SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK"

Átírás

1 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat! Törekedjen a dolgozat olvasható és áttekinthető formájára! Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy a javítást végző tanár minden feladat esetén írja be az elért pontszámot a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe! A feladatlap kidolgozására 80 perc áll rendelkezésére. A megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos, egyéb helyes megoldás is elfogadható a négyszögben található ponthatáron belül, a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél! Maximálisan adható pontszám: 00 pont írásbeli vizsga 2/ május

3 . Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a helyes választ betűjelét a kipontozott vonalra! Diffúz, látszólag ok nélküli félelem a(z).b).. a) agresszió b) szorongás c) indulat d) frusztráció A(z) d) olyan tudomány, amely a társadalom tagjainak egymás közötti viszonyát, az emberekből álló csoportok struktúráit és folyamatait kutatja. a) pszichológia b) szociálpolitika c) életmód d) szociológia Egy ismert státuszú személytől elvárt, érzékelt és eljátszott viselkedésmód a(z) c). a) agresszivitás b) düh c) szerep d) akarat A csoport által létesített viselkedési, gondolkodási, érzelmi szabály a c)., amelynek betartására az adott csoport ügyel. a) szerep b) státusz c) norma d) csoport kultúra b) nevezzük, amikor a jövedelme nem éri el az össztársadalmi jövedelem főre jutó átlagát. a) Abszolút szegénységnek b) Relatív szegénységnek c) Szegénységi küszöbnek d) Létminimumnak a) az a sajátos emberi képesség, amelynek birtokában belehelyezkedünk a másik ember lelkiállapotába, mintegy az ő szemével vizsgálva a helyzetet. a) Az empátia b) A türelem c) A tolerancia d) A részvét írásbeli vizsga 3/ május

4 Alanyi jogon járó juttatás, mindenkinek kérés nélkül jár, ha a szükséglettel rendelkezik: c) a) normatív b) diszkrecionális c) univerzális d) adózás 2. Húzza alá a helytelen választ az alábbi állításokban! (Helyes válaszonként pont adható!) A tudat kialakulásának a feltételei a következők: a) az éntudat kialakulása b) az eszközhasználat c) az éberség d) a beszéd megjelenése Az önkéntes figyelemre jellemző kijelentések a következők: a) riasztó berendezésként működik b) az új ingerekre azonnal megjelenik c) feltétlen reakció d) tudatos Az emlékezés szakaszai a következők: a) bevésés b) kivitelezés c) megőrzés d) felidézés Rétegnek tekintjük a következő társadalmi kategóriákat: a) közgazdászok b) érettségizettek c) munkások d) városiak Az életmód összetevői közé soroljuk: a) egészség b) feltételek c) szükségletek d) életvitel (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga 4/ május

5 3. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatot! A megfelelő betűjelet írja a kipontozott vonalra! A) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. B) Az állítás és indoklás igaz, közöttük kapcsolat nincs. C) Az állítás igaz, indoklás hamis. D) Az állítás hamis, indoklás igaz. E) Az állítás, indoklás hamis. Az éberséget normál tudatállapotnak tekintjük, mert az egyén és a külvilág kapcsolata szempontjából megkülönbözetett tudatállapot. B. Az öröklött és szerzett tulajdonságok egyaránt hangsúlyt kapnak a személyiség fejlődése során, mert a gyermek örökli pl. a fizikai, alkati, anatómiai sajátosságait. B.. Az emberek keresik egymás társaságát, szívesen dolgoznak együtt, mert az együttműködés során nagyobb a szükséglet-kielégülésünk, mint egyedül. A.. Minden hajléktalan ember szereti az alkoholt, ezért megállapíthatjuk, hogy a hajléktalanság leggyakoribb oka az alkoholizmus. E (Helyes válaszonként pont adható!) 4. Párosítsa az alábbi fogalmakat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! Írja a fogalmat a megfelelő helyre! 5 alsó ingerküszöb adaptáció önkéntelen figyelem ábránd gondolkodás Az ingernek az a legkisebb foka, amely már ingerületet vált ki. Egy szervezetnek környezetéhez való alkalmazkodása. A tudat nem specifikus éberségi állapota, a tájékozódási reflex alapfeltétele. Tartalma az egyén jövőjére irányul, és önmagára vonatkozó elemeket tartalmaz. Olyan pszichés folyamat, amely a megismerés differenciáltabb tudatépítő szintjét képezi. (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga 5/ május

6 5. Tegyen különbséget az érzékelés és az észlelés között! Válogassa ki a két fogalom jellemzőit, tegye az állítások betűjelét a megfelelő fogalomhoz! 4 a) veleszületett képességünk b) tanult képességünk c) közvetítő folyamatok működésére épül (pl. emlékezés, gondolkodás) d) az érzékszervek aktivitására épül e) több szakaszra bontható f) egyszintű folyamat g) alacsonyabb szintű információ felvétel h) magasabb szintű információ felvétel érzékelés: a), d), f), g) észlelés: b), c), e), h) (Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) *6. Ismertesse Abraham Maslow humanisztikus személyiségelméletének öt alapját! Az ember testi és lelki értelemben is fejlődőképes. Az ember személyiségét egységes egészként (holisztikusan) szemléli. Fontosnak tartja az ember autonómiáját, szabadságát. Az ember felelős saját tetteiért. Az önaktualizáció állapotában lévő személyiség minden iránt nyitott és toleráns. Az ember képes az állandó fejlődésre és törekszik az önmegvalósításra, amennyiben a hierarchia alacsonyabb szintjén mindent megkapott. (Helyes válaszonként pont adható!) 6 *7. Határozza meg az érés és a fejlődés fogalmak közötti összefüggést! Az érés egy sajátos belső átalakulás, amelynek az alapja a pszichofiziológiai érési folyamatok és funkciók kialakulása. Ezáltal az egyén eljut arra a szintre, hogy képessé válik további információ befogadására, tanulni, fejlődni. Az érési és tanulási folyamatok együttese a fejlődés. Általa az egyén alkalmassá válik magasabb szintű tevékenység elvégzésére. (Helyes válaszonként pont adható!) 5 írásbeli vizsga 6/ május

7 8. Nevezze meg a Maslow-i szükségletpiramis szintjeit! Írja az ábra megfelelő helyére! 5 Önmegvalósítás szükséglete Ön- és mások megbecsülésének szükséglete Társas szükséglet Biztonság és védettség szükséglete Fiziológiai szükségletek (Helyes válaszonként 0,5 pont, a megfelelő helyért újabb 0,5 0,5 pont adható!) *9. Mutasson be ötöt a család szocializációban betöltött szerepeiből! 5 az anyanyelv megtanítása, kommunikációs formák elsajátíttatása a testi, lelki érés feltételeinek biztosítása magatartás és szerepminták nyújtása közvetíti a családi és a társadalmi normákat, értékeket oktatás, nevelés értékelés, jutalmazás, büntetés biztonság, érzelmi támasz nyújtása (Helyes válaszonként pont adható!) 0. Soroljon fel hat nonverbális kommunikációs csatornát! 6 mimika tekintet vokális kommunikáció gesztusok testtartás térközszabályozás kulturális szignálok vegetatív jelek (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga 7/ május

8 . Pótolja ki a Johari-ablak hiányzó részeit! 4 ÉN ismerem nem ismerem ismerik NYÍLT TERÜLET VAK TERÜLET MÁSOK nem ismerik REJTETT TERÜLET ISMERETLEN TERÜLET (Helyes válaszonként pont adható!) *2. A társadalmi mobilitás során az egyén vagy a család társadalmi helyzete idővel megváltozik. Írjon egy-egy példát az iskolai végzettség, illetve a lakáskörülmény szerinti társadalmi mobilitásra! 4 Az iskolai végzettség szerinti mobilitás: pl. az anya szakiskolai végzettséggel rendelkezik, a lánya már érettségivel A lakáskörülmény szerinti mobilitás: pl. egy család szoba-konyhás lakásban él 0 évig, majd sikerül egy komfortos lakásba költözniük (Helyes válaszonként 2 pont adható!) *3. Soroljon fel a mai magyar társadalomban az egyenlőtlenséghez vezető okokból négyet! 4 - a tulajdonviszonyok megváltozása - iskolai végzettség, műveltség különbözősége - az érdekérvényesítés rendszerének megváltozása - a politikai befolyás hiánya - mentálhigiéné Más jó megoldás is elfogadható. (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga 8/ május

9 *4. Keressen elutasító válaszokat a hallássérültekkel szemben használt sztereotípiákra! 4 sztereotípiák szellemileg nem teljes értékűek nem alkalmasak semmilyen munkára nem tudnak szórakozni nem valók közösségbe elutasító válaszok pl. o kommunikációjuk nehezített, nem mindig egyértelmű számunkra egy közlés, a hallók feladata segíteni őket, hogy jól kifejezhessék magukat o megfelelő oktatással segíthetünk megtalálniuk a számukra alkalmas munkát o szórakozási lehetőségük eltérhet a mindennapitól, de olvasni, filmet nézni, kirándulni, stb. ugyanúgy szerethetnek o nem szabad magukra hagyni őket, hiszen szükségük van nekik is a társakra (Helyes válaszonként pont adható!) *5. Értelmezze az alábbi szociogramot! 5 A közösségnek van egy magányos tagja, de akad egy olyan különálló személy is, aki csak egy taggal érintkezik a társaságból. A csoportban van egy központi figura. Látható egy tömbbé csoportosult, társaságtól különálló kisebb csoport, amely nem kapcsolódik a fő csoporthoz. (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga 9/ május

10 *6. Fogalmazza meg az alábbi táblázat adatait! 4 Az egyes tényezőkkel való elégedettek aránya a főbb társadalmi-demográfiai csoportokon belül (%) Élete alakulásával Jövőbeni kilátásaival Életszínvonalával Munkájával Elégedettség, % Családi Egészségi kapcsolataivapotával álla- Lakásával Lakókörnyezetével Jövedelmével Nem: Nő 45, 3,2 27,6 87,9 54, 69,6 65,2 69,7 5,2 25 Férfi 47, 34,2 29,3 88,0 6,4 69,2 66,2 68,0 8,5 024 Életkor: 55,3 5,0 40,5 90, 88,4 73,0 63,6 65,0 9, ,6 36,9 30,4 88,6 80,6 7, 64,5 65,2 9, ,0 30, 25,7 86,9 60,9 66,9 64,5 67,2 5, ,0 28,0 2,9 85,6 42,3 65,3 65,2 67,3 4, ,2 7,8 2,2 88, 29,6 84, 67,2 74,8 4, ,2 2,9 25,7 88,0 24,2 76,6 7,2 77,9 9,4 3 Forrás: A táblázatból látható, hogy a nők és a férfiak egyaránt családi kapcsolataikkal, munkájukkal és lakókörnyezetükkel elégedettek leginkább, jövedelmükkel legkevésbé. A legnagyobb különbség egészségi állapotukkal kapcsolatban van, a férfiak elégedettebbek. A 8 29 évesek életük alakulásával sokkal elégedettebbek, mint az idősebb korosztály. Munkájukkal a fiatalok és a 60 év felettiek elégedettebbek. (Helyes válaszonként pont adható!) *7. Nevezzen meg két-két szakmát, amelyek művelői a szociális ellátás következő területein tevékenykedhetnek! 3 N szociális munkás gyermekjóléti szolgálat szociális asszisztens jogász pszichológus pszichiátriai betegek utógondozója szociális gondozó és szervező szociális munkás szociális gondozó, ápoló idősek otthona gyógytornász ápoló (Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) írásbeli vizsga 0/ május

11 8. Egészítse ki az alábbi, szociálpolitikai ideológiáról szóló mondatot, hogy az igaz legyen! 2 A (demokratikus) liberalizmus középpontjában olyan politikai eljárásmódok állnak, amelyek lehetővé teszik a világnézetek sokszínűségét, sokféleségét. Központi gondolata a hatalom megosztása és az egyének és csoportok szabadsága, felelőssége. (Helyes válaszonként pont adható!) *9. Írjon 3 3 példát az életmód összetevőire! 6 Életmód feltételek, lehetőségek szükségletek, indítékok életvitel tárgyi pl. lakáskörülmények, sporteszközök, lakóhely, egészséges élelem stb. szellemi pl. erkölcsi normák, jogi szabályok, szerepek, divat stb. pl. érdekek, életelvek, célok, tervek pl. munka és pihenés aránya, szabadidő felhasználása, napirend, szórakozás, sport, ruházkodás, partnerkapcsolatok stb. (Helyes válaszonként 0,5 pont adható!) 20. Magyarázza meg a gyermek szerepének változását a családban a száz évvel előttihez viszonyítva! 6 A gyermeknek alárendelt szerepe volt a családban még száz évvel ezelőtt. A család döntéseiben nem vehetett részt. A szegényebb családokban már 8 9 évesen bevonták a munkába. Napjainkban a gyermek minden irányú fejlődésének elősegítése a család célja. Megkérdezik és meghallgatják a véleményét. Dolgoznia nem kell (sőt nem szabad), de a család kötelessége taníttatni. A gyermek jogairól törvény rendelkezik. (Helyes válaszonként pont adható!) írásbeli vizsga / május

12 2. Készítse el a következő leírás alapján a család genogramját! 6 Éva és Zoltán házasok. Van két lányuk. Zoltánnak van egy öccse. Zoltán szülei elváltak. Éva édesanyja meghalt már, de édesapja még él. (A jelek helyes használatára 2 pont adható, a kapcsolatok helyes használatára 2 pont adható, az ábra átláthatóságára 2 pont adható!) írásbeli vizsga 2/ május

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KISKAKAS ÓVODA 1104 BUDAPEST, MÁDI UTCA 86/94. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 1 1. GYERMEKKÉPÜNK...

Részletesebben

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

AZ ÉLŐ MUNKAHELY Foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak. Zalabai Péterné - Vízvárdi András The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. 1. Zalabai Péterné - Vízvárdi András

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék

Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Oktatási szakmacsoport Gyógypedagógiai asszisztens Modulszám: 1283-06 Dobosné Bányai Veronika Tanulók felügyelete, gondozása, kézműves tevékenységek, játék Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben