Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam"

Átírás

1 1. Tantárgyi címoldal Választható tantárgy Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézményében, (5720 Sarkad, Kossuth utca 17.) a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephelyén (5270 Sarkad, Gyulai út 17.) és a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében (5275 Kötegyán, Táncsics utca 9-11.) történik, 5-8. évfolyamig mindegyik évfolyamon. A tantárgy órakerete: Évfolyam Heti órakeret Helyi tervezésű órakeret A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy helyi tantervét az iskola pedagógusai készítették el, felhasználva iskolánk Nevelési programját és a 2000 évi Kerettanterv vonatkozó részeit. A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Juhász Kitti pedagógus A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta: Pappné Szabó Erzsébet igazgató 1

2 2. Tantárgyi bevezető Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret, mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. Az ehhez szükséges képességek az élményekkel telített helyzetekben, művek és műsorok feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatok sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az audiovizuális művek-műsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat. Fejlesztésikövetelmények A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énképkialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a mozgóképi közlésmód miért és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a médiaközpontú kommunikáció (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen veszélyezteti a magaskultúrát és egyúttal a személyiség autonómiáját (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás), de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a 2

3 kulturális örökség védelmére, a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság). Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték-és érdekrendszerének felismerését jelenti. Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára. A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejező kedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában. 3

4 3. A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy órakerete 5. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete Bevezetés a médiába 4 Kommunikáció 4 A mozgókép típusainak megismerése 12 A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 Nézőpont, a képregények világa 10 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A tömegkommunikáció és a média világa 2 Az internet világa és a Facebook 6 Interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 A televízió 10 A sztárok és a közönség 2 Média és etika 1 A televízió befolyásoló hatása 6 Az internet befolyásoló hatása 6 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A fényképezés története 5 Optikai illúziók 1 Saját fotóstúdiónk. Én, a fotós. 4 Az állóképtől a mozgóképig. 3 Saját filmstúdió 8 A rádiózás kora. Egy rádióállomás tervezése, szervezése és 6 bemutatása Az elkészült alkotásokból kiállítás szervezése, a kiállítás 9 lebonyolítása Összesen 36 4

5 8. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A kommunikáció fejlődése 4 Médiaetika 1 Mozgókép és film 9 A média két oldalán, a sztár és a közönség 2 Filmgyárunk 2 A reklám 6 A sajtó 6 A fotó 6 Összesen 36 5

6 4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 5. évfolyam egység nevelési-fejlesztési Bevezetés a médiába Az emberek közötti kommunikáció. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó alapműfajainak ismerete. A tantárgy megismerése, bevezetése. A média és a tömegkommunikáció fogalmának tisztázása. Az írásbeliség és a szóbeliség elkülönítése. Az írásbeli és a szóbeli médiaműfajok megismerése. Betekintés a média világába. 4 óra - A tantárggyal való A tanuló: ismerkedés. - egyértelműen elhatárolja az irodalom: az írás - A taneszközökkel való írásbeliség és a szóbeliség története ismerkedés. fogalmát, - törekszik az igényes szóbeli történelem: az írás - A tárgy tanulásának, és írásbeli kommunikációra, kialakulása tevékenységi formáinak, a - tisztában van az írásbeli és a számonkérés módjának szóbeli kommunikáció vizuális kultúra: a képi ismertetése. jellemzőivel, világ értelmezése, a - A tanulók előzetes - tisztában van a képi ábrázolásmód ismereteinek, érdeklődésének kommunikáció és a felmérése. tömegkommunikáció etika: a média - Ismétlés ( fogalmával, manipuláló hatása kommunikáció): a - kritikusan szemléli a média kommunikációról eddig által közvetített tanultak ismétlése, az írás információkat. történetéről eddig tanultak ismétlése, az írásfajták ismétlése. - A képi és az írásos kifejezésmód, annak értelmezése. - A média manipuláló hatása. - Ismeretbővítés: média, médium, tömegkommunikáció. / fogalmak kommunikáció, média, médium, tömegkommunikáció, írásbeliség, szóbeliség 6

7 egység nevelési-fejlesztési Kommunikáció 4 óra Az emberek közötti kommunikáció, a tömegkommunikáció jellemzőinek az ismerete. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az írás kialakulása. A kommunikáció fogalmának és folyamatának megismerése. A verbális és nonverbális kommunikáció fogalmának megismerése. Az írott és a szóbeli szövegek megértése és alkotás. Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A kommunikáció fogalmának A tanuló: tisztázása. - rendelkezzen az irodalom: az írás és a - Alapfogalmak tisztázása: a alapfogalmak ismeretével kommunikáció kommunikáció tényezői: adó, (kommunikáció, nonverbális története kommunikáció, verbális vevő, csatorna, kód, üzenet. kommunikáció) történelem: az írás - A kommunikációfejlődés - képes legyen írásbeli és kialakulása, a lépéseinek meghatározás: rajz, írás, nyomtatás. szóbeli szövegalkotásra különböző instrukciók kommunikáció fejlődése - Az íráskép fontossága: az írott alapján, szöveg képe, a nyomtatott - értelmezze az olvasott, vizuális kultúra: a képi vallott szöveget, világ értelmezése, a szöveg betűtípusa, a - kritikusan szemlélje és képi ábrázolásmód betűméret, szövegtipológia. értékelje saját és társai - A verbális és non-verbális alkotásait. etika: a képi világ kommunikáció manipuláló hatása megkülönböztetése, a közvetett és a közvetlen kommunikáció jellemzői. - Írásbeli és szóbeli szövegek értelmezése és alkotása. A saját alkotásaik előadása, értelmezése, megbeszélése. - Szövegek alkotása egyénileg és csoportban. A közös munka, a csoportmunka gyakorlása. - Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A képi világ manipulatív szerepének megfigyelése. 7

8 / fogalmak egység nevelési-fejlesztési - A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás műfaj) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. - A különböző műfajok megismerése: animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotóanimáció. - Az életkornak megfelelő filmek megbeszélése és értelmezése. kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi, kommunikációs modell A mozgókép típusainak alapos megismerése 12 óra Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének megfigyelése Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. A tanuló: Magyar nyelv és képes a különböző filmes irodalom: a filmek műfajokat felismerni és elemzése és a megkülönböztetni, műelemzés közti képes a látott filmeket hasonlóság. értelmezni, elemezni. / fogalmak vizuális kultúra: a képi világ értelmezése - Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotó animáció. egység nevelési-fejlesztési A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 óra A képek és a mozgóképek kommunikációs szerepe, azok értelmezésének képessége. A reklámok szerepe a mindennapjainkban. A képi világ fontosságának, meggyőző erejének, manipulatív szerepének a felismerése. A reklám, az emblémák, az arculatok értelmezésének gyakorlás, a tanulók saját képi kifejezésmódjának 8

9 fejlesztése. - A reklám hatása és szerepe. A tanuló: - Reklámok értelmezése és elemzése, a manipulációs eszközök felismerése. - tisztában van az alapfogalmakkal (reklám, embléma, monogram, irodalom: a képi világ értelmezése, az elemző képesség. - Egy reklám forgatókönyvének arculat), elkészítése. - értelmezni tudja a vizuális kultúra: a képi - Az arculat, a monogram, az embléma fogalmának reklámokat, felismeri manipulatív szerepüket, világ értelmezése megismerése. - tépes önálló alkotásokat - Saját arculat, monogram, embléma tervezése, azok létrehozni, vagy annak tervét elkészíteni, bemutatása a többieknek. - tisztában van a kép világ - A saját és mások alkotásainak kritikai elemzése, értelmezése. manipulatív szerepével. / fogalmak reklám, embléma, arculat/design, monogram egység nevelési-fejlesztési Nézőpont, a képregények világa A képregények formai és tartalmi elemei. 10 óra A képregény jellemzőinek a megismerése. A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. A kép és a szöveg kapcsolata a képregényekben. Saját képregény megtervezése, majd elkészítése és bemutatása. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - tisztában van a nézőpont irodalom: a képregény - A képregény fogalmának, fogalmával, szövegének jellemzőinek a megismerése. - megérti a képregényt, megfogalmazása, és - A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. - képes saját képregény alkotására a tervezés annak kapcsolódása a képekhez. - A képregényben megjelenő szöveg jellemzőinek összefoglalása, a kép és a szöveg kapcsolata. fázisainak betartásával. vizuális kultúra: egy történet elmesélése képekben, a képek - Saját képregény megtervezése: a szereplők kitalálása, jellemzése, a történet megfogalmazása, a tervezés, a produktum létrehozása. értelmezése - A művek bemutatása. 9

10 / fogalmak Nézőpont, képregény, tervezés A fejlesztés várt eredményei azötödik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 10

11 6. évfolyam A tömegkommunikáció és a média világa 2 óra A kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalma. A kommunikáció modellje, a kommunikáció tényezői. A média és a médium fogalma. A korábbi ismeretek felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - A korábbi ismeretek A tanuló: Vizuális kultúra: a felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, - tisztában van a tömegkommunikáció alapfogalmaival, műfajaival, jellemzőivel, képi világ értelemzése Magyar nyelv és irodalom: a kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - képes értelmezni és elemezni a különböző médiaműfajok alkotásait, különböző műfajok jellemzői és értelmezése - A kép mint közvetett - tisztában van a képi világ kommunikáció eszköze. A képi világ megjelenési formái, értelmezése. manipulatív hatásával. Történelem: a kommunikáció kialakulása és a - A modern tömegkommunikáció kialakulásának társadalmi és technikai előzményeinek a rendszerezése. története - A polgári nyilvánosság. A modern távközlés kialakulása. - A mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. - A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. - A tömegkommunikáció meghatározó jegyeinek megbeszélése. A tömegkommunikációs közlés egyirányúsága. - A médiaipar Kereskedelmi és közszolgálati média. - A műsoridő a műsorrend. - A tömegkommunikáció hatása. 11

12 - A valóság médiareprezentációja - A reklám. - A hír és fogalma kommunikáció, tömegkommunikáció, média, médium, reklám, hír, műsor, műsorrend, mozgókép, film Az internet világa és a Facebook A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az Internet problémái, előnyei, hátrányai. A közösségi oldalak veszélyforrásai lehetőségei. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai: - felismeri az internet és a internetes keresők és problémalehetőségek, az közösségi oldalak beszélyeit, böngészők használata, - törekszik a biztonságos a közösségi oldalak. álszemélyek, az átverések, a internethasználatra, csalók világa. - tudja használni az internetes - Mennyi időt egészséges a keresőket, biztonságos gép előtt tölteni? helyről keres információkat, - Az internet veszélyei: ellenőrzi az információk letöltések, chatszobák, hitelességét. vírusok, internetes tartalmak. - A veszélyek kivédésének lehetőségei. - A közösségi oldalak, a Facebook veszélyforrásai, kivédési lehetőségei. - Gyakorlás, internetes keresés, az információk ellenőrzése. - Az internetes böngészők, kereső oldalak megismerése, használata. internet, internetes keresés 12

13 Az interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 óra Az internet hátrányi és előnyei. Az ember mint társas lény. Szabadidős programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - Szabadidős A tanuló: etika: a család és a programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - felismeri, hogy az internet nem az egyetlen kapcsolatteremtési eszköz, barátok szerepe az életünkben - A társas kapcsolatok fontossága, az internet veszélyeinek megbeszélése. - egyéb szabadidős tevékenységeket is ismer, és szórakozási irodalom: a jövőkép megfogalmazása - Az ember mint társas lény: a lehetőséget lát benne, informatika: az család, a barátok fontossága. - felismeri az emberi internet előnyei és - Fogalmazás írása az emberi kapcsolatok fontosságát, hátrányai kapcsolatok, barátság témakörben. - jövőképet alkot, amiben a számára fontos értékek és - Hogyan képzeled a jövődet? Tervek a jövőről. emberek szerepelnek. internet A televízió 10 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A televízió, a mozgókép jellemzői. Televíziózási szokások. A képernyő világa. Közönség és televízió. Műsortípusok felismerése Valószerűség és hitelesség a filmen, a szappanoperákban és a hírműsorokban. A televíziós műsortípusok. - Beszélgetés a televíziózási A tanuló: szokásokról Az egy főre jutó televíziózás adatainak - reális képet kap a televíziózási szokásokról, irodalom: a műsorok elemzése vizsgálata. - felülvizsgálja a saját - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. tévénézési szokásait, összehasonlítja a többiekével és a vizuális kultúra: a kép világ fontossága - A tévé és a nyomtatott sajtó magyarországi átlaggal, etika: a televíziózási 13

14 viszonya az osztály tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - Film és valóság viszonya a dokumentumfilmen, a kibeszélő és a valóságshowkban. - Televíziós műsortípusok megismerése, jellemzőinek megismerése bemutatott filmrészletek segítségével: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok - felismeri a televíziós műfajokat, ismeri a jellemzőit, képes róluk véleményt alkotni, tudja, melyik a hiteles és melyik a valószerű, - tudja, honnan szerezhet hiteles információt. szokások hatása az emberi kapcsolatokra elektronikus sajtó, film, televízió, televíziós műfajok: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok A sztárok és a közönség A hiteles és a valószerű információforrások. A televízió reális és irreális világa. A sztár fogalma, a sztárkultusz. A televíziók közönsége: mire van igény? 2 óra - A sztár fogalma, a hős és az A tanuló: ikon. - tisztában van a média irodalom: fogalmazás - A sztár funkciója a tömegtársadalomban. hatásával, és azzal, hogy a sztárokról alkotott kép csak a kedvenc sztárról - A mozisztár mint hőstípus. fikció, - A médiasztár, a sztárjelenség és a modern piacgazdaság. - meg tudja fogalmazni, ki szimpatikus számára a - Befogadás-elméletek. sztárvilágból, és miért, - A közönség mint állampolgár: a közszolgálati média közönsége. A - el tudja választani a valóságot a televízió által alkotott világtól, 14

15 közönség mint a globális és a lokális médiaintézmények közönsége, médiaimperializmus, civil társadalom. - Női és férfi közönség, társadalmi nemi szerep és a média. - A sztárok hatása a mindennapjainkra. - Kivel találkoznál szívesen? fogalmazás írása a kedvenc médiaszemélyiségről. sztár, ikon, hős, közönség - tisztán látja a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módját, - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. Médiaetika A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 1 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Alkotmányos alapjogok.a média "őrkutya" szerepe.újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. A médiatörvény. A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - Alkotmányos alapjogok. A tanuló: jogi ismeretek: - A média "őrkutya" szerepe. - tisztán látja a média, médiajog - Újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, - A médiatörvény működési módját, - A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. őrkutya, médiaetika, intézményi etika, médiatörvény, médiaerőszak 15

16 A televízió befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. A tanuló: vizuális kultúra: a - A média társadalmi szerepének, működési - reális képet kap a képi világ értelmezése módjának tisztázása. televíziózási szokásokról, - Alapszintű, a média - felülvizsgálja a saját művelődéstörténetére tévénézési szokásait, vonatkozó tájékozottság összehasonlítja a összefoglalása és többiekével és a rendszerezése. magyarországi átlaggal, - Az önálló és kritikus attitűd - felismeri a televíziós kialakítása, a kritikai műfajokat, ismeri a médiatudatosság fejlesztése, jellemzőit, képes róluk a naiv fogyasztói szemlélet véleményt alkotni, tudja, átértékelése. melyik a hiteles és melyik a - A résztvevő és aktív valószerű, állampolgári szerep - tudja, honnan szerezhet elsajátítása, kritikai hiteles információt. képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Tervezd meg egy hetedet úgy, hogy nem szerepel benne a televízió! televízió, média, tömegkommunikáció Az internet befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a 6 óra 16

17 hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai. - felismeri az internet és a internethez szükséges - Az internet hatása az közösségi oldalak beszélyeit, számítógépes életünkre. A napirend - törekszik a biztonságos alapismeretek megváltozása. internethasználatra, - Az információszerzés - tudja használni az internetes elsődleges médiuma az keresőket, biztonságos internet. helyről keres információkat, - Az önálló és kritikus attitűd ellenőrzi az információk kialakítása, a kritikai hitelességét. médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. - A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Hogyan telne egy heted internet nélkül? internet, böngészők A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 17

18 7. évfolyam A fényképezés története 6 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. A fényképezés története, a technikai változások és a fejlődés szükségessége és állomásai.camera obscura. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - ismerje az alapfogalmakat, irodalom, vizuális - Tanulói fotó-gyűjtés alapján vita arról: a fényképezés a fényképezés kialakulásának állomásait, kultúra: a kép és a szöveg kapcsolata reprodukál és/vagy ábrázol. - értelmezze, elemezze a - Családi fotó és a riportfotó látottakat: mit mond a kép?, tanulói gyűjtőmunka. - ismerje fel a kép és a - Ismeretbővítés: camera szöveg kapcsolatát, obscura, dagerrotípia, fényképezés. - jellemezze, elemezze a látott képet, - A kép fogalma. - olyan képet tudjon - Az ábrázolás fejlődése: barlangrajz, freskó, táblakép. készíteni, amin látszik az általa kijelölt nézőpont, a - A hírközlés állomásai, a legfontosabb találmányok, feltalálók. lényeg kerül a fókuszba. - Fény- és árnyjátékok. - Történetmesélés képekkel. - Képsorok, képanimáció, fényképezés. - Mit mond a kép?beszédes képek, jelentős tárgyak, gesztusok párbeszéde az életben és a képeken. - Szavak és képek viszonya. kép, fénykép, camera obscura, dagerrotípia, mozgókép, képsorozat egység nevelési- Optikai illúziók 1 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Minden igaz-e amit látunk? Hiszem ha látom? 18

19 fejlesztési - Optikai illúziók A tanuló: bemutatása. Mit mond a kép? Mit látsz a képen? - értelmezze, elemezze a látottakat: mit mond a kép?, irodalom, vizuális kultúra: a kép és a - Hogyan lehet a képet manipulálni? - ismerje fel a kép és a szöveg kapcsolatát, szöveg kapcsolata - Minden igaz-e, amit látunk? - jellemezze, elemezze a látott képet. - Fényképek bemutatásával a kép manipulatív hatásainak bemutatása. kép, fénykép Saját fotóstúdiónk. Én a fotós. 4 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Kreatív fotók készítése a közel és távol, kicsi és nagy problémák felvetésével. - Fotók készítése különböző A tanuló: vizuális kultúra: az instrukciókkal (portré, természetábrázolás, - képes kifejezni saját elképzeléseit a fotókon, önkifejezés képekben pillanatkép. - a fényképezésnél követi az - A közel-távol, kicsi-nagy ellentétek ábrázolása a instrukciókat, a megfelelő tartalmat fotózza le, képen. A megfelelő fókusz kiválasztása. - megfelelően használja a tanultakat a fókusz - A képek elkészítése, szerkesztése, fotósorozat összeállítása. kiválasztásánál. fénykép, fotósorozat Állóképtől a mozgóképig 3 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. 19

20 Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság - Ismeretbővítés: A tanuló: vizuális kultúra: a - A mozgókép kialakulásának fázisai: a sorozatkép, a mozgókép, a mozi. - elsajátítja a mozgókép kialakulásával és a filmkészítéssel kapcsolatos képi világ értelmezése - A filmtörténet nagy alapfogalmakat, irodalom: a kép és a korszakai: a némafilm, a burleszk, a hangosfilm, a filmgyártás mint iparág, - felismeri a gyakorlatban a különböző műfajokat a jellemzőik alapján, szöveg kapcsolata történelem: a Hollywood. - értelmezi, elemzi a látottakat, mozgókép történeti - Amozgóképi, filmelméleti alapfogalmak megismerése: némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western. - kritikus szemlélettel közelít a filmekhez. áttekintése - A különböző műfajok szemléltetése filmrészleteken. Az első filmek bemutatása. A filmgyártással kapcsolatos fogalmak szemléltetése. sorozatkép, mozgókép, mozi, némafilm, burleszk, hangosfilm, némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western Saját filmstúdió 8 óra Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság A filmkészítés lépései, saját film készítése, plakátjának megtervezése, a filmek bemutatása - A film formanyelvének A tanuló: vizuális kultúra és elsajátítása: a film - elsajátítja a filmkészítéssel 20

21 plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs - Történetmesélés a filmben: történetmesélés, a történetmesélés fajtái kapcsolatos alapfogalmakat, és alkalmazza azokat, - ki tudja fejezni magát a sajátkészítésű filmmel, - létre tud hozni csoportban egy önálló alkotást, amely egy történetet mesél el, - ismeri azokat a trükköket, amelyek segítik a megfelelő képi megjelenés elérését. irodalom: a kép és a szöveg kapcsolata a film plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs, történetmesélés A rádiózás kora 3 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A rádiózás kora. A rádióadók. A közszolgálati és a kereskedelmi rádió. - Beszélgetés a rádiózási A tanuló: szokásokról. - elsajátítja a rádiózással irodalom: a hallás - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. kapcsolatos fogalmakat, a rádió kialakulásának történetét, utáni szövegértés fejlesztése - A rádió és a nyomtatott sajtó viszonya az osztály - képes megkülönböztetni a rádiós műfajokat, tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - megérti és elemzi a hallott szöveget. - Ismeretbővítés: - A rádiózás kora, a rádiózás története, kialakulása. - A rádióadók. - A közszolgálati és a kereskedelmi rádió közti különbségek, a közszolgálati és a kereskedelmi rádiócsatornák, a rádióműsorok jellemzői, csoportosítása. - A rádió előnyeinek megbeszélése. - A rádiós műsortípusok megbeszélése. - Közszolgálati, kereskedelmi, 21

11 12. évfolyam. Célok és feladatok

11 12. évfolyam. Célok és feladatok MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET 1 11 12. évfolyam Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsõsorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 11. évfolyam A változat... 2 ozgóképnyelv... 2 A mozgóképi szövegek rendszerezése...

Részletesebben

A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGY 4 ÉS 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGY 4 ÉS 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A 21. század diákjai összehasonlíthatatlanul több időt töltenek mozgóképek szándékolt vagy szándékolatlan nézésével, mint írott szövegek olvasásával. Ez teszi szükségessé ennek a sajátos

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program 2010. Alapelvek, célok A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban

Részletesebben

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve Készítette: Géczy Anikó

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai TÉMÁK A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 12. évfolyam Készítette: Nagy Károly A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Művészetek Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterv

Művészetek Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Művészetek Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2015/2016-os

Részletesebben

KERETEK ÉS TAPASZTALATOK

KERETEK ÉS TAPASZTALATOK XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 KERETEK ÉS TAPASZTALATOK 2014. NOVEMBER 25. Mi a médiatudatosság? A médiatudatosság olyan képességek kialakítása,

Részletesebben

Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához

Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 1 Illésné Mezei Magdolna Kézikönyv a Mozgóképés médiaismeret tanításához Celldömölk, 2009 mediaismeret.qxd 6/16/09 8:53 AM Page 2 Szerkesztette RÉTI ÉVA AP 081932

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA

Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Kémia: minden, ami körülvesz RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA TARTALOM RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA...2 1. óra...2 2. óra...4 3. óra...4 4. óra...7 1 1 RÉSZ: JAVASLATOK ÓRAVÁZLATRA Ebben a részben óravázlatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 11. évfolyam Az anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció kulcskompetenciái ebben az életkorban már feltételezik a nyomtatott és elektronikus szövegek értelmezésének és értékelésének, valamint az információ

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei

Irodalom szóbeli meghallgatás témakörei A szóbeli felvételi vizsga témakörei A szóbeli meghallgatások nem elsősorban a tanulók lexikális ismereteit kérik számon (hiszen ezek általános iskolánként is eltérőek lehetnek), hanem a témakörrel és

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzŋi, a technikai képalkotás

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek 2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra

Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra Dráma az Arany János Programban 9. évfolyam, 36 óra A tehetséggondozó programoknak egyik legfontosabb alapelve, hogy a gyermekek fejlesztése nem korlátozódhat csupán képességeik fejlesztésére, hiszen a

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A médiaipar és fogyasztói kreatív találkozója a Jövő Házában

A médiaipar és fogyasztói kreatív találkozója a Jövő Házában A médiaipar és fogyasztói kreatív találkozója a Jövő Házában Mi az a csatorna? Egy hely, ahol a profi média és a diákmédia közösen jelenik meg standjaival. Egy rendezvény, melyen kreatív tevékenységekkel,

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS

Tervezés-Kutatás. 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS Tervezés-Kutatás 5/a. MÉDIASZABÁLYOZÁS MÉDIASZABÁLYOZÁS Hatáskör: Jogi szabályozás Gazdasági szabályozás Etikai normatívák Önszabályozás, Belső szabályozás Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Nemzeti Adó-

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés 4. Óravázlat Cím: Biztonságos adatkezelés az interneten Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés jogi és

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben