Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam"

Átírás

1 1. Tantárgyi címoldal Választható tantárgy Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézményében, (5720 Sarkad, Kossuth utca 17.) a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephelyén (5270 Sarkad, Gyulai út 17.) és a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében (5275 Kötegyán, Táncsics utca 9-11.) történik, 5-8. évfolyamig mindegyik évfolyamon. A tantárgy órakerete: Évfolyam Heti órakeret Helyi tervezésű órakeret A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy helyi tantervét az iskola pedagógusai készítették el, felhasználva iskolánk Nevelési programját és a 2000 évi Kerettanterv vonatkozó részeit. A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Juhász Kitti pedagógus A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta: Pappné Szabó Erzsébet igazgató 1

2 2. Tantárgyi bevezető Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret, mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. Az ehhez szükséges képességek az élményekkel telített helyzetekben, művek és műsorok feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatok sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az audiovizuális művek-műsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat. Fejlesztésikövetelmények A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énképkialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a mozgóképi közlésmód miért és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a médiaközpontú kommunikáció (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen veszélyezteti a magaskultúrát és egyúttal a személyiség autonómiáját (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás), de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a 2

3 kulturális örökség védelmére, a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság). Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték-és érdekrendszerének felismerését jelenti. Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára. A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejező kedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában. 3

4 3. A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy órakerete 5. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete Bevezetés a médiába 4 Kommunikáció 4 A mozgókép típusainak megismerése 12 A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 Nézőpont, a képregények világa 10 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A tömegkommunikáció és a média világa 2 Az internet világa és a Facebook 6 Interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 A televízió 10 A sztárok és a közönség 2 Média és etika 1 A televízió befolyásoló hatása 6 Az internet befolyásoló hatása 6 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A fényképezés története 5 Optikai illúziók 1 Saját fotóstúdiónk. Én, a fotós. 4 Az állóképtől a mozgóképig. 3 Saját filmstúdió 8 A rádiózás kora. Egy rádióállomás tervezése, szervezése és 6 bemutatása Az elkészült alkotásokból kiállítás szervezése, a kiállítás 9 lebonyolítása Összesen 36 4

5 8. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A kommunikáció fejlődése 4 Médiaetika 1 Mozgókép és film 9 A média két oldalán, a sztár és a közönség 2 Filmgyárunk 2 A reklám 6 A sajtó 6 A fotó 6 Összesen 36 5

6 4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 5. évfolyam egység nevelési-fejlesztési Bevezetés a médiába Az emberek közötti kommunikáció. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó alapműfajainak ismerete. A tantárgy megismerése, bevezetése. A média és a tömegkommunikáció fogalmának tisztázása. Az írásbeliség és a szóbeliség elkülönítése. Az írásbeli és a szóbeli médiaműfajok megismerése. Betekintés a média világába. 4 óra - A tantárggyal való A tanuló: ismerkedés. - egyértelműen elhatárolja az irodalom: az írás - A taneszközökkel való írásbeliség és a szóbeliség története ismerkedés. fogalmát, - törekszik az igényes szóbeli történelem: az írás - A tárgy tanulásának, és írásbeli kommunikációra, kialakulása tevékenységi formáinak, a - tisztában van az írásbeli és a számonkérés módjának szóbeli kommunikáció vizuális kultúra: a képi ismertetése. jellemzőivel, világ értelmezése, a - A tanulók előzetes - tisztában van a képi ábrázolásmód ismereteinek, érdeklődésének kommunikáció és a felmérése. tömegkommunikáció etika: a média - Ismétlés ( fogalmával, manipuláló hatása kommunikáció): a - kritikusan szemléli a média kommunikációról eddig által közvetített tanultak ismétlése, az írás információkat. történetéről eddig tanultak ismétlése, az írásfajták ismétlése. - A képi és az írásos kifejezésmód, annak értelmezése. - A média manipuláló hatása. - Ismeretbővítés: média, médium, tömegkommunikáció. / fogalmak kommunikáció, média, médium, tömegkommunikáció, írásbeliség, szóbeliség 6

7 egység nevelési-fejlesztési Kommunikáció 4 óra Az emberek közötti kommunikáció, a tömegkommunikáció jellemzőinek az ismerete. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az írás kialakulása. A kommunikáció fogalmának és folyamatának megismerése. A verbális és nonverbális kommunikáció fogalmának megismerése. Az írott és a szóbeli szövegek megértése és alkotás. Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A kommunikáció fogalmának A tanuló: tisztázása. - rendelkezzen az irodalom: az írás és a - Alapfogalmak tisztázása: a alapfogalmak ismeretével kommunikáció kommunikáció tényezői: adó, (kommunikáció, nonverbális története kommunikáció, verbális vevő, csatorna, kód, üzenet. kommunikáció) történelem: az írás - A kommunikációfejlődés - képes legyen írásbeli és kialakulása, a lépéseinek meghatározás: rajz, írás, nyomtatás. szóbeli szövegalkotásra különböző instrukciók kommunikáció fejlődése - Az íráskép fontossága: az írott alapján, szöveg képe, a nyomtatott - értelmezze az olvasott, vizuális kultúra: a képi vallott szöveget, világ értelmezése, a szöveg betűtípusa, a - kritikusan szemlélje és képi ábrázolásmód betűméret, szövegtipológia. értékelje saját és társai - A verbális és non-verbális alkotásait. etika: a képi világ kommunikáció manipuláló hatása megkülönböztetése, a közvetett és a közvetlen kommunikáció jellemzői. - Írásbeli és szóbeli szövegek értelmezése és alkotása. A saját alkotásaik előadása, értelmezése, megbeszélése. - Szövegek alkotása egyénileg és csoportban. A közös munka, a csoportmunka gyakorlása. - Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A képi világ manipulatív szerepének megfigyelése. 7

8 / fogalmak egység nevelési-fejlesztési - A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás műfaj) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. - A különböző műfajok megismerése: animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotóanimáció. - Az életkornak megfelelő filmek megbeszélése és értelmezése. kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi, kommunikációs modell A mozgókép típusainak alapos megismerése 12 óra Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének megfigyelése Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. A tanuló: Magyar nyelv és képes a különböző filmes irodalom: a filmek műfajokat felismerni és elemzése és a megkülönböztetni, műelemzés közti képes a látott filmeket hasonlóság. értelmezni, elemezni. / fogalmak vizuális kultúra: a képi világ értelmezése - Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotó animáció. egység nevelési-fejlesztési A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 óra A képek és a mozgóképek kommunikációs szerepe, azok értelmezésének képessége. A reklámok szerepe a mindennapjainkban. A képi világ fontosságának, meggyőző erejének, manipulatív szerepének a felismerése. A reklám, az emblémák, az arculatok értelmezésének gyakorlás, a tanulók saját képi kifejezésmódjának 8

9 fejlesztése. - A reklám hatása és szerepe. A tanuló: - Reklámok értelmezése és elemzése, a manipulációs eszközök felismerése. - tisztában van az alapfogalmakkal (reklám, embléma, monogram, irodalom: a képi világ értelmezése, az elemző képesség. - Egy reklám forgatókönyvének arculat), elkészítése. - értelmezni tudja a vizuális kultúra: a képi - Az arculat, a monogram, az embléma fogalmának reklámokat, felismeri manipulatív szerepüket, világ értelmezése megismerése. - tépes önálló alkotásokat - Saját arculat, monogram, embléma tervezése, azok létrehozni, vagy annak tervét elkészíteni, bemutatása a többieknek. - tisztában van a kép világ - A saját és mások alkotásainak kritikai elemzése, értelmezése. manipulatív szerepével. / fogalmak reklám, embléma, arculat/design, monogram egység nevelési-fejlesztési Nézőpont, a képregények világa A képregények formai és tartalmi elemei. 10 óra A képregény jellemzőinek a megismerése. A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. A kép és a szöveg kapcsolata a képregényekben. Saját képregény megtervezése, majd elkészítése és bemutatása. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - tisztában van a nézőpont irodalom: a képregény - A képregény fogalmának, fogalmával, szövegének jellemzőinek a megismerése. - megérti a képregényt, megfogalmazása, és - A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. - képes saját képregény alkotására a tervezés annak kapcsolódása a képekhez. - A képregényben megjelenő szöveg jellemzőinek összefoglalása, a kép és a szöveg kapcsolata. fázisainak betartásával. vizuális kultúra: egy történet elmesélése képekben, a képek - Saját képregény megtervezése: a szereplők kitalálása, jellemzése, a történet megfogalmazása, a tervezés, a produktum létrehozása. értelmezése - A művek bemutatása. 9

10 / fogalmak Nézőpont, képregény, tervezés A fejlesztés várt eredményei azötödik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 10

11 6. évfolyam A tömegkommunikáció és a média világa 2 óra A kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalma. A kommunikáció modellje, a kommunikáció tényezői. A média és a médium fogalma. A korábbi ismeretek felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - A korábbi ismeretek A tanuló: Vizuális kultúra: a felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, - tisztában van a tömegkommunikáció alapfogalmaival, műfajaival, jellemzőivel, képi világ értelemzése Magyar nyelv és irodalom: a kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - képes értelmezni és elemezni a különböző médiaműfajok alkotásait, különböző műfajok jellemzői és értelmezése - A kép mint közvetett - tisztában van a képi világ kommunikáció eszköze. A képi világ megjelenési formái, értelmezése. manipulatív hatásával. Történelem: a kommunikáció kialakulása és a - A modern tömegkommunikáció kialakulásának társadalmi és technikai előzményeinek a rendszerezése. története - A polgári nyilvánosság. A modern távközlés kialakulása. - A mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. - A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. - A tömegkommunikáció meghatározó jegyeinek megbeszélése. A tömegkommunikációs közlés egyirányúsága. - A médiaipar Kereskedelmi és közszolgálati média. - A műsoridő a műsorrend. - A tömegkommunikáció hatása. 11

12 - A valóság médiareprezentációja - A reklám. - A hír és fogalma kommunikáció, tömegkommunikáció, média, médium, reklám, hír, műsor, műsorrend, mozgókép, film Az internet világa és a Facebook A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az Internet problémái, előnyei, hátrányai. A közösségi oldalak veszélyforrásai lehetőségei. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai: - felismeri az internet és a internetes keresők és problémalehetőségek, az közösségi oldalak beszélyeit, böngészők használata, - törekszik a biztonságos a közösségi oldalak. álszemélyek, az átverések, a internethasználatra, csalók világa. - tudja használni az internetes - Mennyi időt egészséges a keresőket, biztonságos gép előtt tölteni? helyről keres információkat, - Az internet veszélyei: ellenőrzi az információk letöltések, chatszobák, hitelességét. vírusok, internetes tartalmak. - A veszélyek kivédésének lehetőségei. - A közösségi oldalak, a Facebook veszélyforrásai, kivédési lehetőségei. - Gyakorlás, internetes keresés, az információk ellenőrzése. - Az internetes böngészők, kereső oldalak megismerése, használata. internet, internetes keresés 12

13 Az interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 óra Az internet hátrányi és előnyei. Az ember mint társas lény. Szabadidős programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - Szabadidős A tanuló: etika: a család és a programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - felismeri, hogy az internet nem az egyetlen kapcsolatteremtési eszköz, barátok szerepe az életünkben - A társas kapcsolatok fontossága, az internet veszélyeinek megbeszélése. - egyéb szabadidős tevékenységeket is ismer, és szórakozási irodalom: a jövőkép megfogalmazása - Az ember mint társas lény: a lehetőséget lát benne, informatika: az család, a barátok fontossága. - felismeri az emberi internet előnyei és - Fogalmazás írása az emberi kapcsolatok fontosságát, hátrányai kapcsolatok, barátság témakörben. - jövőképet alkot, amiben a számára fontos értékek és - Hogyan képzeled a jövődet? Tervek a jövőről. emberek szerepelnek. internet A televízió 10 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A televízió, a mozgókép jellemzői. Televíziózási szokások. A képernyő világa. Közönség és televízió. Műsortípusok felismerése Valószerűség és hitelesség a filmen, a szappanoperákban és a hírműsorokban. A televíziós műsortípusok. - Beszélgetés a televíziózási A tanuló: szokásokról Az egy főre jutó televíziózás adatainak - reális képet kap a televíziózási szokásokról, irodalom: a műsorok elemzése vizsgálata. - felülvizsgálja a saját - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. tévénézési szokásait, összehasonlítja a többiekével és a vizuális kultúra: a kép világ fontossága - A tévé és a nyomtatott sajtó magyarországi átlaggal, etika: a televíziózási 13

14 viszonya az osztály tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - Film és valóság viszonya a dokumentumfilmen, a kibeszélő és a valóságshowkban. - Televíziós műsortípusok megismerése, jellemzőinek megismerése bemutatott filmrészletek segítségével: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok - felismeri a televíziós műfajokat, ismeri a jellemzőit, képes róluk véleményt alkotni, tudja, melyik a hiteles és melyik a valószerű, - tudja, honnan szerezhet hiteles információt. szokások hatása az emberi kapcsolatokra elektronikus sajtó, film, televízió, televíziós műfajok: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok A sztárok és a közönség A hiteles és a valószerű információforrások. A televízió reális és irreális világa. A sztár fogalma, a sztárkultusz. A televíziók közönsége: mire van igény? 2 óra - A sztár fogalma, a hős és az A tanuló: ikon. - tisztában van a média irodalom: fogalmazás - A sztár funkciója a tömegtársadalomban. hatásával, és azzal, hogy a sztárokról alkotott kép csak a kedvenc sztárról - A mozisztár mint hőstípus. fikció, - A médiasztár, a sztárjelenség és a modern piacgazdaság. - meg tudja fogalmazni, ki szimpatikus számára a - Befogadás-elméletek. sztárvilágból, és miért, - A közönség mint állampolgár: a közszolgálati média közönsége. A - el tudja választani a valóságot a televízió által alkotott világtól, 14

15 közönség mint a globális és a lokális médiaintézmények közönsége, médiaimperializmus, civil társadalom. - Női és férfi közönség, társadalmi nemi szerep és a média. - A sztárok hatása a mindennapjainkra. - Kivel találkoznál szívesen? fogalmazás írása a kedvenc médiaszemélyiségről. sztár, ikon, hős, közönség - tisztán látja a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módját, - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. Médiaetika A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 1 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Alkotmányos alapjogok.a média "őrkutya" szerepe.újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. A médiatörvény. A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - Alkotmányos alapjogok. A tanuló: jogi ismeretek: - A média "őrkutya" szerepe. - tisztán látja a média, médiajog - Újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, - A médiatörvény működési módját, - A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. őrkutya, médiaetika, intézményi etika, médiatörvény, médiaerőszak 15

16 A televízió befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. A tanuló: vizuális kultúra: a - A média társadalmi szerepének, működési - reális képet kap a képi világ értelmezése módjának tisztázása. televíziózási szokásokról, - Alapszintű, a média - felülvizsgálja a saját művelődéstörténetére tévénézési szokásait, vonatkozó tájékozottság összehasonlítja a összefoglalása és többiekével és a rendszerezése. magyarországi átlaggal, - Az önálló és kritikus attitűd - felismeri a televíziós kialakítása, a kritikai műfajokat, ismeri a médiatudatosság fejlesztése, jellemzőit, képes róluk a naiv fogyasztói szemlélet véleményt alkotni, tudja, átértékelése. melyik a hiteles és melyik a - A résztvevő és aktív valószerű, állampolgári szerep - tudja, honnan szerezhet elsajátítása, kritikai hiteles információt. képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Tervezd meg egy hetedet úgy, hogy nem szerepel benne a televízió! televízió, média, tömegkommunikáció Az internet befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a 6 óra 16

17 hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai. - felismeri az internet és a internethez szükséges - Az internet hatása az közösségi oldalak beszélyeit, számítógépes életünkre. A napirend - törekszik a biztonságos alapismeretek megváltozása. internethasználatra, - Az információszerzés - tudja használni az internetes elsődleges médiuma az keresőket, biztonságos internet. helyről keres információkat, - Az önálló és kritikus attitűd ellenőrzi az információk kialakítása, a kritikai hitelességét. médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. - A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Hogyan telne egy heted internet nélkül? internet, böngészők A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 17

18 7. évfolyam A fényképezés története 6 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. A fényképezés története, a technikai változások és a fejlődés szükségessége és állomásai.camera obscura. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - ismerje az alapfogalmakat, irodalom, vizuális - Tanulói fotó-gyűjtés alapján vita arról: a fényképezés a fényképezés kialakulásának állomásait, kultúra: a kép és a szöveg kapcsolata reprodukál és/vagy ábrázol. - értelmezze, elemezze a - Családi fotó és a riportfotó látottakat: mit mond a kép?, tanulói gyűjtőmunka. - ismerje fel a kép és a - Ismeretbővítés: camera szöveg kapcsolatát, obscura, dagerrotípia, fényképezés. - jellemezze, elemezze a látott képet, - A kép fogalma. - olyan képet tudjon - Az ábrázolás fejlődése: barlangrajz, freskó, táblakép. készíteni, amin látszik az általa kijelölt nézőpont, a - A hírközlés állomásai, a legfontosabb találmányok, feltalálók. lényeg kerül a fókuszba. - Fény- és árnyjátékok. - Történetmesélés képekkel. - Képsorok, képanimáció, fényképezés. - Mit mond a kép?beszédes képek, jelentős tárgyak, gesztusok párbeszéde az életben és a képeken. - Szavak és képek viszonya. kép, fénykép, camera obscura, dagerrotípia, mozgókép, képsorozat egység nevelési- Optikai illúziók 1 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Minden igaz-e amit látunk? Hiszem ha látom? 18

19 fejlesztési - Optikai illúziók A tanuló: bemutatása. Mit mond a kép? Mit látsz a képen? - értelmezze, elemezze a látottakat: mit mond a kép?, irodalom, vizuális kultúra: a kép és a - Hogyan lehet a képet manipulálni? - ismerje fel a kép és a szöveg kapcsolatát, szöveg kapcsolata - Minden igaz-e, amit látunk? - jellemezze, elemezze a látott képet. - Fényképek bemutatásával a kép manipulatív hatásainak bemutatása. kép, fénykép Saját fotóstúdiónk. Én a fotós. 4 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Kreatív fotók készítése a közel és távol, kicsi és nagy problémák felvetésével. - Fotók készítése különböző A tanuló: vizuális kultúra: az instrukciókkal (portré, természetábrázolás, - képes kifejezni saját elképzeléseit a fotókon, önkifejezés képekben pillanatkép. - a fényképezésnél követi az - A közel-távol, kicsi-nagy ellentétek ábrázolása a instrukciókat, a megfelelő tartalmat fotózza le, képen. A megfelelő fókusz kiválasztása. - megfelelően használja a tanultakat a fókusz - A képek elkészítése, szerkesztése, fotósorozat összeállítása. kiválasztásánál. fénykép, fotósorozat Állóképtől a mozgóképig 3 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. 19

20 Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság - Ismeretbővítés: A tanuló: vizuális kultúra: a - A mozgókép kialakulásának fázisai: a sorozatkép, a mozgókép, a mozi. - elsajátítja a mozgókép kialakulásával és a filmkészítéssel kapcsolatos képi világ értelmezése - A filmtörténet nagy alapfogalmakat, irodalom: a kép és a korszakai: a némafilm, a burleszk, a hangosfilm, a filmgyártás mint iparág, - felismeri a gyakorlatban a különböző műfajokat a jellemzőik alapján, szöveg kapcsolata történelem: a Hollywood. - értelmezi, elemzi a látottakat, mozgókép történeti - Amozgóképi, filmelméleti alapfogalmak megismerése: némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western. - kritikus szemlélettel közelít a filmekhez. áttekintése - A különböző műfajok szemléltetése filmrészleteken. Az első filmek bemutatása. A filmgyártással kapcsolatos fogalmak szemléltetése. sorozatkép, mozgókép, mozi, némafilm, burleszk, hangosfilm, némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western Saját filmstúdió 8 óra Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság A filmkészítés lépései, saját film készítése, plakátjának megtervezése, a filmek bemutatása - A film formanyelvének A tanuló: vizuális kultúra és elsajátítása: a film - elsajátítja a filmkészítéssel 20

21 plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs - Történetmesélés a filmben: történetmesélés, a történetmesélés fajtái kapcsolatos alapfogalmakat, és alkalmazza azokat, - ki tudja fejezni magát a sajátkészítésű filmmel, - létre tud hozni csoportban egy önálló alkotást, amely egy történetet mesél el, - ismeri azokat a trükköket, amelyek segítik a megfelelő képi megjelenés elérését. irodalom: a kép és a szöveg kapcsolata a film plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs, történetmesélés A rádiózás kora 3 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A rádiózás kora. A rádióadók. A közszolgálati és a kereskedelmi rádió. - Beszélgetés a rádiózási A tanuló: szokásokról. - elsajátítja a rádiózással irodalom: a hallás - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. kapcsolatos fogalmakat, a rádió kialakulásának történetét, utáni szövegértés fejlesztése - A rádió és a nyomtatott sajtó viszonya az osztály - képes megkülönböztetni a rádiós műfajokat, tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - megérti és elemzi a hallott szöveget. - Ismeretbővítés: - A rádiózás kora, a rádiózás története, kialakulása. - A rádióadók. - A közszolgálati és a kereskedelmi rádió közti különbségek, a közszolgálati és a kereskedelmi rádiócsatornák, a rádióműsorok jellemzői, csoportosítása. - A rádió előnyeinek megbeszélése. - A rádiós műsortípusok megbeszélése. - Közszolgálati, kereskedelmi, 21

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Vizuális kultúra. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Vizuális kultúra készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.7. alapján 1-4. évfolyam 2 VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés

Részletesebben

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam Vizuális kultúra 1.-4. évfolyam A Garay János Általános Iskola és AMI Vizuális kultúra helyi tanterve az 51/2012.(XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletében megjelent kerettantervvel összevetve a Mozaik

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1-4. évfolyam 1 VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra Művészetek műveltségterület Rajz és vizuális kultúra 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A rajz és vizuális kultúra tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam Ebben az időszakban a vizuális kultúra tanításának továbbra is fontos célja a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása, amelynek továbbra is alapvető eszköze

Részletesebben

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek 2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése

8. évfolyam, 36 óra. Kifejezés, képzőművészet. Órakeret 5 óra. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Érzelmek, hangulatok kifejezése 8. évfolyam, 36 óra Mivel a vizuális kultúra tantárgy legfontosabb célja ebben az iskolaszakaszban is a vizuálisan, illetve vizuális művészi eszközökkel megismerhető világ vizsgálata, az esztétikai, művészeti

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a vizuális kultúra tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye

A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye ÉVFO- LYAM: 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. A BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: KERETTANTERV /átvett, adaptált/ A TANTÁRGY NEVE: Rajz (angol, normál tarterv) Rajz (nemzetiségi

Részletesebben

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés

Belügy., Info., Nyelvi-humán 9-10. osztály Vizuális nevelés 9. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése

Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése Helyi tanterv az angol célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Általános bevezetés, a tantárgy ismertetése A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy

Részletesebben

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály

3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra. Javasolt óraszám 3. osztály 3.-4. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 2 óra Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Természeti, épített és képzeletbeli tájak, helyek Kifejezés, képzőművészet Hétköznapi

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben