J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rab Gyızıné alpolgármester, Keresztes Richárd, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Szíjártó Csaba, Pál Csaba, Dr. Földi Deutsch Eszter, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina képviselık, Dr. Kajdon Béla jegyzı, Koszorús Tímea aljegyzı, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı és Mészáros Ferencné jegyzıkönyvvezetı. Igazoltan távol: Juhász Melinda és Skoda Dénes képviselık. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fı képviselıtestületi tagból 10 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - közmeghallgatás összehívását - Luczóné Rubint Ildikó lakásügyét. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselıtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott határozatok végrehajtásáról Elıadó: Székely Szilárd polgármester 2./ Sásd város évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı 3./ Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı 4./ Vasutas Települések Szövetségéhez csatlakozás Elıadó: Székely Szilárd polgármester 5./ Közmeghallgatás összehívása Elıadó: Székely Szilárd polgármester

2 2 6./ Luczóné Rubint Ildikó lakásügye Elıadó: Székely Szilárd polgármester 7./ Népjóléti Bizottságba külsıs tag választása Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a város átadta a Humán Jóléti Társulás mőködtetését, üzemeltetését a Sásdi Kistérségnek. Sikerült elindítani a támogató szolgálatot, ehhez megvásárolták a gépjármővet is. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a városban járt az önkormányzati miniszter úr, jegyzı úr tájékoztatásából tudomást szerzett a város által fontosabb pályázatok meglétérıl. A Zöld Zóna Kht. benyújtja a pályázatot a Váti Kht-hoz, úgy tőnik, hogy szakmailag megfelelı. A Váti Kht-nak volt egy állásfoglalása a konyhával kapcsolatosan, az a kérésük a hatékonyság kimutatása érdekében, hogy ne két konyhát építsenek, az új épületet ık úgy támogatják, hogyha a rendezvényes részben kap elhelyezést a konyha. Ha a pályázat elbírálása kedvezı lesz, akkor a tervezést úgy kell elkészíteni, hogy a teljes lenti konyhának ott kell megtervezésre kerülnie. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a lenti étterem nem épülne meg, helyette az étterem az új részbe kerülne a konyhával együtt, mert a kihasználtsága, hasznossága jobban kimutatható az új résznek. Állásfoglalásokat kértek a Zöld Zóna Kht-n keresztül, kifejezetten támogatott az Általános Mővelıdési Központ keretében végzett integráció és ahhoz kapcsolódó bıvítményépítés. Ezt az országos szervezet is megerısítette. A Váti Kht. 25 %-ig a költségekbe belenyúlhat az elızetes bírálatok alapján. 14 településnek a pályázata ez. Polgármester úrral közösen végig járták a baranyajenıi vonalat. Magyarhertelend és Bodolyabér is itt maradt Sásdnál a társulás tagjaként, pályázóként. A városrehabilitációs pályázat is elindult, a mőszaki elıkészítésre, tervezésre szerzıdést most kötnek, ez kb. 1,5 mft-os tervezési költséget jelent. Március 28-ig kell beadni a mőszaki dokumentációt. Székely Szilárd polgármester a fonyódligeti üdülıvel kapcsolatban elmondta, hogy megindult a rekonstrukció, a nyílászárók beszerzése, amely egy komoly tétel, 2-3 mft-os árajánlatok érkeztek. A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság ezen ajánlatokat megismerte, megtárgyalta. Az egyik árajánlat kiegészítésre szorult, de már megtörtént a kiegészítés. A bizottság állásfoglalása szerint összeülnek, értékelik, és majd dönt, hogy melyik ajánlatot fogadják el. Valamennyi ajánlattevı sásdi érdekeltségő vállalkozás. A baranyajenıi önkormányzat meghozta döntését, mely szerint a baranyajenıi iskola mőködését augusztus 1. napjával jogutód nélkül megszünteti, innentıl kezdve fel kell készülni a baranyajenıi gyerekek fogadására is, nagyon komoly szakmai kihívást jelent a pedagógusok részére is. Pillanatnyilag az önkormányzat per alatt áll, de Nagyné Mayer Ágnes felperes visszavonta a keresetet kiegészítés céljából.

3 3 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy egy másik ügyben is van rendırségi vizsgálat, a évben testületi döntés értelmében értékesített piac területe kapcsán elindult a nyomozás, mely szerint meghallgatták a jegyzıt és 4 képviselıt. Az ismeretlen feljelentı a képviselıtestületet jelentette fel. A képviselıtestület név szerinti szavazással egyhangúlag döntött az értékesítés mellett, ezért minden képviselıtestületi tagot meghallgatnak majd tanúként. A mőv. ház igazgató ellen indított büntetı ügyben a VPOP nyomozóhatósága Sásdon járt, házkutatást tartott az intézményben, továbbá a hivatalból is vittek el számlákat. Székely Szilárd polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a Reneszánsz napon és ott közremőködött. Rab Gyızıné alpolgármester személy szerint megköszönte a három intézménynek az együttmőködését, név szerint a mővelıdési háznak, a középiskolának és az általános iskolának. Bebizonyosodott, hogyha összedolgoznak, együtt végzik a munkát, akkor nagyot lehet alkotni. A képviselıtársai közül megköszönte Dr. Jusztinger Jánosnak, Dr. Földi- Deutsch Eszternek, Juhász Melindának, Jusztinger Krisztinának, Skoda Dénesnek és Keresztes Richárdnak az ott nyújtott segítségükért. Külön köszönet jár Lakatos Juditnak, aki nagyon jól közremőködött az elıadott mősorban. Véleménye szerint és a lakosság szerint nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kistérségi szinten is a mősor mindenkinek tetszett, sajnos egy baj volt, hogy a helyiség kicsi volt. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 15/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadta.

4 4 2./ Sásd város évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság ülésezett, részletesen megtárgyalta a költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a mőködési mérleg eft, fejlesztési mérleg eft. A kiadott anyaghoz képest már néhány dolog megváltoztatta a mérlegeredményt. A mőködésnél iparőzési adóbevétel pluszt lehet tervezni. Az egyenleg alapján a mőködési mérlegük eft, ez csökkenne. A fejlesztési mérlegük a tartalékátcsoportosítás miatt, ez nem más, mint az I tényezı a vízárnál. Plusz kiadások tervezése várható, egyrészt a temetıbe hőtıt kell vásárolni, ami kb. 1 mft, a KEOP pályázatok 200 eft-tal az ivóvízpályázat várhatóan a tervezethez képest több lesz. A forgalmi csomópont kialakításáról beszéltek már, a pályázati pénz beérkezése a jövı évben kerül, idén ez 3 mft körüli összeg megnevezése szükségessé válik. A polgármester úr javasolta, hogy a fejlesztési önrészt 3 mft-tal, illetve a Sportkörnek 200 eft-os célzott fejlesztési támogatás kerüljön a költségvetésbe. Ezzel együtt eft-os fejlesztési forrás hiányt kell megállapítani ezen a szinten. A kiadott anyagban szerepel a II. kosár, ami a mőködési és III. kosár, ami a fejlesztési intézményi kívánságokat tartalmazzák. A bizottság azt javasolta, hogy ezen az ülésen az intézményvezetık beszéljék meg a testülettel a terveiket. A 77 mft mőködési hiány van, az elızı évhez képest jó eredmény. A tavalyi évben ez 130 mft-os összeg volt. A zárolásra javasolt tételek az 5. sz. mellékletben találhatók. Az elmúlt évben 30 mft-ot tudtak ide betenni javaslatként, ebben az évben 6 mft-ot. A családsegítı szolgálat január 1-tıl átkerült a sásdi kistérséghez. Ez 3 mft-tal érintette a sásdi költségvetést. A tavalyi évben a testület kemény döntéseket hozott a költségvetés racionalizálása létszámot érintı változásokról szól, és ezeknek a hatása jelenik meg pozitív irányban. Ezek a hatások a tavalyi évhez képest nagyobbak is lehettek volna, fıleg az általános iskolát érintıen van egy kedvezıtlen jelenség, hogy 8 mft-tal kevesebb az állami támogatás a tavalyi szinthez képest. A 13. sz. mellékletben látható, hogy 8 mft-tal kevesebb az állami támogatás, az elızı évben a baranyajenıi iskolát illetıen, ami plusz csoporttal nem jár, de plusz normatívákat jelent. A kiadások is megváltoztak, a többi helyen a normatíva stagnált. A zeneiskola megkapta a kiváló minısítést. A 13. számú mellékletben az átlaglétszám 15 fıvel csökkent az elızı évhez képest. A baranyajenıi gyerekeket már hozzá lehet számolni. Ha a tavalyi normatívát megkapták volna, akkor 43 eft lenne az egy fıre jutó különbözet az általános iskolánál. De 8 mft-tal kevesebb most a normatíva szerepel, ezért 64 eft most. Elıre kellett hozni a tervezés miatt a évi zárszámadást, majdnem egy végleges eredmény a tények alapján. Az általános iskolán 2 fınél lesz jubileumi jutalom, míg elıtte 4-5 fıt érintett. Az óvodánál az egy fıre jutó különbözet majdnem 40 eft-tal csökkent, jórészt a kiadási oldalon a bérkiadásoknál van oka, illetve a bérkiadásoknak nemcsak a testületi döntéseknek a hatása jelenik meg, hanem a nyugdíjaztatás is. Az óvodánál a normatívtámogatás csökkent, ezeknek köszönhetıen több mint 25 %-os csökkenés várható az elsı változat szerint. Várhatóan ez is még tovább fog csökkenni egyrészt az elıbb vázolt zárolt tételek megırzése kapcsán, illetve tapasztalható a kiadási oldalon csökkenés volt.

5 utolsó idıszakában 32 eft volt a TOT. igazgatásnál az egy fıre jutó különbözet, a terv szerint ez ,-Ft, a legnagyobb csökkenés itt tapasztalható. Itt is voltak nyugdíjazások. A dologi kiadásoknál, melyeket jeleztek már a koncepcióban, %-os dologi kiadást terveznek. A zeneiskolánál egyrészt megszőnt 15, álláshely, de ez azt is jelentette, hogy a gyermeklétszám is csökkent emiatt, tehát ez nem okozott megtakarítást. Ugyanakkor a normatívája jelentısen megszigorodott és lecsökkent. A jó hírnek megfelelıen plusz normatívát lehet várni, az összeget még nem tudják. Itt 159 fıt terveztek, az egy fıre jutó különbség szintén növekedett 3 %-ban. Itt is lesz változás, hiszen az intézményben végkielégítéssel történı elbocsátás lesz, ennek bevételi oldala is várható, ez kb. 3 mft. Ha a 3 mft-ot hozzáteszik a bevételekhez, akkor 114 eft-ra fog lecsökkenni az egy fıre jutó különbözet, tehát 88 %-ra. Az oktatási normatívákról általában el lehet mondani, hogy elkezdıdött egy központi finanszírozási folyamat, áttérnek a finanszírozott támogatásra, ennek körét bıvítik. Tavaly is látni és tapasztalni lehetett, hogy ezt szigorították, kevesebb normatívát jelentett, ennek a hatása most ebben az évben, egész évben megjelent. A tavalyi évben egyharmad arányban jelent meg. Az általános iskolában van a legtöbb normatív támogatás azért ilyen nagyarányú a növekedés, mert ez a csökkenés ilyen arányban jelentkezik. A kiadott anyagban látható, leírásra került a tervezési folyamat. Az intézményvezetıkkel egyeztették az idei költségvetési tervezeteket. A fejlesztési önrészt kivéve, illetve a forgalmi csomópontot, továbbá a temetı bıvítését kivéve kb. 7 mft ami új célt határoz meg. A többi mind az elızı évi, illetve a korábbi évekbıl áthúzódó fejlesztési elképzelések. Ezek több évre meghatározzák a sásdi költségvetés fejlesztési mérleg alakulását. Ugyanakkor ezt a változást hozzáteszik a fejlesztési mérlegnél az elıbb említett majdnem 10 mft-os növekedést, azt lehet mondani, hogy mft-os lesz a fejlesztési mérlegük, ebbıl 12 mft hiány. A mőködéssel szemben, ami az elızı évhez képest egy pozitív változás, a fejlesztési mérlegnél ez a hiány megjelenése feltétel év közben folyamatosan javításra szorul, figyelemmel kell kezelni ezt a mérleget. Hiszen az ÖNHIKI-s pályázatot, melyet idén is szeretnének megpályázni, alapvetı feltétele, hogy ne legyen hiányos a fejlesztési mérlegük. Bizakodnak abban, hogy mft lesz az ÖNHIKI-s támogatás. Továbbra is szeretnék, ha a 10 mft az idei évben is befolyna. Így lenne kb. a 70 mft-os hiányból mft hiány lenne, aminek kezelése folyószámlahitellel már kezelhetı. A mőködési mérleget az említett megoldásokkal, ezekkel a külsıségekkel, megoldhatónak lehet tekinteni. Székely Szilárd polgármester bízik abban, hogy kb. 35 mft ÖNHIKI támogatás nyerhetı majd el. A tavalyi évet úgy zárták le, hogy 20 mft-tal csökkent a város adósságállománya. Az idei évben történt egy 3 mft-os ingatlanértékesítés, amirıl tavaly döntött a testület. Van az önkormányzatnak egy ingatlana a Fáy A. utcában, ami úgyszintén értékesíteni lehetne, a benne lakót máshol tudnák elhelyezni. Így nem lakottan, hanem piaci áron tudnák értékesíteni a lakást. Ez az összeg segítené a fejlesztési mérlegüket. Bíznak az ÖNHIKI-s támogatásban, további normativacsökkenés jövıre nem várható. Úgy látja, hogy több ingatlanbevétel, több fejlesztési bevétel várható, kisebb a hitelállományuk. Van egy kistérségi kiegészítı normatíva az oktatási intézmények számára, aki az alapfokú oktatást oktatja, iskola, óvoda számára, további 25 eft-os kiegészítést jelent fejenként. Az iskolát ha nézik, akkor ez egy mft-os összeg, illetve még a baranyajenıi gyerekek, akik augusztustól járnak majd a sásdi iskolába. A baranyajenıi gyerekeknél kb. 260 eft/gyermek a normatíva, ez kb. 10 mft.

6 6 A 2. és 3. kosár, ami megengedhetı, az nagyrészt az intézmények fejlesztéseit tükrözik. Úgy véli, amennyiben elodázható, akkor a nagy pályázat által eszközbeszerzésbe kellene beépíteni, ha nem elodázható, akkor mindenképpen meg kell ıket valósítani. Mindenképpen alaposan meg kell vizsgálni, hogy ne romoljon tovább a mérlegük, mindenképpen, hogy pozitív irányba induljon az önkormányzat gazdálkodása. Pál Csaba a Pénzügyi bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy a korábbi évekhez képest ez az év stabilabb. Az infláció emelkedése is tervezve van, tehát ott sem lehet probléma. Vannak a közeli helyeken rosszabb helyzetben lévı városok önkormányzatai is. Véleménye szerint tárgyalják meg végig a kiadott anyagot az intézményekkel kapcsolatban. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a tavalyi évben a testület kemény döntéseket hozott meg azért, hogy az idei év jobb legyen. Az általános iskolánál továbbra is baj van, hiszen tovább csökkent a gyereklétszám, 402 fı volt tavaly, most 386 fı van, ez több mint 3 mft bevételkiesést jelent. A tavalyi évben elhangzott, hogy 60 eft/fı lesz a költségvetési ráfizetésük, de idén sem áll meg ezen az összegen, ennél több lesz. Ha összeadják a ráfizetéseket, ez 85 mft, ez nagyon sok. Fontos tényezı az ÖNHIKI-s támogatás, a tavalyi évben is meghatározó tényezı volt a költségvetésben, valószínő most még kevesebb lesz, mint a tavalyi évben volt. Sokat kell még tenni azért, hogy ez a költségvetés még jobb legyen. Ez arra figyelmezteti az önkormányzatot, hogy nem lazíthat a költségvetési politikáján, továbbra is nagyon takarékosnak kell lennie. Az ÖNHIKI a tavalyi költségvetési törvény szerint azt mondta, hogy idén ÖNHIKI-re a tavalyinak az 50 %-a jut. Ha igy lesz, akkor sajnos ugyanolyan baj lesz, mint tavaly. Év végére jobb lett, mert akkor az önkormányzat 10 mft-hoz jutott, túlteljesítettek év végén, több adóbevétele lett az önkormányzatnak, mint amire számított. A testületek intézményenként tárgyalták a racionalitást, és hogy milyen takarékosságok legyenek. A középiskolával kapcsolatban elmondta, hogy a testület azon gondolkodott szükség van-e rá vagy sem. Arról is szó volt, hogy csökkenni fognak a ráfizetések. Ha megnézik ezt az adatot, látni lehet, hogy nem csökkent, hanem nıtt. Sajnos emelkedik a ráfizetés ebben az esetben egy nem kötelezı feladatnál, eft-ot költ a város erre a célra a saját költségvetésébıl, egyértelmő, ha nem lenne ez az intézmény, akkor ennyi pénze lenne a városnak fejlesztésre. Bíznak abban, hogy a Norvég alapból sikerül pénzt kapniuk. A létszámok nem úgy alakulnak, ahogy tervezték és sajnos a normatíva sem, mert tovább csökken a normatíva, ennek következtében a ráfizetésük is nı. A 13. sz. melléklet szerint nem olyan jó a város helyzete. Megszőnt egy álláshely tavaly novemberben az iskolában nyugdíjaztatás miatt, de már akkor elızetesen februárban úgy döntött, hiszen tudták, hogy megszőnik majd, ez az álláshely nem betölthetı. Ennek következtében január 1-tıl ezt úgy vették a költségvetés tervezésekor, hogy már nincs. Ezen felül megszőnik egy csoport az iskolában, egy 8. osztállyal kevesebb lesz, három volt egy évfolyamon, ebbıl egy megszőnik. További egy pedagógus álláshely megszőnik majd augusztusban, az évet végigviszi, de a bére jelentkezik, jövıre ez teljes egészében megtakarítás lesz, idén még nem. Az óvodánál egy óvodapedagógusi álláshely megszőnik majd augusztusban, nyugdíjaztatás lesz. Az integrációval megszőnik majd a függetlenített önálló vezetıi állás, belsı átcsoportosítás lesz. A középiskolánál is egy álláshely megszőnik nyugdíjaztatás miatt. Idén, ha a pályázatok eredményesen zárulnak, egyértelmő, hogy a költségvetés eladósodása nıni fog. Ha az integrációs pályázat nyer, akkor ennek az önkormányzatnak mft-os hitelt fel kell vennie. A városrehabilitációs pályázatnál is kell önrész, kb mft. A belterületi ároktisztítási pályázathoz is szükséges lesz majd 5-8 mft önrész.

7 7 Ha idén beadják, akkor ezt is biztosítani kell. Nem szeretné, ha ezek a számok a jövı évben emelkednének, mert akkor lesznek gondban. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint a Fáy A. utcai lakást el kellene adni piaci értéken, ennek az értéke kb. 6-7 mft. Ez az összeg is fejlesztésre menne a költségvetésben. A Soltút Kft. benyújtotta az építési engedélyre a kérelmét, 60 napon belül elkezdıdhet az építkezés. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta a testületnek felhatalmazást kellene adnia a polgármesternek, mely szerint a közmővezetékeket megnézették a Pécsi Vizmü Nyrt. szakembereivel, a vízre azonnal rá lehet kötni, a szennyvíznél sincs nagy gond, egy szivattyút kell kicserélni, ami 500 eft+áfa. Csak úgy lehet az üzemeltetést biztosítani, ha az önkormányzat ezt a feladatot felvállalja. Ez már feltétele annak is, hogy a Soltút Kft. a mőködéséhez építési engedélyt kapjon. A vizmü azt is kérte, hogy egy tulajdonossal szeretne tárgyalni. Ez amúgy is az önkormányzat kötelezı feladati között szerepel, mert városi érdek, hogy ez az ipari terület mőködjön. Ezért úgy gondolják, hogy a testületnek fel kellene vállalnia az üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeket mindennel együtt, viszont azt kellene kérni az Agro Rt-tıl, mint a másik nagy tulajdonostárstól, hogy adja át az önkormányzatnak az ı részét is, tehát mondjon le, adja át, készítsenek egy szerzıdést errıl, ı pedig szolgalmi jogot biztosítson az egyes telkekre, hogy azt használhassák. Kérte a testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Agro Rt-vel ez ügyben tárgyalásokat folytasson és készíttessen egy okiratot, mely szerint az önkormányzat vállalja az egész mőnek az üzemeltetését, az ezzel járó dolgokkal együtt a félretett fejlesztési forrásokból. Cserébe viszont az Agro Rt. biztosítson szolgalmi jogot a mindenkori építési területek tulajdonosainak, használóinak, hogy ezt használhassák. Pál Csaba képviselı megkérdezte a pécsi vizmü ezt nem tudná átvenni üzemeltetésre? Dr. Kajdon Béla jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy át tudná venni, csak jelen pillanatban nincs kitıl. Elıbb ezt meg kell tenni, írásba kell foglalni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a fél millió forintot nem kell kifizetni, hiszen a vizmü, amit évente ad 2 mft-ot, abból levonná. Pál Csaba képviselı véleménye szerint kezdjék a TOT. igazgatással, megkérdezte ebbıl mi a kötelezı? Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy az óvodai és iskolai edényeket szeretné megtartani, a nagy pályázatba pedig be lehetne tenni a robotgépet és az egyebeket. Amit tervezett a dolgozók részére védıszemüveg vásárlása 60 eft, nyomtató vásárlása az élelmezésvezetı részére 54 eft, kirándulás a TOT-nál dolgozók részére 120 eft, élelmezési program-szoftverbeszerzés 132 eft, élelmezésvezetı részére bérfejlesztés. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a szemüvegekre és a nyomtatóra pályázati lehetıséget kell találni. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy az élelmezési programot a belsı ellenır javaslatára tette bele, a évben már benne szerepelt.

8 8 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy az iskolának, óvodának, a zeneiskolának és középiskolának is van egy normatív kerete, amire ez a szakmai fejlesztési normatíva, illetve külön támogatás, amire a többi intézmény tud pályázni, egyedül a TOT. igazgatásra nincs ilyen keret. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, ı megérti, ha az integrációs pályázatban pályázni lehet a felsorolt tételekre, az csak jó, de mi van ha nem sikerül. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázatban az eszközökre 10 mft van betervezve. Dr. Kajdon Béla jegyzı az anyag szerint a megjelölt bér még a minimálbérrel sem egyezik meg. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy a nettó összeget írta le, és ott a béren kívül egy kiegészítésre gondolt. Dr. Kajdon Béla jegyzı véleménye szerint a programot szükséges megvenni, régebben 2 fı élelmezésvezetı volt, most 1 fı van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az edényeket ki kell venni most a költségvetésbıl. Dr. Kajdon Béla jegyzı egyetértett a javaslattal, a nagyobb beszerzéseket ki kell venni, hiszen új étterem épül új konyhával, ez a pályázat részét képezi. Pál Csaba képviselı véleménye szerint marad a bérfejlesztés és a szoftvervásárlás. Keresztes Richárd képviselı a kiadott anyag szerint soknak tartja a bérfejlesztést. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint két fı élelmezésvezetı nem is kellett volna. Azzal nem ért egyet, hogy ennyi bére legyen, hiszen egy kezdı pedagógusnak is közel ennyi a fizetése. İ nem azt mondja, hogy Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, ı csak egy javaslattal fordult a testület felé, a testület majd eldönti mit szavaz meg. 1,5 fı élelmezésvezetıre van szükség. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az élelmezésvezetı bére bruttó ,-Ft. Szıke Béla a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottság tagja véleménye szerint amióta Sohonyai Bernadett a konyhán élelmezésvezetıként dolgozik, látni lehet az ételen, hogy a minıség és mennyiség mennyivel jobb, mint volt. A konyhákon a dolgozók hozzáállása, munkája sokkal jobb, sokban változott. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, látni lehet, hogy több lett az étkezı, mindenki meg van elégedve a munkájával.

9 9 Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a tavalyi év, amivel csökkentették az egy fıre jutó plusz kiadásokat, azzal járt, hogy szinte semmit nem vettek, nagyon sok mindent ingyen és bérmentve végeztek a pedagógusok a kiadások csökkentése miatt. Nagyon sokszor ingyen dolgoztak, hogy ne okozzanak plusz kiadásokat és ezt mindig mindenütt megtették. Ilyen volt nem régen a Reneszánsz Napon, bármilyen városi rendezvény van, a gyermekek felkészítését végzik az ünnepségekre, rendezvényekre, versenyfelkészítésekre, továbbá szabadidıs tevékenységeket, amikor kísérik az osztályokat. Itt lehetne még juttatásokat, ügyeleti díjat, gyerekkísérésért adni, de soha semmiért nem kérnek pénzt. Ezt továbbcsökkenteni már nem lehet, arról ık nem tehetnek, hogy 8 mft-tal kevesebb normatívát kapnak, ettıl függetlenül ugyanannyi gyerekre kisebb költséggel mőködniük kell. A baranyajenıi gyerekek idejárása plusz normatívát fog majd jelenteni, ami a kiadást csökkenteni fogja. Van olyan törvény, ami a fenntartót kötelezi arra, hogy van egy kötelezı eszközjegyzéke az iskoláknak, amit a fenntartónak biztosítani ütemterv szerint. Ez az elızı ütemterv végén évben 12 mft hiányt mutatott. Az eszközök elhasználódtak, a térképek elrongyolódtak, minden évben valamilyen beszerzésre szükség van. Ebben az integrációs pályázatban, ami kb. 10 mft eszközjegyzéket tartalmazott, ebbıl vettek ki 5 mft-ot. Folyamatosan, minden évben valamennyi eszközbeszerzésre szükség van, ezek között sok ilyen található, például itt a testnevelési eszközökkel kapcsolatban. Minden munkaközösség leírta, hogy mit szeretnének, mire van szükségük. A testneveléssel kapcsolatos dolgokban, például labdák pótlása, ezeket régen megvették ezeket az eszközöket, volt egy kötött normatíva sportra, ebbıl vásároltak. Ez a kötött normatíva most már 3 éve nincs. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, van egy pályázatuk mft-os tételezéssel. Ha nyer a pályázat, akkor nem kell errıl beszélni, ha nem tudják megépíteni, akkor viszont sok pénz lesz felújításra, eszközbeszerzésre. Egy része átmegy felújításra, eszközbeszerzésre. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az iskolánál az eszközbeszerzésre bent maradtak a bútorok. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a bıvítmény egyben tornaterem is, tornacsarnok, ennek lesz egy eszközigénye is. Az eszközbeszerzésre sok millió forintot tettek. Székely Szilárd polgármester elmondta, ha évközben kell olyan eszköz, ami óhatatlanul fontos, ami nagyon fontos, nélkülözhetetlen, akkor azt meg kell oldani, vásárolni. Évközben lesznek pályázatok, melyek ilyen célból lesznek kiírva. Keresztes Richárd képviselı elmondta, hogy évek óta van egy kötelezı eszköz és felszerelésjegyzék, amit az önkormányzat vállalt, hogy teljesíti 5 év alatt, és év között. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy ık az OKÉV felé nyújtották be a kérelmet, hogy meghosszabbítsák az eszközjegyzéknek a megvalósulását, és a fenntartó évig kapott határidıt. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy néhány környezı településen az önkormányzat elvonta az étkezési utalványokat, leállították a béremelést, az eszközvásárlást.

10 10 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı a kötelezı taneszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a fent említett normatíva arra is költhetı. Az intézmények ezt a pénzt költhetik erre a jegyzékre. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója szeretné, ha a pedagógus kirándulás maradhatna, ez 100 eft. Továbbá domain név, ez pedig 130 eft. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a költségvetés I. fordulójának megbeszélése után meg kell beszélnie a testületnek, hogy mit szeretne, még nem lehet tudni. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, ebben az évben 3 fı dolgozó van, akinek megemelkedett a munkája. Az egyik ilyen dolgozó, Bíró Boglárka osztályfınöke, itt az osztályfınöki pótlék maximális pótlékára gondolt legalább. A másik ilyen, hogy megszüntetik az igazgatóhelyettesi állást. Itt voltak a pályázatok, mindenféle kötelességek, amik a hétvégeiket is igénybe vették, sokat dolgoztak munkaidın kívül. Továbbá az alsós munkaközösség vezetınek is emelkedett a feladata, hiszen az alsós szakmai irányítás miatt sokkal több munkája van, hiszen ennek a tagozatnak az irányítását eddig az igazgatóhelyettes végezte. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy az óvodánál a játszótér bevizsgálása mit jelent? Magyar Jánosné óvodavezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jogszabályi elıírásnak kell megfelelnie. Minden évben egy minısített szervezetnek meg kell vizsgálnia a játszóteret. Az elsı bevizsgálás évben megtörtént, évig minden évben be kellett volna vizsgálni, amit nem tettek meg, mert nem volt rá pénz december 31-ig kötelezı és van olyan játszórészük, ami már ennek a szabványosságnak megfelel, mert újként készítettek játszórészt. A 2004-es bevizsgálás során az egyik játszótéri részt balesetveszélyesnek nyilvánították és elıírták, vagy lebontják, vagy kijavítják. Ezt ı minden évben benyújtotta a játszótér felújítását költségvetésbe, ezt minden évben kihúzták, ennél fogva azt a részt nem használhatják a gyerekek. Amikor ı elkészíttette azzal a céggel a felújításról szóló költségvetést, akik készítették is a játszóteret, annak összege 600 eft. Ezért az összegért a játszóteret felújíthatták volna. A Zöldzóna Kht. a pályázatban a játszótérrel 6 mft összegben foglalkozik. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor meglepıdve tapasztalta, hogy az ı megbízási díjasaik, Vajda József, Nyáriné Pandúr Márta, Lakatos Judit és Berendi Pál, milyen összegekkel szerepelnek. Itt ı tervezett 10 %-os béremelést, mert havi eft-ot kapnak, ezért gondolta úgy, hogy havonta bruttó ,-Ft igazán csak méltányos emelés ahhoz, hogy ezek a csoportok a várost képviselik itthon és külföldön. Nagyon megérdemlik ık, hiszen minden héten viszik a gyerekeket, próbálnak, felkészítik a fellépésekre. Ez 134 eft 10 hónapra leosztva. A különbözı csoportoknak az idei évben vannak meghívásaik, utazási költségre 300 eft van tervezve. A zenekarra csak 200 eft-ot terveztek be, mert a mogilányiakat most ık hívják meg és itt a fogadásukra szeretnének 100 eft-ot kérni. A zenekarnak van még egy tétele, a hangszervásárlás, ami tételesen tartalmazza, amit leadott listát, ezt mindenféleképpen meg kell vásárolni ahhoz, hogy a zenekar mőködhessen. A filmklub megbízási díjával kapcsolatban elmondta, hogy Schóbert József a filmklubot 10 éve ingyen végzi. Úgy érzi, hogy kellene részére adni minimum havi 12 eft-os megbízási díjat.

11 11 Az İszidı Klubbal kapcsolatban elmondta, hogy ide 200 eft-ot terveztek, ez az egész éves fellépéseiket, utazásaikat, a kirándulásaikat fedezné. Két szakkört szeretnének indítani, melynek tervezett költsége 40 eft. Német társalgási számítógépes ismereteket is szeretnének oktatni, mert erre igény jelentkezett. Erre nem terveztek semmit, mert a beszedett összegekbıl kifizetik a tanárokat, talán még terembérletet is tudnak majd fizetni. A videoeszközökkel kapcsolatban elmondta, beszélt Berendi Pállal, aki elmondta, hogy elengedhetetlen ezeket betervezni, mert fent van 11 gép, lent van 12 gép és van egy szerver, amin az egész könyvtári rendszer van, ez egy minimum, ami egyáltalán ennek a karbantartására és a mőködésére szükséges. A takarítógépre 200 eft-ot tervezett, ami van az intézményben az nem jó, mindenképpen szükséges a megvásárlása. Úgy gondolja ez mindenképp mőködési feltétel, mivel takarítani szükséges. Szeretné a rendezvényekre betervezett összeget kérni amiatt, mert ezek csak azokat az alaptevékenységeket takarja és ebben nincsenek benne pályázatok, amik már évek óta meglévı rendezvények, a Költészet napi szavalóverseny, a borverseny, kiállítások, író-olvasó találkozó 100 eft-ot kért, ami úgy gondolta, hogy éves szinten nem sok. A fesztivált, amit évek óta rendeznek, az idei évben is szeretnék megrendezni, erre 350 eft-ot terveztek. Az év végi koncertre, ami amúgy is minden év végén van, itt kerül sor a zenekar és kórus tagjainak díjazásaira, erre 50 eft-ot tervezett. Székely Szilárd polgármester a megbízási díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben nem volt béremelés a közalkalmazottaknál, az idei évben lesz, a felét lefinanszírozza az állam, a másik felét pedig abból, ha megnyerik az ÖNHIKI-t. Ezt az idei évben nem tudja támogatni. A vegyeskar utazásait, a vegyeskar valóban meghívást kapott Raababa. Supinoba a focicsapat kapott meghívást. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a meghívások végett nem lehet a költségvetésbe nem tervezni a költségeket. Székely Szilárd polgármester emlékezete szerint a tavalyi évben a vegyeskar utazásaira kb. 150 eft-ot fordított. Véleménye szerint az idei évben is ennyit kellene terveznie. A zenekar hangszervásárlásával kapcsolatban elmondta, nyilvánvaló, hogy valamennyi hangszert pótolni kell, de a javaslata szerint a felét állítsák be erre a célra. A zenekar utazásával kapcsolatban elmondta, hogy tavaly utazott a zenekar 600 eft-ért. Úgy gondolta, hogy az idei évben a zenekar fogadja a vendégeket és a fonyódligeti üdülıben eltöltenek majd egy hetet. Véleménye szerint a zenekar ne utazzon most 200 eft-ért. A szállással kapcsolatban a város megpróbál majd segíteni. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, van-e erre pályázati lehetıség? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy lehet pályázni, tavaly is pályáztak, ha nyerni fog a pályázat, akkor újratárgyalják majd a külföldi kapcsolatokat. Véleménye szerint a zenekar útiköltségét és cd-felvételét a hangszerekhez kellene átcsoportosítani 150 eft-ba. A filmklub vezetése megbízási díj bevezetésével kapcsolatban elmondta, sajnos az idei szoros költségvetés miatt ezt a javaslatot nem tudja támogatni. İszidı Klub, színházlátogatás, utazás, erre minden évben 100 eft-ot biztosit a költségvetés, emellett emelték az utalványokat 800,-Ft-ról 1000,-Ft-ra.

12 12 Arra kell gondolni, hogy amikor szoros a költségvetés, a testület még sem vette el az utalványokat. Ígéretet tett a nyugdíjas klub részére, hogy a szigetvári strandra megpróbál a jegyekre támogatást szerezni részükre. A rendezvényekre 600 eft-ot javasol, melyben legyen benne a városi rendezvény, név szerint a Majális és a Szalonsör fesztivál is, valamennyire komoly szponzorok fognak jelentkezni. A Majális ünnepségre már nyertek pénzt. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója megkérdezte, ez annyit jelent, hogy az idei évben ne legyen sem borverseny, sem költészet napi szavalóverseny. Pál Csaba képviselı megkérdezte a könyvtár alapköltségvetésben nincs benne semmi? Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy kb. 200 eft benne van. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint a borversenyre, szavalóversenyekre nem kellenek százezrek. Például a borosgazdák 1000,-Ft-ot beadnak fejenként erre a rendezvényre. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy valóban nem kellenek. Megbízási díjakat kell fizetni. Székely Szilárd polgármester hangsúlyozta, 600 eft-ot tervezzenek rendezvényekre és ebbe legyen benne a városi rendezvény. Amik eddig voltak rendezvények, valamennyire volt támogatás. Az idei évben nem tartanának juniálist, helyette majálist tartanának, amire pályázatot nyertek. A szalonsör fesztivál is lenne, de ezt a szalonsör leszponzorálja. A takarítógép vásárlásával kapcsolatban elmondta, hogy sokallja a 200 eft-ot, úgy gondolja, hogy 50 eft értékben is lehet már venni takarítógépet. Dr.Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy vizes porszívó már van 35 eft-ért. Véleménye szerint, ha mindhárom irodához vesznek egy-egy porszívót, még az is olcsóbb, mint 200 eft. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy nagyon nagy felületen kell takarítani. Székely Szilárd polgármester a bútorvásárlással kapcsolatban elmondta, hogy 100 eft van írva, ha nyer a pályázatuk, akkor ott ez benne lesz, addig nem kellene ezzel foglalkozni. Megkérdezte, milyen bútorra gondoltak itt? Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a kölcsönzıpult nagyon rossz állapotban van. A szürketeremben most már csak 60 db széket tud betenni, hiszen ott vannak a rendezvények, tehát székek vásárlására gondolt itt. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a karbantartóknál beszél az asztalosukkal és elkészíti. A székekkel kapcsolatban elmondta, hogyha nyer a pályázat, akkor ebbıl pótolható lesz, de ha annyira szükséges, akkor vannak székek 2000,-Ft/db áron, akkor kell venni. A festést pedig ha el kell végezni, az elıteret kellene festeni, akkor a karbantartók ezt elvégzik.

13 13 Dr.Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a karbantartásra nem kell külön megszavazni pénzt, hiszen az benne van a költségvetésben. Dr. Jusztinger János képviselı megkérdezte, akkor a zenekar nem utazik sehová? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a zenekar majd fogadja a vendégeket. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a zenekar szeretne Erdélybe utazni. Dr. Jusztinger János képviselı tudomása szerint az idei évben lesz egy verseny, ahol a zenekar szeretne részt venni. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy lesz egy minısítı hangverseny is Kaposszekcsın. Úgy tudja, hogy a cd felvétel is itt lesz. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a zenekarnak is állítsák be a költségvetésbe a 150 eft-ot, ha messzebb van az utazás. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a 2-ben 150 eft, 3-ban 150 eft, 4- ben 150 eft, 8-ban 100 eft, 9-ben 600 eft, 11-ben 100 eft és 12-ben 50 eft, porszívóra 50 eft és 13-ban 80 eft legyen tervezve. Csajághy Miklós a Sásdi Zeneiskola igazgatója elmondta, nagyon örül annak, hogy az OKÉV és MÁK ellenırzések rendben voltak, reméli, hogy igy lesz majd az ÁSZ-nál is. A sásdi zeneiskola elérte a legmagasabb minısítést, amit kaptak. Nem kérnek semmit, dolgozni szeretnének, legalább ugyanilyen körülmények között. Gáspár Andrea a Sásdi Vendéglátóipari Középiskola igazgatója elmondta, hogy a kiadott anyag 1-3. sorát 5 éve halogatják. A 4-6. sorban lévık szerint a padlózat javítás, amit az ÁNTSZ ellenırzésekor irt elı. Csatornatisztításra lenne szükség. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezeket majd átteszik a karbantartókhoz. Ha a padlózatnál bejön a pályázat, akkor elıveszik, ha nem jön be, akkor ott van a felhalmozási alap 15 %, ahhoz hozzá lehet majd nyúlni, mert ott van 1-2 mft. Abból majd meg lehet csinálni. A parkettafelcsiszolás, lakkozást ugyanúgy a festıkkel, karbantartókkal szeretné elvégeztetni, nyilván van anyagköltsége. Egyesületek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a könyvtárból szeretné ha kondisok kimennének a faházba, venni kellene néhány eszközt. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a 2. és 3.-t nézve a mőködésnél eft, a fejlesztésnél eft van, ez 85 mft. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, hogy a filmklubnak hány résztvevıje van? Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy 15 fı.

14 14 Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, hogy nem kellene ezt támogatni? Székely Szilárd polgármester úgy gondolja, hogy 150 eft-tal biztos nem. Rab Gyızıné alpolgármester elmondta, hogy eddig semmit nem kapott, véleménye szerint valamennyi összeget kellene adni részére. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, reményei szerint ısszel az összes szakkör megbízási díjat szüneteltetni kell. Székely Szilárd polgármester elmondta a zenekarvezetı, a kórusvezetı, a honismereti szakkör vezetı, Berendi Pál, ık valamennyien a városnak olyan fontos dolgát teszik, ami a városnak fontos része, ha valamilyen rendezvény van. A filmklub nem jelenik meg a rendezvényeken, ott nézik a filmeket, ezek a személyek a saját mővelıdésükért teszik. Személy szerint nagyon örül annak, hogy a városban mőködik a filmklub. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének I. tervezetét fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 16/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének I. tervezetét az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. Egyúttal elrendeli, hogy a Pénzügyi Bizottság, illetve a napirendi pont vitája során elhangzott módosító javaslatok alapján a Pénzügyi Iroda a költségvetési tervezetet dolgozza át és a prioritások alapján a polgármester terjessze be a rendelet tervezetet elfogadásra a közmeghallgatást követıen. 1./ A Képviselıtestület tudomásul veszi, hogy a évben megkezdett létszám-racionalizálás részben áthúzódik a 2008.évre, ennek alapján a TOT. Sásdi Általános Iskolánál január 1. napjával a megállapított közalkalmazotti létszám összesen 47 fı. Ebbıl pedagógus munkakörben, vagy ezzel összefüggésben foglalkoztatott 34 fı, továbbá ezen létszámon felül 3 GYES-en lévı pedagógus. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott: 1 fı iskolatitkár, 3 fı pedagógiai asszisztens és 6 fı takarító és 4 pedagógiai szakszolgálati álláshely. A évben további 1 pedagógus álláshely fog megszőnni a 2007/2008. tanév végével. Így az alkalmazotti pedagógus létszám 33 fıre csökken. A 3 GYES-en lévı pedagógus csak létszámfelettiként, pedagógus álláshelyek átmeneti betöltésének idejére alkalmazhatók. Az egyéb kérdésekben a képviselıtestület 76/2007. (V.31.) KTH. számú határozatában foglaltak az irányadók.

15 15 2./ A Képviselıtestület a TOT. Sásdi Óvodájánál a évben 2007/2008-as tanév végével egy óvodapedagógusi álláshelyet megszüntet. Ennek megfelelıen az álláshely megszőnése után az álláshelyek száma: 13 fıre csökken, ebbıl óvodapedagógusok száma 8 fı. Az egyéb kérdésekben a képviselıtestület 75/2007. (V.31.) KTH. számú határozatában foglaltak az irányadók. 3./ A Vendéglátóipari Középiskolánál a 2007/2008. tanév végével 1 pedagógus álláshelyet a képviselıtestület megszüntet. Ezáltal a megszőnést követıen a középiskolánál nyilvántartott álláshelyek száma: 15,5 fı. Határidı: február 28. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 3./ Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyzı szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy a népszavazással kapcsolatban elkezdıdtek a munkák. A bizottságok tagjai közül sokan jelentették be, hogy betegségük folytán, vagy éppen elköltöztek, vagy egyéb elfoglaltságuk miatt, kérik a tagságuk megszüntetését. Emiatt új tagokat kell választani. A kiadott anyag is már módosult, mert már van olyan személy, aki nem tudja vállalni. Ezért gondolta, hogy legyen minden bizottságban póttag. A 002., a 003. és 004. bizottságba kellene póttagot választani Kis Gyuláné, Farkasné Antal Mária és Markó Csilla személyében. A kiadott anyagban szereplı személyekkel egyeztettek, vállalták a megbízatást. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16 16 Sásd Város Képviselıtestületének 17/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a sásdi 003. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Lovász Ágnes mandátumának megszőnésére tekintettel megválasztja az eddigi póttagot, Dömse Ernıné Sásd, Gárdonyi u. 64. szám alatti lakost, póttagjának Boldog Andrea Sásd, Kaposvári út 49. szám alatti lakost. A képviselıtestület a sásdi 001. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Sajgó Lászlóné Sásd, Fáy u. Meggyesi Mónika Sásd, Hársfa u. 1. szám alatti lakosokat, póttagjának Papp Tímea Sásd, Hörnyék 39/b. szám alatti lakost, a 004. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Németh István Sásd, Fáy u. 33. a 002. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Kis Gyuláné, a 003. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Farkasné Antal Mária, a 004. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Markó Csilla sásdi lakosokat megválasztja. Határidı: eskütételre március 7. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 4./ Vasutas Települések Szövetségéhez csatlakozás Elıadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy megkereste ıt az új sásdi állomásfınök. A kiadott anyag szerint a szövetségnek röviden az a lényege, hogy a virágos vasutak programban megpályázza a Vasutas Települések Szövetsége a vasúti virágosítást. Elmondta, ha valamelyik település csatlakozik ehhez a szövetséghez, akkor ık a befolyt tagdíjból megoldják a vasút virágosítását. Sásdra vetítve az éves tagdíj 15 eft. Éves szinten kb. a város 150 eft-ot költ virágra, ha ık ebbıl megoldják a vasút rendbetételét, akkor véleménye szerint nem olyan nagy összeg. A váróterem festésére más megállapodást kötött, javaslatot tett állomásfınök úrnak, ha ık megvásárolják a festéket, akkor a karbantartók megpróbálják júliusig elvégezni a festést. Javasolta a testületnek, hogy csatlakozzanak a szövetséghez, de utána néz majd a tagdíj összegének, eddig 3,-Ft/fı volt. Ha ettıl eltérı lesz a tagdíj, akkor még lehet módosítani a határozatot. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak.

17 17 Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 18/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Vasutas Települések Szövetsége alapszabályát elfogadta. Képviselıtestület úgy döntött, hogy csatlakozik a szövetséghez, vállalja a tagdíj megfizetését, mely éves szinten 15 eft. Határidı: azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester 5./ Közmeghallgatás összehívása Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az idei évben is szeretnének közmeghallgatást tartani, mint ahogy azt minden évben megteszik. Az idei közmeghallgatáson úgy szeretne beszámolót tartani, hogy egy projekttoros kivetítı segítségével mutatná be a terveket, a tervezendı beruházásokat, a pályázatokat. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a közmeghallgatást hívja össze február 25. napjára, hétfıi napra, este 18 órára az alábbi napirendi pontokkal: - Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkájáról, - Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési tervezetének ismertetése, - Közérdekő információk, tájékoztatók. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 19/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy február 25. napján (hétfın) este 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a TOT. Sásdi Általános Iskola aulájában az alábbi napirendi pontokkal: 1.) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkájáról

18 18 2.) Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési tervezetének ismertetése Elıadó: polgármester Elıkészítı: jegyzı, Pénzügyi Iroda, Titkárság 3.) Közérdekő információk, tájékoztatók Elıadó: jegyzı Határidı: február 25. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 6./ Luczóné Rubint Ildikó lakásügye Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester szóbeli elıterjesztésében elmondta, az említett lakás szolgálati lakás, elviekben a fent nevezett személy nem lakhatna ott. Az önkormányzatnak két lehetısége van, vagy átminısíti önkormányzati szociális lakássá, vagy határidıt ad a kiköltözésre. Dr. Kajdon Béla jegyzı az elsı verziót semmiféleképpen nem támogatná. Azért szolgálati lakás, mert együtt van a középiskolával. Semmiképp nem lehetne szociális bérlakás, amikor a szomszédban ott vannak a tanárok és a tanulók. Ezek az épületek összetartoznak, közös a bejáratuk. Azért van ott a két lakás megtartva, ha a középiskolának kell, akkor ezzel rendelkezzen. A tavalyi évben nevezett személy kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését, amit elfogadott az iskola igazgatója. A szerzıdés értelmében és a rendelet értelmében 30 nap múlva el kell hagynia a szolgálati lakást. Ez a határidı már régen lejárt, ezért gondolta, hogy a testület elé kell hozni ezt a kérdést, hogy döntsön. Székely Szilárd polgármester megkérdezte, tud-e valaki a nevezett személyrıl valamit, elhelyezkedett-e, van-e munkahelye? Koszorús Tímea aljegyzı tudomása szerint vállalkozást szeretne nyitni. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint tárgyalni kellene Luczóné Rubint Ildikóval. Koszorús Tímea aljegyzı elmondta, hogy az induló vállalkozásának székhelye a bérlakás lenne. Annak idején, amikor a régi bérlakásból átköltözött ebbe a lakásba, akkor a testület részérıl született egy olyan ígéret, akkor még volt remény, hogy az önkormányzat bérlakásokat épít, hogyha lehetséges, akkor átkerül majd egy szociális bérlakásba. Az nyilvánvalóan már nem szolgálati lakás lett volna, hosszabb távra szólt volna, nem lett volna a munkaviszonyhoz kötve és ı arra gondol, hogy a korábbi döntés még mindig él, abban bízik, hogy ı a testülettıl szociális bérlakást fog kapni. Keresztes Richárd képviselı elmondta, hogy ı tartózkodni fog a szavazáskor. Pál Csaba képviselı véleménye szerint a 6 hónapos türelmi idı méltányos.

19 19 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy Luczóné Rubint Ildikó a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatt lévı szolgálati lakás ideiglenes használatát további 6 hónapra hosszabbítsa meg, a 6 hónap türelmi idı lejártával a lakást vissza kell adni Sásd Város Önkormányzata részére. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 20/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy Luczóné Rubint Ildikó a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatt lévı szolgálati lakás ideiglenes használatát további 6 hónapra meghosszabbítja, a 6 hónap türelmi idı lejártával a lakást vissza kell adni Sásd Város Önkormányzata részére. Határidı: értesítésre azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester E g y e b e k Rab Gyızıné alpolgármester elmondta, hogy a Rákóczi útról lekanyarodva a Kaposvári út felé a sarkon nagy gödör van, életveszélyes, azt meg kellene csinálni, továbbá pár méterrel arrébb is van egy gödör. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Közútkezelı Kht. felé ezen észrevételt jelezni fogja. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy a Hétköznapi Praktikák címő kiadványt mindenki részére kiosztotta. Megkérdezte jegyzı urat, hogyan áll ez a dolog? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy ı nem foglalkozik ezzel a dologgal, kérdezze meg az alapítvány elnökét. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy számára fontos, hiszen édesapja beteg ember, és nem szeretné ha emiatt nagyobb bajba kerülne egészségileg. Személy szerint ı ezt nem szeretné végignézni. Úgy tudja, hogy rá másnapra itt járt a hivatalban. Arról volt szó, hogy ıneki nem kell mennie sehová, csak alá kell írnia. Volt olyan nap, hogy reggel 8-kor elment és este 7 órakor ment haza a könyvtárból. Amikor szeretett volna otthon maradni, akkor pedig a mőv.ház jelenlegi mb. igazgatója hívta nagyon sokszor telefonon és inkább bement.

20 20 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, valóban itt járt, és ı segített is neki. A testület ezt az ügyet átadta a Pénzügyi Bizottságnak, hogy járja körbe, felvállalható-e a feladatellátása a mőv. ház illetve a testület által, vagy sem. A bizottsági ülés megvizsgálta az anyagot. Az alapítvány megállapodást kötött a Híd Egyesülettel, hogy a mőv. ház helyett a feladatot ellátja. Ennek alapján lezárult a rendezvény és a mőv. ház szerzıdése ennek megfelelıen módosítva is lett, tehát az általa kifogásolt pontok is kikerültek belıle, gyakorlatilag igy egy jogtiszta helyzet jött létre. Most elszámolás van, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy megyei Kirendeltsége jött a végrehajtást ellenırizni, a pénzügyi elszámolásokat megnézni, több dolgot is észrevételezett, és kifogásolt. Gyakorlatilag azokat kifogásolta, amiket személy szerint ı is kifogásolt. A mőv. háznak a mőködési területe mire terjed ki, miért kellett módosítani azt a szerzıdést, amit módosítottak. A pályázatban szereplı árajánlat és a kérelemhez csatolt árajánlat tartalmilag és formailag teljes egészében azonos. Volt két ajánlat, a mőv.házé és a középiskoláé. Így alaposan feltehetı, hogy ez az eljárás a kivitelezık közötti tényleges verseny kialakulásának megkerülését célozza. Mindezen túlmenıen az is megállapítható, hogy mindkettı fent említett ajánlatot adó szervezetet és a kedvezményezett között ellenırzési illetve vezetıi jog vonatkozásában összefonódás tapasztalható, illetve ugyanazon a címen található igy az árajánlat függetlensége megkérdıjelezhetı. Kérte a függetlenséget igazoló dokumentumok megküldését az összes, fent felsorolt tény vonatkozásában. İ kiadott egy nyilatkozatot és az egyesületnek a dokumentációja alapján úgy tőnik, hogy elfogadják majd. Az összefonódást az fogta meg, hogy Nagyné Mayer Ágnes aláirt az egyesületnél, és a mőv.háznál is aláirt. A jegyzı igazolta, hogy a mőv.háznak csak Sásdon van mőködési területe, ez látható az alapító okiraton is, ezt is becsatolták. A másik dolog, azért kellett a mőv. ház szerzıdését módosítani, mert a mőködési területe nem terjedt ki a kistérségre és a képviselıtestület pedig nem óhajtotta az alapító okiratot módosítani, hogy ezt ellássa. Ezért kellett módosítani és ezért kellett keresni egy másik partnert. Dr. Jusztinger János képviselı megkérdezte, ha igy még sem jó, akkor az önkormányzat fizet? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy az önkormányzatnak ebben nincs szerepe, az alapítvány lesz az adós. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy közel 10 éve ez alapítvány normálisan ellátta a dolgát. A mőv. ház igazgatója a Híd Egyesületen keresztül elkezdte ezt a programot megvalósítani, akkor még mindig nem folyt bele ilyen szinte az édesapja. Belevitték valami olyanba, amihez nem is értek. Azután történtek ezek a változások, a mostani igazgató elıtte sem folyt bele ezen dolgokba. Az összes kötelezettségvállalás és aláírása az édesapjáé. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, nemcsak a mőv.ház igazgatója volt a hibás, hanem az a szervezet, aki ezt a pályázatot igy befogadta, elfogadta és megítélte. Semmiképp nem az alapítvány elnöke, mert ı jóhiszemő volt. Az ellenırzı szerv ebbe a bírálót is bírálja, mert nem lett volna szabad ilyen feltételek alapján odaítélni ezt a támogatást. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az alapítvány elnökét nem tájékoztatták kellıképpen, aláíratták vele azt a papírt, ı nem vétkes. A nagyobbik baj, hogy az önkormányzatot sem tájékoztatták errıl a pályázatról és nyerésérıl.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben