SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Szociális alapismeretek emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 19. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók - Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. - A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően jelölje! - A feladatlap egységes értékelése miatt a javítási-értékelési útmutatótól nem lehet eltérni. A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a megoldástól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül. - Minden feladat esetén írja be az elért pontszámot a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe! Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsgarész pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga / október 19.

3 1. Húzza alá a nem megfelelő válaszokat az alábbi fogalom magyarázataiból! Érzékelés a) Érzéki benyomás, b) válasz a környezet energiáira, c) biológiai reakció, d) megismerés. Figyelem a) Egy részlet kiemelése, b) az észlelés élesebbé tétele, c) érzelem, d) pszichikus folyamat. Feszültség a) Érzelmet kísérő állapot, b) intenzív érzelem, c) válasz a külső veszélyekre, d) fiziológiai változást okoz. Emóció a) Élettani hatása van, b) a szervezet globális reakciója, c) kapcsolódik a szükségletekhez, d) nincs különösebb jelentősége. Motiváció a) Külső ingerekre adott válasz, b) meghatározza az egyén viselkedését, c) belső tényező, d) tudatos és tudattalan tényezők határozzák meg. (Helyes válaszonként 1 pont adható!) 2. Állítsa sorrendbe az emberi szükségletek csoportjait sorszámozással, a Maslow-i hierarchia szerint! Haladjon az alapvetőtől a magasabb rendű szükségletek felé! 2 1. Fiziológiai szükségletek. Önmegvalósítás 3. A szeretet szükséglete 2. A biztonság iránti szükséglet 4. A megbecsülés, önbecsülés szükséglete (A helyes sorrendért 2 pont adható!) írásbeli vizsga / október 19.

4 3. Egészítse ki a következő definíciókat! Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait házassági kapcsolat vagy leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köt össze. Elitnek szokták nevezni a társadalmi hierarchia csúcsán lévő kis létszámú csoportot. A szocializáció az a folyamat, amelynek során az egyén beilleszkedik a társadalomba, átveszi annak normáit, az alapvető szabályokat, elsajátítja a számára felkínált szerepeket, valamint a szerephez tartozó viselkedést és feladatot, átveszi a kulturális értékeket. A harag agresszív viselkedésre késztető érzelem. A tanulás változás a viselkedésben, új tapasztalatok, ismeretek beépülése a korábbiakba. (Helyes válaszonként 1 pont adható!) *4. Határozza meg a következő fogalmakat! 6 Imprinting: bevésődés, egyes állatfajok fejlődésének meghatározott nagyon korai szakaszában végbe menő tanulási folyamat. Az etológiában leírt jelenséget az emberek születése utáni korszakban is érvényesnek érzik a pszichológusok. Személyiség: az egyedi ember. Mindazon tényezők összessége, amelyek egy emberi lényt individuálissá tesznek. A gondolkodás, az érzés és a viselkedés jellegzetes mintázata. Dependencia: függés, függőség valakitől vagy valamitől. Egy személy olyan függése valamitől vagy valakitől oly mértékben, hogy őt vagy azt nem képes nélkülözni a mindennapi tevékenységének menetében. (A helyes meghatározásokért 2-2 pont adható! A szaktanár elbírálása szerint részpontszám is adható!) *. Nevezzen meg öt leggyakrabban előforduló konstruktív csoportszerepet! Kezdeményező Véleménynyilvánító Kérdező Informátor Szabályalkotó stb. írásbeli vizsga / október 19.

5 *6. Soroljon fel négyet az emlékezet megváltozásának típusaiból! Magyarázza meg a jelenségeket! 8 - Hangsúlyeltolódás: a történet egy bizonyos részére koncentrálunk, mint a legfontosabbra, pedig lehet, hogy nem is az. - Az érzelmi tartalom megváltoztatása: a történetet hozzáigazítjuk saját reakcióinkhoz és érzelmi állapotunkhoz. - Csúsztatás: ahogy egyre többször meséljük el a történetet, úgy változtatjuk meg apránként a történetet. - Rövidítés: a történet egyre rövidebb lesz, s kimaradnak belőle azok a részletek, amelyek nem egészen érthetők számunkra. - Koherencia: itt-ott hozzáteszünk a történethez, esetleg a sorrenden is változtatunk, hogy értelmesebb legyen. - Konvencionalitás: jól ismert elemekkel és közhiedelmekkel egészítjük ki, minek következtében egyre inkább hasonlít az adott kultúra többi történetéhez. - Nevek és adatok kifelejtése: ez annál erősebb, minél többször hangzik el a történet, esetleg ismertebbekkel helyettesítjük. (A típusok megnevezéséért 1-1 pont, a helyes magyarázatokért további 1-1 pont adható!) *7. Értelmezze az alábbi ábra alapján a baráti társaság kapcsolatait! A társaságban két pár van, akiket a fiúk barátsága kapcsol össze. A négy fiú egy külön összetartó része a társaságnak, mint ahogyan három lány is kötődik egymáshoz. Egy lány periférikus helyzetben van a társaságban, mert csak egy lányhoz fűzi kapcsolat. (A helyes megállapításokért 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga 0911 / október 19.

6 8. Relációanalízissel oldja meg a következő feladatokat! A megfelelő betűket írja a kipontozott vonalra! 6 A) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük kapcsolat van. B) Az állítás és az indoklás igaz, közöttük nincs kapcsolat. C) Az állítás igaz, az indoklás hamis. D) Az állítás hamis, az indoklás igaz. E) Az állítás és az indoklás hamis. A társadalmi mobilitás az egyén vagy a család helyzetének megváltozását jelenti, mert az emberek állandóan mozognak. B A szegénység az emberek lustaságából következik, mert ha az ember sokat dolgozik, akkor gazdag lesz. E A gyermekek fejlődését sok körülmény veszélyezteti, mert a fejlődésükhöz szükségük van a jó táplálkozásra, a jó lakáskörülményekre, a biztonságra, a bizalomra, az elismerésre és értelmes célokra. A A tolerancia az értékek iránti elkötelezettséget jelenti, mert értékek nélkül szétesik a társadalom. D A falusi életmód egészségesebb, mert az emberek sokat mozognak. D... A társadalmi integráció a társadalom tagjainak összetartozását fejezi ki, mert tartalmazza a közös tudat, a közös cél megítélését, és azt, hogy a tagok interakcióban vannak egymással A... (Helyes válaszonként 1 pont adható!) 9. Nevezzen meg legalább hat beszédfejlődési fázist a hozzá kapcsolódó életkorral! Értékelhető információelemek: 6 differenciálatlan hangadás, sírás újszülött kortól a néhány hetes korig gőgicsélés 3 hónapos korban gagyogás 4 hónapos kortól hangcsoport hatodik hónaptól a helyzetek megértése nyolcadik hónaptól szavak megjelenése (8 1 szó) egyéves kortól szó második életév második fele önkényes jelentésadás második évtől, néhány éves korig (A beszédfejlődési szakaszok felsorolásáért 0,-0, pont, a hozzá kapcsolható életkor megnevezéséért további 0,-0, pont adható!) írásbeli vizsga / október 19.

7 *10. Írja be a megfelelő definíciókat! Személyes tér: szociálpszichológiai fogalom, mely szerint az emberi egyedet közvetlenül körülvevő teret az egyén sajátjáénak érzi. Az ily módon igényelt tér személyenként és kultúránként más és más. Egészség: a teljes testi, lelki, szociális jólét állapota, nem csupán a betegség vagy nyomérékság hiánya. Non-verbális kommunikáció: szavakon kívűli kommunikációs csatorna, pl. taglejtés, mimika, fintor, grimasz. Mortalitás: halandóság, halálozási arányszám. Diszkrimináció: egyének, csoportok hátrányos megkülönböztetése. (A helyes definíciókért 1-1 pont adható!) *11. Soroljon fel ötöt a kortárs csoportok egyénre gyakorolt szocializációs hatásából! Együttmozgás Együttműködés Kölcsönösség megtapasztalása Értékek, normák választása Kapcsolatok választása Érdekek érvényesítése A családtól való leválás, az önállóvá válás állomása 12. Nevezze meg a szerepkonfliktusok fajtáit! 3 A szerepek közötti konfliktusok A szerepen belüli konfliktusok A személy és a szerep közötti konfliktus írásbeli vizsga / október 19.

8 *13. Elemezze az alábbi adatokat! Írjon legalább tíz az adatokból kiolvasható következtetést! 10 A tartós betegségben szenvedők átlagtól való eltérése foglalkozási és vagyoni csoportok szerint Foglalkozási csoportok szerint Nyugdíjas mezőgazdasági + 18,9 Nyugdíjas fizikai + 18, Háztartásbeli + 12,3 Segédmunkás - 6,2 Egyéb szellemi - 8,2 Mezőgazdasági fizikai - 9,0 Vezető és értelmiségi - 10,9 Alsó szintű irányító - 11,7 Vagyoni csoportok szerint Szegény + 4,4 Alacsony vagyonú + 4,9 Közepes vagyonú + 1,0 Jobb vagyonú - 3,3 Vagyonos - 7,0 (Tartósan beteg a vizsgált népesség 20%-a.) (Losonczi Ágnes: Ártó-Védő Társadalom Bp. JK ) A legtöbb beteg a nyugdíjas mezőgazdasági foglalkozásúak között van. Az átlagnál több a tartós beteg a nyugdíjas fizikai dolgozók és a háztartásbeliek között. Az átlagnál kevesebb a tartós betegségben szenvedő a segédmunkások, a szellemi, az aktív mezőgazdasági fizikai dolgozók, a különböző vezetők és értelmiségiek között. Láthatóan jobb az egészségi állapota az aktív dolgozóknak. Azt nem tudjuk meg az adatokból, hogy a betegség miatt lettek inaktívak az emberek, vagy az inaktivitás betegítette meg őket. A szegények és a kis vagyonúak általában betegebbek. A jobb módúak és a kifejezetten vagyonosak egészségi állapota lényegesen jobb, mint a szegényeké. (A táblázat adatainak leolvasásáért nem jár pont! Az adatok összefüggéseinek értelmezéséért részpontszám is adható a ponthatáron belül!) írásbeli vizsga / október 19.

9 14. Párosítsa össze az alábbi fogalmakat értelmezéseikkel, és kösse össze egy vonallal! A körülállók közönye Az egyének, a családok helyzete különféle ismérvek alapján nagy különbségeket mutat. A szeparációs félelem Az urbanizáció A jóléti állam A társadalmi egyenlőtlenség Az állam növekvő részt vállal az állampolgárok biztonságának, jólétének megteremtésében. A kisgyermek félelme az anya elvesztésétől. Ez a szociálpszichológiai kifejezés arra utal, hogy egy nyilvános helyzetben az emberek nem igyekeznek a veszélyben forgó idegennek a segítségére sietni, úgy gondolják, hogy a felelősség ilyenkor nem hárul egyetlen egyénre sem. A városiasodás, a települések infrastrukturális fejlődése. 1. Soroljon fel legalább négy jogszabályt, amelyek a társadalom biztonságos létét segítik elő! 4 - Társadalombiztosítási ellátásokról, és a magánnyugdíjra jogosultak ellátásáról szóló törvény. - A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény. - Az egyenlő bánásmódról és az esélyek egyenlőségének előmozdításáról szóló törvény. - A családok támogatásáról szóló törvény. - A fogyatékos személyek jogairól és esélyeik egyenlőségéről szóló törvény. 16. Hasonlítsa össze a félelem érzését a szorongással! 4 Félelem Szorongás közvetlen ok váltja ki Kiváltó ok szerint közvetett, távoli oka van egyszeri, alkalomszerű Időtartam szerint hosszasan akár évekig is eltarthat írásbeli vizsga / október 19.

10 *17. Határozza meg a következő élethelyzetben levő idős asszony segítésének lehetőségeit! Nevezzen meg ötöt! A 72 éves Kati néni egyedül él otthon. Visszér műtéte miatt nehezen jár, bizonytalan, nem szívesen megy el otthonról. A vásárláskor megtelő szatyrot nem bírja cipelni. A hallása is erősen megromlott, ami megnehezíti kommunikációját a szomszédokkal, gondozójával. Családja 200 km-re lakik tőle, így segítségükre nap, mint nap nem számíthat. Segítségnyújtás: járókeret biztosítása; szociális gondozó, ápoló segítsen a vásárlásban; kapjon házhoz szállítva ebédet; segíteni hallása kivizsgálásában, hallókészülék beszerzésében; idősek klubjába elkísérni stb. (Helyes válaszonként 1 pont adható!) *18. Soroljon fel a mai magyar társadalomban tapasztalható deviáns jelenségek közül ötöt! Alkoholizmus Öngyilkosság Bűnözés Drogfogyasztás Pszichiátriai betegségek (A helyes megállapításokért 1-1 pont adható.) 19. Értelmezze az alábbi genogramot! 6 Az apa és az anya konfliktusos életet élnek, de kapcsolatuk stabil. Házasságukból két lány és egy fiú született. A fiúnak van felesége és egy kislánya. Az egyik lány nem ment férjhez, míg a másik igen, de már el is vált. (A helyes megállapításokért 1-1 pont adható!) írásbeli vizsga / október 19.

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉG VZSGA 2010. október 18. SZOCÁLS ALAPSMERETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍRÁSBEL ÉRETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉRTÉKELÉS ÚTMUTATÓ NEMZET ERŐFORRÁS MNSZTÉRUM Fontos tudnivalók -

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

Szociális segítő É 1/13

Szociális segítő É 1/13 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei

MUNKAANYAG. Sándor-Lenkei Aida. A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki. jelenségek és folyamatok, a pszichológiai. megfigyelés módszerei Sándor-Lenkei Aida A személyiség pszichológiai alapjai. Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai megfigyelés módszerei A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményei Szeged 2014 Lektorálta: Dr. Mojzesné Dr. Székely Katalin

Részletesebben

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme

Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme Polacsek Lajos Mentálhigiéné, a lélek egészségvédelme A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A követelménymodul száma: 1853-06 A tartalomelem

Részletesebben

normákat elfogadnak, kialakulnak a csoportbeli szerepek, valamint a viszonylag állandó csoportstruktúra.

normákat elfogadnak, kialakulnak a csoportbeli szerepek, valamint a viszonylag állandó csoportstruktúra. Társas kapcsolatok. Csoportok, csoportdinamika A tárdalomba történő beilleszkedés alapvető fontosságú minden ember számára életkor és nemre való tekintet nélkül. Ezt a képességünket már egészen kisgyermekkorunkban

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői

A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői A célcsoportok tanulási és szociális jellemzői 1. A munkanélküliek szociális és mentális helyzete 1.1 A munka szerepe 1.2 A munkanélküliség 1.3 A munkanélküliség érzelmi jellemzése: a Borgen Amudson-féle

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÁRSADALOMISMERET JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Társadalomismeret emelt szint 5 ÉRETTSÉGI VIZSGA 05. május. TÁRSADALOMISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA AZ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barbainé Bérci Klára. Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája. A követelménymodul megnevezése: Barbainé Bérci Klára Egyéni fejlődés egyéni szükségletek. Az életút pszichológiája A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06A tartalomelem azonosító

Részletesebben

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom:

E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen. Ajánlott irodalom: E-lerning program: Pszichológia, kommunikáció, konfliktuskezelés Bevezetés Minden ember életében fontos, hogy megismerkedjen alapvető élettani szükségleteivel, amelyek segítik az önmegvalósítás folyamatában.

Részletesebben

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás

Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás Vargáné Subicz Beáta Szociológiai és szociálpolitikai beavatkozások; intézményrendszer és monitorozás A követelménymodul megnevezése: A szociális segítés alapfeladatai A követelménymodul száma: 1356-06A

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben