OKTATÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 középszint középszint Oktatási alapismeretek 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA máj us 22. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

2 Fontos tudnivalók Az írásbeli feladatok értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni. A dolgozatokat a vizsgázó által használt színtől eltérő színnel kell javítani, jelölve a hibákat és azok súlyosságát, illetve a meg nem oldott feladatokat. A szöveges válaszokat három fő szempontból kell értékelni. 1. Mennyiségi szempont: ez a válasz tartalmi gazdagságára és helyességére vonatkozik. A mennyiségi szempontot értékelő pontszámot a javítási útmutatóban, valamint az értékelőlapon megadott válaszelemek értékelésekor azonos értékűnek tekintjük, egyes feladatoknál súlyozottan értékeljük. Ezt a feladat értékelőlapján (a megoldásban) jelöljük. A feladatlapon a feladatra adható maximális pontszámot jelöltük. Az egyes válaszelemek megoldási javaslatokat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy a megoldáselemet tartalmilag és nyelvileg helyesen körülíró megoldás is értékelhető. Ugyanakkor feltétlenül ragaszkodjunk a két fenti kritériumhoz (tartalmi és nyelvi korrektség), különben az értékelés pontatlanná válik. 2. Minőségi szempont: ez a rövid feladatok esetében a feladat megértésére, a szaknyelv használatára, a lényeg kiemelésére: a hosszabb feladatok esetében a feladat megértésére, a lényeg kiemelésére, a téma kidolgozására, az ismeretek mélységére, a szaknyelv használatára és a kreativitásra vonatkozik. 3. Kifejezőképesség: ez a rövid feladatok esetében az áttekinthetőségre, rendezettségre, nyelvhelyességre, helyesírásra, a hosszabb feladatok esetében az előbbieken kívül a szövegalkotásra vonatkozik. írásbeli vizsga / május 22.

3 A szöveges jellegű feladatok értékelése az alábbi táblázat alapján történik. Problémamegoldó (rövid) Elemző (hosszabb) Mennyiségi szempontok Minőségi szempontok Kifejezőképesség Elemei Arány a Elemei Aránya Elemei Aránya Az ismeretek mennyisége Az ismeretek mennyisége 70% 60% A feladat megértése A szaknyelv használata A lényeg kiemelése A feladat megértése A lényeg kiemelése A téma kidolgozottsága Az ismeretek mélysége A szaknyelv használata Kreativitás 20% 30% Áttekinthetőség, rendezettség Nyelvhelyesség Helyesírás 10% Áttekinthetőség, rendezettség Nyelvhelyesség Helyesírás Szövegalkotás 10% Az alábbi táblázat a problémamegoldó (rövidebb) szöveges feladatok értékelését szemlélteti. (1-4. feladat) Minőségi szempontok 20% Kifejezőképesség 10% Feladat megértése Szaknyelv használata Áttekinthetőség, rendezettség Nyelvhelyesség Lényeg kiemelés Helyesírás Adható pont: 4 Elért pont Adható pont: 2 Elért pont: Minőség+kifejezőképesség Adható pont: 6 Elért pont: összesen írásbeli vizsga / május 22.

4 A következő táblázat az elemző (hosszabb) feladatok értékelését szemlélteti. (5-6. feladat) Minőségi szempontok 30% Kifejezőképesség 10% Áttekinthetőség, A feladat megértése rendezettség A lényeg kiemelés Nyelvhelyesség A téma kidolgozottsága Az ismeretek mélysége A szaknyelv használata Helyesírás Szövegalkotás Kreativitás Adható pont: 9 Elért pont: Adható pont: 3 Elért pont Minőség+kifejezőképesség összesen Adható pont: 12 Elért pont: Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga / május 22.

5 Egyszerű, rövid válaszokat igénylő feladatok 1. feladat 1/1. a) 1/2. c) 1/3. a) 3 helyes válasz 2 helyes válasz 1 helyes válasz 2 pont 0 pont 2. feladat 2/1. - I 2/2. - I 2/3. - I 2/4. - H 2/5. - I 2/6. - H 2/7. - I 2/8. - H 2/9. - I 9 pont 3. feladat 3/1. c) 3/2. d) 3/3. e) 3/4. a) 3/5. b) 5 pont 4. feladat 4/1. c) 4/2. a) 4/3. c) 4/4. a) 4 pont 5. feladat 5/1. b) 5/2. c) 5/3. c) 3 pont 6. feladat (magasabb rendű) érzelem írásbeli vizsga / május 22.

6 7. feladat 7/1. c) 7/2. c) 7/3. d) 3 helyes válasz pont 0 pont 8. feladat 8/1. c) 8/2. d) 8/3. a) 8/4. c) 4 pont 9. feladat 9/a) D 9/b) B 9/c) A 3 pont 10. feladat 10/a) 4. 10/b) 3. 10/c) 4. 3 pont 11. feladat 11/1. A 11/2. C 2 pont 12. feladat a) Testbeszéd: nonverbális kommunikációs eszköz, mely színezi, kiegészíti, érthetőbbé és kifejezőbbé teszi a verbális kommunikációs jelzéseket. b) Szerepteljesítmény: a ténylegesen eljátszott, átélt, illetve megélt szerep az adott szituációban. 2 pont írásbeli vizsga / május 22.

7 13. feladat A család funkciói: biológiai gazdasági társadalmi 3 helyes válasz 2 pont 2 helyes válasz 1 helyes válasz 0 pont 14. feladat a) H b) I c) I d) H e) H f) I 15. feladat A játék tartalma: a) c) A játék témája: b) 6 pont 3 helyes válasz 2 pont 2 helyes válasz 1 helyes válasz 0 pont Szöveges (kifejtendő) feladatok 1. feladat Értelmezze példával illusztrálva a klasszikus kondicionálás menetét! Lehetséges megoldás - A feltétlen inger és a feltétlen válasz stabil kapcsolata a tanulás kezdetekor. (Az éhes kutyának eleséget adunk, nyálazni fog.) - A feltétlen inger és a későbbi feltételes inger időbeli egybeesése. (Az étel és csengő egyidőben kontinuitás = időbeli érintkezés elmélete.) - A semleges inger is kiváltja a kapcsolatot. (A csengő önmagában is kiváltja a nyálelválasztást ingerhelyettesítő = ingerszubsztitúció elmélete.) - Az ismétlések száma határozza meg a kapcsolat erősségét. Értékelés: 1 helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: 1 válaszelem elem pont írásbeli vizsga / május 22.

8 2. feladat Határozza meg a pedagógiai pszichológia fogalmát, tárgyát, feladatát! Lehetséges megoldás - A pedagógiai pszichológia a pszichológiának az az ága, amely a nevelési és oktatási folyamat pszichológiai sajátosságait és törvényszerűségeit vizsgálja. - Tárgya: a nevelési-oktatási folyamat, amit pszichológiai vonatkozásaiban vizsgál. - Feladata: az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése, a pedagógiai folyamat pszichológiai törvényszerűségeinek feltárása és tudatosítása útján. Értékelés: 1 helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: 1 válaszelem elem 3. feladat Jellemezze az óvodáskorú gyermek képzeleti sajátosságait! Lehetséges megoldás - Az érzelem irányítja. - Fantáziahazugság - nincs félrevezetés szándéka. - Legtöbb funkciója - a vágyteljesítés, - a hiányzó ismeretek pótlása, - nagycsoportban: alkotó képzelet-konstruálás. - A képzeleti tevékenység színterei: mesehallgatás, játék, ábrázolás pont Értékelés: 1 helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: 1 válaszelem elem pont 4. feladat Értelmezze a helyi tanterv fogalmát, ismertesse jellemzőit! Lehetséges megoldás - Az iskolákban folyó tényleges oktató-nevelő tevékenységet a helyi tantervek alapján végzik. - Az iskola nevelőközössége készíti a helyi adottságok, sajátosságok figyelembevételével. Tartalmazza: - a tanítás-tanulás célját, követelményeit, - a tantárgyak rendszerét, időkereteit, a szervezési kereteket, - az ellenőrzés, értékelés elfogadott rendszerét, - a taneszközök (tankönyvek) rendszerét. 6 válaszelem 4-5 válaszelem 3-2 válaszelem 1 válaszelem 3 pont 2 pont 0 pont írásbeli vizsga / május 22.

9 3+1 4 pont 5. feladat Mutassa be az utánzás és azonosulás azon jellemzőit, melyeket a szocializáció szempontjából jelentősnek tart! Lehetséges válaszok - Az utánzás a szociális interakciók elemi formája. - Szinte minden szociális kapcsolatban megjelenik, de eltérő mértékben. - Megjelenése függ: o a személyek közötti viszonytól, o a motivációtól, o a személyiség-vonásoktól. - A gyermek csak a számára fontos viselkedést utánozza. - A minta, modell szerepe a gyermek szocializációja szempontjából: o magatartás formálás, o társadalmi normák átszármaztatása, o a gyermekek viselkedésének alakítása, befolyásolása. - A befolyásoló személy pozitív (jutalmazás) vagy negatív (büntetés) megerősítés által éri el célját. - A modell hatékonysága nem mindig feltételezi a személyes interakciót, az utánzás a távollétében vagy pl. a tv. nézése által is létrejöhet. - Az utánzó viselkedésének büntetése és jutalmazása sok ellentmondást hordoz. (Például: túl gyakori büntetés modelléhség, túl gyakori jutalmazás konformizmus. ) Értékelés: 1 helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: 1 válaszelem elem pont írásbeli vizsga / május 22.

10 6. feladat Elemezze a forrásrészlet és pedagógiai pszichológiai ismeretei alapján a játék személyiségfejlesztésben betöltött szerepét! Értelmezze példával illusztrálva a játék sajátosságait! Növekedésem üteme oly messzire elmaradt vágyaim lendületétől, hogy vigasztalás után kényszerültem nézni. Mivel a nap minden órájában rá kellett ébrednem alattvalói mivoltomra, vigasztalásul alattvalókat kerestem én is, akiken uralkodhassam. Így tettem alattvalóimmá hugom babáit, egy-egy balsorsú békát, verebet vagy csigát, amelyeket élve boncolgattam. Kolozsvári Grandpierre Emil Lehetséges megoldás - A játék fogalma: a gyermek szabadon választott tevékenysége, amelyben személyiségének a környezetéhez való viszonya sajátos formában tükröződik. - Az óvodás gyerek legfőbb tevékenysége, fejlesztésének alapvető eszköze. - Hatással van az egész személyiség alakulására: - fejleszti a gyerek képességeit (testi, értelmi, szociális, pl. mozgását), a különböző magatartásformák kialakulását, érzelmeit, erkölcsi tulajdonságait, a közösségi, társas élet szokásainak megismerését, elsajátítását. A tevékenység motívumai: - A gyermeket belső szükséglete, tevékenységi vágya, érdeklődése és a környezetből szerzett különböző hatású élmények feldolgozásának igénye készteti játékra. - A gyerek korlátozott lehetőségei és növekvő igényei, vágyai közötti ellentmondás feloldódik a játékban. Az idézetben az író emlékezik játékainak erre a motívumára. A játék jellemző sajátosságai: - Feszültségoldó és vágyteljesítő (pl. aktivitás, mozgásigény, kíváncsiság, győzni akarás). - Örömforrás erős, kellemes érzelmi állapotot hoz létre. Addig jelent örömet, amíg a feszültséget le nem vezette. - Önkéntesség szabadon választja meg, mit hogyan játsszon. - Játéktudat tudatában van annak, mi a játék, mi a valóság. - A játék komolysága a szerep megszemélyesítését, szerepbeli nevét komolyan veszi. Értékelés: 1 helyes, a fentiekkel tartalmában megegyező megállapítás: 1 válaszelem elem pont írásbeli vizsga / május 22.

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási alapismeretek emelt szint 0921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Társadalomismeret I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 TÁRSADALOMISMERET Néhány szó a Társadalomismeret

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók A vizsgázó

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Pedagógiai Programja KÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelőtestülete 2013. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik a mindenre

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010.

Helyi Nevelési Programja. K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Helyi Nevelési Programja K ÉSZÍTETTE: a Napsugár Óvoda Nevelő testülete 2010. Semminemű más pályán fel nem lelhető élmények és örömök birtokába jutnak azok, akik féltő gonddal és felelősséggel nevelik

Részletesebben

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban, feladataiban

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007.

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1 Igazgatói ajánló... 8 2 Százszorszép Óvodai nevelési

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM... 8 BEVEZETÉS... 8 1.

Részletesebben

Apróságok háza a domboldalon

Apróságok háza a domboldalon Apróságok háza a domboldalon Óvodai Pedagógiai Program Monostorpályi 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Óvodánk bemutatása 6 Az óvodai élet megszervezésének elvei 8 Személyi feltételek: 8 Az óvodapedagógus

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz nevelő-oktató

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma

Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma 2013. Általános iskola helyi tanterve és tananyagtartalma Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely A székhelyintézmény helyi tanterve Tartalom 1. A székhelyintézmény helyi tanterve

Részletesebben