ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)"

Átírás

1 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Bp., 2001, Harmat Kiadó, 7-48.) 2. A személyközi kommunikáció dinamikája és stratégiái. Az interperszonális megtévesztés elmélete és etikai vonatkozásai. (Béres-Horányi: Társadalmi kommunikáció. Bp., 2001, Osiris, 74-85, Griffin, ) 3. A tematizáció fogalma és a rá vonatkozó fontosabb nézetek, megállapítások. (Béres-Horányi, , Griffin, ) 4. A tömegkommunikáció jellemző meghatározásai, sajátosságai és fejlődésének jelenlegi tendenciái. A társadalmi kommunikáció jellemzői válságok, forradalmak idején. (Béres-Horányi, 87-95, ) 5. A modern technológiák társadalmi kommunikációra gyakorolt hatása, különös tekintettel az internet és a digitális médiumok elterjedésére. McLuhan technológiai determinizmusának és Gerbner kultivációs elméletének jellemzői. (Barbier-Lavenier: A média története. Bp., 2004, Osiris, , , Béres-Horányi, , Griffin, , ) 6. A rendszerváltás hatása a hazai társadalmi (közéleti) kommunikációra. Az egyházak társadalmi kommunikációjának sajátosságai. (Buda Béla - Sárközi Erika szerk.: Közéleti kommunikáció. Bp., 2001, Akadémiai, 28-47, ) 7. A televíziózás történetének főbb fordulópontjai, a paleo- és a neotelevíziózás összevetése. (Barbier-Lavenier, ) 8. A médiamarketing kommunikációs sajátosságainak megjelenése a médiatípusokban, a médiumok és a hirdetők kapcsolat rendszere a reklámpiacon. (Fazekas-Harsányi: Marketingkommunikáció. Bp., 2006, Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kiadó, 21-38, , )

2 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (írott és elektronikus sajtó) 1. Ismertesse az objektív tájékoztatás műfajait és sajátosságait az írott sajtóban; jellemezze a hírértéket, valamint a szerkesztő szerepét és felelősségét! 2. Jellemezze az írott sajtó publicisztikai műfajainak főbb sajátosságait, középpontban a kommentárcsaláddal! 3. Hogyan lesz a tudósításból riport? Ismertesse a riportműfajokat, mutassa be a riportírás folyamatát! Milyen sajtóetikai normákat kell az újságírónak figyelembe vennie? 4. Jellemezze az interjúcsalád műfajait, értelmezze az újságíró moderátori szerepét, mutassa be a főbb kérdezéstechnikai formákat! Melyek az -interjú előnyei és hátrányai? 5. Mutassa be a portré műfaji sajátosságait, evokatív jegyeit, az interjúportrétól a nekrológig; értelmezze a példaértéket az egyén és társadalmi környezete kontextusában! 6. Mutassa be az internetes újságírás legfontosabb és sajátos műfajait, érzékeltesse a nyomtatott és internetes sajtó különbségeit és hasonlóságait! Értelmezze a blog és komment apropóján fölvetődő médiaetikai kérdéseket! 7. Foglalja össze a rádió és televízió szerepvállalását és presztízsét a mediatizálódott társadalom üzenetközvetítésében és tájékoztatáspolitikájában! 8. Hasonlítsa össze a közszolgálati és a kereskedelmi rádiózás és televíziózás sajátosságait, különös tekintettel a műsorstruktúrára! 9. Ismertesse a rádiós és televíziós hírműsorok szerkesztési alapelveit a duális médiarendszerben a hírérték szempontjából! 10. Mutassa be a rádiós és televíziós műsortípusok és műsorféleségek műfaji sajátosságait, a műsorelemek eszköztárát! 11. Vesse össze a rádiós műsorvezető és a televíziós személyiség verbális és metakommunikációját eltérő adóprofilokban! 12. Értelmezze a plurális médiaszemlélet törvényi és önszabályozó mechanizmusát, etikai alapvetéseit a rádiós és televíziós műsorfolyamokban!

3 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (írott sajtó) 1. A hír és a tudósítás műfajcsaládok. Az objektív tájékoztatás követelményei. A hírszerkesztő szerepe és felelőssége. 2. Hogyan lesz a tudósításból riport? A riportműfajok bemutatása egy szabadon választott riportműfaj és a megírás folyamatának ismertetése saját példa alapján. 3. Az interjú műfajcsalád. Párbeszéd az aktualitás és közérdekűség jegyében. A körkérdéstől a mélyinterjúig. Kérdezéstechnikai alapkövetelmények. 4. A portré karakterérzékenység és alakteremtés. A példaérték szerepe a sajtóban, az egyéni és a társadalmi környezet viszonya. 5. A kritika (és annak műfaji változatai); illetve a kritika: mint a publicisztika egyik fontos szemléleti alapjegye. 6. A publicisztikai műfajok klasszikus és mai feladata és szerepértelmezései, változatai. A publicisztika helye a nyomtatott sajtóban. Az online publicisztika megjelenési formái. 7. A tárca, a karcolat és a jegyzet az irodalom és újságírás határai. Az írott sajtó (nyomtatott és online) nyelvi és kulturális felelőssége. 8. Lokúció és illokúció szöveg és kép viszonya. Vizuális kommunikációs szerepekaz írott és az online sajtóban. 9. A hírérték és a rovatszerkezet. A tipográfia és a tartalom összefüggéseinek bemutatása klasszikus és mai példák alapján. 10. A kreativitás korlátai és lehetőségei az objektív tájékoztató és a szubjektív publicisztikai műfajokon belül, illetve laptípusonként, a mai magyar sajtópalettán. 11. Előnyök és sajátosságok az online és a nyomtatott sajtó legfontosabb karakterjegyeinek összehasonlítása. 12. Újságíró-etikai kérdések, követelmények a tájékoztató és publicisztikai, az objektív és szubjektív műfajokon (-csoportokon és -családokon) belül. A sajtó és a pártosság.

4 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (elektronikus sajtó) 1. A hazai rádiózás és televíziózás korszakainak ismertetése, a médiumok társadalmi megítélésének és a nyilvánosságban betöltött szerepének változása a rendszerváltás után. 2. A rádiós és televíziós szakma mesterségbeli alapkövetelményei, a verbális és a vizuális üzenetek sajátosságai az új információs és kommunikációs technológiák korában. 3. A rádiózás és a televíziózás hazai törvényi szabályozása és a duális médiarendszer jellemzői. Az önszabályozó mechanizmusok érvényesülése a médiapiacon. 4. A szerkesztői szabadság és az újságírói felelősség a rádiós és a televíziós műsorkészítésben. A média politizálódása és a közéleti marketing megjelenése az általános és tematikus műsorfolyamokban. 5. A rádiós és televíziós hírműsorok szerkesztési alapelvei, a hírszerkesztés szempontjai, az objektív tájékoztatás érvényesülésének értelmezése a médiumok hírversenyében. 6. A tény - és véleményújságírás eltérő karaktere, az oknyomozó és tényfeltáró műsorok társadalmi jelentősége az elektronikus sajtóban. 7. A rádiós és a televíziós tudósítás jellegzetességei, hangképes beszámolók, az újságíró kívülállása, az öncélúság mellőzése. 8. A rádiós és a televíziós interjúkészítés módszertana a beszélgetés funkciója szerint, a kollektív interjútípusok bemutatása. 9. A rádiós és a televíziós portré személyessége, helyzetteremtés, hangulatfestés, illusztráció. 10. A rádiós és a televíziós riport műfaji komplexitása, a jelenségek társadalmi összefüggésekbe helyezése. 11. Az elektronikus médiumokban előforduló legfontosabb műsortípusok és műsorféleségek ismertetése. 12. A network típusú és az online rádiózás és televíziózás terjedése. Az interakció formái a rádiós és a televíziós tartalomszolgáltatásban a műsorkészítők és a médiafogyasztók között.

5 ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (szervezeti kommunikáció és PR) 1. Ismertesse a szervezet fogalmát és jellemzőit! Mutassa be szervezeti konfliktusok okait és típusait! 2. Értelmezze a public relations fogalmát, mutassa be célrendszerét és szakterületeit! Értelmezze a PR és a reklám/marketing viszonyát! 3. Mutassa be a public relations tevékenység tervezési folyamatát (stratégia, taktika, akció), illetve hatását és eredményét! 4. Ismertesse a belső szervezeti kommunikáció (belső PR) szerepét és eszközeit! Jellemezze a formális és az informális szervezeti kommunikációt! 5. Mutassa be a külső szervezeti kommunikáció (külső PR) szakterületeit és szereplőit! 6. Ismertesse a public relations szakember főbb feladatait és eszközeit! 7. Osztályozza a rendezvényeket jellegük és funkcionális tartalmuk szerint! Ismertesse a rendezvényszervezés szempontjait és lépéseit! Melyek a sikeres rendezvény jellemzői? 8. Melyek a közvetlen, valamint a médiát igénybe vevő kommunikáció előnyei és hátrányai? Melyek az üzenet kidolgozásának szempontjai? Mi alapján válasszuk meg üzenetünk célba juttatásának médiumát? 9. Mutassa be a szervezeti identitás, a hírnévmenedzsment, az imázs - és arculatformálás szerepét és összefüggésrendszerét! Ismertesse az arculati kézikönyv típusait és elemeit! 10. Mutassa be a válsághelyzetek kommunikációs jellemzőit! Hogyan kommunikálna válságos helyzetben piaci szereplőként? 11. Melyek a public relations fontosabb etikai alapelvei? 12. Mutassa be a vezetői szerepeket, feladatokat és képességeket! Mitől sikeres egy vezető? 13. Ismertesse a sajtószóvivő szóbeli és írásbeli kommunikációs eszközeit! Részletezze a sajtóközlemény tartalmi és formai követelményeit, valamint a sajtótájékoztató szervezésének szempontjait és menetét! 14. Mutassa be a hazai vállalatok főbb kommunikációs jellemzőit és a kommunikációs problémák típusait! Ismertesse, milyen eszközöket és lehetőséget nyújt az internet a szervezeti kommunikációban!

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak)

Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak) Második kommunikáció szigorlat, 2009/2010. I. félév - Tájékoztató (gazdálkodás-kommunikáció szak) Az ötéves, kétszakos kommunikáció szakos képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóknak a hatályos

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A pr tevékenység szereplői és eszközei

A pr tevékenység szereplői és eszközei A pr tevékenység szereplői és eszközei Szervezetek és csoportok kommunkációja ADÓ Média VEVŐ A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek

Részletesebben

1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt.

1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt. A MÉDIATARTALOM SZABÁLYOZÁSA A VITAANYAG LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 1. A korábban szigorúan szabályozott médiumok jogi terheit is csökkenteni kell a megváltozott fogyasztási és technikai környezet miatt.

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret

Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények. Társadalomismeret TÁRSADALOMISMERET 12. évfolyam Éves Óraszám: 32 Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más tantárgyak kereti között is oktatható új tárgy olyan tudásterületeken nyújt rendszeres ismereteket,

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam

HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS. 9 12. évfolyam HELYI TANTERV SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS 9. évfolyam Szakmacsoportos alapozó ismeretek Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 72 óra

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban Tartalom Tartalom... 1 I. Összefoglaló... 2 II. A médiaszolgáltatás és a sajtótermék fogalma az új magyar médiaszabályozásban

Részletesebben

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek

2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek 2013. Társadalmi és állampolgári ismeretek TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett Nemzeti Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára):

BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): BSc Kereskedelem és Marketing szak záróvizsga témakörök A. tételsor témakörei (minden szakirány számára): 1. A vállalatgazdaságtan, a marketing és a logisztika tudományok alapvetı céljai és kapcsolatrendszere

Részletesebben

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl

SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM. KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl SOKSZÍNÛ TÁRSADALOM KÉZIKÖNYV a civil szervezetek és a média közötti interkulturális párbeszédrõl Budapest, 2011 A kézikönyv megjelenéséhez az Európai Bizottság Alapvetõ jogok és uniós polgárság programja,

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai

Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Az információs társadalom térszerkezet alakító hatásai Doktori (PhD) értekezés Szépvölgyi Ákos Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Debrecen, 2007. NYILATKOZATOK Ezen értekezést a Debreceni Egyetem

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben