J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41."

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41. Székely Szilárd polgármester, Rab Gyızıné alpolgármester, Keresztes Richárd, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Szíjártó Csaba, Pál Csaba, Dr. Földi Deutsch Eszter, Galambosné Wágner Éva, Jusztinger Krisztina képviselık, Dr. Kajdon Béla jegyzı, Koszorús Tímea aljegyzı, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı és Mészáros Ferencné jegyzıkönyvvezetı. Igazoltan távol: Juhász Melinda és Skoda Dénes képviselık. Igazolatlan távollét nem volt. Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselıtestület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fı képviselıtestületi tagból 10 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg: - közmeghallgatás összehívását - Luczóné Rubint Ildikó lakásügyét. Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? Más napirendi javaslat nem volt, a képviselıtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott határozatok végrehajtásáról Elıadó: Székely Szilárd polgármester 2./ Sásd város évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı 3./ Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı 4./ Vasutas Települések Szövetségéhez csatlakozás Elıadó: Székely Szilárd polgármester 5./ Közmeghallgatás összehívása Elıadó: Székely Szilárd polgármester

2 2 6./ Luczóné Rubint Ildikó lakásügye Elıadó: Székely Szilárd polgármester 7./ Népjóléti Bizottságba külsıs tag választása Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1./ Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között hozott döntések végrehajtásáról, valamint a fontosabb eseményekrıl Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a város átadta a Humán Jóléti Társulás mőködtetését, üzemeltetését a Sásdi Kistérségnek. Sikerült elindítani a támogató szolgálatot, ehhez megvásárolták a gépjármővet is. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a városban járt az önkormányzati miniszter úr, jegyzı úr tájékoztatásából tudomást szerzett a város által fontosabb pályázatok meglétérıl. A Zöld Zóna Kht. benyújtja a pályázatot a Váti Kht-hoz, úgy tőnik, hogy szakmailag megfelelı. A Váti Kht-nak volt egy állásfoglalása a konyhával kapcsolatosan, az a kérésük a hatékonyság kimutatása érdekében, hogy ne két konyhát építsenek, az új épületet ık úgy támogatják, hogyha a rendezvényes részben kap elhelyezést a konyha. Ha a pályázat elbírálása kedvezı lesz, akkor a tervezést úgy kell elkészíteni, hogy a teljes lenti konyhának ott kell megtervezésre kerülnie. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a lenti étterem nem épülne meg, helyette az étterem az új részbe kerülne a konyhával együtt, mert a kihasználtsága, hasznossága jobban kimutatható az új résznek. Állásfoglalásokat kértek a Zöld Zóna Kht-n keresztül, kifejezetten támogatott az Általános Mővelıdési Központ keretében végzett integráció és ahhoz kapcsolódó bıvítményépítés. Ezt az országos szervezet is megerısítette. A Váti Kht. 25 %-ig a költségekbe belenyúlhat az elızetes bírálatok alapján. 14 településnek a pályázata ez. Polgármester úrral közösen végig járták a baranyajenıi vonalat. Magyarhertelend és Bodolyabér is itt maradt Sásdnál a társulás tagjaként, pályázóként. A városrehabilitációs pályázat is elindult, a mőszaki elıkészítésre, tervezésre szerzıdést most kötnek, ez kb. 1,5 mft-os tervezési költséget jelent. Március 28-ig kell beadni a mőszaki dokumentációt. Székely Szilárd polgármester a fonyódligeti üdülıvel kapcsolatban elmondta, hogy megindult a rekonstrukció, a nyílászárók beszerzése, amely egy komoly tétel, 2-3 mft-os árajánlatok érkeztek. A tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság ezen ajánlatokat megismerte, megtárgyalta. Az egyik árajánlat kiegészítésre szorult, de már megtörtént a kiegészítés. A bizottság állásfoglalása szerint összeülnek, értékelik, és majd dönt, hogy melyik ajánlatot fogadják el. Valamennyi ajánlattevı sásdi érdekeltségő vállalkozás. A baranyajenıi önkormányzat meghozta döntését, mely szerint a baranyajenıi iskola mőködését augusztus 1. napjával jogutód nélkül megszünteti, innentıl kezdve fel kell készülni a baranyajenıi gyerekek fogadására is, nagyon komoly szakmai kihívást jelent a pedagógusok részére is. Pillanatnyilag az önkormányzat per alatt áll, de Nagyné Mayer Ágnes felperes visszavonta a keresetet kiegészítés céljából.

3 3 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy egy másik ügyben is van rendırségi vizsgálat, a évben testületi döntés értelmében értékesített piac területe kapcsán elindult a nyomozás, mely szerint meghallgatták a jegyzıt és 4 képviselıt. Az ismeretlen feljelentı a képviselıtestületet jelentette fel. A képviselıtestület név szerinti szavazással egyhangúlag döntött az értékesítés mellett, ezért minden képviselıtestületi tagot meghallgatnak majd tanúként. A mőv. ház igazgató ellen indított büntetı ügyben a VPOP nyomozóhatósága Sásdon járt, házkutatást tartott az intézményben, továbbá a hivatalból is vittek el számlákat. Székely Szilárd polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a Reneszánsz napon és ott közremőködött. Rab Gyızıné alpolgármester személy szerint megköszönte a három intézménynek az együttmőködését, név szerint a mővelıdési háznak, a középiskolának és az általános iskolának. Bebizonyosodott, hogyha összedolgoznak, együtt végzik a munkát, akkor nagyot lehet alkotni. A képviselıtársai közül megköszönte Dr. Jusztinger Jánosnak, Dr. Földi- Deutsch Eszternek, Juhász Melindának, Jusztinger Krisztinának, Skoda Dénesnek és Keresztes Richárdnak az ott nyújtott segítségükért. Külön köszönet jár Lakatos Juditnak, aki nagyon jól közremőködött az elıadott mősorban. Véleménye szerint és a lakosság szerint nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kistérségi szinten is a mősor mindenkinek tetszett, sajnos egy baj volt, hogy a helyiség kicsi volt. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 15/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló beszámolót elfogadta.

4 4 2./ Sásd város évi költségvetése, I. forduló Elıadó: Székely Szilárd polgármester Dr. Kajdon Béla jegyzı Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság ülésezett, részletesen megtárgyalta a költségvetési tervezetet. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a mőködési mérleg eft, fejlesztési mérleg eft. A kiadott anyaghoz képest már néhány dolog megváltoztatta a mérlegeredményt. A mőködésnél iparőzési adóbevétel pluszt lehet tervezni. Az egyenleg alapján a mőködési mérlegük eft, ez csökkenne. A fejlesztési mérlegük a tartalékátcsoportosítás miatt, ez nem más, mint az I tényezı a vízárnál. Plusz kiadások tervezése várható, egyrészt a temetıbe hőtıt kell vásárolni, ami kb. 1 mft, a KEOP pályázatok 200 eft-tal az ivóvízpályázat várhatóan a tervezethez képest több lesz. A forgalmi csomópont kialakításáról beszéltek már, a pályázati pénz beérkezése a jövı évben kerül, idén ez 3 mft körüli összeg megnevezése szükségessé válik. A polgármester úr javasolta, hogy a fejlesztési önrészt 3 mft-tal, illetve a Sportkörnek 200 eft-os célzott fejlesztési támogatás kerüljön a költségvetésbe. Ezzel együtt eft-os fejlesztési forrás hiányt kell megállapítani ezen a szinten. A kiadott anyagban szerepel a II. kosár, ami a mőködési és III. kosár, ami a fejlesztési intézményi kívánságokat tartalmazzák. A bizottság azt javasolta, hogy ezen az ülésen az intézményvezetık beszéljék meg a testülettel a terveiket. A 77 mft mőködési hiány van, az elızı évhez képest jó eredmény. A tavalyi évben ez 130 mft-os összeg volt. A zárolásra javasolt tételek az 5. sz. mellékletben találhatók. Az elmúlt évben 30 mft-ot tudtak ide betenni javaslatként, ebben az évben 6 mft-ot. A családsegítı szolgálat január 1-tıl átkerült a sásdi kistérséghez. Ez 3 mft-tal érintette a sásdi költségvetést. A tavalyi évben a testület kemény döntéseket hozott a költségvetés racionalizálása létszámot érintı változásokról szól, és ezeknek a hatása jelenik meg pozitív irányban. Ezek a hatások a tavalyi évhez képest nagyobbak is lehettek volna, fıleg az általános iskolát érintıen van egy kedvezıtlen jelenség, hogy 8 mft-tal kevesebb az állami támogatás a tavalyi szinthez képest. A 13. sz. mellékletben látható, hogy 8 mft-tal kevesebb az állami támogatás, az elızı évben a baranyajenıi iskolát illetıen, ami plusz csoporttal nem jár, de plusz normatívákat jelent. A kiadások is megváltoztak, a többi helyen a normatíva stagnált. A zeneiskola megkapta a kiváló minısítést. A 13. számú mellékletben az átlaglétszám 15 fıvel csökkent az elızı évhez képest. A baranyajenıi gyerekeket már hozzá lehet számolni. Ha a tavalyi normatívát megkapták volna, akkor 43 eft lenne az egy fıre jutó különbözet az általános iskolánál. De 8 mft-tal kevesebb most a normatíva szerepel, ezért 64 eft most. Elıre kellett hozni a tervezés miatt a évi zárszámadást, majdnem egy végleges eredmény a tények alapján. Az általános iskolán 2 fınél lesz jubileumi jutalom, míg elıtte 4-5 fıt érintett. Az óvodánál az egy fıre jutó különbözet majdnem 40 eft-tal csökkent, jórészt a kiadási oldalon a bérkiadásoknál van oka, illetve a bérkiadásoknak nemcsak a testületi döntéseknek a hatása jelenik meg, hanem a nyugdíjaztatás is. Az óvodánál a normatívtámogatás csökkent, ezeknek köszönhetıen több mint 25 %-os csökkenés várható az elsı változat szerint. Várhatóan ez is még tovább fog csökkenni egyrészt az elıbb vázolt zárolt tételek megırzése kapcsán, illetve tapasztalható a kiadási oldalon csökkenés volt.

5 utolsó idıszakában 32 eft volt a TOT. igazgatásnál az egy fıre jutó különbözet, a terv szerint ez ,-Ft, a legnagyobb csökkenés itt tapasztalható. Itt is voltak nyugdíjazások. A dologi kiadásoknál, melyeket jeleztek már a koncepcióban, %-os dologi kiadást terveznek. A zeneiskolánál egyrészt megszőnt 15, álláshely, de ez azt is jelentette, hogy a gyermeklétszám is csökkent emiatt, tehát ez nem okozott megtakarítást. Ugyanakkor a normatívája jelentısen megszigorodott és lecsökkent. A jó hírnek megfelelıen plusz normatívát lehet várni, az összeget még nem tudják. Itt 159 fıt terveztek, az egy fıre jutó különbség szintén növekedett 3 %-ban. Itt is lesz változás, hiszen az intézményben végkielégítéssel történı elbocsátás lesz, ennek bevételi oldala is várható, ez kb. 3 mft. Ha a 3 mft-ot hozzáteszik a bevételekhez, akkor 114 eft-ra fog lecsökkenni az egy fıre jutó különbözet, tehát 88 %-ra. Az oktatási normatívákról általában el lehet mondani, hogy elkezdıdött egy központi finanszírozási folyamat, áttérnek a finanszírozott támogatásra, ennek körét bıvítik. Tavaly is látni és tapasztalni lehetett, hogy ezt szigorították, kevesebb normatívát jelentett, ennek a hatása most ebben az évben, egész évben megjelent. A tavalyi évben egyharmad arányban jelent meg. Az általános iskolában van a legtöbb normatív támogatás azért ilyen nagyarányú a növekedés, mert ez a csökkenés ilyen arányban jelentkezik. A kiadott anyagban látható, leírásra került a tervezési folyamat. Az intézményvezetıkkel egyeztették az idei költségvetési tervezeteket. A fejlesztési önrészt kivéve, illetve a forgalmi csomópontot, továbbá a temetı bıvítését kivéve kb. 7 mft ami új célt határoz meg. A többi mind az elızı évi, illetve a korábbi évekbıl áthúzódó fejlesztési elképzelések. Ezek több évre meghatározzák a sásdi költségvetés fejlesztési mérleg alakulását. Ugyanakkor ezt a változást hozzáteszik a fejlesztési mérlegnél az elıbb említett majdnem 10 mft-os növekedést, azt lehet mondani, hogy mft-os lesz a fejlesztési mérlegük, ebbıl 12 mft hiány. A mőködéssel szemben, ami az elızı évhez képest egy pozitív változás, a fejlesztési mérlegnél ez a hiány megjelenése feltétel év közben folyamatosan javításra szorul, figyelemmel kell kezelni ezt a mérleget. Hiszen az ÖNHIKI-s pályázatot, melyet idén is szeretnének megpályázni, alapvetı feltétele, hogy ne legyen hiányos a fejlesztési mérlegük. Bizakodnak abban, hogy mft lesz az ÖNHIKI-s támogatás. Továbbra is szeretnék, ha a 10 mft az idei évben is befolyna. Így lenne kb. a 70 mft-os hiányból mft hiány lenne, aminek kezelése folyószámlahitellel már kezelhetı. A mőködési mérleget az említett megoldásokkal, ezekkel a külsıségekkel, megoldhatónak lehet tekinteni. Székely Szilárd polgármester bízik abban, hogy kb. 35 mft ÖNHIKI támogatás nyerhetı majd el. A tavalyi évet úgy zárták le, hogy 20 mft-tal csökkent a város adósságállománya. Az idei évben történt egy 3 mft-os ingatlanértékesítés, amirıl tavaly döntött a testület. Van az önkormányzatnak egy ingatlana a Fáy A. utcában, ami úgyszintén értékesíteni lehetne, a benne lakót máshol tudnák elhelyezni. Így nem lakottan, hanem piaci áron tudnák értékesíteni a lakást. Ez az összeg segítené a fejlesztési mérlegüket. Bíznak az ÖNHIKI-s támogatásban, további normativacsökkenés jövıre nem várható. Úgy látja, hogy több ingatlanbevétel, több fejlesztési bevétel várható, kisebb a hitelállományuk. Van egy kistérségi kiegészítı normatíva az oktatási intézmények számára, aki az alapfokú oktatást oktatja, iskola, óvoda számára, további 25 eft-os kiegészítést jelent fejenként. Az iskolát ha nézik, akkor ez egy mft-os összeg, illetve még a baranyajenıi gyerekek, akik augusztustól járnak majd a sásdi iskolába. A baranyajenıi gyerekeknél kb. 260 eft/gyermek a normatíva, ez kb. 10 mft.

6 6 A 2. és 3. kosár, ami megengedhetı, az nagyrészt az intézmények fejlesztéseit tükrözik. Úgy véli, amennyiben elodázható, akkor a nagy pályázat által eszközbeszerzésbe kellene beépíteni, ha nem elodázható, akkor mindenképpen meg kell ıket valósítani. Mindenképpen alaposan meg kell vizsgálni, hogy ne romoljon tovább a mérlegük, mindenképpen, hogy pozitív irányba induljon az önkormányzat gazdálkodása. Pál Csaba a Pénzügyi bizottság elnöke, képviselı elmondta, hogy a korábbi évekhez képest ez az év stabilabb. Az infláció emelkedése is tervezve van, tehát ott sem lehet probléma. Vannak a közeli helyeken rosszabb helyzetben lévı városok önkormányzatai is. Véleménye szerint tárgyalják meg végig a kiadott anyagot az intézményekkel kapcsolatban. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a tavalyi évben a testület kemény döntéseket hozott meg azért, hogy az idei év jobb legyen. Az általános iskolánál továbbra is baj van, hiszen tovább csökkent a gyereklétszám, 402 fı volt tavaly, most 386 fı van, ez több mint 3 mft bevételkiesést jelent. A tavalyi évben elhangzott, hogy 60 eft/fı lesz a költségvetési ráfizetésük, de idén sem áll meg ezen az összegen, ennél több lesz. Ha összeadják a ráfizetéseket, ez 85 mft, ez nagyon sok. Fontos tényezı az ÖNHIKI-s támogatás, a tavalyi évben is meghatározó tényezı volt a költségvetésben, valószínő most még kevesebb lesz, mint a tavalyi évben volt. Sokat kell még tenni azért, hogy ez a költségvetés még jobb legyen. Ez arra figyelmezteti az önkormányzatot, hogy nem lazíthat a költségvetési politikáján, továbbra is nagyon takarékosnak kell lennie. Az ÖNHIKI a tavalyi költségvetési törvény szerint azt mondta, hogy idén ÖNHIKI-re a tavalyinak az 50 %-a jut. Ha igy lesz, akkor sajnos ugyanolyan baj lesz, mint tavaly. Év végére jobb lett, mert akkor az önkormányzat 10 mft-hoz jutott, túlteljesítettek év végén, több adóbevétele lett az önkormányzatnak, mint amire számított. A testületek intézményenként tárgyalták a racionalitást, és hogy milyen takarékosságok legyenek. A középiskolával kapcsolatban elmondta, hogy a testület azon gondolkodott szükség van-e rá vagy sem. Arról is szó volt, hogy csökkenni fognak a ráfizetések. Ha megnézik ezt az adatot, látni lehet, hogy nem csökkent, hanem nıtt. Sajnos emelkedik a ráfizetés ebben az esetben egy nem kötelezı feladatnál, eft-ot költ a város erre a célra a saját költségvetésébıl, egyértelmő, ha nem lenne ez az intézmény, akkor ennyi pénze lenne a városnak fejlesztésre. Bíznak abban, hogy a Norvég alapból sikerül pénzt kapniuk. A létszámok nem úgy alakulnak, ahogy tervezték és sajnos a normatíva sem, mert tovább csökken a normatíva, ennek következtében a ráfizetésük is nı. A 13. sz. melléklet szerint nem olyan jó a város helyzete. Megszőnt egy álláshely tavaly novemberben az iskolában nyugdíjaztatás miatt, de már akkor elızetesen februárban úgy döntött, hiszen tudták, hogy megszőnik majd, ez az álláshely nem betölthetı. Ennek következtében január 1-tıl ezt úgy vették a költségvetés tervezésekor, hogy már nincs. Ezen felül megszőnik egy csoport az iskolában, egy 8. osztállyal kevesebb lesz, három volt egy évfolyamon, ebbıl egy megszőnik. További egy pedagógus álláshely megszőnik majd augusztusban, az évet végigviszi, de a bére jelentkezik, jövıre ez teljes egészében megtakarítás lesz, idén még nem. Az óvodánál egy óvodapedagógusi álláshely megszőnik majd augusztusban, nyugdíjaztatás lesz. Az integrációval megszőnik majd a függetlenített önálló vezetıi állás, belsı átcsoportosítás lesz. A középiskolánál is egy álláshely megszőnik nyugdíjaztatás miatt. Idén, ha a pályázatok eredményesen zárulnak, egyértelmő, hogy a költségvetés eladósodása nıni fog. Ha az integrációs pályázat nyer, akkor ennek az önkormányzatnak mft-os hitelt fel kell vennie. A városrehabilitációs pályázatnál is kell önrész, kb mft. A belterületi ároktisztítási pályázathoz is szükséges lesz majd 5-8 mft önrész.

7 7 Ha idén beadják, akkor ezt is biztosítani kell. Nem szeretné, ha ezek a számok a jövı évben emelkednének, mert akkor lesznek gondban. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint a Fáy A. utcai lakást el kellene adni piaci értéken, ennek az értéke kb. 6-7 mft. Ez az összeg is fejlesztésre menne a költségvetésben. A Soltút Kft. benyújtotta az építési engedélyre a kérelmét, 60 napon belül elkezdıdhet az építkezés. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta a testületnek felhatalmazást kellene adnia a polgármesternek, mely szerint a közmővezetékeket megnézették a Pécsi Vizmü Nyrt. szakembereivel, a vízre azonnal rá lehet kötni, a szennyvíznél sincs nagy gond, egy szivattyút kell kicserélni, ami 500 eft+áfa. Csak úgy lehet az üzemeltetést biztosítani, ha az önkormányzat ezt a feladatot felvállalja. Ez már feltétele annak is, hogy a Soltút Kft. a mőködéséhez építési engedélyt kapjon. A vizmü azt is kérte, hogy egy tulajdonossal szeretne tárgyalni. Ez amúgy is az önkormányzat kötelezı feladati között szerepel, mert városi érdek, hogy ez az ipari terület mőködjön. Ezért úgy gondolják, hogy a testületnek fel kellene vállalnia az üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeket mindennel együtt, viszont azt kellene kérni az Agro Rt-tıl, mint a másik nagy tulajdonostárstól, hogy adja át az önkormányzatnak az ı részét is, tehát mondjon le, adja át, készítsenek egy szerzıdést errıl, ı pedig szolgalmi jogot biztosítson az egyes telkekre, hogy azt használhassák. Kérte a testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Agro Rt-vel ez ügyben tárgyalásokat folytasson és készíttessen egy okiratot, mely szerint az önkormányzat vállalja az egész mőnek az üzemeltetését, az ezzel járó dolgokkal együtt a félretett fejlesztési forrásokból. Cserébe viszont az Agro Rt. biztosítson szolgalmi jogot a mindenkori építési területek tulajdonosainak, használóinak, hogy ezt használhassák. Pál Csaba képviselı megkérdezte a pécsi vizmü ezt nem tudná átvenni üzemeltetésre? Dr. Kajdon Béla jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy át tudná venni, csak jelen pillanatban nincs kitıl. Elıbb ezt meg kell tenni, írásba kell foglalni. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a fél millió forintot nem kell kifizetni, hiszen a vizmü, amit évente ad 2 mft-ot, abból levonná. Pál Csaba képviselı véleménye szerint kezdjék a TOT. igazgatással, megkérdezte ebbıl mi a kötelezı? Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy az óvodai és iskolai edényeket szeretné megtartani, a nagy pályázatba pedig be lehetne tenni a robotgépet és az egyebeket. Amit tervezett a dolgozók részére védıszemüveg vásárlása 60 eft, nyomtató vásárlása az élelmezésvezetı részére 54 eft, kirándulás a TOT-nál dolgozók részére 120 eft, élelmezési program-szoftverbeszerzés 132 eft, élelmezésvezetı részére bérfejlesztés. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a szemüvegekre és a nyomtatóra pályázati lehetıséget kell találni. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy az élelmezési programot a belsı ellenır javaslatára tette bele, a évben már benne szerepelt.

8 8 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy az iskolának, óvodának, a zeneiskolának és középiskolának is van egy normatív kerete, amire ez a szakmai fejlesztési normatíva, illetve külön támogatás, amire a többi intézmény tud pályázni, egyedül a TOT. igazgatásra nincs ilyen keret. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, ı megérti, ha az integrációs pályázatban pályázni lehet a felsorolt tételekre, az csak jó, de mi van ha nem sikerül. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázatban az eszközökre 10 mft van betervezve. Dr. Kajdon Béla jegyzı az anyag szerint a megjelölt bér még a minimálbérrel sem egyezik meg. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, hogy a nettó összeget írta le, és ott a béren kívül egy kiegészítésre gondolt. Dr. Kajdon Béla jegyzı véleménye szerint a programot szükséges megvenni, régebben 2 fı élelmezésvezetı volt, most 1 fı van. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az edényeket ki kell venni most a költségvetésbıl. Dr. Kajdon Béla jegyzı egyetértett a javaslattal, a nagyobb beszerzéseket ki kell venni, hiszen új étterem épül új konyhával, ez a pályázat részét képezi. Pál Csaba képviselı véleménye szerint marad a bérfejlesztés és a szoftvervásárlás. Keresztes Richárd képviselı a kiadott anyag szerint soknak tartja a bérfejlesztést. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint két fı élelmezésvezetı nem is kellett volna. Azzal nem ért egyet, hogy ennyi bére legyen, hiszen egy kezdı pedagógusnak is közel ennyi a fizetése. İ nem azt mondja, hogy Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, ı csak egy javaslattal fordult a testület felé, a testület majd eldönti mit szavaz meg. 1,5 fı élelmezésvezetıre van szükség. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az élelmezésvezetı bére bruttó ,-Ft. Szıke Béla a Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottság tagja véleménye szerint amióta Sohonyai Bernadett a konyhán élelmezésvezetıként dolgozik, látni lehet az ételen, hogy a minıség és mennyiség mennyivel jobb, mint volt. A konyhákon a dolgozók hozzáállása, munkája sokkal jobb, sokban változott. Nagy Róbert a TOT. Hivatal vezetıje elmondta, látni lehet, hogy több lett az étkezı, mindenki meg van elégedve a munkájával.

9 9 Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a tavalyi év, amivel csökkentették az egy fıre jutó plusz kiadásokat, azzal járt, hogy szinte semmit nem vettek, nagyon sok mindent ingyen és bérmentve végeztek a pedagógusok a kiadások csökkentése miatt. Nagyon sokszor ingyen dolgoztak, hogy ne okozzanak plusz kiadásokat és ezt mindig mindenütt megtették. Ilyen volt nem régen a Reneszánsz Napon, bármilyen városi rendezvény van, a gyermekek felkészítését végzik az ünnepségekre, rendezvényekre, versenyfelkészítésekre, továbbá szabadidıs tevékenységeket, amikor kísérik az osztályokat. Itt lehetne még juttatásokat, ügyeleti díjat, gyerekkísérésért adni, de soha semmiért nem kérnek pénzt. Ezt továbbcsökkenteni már nem lehet, arról ık nem tehetnek, hogy 8 mft-tal kevesebb normatívát kapnak, ettıl függetlenül ugyanannyi gyerekre kisebb költséggel mőködniük kell. A baranyajenıi gyerekek idejárása plusz normatívát fog majd jelenteni, ami a kiadást csökkenteni fogja. Van olyan törvény, ami a fenntartót kötelezi arra, hogy van egy kötelezı eszközjegyzéke az iskoláknak, amit a fenntartónak biztosítani ütemterv szerint. Ez az elızı ütemterv végén évben 12 mft hiányt mutatott. Az eszközök elhasználódtak, a térképek elrongyolódtak, minden évben valamilyen beszerzésre szükség van. Ebben az integrációs pályázatban, ami kb. 10 mft eszközjegyzéket tartalmazott, ebbıl vettek ki 5 mft-ot. Folyamatosan, minden évben valamennyi eszközbeszerzésre szükség van, ezek között sok ilyen található, például itt a testnevelési eszközökkel kapcsolatban. Minden munkaközösség leírta, hogy mit szeretnének, mire van szükségük. A testneveléssel kapcsolatos dolgokban, például labdák pótlása, ezeket régen megvették ezeket az eszközöket, volt egy kötött normatíva sportra, ebbıl vásároltak. Ez a kötött normatíva most már 3 éve nincs. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, van egy pályázatuk mft-os tételezéssel. Ha nyer a pályázat, akkor nem kell errıl beszélni, ha nem tudják megépíteni, akkor viszont sok pénz lesz felújításra, eszközbeszerzésre. Egy része átmegy felújításra, eszközbeszerzésre. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az iskolánál az eszközbeszerzésre bent maradtak a bútorok. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a bıvítmény egyben tornaterem is, tornacsarnok, ennek lesz egy eszközigénye is. Az eszközbeszerzésre sok millió forintot tettek. Székely Szilárd polgármester elmondta, ha évközben kell olyan eszköz, ami óhatatlanul fontos, ami nagyon fontos, nélkülözhetetlen, akkor azt meg kell oldani, vásárolni. Évközben lesznek pályázatok, melyek ilyen célból lesznek kiírva. Keresztes Richárd képviselı elmondta, hogy évek óta van egy kötelezı eszköz és felszerelésjegyzék, amit az önkormányzat vállalt, hogy teljesíti 5 év alatt, és év között. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy ık az OKÉV felé nyújtották be a kérelmet, hogy meghosszabbítsák az eszközjegyzéknek a megvalósulását, és a fenntartó évig kapott határidıt. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy néhány környezı településen az önkormányzat elvonta az étkezési utalványokat, leállították a béremelést, az eszközvásárlást.

10 10 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı a kötelezı taneszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a fent említett normatíva arra is költhetı. Az intézmények ezt a pénzt költhetik erre a jegyzékre. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója szeretné, ha a pedagógus kirándulás maradhatna, ez 100 eft. Továbbá domain név, ez pedig 130 eft. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a költségvetés I. fordulójának megbeszélése után meg kell beszélnie a testületnek, hogy mit szeretne, még nem lehet tudni. Kocsisné Walter Ilona a TOT. Sásdi Általános Iskola igazgatója elmondta, ebben az évben 3 fı dolgozó van, akinek megemelkedett a munkája. Az egyik ilyen dolgozó, Bíró Boglárka osztályfınöke, itt az osztályfınöki pótlék maximális pótlékára gondolt legalább. A másik ilyen, hogy megszüntetik az igazgatóhelyettesi állást. Itt voltak a pályázatok, mindenféle kötelességek, amik a hétvégeiket is igénybe vették, sokat dolgoztak munkaidın kívül. Továbbá az alsós munkaközösség vezetınek is emelkedett a feladata, hiszen az alsós szakmai irányítás miatt sokkal több munkája van, hiszen ennek a tagozatnak az irányítását eddig az igazgatóhelyettes végezte. Pál Csaba képviselı megkérdezte, hogy az óvodánál a játszótér bevizsgálása mit jelent? Magyar Jánosné óvodavezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jogszabályi elıírásnak kell megfelelnie. Minden évben egy minısített szervezetnek meg kell vizsgálnia a játszóteret. Az elsı bevizsgálás évben megtörtént, évig minden évben be kellett volna vizsgálni, amit nem tettek meg, mert nem volt rá pénz december 31-ig kötelezı és van olyan játszórészük, ami már ennek a szabványosságnak megfelel, mert újként készítettek játszórészt. A 2004-es bevizsgálás során az egyik játszótéri részt balesetveszélyesnek nyilvánították és elıírták, vagy lebontják, vagy kijavítják. Ezt ı minden évben benyújtotta a játszótér felújítását költségvetésbe, ezt minden évben kihúzták, ennél fogva azt a részt nem használhatják a gyerekek. Amikor ı elkészíttette azzal a céggel a felújításról szóló költségvetést, akik készítették is a játszóteret, annak összege 600 eft. Ezért az összegért a játszóteret felújíthatták volna. A Zöldzóna Kht. a pályázatban a játszótérrel 6 mft összegben foglalkozik. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a költségvetés tervezésekor meglepıdve tapasztalta, hogy az ı megbízási díjasaik, Vajda József, Nyáriné Pandúr Márta, Lakatos Judit és Berendi Pál, milyen összegekkel szerepelnek. Itt ı tervezett 10 %-os béremelést, mert havi eft-ot kapnak, ezért gondolta úgy, hogy havonta bruttó ,-Ft igazán csak méltányos emelés ahhoz, hogy ezek a csoportok a várost képviselik itthon és külföldön. Nagyon megérdemlik ık, hiszen minden héten viszik a gyerekeket, próbálnak, felkészítik a fellépésekre. Ez 134 eft 10 hónapra leosztva. A különbözı csoportoknak az idei évben vannak meghívásaik, utazási költségre 300 eft van tervezve. A zenekarra csak 200 eft-ot terveztek be, mert a mogilányiakat most ık hívják meg és itt a fogadásukra szeretnének 100 eft-ot kérni. A zenekarnak van még egy tétele, a hangszervásárlás, ami tételesen tartalmazza, amit leadott listát, ezt mindenféleképpen meg kell vásárolni ahhoz, hogy a zenekar mőködhessen. A filmklub megbízási díjával kapcsolatban elmondta, hogy Schóbert József a filmklubot 10 éve ingyen végzi. Úgy érzi, hogy kellene részére adni minimum havi 12 eft-os megbízási díjat.

11 11 Az İszidı Klubbal kapcsolatban elmondta, hogy ide 200 eft-ot terveztek, ez az egész éves fellépéseiket, utazásaikat, a kirándulásaikat fedezné. Két szakkört szeretnének indítani, melynek tervezett költsége 40 eft. Német társalgási számítógépes ismereteket is szeretnének oktatni, mert erre igény jelentkezett. Erre nem terveztek semmit, mert a beszedett összegekbıl kifizetik a tanárokat, talán még terembérletet is tudnak majd fizetni. A videoeszközökkel kapcsolatban elmondta, beszélt Berendi Pállal, aki elmondta, hogy elengedhetetlen ezeket betervezni, mert fent van 11 gép, lent van 12 gép és van egy szerver, amin az egész könyvtári rendszer van, ez egy minimum, ami egyáltalán ennek a karbantartására és a mőködésére szükséges. A takarítógépre 200 eft-ot tervezett, ami van az intézményben az nem jó, mindenképpen szükséges a megvásárlása. Úgy gondolja ez mindenképp mőködési feltétel, mivel takarítani szükséges. Szeretné a rendezvényekre betervezett összeget kérni amiatt, mert ezek csak azokat az alaptevékenységeket takarja és ebben nincsenek benne pályázatok, amik már évek óta meglévı rendezvények, a Költészet napi szavalóverseny, a borverseny, kiállítások, író-olvasó találkozó 100 eft-ot kért, ami úgy gondolta, hogy éves szinten nem sok. A fesztivált, amit évek óta rendeznek, az idei évben is szeretnék megrendezni, erre 350 eft-ot terveztek. Az év végi koncertre, ami amúgy is minden év végén van, itt kerül sor a zenekar és kórus tagjainak díjazásaira, erre 50 eft-ot tervezett. Székely Szilárd polgármester a megbízási díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évben nem volt béremelés a közalkalmazottaknál, az idei évben lesz, a felét lefinanszírozza az állam, a másik felét pedig abból, ha megnyerik az ÖNHIKI-t. Ezt az idei évben nem tudja támogatni. A vegyeskar utazásait, a vegyeskar valóban meghívást kapott Raababa. Supinoba a focicsapat kapott meghívást. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a meghívások végett nem lehet a költségvetésbe nem tervezni a költségeket. Székely Szilárd polgármester emlékezete szerint a tavalyi évben a vegyeskar utazásaira kb. 150 eft-ot fordított. Véleménye szerint az idei évben is ennyit kellene terveznie. A zenekar hangszervásárlásával kapcsolatban elmondta, nyilvánvaló, hogy valamennyi hangszert pótolni kell, de a javaslata szerint a felét állítsák be erre a célra. A zenekar utazásával kapcsolatban elmondta, hogy tavaly utazott a zenekar 600 eft-ért. Úgy gondolta, hogy az idei évben a zenekar fogadja a vendégeket és a fonyódligeti üdülıben eltöltenek majd egy hetet. Véleménye szerint a zenekar ne utazzon most 200 eft-ért. A szállással kapcsolatban a város megpróbál majd segíteni. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, van-e erre pályázati lehetıség? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy lehet pályázni, tavaly is pályáztak, ha nyerni fog a pályázat, akkor újratárgyalják majd a külföldi kapcsolatokat. Véleménye szerint a zenekar útiköltségét és cd-felvételét a hangszerekhez kellene átcsoportosítani 150 eft-ba. A filmklub vezetése megbízási díj bevezetésével kapcsolatban elmondta, sajnos az idei szoros költségvetés miatt ezt a javaslatot nem tudja támogatni. İszidı Klub, színházlátogatás, utazás, erre minden évben 100 eft-ot biztosit a költségvetés, emellett emelték az utalványokat 800,-Ft-ról 1000,-Ft-ra.

12 12 Arra kell gondolni, hogy amikor szoros a költségvetés, a testület még sem vette el az utalványokat. Ígéretet tett a nyugdíjas klub részére, hogy a szigetvári strandra megpróbál a jegyekre támogatást szerezni részükre. A rendezvényekre 600 eft-ot javasol, melyben legyen benne a városi rendezvény, név szerint a Majális és a Szalonsör fesztivál is, valamennyire komoly szponzorok fognak jelentkezni. A Majális ünnepségre már nyertek pénzt. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója megkérdezte, ez annyit jelent, hogy az idei évben ne legyen sem borverseny, sem költészet napi szavalóverseny. Pál Csaba képviselı megkérdezte a könyvtár alapköltségvetésben nincs benne semmi? Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy kb. 200 eft benne van. Székely Szilárd polgármester véleménye szerint a borversenyre, szavalóversenyekre nem kellenek százezrek. Például a borosgazdák 1000,-Ft-ot beadnak fejenként erre a rendezvényre. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy valóban nem kellenek. Megbízási díjakat kell fizetni. Székely Szilárd polgármester hangsúlyozta, 600 eft-ot tervezzenek rendezvényekre és ebbe legyen benne a városi rendezvény. Amik eddig voltak rendezvények, valamennyire volt támogatás. Az idei évben nem tartanának juniálist, helyette majálist tartanának, amire pályázatot nyertek. A szalonsör fesztivál is lenne, de ezt a szalonsör leszponzorálja. A takarítógép vásárlásával kapcsolatban elmondta, hogy sokallja a 200 eft-ot, úgy gondolja, hogy 50 eft értékben is lehet már venni takarítógépet. Dr.Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy vizes porszívó már van 35 eft-ért. Véleménye szerint, ha mindhárom irodához vesznek egy-egy porszívót, még az is olcsóbb, mint 200 eft. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy nagyon nagy felületen kell takarítani. Székely Szilárd polgármester a bútorvásárlással kapcsolatban elmondta, hogy 100 eft van írva, ha nyer a pályázatuk, akkor ott ez benne lesz, addig nem kellene ezzel foglalkozni. Megkérdezte, milyen bútorra gondoltak itt? Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a kölcsönzıpult nagyon rossz állapotban van. A szürketeremben most már csak 60 db széket tud betenni, hiszen ott vannak a rendezvények, tehát székek vásárlására gondolt itt. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a karbantartóknál beszél az asztalosukkal és elkészíti. A székekkel kapcsolatban elmondta, hogyha nyer a pályázat, akkor ebbıl pótolható lesz, de ha annyira szükséges, akkor vannak székek 2000,-Ft/db áron, akkor kell venni. A festést pedig ha el kell végezni, az elıteret kellene festeni, akkor a karbantartók ezt elvégzik.

13 13 Dr.Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy a karbantartásra nem kell külön megszavazni pénzt, hiszen az benne van a költségvetésben. Dr. Jusztinger János képviselı megkérdezte, akkor a zenekar nem utazik sehová? Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a zenekar majd fogadja a vendégeket. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy a zenekar szeretne Erdélybe utazni. Dr. Jusztinger János képviselı tudomása szerint az idei évben lesz egy verseny, ahol a zenekar szeretne részt venni. Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy lesz egy minısítı hangverseny is Kaposszekcsın. Úgy tudja, hogy a cd felvétel is itt lesz. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a zenekarnak is állítsák be a költségvetésbe a 150 eft-ot, ha messzebb van az utazás. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a 2-ben 150 eft, 3-ban 150 eft, 4- ben 150 eft, 8-ban 100 eft, 9-ben 600 eft, 11-ben 100 eft és 12-ben 50 eft, porszívóra 50 eft és 13-ban 80 eft legyen tervezve. Csajághy Miklós a Sásdi Zeneiskola igazgatója elmondta, nagyon örül annak, hogy az OKÉV és MÁK ellenırzések rendben voltak, reméli, hogy igy lesz majd az ÁSZ-nál is. A sásdi zeneiskola elérte a legmagasabb minısítést, amit kaptak. Nem kérnek semmit, dolgozni szeretnének, legalább ugyanilyen körülmények között. Gáspár Andrea a Sásdi Vendéglátóipari Középiskola igazgatója elmondta, hogy a kiadott anyag 1-3. sorát 5 éve halogatják. A 4-6. sorban lévık szerint a padlózat javítás, amit az ÁNTSZ ellenırzésekor irt elı. Csatornatisztításra lenne szükség. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezeket majd átteszik a karbantartókhoz. Ha a padlózatnál bejön a pályázat, akkor elıveszik, ha nem jön be, akkor ott van a felhalmozási alap 15 %, ahhoz hozzá lehet majd nyúlni, mert ott van 1-2 mft. Abból majd meg lehet csinálni. A parkettafelcsiszolás, lakkozást ugyanúgy a festıkkel, karbantartókkal szeretné elvégeztetni, nyilván van anyagköltsége. Egyesületek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a könyvtárból szeretné ha kondisok kimennének a faházba, venni kellene néhány eszközt. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetı elmondta, hogy a 2. és 3.-t nézve a mőködésnél eft, a fejlesztésnél eft van, ez 85 mft. Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, hogy a filmklubnak hány résztvevıje van? Bódog Vilmosné a Sásdi Mővelıdési Központ és Könyvtár megbízott igazgatója elmondta, hogy 15 fı.

14 14 Galambosné Wágner Éva képviselı megkérdezte, hogy nem kellene ezt támogatni? Székely Szilárd polgármester úgy gondolja, hogy 150 eft-tal biztos nem. Rab Gyızıné alpolgármester elmondta, hogy eddig semmit nem kapott, véleménye szerint valamennyi összeget kellene adni részére. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, reményei szerint ısszel az összes szakkör megbízási díjat szüneteltetni kell. Székely Szilárd polgármester elmondta a zenekarvezetı, a kórusvezetı, a honismereti szakkör vezetı, Berendi Pál, ık valamennyien a városnak olyan fontos dolgát teszik, ami a városnak fontos része, ha valamilyen rendezvény van. A filmklub nem jelenik meg a rendezvényeken, ott nézik a filmeket, ezek a személyek a saját mővelıdésükért teszik. Személy szerint nagyon örül annak, hogy a városban mőködik a filmklub. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének I. tervezetét fogadja el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 16/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete Sásd Város Önkormányzata évi költségvetésének I. tervezetét az elıterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. Egyúttal elrendeli, hogy a Pénzügyi Bizottság, illetve a napirendi pont vitája során elhangzott módosító javaslatok alapján a Pénzügyi Iroda a költségvetési tervezetet dolgozza át és a prioritások alapján a polgármester terjessze be a rendelet tervezetet elfogadásra a közmeghallgatást követıen. 1./ A Képviselıtestület tudomásul veszi, hogy a évben megkezdett létszám-racionalizálás részben áthúzódik a 2008.évre, ennek alapján a TOT. Sásdi Általános Iskolánál január 1. napjával a megállapított közalkalmazotti létszám összesen 47 fı. Ebbıl pedagógus munkakörben, vagy ezzel összefüggésben foglalkoztatott 34 fı, továbbá ezen létszámon felül 3 GYES-en lévı pedagógus. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott: 1 fı iskolatitkár, 3 fı pedagógiai asszisztens és 6 fı takarító és 4 pedagógiai szakszolgálati álláshely. A évben további 1 pedagógus álláshely fog megszőnni a 2007/2008. tanév végével. Így az alkalmazotti pedagógus létszám 33 fıre csökken. A 3 GYES-en lévı pedagógus csak létszámfelettiként, pedagógus álláshelyek átmeneti betöltésének idejére alkalmazhatók. Az egyéb kérdésekben a képviselıtestület 76/2007. (V.31.) KTH. számú határozatában foglaltak az irányadók.

15 15 2./ A Képviselıtestület a TOT. Sásdi Óvodájánál a évben 2007/2008-as tanév végével egy óvodapedagógusi álláshelyet megszüntet. Ennek megfelelıen az álláshely megszőnése után az álláshelyek száma: 13 fıre csökken, ebbıl óvodapedagógusok száma 8 fı. Az egyéb kérdésekben a képviselıtestület 75/2007. (V.31.) KTH. számú határozatában foglaltak az irányadók. 3./ A Vendéglátóipari Középiskolánál a 2007/2008. tanév végével 1 pedagógus álláshelyet a képviselıtestület megszüntet. Ezáltal a megszőnést követıen a középiskolánál nyilvántartott álláshelyek száma: 15,5 fı. Határidı: február 28. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 3./ Szavazatszámláló Bizottságok kiegészítése Elıadó: Koszorús Tímea aljegyzı Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Koszorús Tímea aljegyzı szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy a népszavazással kapcsolatban elkezdıdtek a munkák. A bizottságok tagjai közül sokan jelentették be, hogy betegségük folytán, vagy éppen elköltöztek, vagy egyéb elfoglaltságuk miatt, kérik a tagságuk megszüntetését. Emiatt új tagokat kell választani. A kiadott anyag is már módosult, mert már van olyan személy, aki nem tudja vállalni. Ezért gondolta, hogy legyen minden bizottságban póttag. A 002., a 003. és 004. bizottságba kellene póttagot választani Kis Gyuláné, Farkasné Antal Mária és Markó Csilla személyében. A kiadott anyagban szereplı személyekkel egyeztettek, vállalták a megbízatást. Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16 16 Sásd Város Képviselıtestületének 17/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a sásdi 003. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Lovász Ágnes mandátumának megszőnésére tekintettel megválasztja az eddigi póttagot, Dömse Ernıné Sásd, Gárdonyi u. 64. szám alatti lakost, póttagjának Boldog Andrea Sásd, Kaposvári út 49. szám alatti lakost. A képviselıtestület a sásdi 001. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Sajgó Lászlóné Sásd, Fáy u. Meggyesi Mónika Sásd, Hársfa u. 1. szám alatti lakosokat, póttagjának Papp Tímea Sásd, Hörnyék 39/b. szám alatti lakost, a 004. számú szavazatszámláló bizottság tagjának Németh István Sásd, Fáy u. 33. a 002. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Kis Gyuláné, a 003. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Farkasné Antal Mária, a 004. számú szavazatszámláló bizottság póttagjának Markó Csilla sásdi lakosokat megválasztja. Határidı: eskütételre március 7. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 4./ Vasutas Települések Szövetségéhez csatlakozás Elıadó: Székely Szilárd polgármester Írásbeli elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékleteként csatolva. Székely Szilárd polgármester szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy megkereste ıt az új sásdi állomásfınök. A kiadott anyag szerint a szövetségnek röviden az a lényege, hogy a virágos vasutak programban megpályázza a Vasutas Települések Szövetsége a vasúti virágosítást. Elmondta, ha valamelyik település csatlakozik ehhez a szövetséghez, akkor ık a befolyt tagdíjból megoldják a vasút virágosítását. Sásdra vetítve az éves tagdíj 15 eft. Éves szinten kb. a város 150 eft-ot költ virágra, ha ık ebbıl megoldják a vasút rendbetételét, akkor véleménye szerint nem olyan nagy összeg. A váróterem festésére más megállapodást kötött, javaslatot tett állomásfınök úrnak, ha ık megvásárolják a festéket, akkor a karbantartók megpróbálják júliusig elvégezni a festést. Javasolta a testületnek, hogy csatlakozzanak a szövetséghez, de utána néz majd a tagdíj összegének, eddig 3,-Ft/fı volt. Ha ettıl eltérı lesz a tagdíj, akkor még lehet módosítani a határozatot. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak.

17 17 Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 18/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete az írásban kiadott, jegyzıkönyv mellékleteként csatolt Vasutas Települések Szövetsége alapszabályát elfogadta. Képviselıtestület úgy döntött, hogy csatlakozik a szövetséghez, vállalja a tagdíj megfizetését, mely éves szinten 15 eft. Határidı: azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester 5./ Közmeghallgatás összehívása Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az idei évben is szeretnének közmeghallgatást tartani, mint ahogy azt minden évben megteszik. Az idei közmeghallgatáson úgy szeretne beszámolót tartani, hogy egy projekttoros kivetítı segítségével mutatná be a terveket, a tervezendı beruházásokat, a pályázatokat. Javasolta a képviselıtestületnek, hogy a közmeghallgatást hívja össze február 25. napjára, hétfıi napra, este 18 órára az alábbi napirendi pontokkal: - Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkájáról, - Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési tervezetének ismertetése, - Közérdekő információk, tájékoztatók. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 19/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy február 25. napján (hétfın) este 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a TOT. Sásdi Általános Iskola aulájában az alábbi napirendi pontokkal: 1.) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselıtestületének évi munkájáról

18 18 2.) Sásd Város Önkormányzata évi költségvetési tervezetének ismertetése Elıadó: polgármester Elıkészítı: jegyzı, Pénzügyi Iroda, Titkárság 3.) Közérdekő információk, tájékoztatók Elıadó: jegyzı Határidı: február 25. Felelıs : Székely Szilárd polgármester 6./ Luczóné Rubint Ildikó lakásügye Elıadó: Székely Szilárd polgármester Székely Szilárd polgármester szóbeli elıterjesztésében elmondta, az említett lakás szolgálati lakás, elviekben a fent nevezett személy nem lakhatna ott. Az önkormányzatnak két lehetısége van, vagy átminısíti önkormányzati szociális lakássá, vagy határidıt ad a kiköltözésre. Dr. Kajdon Béla jegyzı az elsı verziót semmiféleképpen nem támogatná. Azért szolgálati lakás, mert együtt van a középiskolával. Semmiképp nem lehetne szociális bérlakás, amikor a szomszédban ott vannak a tanárok és a tanulók. Ezek az épületek összetartoznak, közös a bejáratuk. Azért van ott a két lakás megtartva, ha a középiskolának kell, akkor ezzel rendelkezzen. A tavalyi évben nevezett személy kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését, amit elfogadott az iskola igazgatója. A szerzıdés értelmében és a rendelet értelmében 30 nap múlva el kell hagynia a szolgálati lakást. Ez a határidı már régen lejárt, ezért gondolta, hogy a testület elé kell hozni ezt a kérdést, hogy döntsön. Székely Szilárd polgármester megkérdezte, tud-e valaki a nevezett személyrıl valamit, elhelyezkedett-e, van-e munkahelye? Koszorús Tímea aljegyzı tudomása szerint vállalkozást szeretne nyitni. Galambosné Wágner Éva képviselı véleménye szerint tárgyalni kellene Luczóné Rubint Ildikóval. Koszorús Tímea aljegyzı elmondta, hogy az induló vállalkozásának székhelye a bérlakás lenne. Annak idején, amikor a régi bérlakásból átköltözött ebbe a lakásba, akkor a testület részérıl született egy olyan ígéret, akkor még volt remény, hogy az önkormányzat bérlakásokat épít, hogyha lehetséges, akkor átkerül majd egy szociális bérlakásba. Az nyilvánvalóan már nem szolgálati lakás lett volna, hosszabb távra szólt volna, nem lett volna a munkaviszonyhoz kötve és ı arra gondol, hogy a korábbi döntés még mindig él, abban bízik, hogy ı a testülettıl szociális bérlakást fog kapni. Keresztes Richárd képviselı elmondta, hogy ı tartózkodni fog a szavazáskor. Pál Csaba képviselı véleménye szerint a 6 hónapos türelmi idı méltányos.

19 19 Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselıtestületnek, hogy Luczóné Rubint Ildikó a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatt lévı szolgálati lakás ideiglenes használatát további 6 hónapra hosszabbítsa meg, a 6 hónap türelmi idı lejártával a lakást vissza kell adni Sásd Város Önkormányzata részére. Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal kapcsolatban? Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselıtestületet, hogy szavazzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Sásd Város Képviselıtestületének 20/2008. (II.14.) KTH. számú határozata Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete úgy határozott, hogy Luczóné Rubint Ildikó a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatt lévı szolgálati lakás ideiglenes használatát további 6 hónapra meghosszabbítja, a 6 hónap türelmi idı lejártával a lakást vissza kell adni Sásd Város Önkormányzata részére. Határidı: értesítésre azonnal Felelıs : Székely Szilárd polgármester E g y e b e k Rab Gyızıné alpolgármester elmondta, hogy a Rákóczi útról lekanyarodva a Kaposvári út felé a sarkon nagy gödör van, életveszélyes, azt meg kellene csinálni, továbbá pár méterrel arrébb is van egy gödör. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Közútkezelı Kht. felé ezen észrevételt jelezni fogja. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy a Hétköznapi Praktikák címő kiadványt mindenki részére kiosztotta. Megkérdezte jegyzı urat, hogyan áll ez a dolog? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy ı nem foglalkozik ezzel a dologgal, kérdezze meg az alapítvány elnökét. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy számára fontos, hiszen édesapja beteg ember, és nem szeretné ha emiatt nagyobb bajba kerülne egészségileg. Személy szerint ı ezt nem szeretné végignézni. Úgy tudja, hogy rá másnapra itt járt a hivatalban. Arról volt szó, hogy ıneki nem kell mennie sehová, csak alá kell írnia. Volt olyan nap, hogy reggel 8-kor elment és este 7 órakor ment haza a könyvtárból. Amikor szeretett volna otthon maradni, akkor pedig a mőv.ház jelenlegi mb. igazgatója hívta nagyon sokszor telefonon és inkább bement.

20 20 Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, valóban itt járt, és ı segített is neki. A testület ezt az ügyet átadta a Pénzügyi Bizottságnak, hogy járja körbe, felvállalható-e a feladatellátása a mőv. ház illetve a testület által, vagy sem. A bizottsági ülés megvizsgálta az anyagot. Az alapítvány megállapodást kötött a Híd Egyesülettel, hogy a mőv. ház helyett a feladatot ellátja. Ennek alapján lezárult a rendezvény és a mőv. ház szerzıdése ennek megfelelıen módosítva is lett, tehát az általa kifogásolt pontok is kikerültek belıle, gyakorlatilag igy egy jogtiszta helyzet jött létre. Most elszámolás van, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Somogy megyei Kirendeltsége jött a végrehajtást ellenırizni, a pénzügyi elszámolásokat megnézni, több dolgot is észrevételezett, és kifogásolt. Gyakorlatilag azokat kifogásolta, amiket személy szerint ı is kifogásolt. A mőv. háznak a mőködési területe mire terjed ki, miért kellett módosítani azt a szerzıdést, amit módosítottak. A pályázatban szereplı árajánlat és a kérelemhez csatolt árajánlat tartalmilag és formailag teljes egészében azonos. Volt két ajánlat, a mőv.házé és a középiskoláé. Így alaposan feltehetı, hogy ez az eljárás a kivitelezık közötti tényleges verseny kialakulásának megkerülését célozza. Mindezen túlmenıen az is megállapítható, hogy mindkettı fent említett ajánlatot adó szervezetet és a kedvezményezett között ellenırzési illetve vezetıi jog vonatkozásában összefonódás tapasztalható, illetve ugyanazon a címen található igy az árajánlat függetlensége megkérdıjelezhetı. Kérte a függetlenséget igazoló dokumentumok megküldését az összes, fent felsorolt tény vonatkozásában. İ kiadott egy nyilatkozatot és az egyesületnek a dokumentációja alapján úgy tőnik, hogy elfogadják majd. Az összefonódást az fogta meg, hogy Nagyné Mayer Ágnes aláirt az egyesületnél, és a mőv.háznál is aláirt. A jegyzı igazolta, hogy a mőv.háznak csak Sásdon van mőködési területe, ez látható az alapító okiraton is, ezt is becsatolták. A másik dolog, azért kellett a mőv. ház szerzıdését módosítani, mert a mőködési területe nem terjedt ki a kistérségre és a képviselıtestület pedig nem óhajtotta az alapító okiratot módosítani, hogy ezt ellássa. Ezért kellett módosítani és ezért kellett keresni egy másik partnert. Dr. Jusztinger János képviselı megkérdezte, ha igy még sem jó, akkor az önkormányzat fizet? Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, hogy az önkormányzatnak ebben nincs szerepe, az alapítvány lesz az adós. Dr. Jusztinger János képviselı elmondta, hogy közel 10 éve ez alapítvány normálisan ellátta a dolgát. A mőv. ház igazgatója a Híd Egyesületen keresztül elkezdte ezt a programot megvalósítani, akkor még mindig nem folyt bele ilyen szinte az édesapja. Belevitték valami olyanba, amihez nem is értek. Azután történtek ezek a változások, a mostani igazgató elıtte sem folyt bele ezen dolgokba. Az összes kötelezettségvállalás és aláírása az édesapjáé. Dr. Kajdon Béla jegyzı elmondta, nemcsak a mőv.ház igazgatója volt a hibás, hanem az a szervezet, aki ezt a pályázatot igy befogadta, elfogadta és megítélte. Semmiképp nem az alapítvány elnöke, mert ı jóhiszemő volt. Az ellenırzı szerv ebbe a bírálót is bírálja, mert nem lett volna szabad ilyen feltételek alapján odaítélni ezt a támogatást. Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az alapítvány elnökét nem tájékoztatták kellıképpen, aláíratták vele azt a papírt, ı nem vétkes. A nagyobbik baj, hogy az önkormányzatot sem tájékoztatták errıl a pályázatról és nyerésérıl.

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. február 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 12. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 12. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2010. április 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. június 23-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. május 30-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-35. TARTALOMJEGYZÉK 31/2012.(V.30.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint:

A képviselı-testület a javaslatot 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következık szerint: 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 40-39/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 18-án 17.30 órakor kezdıdött

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: 15903-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 15903-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28- án - kedden - du. 16,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-11 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. szeptember 12-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. december 13-án (hétfı) 17 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 14-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J e g y z ı k ön y v

J e g y z ı k ön y v J e g y z ı k ön y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - - Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V 2011. május 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Határozatok: 166/2011. (V.16.) a szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. november 04-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Csordás Julianna képviselı Harangozó Csaba képviselı Kaponya Sándor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-22/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. július 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos, Bíró Attila Károly,

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-8/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 8. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 8. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 03.án megtartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl 01/183-17/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. május 13-án tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Ügyrendi Bizottságának 2011. május 19-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Györe Zsuzsanna bizottsági tag

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2011. december 15. Ügyszám: 56-145/2011. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2011. december 15. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Polgármesteri Hivatal Nyirád, Szabadság u. 3. Az ülés idıpontja:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Rendkívüli képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. május 13.

Rendkívüli képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. május 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. május 13. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 55/2011. (V. 13.) ÖH. Pályázat benyújtása az Épületenergetikai

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda

Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés. vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Települési hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos döntés Az elıterjesztést

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. február 27-én tartott s o r o n k í v ü l i ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. október 11-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. február 26.-án megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi Péter

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1558-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.05.29-én 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-10/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. június 27-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. július 25-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. október 18-án hétfın 18 órakor Alsónémedi Önkormányzat Megválasztott Polgármesterétıl Szám: /2010. M E G H Í V Ó A 2010. október 03-án megválasztott Képviselı-testület alakuló ülésére 2010. október 18-án hétfın 18 órakor kerül sor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth Dezsıné,

Részletesebben

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság

Az elıterjesztést készítette: tanácsos Önkormányzati Iroda. Közbeszerzési Bizottság Ügyrendi és Sport Bizottság Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 29-i ülésére Tárgy: A Mizse KC önerı támogatás iránti kérelme az új sportcsarnok építéséhez Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. január 11-én megtartott zárt ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben