2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely: 1052 Bp. Városház u. 7. Rövid neve: Pest Megyei Kormányhivatal Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: Magyar Állam Kincstár Számlaszáma: Számlázási (posta) cím: 1052 Bp. Városház u. 7. Adószáma: Cégbíróság: Cégjegyzékszám: mint Megrendelő, továbbiakban: Megrendelő. másrészről: MULTI ALARM Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt Székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u, 8. Rövid neve: MULTI ALARM Zrt, Levelezési elme: 1399 Budapest, Pf Számlavezető pénzintézete: RAIFFEISEN BANK Számlaszáma: Számlázási cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Cégjegyzék szám: Cg mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó, vagy együttesen a Felek az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel. Preambulum: A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le A Pest Megyei Kormányhivatal által használt ingatlanok fegyver nélküli őrzés-védelmi, távfelügyeleti és a távfelügyeleti rendszer karbantartási, valamint fegyveres pénz- és értékszállítási feladatainak ellátása" tárgyában. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, döntését a napján az ajánlattevők részére megküldött írásbeli összegezés tartalmazza. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be az 2. rész tekintetében az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Az eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja a jelen Szerződés 3. számú mellékletét képezi. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kbt a szerinti megkötött szerződés. 1. Szerződés tárgya: 1.1. A Vállalkozó által Megrendelő részére végzett távfelügyeleti szolgáltatás biztosítása kivonuló biztonsági szolgálattal az 1. számú mellékletben meghatározott feltételekkel a 2. számú mellékletben meghatározott objektumok védelme céljából A Vállalkozó saját beruházásból kiépíti a rádiós vagy GSM alapú kommunikáció megteremtése érdekében szükséges eszközöket, a szükséges mértékben pótolja, illetve kiegészíti a Megrendelő meglévő vagyonvédelmi rendszerelemeit. A megjelölt objektumok bejárati ajtóira nyitásérzékelöket, a kritikus belső terekre mozgás- és füstérzékelőket szerel, melynek jelzései a Vállalkozó 24 órás ügyeleti szolgálatához érkeznek, ahonnan a területi elosztásban telepített járőröket riasztják. A riasztott járőrök a helyszín biztosítása mellett megteszik az elsődleges kárelhárítással kapcsolatos intézkedéseket és végrehajtják a szükséges értesítéseket. A telepítéskor figyelembe veszik az egyes

2 objektumokban meglévő, kiépített vagyonvédelmi rendszereket, elsődlegesen azok felhasználásával építik ki az elektronikai védelmet. A kiépítést a Megrendelő biztonsági vezetőjének előzetes jóváhagyását követően kell elvégezni Figyelembe véve, hogy a szerződés 24 hónapig terjedő időszakra érvényes, a szerződés lejártakor a Vállalkozó által telepített technikai eszközök maradvány értéken átkerülnek a Megrendelő tulajdonába A technikai eszközök működőképességéről, szükséges karbantartásáról és javításáról a Vállalkozó gondoskodik. Az általános karbantartást minden objektumban minimum félévente el kell végezni A távfelügyeleti rendszer az összes védendő objektumban egy központi 24 órás ügyeleti rendszerhez kapcsolódva kerül kiépítésre a meglévő eszközök, telepített vagyon- és tűzvédelmi rendszerek integrálásával, felhasználásával Az átjelzést GSM kommunikátor vagy rádiófrekvenciás adóberendezés telepítésével kell megoldani. A diszpécserközpontba az átjelzés kizárólag GSM vagy rádiófrekvenciás kommunikációval történik A jelzések fogadását követően a diszpécserek végrehajtják a megfelelő intézkedéseket A járőrszolgálat értesítése mellett minimum 3 fő értesítendő személy lehetőségét biztosítja a Vállalkozó, valamint garanciát vállal a járőrszolgálat maximum 15 perces kivonulási idejére Vállalkozó az általa telepített, felügyelt és karbantartott rendszerek téves működéséből adódó, illetve a vagyonőr zárás előtti ellenőrzésének hiányossága miatt (nyitott ablak, belső ajtó stb.) bekövetkező téves riasztások miatti kivonulásokért külön díjat nem számol fel Vállalkozó a nyitás-zárási jelentéseket objektumonkénti bontással havi összesítéssel, havi egy alkalommal a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 1.2 A Megrendelő - jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt - objektumaiban a vagyonvédelmi elektronikus rendszer karbantartása. A feladatok részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI: A Vállalkozó vállalja, hogy az 1.2. pontban meghatározott rendszereket félévenként karbantartja az alábbiak szerint. A karbantartás során elektronikus rendszerek vonatkozásában: ellenőrzi valamennyi felszerelt berendezés üzemképességét és szükség szerint elvégzi azok újraszabályozását, vizsgálja a vezetékrendszer állapotát, ellenőrzi az akkumulátorok töltöttségét, az egyes rendszerelemek műszeres vizsgálata, beállítása után üzemszerű próbát tart az egész rendszeren Szaktanácsadással segíti a Megrendelőt a rendeltetésszerű és folyamatos, zavarmentes üzemeltetés érdekében valamint az esetleges korszerűsítésekkel, bővítésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekben A karbantartás során feltárt hiányosságok, vagy változások miatt szükségessé vált rendszertechnikai módosításokat, javításokat a rendszerdokumentáción a karbantartó átvezeti és aláírásával - az időpontot is feltüntetve - igazolja A Vállalkozó által kiküldött karbantartó a karbantartás elvégzését a Megrendelővel a helyszínen a karbantartásról felvett jegyzőkönyvön, munkalapon vagy hibaelhárítási lapon igazoltatja, melyből egy példányt a helyszínen hagy, egy példány pedig a teljesítésigazolás, illetve a számla mellékletét képezi Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés pontjában részletezett - a Kbt (5) bekezdése szerinti - ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI: Rendszeresen tájékoztatja a Vállalkozót a telepített rendszerrel kapcsolatos minden olyan változásról, amely a karbantartást vagy a rendszer működését érinti (pl. üzemeltetési feltételek,

3 ügyeleti szolgálat módosulása, védett helyiségekben vagy ahhoz kapcsolódóan végzett építészeti átalakítások, stb.) Ellenőrzi a Vállalkozó által adott megrendelőlevél alapján, hogy a karbantartásra jelentkezők valóban a Vállalkozó megbízottjai-e A karbantartást illetve javítást végző szakemberek számára lehetőséget nyújt a Megrendelő birtokában lévő dokumentációba való betekintésre Igazolja az elvégzett karbantartást, hibaelhárítást Gondoskodik arról, hogy a rendszer üzemeltetéséről a helyszínen vezetendő "Üzemeltetési napló" rendelkezésre álljon és abba az esetleges zavarok, hibák, hibaelhárítások, karbantartások és az üzemeltetést érintő egyéb észrevételek folyamatosan bejegyzésre kerüljenek A hibajavítás megkezdéséig, ill. a javítást követően - a riasztórendszer üzemképes állapotba hozásáig - a védett objektum Őrzéséről a Megrendelőnek kell gondoskodnia. A javítás munkálatait a Vállalkozó 4 órán belül megkezdi. 2. A Vállalkozás díja: A szerződő felek a vállalkozás díját az alábbiak szerint állapítják meg: 2.1. Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: rendelkezésre állási díj: nettó Ft/hó +Áfa Ft = bruttó Ft/hó, azaz nettó száz hetvenegyezer-ötszáz forint azaz bruttó kettöszáztizenhétezer-nyolcszázöt forint A rendelkezésre állási díj magában foglalja a kivonuló szolgálat kivonulás-kész állapota fenntartásának, a call center fenntartásának, üzemeltetésének, továbbá a Vállalkozó által a Megrendelővel szemben a 2.2. és 2.3. pontban rögzített díjakon kívül érvényesíthető valamennyi költségét és díját, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: kivonulási díj, azon esetekben, amelyek nem a 1.1. pontban körülírt riasztási okból következnek be: nettó4.000 Ft/kivonulási alkalom + Áfa Ft = bruttó 5080 Ft/kivonulási alkalom, azaz nettó négyezer forint/kivonulási alkalom + Áfa forint = bruttó ötezer-nyolcvan forint/kivonulási alkalom.mely tartalmazza a kivonulás során a kiérkezést követő 60. percet meg nem haladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátását is és minden objektum esetében azonos Jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében: helyreállítás időtartamára 1 fős élőerős őrzés védelem díja: nettó 2.000Ft/teljesített munkaóra, mely az 2. számú mellékletben szereplő bármely objektumon a helyreállítás időtartamára biztosított élőerős őrzés védelem díja, továbbá a kivonulás során a kiérkezést követő 60 percet meghaladó jelenlét során az élőerős őrzés ellátása és minden objektum esetében azonos. A 2.1., 2.2., 2.3 és 2.4. pont szerinti Vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó valamennyi, a teljesítés során felmerülő költségét, ideértve az útiköltséget is. Ezen felül a Vállalkozó egyéb költségelszámolást, díjat a Megrendelő felé nem érvényesíthet. Felek megállapodnak abban, hogy az első évet követően a vállalkozási díjat évente a tárgyév szeptember 10-töl kezdődően, de a tárgyév január 01-ig visszamenőleges hatállyal, a KSH által az előző naptári évre publikált szolgáltatási árindex 50-%-ával módosíthatják. Első alkalommal évtől Jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében: A Vállalkozó számára az 1.2. pontban felsorolt és ténylegesen elvégzett karbantartási munkáért - a Megrendelő teljesítési igazolása alapján fizetendő díj havonta Ft+ÁFA, azaz egymilliókettőszáznyolcvanötezer-négyszázötvenötforint+áfa. A 2.4. pont szerinti díj nem terjed ki szakszerűtlen kezelésből, üzemeltetésből, Megrendelő általi javítási kísérletből eredő hibák elhárítására. elemi csapásból vagy erőszakos rongálásból eredő károk elhárítására A díjfizetés számításának alapjául jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi rendelkezésre állási díj, a kivonulási dlj szempontjából figyelembe vehető kivonulási alkalmak száma és a helyreállítás időtartalmára biztosított élőerős őrzés teljesített óraszáma, a jelen szerződés 1.2 pontja szerinti feladatok tekintetében a havi díj szolgál.

4 3. Elszámolás módja: Tételes elszámolás a tényleges és igazolt teljesítés alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni A teljesítésigazoláshoz minden esetben a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a havi nyitás-zárás jelentéseket, valamint a kivonuló szolgálat által a kivonulások alkalmával felvett jegyzőkönyveket létesítményenkénti bontásban és összesítve, a karbantartási munkálatokról szóló jegyzőkönyveket A teljesítésigazolást a Megrendelő részéről a biztonsági vezető jogosult megadni Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kot 130. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását követően kiállított számlát, annak Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napot A számla mellékleteként Vállalkozó köteles csatolni a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolást. 4. Megrendelő vállalkozója, képviselője: Dobos Csaba biztonsági vezető A szerződés teljesítése során a Megrendelő megbízottja/kijelölt képviselője a Megrendelő nevében és helyett jár el, a teljesítéssel kapcsolatos minden kérdésben. 5. Vállalkozó megbízottjai/képviselői: Név: Pánti Béla Clm: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ Név: Komáromi Attila Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A Vállalkozó 24 órás Call centerének elérhetősége:1/ , Cím: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. Telefon: 1/ Telefax: 1/ A szerződés teljesítésére vonatkozó megállapítások; 6.1. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységhez a Vállalkozó részére a munka elvégzéséhez szükséges dokumentációs anyagokat (1, 2., 3. sz. mellékletek) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szolgáltatások elvégzéséhez hatósági engedéllyel és 8 millió Ft/év és 2 millió Ft/kár összeget elérő kárértékű felelősségbiztosítással rendelkezik és ezen iratoknak - az egyezőség igazolását tartalmazó - másolatait a szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő részére átadja. Az iratokban, engedélyekben bekövetkező változásokról Vállalkozó 3 munkanapon belül értesíti Megrendelőt. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásához a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. tv. követelményeinek megfelelő, megfelelően felkészített, valamint a feladat ellátására alkalmas, kioktatott személyeket, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközöket biztosít. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a karbantartási munkálatok végzéséhez szükséges feltételeknek is mindenben eleget tesz Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez - saját, alvállalkozói és munkavállalói részére szükséges valamennyi engedélyt beszerezni. Az ezzel kapcsolatos illetékek, díjak a Vállalkozót terhelik.

5 7. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Vállalkozói szerződésben foglalt feladatait folyamatosan végzi, és havi számlázási jogosultsága van. 8. Fizetési és számlázási feltételek: 8.1. A díjfizetés a Vállalkozó által a naptári hónapokban teljesített kivonulások, élőerős Őrzés-védelem és a havi rendelkezésre állási díj, továbbá havi karbantartási díj számlázása alapján történik a 3. pontban leírtak szerint. Felek időszakos elszámolásban állapodnak meg, melynek időszaka 1 naptári hónap. Ennek megfelelően az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi. CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. (1) bekezdése alapján a teljesítés napja az ellenérték megfizetésének esedékessége Megrendelő a Kbt ának megfelelően a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozik a teljesítés elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról (3. pont). Vállalkozó havi összesítő számláját a Teljesítésigazolás megadását követően nyújtja be a Megrendelő szám la postázási elmére (1052 Bp. Városház u. 7.) Az egyes kivonulásokat, illetve élőerős őrzés védelmet, továbbá a karbantartási munkálatokat Megrendelő a teljesítések után 15 napon belül külön köteles igazolni (külön Teljesítésigazolást ad ki Megrendelő). A havi számlákhoz mellékelni kelt a Megrendelői Teljesítésigazolások másolatát. A számla mellékletét kell, hogy képezze a teljesítést igazoló okmány (Teljesítésigazolások) Vállalkozó köteles számláján minden esetben feltüntetni a szerződés számát. E nélkül, illetve a Teljesítésigazolások hiányában Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult azt visszaküldeni Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a számla a szerződés előírásainak nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a szerződésben előirt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. Az elszámolási időszakot követően a számla - a Teljesítésigazolás kiadását követően - 15 napon belül kiállításra kerül, melyet a Vállalkozó 5 napon belül megküld a Megrendelő részére Amennyiben a Megrendelő a szerződés 8. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Megrendelő köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 301/A. -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Vállalkozó részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek A jelen szerződés pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 9. Alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevétele A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Kbt ának megfelelően vonhat be alvállalkozót a teljesítésbe Vállalkozó teljesítésében - az alábbi kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely jelen szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az szerinti kizáró okok hatálya alatt Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az

6 alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek.melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor [Kbt. 63. (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült Jelen szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik Megrendelő jelen szerződés 1.1. pontja szerinti munkálatok vonatkozásában a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 14. (2) bekezdése szerint előzetes hozzájárulását adja Vállalkozó részére, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással szerződést kössön. A Vállalkozó által a szerződés teljesítése végett igénybe venni kívánt vállalkozás neve:- székhelye:- cég jeg yzékszá ma: - vállalkozás tárgya:- Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést. A évi CXXXIII. törvény 14. (4) bekezdése értelmében, ha a Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez más vállalkozás közreműködését veszi igénybe, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az általa foglalkoztatni kívánt vállalkozásról, továbbá egyebekben is a évi CXXXIII. törvény előírásainak mindenben megfelelő módon eljárni. Vállalkozónak az alvállalkozó igénybevétele során mind a Kbt, mind a évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek együttesen eleget kell tennie Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében sem maga, sem alvállalkozója nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során Vállalkozó a saját hatáskörben foglalkoztatott, vagy a szolgáltatásába bevont alvállalkozó, teljesítési segéd tevékenységéért sajátjaként felel. 10. Szerződésszegés, kötbér Vállalkozó, ha a szerződésből eredő kötelezettségét vétkesen (felróhatóan) vagy oly módon, amelyért felelős, megszegi, az alábbiakban részletezett feltételekkel, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik A szerződésben vállalt 1.1., 1.2. vagy 1.3. pont szerinti kötelezettségeknek megszegése esetén: A) Késedelmi kötbér megfizetésére köteles Vállalkozó, amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti határidőben. Késedelmi kötbér mértéke: óránként, minden megkezdett óra után Ft+ Áfa B) Hibás teljesítési kötbér alkalmanként, a vonatkozó havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű. C) Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti havi nettó Vállalkozási díj 5%-ával megegyező mértékű A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított számlába - a Kbt (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén -beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. Amennyiben a Vállalkozó nem egyenlíti ki a késedelmi kötbértartozását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, a fennmaradó kötbértartozása a következő számlákból jogosult Megrendelő levonni Jogfenntartás: E szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről, különös tekintettel azon károk megtérítésére, melyek a Vállalkozó nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt érik Megrendelőt, ügyfeleit, egyéb személyeket/szervezeteket.

7 11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE Megrendelő a szerződés megszüntetésére az alábbiak szerinti felmondással is jogosult Felmondás: Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondani, amennyiben a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy megsérti a szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírnevét, tevékenységét, vagy c) Vállalkozó rendszeresen elmulasztja bármely feladat szerződésszerű teljesítését. Felek rendszeresnek tekintik a szerződésszegést, ha az 2 alkalommal megvalósul. d) Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek. Megrendelő jogosult továbbá a jelen szerződést bármikor 30 napos felmondási idő mellett indokolás nélkül felmondani. Vállalkozó - figyelemmel a Megrendelő részéről a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges időtartamra napos felmondást idővel jogosult a szerződést indokolás nélkül felmondani. A szerződés megszűnése esetén a Felek a szerződés megszűnéséig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Felmondáskor mindkét fél fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 12. Vis Maior esetén a Felek a Ptk ában foglaltak szerint járnak el. 13. Titoktartás Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban átadott és tudomásukra jutott bármely információt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. A titok átadásának tilalma nem vonatkozik a Megrendelő számára pénzügyi - számviteli szolgáltatást végzőkre. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződéshatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy c) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik vagy d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági, illetve bírósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az korlátlan ideig áll fenn. 14. Jogviták rendezése Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságnak vetik alá magukat.

8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. és a évi CXXXIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. 15. A szerződés hatálya A szerződés 24 hónap határozott időre szól, az aláírásakor lép hatályba. A Vállalkozó a teljesítést a hatályba lépéstől számított napon belül köteles megkezdeni. 16. Egyéb A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható a Kbt ában foglalt korlátozások figyelembe vételével. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet- az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről Vállalkozó nem jogosult a szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a szerződés alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Megrendelő előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul A közbeszerzési eljárás felhívása, dokumentációja, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 17. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles Megrendelő képviselőjének bemutatniaz ajánlatában - az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontja vonatkozásában - megnevezett egyes szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3. pontja vonatkozásában megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló (egyebekben az ajánlati felhívás V.4. Egyéb információk 11.) pontjában részletezett) dokumentumokat. A fentiekben hivatkozott dokumentumok hiánytalan bemutatásának elmaradása a Vállalkozó - a Kbt (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Feladat leírás 2. számú melléklet: Objektum lista a teljesítési helyekkel 3. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás iratai 4. számú melléklet: Az ajánlatban megnevezett szakemberek érvényben lévő jogviszonyát, valamint az ajánlatban megnevezett eszközök és berendezések rendelkezésre állási jogcímét igazoló dokumentumok

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

LAKÁSVÉDELEM KFT. 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax: 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS LAKÁSVÉDELEM KFT. TÁVFELÜGYELETI MEGOLDÁSOK 4060 BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12. Tel./Fax 52/275-022 lakasvedelem@balmazinter.hu MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS Jelszó Szerzõdés száma Azonosító Jelen szerzõdés 2014.

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés

S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés S z o l g á l t a t á s i s z e r ződés Mely létrejött egyrészről a Telmon Távfelügyeleti Szolgáltató Kft (3529 Miskolc, Bocskai u. 11.), továbbiakban mint MEGBÍZOTT Másrészről továbbiakban mint ELŐFIZETŐ

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 35-43., nyilvántartási szám: 646, adószám:

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. TKD Közbeszerzés Üzlet (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., szerződéskötés

Részletesebben

Fuvarozási keretszerződés

Fuvarozási keretszerződés 2c~bG)~oo3 Fuvarozási keretszerződés amely létrejött a KISKUNSÁGI NRMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (6000 KECSKEMÉT, LISZT F.u.19. adószáma: 15323888-2-03, bankszánilaszáma: 10025004-01743630, telefon: 76/482-611;

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

Alvállalkozói Szerződés

Alvállalkozói Szerződés Alvállalkozói Szerződés Ikt. sz:../ -2012. Amely létrejött egyrészről a "KRISTÁLY-99" Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. (képv.: Kurucz Béla ügyvezető) Címe: 1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó disztribútori megállapodásaihoz

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az:

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az: Bérleti szerződés Amely létrejött egyrészről az: Szervezet: Országos Mentőszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22. ÁHT azonosító: 035082 Adószám: 15309989-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. részre amely létrejött egyrészről a Pásztó Város Önkormányzata Cím : 3060 Pásztó, Kölcsey F. utca 35. Adószám :15450827-2-12 Törzsszám: 450823 Számlaszáma : 11741024-15450827-00000000

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben