Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató zrt. (a továbbiakban Lízingbeadó) vállalja, hogy az ügyfele (a továbbiakban Lízingbevevő) által kiválasztott, a Lízingszerződésben meghatározott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) megvásárolja és a Lízingszerződésben meghatározott feltételek mellett, lízingbe adja a Lízingbevevő részére. A Gépjármű a futamidő letelte, a lízingdíjak és a maradványérték megfizetése után Lízingbeadó erre vonatkozó külön nyilatkozatával a Lízingbevevő tulajdonába kerül (zárt végű pénzügyi lízing). A Lízingszerződés a Lízingbevevő tulajdonszerzését oly módon is szabályozhatja, hogy a tulajdonjogot a Lízingbevevő csak erre vonatkozó külön nyilatkozata alapján szerzi meg (nyílt végű pénzügyi lízing). A Lízingszerződés megfelel a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. 2. mellékletének 11. pontjában meghatározott szerződésnek. 1.2 Abban az esetben, ha a Lízingszerződésben a Lízingbevevővel egyetemleges felelősséget vállaló természetes vagy jogi személy adóstárs is szerepel szerződő félként (a továbbiakban Társszerződő), akkor ez a személy - a lízing tárgyát képező gépjármű tulajdonjogával kapcsolatos igények és jogosultságok kivételével, - a Lízingszerződés vonatkozásában a Lízingbevevővel azonos jogokkal és kötelezettségekkel bír. A Lízingbeadó a Társszerződővel szemben is jogosult megtenni minden olyan intézkedést, amelynek megtétele egyébként a Lízingbevevővel szemben megilleti. A Lízingszerződésben a Lízingbevevőre történő bármely hivatkozás ettől eltérő rendelkezés hiányában, - értelemszerűen a Társszerződőre is vonatkozik. A Társszerződő köteles tudomásul venni, hogy a Lízingszerződés futamidejének végén a Gépjármű tulajdonjogát minden esetben a Lízingbevevő szerzi meg. 2. A Lízingszerződés tárgya 2.1 Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozza a Gépjármű kiválasztásának, beszerzésének, a Lízingbevevő részére történő átadásának, a Lízingszerződés fennállása alatt történő használatának, illetőleg üzemeltetésének feltételeit, továbbá a lízingdíj összegére, megfizetésének módjára és ütemezésére vonatkozó feltételeket. Jelen ÁSZF, mint elválaszthatatlan melléklet a Lízingszerződés részét képezi. A Lízingszerződés kizárólag az ÁSZF-fel együtt érvényes. 2.2 A Lízingbeadó a Lízingbevevő által kiválasztott és az általa a Lízingszerződésben foglaltak teljesítése érdekében megvásárolt Gépjárművet a Lízingszerződésben meghatározott feltételek mellett a Lízingbevevő részére lízingbe adja, a Lízingbevevő pedig lízingbe veszi. 3. A Lízingszerződés hatályba lépése 3.1 A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírását megelőzően ügyfélminősítést végez, amely során a Lízingbeadó a Lízingbevevő fizetőképességére vonatkozóan tett megállapításai alapján dönt a Lízingszerződés megkötéséről. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződést a Lízingbeadó nevében a Lízingbeadótól kapott meghatalmazás alapján eljáró, a Lízingszerződésen feltüntetett harmadik személy is aláírhatja. 3.2 A Lízingszerződés az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén lép hatályba: a) a Gépjárműre vonatkozó adás-vételi szerződés (a továbbiakban Adásvételi szerződés) és/vagy megrendelés (a továbbiakban Megrendelés) érvényesen aláírásra kerül, b) amennyiben a Lízingbeadó a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként egyéb biztosítéki szerződés(ek) megkötését is előírta, ezen biztosítéki szerződés(ek) hatályba lépése. Abban az esetben, ha a szerződés hatálybalépésére az aláírást követő 15 napon belül nem kerül sor, a Lízingszerződés a felek minden további jognyilatkozata nélkül az aláírását követő 16. napon megszűnik.

2 3.3 Lízingbevevő jogosult a Lízingszerződéstől a vételár Lízingbeadó részéről történő maradéktalan kifizetését megelőzően a Lízingbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő által fizetett szerződéskötési díj amennyiben azt a Lízingbevevő a Lízingszerződés rendelkezései szerint megfizette az ügylet előkészítésének és esetleges finanszírozási költségeinek fedezetéül a Lízingbeadót illeti meg. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy elállási nyilatkozatával egyidejűleg köteles a Lízingbeadónak megfizetni a Lízingszerződés és az arra tekintettel kötött Adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült költségeit és kárait. 3.4 Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés hatálybalépését megelőzően birtokba vette a Gépjárművet, vagy a Lízingbeadó teljesítette a Gépjármű vételárára vonatkozóan fennálló fizetési kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződést a felsorolt hatályba lépési feltételek megvalósulásának elmaradása esetén is hatályosnak tekinteni. 4. A Gépjármű beszerzése 4.1 A Lízingszerződés tárgyát képező Gépjárművet megfelelő gondossággal a Lízingbevevő választja ki és azt a Lízingbeadó vásárolja meg, annak érdekében, hogy a Lízingbevevő részére lízingbe adja. A Megrendelés és/vagy az Adásvételi szerződés aláírásával a Lízingbevevő azt is elismeri, hogy az abban foglaltak szerinti Gépjármű minden szempontból megfelel lízingbe vételi szándékának, tudomásul veszi továbbá, hogy az Adásvételi szerződésben meghatározott körülmények módosulása miatt a Lízingszerződés egyes feltételei (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára stb.) ezen változásokkal összhangban megváltozhatnak. 4.2 A Gépjármű megrendelése csak a Lízingbeadó szerződéses partnereitől, vagy a Lízingbevevő által javasolt és a Lízingbeadó által előzetesen írásban elfogadott szállítótól - a továbbiakban, mint Szállító, - történhet. 4.3 Az Adásvételi szerződésből eredően a vevőt terhelő kötelezettségek teljesítése - a vételár szerződés szerinti kiegyenlítésének kivételével - a Lízingbevevőt terheli. 4.4 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira maga választotta ki, a Lízingbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjármű lízingbeadás céljára történő hasznosíthatóságáért és az Adásvételi Szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek Szállító részéről történő teljesítéséért. E címen a Lízingbevevő a Lízingbeadóval szemben sem a lízingdíj csökkentésére, sem a lízingdíj megfizetésének beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem támaszthat igényt. 4.5 Új (korábban még forgalomba nem helyezett) Gépjármű beszerzése esetén a Gépjármű vételára megfelel az extrákkal kiegészített gyári felszereltséget tartalmazó vételárnak. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a bruttó vételár 10%-át meghaladó értékű extra felszerelés megvásárlását nem vállalja. A Szállító által a Lízingbevevő részére megadott gyári felszereltségen alapuló irányár a Lízingbeadó hozzájárulása nélkül nem haladhatja meg a hivatalos importőr által megadott mindenkor érvényes kiskereskedelmi listaár 105%-át. 4.6 Használt (korábban belföldön vagy külföldön már forgalomba helyezett) Gépjármű beszerzése esetében az adásvételi szerződés aláírása a Gépjármű forgalmi engedélye, és törzskönyve másolatának, szervizkönyvének, eredetiség vizsgálati igazolásának, a Lízingbeadó részéről előzetesen írásban elfogadott Szállító által a Gépjárműről készített állapotfelmérő lap Lízingbeadóhoz történő a benyújtását követően történik.a Lízingbeadó az eladási árat elsősorban a gyári alapszereltségre vonatkozó EUROTAX eladási árának figyelembe vételével vizsgálja. Négy évet meg nem haladó korú Gépjármű esetén a Lízingbeadó legfeljebb az EUROTAX által gyári felszereltség alapján megállapított érték 10%-át elérő értékben vállalja extra felszerelések finanszírozását.

3 5. A Gépjármű vételárának kiegyenlítése és a Gépjármű átadása 5.1 A Gépjármű vételárának kiegyenlítése a Lízingszerződésben szabályozott módon történik. Amennyiben a Lízingszerződés rendelkezései szerint az első lízingdíjnak és ÁFA-nak megfelelő, vagy egyébként a Lízingszerződés alapján a Lízingbeadó részére járó bármely egyéb összeget a Lízingbevevő a Szállító részére fizet ki, ezen összegeket a Lízingbeadó a Szállítóra engedményezi a Gépjármű vételára kiegyenlítésének keretében. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a Gépjármű még ki nem egyenlített vételárát (engedményezés esetén a Gépjármű vételárának a Lízingbevevő által igazoltan a Szállító részére kifizetett összegekkel csökkentett részét) új Gépjármű esetén az 5.2 a)-c) pontban, használt Gépjármű esetén az 5.2 a)-i) pontban foglaltak maradéktalan és együttes teljesülését követően teljesíti a Szállító részére. 5.2 A Lízingbevevő az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén jogosult a Gépjárművet átvenni: a) a Szállító a Lízingbevevő által aláírt Lízingszerződést, továbbá amennyiben azt a Lízingbeadó előírta, az ügylettel kapcsolatos biztosítéki szerződést legalább másolati formában továbbította a Lízingbeadó részére b) a Lízingbeadó részére átadásra kerül a nevére kiállított, a Gépjármű azonosító számát is tartalmazó tételes, szabályos, az Adás-vételi szerződésben foglaltak szerinti végszámla, amelynek fizetendő összegében a Lízingbeadónak járó, de a Lízingbevevő által a Szállítóhoz befizetett összegek is feltüntetésre kerültek, pénzügyileg rendezett megjegyzéssel, (amennyiben a Gépjárművet magánszemély értékesíti, a számlát a tulajdonjog változást igazoló adásvételi szerződések, továbbá a Lízingbevevő által a Szállító részére teljesített befizetéseket igazoló pénzügyi bizonylat helyettesíti) c) az Lízingbevevő részéről maradéktalanul megfizetésre került a szerződéskötési díj, az első lízingdíj és az ÁFA összege, d) a Gépjárműre megkötésre került a jogszabály által előírt kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, e) a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú, teljes körű, és legfeljebb a saját erőnek megfelelő arányú önrészesedést előíró CASCO biztosítással, amelyben kedvezményezettként a Lízingbeadó került feltüntetésre, f) amennyiben a biztosítás nem halasztott díjfizetésű, az első biztosítási időszakra szóló biztosítási díjak a Lízingbevevő részéről befizetésre kerültek, és ezt az Lízingbevevő a Lízingbeadó felé befizetési bizonylattal igazolta g) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek amennyiben van ilyen a biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések és ennek tényét a Lízingbevevő a Lízingbeadó felé számlákkal igazolta. h) a Gépjármű átírása megtörtént, az illetékes okmányiroda igazolta, hogy a finanszírozott gépjármű törzskönyvét a Lízingbeadónak továbbítja. i) a Szállító a Lízingbeadónak továbbította a Lízingbeadó nevére átírt forgalmi engedély másolatát 5.3 A Gépjármű birtokbavétele során a Lízingbevevő egyben a Lízingbeadó képviseletében is eljár. A Gépjármű Lízingbevevő által történő átvétele a Gépjárműnek az adásvételi szerződés teljesítése érdekben történő birtokbavételét is jelenti. A Gépjármű átadását a Lízingbevevő köteles a Szállítóval együttesen a Lízingszerződés mellékletében rögzített formájú átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Lízingbevevő és a Szállító az 5.2 pontban írt feltételek maradéktalan megvalósulásán túl az alábbiakat igazolják: a) a Gépjármű okmányai szabályszerűen kerültek kiállításra és átadásra, b) a Gépjármű megfelel az Adás-vételi szerződésben foglaltaknak, c) a Gépjármű hibátlan, az állapot-felmérési lapon rögzítetteknek megfelelő, kipróbált műszaki állapotban, a Megrendelésben és/vagy az Adás-vételi Szerződésben rögzített tartozékokkal együtt került átadásra, a Lízingbevevő részéről birtokba vételre;

4 d) a Gépjármű rendelkezik az előírt KRESZ tartozékokkal, forgalmi és egyéb okmányai szabályszerűen kiállításra és átadásra kerültek és hatósági jelzései megfelelnek az okmányokban foglaltaknak. e) a Gépjármű érvényes és további feltételek bekövetkezésétől nem függő gépjármű felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik. 5.4 A Lízingbevevő és a Szállító által érvényesen aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvet, továbbá a Gépjármű okmányainak másolatát a Szállító az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláíratását követő 30 napon belül köteles átadni a Lízingbeadó részére. 5.5 Kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos jogosult a Gépjármű törzskönyv átvételére és őrzésére vagy kiállítása felfüggesztésének kérelmezésére. Amennyiben a Gépjármű törzskönyv nélkül került forgalomba helyezésre és a későbbiekben kiállított törzskönyv a Lízingbevevőhöz kerülne, köteles azt haladéktalanul a Lízingbeadó részére átadni, ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. A törzskönyv a Lízingszerződés futamideje alatt a Lízingbeadó, mint a Gépjármű tulajdonosa birtokában marad. 5.6 A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó tulajdonjogát, valamint a Lízingbevevő üzembentartói minőségét a területileg illetékes okmányirodánál átvezettetni. 5.7 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjármű a vételár folyósítását követő 15 naptári napon belül sem kerül átadásra, a Lízingbeadó jogosult mind az Adásvételi szerződéstől, mind a Lízingszerződéstől elállni. Ilyen esetben a Lízingbevevő által fizetett szerződéskötési díj az ügylet előkészítésének és esetleges finanszírozási költségeinek fedezetéül a Lízingbeadót illeti meg. Elállás esetén a Lízingbeadó jogosult esetlegesen felmerült kárait és költségeit az átadás-átvétel meghiúsulásáért felelős féllel szemben érvényesíteni. 6. A Gépjármű üzemeltetése 6.1 A Lízingszerződés időtartama alatt a Lízingbevevő viseli a Gépjármű birtoklásával és üzemeltetésével összefüggő valamennyi költséget és a kárveszélyt, ideértve azokat a károkat is, amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető. A költségek körében viselni köteles a Lízingszerződés hatálya alatt esetlegesen kiszabásra kerülő szabálysértési és egyéb bírságot, és parkolási díjakat valamint a kockázatot. A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, javíttatni, karbantartani, és elvárható gondossággal használni, birtokolni. A Lízingbevevő köteles biztosítani az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése. A Lízingbevevő a Lízingbeadó felé kártérítési felelősséggel tartozik a Gépjármű normál használatot meghaladó értékcsökkenésért, teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, birtokán kívül kerüléséért. 6.2 A Lízingbevevő a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély, érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bekövetkezett bármilyen változást vagy rongálódást köteles az illetékes hatóságnak és a Lízingbeadónak az arról való tudomásszerzést követő 5 napon belül bejelenteni, illetőleg üzembentartói minőségénél fogva a szükséges adatmódosítással kapcsolatban eljárni. 6.3 A Lízingbeadó jelen ÁSZF-ben foglalt felhatalmazása alapján a Lízingbevevő jogosult és egyben köteles a Gépjármű kezelési útmutatójában, szervizkönyvében vagy szervizfüzetében előírt időpontokban a garanciális vizsgálatokat, műszaki állapot ellenőrzést és javításokat, illetve az időszakos műszaki vizsgálatot elvégeztetni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű javítása új gépjármű esetén kizárólag a Szállító hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető el.

5 6.4 A Lízingbevevő köteles a Gépjárművet rendeltetésszerűen használni. Kizárólag a Lízingbeadó előzetes engedélyével lehet a Gépjárművet verseny, oktatás, taxi, illetőleg bármely más olyan célra felhasználni, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó elhasználódáshoz vezethet. A Lízingbevevő vétkességtől függetlenül köteles a Gépjármű meghibásodását vagy rongálódását, saját költségén a károsodást megelőző állapot szerint helyreállíttatni. A Lízingbevevő az ennek elmulasztásából eredő károkért a Lízingbeadónak kártérítési felelősséggel tartozik. Ugyancsak kártérítési felelősséggel tartozik a Lízingbevevő azért a kárért, ami a Lízingbeadót amiatt éri, hogy a Gépjármű piaci értéke elmarad a Gépjárművel azonos típusú (típus és modell azonosítójú) és életkorú gépjárművek átlagos piaci értékétől, függetlenül attól, hogy a Gépjármű megfelel-e a forgalmi- és üzembiztonsági előírásoknak, üzemkész és hibamentes állapotban van-e. Vitás esetben a Lízingbevevő független minőségvizsgáló szerv (a Lízingbeadó által elfogadott igazságügyi Gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. 6.5 A Lízingbevevő a Gépjárművön az átadás-átvételkori állapothoz képest utólagos beépítést, változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Lízingbeadó előzetes írásos engedélye alapján, kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Lízingbeadó írásos felhatalmazása nélkül a hatósági átalakítási engedély nem jogosítja fel Lízingbevevőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Lízingbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető. 6.6 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a beépítéseken és átalakításokon írásos beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és különösen a Lízingszerződés megszűnésekor a Lízingbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Lízingbevevő költségére a visszaállítást elvégeztetni. 6.7 A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szüneteltetésével, illetőleg a Gépjármű megsemmisülésével összefüggésben keletkezett bármely kár a Lízingbevevőt terheli, és nem érinti a Lízingbevevő lízingdíj fizetési kötelezettségét. 6.8 A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a Lízingbeadó nem köteles cseregépjárművet biztosítani, illetőleg a Gépjármű helyébe lépő értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani. 6.9 A Lízingbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Gépjármű kizárólag a CASCO biztosításban megjelölt országokba vihető ki. 7. Kellékszavatossági jogok és kockázatviselés 7.1 A Lízingbevevő kijelenti, hogy a Lízingszerződés tárgyát képező Gépjárművet saját céljaira maga választotta ki, azt a Lízingbeadó kizárólag a vele kötött Lízingszerződés teljesítése érdekében vásárolta meg. Fentiek értelmében, abban az esetben, ha az Adásvételi szerződésben foglalt és a Lízingszerződésben szabályozott kötelezettségeit a Szállító vagy a Lízingbevevő maradéktalanul nem teljesíti - különösen, ha akár a Szállítónak, akár a Lízingbevevőnek felróható ok miatt a Gépjármű átadása meghiúsul, vagy késedelmet szenved, - a Lízingbevevő és a Szállító felmerült kártérítési igényüket a hibás féllel szemben közvetlenül érvényesítik. 7.2 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadót semmiféle felelősség nem terheli a Gépjármű származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól. A Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött Adásvételi szerződésben számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása mellett, - a Lízingbevevőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Lízingbevevőt ezen jogoknak közvetlenül a Szállítóval szemben történő érvényesítésére. Az Adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban a Lízingbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal.

6 Amennyiben a Lízingbeadót perbe hívják a Szállító és a Lízingbevevő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy egyéb, az Adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos jogvitában, úgy annak költségeit a Lízingbevevő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő minden kár a Lízingbevevőt terheli. 8. Biztosítás és biztosítási események 8.1 A Lízingbevevő köteles a birtokbaadással egyidejűleg a Gépjárműre a gépjármű felelősségbiztosítást és a Lízingbeadó kedvezményezetti jogállása mellett a CASCO biztosítást megkötni és a Lízingszerződés megszűnéséig gondoskodni annak fenntartásáról. Lízingbevevő köteles meggyőződni arról, hogy a birtokbaadás időpontjában aláírt biztosítási ajánlat alapján a biztosítás létrejött-e. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a biztosítási szerződés hiányából eredő károkat ideértve a Lízingbeadónál ezzel kapcsolatosan felmerülő károkat is viselni köteles, függetlenül attól, hogy a biztosítási szerződés létrejöttének elmaradása kinek róható fel. 8.2 A Lízingbevevő függetlenül attól, hogy a kárrendezés gépjármű felelősségbiztosítás vagy casco keretében történik köteles a káresemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a biztosítótársaságnak és a Lízingbeadónak, valamint lopáskár esetén a területileg illetékes rendőrkapitányságnak egyidejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű eltulajdonítása vagy totálkár esetén a bekövetkező káresemény a Lízingszerződés megszűnéséhez vezet. Egyéb káresemény bekövetkezése a Lízingszerződés hatályát nem érinti. A Lízingbevevő bármely káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni a Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében az ÁSZF jelen fejezetében foglaltak szerint eljárni. 8.3 A Lízingbevevő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkezésekor a Lízingbeadó által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és a Lízingbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogy a káreseményt szenvedett Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg ismeretében rendelhető meg. 8.4 A Lízingbeadó a Lízingszerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény kapcsán a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével felhatalmazhatja a helyreállítást végző szervizt. A Lízingbevevő erre irányuló kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv, valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának csatolásával nyújthat be a Lízingbeadóhoz. 8.5 Amennyiben a biztosítótársaság a Lízingbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Lízingbeadó a Gépjármű helyreállításának igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek, amennyiben a helyreállítást a Lízingbevevő a szerviznek megelőlegezte és ezt a Lízingbeadó felé hitelt érdemlően igazolja, a Lízingbevevőnek kifizeti. A Gépjármű megsemmisülése esetén a Lízingbeadó nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállítására vagy pótlására fordítani. 8.6 Biztosítási esemény esetén az önrészt a Lízingbevevő köteles megfizetni, illetve a Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Lízingbevevő köteles az avultatás összegének megfizetésére is. A Lízingszerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Lízingbeadót illetik meg, mely összegek a Lízingbevevő tartozásait csökkentik. 8.7 Abban az esetben, ha a káresemény során bekövetkezett kár összege a Gépjármű értékéhez viszonyítva különösen magas, akkor a Lízingbeadó a saját megítélése alapján, kockázatai csökkentése érdekében jogosult a biztosító által kifizetett összeget a Lízingbevevő tőketartozásainak arányos esetlegesen a Lízingszerződés megszűnését is eredményező csökkentésére fordítani.

7 9. A Lízingszerződéssel kapcsolatos díjak, költségek 9.1 A Lízingbevevő a Lízingszerződés hatálya alatt a Lízingszerződésben meghatározott mértékű lízingdíjat köteles megfizetni, a Lízingszerződésben meghatározott ütemezés szerint. A lízingdíj a Lízingszerződésben rögzített tőke- és kamatrészből tevődik össze. A Felek megállapodnak, hogy a lízingdíjak vonatkozásában az elszámolási időszak a Lízingszerződés fizetési ütemtervében meghatározott lízingdíjak esedékessége közötti időszak. Az elszámolási időszak utolsó napja a lízingdíj esedékességének napja, ami egyben a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Lízingszerződés szerint ügyletindításkor fizetendő induló lízingdíj elszámolási időszaka a Lízingszerződés szerinti átadás-átvétel napja, ami egyben a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontja is. A Felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő az induló lízingdíjat a teljesítési időponttal azonos időpontban fizeti meg. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha Lízingszerződés a fizetendő lízingdíjak összegét a Lízingbeadó által az 5.1. pont szerint kiegyenlítésre kerülő szállítói számla pénznemétől eltérő pénznemben határozza meg, úgy a szállítói számla kifizetéséig bekövetkező esetleges árfolyamváltozás következtében a lízingdíjak Lízingszerződés pénznemében (a lízing pénznemében) megállapított tőkeösszege a szállítói számla pénznemében kifejezett lízingdíj tőkeösszeg alapján az alábbi összefüggés szerinti konverzió alapján. megváltozhat. ahol A szerz A szla a 0 A szerz a 0 A szla a lízingdíjak a lízing Lízingszerződés szerinti pénznemében kifejezett tőkeösszege a lízingdíjak szállítói számla pénznemében kifejezett tőkeösszege a lízing Lízingszerződés szerinti pénzneme és a szállítói számla pénzneme közötti konverziós árfolyam az alábbi táblázat szerinti tartalommal Szállítói számla Lízing a 0 pénzneme pénzneme HUF Deviza A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által jegyzett deviza I. vételi árfolyam reciproka Deviza HUF A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által jegyzett deviza I. eladási árfolyam Deviza(1) Deviza(2) A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által deviza(1)- re jegyzett deviza I. eladási és deviza(2)-re deviza I. vételi árfolyam hányadosa A lízingdíjak tőkeösszegének a lízing pénznemében megállapított értéke megváltozásával egyidejűleg a lízingdíjak összege is ismételten megállapításra kerül. A tőkeösszeg és ezzel egyidejűleg a lízingdíjak összegének fentiek szerinti megváltozásáról a Lízingbeadó a szállítói számla kiegyenlítését követően haladéktalanul írásban értesíti a Lízingbevevőt. Lízingbevevő a lízingdíjak tőkeösszegének és a lízingdíjaknak a fentiek szerinti korrekcióját szerződésmódosítás nélkül, az erre vonatkozó értesítés kézhezvételével elfogadja. Ha a Lízingszerződés a lízingdíjat devizában állapítja meg, annak megfizetése a felek ettől eltérő megállapodásának hiányában forintban történik. A deviza forintra történő átváltása az esedékesség napját megelőző hónap 12. napjára (ha ez a nap nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapra) a K&H Bank Rt. által az adott devizanemre jegyzett deviza I. eladási árfolyam alapján az alábbi képlet szerint megállapított árfolyammal történik. napok ( BUBOR(1 hó) irányadó _ kamatláb(1 hó) 0,08) Árfolyam ( Fwd ) Árfolyam (1) Árfolyam (1) napok ( irányadó _ kamatláb(1 hó) 0,08)

8 ahol Árfolyam(1) - az esedékesség napját megelőző hónap 12. napjára (ha ez a nap nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapra) a K&H Bank Rt. által az adott devizára jegyzett deviza I. eladási árfolyam Napok - az esedékesség napját megelőző hónap 12. napja (ha ez a nap nem banki munkanap, az azt követő banki munkanap) és az esedékesség hónapjának 1. munkanapja közötti időtartam hossza napokban irányadó kamatláb = az alkalmazott devizanemre vonatkozó egy hónapos lejáratra jegyzett LIBOR LIBOR : a londoni bankközi piacon jegyzett, a British Bankers Association vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti, amely a Reuters monitor megfelelő oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) az alkalmazott kamatlábra irányadó LIBOR-ként megjelenik. BUBOR : azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti, amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg és a Reuters monitor 'BUBOR' oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. A Lízingbevevő a lízingdíjat abban az esetben is a fizetési ütemezésben megjelölt határidőben köteles megfizetni, ha a fizetési határidőig bármely okból nem kapja kézhez a Lízingbeadó által kiállított számlát. A Lízingbevevő nem hivatkozhat a számla átvételének esetleges késedelmére fizetési késedelme kimentéseként. Az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Lízingbevevő köteles viselni. 9.2 A lízingdíjon túl a Lízingbevevő a Lízingszerződésben és a Lízingbeadó mindenkor érvényes kondíciós listájában (a továbbiakban Kondíciós lista) megállapított díjak megfizetésére is köteles. 9.3 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha Lízingszerződés a fizetendő lízingdíjak összegét a Lízingbeadó által az 5.1. pont szerint kiegyenlítésre kerülő szállítói számla pénznemétől eltérő pénznemben határozza meg, úgy a szállítói számla kifizetéséig bekövetkező esetleges árfolyamváltozás következtében a lízingdíjak Lízingszerződés pénznemében (a lízing pénznemében) megállapított tőkeösszege a szállítói számla pénznemében kifejezett lízingdíj tőkeösszeg alapján az alábbi összefüggés szerinti konverzió alapján megváltozhat. ahol A szerz A szla a 0 A szerz a 0 A szla a lízingdíjak a lízing Lízingszerződés szerinti pénznemében kifejezett tőkeösszege a lízingdíjak szállítói számla pénznemében kifejezett tőkeösszege a lízing Lízingszerződés szerinti pénzneme és a szállítói számla pénzneme közötti konverziós árfolyam az alábbi táblázat szerinti tartalommal Szállítói számla Lízing a 0 pénzneme pénzneme HUF Deviza A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által jegyzett deviza I. vételi árfolyam reciproka Deviza HUF A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által jegyzett deviza I. eladási árfolyam Deviza(1) Deviza(2) A folyósítás napján a K&H Bank Rt. által deviza(1)- re jegyzett deviza I. eladási és deviza(2)-re deviza I. vételi árfolyam hányadosa

9 A lízingdíjak tőkeösszegének a lízing pénznemében megállapított értéke megváltozásával egyidejűleg a lízingdíjak összege is ismételten megállapításra kerül. A tőkeösszeg és ezzel egyidejűleg a lízingdíjak összegének fentiek szerinti megváltozásáról a Lízingbeadó a szállítói számla kiegyenlítését követően haladéktalanul írásban értesíti a Lízingbevevőt. Lízingbevevő a lízingdíjak tőkeösszegének és a lízingdíjaknak a fentiek szerinti korrekcióját szerződésmódosítás nélkül, az erre vonatkozó értesítés kézhezvételével elfogadja. 9.4 A Lízingbeadó terhére kiszabásra kerülő vagyonszerzési illetéket a Lízingbevevő köteles megfizetni. Ugyancsak a Lízingbevevőt terheli a Gépjárművel kapcsolatos törzskönyv és címke kiállításának költségének, a súlyadónak és a kötelező és Casco biztosítások díjainak megfizetése. A biztosítási díjak összegének megfizetése a biztosítási szerződésben foglaltak szerint, illetőleg abban az esetben, ha a biztosítást a Lízingbeadó köti meg, a Lízingbeadó által a lízingdíj megfizetésére vonatkozó számla kiküldésével egyidejűleg megküldött számla ellenében, az ott megjelölt határidőben esedékesek. 9.5 A Lízingbevevőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve a Gépjárműre tekintettel kiszabott bírságok, díjak, közterhek, valamint a Gépjármű bárminemű átalakításával kapcsolatosan kirótt bírság, vámpótlék, stb. megfizetését is. Amennyiben a Gépjármű Megrendelésben foglaltak szerint kiállított végszámlája nem tartalmazza a vizsgáztatás, forgalomba helyezés, a KRESZ tartozékok, az okmányok kiállítása, a rendszám, valamint a CASCO biztosításban előírt védelmi berendezés költségeit, úgy azt a Lízingbevevő a Szállítónak az ÁSZF jelen pontja alapján, az Adásvételi szerződés keretein kívül köteles megtéríteni. 9.6 Ha a Lízingszerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó egyenlítene ki, annak összegét a Lízingbevevő az erre vonatkozó értesítést követően haladéktalanul köteles megfizetni a Lízingbeadó részére. 9.7 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit mindaddig a Lízingszerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni - ideértve azt az időszakot is, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni - amíg Lízingszerződés a 13. pontban szabályozottak szerint meg nem szűnik. 9.8 Amennyiben a Lízingbeadónak a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Lízingbevevő érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások beszedésével, akár a Gépjármű Lízingbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a Lízingszerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, akár egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat a Lízingbevevő köteles haladéktalanul megtéríteni. 9.9 A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén Lízingbeadó a késedelem időtartamára a késedelmesen teljesített összeg után a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamat címén. Abban az esetben, ha a lízingdíj fizetése a felek Lízingszerződésben foglalt megállapodása szerint devizában történik, úgy késedelem esetén a késedelmesen megfizetett devizaösszegek után a Lízingbevevő a Lízingszerződésben megjelölt mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles A Lízingbevevő a lízingdíjat és a kezelési költséget, továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget a Lízingszerződésben foglalt esedékességi időpontokban, ennek hiányában a Lízingbeadó felhívására az alábbiak szerint köteles megfizetni: a) a Lízingbeadó K&H Bank Rt.-nél vezetett bankszámlájára, vagy a Lízingbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlára történő átutalással vagy, illetőleg csoportos beszedési megbízás alkalmazásával vagy b) postai készpénz befizetési utalványon a szerződés azonosító számának megadásával, vagy c) a Lízingbeadó székhelyén az ügyfélfogadási idő alatt pénztári befizetéssel.

10 9.11 A Lízingszerződés alapján nyújtott szolgáltatás az évi CXII. tv. rendelkezései szerinti pénzügyi szolgáltatás, ennek következtében az ÁSZF elfogadásának időpontjában irányadó jogszabályok megváltozásáig - a felszámított szerződéskötési díj, ügyleti és késedelmi kamat, valamint átvállalási, módosítási és lezárási díj tárgyi ÁFA mentes A Lízingbeadó a Lízingbevevő által részére megfizetett összegeket - a Lízingbevevő részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában, - az alábbi sorrendben tudja be követeléseibe: a) elmaradt biztosítási díj b) költségek, c) a Lízingszerződés szerinti díjak, d) késedelmi kamatok, e) lízingdíj kamat tartalma, f) lízingdíj tőke tartalma. 10. A Lízingdíj megváltoztatása 10.1 Abban az esetben, ha a Lízingbeadó az alábbiakban megjelölt költségeket az Adásvételi szerződés szerinti vételáron felül, közvetlenül a Szállítónak fizeti meg, úgy ezen összegeket a Lízingbevevővel szemben a lízingdíjban érvényesíti. Tekintettel arra, hogy ezen összegeket a Lízingbeadó a Lízingszerződés megkötésekor rajta kívülálló okokból még nem ismeri, ezért a Lízingbeadó a Lízingszerződés aláírását követően az alábbi tételek ismeretében a lízingdíjat ismételten megállapítja és erről a Lízingbevevőt írásban értesíti. A lízingdíj jelen pont szerinti megváltozását az alábbi tényezők okozhatják: - a Gépjármű üzembehelyezésével kapcsolatosan felmerülő költségek, illetve - a Gépjármű Lízingbeadó általi megrendelésének időpontja és a Szállító általi tényleges átadás időpontja közötti esetleges beszerzési árváltozás. A Lízingbevevő a Lízingdíj összegének a fenti költségek miatti módosítását a Lízingszerződés aláírásával fogadja el, így az a Lízingbevevőre külön szerződésmódosítás nélkül kötelezővé válik A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a 9.3. pontban foglaltak alapján a Lízingbeadó a lízingdíjak megállapításának alapjául szolgáló, a lízingdíjak pénznemében kifejezett tőkeösszeget - amennyiben a lízingdíj megállapítás pénzneme a szállítói számla pénznemétől eltér az időközi árfolyamváltozás következményeképpen vételár kifizetésével egyidejűleg módosítja, ezzel a lízingdíjak összege is megváltozik. A Lízingbevevő elfogadja, hogy ezzel egyidejűleg a Lízingbeadó a lízingdíj fizetésének időpontjait is a vételárfizetés időpontjának ismeretében ismételten megállapítja, ezzel a lízingdíjak összegét az ügyleti kamatláb változatlanul hagyása mellett módosítja. A módosított fizetési ütemezésről a Lízingbeadó a Lízingbevevőt a birtokba adást követő első díjfizetési esedékességet megelőzően értesíti A Lízingbeadó a Lízingszerződésben illetőleg a 10.2 pontban foglaltak szerint megállapított lízingdíjat a Lízingszerződésben megjelölt referencia kamatláb megváltozásával összhangban jogosult megváltoztatni. A lízingdíj megváltozásáról és a megváltozott összegű lízingdíj első alkalommal történő esedékességéről a Lízingbeadó értesíti a Lízingbevevőt A lízingdíj fentiek szerinti megváltoztatását a Lízingbevevő szerződésmódosítás, illetőleg minden egyéb értesítés nélkül a számla kézhezvételével elfogadja. 11. Előtörlesztés 11.1 A Lízingbevevő köteles előtörlesztési szándékáról a Lízingbeadót a tervezett befizetését megelőzően 30 munkanappal írásban értesíteni. Az előtörlesztett összeg a még esedékessé nem vált tőketartozást csökkenti oly módon, hogy a lízingdíjak száma és esedékességük időpontja nem változik, a fizetendő lízingdíj összege és annak tőke-kamat megbontás aránya ismételten megállapításra kerül.

11 Devizában megállapított lízingdíjnak a szerződés megszűnéséhez vezető forintban történő előtörlesztése esetén a deviza forintra történő átváltása a 9.3 pontban foglaltaktól eltérően napi árfolyamon, azaz a K&H Bank Rt. által az adott pénznemre a törlesztés napján jegyzett deviza eladási árfolyamán történik A 30 napos előzetes írásbeli értesítés elmulasztása esetén az esedékesség előtt, illetőleg az esedékes lízingdíjat meghaladó mértékben megfizetett összeg túlfizetésnek minősül, azt a Lízingbeadó függő számlán helyezheti el és esedékességkor a következő lízingdíjba beszámítja. Amennyiben a túlfizetés mértéke meghaladja a soron következő lízingdíj összegét, abban az esetben a fennmaradó összeg mindaddig függő számlán marad, amíg az időről időre fizetendő lízingdíjakba maradéktalanul beszámításra nem kerül. Amennyiben a túlfizetés eléri vagy meghaladja a Lízingbevevő Lízingbeadóval szemben a Lízingszerződés alapján fennálló teljes tartozását, abban az esetben a soron következő esedékesség időpontjában a Lízingbeadó a túlfizetés összegét beszámítja a teljes követelésébe, és a Lízingszerződés megszűnése mellett a Lízingbevevővel a 14. pontban foglaltak szerint elszámol. 12. A Lízingbevevő egyéb kötelmei 12.1 A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Lízingbeadó tulajdonát sérelem ne érje. A Lízingbevevő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem zálogosíthatja, a Lízingbeadó kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát harmadik személynek (magánszemély Lízingbevevő esetén kivételt képez ez alól a vele közös háztartásban élő vezetői engedéllyel rendelkező nagykorú közeli hozzátartozó) át nem engedheti. Amennyiben a Lízingbeadó erre engedélyt ad, a Lízingbevevő a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős A Lízingbevevő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása, végrehajtási eljárásba vonása, valamint a nem magánszemély Lízingbevevő ellen induló végelszámolási, felszámolási, csődeljárás veszélye esetén vagy bekövetkeztekor köteles a Lízingbeadót haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felhívására bármely, a Lízingszerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és okiratot a Lízingbeadó rendelkezésére bocsátani A Lízingbeadó jogosult a Lízingszerződés rendelkezéseinek - különösen azon rendelkezéseknek, amelyek megszegése azonnali hatályú felmondáshoz vezethet, - betartását ellenőrizni, amely jog gyakorlását Lízingbevevő biztosítani köteles. 13. A Lízingszerződés megszűnése 13.1 A Lízingszerződés (i) a Lízingbevevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével, (ii) a Gépjármű megsemmisülésével, (iii) a Lízingbeadó azonnali hatályú felmondásával vagy (iii) a Lízingbevevő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg A Lízingszerződés a Lízingbevevő részéről egyoldalúan nem mondható fel, a Lízingszerződésnek a Lízingbevevő által kezdeményezett megszüntetésére kizárólag a 11. pontban szabályozott előtörlesztés esetén kerülhet sor Abban az esetben, ha a Lízingszerződés zárt végű pénzügyi lízingszerződés, a Lízingbevevő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbeadó írásbeli nyilatkozatot állít ki arról, hogy a Lízingbevevő megszerezte a Gépjármű korlátozásmentes tulajdonjogát A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az a káresemény, amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy gazdasági totálkárt szenved. Ha a Gépjárművet eltulajdonítják, abban az esetben a rendőrségi

12 feljelentésről szóló jegyzőkönyvnek, ha a Gépjármű totálkárt szenved, akkor a biztosító totálkárra vonatkozó határozatának Lízingbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg a Gépjármű megsemmisülésének, és egyben a Lízingszerződés megszűnésének időpontja. Ennek megfelelően a Lízingbevevő a káresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles teljesíteni a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségét az alábbi bekezdésben szabályozottak figyelembevételével. A Gépjármű megsemmisülése esetén a Lízingszerződés a káresemény bekövetkezésének időpontjában, azaz visszamenőleges hatállyal szűnik meg. A Lízingszerződés aláírásával a felek megállapodnak abban, hogy a Lízingszerződésnek a Gépjármű megsemmisülése következtében történő megszűnésével egyidejűleg minden kifejezetten erre irányuló külön jognyilatkozatuk nélkül a megszűnt Lízingszerződésből eredő tartozások megfizetésére részletfizetési megállapodást kötnek, amelyet az elszámolás megküldését követően foglalnak írásba. A részletfizetési megállapodás alapján fizetendő havi részletek összege és fizetési esedékessége megegyezik a megszűnt Lízingszerződés fizetési ütemezésében rögzített összegekkel és fizetési időpontokkal, függetlenül attól, hogy a Lízingszerződést lezáró elszámolást a Lízingbeadó átadta-e már a Lízingbevevő részére. A Lízingbevevőnek a Lízingszerződés futamidő lejárta előtti megszűnéséből eredően keletkezett egy összegű fizetési kötelezettségét a Lízingbeadó a részletfizetési megállapodás létrejöttét követően, utólag, a rendőrségi feljelentés, illetőleg a biztosító totálkárt megállapító határozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a 14. pont szerinti elszámolás megküldésével közli. Az elszámolás ismeretében bármelyik fél igényelheti a jelen pont szerinti részletfizetési megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem teljesíti a jelen pont szerint létrejött részletfizetési megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, a Lízingbeadó jogosult a részletfizetési megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondással a Lízingbevevőnek a megszűnt Lízingszerződésből eredő, 14.2 pontban foglaltak szerint megállapított fizetési kötelezettsége egy összegben, azonnali hatállyal esedékessé válik A Lízingbevevő a Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait az elszámolás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles átadni a Lízingbeadó képviselője részére. Amennyiben a Lízingbevevő nem gondoskodott a gazdaságosan nem helyreállítható Gépjárműnek a Lízingbeadó által megjelölt telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Lízingbeadó a Lízingbevevő költségére elvégezteti A Lízingbeadó a Lízingszerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha: a) a Lízingbevevő az ÁSZF 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.9, 8.1, 8.2, 12.1, 12.2 és 12.3 pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül, b) a Lízingbevevő jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme a 15 napot meghaladja, c) a Lízingbevevő vagy a dologi adós megszegi a Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítására szolgáló biztosítéki szerződést, d) A Lízingbevevő a Lízingbeadó által előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének a Lízingbeadó erre irányuló felhívásában foglaltak ellenére sem tesz eleget, e) a Gépjármű káresemény folytán jelentős értékvesztést szenved, vagy az időközben bekövetkező árfolyamváltozások hatására a Gépjármű fedezeti értéke jelentős mértékben lecsökken és a Lízingbevevő nem gondoskodik a Lízingbeadó részéről elfogadható mértékű biztosíték nyújtásáról f) a nem magánszemély Lízingbevevő ellen felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik személy, illetve ha az ilyen Lízingbevevő csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményezett önmaga ellen, g) a Lízingbevevő ellen végrehajtási eljárás indult h) a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát szerződésszegés miatt a Lízingbeadó jogosult felmondani,

13 i) az Üzletszabályzat általános részében meghatározott egyéb esetekben A Lízingszerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a Lízingbeadó felhívására a Lízingbeadó Lízingszerződésre tekintettel felmerült valamennyi követelését (ideértve az elmaradt lízingdíjak, továbbá a késedelmi kamat összegét, a lízingdíj hátralékos tőkerészét, a szerződésre tekintettel fizetendő díjakat, valamint a Lízingbeadó érdekkörében a Lízingszerződés idő előtti felmondására tekintettel felmerült költségeket) a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni A Lízingszerződés azonnali hatállyal történő felmondás miatt történő megszűnése esetén a Lízingbevevő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga is megszűnik, és köteles azt tartozékaival és okmányaival együtt a felmondás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a Lízingbeadó részére átadni. Amennyiben Lízingbevevő birtokba adási kötelezettségének nem tesz eleget, a Lízingbeadó jogosult a Gépjárművet a Lízingbevevő költségére a) birtokba venni és elszállíttatni, b) jogosulatlan használatát megakadályozni, c) hatósági engedélyeinek visszavonásáról intézkedni A Gépjárművet a Lízingbevevő a jelen ÁSZF 6.4. pontjában rögzítettek szerinti normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Lízingbeadó részére. Amennyiben a normál állapot nem biztosított, a Lízingbeadó ebből származó kárát jogosult Lízingbevevővel szemben érvényesíteni Abban az esetben, ha a Lízingszerződés a Lízingbevevő halála miatt szűnik meg, a Lízingbeadó a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökösökkel számol el. 14. Elszámolás 14.1 A Lízingbeadó a Lízingbevevő számára minden naptári évről a tárgyévet követő január 31-ig tételes elszámolást küld A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondása vagy futamidő lejárata előtti megszüntetése esetén a Lízingbeadó a szerződés megszűnésének időpontjára tételes elszámolást készít. Az elszámolás tartalmazza a Lízingbeadónak a Lízingbevevővel szemben ezen időpontban fennálló követeléseit jogcím szerint, illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő tényezőket. A Lízingbeadó Lízingbevevővel szemben fennálló követeléseivel szembe állítja a visszaszármaztatott Gépjármű értékesítéséből ténylegesen befolyt, illetőleg a biztosító által a Lízingbeadó részére a Gépjárműre tekintettel folyósított összeget. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Lízingbeadó a Gépjármű értékesítését követően, az abból befolyó, a számláján jóváírt vételár összegének ismeretében azonban a birtokbavétel időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. A Lízingbeadó a Gépjármű értékesítésére határidőt nem vállal, az elszámolás kézhezvétele és a vételárösszegnek a Lízingbeadó számláján történő jóváírásáig eltelt időszakban a Lízingbevevő viseli finanszírozási és egyéb kockázatokat, azaz a Lízingszerződés szerinti kamat fizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után folyamatosan fennáll Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni. 15. Nyílt végű pénzügyi lízingre vonatkozó eltérő rendelkezések 15.1 Abban az esetben, ha a szerződő felek a Lízingszerződésben úgy állapodnak meg, hogy a Lízingszerződés nyílt végű pénzügyi lízingnek minősül, a Lízingbevevő az utolsó lízingdíj esedékességét 15 nappal megelőzően köteles a Lízingbeadó felé írásban nyilatkozni, meg kívánja-e szerezni a futamidő végén a Gépjármű tulajdonjogát, illetőleg meg kíván-e jelölni harmadik személyt, aki a Gépjárművön a maradványérték megfizetésével tulajdont szerez. Amennyiben a maradványérték a Lízingszerződésben megjelölt határidőre nem kerül megfizetésre, úgy a Lízingbevevő a Gépjárműre

14 vonatkozó tulajdonszerzési, vevőkijelölési jogosultságát elveszti és köteles a Gépjárművet a 15.3 pontban szabályozottak szerint a Lízingbeadónak visszaszolgáltatni Amennyiben a Lízingbevevő élni kíván a Gépjármű tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogosultságával, úgy a lízingíjak, valamint a maradványérték, továbbá a Lízingbeadó esetleges egyéb Lízingszerződésből eredő követelései maradéktalan megfizetését követően a Lízingbeadó a szerződés lezárásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a Lízingbevevő felé a Gépjármű tulajdonjogának a Lízingbevevő részére történő átruházásról. Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a Gépjármű tulajdonjogát nem kívánja megszerezni, azonban a tulajdonjog megszerzőjeként harmadik személyt jelöl meg, úgy ez a személy a Gépjármű tulajdonjogát a maradványérték megfizetésével szerzi meg. A Lízingbeadó a Gépjármű tulajdonjogának a Lízingbevevő által megjelölt harmadik személy részére történő átruházásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát akkor adja ki, ha a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredően a Lízingbeadóval szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, továbbá a Lízingbevevő által kijelölt harmadik személy a Lízingbeadó részére megfizette a maradványérték teljes összegét Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a fenti határidőre nyilatkozatot nem tesz, illetőleg úgy nyilatkozik, hogy tulajdont szerezni nem kíván, illetőleg vevőkijelölési jogával nem kíván élni, úgy a futamidő végén köteles a Gépjárművet annak valamennyi okmányával és tartozékával együtt a Lízingbeadó részére visszaszolgáltatni. Ennek elmulasztása esetén a Lízingbevevő jogosult a jelen ÁSZF 13.4 pontjában foglalt jogosultságaival élni Abban az esetben, ha a Lízingbevevő a jelen ÁSZF 11.1 pontjában szabályozottak szerint nyilatkozatot tesz a lízingdíjak teljes összegére vonatkozó előtörlesztési szándékáról, úgy az erre vonatkozó nyilatkozattal egyidejűleg köteles írásban nyilatkozni a Lízingbeadó felé kíván-e élni a Gépjármű tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogosultságával vagy megjelölni azt a harmadik személyt, aki a tulajdonszerzési jogot gyakorolja. A Gépjármű tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos szabályok egyebekben megegyeznek a fent rögzítettekkel. Abban az esetben, ha a Lízingbeadó előtörlesztési szándékáról nem tesz előzetesen nyilatkozatot, azonban az előtörlesztett összeg eléri a Lízingbeadóval szemben fennálló teljes tartozásának összegét, így a Lízingszerződés a 11.2 pontban szabályozottak szerint megszüntetésre kerülhet, a Lízingbeadó az előtörlesztés összegének kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozattételre hívja fel a Lízingbevevőt. A Lízingbevevő a tulajdonszerzésére, illetőleg a vevőkijelölésre vonatkozó nyilatkozatát a felhívás kézhezvételét követő 5 napon belül köteles megtenni, ugyanezen határidőre köteles amennyiben azt az előtörlesztett összeg nem tartalmazta megfizetni a Lízingszerződés szerinti maradványértéket. Ezt követően a Gépjármű tulajdonjoga a 15.2 pontban szabályozottak szerint száll át a Lízingbevevőre vagy az általa kijelölt harmadik személyre. Ha a Lízingbevevő a fenti határidőn belül nyilatkozatot nem tesz, tulajdonszerzési, vevőkijelölési jogát elveszti és köteles a Gépjárművet a 15.3 pontban foglaltak szerint visszaszolgáltatni. Ilyen esetben, ha az előtörlesztett összeg a maradványértéket is tartalmazta, úgy azt a Lízingbeadó mint túlfizetett összeget a Gépjármű birtokbavételét követően a Lízingbevevő részére visszafizeti. 16. Záró rendelkezések A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy Lízingbeadó Lízingszerződésből származó jogait és követeléseit - a Lízingbevevő értesítése mellett, - változatlan feltételekkel harmadik félre ruházhatja. K H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató zrt.

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz

Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A gépjármű megvásárlása céljából nyújtott kölcsönre vonatkozó szerződés (a továbbiakban, Kölcsönszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű tárgyában kötött bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Bérleti szerződés, - alapján a K&H Autópark

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű vásárlási kölcsönszerződés - a továbbiakban, mint Kölcsönszerződés, - alapján a K&H Pannonlízing

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S

Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S S Z E M É L Y G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. Név: Cím:

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Az ingatlanon fennálló terhek rendezése kapcsán a felek az alábbiakban állapodnak meg:

Az ingatlanon fennálló terhek rendezése kapcsán a felek az alábbiakban állapodnak meg: BÉRLETI SZERZŐDÉS INGATLAN TÁRGYÁBAN Amely létrejött. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./a., Cg.:. törzsszám:, képviselik: ), mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó) valamint... (székhely:.,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet vállal a t terhelő

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN CORPORATE LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FOGYASZTÓNAK 1 NEM MINŐSÜLŐ ADÓSSAL MEGKÖTÖTT KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN Berendezés finanszírozás Közzététel: Budapest, 2015. december 4. KONDÍCIÓK

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

- Nyíltvégű pénzügyi lízing.

- Nyíltvégű pénzügyi lízing. Nyíltvégű pénzügyi lízing. 2012. január 01től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni! Ezért javasoljuk,

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

BERENDEZÉSEK LÍZINGSZERZŐDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BERENDEZÉSEK LÍZINGSZERZŐDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BERENDEZÉSEK LÍZINGSZERZŐDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos 2010 február 4. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...2 II. LÍZINGTÁRGY ADÁSVÉTELE...3 III. A LÍZINGTÁRGY VÉTELÁRÁNAK

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek változó lízingdíjakkal, forint alapon Hatályos: 2012. február 9. 2014. március 14. Az Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződéshez Lízingbevevő a Lízingszerződés, valamit a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben