Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Választható tantárgy. Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam"

Átírás

1 1. Tantárgyi címoldal Választható tantárgy Mozgóképkultúra és médiaismeret 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a választható tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola Kossuth utcai székhelyintézményében, (5720 Sarkad, Kossuth utca 17.) a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti telephelyén (5270 Sarkad, Gyulai út 17.) és a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézményében (5275 Kötegyán, Táncsics utca 9-11.) történik, 5-8. évfolyamig mindegyik évfolyamon. A tantárgy órakerete: Évfolyam Heti órakeret Helyi tervezésű órakeret A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy helyi tantervét az iskola pedagógusai készítették el, felhasználva iskolánk Nevelési programját és a 2000 évi Kerettanterv vonatkozó részeit. A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: Juhász Kitti pedagógus A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta: Pappné Szabó Erzsébet igazgató 1

2 2. Tantárgyi bevezető Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret, mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. Tömegek napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók felkészültséget szerezzenek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. Az ehhez szükséges képességek az élményekkel telített helyzetekben, művek és műsorok feldolgozásával, önálló és csoportosan végezhető kreatív gyakorlatok sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az audiovizuális művek-műsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat. Fejlesztésikövetelmények A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszti a reális énképkialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a mozgóképi közlésmód miért és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal a személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a médiaközpontú kommunikáció (pl. a szórakoztatóiparban) miért és miképpen veszélyezteti a magaskultúrát és egyúttal a személyiség autonómiáját (pl. információfüggőség, kényszerfogyasztás), de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció egyidejűleg miféle esélyt hordoz a 2

3 kulturális örökség védelmére, a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális archívumok, társadalmi nyilvánosság). Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep (elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték-és érdekrendszerének felismerését jelenti. Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára. A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejező kedvüket, ezzel segítve őket személyes és árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában. 3

4 3. A mozgóképkultúra és médiaismeret választható tantárgy órakerete 5. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete Bevezetés a médiába 4 Kommunikáció 4 A mozgókép típusainak megismerése 12 A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 Nézőpont, a képregények világa 10 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A tömegkommunikáció és a média világa 2 Az internet világa és a Facebook 6 Interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 A televízió 10 A sztárok és a közönség 2 Média és etika 1 A televízió befolyásoló hatása 6 Az internet befolyásoló hatása 6 Összesen évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A fényképezés története 5 Optikai illúziók 1 Saját fotóstúdiónk. Én, a fotós. 4 Az állóképtől a mozgóképig. 3 Saját filmstúdió 8 A rádiózás kora. Egy rádióállomás tervezése, szervezése és 6 bemutatása Az elkészült alkotásokból kiállítás szervezése, a kiállítás 9 lebonyolítása Összesen 36 4

5 8. évfolyam Tematikai egység rövid címe Témakör időkerete A kommunikáció fejlődése 4 Médiaetika 1 Mozgókép és film 9 A média két oldalán, a sztár és a közönség 2 Filmgyárunk 2 A reklám 6 A sajtó 6 A fotó 6 Összesen 36 5

6 4. Tantárgyi tartalom: az egyes tematikai egységek elemzése évfolyamonként 5. évfolyam egység nevelési-fejlesztési Bevezetés a médiába Az emberek közötti kommunikáció. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó alapműfajainak ismerete. A tantárgy megismerése, bevezetése. A média és a tömegkommunikáció fogalmának tisztázása. Az írásbeliség és a szóbeliség elkülönítése. Az írásbeli és a szóbeli médiaműfajok megismerése. Betekintés a média világába. 4 óra - A tantárggyal való A tanuló: ismerkedés. - egyértelműen elhatárolja az irodalom: az írás - A taneszközökkel való írásbeliség és a szóbeliség története ismerkedés. fogalmát, - törekszik az igényes szóbeli történelem: az írás - A tárgy tanulásának, és írásbeli kommunikációra, kialakulása tevékenységi formáinak, a - tisztában van az írásbeli és a számonkérés módjának szóbeli kommunikáció vizuális kultúra: a képi ismertetése. jellemzőivel, világ értelmezése, a - A tanulók előzetes - tisztában van a képi ábrázolásmód ismereteinek, érdeklődésének kommunikáció és a felmérése. tömegkommunikáció etika: a média - Ismétlés ( fogalmával, manipuláló hatása kommunikáció): a - kritikusan szemléli a média kommunikációról eddig által közvetített tanultak ismétlése, az írás információkat. történetéről eddig tanultak ismétlése, az írásfajták ismétlése. - A képi és az írásos kifejezésmód, annak értelmezése. - A média manipuláló hatása. - Ismeretbővítés: média, médium, tömegkommunikáció. / fogalmak kommunikáció, média, médium, tömegkommunikáció, írásbeliség, szóbeliség 6

7 egység nevelési-fejlesztési Kommunikáció 4 óra Az emberek közötti kommunikáció, a tömegkommunikáció jellemzőinek az ismerete. Az írásbeliség és a szóbeliség megkülönböztetése. Az írás kialakulása. A kommunikáció fogalmának és folyamatának megismerése. A verbális és nonverbális kommunikáció fogalmának megismerése. Az írott és a szóbeli szövegek megértése és alkotás. Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A kommunikáció fogalmának A tanuló: tisztázása. - rendelkezzen az irodalom: az írás és a - Alapfogalmak tisztázása: a alapfogalmak ismeretével kommunikáció kommunikáció tényezői: adó, (kommunikáció, nonverbális története kommunikáció, verbális vevő, csatorna, kód, üzenet. kommunikáció) történelem: az írás - A kommunikációfejlődés - képes legyen írásbeli és kialakulása, a lépéseinek meghatározás: rajz, írás, nyomtatás. szóbeli szövegalkotásra különböző instrukciók kommunikáció fejlődése - Az íráskép fontossága: az írott alapján, szöveg képe, a nyomtatott - értelmezze az olvasott, vizuális kultúra: a képi vallott szöveget, világ értelmezése, a szöveg betűtípusa, a - kritikusan szemlélje és képi ábrázolásmód betűméret, szövegtipológia. értékelje saját és társai - A verbális és non-verbális alkotásait. etika: a képi világ kommunikáció manipuláló hatása megkülönböztetése, a közvetett és a közvetlen kommunikáció jellemzői. - Írásbeli és szóbeli szövegek értelmezése és alkotása. A saját alkotásaik előadása, értelmezése, megbeszélése. - Szövegek alkotása egyénileg és csoportban. A közös munka, a csoportmunka gyakorlása. - Az audiovizuális kommunikáció értelmezése és elemzése. - A képi világ manipulatív szerepének megfigyelése. 7

8 / fogalmak egység nevelési-fejlesztési - A mozgóképi szövegek rendszerezését segítő néhány alapszempont (megjelenési felület mozi, televízió, internet; a hossz, mint forgalmazási kategória; a valóságanyag természete dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás műfaj) ismétlése, pontosítása, kiegészítése. - A különböző műfajok megismerése: animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotóanimáció. - Az életkornak megfelelő filmek megbeszélése és értelmezése. kommunikáció; közvetett/közvetlen, egyirányú/kétirányú, nonverbális/verbális/képi, kommunikációs modell A mozgókép típusainak alapos megismerése 12 óra Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzékelése, a médiaszövegek fikciós vagy dokumentáris jellegének megfigyelése Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. A tanuló: Magyar nyelv és képes a különböző filmes irodalom: a filmek műfajokat felismerni és elemzése és a megkülönböztetni, műelemzés közti képes a látott filmeket hasonlóság. értelmezni, elemezni. / fogalmak vizuális kultúra: a képi világ értelmezése - Dokumentum, fikció, műfaj, western, sci-fi, animáció, rajzfilm, bábfilm, árnyfilm, homok és szénporfilm, fotó animáció. egység nevelési-fejlesztési A médiapiac és szükségletei, az eladhatóság tervezése 6 óra A képek és a mozgóképek kommunikációs szerepe, azok értelmezésének képessége. A reklámok szerepe a mindennapjainkban. A képi világ fontosságának, meggyőző erejének, manipulatív szerepének a felismerése. A reklám, az emblémák, az arculatok értelmezésének gyakorlás, a tanulók saját képi kifejezésmódjának 8

9 fejlesztése. - A reklám hatása és szerepe. A tanuló: - Reklámok értelmezése és elemzése, a manipulációs eszközök felismerése. - tisztában van az alapfogalmakkal (reklám, embléma, monogram, irodalom: a képi világ értelmezése, az elemző képesség. - Egy reklám forgatókönyvének arculat), elkészítése. - értelmezni tudja a vizuális kultúra: a képi - Az arculat, a monogram, az embléma fogalmának reklámokat, felismeri manipulatív szerepüket, világ értelmezése megismerése. - tépes önálló alkotásokat - Saját arculat, monogram, embléma tervezése, azok létrehozni, vagy annak tervét elkészíteni, bemutatása a többieknek. - tisztában van a kép világ - A saját és mások alkotásainak kritikai elemzése, értelmezése. manipulatív szerepével. / fogalmak reklám, embléma, arculat/design, monogram egység nevelési-fejlesztési Nézőpont, a képregények világa A képregények formai és tartalmi elemei. 10 óra A képregény jellemzőinek a megismerése. A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. A kép és a szöveg kapcsolata a képregényekben. Saját képregény megtervezése, majd elkészítése és bemutatása. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - tisztában van a nézőpont irodalom: a képregény - A képregény fogalmának, fogalmával, szövegének jellemzőinek a megismerése. - megérti a képregényt, megfogalmazása, és - A képregény és a mozgófilm összehasonlítása. - képes saját képregény alkotására a tervezés annak kapcsolódása a képekhez. - A képregényben megjelenő szöveg jellemzőinek összefoglalása, a kép és a szöveg kapcsolata. fázisainak betartásával. vizuális kultúra: egy történet elmesélése képekben, a képek - Saját képregény megtervezése: a szereplők kitalálása, jellemzése, a történet megfogalmazása, a tervezés, a produktum létrehozása. értelmezése - A művek bemutatása. 9

10 / fogalmak Nézőpont, képregény, tervezés A fejlesztés várt eredményei azötödik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 10

11 6. évfolyam A tömegkommunikáció és a média világa 2 óra A kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalma. A kommunikáció modellje, a kommunikáció tényezői. A média és a médium fogalma. A korábbi ismeretek felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - A korábbi ismeretek A tanuló: Vizuális kultúra: a felelevenítése és rendszerezése: kommunikáció, tömegkommunikáció, média, - tisztában van a tömegkommunikáció alapfogalmaival, műfajaival, jellemzőivel, képi világ értelemzése Magyar nyelv és irodalom: a kommunikációs modell, a kommunikáció tényezői, fajtái. - képes értelmezni és elemezni a különböző médiaműfajok alkotásait, különböző műfajok jellemzői és értelmezése - A kép mint közvetett - tisztában van a képi világ kommunikáció eszköze. A képi világ megjelenési formái, értelmezése. manipulatív hatásával. Történelem: a kommunikáció kialakulása és a - A modern tömegkommunikáció kialakulásának társadalmi és technikai előzményeinek a rendszerezése. története - A polgári nyilvánosság. A modern távközlés kialakulása. - A mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. - A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. - A tömegkommunikáció meghatározó jegyeinek megbeszélése. A tömegkommunikációs közlés egyirányúsága. - A médiaipar Kereskedelmi és közszolgálati média. - A műsoridő a műsorrend. - A tömegkommunikáció hatása. 11

12 - A valóság médiareprezentációja - A reklám. - A hír és fogalma kommunikáció, tömegkommunikáció, média, médium, reklám, hír, műsor, műsorrend, mozgókép, film Az internet világa és a Facebook A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az Internet problémái, előnyei, hátrányai. A közösségi oldalak veszélyforrásai lehetőségei. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai: - felismeri az internet és a internetes keresők és problémalehetőségek, az közösségi oldalak beszélyeit, böngészők használata, - törekszik a biztonságos a közösségi oldalak. álszemélyek, az átverések, a internethasználatra, csalók világa. - tudja használni az internetes - Mennyi időt egészséges a keresőket, biztonságos gép előtt tölteni? helyről keres információkat, - Az internet veszélyei: ellenőrzi az információk letöltések, chatszobák, hitelességét. vírusok, internetes tartalmak. - A veszélyek kivédésének lehetőségei. - A közösségi oldalak, a Facebook veszélyforrásai, kivédési lehetőségei. - Gyakorlás, internetes keresés, az információk ellenőrzése. - Az internetes böngészők, kereső oldalak megismerése, használata. internet, internetes keresés 12

13 Az interneten kívüli társas kapcsolatok és lehetőségek 3 óra Az internet hátrányi és előnyei. Az ember mint társas lény. Szabadidős programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - Szabadidős A tanuló: etika: a család és a programlehetőségek, és a baráti kapcsolatok ápolása az internetes lehetőségeken kívül. - felismeri, hogy az internet nem az egyetlen kapcsolatteremtési eszköz, barátok szerepe az életünkben - A társas kapcsolatok fontossága, az internet veszélyeinek megbeszélése. - egyéb szabadidős tevékenységeket is ismer, és szórakozási irodalom: a jövőkép megfogalmazása - Az ember mint társas lény: a lehetőséget lát benne, informatika: az család, a barátok fontossága. - felismeri az emberi internet előnyei és - Fogalmazás írása az emberi kapcsolatok fontosságát, hátrányai kapcsolatok, barátság témakörben. - jövőképet alkot, amiben a számára fontos értékek és - Hogyan képzeled a jövődet? Tervek a jövőről. emberek szerepelnek. internet A televízió 10 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A televízió, a mozgókép jellemzői. Televíziózási szokások. A képernyő világa. Közönség és televízió. Műsortípusok felismerése Valószerűség és hitelesség a filmen, a szappanoperákban és a hírműsorokban. A televíziós műsortípusok. - Beszélgetés a televíziózási A tanuló: szokásokról Az egy főre jutó televíziózás adatainak - reális képet kap a televíziózási szokásokról, irodalom: a műsorok elemzése vizsgálata. - felülvizsgálja a saját - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. tévénézési szokásait, összehasonlítja a többiekével és a vizuális kultúra: a kép világ fontossága - A tévé és a nyomtatott sajtó magyarországi átlaggal, etika: a televíziózási 13

14 viszonya az osztály tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - Film és valóság viszonya a dokumentumfilmen, a kibeszélő és a valóságshowkban. - Televíziós műsortípusok megismerése, jellemzőinek megismerése bemutatott filmrészletek segítségével: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok - felismeri a televíziós műfajokat, ismeri a jellemzőit, képes róluk véleményt alkotni, tudja, melyik a hiteles és melyik a valószerű, - tudja, honnan szerezhet hiteles információt. szokások hatása az emberi kapcsolatokra elektronikus sajtó, film, televízió, televíziós műfajok: a krimik, a krimisorozatok, a rajzfilmek, a rajzfilmsorozatok, a szappanoperák, a tévésorozatok, dokumentumfilmek, a hírműsorok, a szórakoztató műsorok, a gyerek- és ifjúsági műsorok, a sportműsorok A sztárok és a közönség A hiteles és a valószerű információforrások. A televízió reális és irreális világa. A sztár fogalma, a sztárkultusz. A televíziók közönsége: mire van igény? 2 óra - A sztár fogalma, a hős és az A tanuló: ikon. - tisztában van a média irodalom: fogalmazás - A sztár funkciója a tömegtársadalomban. hatásával, és azzal, hogy a sztárokról alkotott kép csak a kedvenc sztárról - A mozisztár mint hőstípus. fikció, - A médiasztár, a sztárjelenség és a modern piacgazdaság. - meg tudja fogalmazni, ki szimpatikus számára a - Befogadás-elméletek. sztárvilágból, és miért, - A közönség mint állampolgár: a közszolgálati média közönsége. A - el tudja választani a valóságot a televízió által alkotott világtól, 14

15 közönség mint a globális és a lokális médiaintézmények közönsége, médiaimperializmus, civil társadalom. - Női és férfi közönség, társadalmi nemi szerep és a média. - A sztárok hatása a mindennapjainkra. - Kivel találkoznál szívesen? fogalmazás írása a kedvenc médiaszemélyiségről. sztár, ikon, hős, közönség - tisztán látja a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési módját, - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. Médiaetika A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 1 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Alkotmányos alapjogok.a média "őrkutya" szerepe.újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. A médiatörvény. A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - Alkotmányos alapjogok. A tanuló: jogi ismeretek: - A média "őrkutya" szerepe. - tisztán látja a média, médiajog - Újságírói etika, hiteles médiaszemélyiség, intézményi etika. kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, - A médiatörvény működési módját, - A médiaerőszak és annak etikai ill. jogi szabályozása. - képes az önálló és kritikus attitűd kialakítására, - fejlődik a kritikai médiatudatossága, - átértékeli a naiv fogyasztói szemlélet. - fejlődik kritikai képessége. őrkutya, médiaetika, intézményi etika, médiatörvény, médiaerőszak 15

16 A televízió befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. 6 óra Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. A tanuló: vizuális kultúra: a - A média társadalmi szerepének, működési - reális képet kap a képi világ értelmezése módjának tisztázása. televíziózási szokásokról, - Alapszintű, a média - felülvizsgálja a saját művelődéstörténetére tévénézési szokásait, vonatkozó tájékozottság összehasonlítja a összefoglalása és többiekével és a rendszerezése. magyarországi átlaggal, - Az önálló és kritikus attitűd - felismeri a televíziós kialakítása, a kritikai műfajokat, ismeri a médiatudatosság fejlesztése, jellemzőit, képes róluk a naiv fogyasztói szemlélet véleményt alkotni, tudja, átértékelése. melyik a hiteles és melyik a - A résztvevő és aktív valószerű, állampolgári szerep - tudja, honnan szerezhet elsajátítása, kritikai hiteles információt. képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Tervezd meg egy hetedet úgy, hogy nem szerepel benne a televízió! televízió, média, tömegkommunikáció Az internet befolyásoló hatása A digitális médiaeszközök alapszintű felhasználói ismerete. A médiaszövegekben megjelenő információk kritikus szemlélete. Az életkorhoz igazodó biztonságos internet- és mobilhasználat, a 6 óra 16

17 hálózati kommunikációban való részvétel során fontos és szükséges viselkedési szabályok ismerete, alkalmazása. Az énkép a személyiség, a szükségletek változása a televízió hatására. - Az Internet problémái, A tanuló: informatika: az előnyei, hátrányai. - felismeri az internet és a internethez szükséges - Az internet hatása az közösségi oldalak beszélyeit, számítógépes életünkre. A napirend - törekszik a biztonságos alapismeretek megváltozása. internethasználatra, - Az információszerzés - tudja használni az internetes elsődleges médiuma az keresőket, biztonságos internet. helyről keres információkat, - Az önálló és kritikus attitűd ellenőrzi az információk kialakítása, a kritikai hitelességét. médiatudatosság fejlesztése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. - A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. - Napirend-kialakítás. Hogyan változott az emberek napirendje az évek során? - Tervezés: Hogyan telne egy heted internet nélkül? internet, böngészők A fejlesztés várt eredményei a hatodik évfolyam végén A tanuló ismerje fel az ábrázolás, értelmezés és hatáskeltés elemi audiovizuális eljárásait. Ismerkedjen meg a technikai reprodukciós és képátviteli eljárások alapjaival. Sajátítsa el a látott történetek megértéséhez szükséges képességeket. Tudatosan válasszon műsorok, illetve élmény- és ismeretforrások között. 17

18 7. évfolyam A fényképezés története 6 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. A fényképezés története, a technikai változások és a fejlődés szükségessége és állomásai.camera obscura. - A nézőpont vizsgálata több A tanuló: szemszögből. - ismerje az alapfogalmakat, irodalom, vizuális - Tanulói fotó-gyűjtés alapján vita arról: a fényképezés a fényképezés kialakulásának állomásait, kultúra: a kép és a szöveg kapcsolata reprodukál és/vagy ábrázol. - értelmezze, elemezze a - Családi fotó és a riportfotó látottakat: mit mond a kép?, tanulói gyűjtőmunka. - ismerje fel a kép és a - Ismeretbővítés: camera szöveg kapcsolatát, obscura, dagerrotípia, fényképezés. - jellemezze, elemezze a látott képet, - A kép fogalma. - olyan képet tudjon - Az ábrázolás fejlődése: barlangrajz, freskó, táblakép. készíteni, amin látszik az általa kijelölt nézőpont, a - A hírközlés állomásai, a legfontosabb találmányok, feltalálók. lényeg kerül a fókuszba. - Fény- és árnyjátékok. - Történetmesélés képekkel. - Képsorok, képanimáció, fényképezés. - Mit mond a kép?beszédes képek, jelentős tárgyak, gesztusok párbeszéde az életben és a képeken. - Szavak és képek viszonya. kép, fénykép, camera obscura, dagerrotípia, mozgókép, képsorozat egység nevelési- Optikai illúziók 1 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Minden igaz-e amit látunk? Hiszem ha látom? 18

19 fejlesztési - Optikai illúziók A tanuló: bemutatása. Mit mond a kép? Mit látsz a képen? - értelmezze, elemezze a látottakat: mit mond a kép?, irodalom, vizuális kultúra: a kép és a - Hogyan lehet a képet manipulálni? - ismerje fel a kép és a szöveg kapcsolatát, szöveg kapcsolata - Minden igaz-e, amit látunk? - jellemezze, elemezze a látott képet. - Fényképek bemutatásával a kép manipulatív hatásainak bemutatása. kép, fénykép Saját fotóstúdiónk. Én a fotós. 4 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. Kreatív fotók készítése a közel és távol, kicsi és nagy problémák felvetésével. - Fotók készítése különböző A tanuló: vizuális kultúra: az instrukciókkal (portré, természetábrázolás, - képes kifejezni saját elképzeléseit a fotókon, önkifejezés képekben pillanatkép. - a fényképezésnél követi az - A közel-távol, kicsi-nagy ellentétek ábrázolása a instrukciókat, a megfelelő tartalmat fotózza le, képen. A megfelelő fókusz kiválasztása. - megfelelően használja a tanultakat a fókusz - A képek elkészítése, szerkesztése, fotósorozat összeállítása. kiválasztásánál. fénykép, fotósorozat Állóképtől a mozgóképig 3 óra A kép és a szöveg kapcsolata. A kommunikáció története. A képi világ ismerete. 19

20 Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság - Ismeretbővítés: A tanuló: vizuális kultúra: a - A mozgókép kialakulásának fázisai: a sorozatkép, a mozgókép, a mozi. - elsajátítja a mozgókép kialakulásával és a filmkészítéssel kapcsolatos képi világ értelmezése - A filmtörténet nagy alapfogalmakat, irodalom: a kép és a korszakai: a némafilm, a burleszk, a hangosfilm, a filmgyártás mint iparág, - felismeri a gyakorlatban a különböző műfajokat a jellemzőik alapján, szöveg kapcsolata történelem: a Hollywood. - értelmezi, elemzi a látottakat, mozgókép történeti - Amozgóképi, filmelméleti alapfogalmak megismerése: némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western. - kritikus szemlélettel közelít a filmekhez. áttekintése - A különböző műfajok szemléltetése filmrészleteken. Az első filmek bemutatása. A filmgyártással kapcsolatos fogalmak szemléltetése. sorozatkép, mozgókép, mozi, némafilm, burleszk, hangosfilm, némafilm, hangosfilm, beszélő film, szinkron, szinkronizálás, burleszk, inzert, trükk, humor, groteszk, abszurd, komikus, tragikomikus, filmműfaj, tömegfilm, western Saját filmstúdió 8 óra Mozgókép és a mozi a mozgás fotografikus ábrázolása. A mozgókép kezdetei. A modern nyilvánosság kialakulása. Hatalom és társadalmi nyilvánosság A filmkészítés lépései, saját film készítése, plakátjának megtervezése, a filmek bemutatása - A film formanyelvének A tanuló: vizuális kultúra és elsajátítása: a film - elsajátítja a filmkészítéssel 20

21 plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs - Történetmesélés a filmben: történetmesélés, a történetmesélés fajtái kapcsolatos alapfogalmakat, és alkalmazza azokat, - ki tudja fejezni magát a sajátkészítésű filmmel, - létre tud hozni csoportban egy önálló alkotást, amely egy történetet mesél el, - ismeri azokat a trükköket, amelyek segítik a megfelelő képi megjelenés elérését. irodalom: a kép és a szöveg kapcsolata a film plasztikus eszközei, a filmkép, a képkivágás, a kamera, a kameramozgás, a megvilágítás, a hang és a zene, a film dinamikus eszközei, a képvezetés, a vágás, a montázs, történetmesélés A rádiózás kora 3 óra A tömegkommunikáció, a média világa. Az elektronikus és a nyomtatott sajtó elkülönítése. A rádiózás kora. A rádióadók. A közszolgálati és a kereskedelmi rádió. - Beszélgetés a rádiózási A tanuló: szokásokról. - elsajátítja a rádiózással irodalom: a hallás - A diák családjának televíziózási szokásai beszámolók. kapcsolatos fogalmakat, a rádió kialakulásának történetét, utáni szövegértés fejlesztése - A rádió és a nyomtatott sajtó viszonya az osztály - képes megkülönböztetni a rádiós műfajokat, tagjainak sajtófogyasztási szokásai. - megérti és elemzi a hallott szöveget. - Ismeretbővítés: - A rádiózás kora, a rádiózás története, kialakulása. - A rádióadók. - A közszolgálati és a kereskedelmi rádió közti különbségek, a közszolgálati és a kereskedelmi rádiócsatornák, a rádióműsorok jellemzői, csoportosítása. - A rádió előnyeinek megbeszélése. - A rádiós műsortípusok megbeszélése. - Közszolgálati, kereskedelmi, 21

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Javítóvizsga követelmények Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból 2012/2013 Készítette: Nagy László A vizsga menete: Az javítóvizsga írásbeli

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 632 MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 8. ÉVFOLYAM MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 633 8. ÉVFOLYAM Heti óraszám: CÉLOK ÉS FELADATOK A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET nyolc évfolyamos gimnázium 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Tantárgy MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1-0 - 0 0 0-1 -0-0 óraszámokra Készítette:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Mozgóképkultúra és médiaismeret

TANTÁRGYI PROGRAM Mozgóképkultúra és médiaismeret L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM TANTÁRGYI PROGRAM Mozgóképkultúra és médiaismeret 2007. Készítette: D R. V ONDERVISZTNÉ K APOR Á GNES Megjegyzés: A műveltségi terület súlyához, gazdagságához képest a mozgástér,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 9. évfolyam 36 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 9. évfolyam 36 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv 9. évfolyam 36 óra A tantárgyról általánosságban: A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az

Részletesebben

11 12. évfolyam. Célok és feladatok

11 12. évfolyam. Célok és feladatok MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET 1 11 12. évfolyam Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsõsorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 8. évfolyam... A változat... A mozgókép előzményei, a film és a mozi felfedezése...

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység ódszertan Óratípus Eszközök Tantárgy: ozgókép- és médiaismeret Tartalom 11. évfolyam A változat... 2 ozgóképnyelv... 2 A mozgóképi szövegek rendszerezése...

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraszámok a helyi tantervhez Mozgóképkultúra és médiaismeret 7. évf 8. évf Előkészítő 9. évf 10. évf 11. évf 12. évf Négy évfolyamos képzés

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv. 12. évfolyam 72 óra Mozgóképkultúra és médiaismeret Helyi tanterv 12. évfolyam 72 óra A tantárgyról általánosságban: A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTURÚRA ÉS MÉDIAISMERET Helyi tantárgyi tanterv

MOZGÓKÉPKULTURÚRA ÉS MÉDIAISMERET Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc MOZGÓKÉPKULTURÚRA ÉS MÉDIAISMERET Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Mozgóképkultúra és Médiaismeret

Mozgóképkultúra és Médiaismeret Helyi pedagógiai program a Mozgóképkultúra és Médiaismeret tantárgy oktatásához a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészoktatási Intézményben

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 9. évfolyam A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a művészetek műveltségterület

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy helyi tanterve Készítette: Géczy Anikó

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGY 4 ÉS 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGY 4 ÉS 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A 21. század diákjai összehasonlíthatatlanul több időt töltenek mozgóképek szándékolt vagy szándékolatlan nézésével, mint írott szövegek olvasásával. Ez teszi szükségessé ennek a sajátos

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Mozgókép és médiaismeret

Mozgókép és médiaismeret 9, 11, 12. évfolyam Mozgókép és médiaismeret Tantárgyi ok és feladatok A tantárgy a mozgóképi szövegértés kialakítását, annak fejlesztését a technikai képi világba való bevezetéssel alapozza meg. Ezzel

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPELVEK, CÉLOK A Mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának célja az alapvető médiaműveltség megszerzése, különös tekintettel a mozgóképi szövegértés fejlesztésére, a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyi program 2010. Alapelvek, célok A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai TÉMÁK A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a technikai képalkotás

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy kerettanterve

Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy kerettanterve MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozás szerint a

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET évfolyam

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET évfolyam MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 11-12. évfolyam Éves óraszám 11. évfolyam: heti 1 óra 36 óra 12. évfolyam: heti 1 óra 30 óra Információs és kommunikációs kultúra, a mozgóképkultúra és a médiaoktatás célja:

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET MŰVÉSZETEK MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 24. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben