Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a Bérlővel kötött Egyedi bérleti szerződésben megjelöltek (a továbbiakban Egyedi bérleti szerződés) szerinti határozott időre szóló, a Bérlő által meghatározott bérleti tárgy(ak), gépjármű(vek) (a továbbiakban Gépjármű) bérbeadásának általános szabályozási és szerződési feltételeit tartalmazza. 2. Flottakezelő a Bérlő számára határozott idejű használatra bérbe adja az Egyedi bérleti szerződésben részletezett Gépjárművet az abban szereplő feltételekkel, oly módon is, hogy az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó, a Bérlő által kiválasztott, és ugyancsak az Egyedi bérleti szerződésben rögzített flottakezelési szolgáltatás(oka)t az Egyedi bérleti szerződésben rögzített feltételek szerint elvégzi és megszervezi. Az Egyedi bérleti szerződések jelen keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, amelyekben az egyes Gépjárművekre vonatkozó konkrét, általánostól eltérő feltételek kerülnek megállapításra. Bérlő vállalja a gépjármű bérbevételét, a bérleti díj, valamint a jelen szerződésben meghatározott egyéb díjak határidőben történő megfizetését. A határozott időtartam lejártával a Bérlő a gépjárművet köteles a Flottakezelő részére visszaszolgáltatni. 3. Az Egyedi bérleti szerződés és a Keretszerződés együttesen szabályozza az Egyedi bérleti szerződés tárgyát képező Gépjármű kiválasztásának, beszerzésének, a Bérlő részére történő átadásának, az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt történő használatának, illetőleg üzemeltetésének feltételeit, továbbá a felek közötti jogviszonyban a Bérbeadót és Bérlőt terhelő kötelezettségeket és az őket megillető jogokat és az Egyedi bérleti szerződéssel kapcsolatos díjak megfizetése és a Felek közötti elszámolás módjára vonatkozó feltételeket. 4. Felek jelen Keretszerződést határozatlan időre hozzák létre, amely közös megállapodás alapján írásban bármikor módosítható. 5. A Szerződésben Gépjármű megjelölés alatt értendő az Egyedi bérleti szerződésben megjelölt bérleti tárgy. II. GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE, FLOTTAKEZELÉSE, AZ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 1. Megrendelés 1.1 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Társaság az általa nyújtott szolgáltatásokat szerződéses partnerein keresztül biztosítja, továbbá, hogy a Társaság jelen Keretszerződés és a Jegyzék alapján a Bérlő részére nyújtott szolgáltatásai és tevékenysége nem esik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet hatálya alá. Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés az Egyedi bérleti szerződések vonatkozásában a Flottakezelő számára nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget, az Egyedi bérleti szerződések megkötése minden esetben a Flottakezelő üzleti szempontjai és a Bérlő bonitás vizsgálata alapján kidolgozott egyedi döntésén alapul. 1.2 A Flottakezelő a Bérlő által megfelelő gondossággal kiválasztott és meghatározott típusú és felszereltségű Gépjárművet az ügyfél által közölt specifikációnak megfelelően megvásárolja és azt a Bérlőnek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján Bérbe adja. A Gépjármű megrendelését megelőzően a Bérlő a gépjárművel kapcsolatos igényei és szempontjai alapján és a Flottakezelő ezzel kapcsolatos szakmai tanácsai figyelembevételével meghatározza a Gépjármű teljes bérleti időtartamra megállapított tervezett futásteljesítményét, melyet alapul véve jár el a 1 O l d a l

2 Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződésben rögzített pénzügyi kondíciók megállapítása során. 1.3 A Bérlő a Flottakezelő által rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány e- mailen vagy telefaxon történő megküldésével jelezheti a Gépjármű(vek)re vonatkozó megrendelési igényét a Flottakezelő felé. A Flottakezelő az Ügyfél igénybejelentését valamennyi szükséges adat rendelkezésére állásától számított 8 munkanapon belül a jelen megállapodás 1. számú mellékletének megfelelő formájú Egyedi bérleti szerződés szövegének, mint szerződéses ajánlatnak a megküldésével igazolja vissza. 1.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi bérleti szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Bérlő amennyiben köztartozásmentes adatbázisban nem lelhető fel - átadja a Flottakezelő részére az illetékes adóés vámhatóság (NAV) által az Ügyfélre vonatkozóan a köztartozások fenn nem álltáról 30 napnál nem régebben kiállított igazolást (ún. nullás igazolás). Amennyiben a Bérlő az ajánlatot elfogadja, köteles az Egyedi bérleti szerződést két példányban szabályszerűen (cégszerűen) aláírni és a Flottakezelő részéről történő aláírás érdekében a Flottakezelő részére en vagy telefaxon, az eredeti példány postai úton, ajánlott-tértivevényes küldeményként történő haladéktalan megküldése mellett visszaküldeni. Ezzel a felek a Gépjárműre vonatkozó Egyedi bérleti szerződést érvényesen létrejöttnek tekintik, azzal, hogy az Egyedi bérleti szerződés a Gépjármű egyedi azonosítóit, a bérlet megkezdésének első napját a Gépjárműre vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolását követően, az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel együttesen fogja tartalmazni, s hatályba kizárólag akkor lép, ha és amikor az eredeti példányú Egyedi bérleti szerződés a Flottakezelőhöz beérkezik. 1.5 Abban az esetben, ha Flottakezelő a Gépjárművet az egyedi bérleti szerződésen feltüntetett mértékű előlegfizetés ellenében rendeli meg, e fizetési kötelezettségét a Bérlő köteles az Egyedi bérleti szerződés megküldésével egy időben a Flottakezelő által az Egyedi bérleti szerződésen megadott számú számlájára rendezni. Bérlő tudomásul veszi, hogy Flottakezelő a Gépjárművet csak ezen előleg folyószámláján megtörtént jóváírás és minden egyéb jelen Keretszerződésben a megrendeléshez kötött feltételek fennállását követő három munkanapon belül rendeli meg. 1.6 A Flottakezelő a Gépjárművet a Bérlő által aláírt Egyedi bérleti szerződés eredeti példányának birtokában rendeli meg a szállítótól, majd a szállító által visszaigazolt megrendelés alapján tájékoztatja a Bérlőt a megrendelés megtörténtéről, valamint a szállítás várható határidejéről. A Bérlő az Egyedi bérleti szerződés aláírásával azt is tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott körülmények (szállítási határidő, a Gépjármű beszerzési ára, adók, díjak stb.) módosulása miatt és azokkal összhangban, illetőleg az időközi referenciakamat (ha a gépjármű finanszírozása referencia kamathoz kötött) változásoknak köszönhetően az Egyedi bérleti szerződés egyes feltételei a Gépjármű átadásának időpontjáig esetlegesen megváltozhatnak. Amennyiben az Egyedi bérleti szerződés alapján a Bérlőnek első bérleti díj jogcímen emelt összegű fizetési kötelezettsége áll fenn, a Bérlő a Gépjárművet kizárólag e fizetési kötelezettség teljesítése esetén jogosult birtokba venni. Fentiek alapján a Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződés Bérlő által aláírt példányának kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a Bérlő részére az első bérleti díjról kiállított előlegszámlát, egyben tájékoztatja a Bérlőt, az átadás átvétel várható időpontjáról, annak érdekében, hogy a Bérlő határidőre teljesíteni tudja díjfizetési kötelezettségét. 1.7 A Flottakezelő nem felel a Bérlő által kiválasztott szállító szállítási kötelezettségeinek határidőben történő teljesítéséért, valamint az ezzel kapcsolatos késedelemért sem. Ha a szállító részéről a teljesítés bármely okból 15 napot meghaladó késedelmet szenved a Flottakezelő a szállító részére póthatáridőt tűz ki. Amennyiben a szállító a póthatáridőt sem tartja be, vagy a teljesítés ellehetetlenül, úgy a Flottakezelő jogosult mind az adásvételi szerződéstől, mind az Egyedi bérleti szerződéstől elállni. A Flottakezelő az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károkért, követelésekért a Bérlő és a szállító felé semmilyen felelősséggel nem tartozik. 2 O l d a l

3 1.8 Amennyiben a Bérlő az Egyedi bérleti szerződés hatálybalépését megelőzően birtokba vette a Gépjárművet, a felek a Bérleti szerződést az ajánlatban foglalt feltételek szerint létrejöttnek tekintik. 2. A gépjármű átadása 2.1 A Bérlő a Bérbeadó külön írásbeli felmentése hiányában az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén jogosult a Gépjárművet átadás átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett átvenni: a) amennyiben az Egyedi bérleti szerződés első emelt összegű bérleti díj fizetést ír elő, a Bérlő részéről maradéktalanul megfizetésre kerül az első emelt összegű bérleti díj, amennyiben ezt a Flottakezelő biztosítékként előírta; b) amennyiben a Casco biztosítás nem a Flottakezelő által kerül megkötésre, a Gépjármű rendelkezik a felszereltségre is vonatkozó, Európára kiterjedő területi hatályú, nem több, mint 10%, önerőt előíró, teljes körű CASCO biztosítással; c) a Gépjárműbe beszerelésre kerültek amennyiben van ilyen a biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő vagyonvédelmi berendezések; d) a Gépjármű megfelel a Megrendelésben foglaltaknak, hibátlan, kipróbált műszaki állapotban van; e) a Gépjármű hatósági jelzései megfelelnek az okmányokban foglaltaknak; f) a Gépjárművel együtt átadásra kerültek az alábbiak: - forgalmi engedély, amelyben a Bérlő az Egyedi bérleti szerződésben rögzítetteknek megfelelően nem (Flottakezelői üzembentartás esetén) vagy Üzembentartóként került megjelölésre - kötelező felelősségbiztosítás fennállását igazoló okirat - szervizkönyv, garancialevelek - valamennyi eredeti kulcs és kód, szükség esetén kulcsnyilatkozat - a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet, valamint a KRESZ által előírt tartozékok - a Gépjármű gyártója által biztosított, illetőleg a Megrendelésben szereplő tartozékok. 2.2 A Bérlő a Gépjárművet a szállítótól veszi át az Egyedi bérleti szerződés 2. számú mellékletében rögzített tartalmú átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása mellett. Az átadás átvétel során a Bérlő a Flottakezelő, mint tulajdonos képviseletében is eljár. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Bérlő a Keretszerződés II./2.1 pontjában foglaltakat, továbbá azt igazolja, hogy a Gépjármű megfelel a megrendelésében foglaltaknak, hibátlan, kipróbált, üzemképes állapotban van és megfelel a közúti forgalomban való részvétel feltételeinek. A Bérlő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglaltak valódiságáért teljes anyagi felelősséget vállal. 2.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű törzskönyve az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Flottakezelő, mint a Gépjármű tulajdonosa birtokában marad, valamint kizárólag a Flottakezelő, mint tulajdonos, vagy az általa erre felhatalmazott harmadik személy jogosult a Gépjármű törzskönyvének átvételére és őrzésére vagy a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének kérelmezésére. Amennyiben a Gépjármű törzskönyv nélkül került forgalomba helyezésre és a későbbiekben kiállított törzskönyv a Bérlőhöz kerül, utóbbi köteles azt haladéktalanul a Flottakezelő részére átadni. Ezen kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 2.4 Amennyiben a Bérlő az Egyedi bérleti szerződés általa történt aláírását követően a Gépjárművet a Flottakezelő vagy meghatalmazottja által előre megadott időpontban, bármely, a Flottakezelő érdekkörén kívül eső okból nem veszi át, úgy köteles a Flottakezelőnek a szerződéssel kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét és teljes kárát megtéríteni. 2.5 A bérleti időszak kezdete az átadás átvételi jegyzőkönyvben megjelölt átadás átvételi időpont. A Bérlő ettől az időponttól kezdve viseli a Gépjármű birtoklásával, használatával és 3 O l d a l

4 üzemeltetésével összefüggő valamennyi kockázatot. Abban az esetben, ha a Gépjármű ténylegesen a Bérlő birtokába került, azonban az átadás-átvételi jegyzőkönyv bármely okból nem került aláírásra, úgy a felek az átadás-átvétel időpontjának, egyben a bérleti időszak kezdetének új autó esetén a forgalmi engedélyben rögzített forgalomba helyezési időpontot, használt Gépjármű esetén a Flottakezelő tulajdonszerzésének a forgalmi engedélyben rögzített időpontját tekintik. 2.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Egyedi bérleti szerződés, mint szerződéses ajánlat elfogadásától a Gépjármű átadásáig terjedő időszakban részben a Gépjármű beszerzésével kapcsolatos költségek, valamint azon esetben ha a gépjármű finanszírozása referencia kamathoz kötött akkor a referencia kamat időközi változásának köszönhetően az Egyedi bérleti szerződésben rögzített havi bérleti díj ismételten megállapításra, módosításra kerülhet. A Flottakezelő a Gépjármű átadását követő 15 napon belül az átadott Gépjármű azonosítóit, valamint a fentiek szerint megváltozott bérleti díjakat tartalmazó értesítőt (a továbbiakban Véglegesítő kalkuláció)küld a Bérlő részére, amelyet a felek az Egyedi bérleti szerződés részének tekintenek, míg ha a Véglegesítő kalkuláció a megadott időn belül nem kerül megküldésre az Egyedi bérleti szerződésben foglaltak az irányadók. 3. A Gépjármű használata 3.1 Az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Bérlő jogosult a Gépjárművet az annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak megfelelően, rendeltetésszerűen, a legnagyobb gondossággal, céljának és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, a saját felelősségére, költségére és kockázatára használni. A Bérlő a Gépjármű használata során köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Flottakezelő tulajdon- és egyéb jogait sérelem ne érje. A Bérbeadó kifejezetten megtiltja a gépjárműben történő dohányzást, ennek megszegéséből következő gépjármű értékcsökkenés veszteségét Bérlő köteles Bérbeadó részére megtéríteni. 3.2 A Gépjármű üzembentartójának személyét a felek az Egyedi bérleti szerződésben rögzítik. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Gépjárművet csak olyan személy vezeti, aki rendelkezik a Flottakezelőtől, mint tulajdonostól, vagy a bejegyzett üzembentartótól a Gépjármű vezetésére jogosító meghatalmazással. A Bérlő köteles a Gépjármű vezetésére általa kijelölt személyek listáját (a megjelölt személyek elérhetőségének telefonszám, cím feltüntetésével) legkésőbb az átadás-átvételt megelőző 3 munkanapon belül a Flottakezelő részére átadni. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjárművet csak olyan személy vezetheti, aki rendelkezik az adott Gépjárműre vonatkozó érvényes jogosítvánnyal, és járművezetésre alkalmas állapotban van. A Bérlő a gépjárművet vezető személy magatartásáért sajátjaként felelős. 3.3 Bérlő a Flottakezelő tulajdonát képező Gépjárművet el nem zálogosíthatja, biztosítékul egyéb módon nem adhatja, meg nem terhelheti, a Flottakezelő kifejezett erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem adhatja, rendeltetésétől eltérően nem használhatja. 3.4 A Gépjármű rendeltetésszerű üzemeltetésével kapcsolatosan a Bérlő köteles: - biztosítani a rendeltetésszerű használathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket; - a Gépjárművet biztonságosan tárolni és a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni, ideértve különösen a zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválását; - gondoskodni arról, hogy a gépjármű csak az előírt üzem-, és kenőanyaggal üzemeljen; - a Gépjárművet megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai behatástól, a Gépjármű használata során saját költségére gondoskodni a gépjármű külső-belső tisztításáról. 3.5 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű szervizeltetése kizárólag az adott gépjármű márka importőr hivatalos márkaszervizeiben, vagy a Flottakezelő által elfogadott szervizben történhet. A Bérlő a Flottakezelő hozzájárulása nélkül a szükséges, előírt vagy kisebb jelentőségű karbantartás (ide 4 O l d a l

5 értve többek között a forgalombiztonsági ellenőrzések, szintellenőrzések-utántöltések) kivételével a Gépjárművön javítási vagy átalakítási munkálatokat nem végeztethet. A Bérlő az általa választott és az Egyedi bérleti szerződésben rögzített üzemeltetési szolgáltatásokkal kapcsolatban kizárólag a jelen szerződés 2. számú melléklet Üzemeltetési Szolgáltatások Leírása szerint jogosult eljárni. 3.6 A Bérlő köteles az arról való tudomásszerzést követő 48 órán belül telefonon és egyben faxon vagy ben (az eredeti dokumentum egyidejű megküldésével) is értesíteni a Flottakezelőt és az illetékes hatóságot, ha a) a Gépjárművel balesetet szenvedett; b) a Gépjárművel balesetet okozott; c) a Gépjárművet elkobozták vagy ennek veszélye fenyeget; d) a Gépjárművet lefoglalták, zár alá vették vagy ennek veszélye fenyeget; e) a Gépjárművet ellopták vagy eltűnt; f) a Gépjármű részlegesen vagy teljesen megrongálódott; g) a Gépjármű megsemmisült; h) a Gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély, érvényesítő címke, törzskönyv, rendszám) bármilyen változás következett be; i) a Gépjárművel kapcsolatos dokumentum, kulcs, egyéb tartozék megrongálódott vagy eltűnt; j) a Gépjármű kilométerórája megrongálódott vagy meghibásodott; k) a Gépjárművel kapcsolatosan szavatossági, illetve jótállási igény merült fel. 3.7 A Bérlő minden esetben köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot arról, hogy a Gépjármű nem az ő tulajdona, hanem csupán bérli a Flottakezelőtől. A Bérlő felel a fentiek szerinti értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért. 3.8 A rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében a Bérlő nem használhatja a Gépjárművet verseny, oktatás vagy taxi, illetőleg bármely más olyan célra, amely a normál használattal együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó elhasználódáshoz vezet. A Bérlő köteles a Gépjármű meghibásodását vagy rongálódását a Flottakezelőnek bejelenteni, a károsodást megelőző állapot szerinti helyreállíttatás érdekében. Bérlő a bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Flottakezelőnek kártérítési felelősséggel tartozik és a helyreállítás költségeit vétkességétől függetlenül viselni köteles. Az esetleges értékcsökkenés elszámolása során a jelen szerződés IV./ pontjában foglalt rendelkezések érvényesülnek. Vitás esetben a Flottakezelő független minőségvizsgáló szerv (a Flottakezelő által elfogadott igazságügyi gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés költségeit a Bérlő köteles viselni. 3.9 A Bérlő a Gépjárművön az átadásátvételkori állapothoz képest utólagos változtatást, átalakítást, feliratok elhelyezését csak a Flottakezelő előzetes írásos engedélye alapján, kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Flottakezelő írásos felhatalmazása nélkül a hatósági átalakítási engedély nem jogosítja fel a Bérlőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Flottakezelő által jóváhagyott szerviz által végeztethető el. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő az utólagos beépítéseken és átalakításokon írásos beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és különösen az Egyedi bérleti szerződés megszűnésekor a Flottakezelő jogosult a Gépjármű átalakítás előtti állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Bérlő költségére a visszaállítást elvégeztetni A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szünetelésével, illetőleg a Gépjármű megsemmisülésével összefüggésben bekövetkező kár vagy veszteség a Bérlőt terheli, és nem érinti a Bérlő díjfizetési kötelezettségét. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a Flottakezelő cseregépjárművet nem biztosít. A Flottakezelő cseregépjárművet kizárólag az Egyedi bérleti szerződésben rögzített ilyen tartalmú szolgáltatás esetén, az ott megállapított 5 O l d a l

6 átalánydíj megfizetése ellenében, a szerződésben meghatározott keretek között köteles biztosítani. A Flottakezelő nem köteles a Gépjármű helyébe lépő értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani A Gépjármű használata során a Bérlő teljes objektív anyagi felelősséggel tartozik a Flottakezelő felé azzal kapcsolatosan, hogy a Gépjármű kilométer számlálója az Egyedi bérleti szerződés futamideje alatt a valós állapotot tükrözze A Bérlő köteles a jármű futásteljesítményét (kilométeróra állását) negyedévente, legkésőbb a tárgynegyedév utolsó munkanapján, illetőleg a Flottakezelő felhívására a felhívásban megjelölt időpontban a Flottakezelővel elektronikus úton, útján közölni A Bérlő a Gépjárművet köteles könyveiben nála tárolt, idegen tulajdonú eszközként nyilvántartani, és köteles minden naptári év december 15-ig a bérelt eszközre vonatkozó tárolási nyilatkozatot a Flottakezelő részére megküldeni A Gépjármű a Flottakezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül külföldre nem kivihető. Flottakezelő írásos engedélye birtokában a Gépjármű kizárólag az európai területi hatályú CASCO biztosításban megjelölt országokba vihető ki. 4. Kellékszavatossági jogok és kockázatviselés 4.1 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű a Flottakezelő kizárólagos tulajdonát képezi, a Bérlő gépjárművel kapcsolatos jogait kizárólag a jelen szerződésben foglaltak alapozzák meg. A Bérlő kijelenti, hogy az Egyedi bérleti szerződés tárgyát képező Gépjárművet saját céljaira maga választotta ki, a Flottakezelő semmilyen formában nem felel annak a Bérlő céljaira történő hasznosíthatóságáért, azt a Flottakezelő kizárólag a vele kötött Egyedi bérleti szerződés teljesítése érdekében vásárolta meg. A Bérlő által kiválasztott szállító esetében abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben foglalt és az Egyedi bérleti szerződésben szabályozott kötelezettségeit a szállító vagy a Bérlő maradéktalanul nem teljesíti különösen, ha akár a szállítónak akár a Bérlőnek felróható ok miatt a Gépjármű átadása meghiúsul, vagy késedelmet szenved a Bérlő és a szállító felmerült kártérítési igényüket a hibás féllel szemben közvetlenül érvényesítik. A Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira, maga választotta ki abban az esetben, ha a Gépjármű megrendelése a Bérlő által megjelölt szállítótól történik, úgy a Flottakezelő az adásvételi szerződésben foglalt szállítói kötelezettségek szállító részéről történő teljesítéséért való felelősségét minden tekintetben kizárja, így e címen a Bérlő a Flottakezelővel szemben sem a szolgáltatási díj csökkentésére, sem a szolgáltatási díj fizetésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem támaszthat igényt, követelést nem támaszthat a Flottakezelővel szemben. 4.2 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelőt semmiféle felelősség nem terheli a Gépjármű származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Bérlőt a Flottakezelővel szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól. A Flottakezelő vállalja, hogy amennyiben a Gépjárművet az általa kiválasztott szállító biztosította, úgy a Bérlő által részletesen megjelölt szavatossági igény érvényesítése érdekében a szállítóval szemben haladéktalanul eljár a hiba mielőbbi megszüntetése érdekében. Abban az esetben, ha a szállítót a Bérlő választotta ki, Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződés aláírásával, a szállítóval létrejött adásvételi szerződésben számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait - kezesi felelőssége kifejezett kizárása mellett- a Bérlőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Bérlőt, hogy e jogokat közvetlenül a szállítóval szemben érvényesítse. Ilyen esetben a Flottakezelő az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal, minden tőle elvárhatót megtesz azonban annak érdekében, hogy segítse a Bérlőt szavatossági jogainak érvényesítésében. Amennyiben a Flottakezelőt perbe hívják a szállító és a Bérlő közötti bármely - hibás teljesítéssel vagy egyéb, az adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos - jogvitában úgy annak költségeit a Bérlő köteles viselni. A szavatossági jogok 6 O l d a l

7 gyakorlásának elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli. 4.3 A Bérlő a Gépjármű átvételétől kezdődően viseli az annak birtoklásával és üzemeltetésével összefüggő kárveszélyt ideértve azokat a károkat is, amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető, illetve a Flottakezelő felé kártérítési felelősséggel tartozik a Gépjármű teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, a Gépjármű birtokából való kikerülésért. 4.4 A Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépjármű visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. 4.5 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő, mint tulajdonos nem felelős olyan harmadik felet ért kárért vagy veszteségért, amit a Bérlő okozott a Flottakezelő tulajdonában álló Gépjárművel. Minden olyan esetben, ha ilyen alapon a Flottakezelő fizetést teljesít, az így megfizetett összeget a Bérlő köteles a Flottakezelő részére, annak felhívására haladéktalanul megtéríteni. 5. Biztosítás és biztosítási események 5.1 Az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Gépjárműre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást és Európára kiterjedő területi hatályú casco biztosítást kell kötni, illetőleg fenntartani. Abban az esetben, ha a Bérlő nem vesz igénybe a jelen szerződés hatálya alá tartozó biztosításmenedzsment szolgáltatást, úgy maga köteles a Gépjárműre a választása szerinti biztosítótársaságnál a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást és a casco biztosítást megkötni. A biztosítási szerződés kedvezményezettjeként a Flottakezelőt kell megnevezni. A Bérlő a biztosítási szerződést az Egyedi bérleti szerződés futamideje alatt a Flottakezelő hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. A Bérlő a Flottakezelő felhívására köteles a biztosítási kötvény eredeti példányát bemutatni, másolati példányát a Flottakezelőnek átadni. A biztosítási díjakat a Bérlő köteles pontosan megfizetni a biztosítótársaságnak. A Bérlő jelen szerződés aláírásával kifejezetten felhatalmazza a Flottakezelőt illetőleg a Flottakezelő megbízásából eljáró partner biztosítóját (jelenleg UNIQA Biztosító Zrt.-t, hogy a Gépjárműre vonatkozó biztosítás fennállásáról és a Bérlő fizetési készségéről a biztosítótárságtól információt kérjen. 5.2 A Bérlő függetlenül attól, hogy a kárrendezés gépjármű felelősségbiztosítás vagy Casco keretében történik köteles a káresemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a biztosítótársaságnak, valamint a Flottakezelőnek, továbbá lopáskár esetén a területileg illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. A bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi költség és kár a Bérlőt terheli. A Bérlő a biztosítási esemény bekövetkezése esetén egyebekben a Flottakezelő által nyújtott üzemeltetési szolgáltatások 2.6 pontjaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A káresemény bekövetkezése a Bérlő Egyedi bérleti szerződésben részletezett fizetési kötelezettségeit nem érinti, a Bérlő köteles az Egyedi bérleti szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét a jelen Keretszerződésben szabályozottak szerint továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni. 5.3 A Bérlő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor a Flottakezelő által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni felmérést kérni és egyebekben a Flottakezelő utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogy a káreseményt szenvedett Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg ismeretében rendelhető meg. 5.4 A Gépjármű eltulajdonítása vagy teljes megsemmisülése esetén a bekövetkező káresemény az Egyedi bérleti szerződés IV/1.5 pontjában szabályozottak szerinti megszűnéséhez vezet, a Flottakezelő nem köteles a biztosítási összeget a Gépjármű helyreállítására vagy pótlására fordítani. Egyéb káresemény bekövetkezése az Egyedi bérleti szerződés hatályát nem érinti. 7 O l d a l

8 5.5 Biztosítási esemény bekövetkezése esetében az önrész megfizetése és az avultatás a Bérlőt terheli, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán ugyancsak a Bérlőt terheli valamennyi, a biztosítótársaság által meg nem fizetett összeg megfizetése is. A Bérlő fentiek szerinti fizetési kötelezettsége az Egyedi bérleti szerződés megszűnését követően is fennáll valamennyi, a szerződés futamideje alatt bekövetkezett káresemény vonatkozásában, amennyiben a biztosítói kifizetés a szerződés megszűnését követően történik. Az Egyedi bérleti szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a Gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Flottakezelőt illetik meg. 5.6 A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az előírt biztosításra vonatkozó biztosítási feltételek - egyedi biztosítási szerződés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok - valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kötelessége továbbá a biztosítás érvényességi feltételeinek biztosítása, illetve a biztosítási szerződésben a biztosított vagyontárgy birtoklására és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása. III. AZ EGYEDI SZERZŐDÉSEK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI 1. A bérleti díj elemei 1.1 A Bérlő által a Gépjármű után havonta fizetendő bérleti díj a gépjármű használata után számított finanszírozási díjból, a Flottakezelő által a gépjárműre vonatkozóan nyújtott üzemeltetési szolgáltatások díjából, valamint a menedzsment díjból adódik össze. Adott gépjárműre vonatkozó bérleti, valamint üzemeltetési díjak, továbbá menedzsment díj összegét az Egyedi bérleti szerződés tartalmazza. 1.2 Finanszírozási díj A Flottakezelő a Gépjármű használata után fizetendő bérleti díj alapjául szolgáló összeg megállapítása során a Gépjármű beszerzésével kapcsolatos költségei figyelembevételével jár el. A Gépjármű beszerzésével kapcsolatos költségek közé tartozik többek között a Gépjármű vételára, a vagyonszerzési illeték, a forgalomba helyezés költségei, (forgalmi engedély kiállítása, rendszámtábla, vizsgadíj, érvényesítő címke, műszaki adatlap, gépjármű-nyilvántartási bejegyzések, stb.) valamint a Flottakezelő egyéb ügyintézési díjai. 1.3 Üzemeltetési díj A Bérlő a Gépjárműre vonatkozóan nyújtott, az Egyedi bérleti szerződésben meghatározott egyes üzemeltetési szolgáltatások után az Egyedi bérleti szerződésben meghatározott Üzemeltetési díjakat köteles megfizetni. 1.4 Menedzsment díj A Gépjármű után felszámított menedzsment díj a Flottakezelő Gépjárművel kapcsolatos nyilvántartási, adminisztratív, illetve adatszolgáltatási tevékenységének költségeit fedezi, illetőleg tartalmazza valamennyi, az Egyedi bérleti szerződésben megjelölt üzemeltetési szolgáltatások megszervezésének díját is. 1.5 Bérlő a bérleti Díjat havonta a Bérbeadó által kibocsátott számla ellenében, köteles megfizetni a jelen Keretszerződés III/5 pontja alapján és az Egyedi Bérleti szerződésben foglaltak szerint. A számla kiegyenlítésével, illetve átutalásával kapcsolatos összes költség a Bérlőt terheli. A tört hónap számlázása időarányosan történik. 2. A Bérleti díj megváltozása 2.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt az annak alapján fizetendő szolgáltatási díj az alábbi, a szerződés hatálya alatt bekövetkező változások következtében módosulhat: 2.2 A Gépjármű átadását követő bérleti díj módosítás A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjármű vételárának megfizetését követően a Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződés aláírásának időpontjától a Gépjármű tényleges átadásáig az arra tekintettel teljesített fizetései és a Bérlő időközi befizetései, az esetleges árváltozás, járulékos költség pl. regisztrációs adó, áfa változás esetén ismételten megállapítja 8 O l d a l

9 a bérleti díj megállapítása során irányadó összeget. Abban az esetben, ha ez az összeg eltér az Egyedi bérleti szerződésben rögzített bérleti díjak alapjául szolgáló összegtől, a Flottakezelő a havonta fizetendő bérleti díjat az elszámolás szerinti összeg figyelembevételével ismételten megállapítja és erről a Bérlőt a II./2.6 pontban hivatkozott visszaigazolás megküldésével értesíti. A Bérlő az Egyedi bérleti szerződésnek a Gépjármű átadásáig történő kifizetések figyelembevételével történő módosítását a Flottakezelő erre vonatkozó értesítése alapján minden külön szerződésmódosítás nélkül elfogadja. 2.3 A bérleti díj megállapítása során figyelembe vett referencia kamatláb változása A bérleti díj a gépjármű átadását követően nem függ bárminemű referencia kamat változásától. 2.4 Hatósági díjak megváltozása A Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az Egyedi bérleti szerződés hatálya alá tartozó gépjármű üzemeltetésével kapcsolatosan fizetendő hatósági díjak megváltoznak, illetőleg bármely a szerződéskötés időpontjában még nem ismert hatósági díj kerül bevezetésre, a Flottakezelő jogosult a szolgáltatási díjat a megnövekedett költséggel egyező mértékben megváltozatni, a Bérlő egyidejű értesítése mellett. A Bérlő a hatósági díj-változáson alapuló szolgáltatási díjváltozást szerződésmódosítás nélkül, a számla kézhezvételével elfogadja. 2.5 Piaci árváltozások A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő bármikor, a szerződés tartama alatt jogosult a flottamenedzsment keretében nyújtott szolgáltatások díját az esetleges piaci árváltozások alapján felülvizsgálni és azok módosítását javasolni. A szolgáltatások díjának a piaci árváltozások következtében történő módosítását a felek kölcsönös megállapodásukkal fogadják el. 2.6 Az infláció követése A Flottakezelő jogosult a Bérleti díjait, illetve szolgáltatási díjait minden év január 01-jével a KSH által közzétett, az előző évre vetített fogyasztói árindex változása alapján módosítani a Bérlő egyidejű értesítése mellett. 2.7 A Gépjárművet érintő, az Ügyfél által kezdeményezett változtatás Abban az esetben, ha az Egyedi bérleti szerződés futamideje alatt a Bérlő a gépjárművön bármiféle változtatást tartozék beépítése, leszerelése kezdeményez, amelynek következtében a Gépjármű értékében a birtokbaadást követően változás következik be, a Flottakezelő jogosult az értékváltozással összhangban megváltoztatni a Gépjármű után fizetendő Bérleti díjat. A díjváltozást a Bérlő szerződésmódosítás nélkül, a számla kézhezvételével elfogadja %-ot vagy km-t meghaladóan eltérő tényleges futásteljesítmény Abban az esetben, ha a futásteljesítmény II./3.12 pont szerinti bejelentését követően, vagy a Flottakezelő egyéb módon szerzett információja alapján egyéb módon megállapítható, hogy a Gépjármű tényleges futásteljesítménye 10%-ot vagy km-t meghaladóan eltér az Egyedi bérleti szerződésben megállapított futásteljesítménynek az eltelt futamidőre eső időarányos részétől, a Flottakezelő jogosult az eltéréssel összhangban egyoldalúan módosítani az Egyedi bérleti szerződésben megállapított, szolgáltatási díjakat, a bonus-malus értéket, illetőleg az Egyedi bérleti szerződés futamidejét, annak érdekében, hogy az Egyedi bérleti szerződésben rögzített futásteljesítmény megfeleljen a Gépjármű tényleges futásteljesítményének. A szerződés módosításának célja, hogy a felek kiszámíthatóvá tegyék a szerződés lezárásának időpontjában várható utólagos elszámolást és csökkentsék a futamidő végén várható fizetési kötelezettségeket. A Bérlő az Egyedi bérleti szerződésnek a tényleges futásteljesítménnyel összhangban történő módosítását a Flottakezelő erre vonatkozó értesítése alapján, minden külön szerződésmódosítás nélkül elfogadja. A 10%-ot vagy km-t meghaladóan eltérő tényleges futásteljesítmény alapján a szerződés kizárólag abban az esetben kerül módosításra, ha a módosítás időpontjában az Egyedi bérleti szerződés hátralévő futamideje a 30 naptári napot meghaladja. 2.9 Menedzsment szolgáltatások módosítása Abban az esetben, ha az Egyedi bérleti szerződés futamideje alatt a Bérlő az Egyedi 9 O l d a l

10 bérleti szerződésnek a megállapodott szolgáltatásokat érintő módosítását kezdeményezi, a Flottakezelő az üzemeltetési szolgáltatások módosításával összhangban az átalánydíjjal fedezett szolgáltatás esetén az átalánydíjat, menedzsment díjban foglalt ellenérték ellenében nyújtott szolgáltatás esetén a menedzsment díjat a ténylegesen nyújtandó szolgáltatások figyelembevételével megváltoztatja. Az Egyedi bérleti szerződés jelen pont szerinti tartalommal történő módosítását a felek kölcsönös megegyezésükkel fogadják el. 3. Az Ügyfél által fizetendő egyéb díjak, továbbszámlázott költségek 3.1 Szerződésmódosítási díj A jelen Keretszerződés, az Egyedi bérleti szerződés, vagy a Flottakezelő által nyújtott üzemeltetési szolgáltatások - Bérlő által kezdeményezett bármilyen természetű módosításának feltétele ,-Ft, azaz Ötvenezer forint összegű módosítási díj Bérlő részéről történő előzetes megfizetése. 3.2 Lezárási díj Abban az esetben, ha az Egyedi bérleti szerződés az abban rögzített futamidő leteltét megelőző időpontban, a Bérlő általi rendes vagy Bérbeadó általi rendkívüli felmondással szűnik meg, a Bérlő a Flottakezelő részére Ftnak, azaz Kétszázezer forint + ÁFA összegű lezárási díj megfizetésére köteles. 3.3 Szerződésmegújítás díja Az Egyedi bérleti szerződés IV./1.4 pontban foglaltak szerinti megújítása esetén a Bérlő ,-Ft, azaz Egyszázezerforint + ÁFA összegű szerződéskötési díj fizetésére köteles. A szerződésmegújítási díj megfizetése a megújított Egyedi bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele. 3.4 Okmányirodai és büntetés ügyintézés díja A Flottakezelő által a Gépjárművel kapcsolatosan bármely okból lefolytatott okmányirodai, vagy bírsággal kapcsolatos ügyintézés ide nem értve a Gépjármű fogalmomba helyezésével kapcsolatos eljárást után a Flottakezelő alkalmanként 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint + ÁFA összegű ügyintézési díjat számít fel a Bérlővel szemben. 3.5 Közvetlen továbbszámlázás Függetlenül attól, hogy a felek az Egyedi bérleti szerződésben melyik elszámolási módban állapodtak meg, a Flottakezelő az általa a Bérlő érdekében elvégzett, átalánydíjjal nem fedezett szolgáltatások ellenértékét esetileg kiállított számla alapján hárítja át a Bérlőre. 3.6 A Bérlő a Gépjármű után az Egyedi bérleti szerződésben megállapított díjakon felül az alábbi további költségeket is köteles a Flottakezelő által kiállított számla ellenében a Flottakezelő részére megfizetni: a) amennyiben a felek biztosításmenedzsment szolgáltatásban nem állapodtak meg, és a biztosítást a Flottakezelő kötötte meg, a biztosítás díjak (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, baleseti adó, CASCO) b) amennyiben arra az üzemeltetési szolgáltatás nem terjed ki, a biztosítási szerződésben esetlegesen előírt védelmi berendezés költségeit, c) amennyiben nem a Bérlő az üzembentartó, a Gépjármű után fizetendő teljesítményadó d) amennyiben nem a Bérlő az üzembentartó, a Gépjármű után fizetendő cégautó adó e) káresemény során fizetendő önrész, avultatás f) egyéb, az Egyedi bérleti szerződéssel kapcsolatos egyéb adóterhek, hatósági eljárási díjak, költségek. 3.7 Tekintettel arra, hogy az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Bérlő a Gépjárművet saját felelősségére, kockázatára használja és üzemelteti, köteles viselni a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi költséget és kockázatot. A Bérlőt, mint a Gépjármű használóját és üzembentartóját terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve az üzemanyagköltséget, a szervizelés költségeit, továbbá az autópálya és parkolási vagy tárolási, gépjármű takarítási díjakat. Ugyancsak a Bérlőt terhelik a Gépjárműre tekintettel illetőleg a Gépjármű használójának, utasának magatartása következtében kiszabott bírságok (pl. 10 O l d a l

11 szabálysértési bírság, stb.), díjak, közterhek, valamint a Gépjármű bárminemű átalakításával kapcsolatban kirótt bírság, vámpótlék, továbbá a bármely okból ide nem értve a Gépjármű első ízben történő fogalomba helyezését felmerülő okmányirodai illeték és eljárási költség, stb. megfizetését is. 3.8 Ha az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget, bírságot vagy kárigényt a Gépjármű értékének fenntartása érdekében a Bérlő helyett a Flottakezelő egyenlítene ki, annak összegét a Bérlő a Flottakezelő által kiállított számla ellenében haladéktalanul köteles megfizetni. 3.9 A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Egyedi bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit mindaddig az Egyedi bérleti szerződésben foglaltak szerint köteles teljesíteni ideértve azt az időszakot is, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni amíg az Egyedi bérleti szerződés meg nem szűnik A Bérlőt terhelik mindazon szolgáltatások és intézkedések igazolt költségei, amelyekre a Bérlő nem szerződésszerű magatartása, vagy harmadik személy intézkedése folytán került sor, beleértve mindazon költségeket, amelyek a Bérlővel szembeni eljárás miatt keletkeztek. Amennyiben a Flottakezelőnek az Egyedi bérleti szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Bérlő érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások beszedésével, akár a Gépjármű Flottakezelő részére történő visszaszármaztatásával vagy az Egyedi bérleti szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, vagy egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat a Bérlő köteles haladéktalanul megtéríteni a Flottakezelő részére A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő jogosult vele szemben érvényesíteni az irányadó jogszabályok, vagy valamely egyedi vagy normatív hatósági illetőleg bírósági rendelkezés, határozat, iránymutatás vagy ezek értelmezése, végrehajtása során a szerződés hatálya alatt bekövetkező változás eredményeképpen a szerződéssel kapcsolatban a Flottakezelő terhére felmerülő, a szerződéskötéskor előre még nem látható többletköltséget, ideértve a nyújtott szolgáltatásnak az időközben bevezetett adókból, díjakból, illetékekből egyéb terhekből eredő megnövekedett költségeit, továbbá valamely tartalék megképzéséből, növeléséből eredő, valamint a refinanszírozási többletköltségeket, illetve a tőkemegtérülés mértékének, illetve arányának csökkenéséből eredő veszteséget. 4. Késedelmi kamat 4.1 A jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Bérlő köteles a késedelem időtartamára a fizetési kötelezettség alapul vételével a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni a Flottakezelő részére. 5. Fizetési szabályok 5.1 Bérlő a Bérleti Díjat havonta a Bérbeadó által a tárgyhót megelőző hónap 20-a és tárgyhót megelőző hónap utolsó napja között kibocsátott számla ellenében, a számla kiállításától számított 8 naptári napon belül köteles megfizetni a jelen Keretszerződésben és az Egyedi szerződésben foglaltak szerint. Bérlő minden általa fizetendő egyéb összeget az Egyedi bérleti szerződésben foglalt esedékességi időpontokban, ennek hiányában a Flottakezelő felhívására, a Flottakezelő által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni. A felek által történő fizetések teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül. A számla kiegyenlítésével, illetve átutalásával kapcsolatos összes költség a Bérlőt terheli. 5.2 Amennyiben bármely fél fizetési kötelezettségének esedékessége munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, a határidőben történő teljesítés napja az azt közvetlenül megelőző munkanap. 5.3 A Bérlő az Egyedi bérleti szerződésben megjelölt díjfizetési kötelezettségei után - ide nem értve a késedelmi kamatot - a hatályos jogszabályok szerinti áfa fizetésére köteles. Amennyiben a szerződésben másképpen nincs jelölve, az Egyedi bérleti szerződés a 11 O l d a l

12 szolgáltatási díjak, illetőleg egyéb összegek (vételár, stb) nettó értékét tartalmazza. 5.4 A Flottakezelő a Bérlő által a részére megfizetett összegeket a Bérlő részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában az alábbi sorrendben számolja el követeléseibe: a) Flottakezelő által harmadik személyek felé kifizetett összegek, b) egyéb költségek + ÁFA, c) az Egyedi bérleti szerződés szerinti egyéb díjak + ÁFA, d) késedelmi kamatok, e) szolgáltatási díj, valamint az azt terhelő ÁFA. 5.5 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő jogosult a Bérlővel szemben fennálló, egynemű és lejárt követelését a Bérlőhöz intézett nyilatkozattal esetlegesen fennálló tartozásába beszámítani. A Bérlőt ez a jog csak a Flottakezelő által írásban visszaigazolt összegű követelése vonatkozásában illeti meg. 5.6 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő a Bérlővel szemben lejárt követelés vonatkozásában engedményezési megállapodást köthet. 6. Biztosítékok 6.1 A Flottakezelő az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármikor jogosult a Bérlőtől megfelelő biztosítékot, vagy a korábban már nyújtott biztosíték kiegészítését kérni annak érdekében, hogy a biztosíték mértéke minden esetben biztosítsa a Flottakezelő Bérlővel szemben fennálló követelésének megtérülését. Az alkalmazandó biztosítékot a Flottakezelő az ügyfélminősítés során tett megállapítások alapján határozza meg. A Bérlővel kötött Egyedi bérleti szerződés biztosítékaként a Flottakezelő a Polgári Törvénykönyvben felsorolt szerződést biztosító mellékkötelezettségek bármelyikét, továbbá azonnali beszedési jogot valamint a Bérlő tulajdonosának kötelezettségvállalását is előírhatja a jogviszony fenntartásának feltételeként. Amennyiben a Bérlő, vagy tulajdonosa az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt a Flottakezelő által kért biztosíték nyújtásától elzárkózik, úgy a Flottakezelő jogosult a további szolgáltatások felfüggesztésére, továbbá megnövekedett kockázatai csökkentése érdekében az Egyedi bérleti szerződés felmondására. A biztosítékok nyújtásával - ideértve a szerződés megkötését is - fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség a Bérlőt terheli. 6.2 A Bérlő köteles gondoskodni a Flottakezelő javára alapított biztosíték fedezeti értékének megőrzéséről. A Flottakezelő jogosult ellenőrizni a biztosítékok meglétét, illetve azok megfelelő kezelését. Ha a Bérlő által biztosítékul lekötött vagyontárgy értéke a szerződés megkötése kori állapothoz képest csökken, s így már nem nyújt kellő fedezetet, abban az esetben a Bérlő köteles a biztosítékot megfelelő módon kiegészíteni. A biztosíték értékében, értékesíthetőségében vagy más lényeges körülményében bekövetkezett változásokról a Bérlő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Flottakezelőt. 6.3 A Flottakezelő követelése érvényesítése során jogait oly módon gyakorolja, hogy az a követeléseinek kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Flottakezelő követelésének rendezése során a Bérlő bármely biztosítékul szolgáló vagyontárgyából sortartási kifogás figyelembe vétele nélkül kereshet kielégítést. A biztosítékok érvényesítése eredményeképpen befolyt összegeket a Flottakezelő elsősorban követelése kielégítésére használja fel, az azt meghaladó mértékben pedig átutalja a Bérlő által megjelölt bankszámlára. A Flottakezelő követelései teljes megtérülését követően a Bérlő kérésére és költségére gondoskodik a biztosítékok felszabadításáról. 6.4 A Flottakezelővel létesített üzleti kapcsolat során a Bérlő köteles biztosítani, hogy a Flottakezelőnek a Bérlővel kötött szerződésből eredő jogai és követelései legalább azonosan (pari passu) rangsorolódjanak a Bérlővel szemben a szerződéskötés időpontjában fennálló és az azt követően keletkező összes egyéb hitelezői igénnyel. A Bérlő kötelezi magát továbbá arra, hogy nem hoz olyan döntést és nem vállal olyan kötelezettséget, mellyel a Flottakezelőt más hitelezőjével szemben kedvezőtlenebb helyzetbe hozná. 6.5 A Flottakezelő, amennyiben a kockázatkezelési eljárás alapján megítélése szerint a bérleti díj tartozás megfizetésének biztosítására - a Bérlő hitelképességétől függően 12 O l d a l

13 - a szerződés tárgyát képező Gépjárművön kívüli egyéb biztosítékra van szükség, úgy további biztosítékként az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket írhatja elő: bankgarancia, készfizető kezesség, óvadék, engedményezés, zálogjog stb. IV. AZ EGYEDI BÉRLETI ÉS KERETSZERZŐDÉS SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A GÉPJÁRMŰ VISSZASZOLGÁLTATÁSA, ELSZÁMOLÁS Az Egyedi bérleti és a Keretszerződés megszűnhet: a Flottakezelő vagy a Bérlő azonnali hatályú, vagy rendes felmondásával a szerződésben megállapított határozott idő lejártával és a Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével, vagy a Gépjármű megsemmisülésével. 1.1 Azonnali hatályú felmondás Az Egyedi bérleti szerződés a IV./1.6 pontban rögzítettek szerint a Felek azonnali hatályú felmondásra jogosultak. 1.2 A Keretszerződés rendes felmondással történő megszűnése Az azonnali hatályú felmondás eseteinek bekövetkezésén túl bármelyik fél indoklás nélkül jogosult 30 napos határidővel a jelen Keretszerződés alapján megkötött Egyedi bérleti szerződést és/vagy a Keretszerződést írásban felmondani. A Keretszerződés rendes felmondással történő megszűnése esetén az Egyedi Szerződések továbbra is hatályban maradnak a vonatkozó bérleti idő lejáratig a megszűnés időpontjában hatályos Keretszerződéses feltételekkel. A Keretszerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással nem érintett Egyedi Szerződések után Bérlőnek kötbérfizetési kötelezettsége nem keletkezik. 1.3 Az Egyedi bérleti szerződés határozott idő lejártával történő megszűnése, A Bérlő köteles a Gépjárművet a futamidő utolsó napját követő öt munkanapon belül a Flottakezelő részére a IV./2.1 pontban részére szabályozottak szerint átadni. 1.4 Az Egyedi bérleti szerződés időtartamának meghosszabbítása, a szerződés megújítása Abban az esetben, ha a Bérlő a határozott idejű bérleti időtartam lejáratának napját megelőző 30. napig azt igényli, a felek közös megállapodásukkal az Egyedi bérleti szerződés futamidejét meghosszabbíthatják. A szerződésmódosítás hatálybalépésének feltétele, hogy az erre vonatkozó megállapodás Bérlő részéről érvényesen aláírt példánya a futamidő lejártát megelőző 3. munkanapig visszaérkezzen a Flottakezelő részére. Abban az esetben, ha a Bérlő a szerződés meghosszabbítását a bérleti időtartam lejáratát megelőző 30 napon belül igényli, így a szerződés módosítására az Egyedi bérleti szerződésnek a határozott idő lejárata következtében történő megszűnésének köszönhetően nem kerülhet sor, a felek a megszűnt Egyedi bérleti szerződésben foglalt feltételekkel összhangban újabb szerződést kötnek. A megújított szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az erre vonatkozó megállapodás Bérlő részéről érvényesen aláírt eredeti példánya a Flottakezelő által megjelölt határidőig visszaérkezzen a Flottakezelő részére. Az Egyedi bérleti szerződés megszűnése és az új Egyedi bérleti szerződés megkötése közötti időszakra a Bérlő a IV./2.2 pontban foglaltak szerint használati díj fizetésére köteles. A Flottakezelő a szerződésmódosítást, illetőleg az ismételt szerződéskötést megelőzően ügyfélminősítést végez. Abban az esetben, ha a Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződéshosszabbításra irányuló kérelmét elutasítja, vagy az érvényesen aláírt megállapodás határidőre nem érkezik vissza a Flottakezelő részére, a Bérlő az Egyedi bérleti szerződés megszűnésére tekintettel köteles a Gépjárművet a IV./2. pontban foglaltak szerint a Flottakezelő részére átadni. 1.5 Az Egyedi szerződés megszűnése a Gépjármű megsemmisülésével A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az a káresemény, amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan műszaki vagy gazdasági totálkárt szenved. A Gépjármű megsemmisülése esetén az Egyedi bérleti 13 O l d a l

14 szerződés a káresemény időpontjára visszamenőlegesen szűnik meg. A káresemény időpontja abban az esetben, ha a Gépjárművet eltulajdonítják, a rendőrségi nyomozás felfüggesztéséről vagy lezárásáról szóló határozatnak, ha a Gépjármű totálkárt szenved, a biztosító totálkárra vonatkozó határozatának Flottakezelő általi kézhezvételekor állapítható meg. A Flottakezelő a szerződést lezáró elszámolást a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül készíti el. A Bérlő a Gépjármű megsemmisüléséhez vezető káresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles teljesíteni az Egyedi bérleti szerződésből eredő fizetési kötelezettségét. Az Egyedi bérleti szerződés megszűnésének időpontja, egyben a felek közötti elszámolás fordulónapja a káresemény időpontja. A Flottakezelő a Bérlő által az elszámolás kézhezvételéig teljesített szolgáltatási díjakat a szerződés lezáró Elszámolásban figyelembe veszi. A Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait a Bérlő a Flottakezelő képviselője részére a Flottakezelő eltérő utasítása hiányában - legkésőbb a nyomozást lezáró, illetőleg a totálkárt megállapító biztosítói határozat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles átadni. Amennyiben a Bérlő nem gondoskodott a totálkárt szenvedett Gépjárműnek a Flottakezelő által megjelölt telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Flottakezelő a Bérlő költségére elvégezteti. 1.6 Az Egyedi szerződés megszűnése azonnali hatályú felmondással A Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha: a) a Bérlő a jelen KERETSZERZŐDÉS II./ , II./ , II./3.6, II./3.8, II./3.9, II./3.11, II./3.12, II./3.14, II./5.1, II./5.2, III./ , V./ , V./4.4 pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül; b) a Bérlő Egyedi bérleti szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége teljesítésének késedelme a 15 naptári napot meghaladja; c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Gépjármű kilométer számlálója szándékos emberi magatartás következtében nem a valós értéket mutatja, függetlenül attól, hogy igazolható-e a Bérlő ezzel kapcsolatos felelőssége; d) a Flottakezelő a Bérlővel szemben fennálló bármely egyéb jogviszonyát, ideértve különösen ezen Keretmegállapodást, a Bérlő szerződésszegése miatt jogosulttá vált felmondani. A Bérlő az Egyedi bérleti szerződést abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha a Flottakezelő az Egyedi szerződésben vállalt üzemeltetési szolgáltatásokat nem az Egyedi Bérleti megállapodás a Flottakezelő által nyújtott üzemeltetési szolgáltatások , , , , , 1.7., , 1.9., 1.10., és pontjaiban foglalt tartalommal nyújtja. Az Egyedi bérleti szerződés azonnali hatállyal történő felmondása esetén a Bérlő köteles a Gépjárművet a Flottakezelő részére visszaszolgáltatni és a Flottakezelő felhívására a IV./ pontokban rögzítettek szerinti elszámolás alapján megállapított összeget a felhívásban megjelölt határidőre megfizetni. 2. A Gépjármű visszaszolgáltatása 2.1 Az Egyedi bérleti szerződés megszűnése esetén ide nem értve azt az esetet, ha az Egyedi bérleti szerződés a Gépjármű eltulajdonítása következtében szűnik meg a Bérlő saját költségére köteles a Gépjárművet annak összes tartozékával és okmányával együtt szerződésszerű lejárat esetén a futamidő lejártát követő hatvan munkanapon belül, egyéb esetekben a Flottakezelő erre irányuló felhívásában megjelölt határidőben, a Flottakezelő által meghatározott helyszínen átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a Flottakezelő, vagy az általa kijelölt személy részére átadni. Amennyiben a Bérlő birtokba adási kötelezettségének nem tesz eleget, a Flottakezelő jogosult a Gépjárművet a Bérlő költségére: a) birtokba venni és elszállíttatni, b) jogosulatlan használatát megakadályozni, 14 O l d a l

15 c) hatósági engedélyének visszavonásáról intézkedni. 2.2 Abban az esetben, ha a Bérlő a Gépjárművet a IV./2.1 pontban megjelöltek szerinti időpontban nem szolgáltatja vissza a Flottakezelő vagy az annak képviseletében eljáró harmadik személy részére, úgy a Flottakezelő a Gépjármű használata után a további használat idejére vonatkozóan az Egyedi bérleti szerződésben megállapított bérleti díjakkal azonos összegű havi díjat számít fel és azt a Bérlő részére kiszámlázza. 2.3 A Gépjárművet a Bérlő használati tárgyaktól kiürítve, kívül-belül kitakarítva, a normál elhasználódásnak megfelelő állapotban köteles átadni a Flottakezelő részére valamennyi tartozékával és dokumentumaival együtt. A Gépjárműben hagyott személyes tárgyakért a Flottakezelő semminemű felelősséget nem vállal. A Flottakezelő által elvárt normál állapotot a jelen szerződés 3. számú mellékletét képező Gépjármű Átvételi Útmutató megnevezésű dokumentum tartalmazza. Abban az esetben, ha a Gépjármű állapota a normál állapottól eltér, az észlelt eltérések után a Bérbeadó az Audatax, vagy hasonló rendszer alapján kiszámolja a gépjármű állapotfelmérésekor a gépjárművön található sérülések kárösszegét és a Bérlő ennek megfelelő összeget köteles fizetni a Flottakezelő részére az Egyedi bérleti szerződésben megállapított elszámolási módtól függetlenül. Abban az esetben, ha a Gépjármű tartozékai vagy okiratai hiányosan kerülnek visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a Flottakezelőt ebből eredő valamennyi kárát megtéríteni. 3. Elszámolás Elszámolási szabályok a zárt maradványértékre vonatkozó elszámolású Egyedi bérleti szerződés szerződésszerű teljesítése esetén 3.1 Az Egyedi bérleti szerződés tartalmazza a Gépjárműnek a teljes futamidőre vonatkozóan megállapított futásteljesítményét, továbbá az alulfutás esetére megállapított bonus, illetőleg túlfutás esetére megállapított malus összegét. 3.2 Abban az esetben, ha a Bérlő fizetési kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a Gépjárművet az Egyedi bérleti szerződés futamidejének lejárta napján vagy az azt követő öt munkanapon belül visszaszolgáltatja a Flottakezelő részére és a Gépjármű tényleges futásteljesítménye megegyezik az Egyedi bérleti szerződésben rögzített futásteljesítménnyel, a felek között az IV./2.3 pontban rögzített, állapot alapján történő elszámoláson és az átalánydíjjal nem fedezett szolgáltatások ellenértékének Bérlő részéről történő megfizetésén túl elszámolás nem történik. Abban az esetben, ha a Gépjármű tényleges futásteljesítménye magasabb az Egyedi bérleti szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény értéknél, a Bérlő köteles a különbözet minden kilométerére számítva az Egyedi bérleti szerződésben rögzített malus érték megfizetésére. Amennyiben a Gépjármű tényleges futásteljesítménye nem éri el az Egyedi bérleti szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény értéket, a Flottakezelő köteles a különbözet minden kilométerére számítva az Egyedi bérleti szerződésben rögzített bonus mérték Bérlő részére történő megfizetésére. Elszámolási szabályok határozott időtartam lejárta előtt történő szerződésmegszűnés esetén 3.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő Gépjárművel kapcsolatos beszerzési, finanszírozási, továbbá ráfordításai költségeinek és árbevételének különbözete a határozott futamidejű Egyedi bérleti szerződés teljes futamidejére fizetendő szolgáltatási díjjal térülnek meg. Amennyiben az Egyedi bérleti szerződés bármely okból ide nem értve a Bérbeadó rendes felmondását és a Bérbevevő rendkívüli felmondását - a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló megállapodását a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Flottakezelő a Bérlővel szemben kártérítési igényt érvényesíthet. A szerződés idő előtti megszűnése esetén a Flottakezelő és Bérlő elszámolásának alapja, hogy a Flottakezelő Egyedi bérleti szerződéshez kapcsolódó lejárt követelései, a kapcsolódó késedelmi kamatok, az üzemeltetési szolgáltatásra tekintettel már megfizetett, de még meg nem térült díjak, a szerződés megszűnésével összefüggő költségei, továbbá a szerződés megszűnése miatt elmaradó tervezett bérleti díj bevételei megtérüljenek. 15 O l d a l

16 3.4 A Flottakezelő bérleti díjra vonatkozó elmaradó jövőbeli bevételei megállapítása a számítás időpontja és az elmaradó bevételek esedékessége közötti napokra, az elmaradó bevétel elemekre vonatkozóan, az Egyedi bérleti szerződésben rögzített ügyleti kamatnak a számítás időpontjában érvényes mértékének figyelembevételével történik. 3.5 Amennyiben az Egyedi bérleti szerződés nem a Bérlő szerződésszerű teljesítésével, hanem bármely más ok következtében a szerződésszerinti futamidő lejártát megelőzően szűnik meg, a Flottakezelő a megszűnés időpontját követő 60 napon belül tételes kimutatást készít a szerződés alapján fennálló követeléseiről. Az elszámolás tartalmazza a Flottakezelőnek a Bérlővel szemben az Egyedi bérleti szerződés megszűnésének időpontjában fennálló lejárt követeléseit jogcím szerint (szerződés szerint járó díjak, késedelmi kamat, felmerült költségek), az idő előtti megszűnés következtében megfizetésre nem került tervezett bevétel elemek jelenértékét (diszkontált összeg), valamint a tényleges fizetés időpontjáig felmerült további követeléseket (pl. a követelés érvényesítésével és a Gépjármű visszaszármaztatásával kapcsolatban felmerült és egyéb igazolt költségek, késedelmi kamat), továbbá a a IV./3.6 pontban részletezettek szerinti, a teljes követelés összegét csökkentő tényezőket. Az elszámolás során a Flottakezelő figyelembe veszi a Gépjármű futásteljesítményét is. Amennyiben a szerződés megszűnésének időpontjában a Gépjármű futásteljesítménye eltér az Egyedi bérleti szerződésben rögzített futásteljesítménytől, a Flottakezelő az elszámolásban a futásteljesítmény eltérés alapján számított bonusz, illetőleg malus értékeket is érvényesíti. Abban az esetben, ha az Egyedi bérleti szerződés megszűnésére az eredeti lejáratot több mint három hónappal megelőzően történik, a Bérlő a III./3.2 pontban foglaltak szerinti lezárási díj megfizetésére is köteles. 3.6 A követelés összegét csökkentő tényezőnek minősül a Gépjárműre tekintettel a biztosítótársaság által fizetett összeg, és a Gépjármű eladási ára. Ugyancsak a követelést csökkentő tényező a Bérlő által az Egyedi bérleti szerződés megszűnése és az elszámolás közötti időszakban megfizetett szolgáltatási díjak, továbbá a tényleges futásteljesítmény után járó esetleges bonus összege. Az elszámolásnál a Flottakezelő Gépjárműből eredő bevételként a biztosító által ténylegesen kifizetett kártérítési összeget, újraértékesítésnél a Gépjármű értékesítése során ténylegesen befolyt eladási árat veszi figyelembe. A Flottakezelő vállalja, hogy a kölcsönös kárenyhítés érdekben a Gépjárművet a legkedvezőbb vételi ajánlatot adó vevő részére értékesíti. A Bérlő tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a Flottakezelő a szerződés megszűnését követően a Gépjármű értékesítésére nem köteles, illetőleg a Gépjármű értékesítésére határidőt nem vállal. 3.7 A Bérlő tudomásul veszi, hogy az elszámolásban közölt követelésösszeget a Flottakezelő a Gépjármű értékesítését követően, az abból befolyó, számláján jóváírt vételár, illetőleg becsült érték alapján történő elszámolás esetén a becsült érték összegének ismeretében, azonban a birtokbavétel időpontjára visszamenőleges hatállyal csökkenti. Az elszámolás kézhezvétele és a követelésnek a Gépjármű értékesítéséből befolyt bevétellel történő csökkentése között eltelt időszakban a Bérlő késedelmi kamat fizetési kötelezettsége a részéről meg nem fizetett összeg után folyamatosan fennáll. 3.8 A tényleges futásteljesítmény a Gépjármű visszaszolgáltatása során felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. Abban az esetben, ha a szerződés megszűnésekor hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy a Gépjármű kilométer számlálója szándékos emberi magatartás következtében nem a valós értéket mutatta, úgy az elszámolásra kizárólag a IV./ pontokban foglaltak szerint kerülhet sor. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a Gépjármű kilométer számlálója elromlott, azonban ez nem szándékos emberi magatartás következménye, az elszámolás a vélelmezett futásteljesítmény alapján történik. A vélelmezett futásteljesítmény a korábbi futásteljesítmények átlaga alapján kerül megállapításra a Flottakezelő által, mely megállapítást a Bérlő már jelen szerződés aláírásával elfogadja. 3.9 Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás kézhezvételét követő O l d a l

17 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni. 4. Nyílt elszámolási módban kötött Egyedi szerződésekre vonatkozó eltérő rendelkezések 4.1 Maradványértékkel kapcsolatos elszámolás: Abban az esetben, ha a felek a Gépjárműre vonatkozóan nyílt elszámolású Egyedi bérleti szerződést kötnek, a bérleti időszak végén történő elszámolás nem a gépjármű tényleges futásteljesítménye, hanem az Egyedi bérleti szerződésben rögzített futamidő végén várható piaci érték alapján történik. A nyílt elszámolású Egyedi bérleti szerződésben a Keretszerződés II./1.2 pontjában hivatkozottaktól eltérően a gépjármű futásteljesítménye helyett a futamidő végén várható piaci érték kerül meghatározásra, amely a pénzügyi kondíciók megállapításánál is alapul szolgál. 4.2 Karbantartási és gumiabroncs átalány, egyéb üzemeltetési szolgáltatások: Nyílt elszámolás esetén az Egyedi bérleti szerződés a Flottakezelő által nyújtott üzemeltetési szolgáltatások pontban foglaltaktól eltérően a felek a gépjármű karbantartási szolgáltatás után a Bérlő részéről havonta befizetett átalánydíj összegével a tárgyidőszakban teljesített szolgáltatások tényleges költsége alapján ügyfél választása alapján negyedévente/évente/futamidő végén elszámolnak. A Flottakezelőnek a tárgyidőszakra eső átalánydíjat meghaladó ráfordításait a Bérlő köteles a Flottakezelő részére megtéríteni, ugyanakkor a Flottakezelő is köteles a Bérlő részére visszafizetni a tárgyidőszakra számított átalánydíjnak a tényleges ráfordításait meghaladó részét. Az előre nem tervezhető átalánydíjjal nem fedezett javítások költségét a Flottakezelő közvetlenül hárítja át a Bérlőre. 4.3 A nyílt elszámolású Egyedi bérleti szerződés szerződésszerű megszűnése esetén az Keretszerződés IV./3.1 és IV./3.2 pontjában szabályozottak helyett az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Egyedi bérleti szerződés tartalmazza a Gépjármű futamidő végére várható piaci értékét (a továbbiakban: maradványérték). A futamidő szerződésszerű lejárata és a gépjármű visszaszolgáltatás esetén a Flottakezelő a Gépjárművet harmadik személy részére értékesíti és ezt követően elszámolást készít. Abban az esetben, ha az értékesítés során ténylegesen befolyt piaci ár nem éri a szerződésben rögzített várható piaci értéket, a Bérlő köteles a különbözet összegét a Flottakezelő részére megfizetni. Abban az esetben, ha a ténylegesen befolyt eladási ár meghaladja a szerződésben rögzített várható piaci értéket, a Flottakezelő a különbözet összegét a Bérlő részre megfizeti. Az elszámolás a Bérlő választása szerint a piaci érték helyett a Gépjármű becsült értéke alapján is történhet. A gépjármű becsült értéke megfelel a Gépjárműre a Gépjármű visszaszolgáltatásának időpontjában irányadó állapottal és futásteljesítménnyel korrigált Eurotax vételi ár 80%-ának. Becsült érték alapján történő elszámolás esetén az elszámolás a Gépjármű visszaszolgáltatását követő 10 napon belül megtörténik. Abban az esetben, ha a gépjármű becsült értéke a Bérlő megítélése szerint alatta marad az értékesítés során várhatóan befolyó vételár összegének, a Bérlő a Gépjármű visszaszolgáltatásának időpontjában kérheti a piaci érték alapján történő elszámolást is. Ilyen esetben az elszámolás csak a gépjármű harmadik személy részére történő értékesítését követően történik meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő az értékesítésre határidőt nem vállal. 4.4 Nyílt elszámolású Egyedi bérleti szerződésnek a futamidő lejártát megelőzően történő megszűnése esetén a felek a IV./ , valamint IV./3.9 pontokban foglaltak szerint számolnak el egymással, azzal, hogy az elszámolás során a bonus malus értékek értelemszerűen nem kerülnek figyelembevételére. V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Felelősségi szabályok 1.1 Ha a Bérlő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelműen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kár a Bérlőt terheli. A Flottakezelő nem felel olyan károkért, amely a Bérlő mulasztásából, késedelméből, továbbá a Flottakezelőn kívül álló, el nem hárítható okból (pl. felkelés, háború, 17 O l d a l

18 természeti csapás, sztrájk, az energiaszolgáltatás általános és tartós kimaradása, a telekommunikációs hálózat leállása, a közlekedés akadályoztatása, bombarobbanás, bombariadó), valamint belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésből erednek. 1.2 A Flottakezelő abban az esetben felel a fizetések késedelmes vagy hibás teljesítéséből a Bérlőt ért kárért, amennyiben a kárt a Flottakezelő szándékos magatartása idézte elő. Egyebekben a Flottakezelő a késedelmes teljesítésért csak a késedelmi kamat mértékéig és a késedelem megszűnésének időpontjáig vállal felelősséget. 1.3 Nem felel a Flottakezelő az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelemért, ha azt a Bérlő és harmadik személy közötti jogvita, vagy a Bérlő, illetőleg harmadik személy magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért kikötött ellenérték a Flottakezelőt - a megbízás teljesítésének arányában - ebben az esetben is megilleti. 2. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége 2.1 A Flottakezelő és a Bérlő üzleti kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul. A Flottakezelő és a Bérlő üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között és a jelen Keretmegállapodás és az Egyedi bérleti szerződésben foglalt megállapodásaiknak megfelelően - egymás érdekeit figyelembe véve járnak el. A Flottakezelő üzleti tevékenysége során a gazdálkodó szervezetektől általában elvárható gondossággal jár el. 2.2 A Flottakezelő jogosult az Egyedi bérleti szerződés rendelkezéseinek különösen azon kötelezettségeknek, amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet betartását ellenőrizni, amely jog gyakorlását az Ügyfél biztosítani köteles. 2.3 A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Flottakezelő az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt bármikor felülvizsgálhatja a Bérlő pénzügyi helyzetét. Ennek elősegítése érdekében a Bérlő adatszolgáltatási kötelezettsége körében köteles: a) az éves beszámoló készítésének időpontjában, de legkésőbb minden év június 15. napjáig, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, továbbá a felülvizsgálat idején elérhető legfrissebb adatokat tartalmazó főkönyvi kivonatát a Flottakezelő részére átadni, b) amennyiben a Flottakezelő ilyen irányú igényét kifejezi, úgy egyéb, a Bérlő pénzügyi helyzetére vonatkozó adatokat rendelkezésre bocsátani, c) A Bérlő köteles a gazdálkodásában, ezen belül vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában, követelései érvényesítésében, stb., vagy szervezetében bekövetkező minden olyan változásról a Flottakezelőt haladéktalanul tájékoztatni, amely változás az Egyedi bérleti szerződésben foglaltak teljesítését kedvezőtlenül érinti, vagy érintheti. A Bérlő ezen tájékoztatási kötelezettsége körében köteles haladéktalanul tájékoztatni a Flottakezelőt, különösen ha - tulajdonosaiban, tagjaiban, vagy részvényesei körében változás következik be, - ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy - csőd- vagy végelszámolási eljárás (jogutód nélküli megszűnési) kezdeményezésére irányuló szándéka esetén az eljárás kezdeményezését 10 munkanappal megelőzően, - tulajdonosa(i) jogutódlással történő megszüntetéséről kívánnak határozni, a határozathozatalt megelőző 10 napon belül. 2.4 Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést gyakorol, vagy más olyan hatósági eljárást végez a Bérlővel szemben, amely a Bérlőnek a Flottakezelővel fennálló szerződéses kapcsolatával érintett eszközre hatással lehet, a Bérlő köteles az eljárás megindításáról, megszűnéséről, valamint annak végeredményéről, illetve a Flottakezelő erre vonatkozó igénye esetén a Flottakezelő által az üggyel kapcsolatban feltett, a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekről a Flottakezelőt haladéktalanul tájékoztatni. 18 O l d a l

19 2.5 A Bérlő köteles a Flottakezelő felhívására bármely, a Bérlő szerződésben foglalt jogok gyakorlásához, illetőleg kötelezettségek végrehajtásához szükséges nyilatkozatot haladéktalanul megtenni és a vonatkozó okiratot a Flottakezelő rendelkezésére bocsátani. 3. Értesítések 3.1 A felek az egymásnak szóló értesítéseiket amennyiben egyéb elérhetőséget nem jelölnek meg, az Egyedi bérleti szerződésben feltüntetett székhelyük címére kötelesek eljuttatni. A telefonos, illetőleg elektronikus elérhetőségükről, illetőleg a jelen Keretszerződés kapcsolatosan eljárni jogosult felelős személyét időről időre közlik egymással. Az ennek elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. A felek egymásnak küldött értesítéseiket írásban, elektronikus úton is továbbíthatják a fentiek szerint közölt elérhetőségükre. Azon küldeményeket azonban, amelyek kézbesítésének tényéhez joghatások fűződnek, tértivevényes ajánlott levélben vagy személyesen kell a címzett székhelyére eljuttatni. 3.2 A Flottakezelő a Bérlőnek címzett értesítéseit - amely alatt minden általánosan elismert kézbesítési módot is érteni kell (posta, futárszolgálat, kézbesítő, fax, elektronikus levél) - a Bérlő által legutoljára bejelentett értesítési címre küldi. A Flottakezelő nem felel azokért a károkért, amelyek a hibás kézbesítésből, vagy abból erednek, hogy a Bérlő az általa megadott elérhetőségein nem volt megtalálható, oda a részére a küldemény bármely okból nem volt kézbesíthető. Az egymásnak szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, melyet a felek erre a célra megadtak egymásnak, ennek hiányában pedig a címzett fél székhelyére. A küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az a címzett részére az általa megadott címre azért nem volt kézbesíthető, mert ismeretlen helyre költözött, vagy az átvételt megtagadta. Az írásos küldemények Flottakezelőhöz történő érkezési időpontjára a Flottakezelő nyilvántartása az irányadó. Nem postai úton továbbított küldeményeket a Flottakezelő csak a meghirdetett üzleti órák alatt fogad el. Az ezt követően érkezett küldeményeket a megbízás teljesítése szempontjából a következő munkanapon érkezettnek kell tekinteni. 3.3 A Flottakezelő vélelmezi a küldemény kézhezvételét, kivéve azt az esetet, ha a küldemény a Flottakezelőhöz az abban foglalt intézkedési határidő bekövetkezése előtt visszaérkezik. Az érdemi intézkedés után visszaérkezett küldeményekkel kapcsolatban a Flottakezelőt kártérítési kötelezettség nem terheli. A vélelmezett kézbesítési idő belföldön a postára adás napjától számított 3. (harmadik) munkanap, külföldön az 5. (ötödik) nap. 3.4 A Bérlőtől származó minden megkeresésben egyértelműen meg kell jelölni az ügylet tárgyát, beleértve a Flottakezelő által megadott azonosítási számot is. A Flottakezelő a tévesen, nem egyértelműen vagy hiányosan megjelölt tárgyú levelezésben foglaltakat nem veszi figyelembe, illetőleg az ezek alapján tett intézkedésekért nem vállal felelősséget. A Bérlő a Flottakezelő által küldött értesítés tartalmára és mellékleteire vonatkozó észrevételeit a Flottakezelővel a kézhezvételt követő 15 (tizenöt) napon belül közölheti. A Flottakezelő jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a fenti határidőn belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. 3.5 A Bérlőnek a szerződéses kapcsolatot érintő nyilatkozatait írásban, olyan időpontban kell a Flottakezelő tudomására hozni, hogy a megfelelő intézkedéshez szükséges idő a Flottakezelő rendelkezésére álljon. Ha a Bérlő az általános gyakorlattól eltérő, vagy meghatározott időpontban való teljesítést igényel, erre külön fel kell hívnia a Flottakezelő figyelmét, és vállalnia kell az ebből eredő többletköltségeket. A Flottakezelő jogosult az ilyen utasítás elfogadását megtagadni. 3.6 A felek kötelesek értesíteni egymást, ha a várt időponttól számított 15 (tizenöt) napon belül nem érkezett meg valamely általuk a másik fél részéről várt értesítés, különösen, ha a fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vagy pénzösszeg átvételére vonatkozik. Valamely fél e kötelezettségének elmulasztása esetén a másik fél nem felel az ebből eredő kárért. 3.7 A Flottakezelő által küldött, gépi feldolgozási rendszerben elkészített felszólító leveleket és elszámolásokat abban az esetben is 19 O l d a l

20 érvényesnek kell tekinteni, ha azokon nem szerepel eredeti aláírás. 4. Képviselet 4.1 A Flottakezelő bármikor a jogviszony fennállása alatt jogosult ellenőrizni a Bérlő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát. A Flottakezelő kérheti, hogy a Bérlő képviselője képviseleti jogosultságát, illetőleg személyazonosságát megfelelő - eredeti, vagy hiteles másolati formájú - okirattal igazolja. A bemutatott okiratokról, igazolásokról a Flottakezelő fénymásolatot készíthet. 4.2 Amennyiben a képviselő nem a Bérlő törvényes képviselője, a Flottakezelő a képviseleti jog igazolására közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást fogad el, amely tartalmazza a képviseleti jog kereteinek pontos megjelölését. Az egyedi ügylet kapcsán a Flottakezelő előírhatja, hogy a képviseleti jog igazolására kizárólag közokiratot fogad el. Amennyiben a Bérlő képviselője képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Flottakezelő rendelkezésére, a Flottakezelő jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt a Bérlő költségére lefordíttatni. 4.3 A Flottakezelő a Bérlő által aláírt dokumentumokon szereplő aláírásokat összehasonlítja a hozzá benyújtott aláírási címpéldányokkal és meghatalmazásokkal, és ha a Bérlőtől származó dokumentumokon a Flottakezelő be nem jelentett, vagy a bejelentettől jól felismerhetően eltérő aláírás van, a Flottakezelő az okiratot nem fogadja el, azt az ok megjelölésével visszaküldi a Bérlőnek. Az okirat hamis vagy hamisított voltából, téves fordításából eredő esetleges károkért a Flottakezelő nem vállal felelősséget. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a jogutódlás bizonyítására benyújtott okiratok esetén is. Ez utóbbi esetben a Flottakezelő az okirat másolatát csatolja a szerződéses dokumentációhoz, az eredeti bemutatásának megtörténtére vonatkozó utalás mellett. 4.4 A Bérlő az Egyedi bérleti szerződés hatálya alatt az Egyedi bérleti szerződéssel kapcsolatosan eljárni jogosult képviselője személyében bekövetkező változásokról a változás megtörténtét követő 5 munkanapon belül, az új okiratok egyidejű átadása mellett köteles a Flottakezelőt írásban tájékoztatni. A Flottakezelő a Bérlő által bejelentett képviselő képviseleti jogát mindaddig hatályosnak tekinti, amíg annak visszavonásáról, a változást igazoló okiratok egyidejű átadása mellett a Bérlő írásban nem értesíti. A Flottakezelő a változást a Bérlő írásbeli értesítésének kézhezvételének időpontjától veszi figyelembe, és ettől az időponttól fogadja el az új képviselő rendelkezését. Az okiratok késedelmes benyújtásából eredő esetleges károkat a Bérlő viseli. Ha a képviseleti joggal kapcsolatos változásról a Flottakezelő nem szerzett tudomást, az ebből eredő károkért a felelősség a Bérlőt terheli. 5. Adatkezelés, titoktartás 5.1 A Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzleti kapcsolat során a Flottakezelő a rá vonatkozó személyes adatok köréből a szerződésszerű teljesítés érdekében a Flottakezelő által szükségesnek ítélt adatokon túl a hatályos jogszabályok által meghatározott adatokat veszi nyilvántartásba. A Bérlő kijelenti, hogy a Flottakezelő részére a szerződés teljesítésével összefüggésben átadott, nem saját magára vonatkozó személyes adatokat jogosult volt a Flottakezelő részére továbbítani, továbbá szavatolja, hogy a személyes adatokat a Flottakezelő az adattovábbítás kapcsán meghatározott célból kezelheti. 5.2 A Flottakezelő a Bérlővel fennálló üzleti kapcsolata során tudomására jutott adatokat és információkat üzleti titokként kezeli, a Bérlő érdekeinek legteljesebb mértékben történő figyelembe vétele mellett. A Bérlő köteles az üzleti kapcsolat fennállása alatt tudomására jutott, a Flottakezelő tevékenységével összefüggő üzleti titkot megtartani. 5.3 A Bérlő hozzájárulását adja, hogy amennyiben az a Flottakezelő Bérlővel szemben fennálló követelésének behajtása, érvényesítése érdekében szükséges, úgy a Flottakezelő a Bérlő adatait e célból harmadik személynek átadja. 6. Viták rendezése, irányadó jog 6.1 A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő 20 O l d a l

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű tárgyában kötött bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Bérleti szerződés, - alapján a K&H Autópark

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SAFE-ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Safe szolgáltatás A Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött megállapodás alapján, az ügyfél számára állandóan őrzött helyiségben safe-rekeszt bocsát rendelkezésre,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben