SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR"

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2011.

2 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező szakirányon Személyügyi szervező szakirányon 3. AZ INDÍTANI TERVEZETT SZAKIRÁNY(OK) MEGNEVEZÉSE: Művelődésszervező Személyügyi szervező 4. A KÉPZÉSI IDŐ: a félévek száma: nappali tagozaton 6 félév, levelező tagozaton: 6 félév az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: nappali tagozaton 180 kredit, levelező tagozaton: 180 kredit a tanórák (kontaktórák) száma nappali tagozat, 2160 óra, levelező tagozat, 708 óra A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: A szakmai gyakorlat a felnőttképzést folytató intézményekben teljesített külső gyakorlatot, továbbá a választott szakiránynak megfelelő gyakorlatot foglalja magában. nappali tagozaton: tevékenységkísérő szeminárium + andragógiai terepgyakorlat 120 óra, 7 kredit; személyügyi- munkaügyi gyakorlat (2 hét) + terepgyakorlat 60 óra, 3 kredit művelődésszervezői gyakorlat (2 hét)+ terepgyakorlat 60 óra, 3 kredit levelező tagozaton: tevékenységkísérő szeminárium + andragógiai terepgyakorlat 16 óra, 7 kredit; személyügyi- munkaügyi gyakorlat (1 hét)+ terepgyakorlat 16 óra, 3 kredit művelődésszervezői gyakorlat (1 hét)+ terepgyakorlat 16 óra, 3 kredit 5. NYELVI KÖVETELMÉNYEK: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 6. A SZAKÉRT FELELŐS OKTATÓ: Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Elérhetőség: 229-es szoba, 66/ /1050-es mellék 7. AZ ALAPSZAK KÉPZÉSI CÉLJA: Az alapszak célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján szakirányú felkészültségüknek megfelelően képesek a 2

3 közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. 8. A TÖRZSANYAG (A SZAKKÉPZETTSÉG SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ ISMERETKÖRÖK) alapozó ismeretek: a) filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, b) pedagógiai-pszichológiai alapozás;- társadalomismereti modul;- Európa-tanulmányok modul szakmai törzsanyag: a) általános szakterületi ismeretek - az andragógia alapjai, andragógiatörténet; művelődéstörténet; a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete, felnőttoktatási rendszerek, munkaerő-piaci képzések, minőségirányítás; b) differenciált szakmai ismeretek művelődésszervező szakirányon: lokális és regionális társadalom; a kultúra, a közösségi művelődés tartalma; a kulturális intézményrendszer Magyarországon és az EU országaiban; a kulturális jog és a kulturális közigazgatás; a művelődésgazdaságtan alapjai; a kultúraközvetítés elmélete és módszertana; a kultúraközvetítés menedzselése; művészettörténet és népművészeti alapismeretek; vezetés- és szervezetpszichológia; szakmai gyakorlat. személyügyi szervező szakirányon: munka-, vezetés- és szervezetpszichológia; munka- és társadalombiztosítási jog; munkaerőgazdálkodás-foglalkoztatáspolitika; humánerőforrásfejlesztés, személyügyi menedzsment; személyügyi-munkaügyi technikák; szakmai gyakorlat. 9. ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK az andragógusi szakképzettség birtokában a felnőttképzés különböző területein működő intézményekben (felnőttképzést folytató oktatási intézmények és vállalkozások, munkaerő-átképző központok, munkaügyi központok, vállalatok képzési osztályai, közművelődési intézmények, civil szervezetek, stb.) a felnőttek oktatását tervező, szervező, irányító, értékelő és tanácsadói munkakörökben a művelődésszervező szakképzettség birtokában művelődésszervező képzettséget igénylő munkakörökben (művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális szervező, rendezvényszervező, kulturális animátor, közművelődési előadó, közművelődési ügyintéző, önkormányzatok intézményfelügyeleti-, művelődési osztályai, közművelődési intézmények, kulturális vállalkozások, civil szervezetek, stb. munkatársa) a személyügyi szervező szakirány szakképzettség birtokában személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörökben (személyügyi szervező, személyügyi ügyintéző, munkavállalási, pályaválasztási tanácsadó, önkormányzatok és intézményeik munkaügyi osztályai, közép- és nagyvállalatok személyügyi-munkaügyi osztályai, munkaerőátképző központok, munkaügyi központok, stb.) Az andragógus (személyügyi szervező szakirány, művelődésszervező szakirány) szakképzettség tehát lényegesen szélesebb elhelyezkedési lehetőséget kínál, mint a korábbi személyügyi szervező szak. A tanulmányok folytatásának lehetősége: végzett hallgatóink MA (master) szinten folytathatják tanulmányaikat a szakot indító egyetemeken. 10. A KÉPESÍTÉS KIADÁSÁNAK FELTÉTELE (KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNY): Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kreditpont A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditpontjai: 18 kreditpont A szakirányhoz rendelhető maximális kreditpontok: 50 kreditpont A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditpontok: 12 kreditpont A szakdolgozathoz rendelt kreditpont: 6 kreditpont 3

4 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditpontok: 70 kreditpont Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditpontok: Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: Az andragógusok figyelemmel a választható szakirányokra is az alapfokozat birtokában ismerik: az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó - ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit; a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és módszereit; az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit; a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit; a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezetirányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit, az információk, elemzések mások számára történő prezentálásának elveit, eljárását, eszközeit; alkalmasak: a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilága közötti összefüggések differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére; megfelelő technikák birtokában információk összegyűjtésére és kritikus elemzésére; a közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein tervezői, szervezői, irányítói feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátására; az emberi viselkedés differenciált észlelésére és befolyásolására; a felnőtt ember megújulási, fejlődési törekvéseinek figyelembe véve a személyes életutat és az elért életminőséget segítésére és megvalósításuk támogatására; a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére; a megismerési alapfolyamatok önreflektív elemzésére és fejlesztésére. rendelkeznek: Személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; a minőség iránti elkötelezettséggel. Az andragógusok a művelődésszervező szakirányon ismerik: a kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát; a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és funkcionális változásait; 4

5 a kulturális szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet rendszerkörnyezettel való összefüggéseit, illetve a szervezeti kommunikáció szabályait; a magyar és az egyetemes művészet, illetve az esztétikai és művészeti értékközvetítés történetének alapvonalait; a művelődési szervezetekkel kapcsolatos gazdaságtan és a kulturális marketing alapvető kérdéseit; alapvonalaiban a közösségszervezés és -fejlesztés történetét és módszertanát; a kulturális intézményrendszer szerkezetének és funkcióinak szinkronszemléletű vizsgálatának elveit, módszereit, a működés jogi és szervezeti aspektusait. alkalmasak: művelődésszervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; település- és kistérségi szintű közösségfejlesztő projektek tervezésére, megszervezésére és lebonyolítására; kulturális fejlesztési célok elemzésére és a feltételekhez igazodó tervek készítésére; a kulturális szervezetek funkcióit a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani; segíteni a kulturális, művészi és tudományos értékek közvetítésének hatásmechanizmusait, szervezeti formáit. Az andragógusok a személyügyi szervező szakirányon ismerik: a gazdálkodás makro- és mikro-környezetére ható alapvető közgazdasági tényezőket; az alapvető gazdálkodási struktúrákat; a hazai és a globális gazdaság alakulásának főbb tendenciáit; az emberi erőforrás-gazdálkodás és erőforrás-fejlesztés legátfogóbb elméleti és módszertani kérdéseit; a személyügyi feladatok jogszabályi környezetét; a képzési és továbbképzési igények feltérképezésének és meghatározásának módszereit; a munkavállalók munkavállalással, teljesítményértékeléssel, innovációval és továbbképzéssel kapcsolatos attitűdjeinek befolyásolására szolgáló elemi módszereket; a képzések tervezésével, szervezésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos eljárásokat; a különböző szervezetek személyügyi feladatainak elméleti és gyakorlati kérdéseit; alkalmasak: személyügyi szervező képzettséget igénylő munkakörök betöltésére; a személyügyi feladatok toborzás, kiválasztás, képzés, ösztönzés, teljesítményértékelés, munkaerő-tervezés önálló lebonyolítására és értékelésére; képzések és továbbképzések közvetlen tervezésére, szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és korrekciójára; szervezeti egységek közvetlen irányítására. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök) alapozó ismeretek kreditpont a) filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, könyvtárhasználati ismeretek b) pedagógiai-pszichológiai alapozás: - pedagógiai modul (pedagógiai propedeutika, neveléstörténet, neveléstan, didaktika, nevelés- és művelődésfilozófia); 5

6 - pszichológiai modul (bevezetés a pszichológiába, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia, a tanulás és a gondolkodás anatómiai, élettani és fejlődésbiológiai alapjai, a nevelés pszichológiai alapjai); - társadalomismereti modul (közgazdasági és jogi ismeretek, a társadalomtudományi kutatások módszertana, vezetéselmélet); - Európa-tanulmányok modul (az EU integrációs és oktatáspolitikája, nemzetközi szervezetek, struktúrák, döntési folyamatok). szakmai törzsanyag: kreditpont a) általános szakterületi ismeretek kreditpont - az andragógia alapjai (az andragógia tudományelméleti és tudományfilozófiai alapjai, andragógiaelmélet); - andragógia-történet és komparatív andragógia (az andragógia története, felnőttképzési forrás- és dokumentumelemzés, komparatív andragógia); művelődéstörténet (egyetemes és magyar művelődéstörténet); - a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete (emberi erőforráselméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete, marketing és minőségbiztosítási alapismeretek); - felnőttoktatási rendszerek, munkaerő-piaci képzések, minőségirányítás (formális, nem formális és informális képzési rendszerek tervezése, szervezése, irányítása és minőségbiztosítása); - szakmai gyakorlat; b) differenciált szakmai ismeretek 50 kreditpont - művelődésszervező szakirányon: lokális és regionális társadalom; a kultúra, a közösségi művelődés tartalma; a kulturális intézményrendszer Magyarországon és az EU országaiban; a kulturális jog és a kulturális közigazgatás; a művelődésgazdaságtan alapjai; a kultúraközvetítés elmélete és módszertana; a kultúraközvetítés menedzselése; művészettörténet és népművészeti alapismeretek; vezetés- és szervezetpszichológia; szakmai gyakorlat. személyügyi szervező szakirányon: munka-, vezetés- és szervezetpszichológia; munka- és társadalombiztosítási jog; munkaerőgazdálkodás-foglalkoztatáspolitika; humánerőforrás-fejlesztés, személyügyi menedzsment; személyügyi-munkaügyi technikák; szakmai gyakorlat. Szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlat a felnőttképzést folytató intézményekben teljesített külső gyakorlatot, továbbá a választott szakiránynak megfelelő gyakorlatot foglalja magában, amelyeknek együttes kreditértéke legalább 10 kreditpont. Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 6

7 ALAPOZÓ ISMERETEK a.) Általános alapozó ismeretek ANDRAGÓGIA ALAPSZAK Levelező tagozat Félév és óraszám/félév Számonkérés típusa Filozófiatörténet 10+0 gyakorlati jegy 2 Társadalmi ismeretek I-II. (Társadalom- és gazdaságtörténet, Általános szociológia) , Kommunikációelmélet Írás- és prezentációs készség fejlesztése Kredit 6+4 gyakorlati jegy 2 Kommunikációs tréning 0+12 gyakorlati jegy 2 Informatika I gyakorlati jegy 3 Összesen: b.) Pedagógiai-pszichológiai alapozás Félév és óraszám/félév Pedagógiai modul Számonkérés típusa Pedagógiai propedeutika Kredit Neveléstörténet Pedagógia I-II. (Neveléstan,, Didaktika) 2+2 Pszichológiai modul Bevezetés a pszichológiába Fejlődéspszichológia Szociálpszichológia 12+0 gyakorlati jegy 2 Vezetés- és szervezetpszichológia Pedagógiai pszichológia I-II. (A nevelés pszichológiai alapjai, A tanulás pszichológiai alapjai) Társadalomismereti modul Közgazdasági ismeretek I-II. (Makroökonómia, Mikroökonómia) gyakorlati jegy, Jogi ismeretek Bevezetés a marketingbe Társadalomtudományi kutatások módszertana 10+0 gyakorlati jegy 2 Vezetéselmélet Európa-tanulmányok modul Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió oktatáspolitikája Összesen:

8 C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK Félév és óraszám/félév Bármely a karon meghirdetett tantárgy, különösen az alábbiak: Számonkérés típusa Pénzügyek alapjai Viselkedés, üzleti etikett 10+0 gyakorlati jegy 2 Alkalmazott informatika 0+10 gyakorlati jegy 2 Politológia Könyvtárhasználati ismeretek 8+0 gyakorlati jegy 2 Statisztika 12+0 gyakorlati jegy 4 Felkínált kreditek száma: 18 kredit Teljesítendő kredit: Kredit 4 Alapozó ismeretek összesen: 63+4 SZAKMAI TÖRZSANYAG a.) Általános szakterületi ismeretek Művelődéstörténet I-II. (Egyetemes művelődéstörténet, Magyar művelődéstörténet) Félév és óraszám/félév Számonkérés típusa, Andragógiaelmélet Történeti és komparatív andragógia I-II-III. (Andragógiatörténet, Felnőttképzési forrás- és dokumentumelemzés, Komparatív andragógia) , gyakorlati jegy, gyakorlati jegy Kredit Emberi erőforrás-elméletek Minőségbiztosítás I-II. (Minőségbiztosítási alapismeretek,, Minőségbiztosítási rendszerek az gyakorlati jegy 3+3 oktatásban) A felnőttképzés gazdasági és jogi környezete A felnőttoktatás rendszere I-II- III. (A felnőttoktatás rendszere, Magyarországon, Felnőttoktatási gyakorlati jegy, rendszerek tervezése, szervezése, 8+0 gyakorlati jegy működtetése, A munkaerő-piaci képzések sajátosságai) Andragógiai projektmenedzsment 0+10 gyakorlati jegy 3 Marketing az oktatásban gyakorlati jegy, Személyiségfejlesztés I-II-III gyakorlati jegy, gyakorlati jegy Szociálisan deprivált rétegek felnőttoktatása Szakmai gyakorlat (Terepgyakorlat felnőttoktatási intézményben + tevékenységkísérés) gyakorlati jegy 7 Összesen: 60 8

9 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Félév és óraszám/félév Bármely a karon meghirdetett tantárgy, különösen az alábbiak: Számonkérés típusa Szociálpolitika Nevelésszociológia Mentálhigiéné Romológia andragogica Teljesítményértékelés a képzésben 10+0 gyakorlati jegy 2 Felkínált kreditek száma: b.) Differenciált szakmai ismeretek Művelődésszervező szakirány 12 kredit Félév és óraszám/félév Teljesítendő kredit: Kredit Számonkérés Kredit típusa Lokális és regionális társadalom A kultúra, a közösségi művelődés tartalma A kulturális intézményrendszer Magyarországon és az EU országaiban A kulturális jog és a kulturális közigazgatás A művelődésgazdaságtan alapjai gyakorlati jegy A kultúraközvetítés elmélete és módszertana I-II. 4+4 A kultúraközvetítés menedzselése I-II gyakorlati 3+3 jegy Művészettörténet és néprajzi alapismeretek I-II Média ismeret Művelődésszervező gyakorlat gyakorlati 0+16 jegy 3 Összesen: 39 4 Személyügyi szervező szakirány Félév és óraszám/félév Számonkérés típusa Kredit Munkapszichológia Munka- és társadalombiztosítási jog I-II. (Munkajog, Társadalombiztosítás) , Vállalatgazdaságtan Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika Munkaerőgazdálkodás HR-controlling 10+0 gyakorlati jegy 2 Humánerőforrás-fejlesztés , Személyügyi-munkaügyi feladatok gyakorlati jegy, rendszere I-II-III. gyakorlati jegy Személyügyi menedzsment

10 Személyügyi informatika 0+12 gyakorlati jegy 3 Személyügyi munkaügyi gyakorlat 0+16 gyakorlati jegy 3 Összesen: 39 SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Félév és óraszám/félév Bármely a karon meghirdetett tantárgy, különösen az alábbiak: Számonkérés típusa Nonprofit szervezetek gazdaságtana Regionális gazdaságtan Üzleti kommunikáció 0+12 gyakorlati jegy 3 Álláskeresési ismeretek 0+10 gyakorlati jegy 2 Szervezetfejlesztés 10+0 gyakorlati jegy 2 Játék és vezetés 10+0 gyakorlati jegy 2 Közösségfejlesztés Rendezvényszervezés 10+0 gyakorlati jegy 2 Művelődési marketing Rétegmunka a 0+10 gyakorlati jegy 2 kultúraközvetítésben Felkínált kredit: 28 Teljesítendő kredit: Kredit 4 Szakmai törzsanyagés differenciált ismeretek összesen: Testnevelés - Szakdolgozat Gyakorlati jegy 3+3 Mindösszesen: 708 óra

11 Andragógia alapszak levelező tagozat 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév óra kr óra kr óra kr óra kr óra kr óra kr szk Kötelező tantárgyak 1 félév Filozófiatörténet Gyj Társadalmi ismeretek I K Informatika I Gyj Kommunikációelmélet K Bevezetés a marketingbe K Pedagógiai propedeutika K Bevezetés a pszichológiába K Közgazdasági ismeretek I K Jogi ismeretek K Művelődéstörténet I K Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Könyvtárhasználati ismeretek Gyj Viselkedés, üzleti etikett Gyj A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 11 2 Kötelező tantárgyak 2. félév Társadalmi ismeretek II K Írás- és prezentációs készség fejlesztése Gyj Kommunikációs tréning Gyj Neveléstörténet K Társadalomtudományi kutatások módszertana Gyj Fejlődéspszichológia K Közgazdasági ismeretek II K Művelődéstörténet II K Andragógiaelmélet K Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Alkalmazott informatika Gyj Politológia K Statisztika Gyj Pénzügyek alapjai K A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 2 Kötelező tantárgyak 3. félév Pedagógia I. Neveléstan K Szociálpszichológia Gyj Vezetéselmélet K Történeti és komparatív andragógia I K Történeti és komparatív andragógia II Gyj Emberi erőforrás-elméletek K A felnőttképzés gazdasági és jogi környezete K A felnőttoktatás rendszere I K A felnőttoktatás rendszere II Gyj Andragógiai projektmenedzsment Gyj Személyiségfejlesztés I Gyj Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Szociálpolitika K Nevelésszociológia K Mentálhigiéné K

12 A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 2 Kötelező tantárgyak 4. félév Pedagógia II. Didaktika K Pedagógiai pszichológia I Gyj Történeti és komparatív andragógia Gyj Minőségbiztosítás I K A felnőttoktatás rendszere III Gyj Marketing az oktatásban K Személyiségfejlesztés II Gyj Szakmai gyakorlat Gyj Lokális és regionális társadalom MSZ K A kultúra, a közösségi művelődés tartalma MSZ K Munkapszichológia SZSZ K Személyügyi-munkaügyi feladatok rendszere I.SZSZ K Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Romológia andragogica K Teljesítményértékelés a képzésben Gyj A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 2 Kötelező tantárgyak 5. félév Pedagógiai pszichológia II K Európai Uniós ismeretek K Minőségbiztosítás II Gyj Személyiségfejlesztés III Gyj Vezetés- és szervezetpszichológia K SZAKSZEMINÁRIUM Gyj A kulturális intézményrendszer MSZ K A kultúra közvetítés elmélete és módszertana I. MSZ K A kultúra közvetítés menedzselése I. MSZ K Művészettörténet és néprajzi ismeretek I. MSZ K Művelődésszervező gyakorlat MSZ Gyj Munka- és társadalombiztosítási jog I. SZSZ K Vállalatgazdaságtan SZSZ K Személyügyi-munkaügyi feladatok rendszere II. SZSZ Gyj Személyügyi menedzsment SZSZ K Személyügyi-munkaügyi gyakorlat SZSZ Gyj Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Közösségfejlesztés K Rétegmunka a kultúraközvetítésben Gyj Nonprofit szervezetek gazdaságtana K Üzleti kommunikáció Gyj A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 2 Kötelező tantárgyak 6. félév Szociálisan deprivált rétegek felnőttoktatása K Az Európai Unió oktatáspolitikája K SZAKSZEMINÁRIUM Gyj A kulturális jog és a kulturális közigazgatásmsz K A művelődésgazdaságtan alapjai MSZ Gyj A kultúra közvetés elmélete és módszertana II. MSZ K A kultúra közvetítés menedzselése II. MSZ Gyj Média ismeret MSZ K Művészettörténet és néprajzi ismeretek II. MSZ K Munka- és társadalombiztosítási jog II. SZSZ K 12

13 Munkaerőgazdálkodás SZSZ K HR-controlling SZSZ Gyj Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika SZSZ K Humánerőforrás-fejlesztés SZSZ K Személyügyi-munkaügyi feladatok rendszere III. SZSZ Gyj Személyügyi informatika SZSZ Gyj Kötelező tantárgyak összesen: Szabadon választható tantárgyak Játék és vezetés Gyj Rendezvényszervezés Gyj Művelődési marketing K Regionális gazdaságtan K Álláskeresési ismeretek Gyj Szervezetfejlesztés Gyj A szabadon válaszhatóból teljesítendő kredit: 2 Kötelező tantárgyak kredit értéke: 162 Szabadon választható tantárgyak kredit értéke: 12 Szakdolgozat kredit értéke 6 Mindösszesen: 180 MSZ: Művelődés szervező szakirány SZSZ: Személyügyi szervező szakirány kr: Kreditpont szk: Számon kérés formája K: Kollokvium Gyj: Gyakorlati jegy Az Andragógia szak záróvizsgáján művelődésszervező szakirányon egy opponens által elfogadott és legalább elégségesnek minősített szakdolgozat sikeres megvédését követően az andragógiai, vezetési és közművelődési ismeretek komplex számonkérésére kerül sor. személyügyi szervező szakirányon egy opponens által elfogadott és legalább elégségesnek minősített szakdolgozat sikeres megvédését követően az andragógiai, vezetési és humánerőforrás fejlesztési ismeretek komplex számonkérésére kerül sor. A 4. félévtől ( félév) 360 óra időtartamban Idegen nyelvi kommunikáció párhuzamos másodszakirány felvételére nyílik lehetősége hallgatóinknak. Bővebb információ a másodszakiránnyal kapcsolatban az Idegen nyelvi Oktatási- és Vizsgaközpont titkárságán található. A szak hallgatóinak jogorvoslati rendjét a SZIE érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata tartalmazza. 13

14 Andragógia alapszak: Tantárgyak előfeltételi rendszere Tantárgy Kr Zárás Felvételének előfeltétele Alapozó ismeretek Általános alapozó ismeretek Filozófiatörténet 2 Gyj Nincs Társadalmi ismeretek I. Társadalom- és gazdaságtörténet 2 K Nincs Társadalmi ismeretek II. Általános szociológia Kommunikációelmélet 2 K Nincs Írás- és prezentációs készség 2 Gyj Nincs Kommunikációs tréning 2 Gyj Kommunikációelmélet Informatika 1. 3 Gyj Nincs Pedagógiai-pszichológiai alapozás Pedagógiai propedeutika 2 K Nincs Neveléstörténet Pedagógia I. Neveléstan 2 K Pedagógiai propedeutika Pedagógia II. -Didaktika 2 K Pedagógia I. Neveléstan Bevezetés a pszichológiába 2 K Nincs Fejlődéspszichológia 4 K Nincs Szociálpszichológia 2 Gyj Nincs Vezetés- és szervezetpszichológia Pedagógiai pszichológia I. A 2 Gyj Fejlődéspszichológia nevelés pszichológiai alapjai Pedagógiai pszichológia II. A tanulás pszichológiai alapjai 2 K Közgazdasági ismeretek I. Makroökonómia Közgazdasági ismeretek II. Mikroökonómia Jogi ismeretek Bevezetés a marketingbe 4 K Nincs Társadalomtudományi kutatások 2 Gyj Nincs Bevezetés a pszichológiába, Pedagógiai pszichológia I. módszertana Vezetéselmélet 4 K Nincs Európai Uniós ismeretek 2 K Nincs Az Európai Unió oktatáspolitikája 2 K Európai Uniós ismeretek Szabadon választható tantárgyak Pénzügyek alapjai 4 K Nincs Viselkedés, üzleti etikett 2 Gyj Nincs Alkalmazott informatika 2 Gyj Nincs Politológia 2 K Nincs Könyvtárhasználati ismeretek 2 Gyj Nincs Statisztika 4 Gyj Nincs Szakmai törzsanyag Általános szakterületi ismeretek Művelődéstörténet I. Egyetemes művelődéstörténet Művelődéstörténet II. Magyar művelődéstörténet 3 K Andragógiaelmélet Történeti- és komparatív andragógia I. - Andragógiatörténet 3 K Történeti és komparatív andragógia II. Felnőttképzési forrás- és dokumentumelemzés Történeti és komparatív andragógia III. Komparatív andragógia 3 Gyj Nincs Emberi erőforrás-elméletek Minőségbiztosítás I. Minőségbiztosítási alapism. Minőségbiztosítás II. Minőségbiztosítási rendszerek az oktatásban 3 Gyj A felnőttképzés gazdasági és jogi környezete A felnőttoktatás rendszere I. A felnőttoktatás rendszere Magyarországon A felnőttoktatás rendszere II. Felnőttoktatási rendszerek tervezése, szervezése, működtetése A felnőttoktatás rendszere III. A munkaerő-piaci képzések sajátosságai Művelődéstörténet I. Egyetemes művelődéstörténet Művelődéstörténet II. Magyar művelődéstörténet 3 Gyj Történeti- és komparatív andragógia II. Minőségbiztosítás I. Minőségbiztosítási alapismeretek 3 K Andragógiaelmélet 3 Gyj Nincs 3 Gyj A felnőttoktatás rendszere II. Andragógiai projektmenedzsment 3 Gyj Andragógiaelmélet Marketing az oktatásban 3 Gyj Bevezetés a marketingbe Személyiségfejlesztés I. 2 Gyj Nincs Személyiségfejlesztés II. 2 Gyj Személyiségfejlesztés I.

15 Személyiségfejlesztés III. 2 Gyj Személyiségfejlesztés II. Szociálisan deprivált rétegek felnőttoktatása 2 K Nincs Szakmai gyakorlat (Terepgyakorlat felnőttoktatási intézményben + 7 Gyj Andragógiai projektmenedzsment tevékenységkísérés) Szabadon választható tárgyak Szociálpolitika 2 K Nincs Nevelésszociológia 2 K Nincs Mentálhigiéné 2 K Nincs Romológia andragogica 2 K Nincs Teljesítményértékelés a képzésben 2 Gyj Nincs Differenciált szakmai ismeretek Személyügyi szervező szakirány Munkapszichológia 2 K Nincs Munka- és társadalombiztosítási jog I. Munkajog 3 K Jogi ismeretek Munka- és társadalombiztosítási jog II. Társadalombiztosítás 3 K Munka- és társadalombiztosítási jog I. Vállalatgazdaságtan 4 K Nincs Munkaerőgazdálkodás 2 K Közgazdasági ismeretek II. HR-controlling 2 Gyj Nincs Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika Humánerőforrás-fejlesztés 2 K Nincs Személyügyi-munkaügyi feladatok rendszere I. Személyügyi-munkaügyi feladatok rendszere II. 3 Gyj Nincs Személyügy-munkaügyi feladatok rendszere III. 3 Gyj Nincs Személyügyi menedzsment Személyügyi informatika 3 Gyj Informatika 1. Személyügyi-munkaügyi gyakorlat 3 Gyj Szakmai gyakorlat Szabadon választható tárgyak Nonprofit szervezetek gazdaságtana 2 K Nincs Regionális gazdaságtan 2 K Nincs Üzleti kommunikáció 3 Gyj Nincs Álláskeresési ismeretek 2 Gyj Nincs Szervezetfejlesztés 2 Gyj Nincs Differenciált szakmai ismeretek Művelődés szervező szakirány Lokális és regionális társadalom 3 K Társadalmi ismeretek I-II. A kultúra, a közösségi művelődés tartalma 2 K Művelődéstörténet II. A kulturális intézményrendszer Magyarországon és az EU 3 K Európai Uniós ismeretek országaiban A kulturális jog és a kulturális közigazgatás 3 K Jogi ismeret A művelődésgazdaságtan alapjai 3 Gyj Nincs A kultúraközvetítés elmélete és 4 K A kultúra, a közösségi művelődés módszertana I. A kultúraközvetítés elmélete és módszertana II. 4 K A kultúraközvetítés menedzselése I. A kultúraközvetítés menedzselése II. Művészettörténet és néprajzi alapismeretek I. Művészettörténet és néprajzi alapismeretek II. 3 K Média ismeret 2 K Nincs Művelődésszervező gyakorlat 3 Gyj Szakmai gyakorlat Szabadon választható tárgyak Játék és vezetés 2 Gyj Nincs Közösségfejlesztés 2 K Nincs Rendezvényszervezés 2 Gyj Nincs Művelődési marketing 2 K Nincs Rétegmunka a kultúraközvetítésben tartalma, A kultúraközvetítés elmélete és módszertana I. 3 Gyj A kultúraközvetítés menedzselése I. 2 Gyj Nincs Művészettörténet és néprajzi alapismeretek I. 15

16

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2010. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV

A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERBEN (NEPTUN) RÖGZÍTETT MINTATANTERV 1. A szak óra- és vizsgaterve AZ ALAPOZÓ KÉPZÉS ÓRATERVE Alapozó tárgyak kredit (61) A pedagógia elméleti és történeti alapjai (15 kredit) Pedagógia*

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak

VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak VÉGZŐS HALLGATÓK KREDITELLENŐRZÉSE Andragógia szak Név: Neptun kód: Szakirány / specializáció I. Alapozó képzés 65 kredit 51 kredit BTAT101BA Filozófiatörténet BTPS101BA A pszichológia főbb területei BTPS1BA

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK Szak neve: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Indított specializációk: üzletvitel és szervezés (felelős: Dr. Törő Emese, egyetemi docens) pénzügy

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK Szakfelelős: Dr. Könyves Erika egyetemi docens Indított specializációk: Egészségturizmus Turisztikai desztináció menedzsment Szálloda Team Academy Képzési terület,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám

Ajánlott Köv. Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. óraszám Szak megnevezése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató neve Előfeltétel Ea. Gy. intézet

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETÖZI GAZDÁLODÁS ALAPÉPZÉSI SZA Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak Indított akkreditált specializációk (a szak -jában még nem nevesített specializációk): ülgazdasági-vállalkozási EU-integráció

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megzése: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász emberi erőforrások Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Közösségszervezés BA

Közösségszervezés BA Közösségszervezés BA Mi is az a közösségszervezés? Fiatalok, felnőttek és idősek közösségeinek képzésével és művelődésével foglalkozó szakma és tudomány. Előd szakjai 1956 óta léteznek: Népművelő Közművelődési

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi. Tanszék SZTE JGYPK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék A kultúraközvetítő szerep megjelenése A kiegyezéssel kezdődő polgári

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése végzettségi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Agrár és Vidékfejlesztési Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

2017-től fölvett hallgatóknak

2017-től fölvett hallgatóknak TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓ 2017-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K =

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan

A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve. A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan A nemzetközi tanulmányok alapképzési szak - NETN17-B képzési terve A tanulmányaikat 2017 szeptemberében kezdőkre vonatkozóan Általános társadalomtudományi ismeretek és kompetenciák: 20-60 kredit a 2 KO

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ

TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ TÁRSADALOMISMERET KÉPZÉSI ÁG (BA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK - ÚJSÁGÍRÓ SPECIALIZÁCIÓ A 2017-től felvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Alapképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Alapképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Alapképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Alapképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Andragógia (Andragogy)... 4 Emberi erőforrások (Human

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A művelődésszervező képzés a Bolognai folyamatban

A művelődésszervező képzés a Bolognai folyamatban 66 FÖLDIÁK ANDRÁS A művelődésszervező képzés a Bolognai folyamatban Napjainkban a felsőoktatásban olyan mértékű átalakulás zajlik, amire talán egész eddigi történetében nem volt példa. Ezt nevezik röviden

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: ff/298-4/2012.

SZOCIÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: ff/298-4/2012. SZOCIÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: ff/298-4/2012. Képzésvezető: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Szociális menedzser A bekerülés feltétele:

Részletesebben

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve

A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve A G_EEF_BA_N kódú, Emberi erőforrások BA szak mintatanterve Összesen: 260 kredit, Órák megbontása: 114 E, 100 Gy, 0 L Órák száma Tárgykód Tárgy Kr Követelmény Félév Típus Előkövetelmény E GY L NBG_GI804G0

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Pénzügy és Számvitel BA szak

Pénzügy és Számvitel BA szak Pénzügy és Számvitel BA szak A Pénzügy és számvitel alapszakon olyan szakemberek képzése a cél, akik a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy)

Közösségszervezés BA szak - mintatanterv félév Tipus (Ea/sz/gy) Közösségszervezés BA szak - mintatanterv 2017. 1. Filozófiatörténet 1 ea 30 12 A 3 koll Dr. Madácsy József, Dr. Koller Inez Bevezetés a pszichológiába és a szociálpszichológiába 1 ea 30 12 A 3 koll Dr.

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény)

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény) Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény) Mesterképzés Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak 2 Alapképzés Andragógia alapszak 10 Óvodapedagógus alapszak 28 Szociálpedagógia alapszak 45 Csecsemő-

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus

Szak megnevezése: A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit. Ajánlott félév. Típus Szak megzése: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Nappali. Heti Köv. tanór

Nappali. Heti Köv. tanór Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali NBG_GI84G Elemi gazdasági számítások

Részletesebben

18. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK

18. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 18. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource Counselling) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ

TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐIKSOLÁN GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA ÁLLAMHÁZTARTÁSI / VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐI SZAKIRÁNYON TANULMÁNYAIKAT KEZDŐK SZÁMÁRA 2018. SZEPTEMBER EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA 6500

Részletesebben

A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve

A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve 1. A szak és szakirányok tanterve, óra-és vizsgaterve A pedagógia alapképzés tanterve és óra- és vizsgaterve Alapozás Képzési ági közös tárgyak Tanulás, kommunikáció szocializáció 30 Kollokvium 3 Bevezetés

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től levelező tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak

2019-től nappali tagozatra felvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF= egyéni felkészülés D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv =

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) A GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján és tantárgyaik félévek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. tantárgy féléves tanóraszáma,

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény.

TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől. Követelmény. Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ NÉMET SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Műszaki és Gépészeti Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar KREATÍV IPARI SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak 1 Napjainkban a vállalatok, vállalkozások, illetve a munkaerőpiac részéről egyre jelentősebb igény mutatkozik

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági,

Részletesebben

A Kari Tanács elfogadta án

A Kari Tanács elfogadta án Tárgykód Tantárgy megnevezése Előfeltétel TANÍTÓ ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZLOVÁK SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2015/2016. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELÉS GYAKORLATVEZETŐ MENTORA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának

Részletesebben

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Szak megzése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Nappali 2015 NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 K Az Elemi gazdasági

Részletesebben