ténylegesen elvégzett karbantartási munkáért - a Megrendelő teljesítési igazolása alapján fizetendő díj havonta Ft+ÁFA, azaz egymilliókettőszáznyolcvanötezer-négyszázötvenötforint+áfa. A 2.4. pont szerinti díj nem terjed ki szakszerűtlen kezelésből, üzemeltetésből, Megrendelő általi javítási kísérletből eredő hibák elhárítására. elemi csapásból vagy erőszakos rongálásból eredő károk elhárítására A díjfizetés számításának alapjául jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi rendelkezésre állási díj, a kivonulási dlj szempontjából figyelembe vehető kivonulási alkalmak száma és a helyreállítás időtartalmára biztosított élőerős őrzés teljesített óraszáma, a jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi díj szolgál.

4 3. Elszámolás módja: Tételes elszámolás a tényleges és igazolt teljesítés alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A teljesítésigazoláshoz minden esetben a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a havi nyitás-zárás jelentéseket, valamint a kivonuló szolgálat által a kivonulások alkalmával felvett jegyzőkönyveket létesítményenkénti bontásban és összesítve, a karbantartási munkálatokról szóló jegyzőkönyveket A teljesítésigazolást a Megrendelő részéről a biztonsági vezető jogosult megadni Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kot 130. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását követően kiállított számlát, annak Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot A számla mellékleteként Vállalkozó köteles csatolni a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolást. 4. Megrendelő vállalkozója, képviselője: Dobos Csaba biztonsági vezető A szerződés teljesítése során a Megrendelő megbízottja/kijelölt képviselője a Megrendelő nevében és helyett jár el, a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben. 5. Vállalkozó megbízottjai/képviselői: Név: Pánti Béla Clm: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Név: Komáromi Attila Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A Vállalkozó 24 órás Call centerének elérhetősége:1/ , Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A szerződés teljesítésére vonatkozó megállapítások; 6.1. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységhez a Vállalkozó részére a munka elvégzéséhez szükséges dokumentációs anyagokat (1, 2., 3. sz. mellékletek) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatások elvégzéséhez hatósági engedéllyel és 8 millió Ft/év és 2 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű felelősségbiztosítással rendelkezik és ezen iratoknak - az egyezőség igazolását tartalmazó - másolatait a szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő részére átadja. Az iratokban, engedélyekben bekövetkező változásokról Vállalkozó 3 munkanapon belül értesíti Megrendelőt. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásához a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. követelményeinek megfelelő, megfelelően felkészített, valamint a feladat ellátására alkalmas, kioktatott személyeket, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközöket biztosít. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a karbantartási munkálatok végzéséhez szükséges feltételeknek is mindenben eleget tesz Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez - saját, alvállalkozói és munkavállalói részére szükséges valamennyi engedélyt beszerezni. Az ezzel kapcsolatos illetékek, díjak a Vállalkozót terhelik.

5 7. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Vállalkozói szerződésben foglalt feladatait folyamatosan végzi, és havi számlázási jogosultsága van. 8. Fizetési és számlázási feltételek: 8.1. A díjfizetés a Vállalkozó által a naptári hónapokban teljesített kivonulások, élőerős Őrzés-védelem és a havi rendelkezésre állási díj, továbbá havi karbantartási díj számlázása alapján történik a 3. pontban leírtak szerint. Felek időszakos elszámolásban állapodnak meg, melynek időszaka 1 naptári hónap. Ennek megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi. CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) bekezdése alapján a teljesítés napja az ellenérték megfizetésének esedékessége Megrendelő a Kbt ának megfelelően a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról (3. pont). Vállalkozó havi összesítő számláját a Teljesítésigazolás megadását követően nyújtja be a Megrendelő szám la postázási elmére (1052 Bp. Városház u. 7.) Az egyes kivonulásokat, illetve élőerős őrzés védelmet, továbbá a karbantartási munkálatokat Megrendelő a teljesítések után 15 napon belül külön köteles igazolni (külön Teljesítésigazolást ad ki Megrendelő). A havi számlákhoz mellékelni kelt a Megrendelői Teljesítésigazolások másolatát. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány (Teljesítésigazolások) Vállalkozó köteles számláján minden esetben feltüntetni a szerződés számát. E nélkül, illetve a Teljesítésigazolások hiányában Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult azt visszaküldeni Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előirt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Az elszámolási időszakot követően a számla - a Teljesítésigazolás kiadását követően - 15 napon belül kiállításra kerül, melyet a Vállalkozó 5 napon belül megküld a Megrendelő részére Amennyiben a Megrendelő a szerződés 8. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Megrendelő köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Vállalkozó részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek A jelen szerződés pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 9. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevétele A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Kbt ának megfelelően vonhat be alvállalkozót a teljesítésbe Vállalkozó teljesítésében - az alábbi kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely jelen szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az szerinti kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az

6 alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek.melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült Jelen szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik Megrendelő jelen szerződés 1.1. pontja szerinti munkálatok vonatkozásában a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 14. (2) bekezdése szerint előzetes hozzájárulását adja Vállalkozó részére, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással szerződést kössön. A Vállalkozó által a szerződés teljesítése végett igénybe venni kívánt vállalkozás neve:- székhelye:- cég jeg yzékszá ma: - vállalkozás tárgya:- Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést. A évi CXXXIII. törvény 14. (4) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését veszi igénybe, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az általa foglalkoztatni kívánt vállalkozásról, továbbá egyebekben is a évi CXXXIII. törvény előírásainak mindenben megfelelő módon eljárni. Vállalkozónak az alvállalkozó igénybevétele során mind a Kbt, mind a évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek együttesen eleget kell tennie Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében sem maga, sem alvállalkozója nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során Vállalkozó a saját hatáskörben foglalkoztatott, vagy a szolgáltatásába bevont alvállalkozó, teljesítési segéd tevékenységéért sajátjaként felel. 10. Szerződésszegés, kötbér Vállalkozó, ha a szerződésből eredő kötelezettségét vétkesen (felróhatóan) vagy oly módon, amelyért felelős, megszegi, az alábbiakban részletezett feltételekkel, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik A szerződésben vállalt 1.1., 1.2. vagy 1.3. pont szerinti kötelezettségeknek megszegése esetén: A) Késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vállalkozó, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti határidőben. Késedelmi kötbér mértéke: óránként, minden megkezdett óra után Ft+ Áfa B) Hibás teljesítési kötbér alkalmanként, a vonatkozó havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű. C) Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított számlába - a Kbt (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén -beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. Amennyiben a Vállalkozó nem egyenlíti ki a késedelmi kötbértartozását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, a fennmaradó kötbértartozása a következő számlákból jogosult Megrendelő levonni Jogfenntartás: E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről, különös tekintettel azon károk megtérítésére, melyek a Vállalkozó nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt érik Megrendelőt, ügyfeleit, egyéb személyeket/szervezeteket.

7 11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE Megrendelő a szerződés megszüntetésére az alábbiak szerinti felmondással is jogosult Felmondás: Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondani, amennyiben a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírnevét, tevékenységét, vagy c) Vállalkozó rendszeresen elmulasztja bármely feladat szerződésszerű teljesítését. Felek rendszeresnek tekintik a szerződésszegést, ha az 2 alkalommal megvalósul. d) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek. Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést bármikor 30 napos felmondási idő mellett indokolás nélkül felmondani. Vállalkozó - figyelemmel a Megrendelő részéről a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra napos felmondást idővel jogosult a szerződést indokolás nélkül felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek a szerződés megszűnéséig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Felmondáskor mindkét fél fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 12. Vis Maior esetén a Felek a Ptk ában foglaltak szerint járnak el. 13. Titoktartás Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban átadott és tudomásukra jutott bármely információt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. A titok átadásának tilalma nem vonatkozik a Megrendelő számára pénzügyi - számviteli szolgáltatást végzőkre. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződéshatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági, illetve bírósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az korlátlan ideig áll fenn. 14. Jogviták rendezése Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságnak vetik alá magukat.

8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. és a évi CXXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 15. A szerződés hatálya A szerződés 24 hónap határozott időre szól, az aláírásakor lép hatályba. A Vállalkozó a teljesítést a hatályba lépéstől számított napon belül köteles megkezdeni. 16. Egyéb A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt ában foglalt korlátozások figyelembe vételével. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet- az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről Vállalkozó nem jogosult a szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Megrendelő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul A közbeszerzési eljárás felhívása, dokumentációja, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 17. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles Megrendelő képviselőjének bemutatniaz ajánlatában - az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja vonatkozásában - megnevezett egyes szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3. pontja vonatkozásában megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló (egyebekben az ajánlati felhívás V.4. Egyéb információk 11.) pontjában részletezett) dokumentumokat. A fentiekben hivatkozott dokumentumok hiánytalan bemutatásának elmaradása a Vállalkozó - a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Feladat leírás 2. számú melléklet: Objektum lista a teljesítési helyekkel 3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás iratai 4. számú melléklet: Az ajánlatban megnevezett szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlatban megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló dokumentumok

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések

Licencia és vállalkozási szerződés. 1.A szerződés tárgya. 2. Értelmező rendelkezések Licencia és vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a.. (székhely:.., cégjegyzékszám: Cg.. adószám:, képviselője:. ügyvezető ) mint Engedélyes/Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben