ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gépjármű Határozott Idejű Bérbe Adására és Flotta Szolgáltatás Nyújtására 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Flotta szolgáltatás nyújtása keretében a K&H Autópark Kft. (1133 Budapest, Pozsony ) - a továbbiakban, mint Bérbeadó, - továbbá ügyfele - a továbbiakban, mint Bérlő, - tartós bérleti keretszerződést - a továbbiakban, mint Keretszerződés, - kötnek, amelyben megállapodnak arról, hogy a Bérbeadó a Bérlő által kiválasztott gépjárműveket - a továbbiakban, mint Gépjármű, - megvásárolja és az egyes Gépjárművek tárgyában kötött egyedi bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Egyedi Bérleti Szerződés, - alapján, az ott meghatározott feltételek mellett a Bérlő részére bérleti díj fizetése ellenében a Polgári törvénykönyv XXXVII. fejezetének 1. alcímében foglaltakkal összhangban határozott időre bérbe adja. A Bérbeadó a bérlet tartama alatt a Bérlő részére a bérbe adott Gépjárművekre vonatkozóan a Keretszerződésben és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújt. 2. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya 2.1. Az Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban, mint ÁSZF, - és az ahhoz kapcsolódó Keretszerződés szabályozza az Egyedi Bérleti Szerződések tárgyát képező Gépjárművek kiválasztásának, beszerzésének, a Bérlő részére történő átadásának, a bérleti jogviszony fennállása alatt történő használatának, illetőleg üzemeltetésének feltételeit, továbbá az Egyedi Bérleti Szerződések megkötésére, az azokban rögzített bérleti díj kalkulációjára, megfizetésének módjára és ütemezésére, valamint az Egyedi Bérleti Szerződések megszűnésére és az azzal kapcsolatos elszámolásra vonatkozó feltételeket. Jelen ÁSzF, mint elválaszthatatlan melléklet a Keretszerződés és az Egyedi Bérleti Szerződések részét képezi. A Keretszerződés és az Egyedi Bérleti Szerződések kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényesek Az Egyedi Bérleti Szerződések tárgyát képező Gépjárművet az ÁSZF-ben meghatározott módon a Bérlő választja ki. A Bérbeadó a kizárólagos tulajdonában álló Gépjárművet a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott feltételek mellett a Bérlő részére az Egyedi Bérleti Szerződésben megállapított minimálisan 12 hónapot meghaladó határozott időre bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi. A Bérbeadó jelen ÁSZF alapján a Bérlő részére nyújtott szolgáltatásai és tevékenysége nem esik a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet hatálya alá. 3. A Gépjármű beszerzése, az Egyedi Bérleti Szerződések érvényessége és hatályba lépése 3.1. A Bérlő a Bérbeadó által rendszeresített Megrendelőlap telefaxon (az eredeti dokumentum egyidejű postai úton történő továbbítása mellett) történő megküldésével jelzi egy vagy több Gépjárműre vonatkozó igényét a Bérbeadó felé. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: a) gyártmány, típus, és modell; b) a motor és a sebességváltó típusa; c) a motor hengerűrtartalma; d) felszereltségi fokozat, alaptartozékok, választható egyéb tartozékok; e) a karosszéria és kárpit színe, fajtája; f) igényelt birtokbavételi határidő; g) az igényelt Gépjárművek száma; h) Gépjárművenként a tartós bérlet futamideje; i) Gépjárművenként az előírt futásteljesítmény; j) az igényelt szolgáltatások; k) a Gépjármű használói köre A Bérbeadó a Bérlő igénybejelentését annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció telefaxon (és az eredeti dokumentum egyidejű postai úton történő továbbítása mellett) történő megküldésével igazolja vissza, melyben közli a Bérlővel az alábbi adatokat: a) az igényelt Gépjármű(vek) Bérlő részére történő birtokbaadásának várható időpontja; b) az igényelt Gépjármű(vek) bérleti díja; c) egyéb, a Bérlő által igényelt szolgáltatások díja; d) a Bérlő által bejelentett igényektől esetlegesen eltérő feltételek. Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 1

2 3.3. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció bármely pontját különös tekintettel a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot az erre rendelkezésre álló 5 munkanapon belül nem fogadja el, a felek írásban egyeztetnek. A bérleti díj és az egyéb feltételek egybehangzó írásbeli meghatározása esetén a Bérlő, ajánlati kötöttségére tekintettel, az Egyedi Bérleti Szerződést köteles megkötni A Bérlő a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció aláírásával és a Bérbeadó részére telefaxon (és egyidejűleg postán) történő visszajuttatásával kötelezi magát az Egyedi Bérleti Szerződés megkötésére, ezzel egyúttal megrendeli (a továbbiakban Megrendelés) az igénybejelentésben és Bérbeadási Előzetes Kalkulációban meghatározott Gépjárműve(ke)t. A Bérbeadó a Megrendelés elfogadását aláírásával igazolja, és a Megrendelést telefaxon (és egyidejűleg postán is) megküldi a Bérlőnek A Bérlő által a kiválasztott és a fentiek szerint megrendelt Gépjárművet a Bérbeadó az általa szabadon megválasztott kereskedőtől (a továbbiakban: Szállító) vásárolja meg. A felek a Gépjármű vonatkozásában a közösen elfogadott bérleti díj figyelembevételével az 1. számú melléklet szerinti tartalommal Egyedi Bérleti Szerződést kötnek, amely a Gépjármű birtokba adásával lép hatályba Az Egyedi Bérleti Szerződést, megkötésekor a felek cégjegyzési joggal felruházott képviselőjén kívül cégszerűen aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró képviselő is aláírhatja Amennyiben a Bérlő bérleti igényét a Bérbeadási Előzetes Kalkuláció részéről történő aláírását követően visszavonja, illetőleg a szerződés megkötése, vagy annak hatályba lépése a Bérlő érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, úgy köteles megtéríteni a Bérbeadó ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi igazolt költségét és teljes kárát A Bérbeadó nem felel a Szállító szállítási kötelezettségeinek teljesítéséért. Ha a Szállító részéről a teljesítés bármely okból 15 napot meghaladó késedelmet szenved a Bérbeadó a Szállító részére póthatáridőt tűz ki. Ha a Szállító a póthatáridő teljesítésével is késedelmet szenved, vagy a teljesítés ellehetetlenül, akkor a Bérbeadó és a Bérlő által aláírt Bérbeadási Előzetes Kalkuláció érvényét veszti, a Bérbeadó a Bérlő részéről ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő károkért nem tartozik a Bérlő felé felelősséggel A Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel a Gépjárművet a saját céljaira választotta ki, a Bérbeadó semmilyen formában nem felel a Gépjárműnek a Bérlő által elvárt célra történő hasznosíthatóságáért és az adásvételi szerződésben foglalt Szállítói kötelezettségek Szállító részéről történő teljesítéséért. E címen a Bérlő a Bérbeadóval szemben sem a bérleti díj csökkentésére, sem a bérleti díj fizetésének felfüggesztésére vagy beszüntetésére, sem bármilyen kártérítésre nem támaszthat igényt. 4. A Gépjármű átadása 4.1. A Gépjárművet a Bérlő a Bérbeadó által telefaxon (az eredeti dokumentum egyidejű megküldése mellett) közölt helyszínen és időben köteles a Gépjármű Szállítójától vagy a Bérbeadó meghatalmazottjától birtokba venni. A birtokbavétel elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó ezzel kapcsolatban felmerült, valamennyi igazolt költségét és teljes kárát A Bérlő kizárólag olyan Gépjárművet vehet át, melybe beszerelésre kerültek a Gépjármű vonatkozásában biztosítást kötő biztosítótársaság egyedi előírásainak megfelelő biztonsági eszközök. A járművet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően különösen a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r. valamint a 35/2000. (XI. 30.) BM r. előírásai szerint a közúti forgalomban való részvételre alkalmas állapotban és feltételeknek megfelelően kell átadni és a Bérlő részről átvenni Az átadásról a 2. számú mellékletében foglaltak szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni két eredeti példányban, melyben rögzítésre kerül az átadás ténye, a jármű adatai, az átadott dokumentumok, a kilométeróra állása, az átadott kulcsok száma, az átadott jármű tartozékai és kiegészítői, az átadó és átvevő személye, az átadás pontos ideje (dátum, óra, perc) és helye, továbbá a felek egyéb észrevételei. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Bérlő egyben az alábbiakat is igazolja: a) a Gépjármű megfelel a Megrendelésében foglaltaknak; b) a Gépjármű hibátlan, kipróbált műszaki állapotban, a Megrendelésben rögzített tartozékokkal együtt került átadásra, a Bérlő által birtokba vételre; c) a Gépjármű hatósági jelzései megfelelnek az okmányokban foglaltaknak; d) a Gépjárművel együtt átadásra kerültek az alábbiak is: forgalmi engedély, amelyben a Bérbeadó tulajdonosként, a Bérlő bérlet jogcím alapján üzembentartóként került megjelölésre a környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló igazolólap ( zöldkártya ); Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 2

3 kötelező gépjármű felelősség biztosítást igazoló okirat; szervizkönyv, garancia levelek; valamennyi eredeti kulcs és kód, szükség szerint kulcsnyilatkozat; a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a KRESZ által előírt tartozékok; a jármű gyártója által biztosított tartozékok A Gépjármű törzskönyvének átvételére és őrzésére vagy a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének kérelmezésére kizárólag a Bérbeadó, mint tulajdonos jogosult. Amennyiben a Gépjármű törzskönyv nélkül került forgalomba helyezésre és a későbbiekben kiállított törzskönyv a Bérlőhöz kerül, büntetőjogi felelőssége mellett köteles azt haladéktalanul a Bérbeadó részére átadni. A törzskönyv a Bérleti szerződés hatálya alatt a Bérbeadó, mint a Gépjármű tulajdonosa birtokában marad A kárveszély a Bérlőre a felek által aláírt jegyzőkönyvben dátum és idő szerint meghatározott birtokbaadási időpontban száll át A Bérbeadó a jármű átadásával kapcsolatban felmerülő, illetve a szavatosság és jótállás körébe tartozó mindennemű felelősségét kizárja. A Bérbeadó nem felel a Szállító szállítási kötelezettségeinek teljesítéséért Ha bármelyik fél az átadás időpontját a másik fél előzetes értesítése nélkül lemondja, illetve nem jelenik meg, akkor köteles a másik fél számára megfizetni az ezzel kapcsolatban felmerült, valamennyi igazolt költségét és teljes kárát. 5. A gépjármű üzemeltetése 5.1. A Bérlő jogosult és köteles a) a Gépjárművet annak gyártója által előírt technikai, kezelési és üzemeltetési normáknak megfelelően rendeltetésszerűen, legnagyobb gondossággal, céljának és a jelen szerződésnek megfelelően a saját felelősségére és kockázatára használni; b) biztosítani rendeltetésszerű használathoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így kötelessége az üzemeltetéshez előírt engedélyek beszerzése; c) a Gépjárművet biztonságosan tárolni és a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket megtenni különös tekintettel a zár, riasztó és mechanikus védelmi berendezéseinek aktiválására; d) a Gépjárművet megóvni minden káros természeti és egyéb fizikai behatástól, a gépjármű használata során saját költségére gondoskodni a gépjármű külső-belső tisztításáról; e) gondoskodni arról, hogy a gépjármű csak az előírt üzem, -és kenőanyaggal üzemeljen; f) a Gépjárművet úgy használni, hogy annak futásteljesítménye az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott mértéket ne haladja meg Amennyiben a Keretszerződés szerint a Gépjármű üzemeltetésének megszervezését a Bérbeadó nem vállalja, a Bérlő köteles gondoskodni a folyamatos karbantartásról és javításról, elvégeztetni a Gépjármű műszaki dokumentációjában előírt illetve a szakmai tapasztalatoknak megfelelő gyakorisággal igényelt és szükséges kötelező karbantartásokat, ellenőrzést és a szükséges javításokat, illetőleg az időszaki műszaki érvényességi vizsgákat saját költségére elvégeztetni. Az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített bérleti időtartam lejártát megelőző egy hónappal a Bérlő köteles un. Záró műszaki felülvizsgálatot kérni, annak érdekében, hogy a bérleti időtartam végén a Gépjármű elhasználódása és általános állapota megállapítható legyen. Egyébként a Bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül a szükséges, előírt vagy kisebb jelentőségű karbantartás (ide értve de erre nem korlátozva: forgalombiztonsági ellenőrzések, szintellenőrzésekutántöltések, kötelező intervallum szerinti revíziók) kivételével javítási vagy átalakítási munkálatokat nem végeztethet A Bérlő a Gépjárművet rendeltetésszerűen köteles használni, oly módon, hogy a használattal járó értékcsökkenés nem haladhatja meg a vonatkozó adó jogszabályokban megállapított amortizációt. Kizárólag a Bérbeadóval kötött előzetes megállapodás alapján lehet a Gépjárműveket verseny vagy taxi, illetőleg bármely más olyan célra felhasználni, amely a Gépjármű általánosan elfogadható normál használatával együtt járó kopást és elhasználódást meghaladó értékcsökkenéséhez vezet. A Bérlő vétkességétől függetlenül köteles a gépjármű üzemeltetéséből, birtoklásából eredő meghibásodását vagy rongálódását, illetve a normál használaton túlmenő értékvesztést okozó sérüléseit saját költségén, a károsodást megelőző állapot szerint helyreállítatni. Bérlő az ennek elmulasztásából eredő károkért Bérbeadónak kártérítési felelősséggel tartozik A jelen ÁSZF értelmezése során a Gépjármű általánosan elfogadható normál használatának minősül a Gépjármű olyan használata, mely következtében a Gépjármű értékcsökkenése nem haladja meg az Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 3

4 vonatkozó adó jogszabályokban megállapított értékcsökkenést, továbbá a Gépjármű megfelel a forgalmiés üzembiztonsági előírásoknak, az üzemkész és hibamentes állapotban van. Vitás esetben a Bérbeadó független minőségvizsgáló szerv (a Bérbeadó által elfogadott igazságügyi gépjárműszakértő) szakértői véleményét kérheti. A szakértői véleményezés költségeit a Bérlő köteles viselni A Bérlő a Gépjárművön utólagos változtatást, átalakítást, feliratok (reklámszöveg, kép, egyéb jármű grafikai díszítés) elhelyezését csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélye alapján, kizárólagosan saját költségére végez(tet)het. A Bérbeadó írásos felhatalmazása nélkül a hatósági átalakítási engedély nem jogosítja fel a Bérlőt az átalakítás elvégzésére vagy elvégeztetésére. A Gépjármű bármely átalakítása, megváltoztatása, javítása csak a Gépjármű generálimportőrének hivatalos márkaszervizei, ennek hiányában a Bérbeadó által jóváhagyott szerviz által végeztethető el A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó az utólagos beépítéseken és átalakításokon írásos beleegyezése hiányában is tulajdont szerez. Engedély nélküli beépítés, átalakítás esetében és különösen az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor a Bérbeadó jogosult a Gépjármű átalakítás előtti állapotának visszaállítását megkövetelni, vagy a Bérlő költségére a visszaállítást elvégeztetni A Gépjármű használatának vagy birtoklásának szünetelésével, illetőleg a Gépjármű megsemmisülésével összefüggésben bekövetkező kár vagy veszteség a Bérlőt terheli, és nem érinti a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét A Gépjármű meghibásodása vagy megsemmisülése esetén a Bérbeadó nem köteles csere Gépjármű biztosítására. Nem köteles továbbá a Bérbeadó a gépjármű helyébe lépő értéket annak helyreállítására vagy pótlására fordítani A Bérlő a járművet külföldre csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével, kizárólag az európai területi hatályú CASCO biztosításban megjelölt országokba viheti ki. 6. A Gépjármű üzemeltetésének megszervezése és az üzemeltetési szolgáltatások igénybevétele 6.1. Amennyiben a Keretszerződésben a felek úgy állapodnak meg, a Gépjármű üzemeltetését az ott meghatározott körben a Bérbeadó szervezi meg. Ennek keretében a Bérbeadó gondoskodik: a) A kötelező (gépjármű gyártója által előírt) karbantartások elvégeztetéséről; b) Eseti járműjavítás elvégeztetéséről; c) Káresemény esetén kárrendezési eljárás lefolytatásáról; d) Non-stop K&H Flotta Assistance szolgáltatás biztosításáról; e) Bérautó igény ügyintézéséről; f) Üzemanyagkártya biztosításáról; g) Gumiabroncs ügyintézésről Amennyiben a felek az egyes üzemeltetési feladatok Bérbeadó részéről történő megszervezéséről állapodnak meg, ezen tevékenység vonatkozásában kizárólag a Bérbeadó jogosult eljárni, a Bérlő ilyen vonatkozásban önállóan nem intézkedhet illetve nem adhat megbízást harmadik fél részére az Gépjárműre vonatkozó tevékenység elvégzésével kapcsolatban. Üzemeltetési szolgáltatások igénybevételének szabályai 6.3. A fenti üzemeltetési szolgáltatások bármelyikének igénybevétele iránt igényt a Bérlő telefonon, faxon vagy en (az eredeti dokumentum egyidejű megküldése mellett) a Gépjármű rendszámára történő hivatkozással köteles a Bérbeadó felé bejelenteni és egyeztetni, illetőleg igényelni. A Bérbeadó a telefonon történő igénybejelentést jogosult rögzíteni. A telefonon történő bejelentéssel kapcsolatos esetleges félreértésekért, elhallásért a Bérbeadó nem vállal felelősséget. Telefonos igénybejelentést a Bérlő munkanapokon 8-18 óráig a Bérbeadó által a Keretszerződésben közölt központi telefonszámon teheti meg. A Bérlő által bejelentett igény jogosságát és időszerűségét a Bérbeadó felülvizsgálja és a Gépjármű szervizmunkáit végző szervizzel egyezteti, figyelembe véve a Bérlő által megadott időpontokat, illetőleg területi lehetőségeket, majd tájékoztatja a Bérlőt a szolgáltatás helyéről és időpontjáról. Kötelező karbantartások 6.4. A Bérlő felelős azért, hogy figyelemmel kövesse a Gépjármű kilométeróra állását és a gyártó által előírt kötelező karbantartási munkák megszervezését igényelje a Bérbeadótól. A karbantartásra vonatkozó igény benyújtásának elmulasztása esetén az ebből eredő károkat, jótállásvesztést illetve a Gépjárműben bekövetkező értékvesztést a Bérlő köteles megtéríteni. Ilyen mulasztás esetén a Bérbeadó a szükséges munkákat a Bérlő költségére utólag elvégezteti. Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 4

5 6.5. Ha a Bérlő a nem jelenik meg az egyeztetett időpontban a szolgáltatás helyszínén akkor az ebből eredően a Bérbeadó terhére felmerült költségeket köteles megtéríteni A Gépjárműnek a szervizbe szállítása iránt a Bérlő köteles gondoskodni, szükség esetén azonban saját költségére kérheti a Bérbeadótól a szállítás megszervezését A karbantartás és javítás elvégzését a Bérlő (vagy meghatalmazottja) aláírásával igazolja. Az igénybevett és engedélyezett munkák költségét a Bérbeadó fizeti meg a szerviz felé A Bérbeadó a szerviz tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben, ha a Bérlőnek a szerviz által elvégzett munkával kapcsolatban panaszai merülnek fel, ezt a szervizzel közvetlenül köteles rendezni, a Bérbeadóval szemben ezzel kapcsolatban kártérítés címén nem támaszthat igényeket. A Bérbeadó erre az esetre vállalja a Bérlő érdekeinek képviseletét, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a Bérlő kifogása rendezésre kerüljön, és ez ne okozzon a Bérlő számára többletköltséget Amennyiben a Bérlő elmulasztja értesíteni a Bérbeadót szervizelési igényéről és a Gépjármű javítását saját hatáskörében, önállóan szervezte meg, köteles ennek megtörténtét utólag a Bérbeadónak bejelenteni. Ilyen esetben közvetlenül a Bérlőt terheli a fizetési kötelezettség, azzal hogy a teljesített számlák másolatát a szervizelés elkészültét követően köteles a Bérbeadó részére utólagosan eljuttatni. A Gépjármű külföldi javíttatása Ha a karbantartás vagy javítás külföldön válik szükségessé, a Bérlő azt külföldön (kizárólag a gyártóval vagy az importőrrel szerződéses viszonyban álló márkaszerviznél) saját költségére köteles elvégeztetni, és a számlát saját nevére kiállíttatni. A külföldön igénybe vett javítási, karbantartási munkákról a Bérlő köteles a számla másolatának csatolásával utólagosan írásban tájékoztatni a Bérbeadót Gumiabroncs ügyintézés A Bérbeadó a Bérlő igénye szerint a Gépjárműhöz téli vagy nyári gumiabroncs készletet (ügyfél igény szerint felnivel vagy anélkül) biztosít, és megszervezi ezek cseréjét és tárolását. A gumiabroncs csere igénynél a szervizmunka igénybevételére vonatkozó 6.3 pontban részletezett szabályok szerint kell eljárni. K&H Flotta Assistance szolgáltatás A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő részére egész Európára kiterjedő non-stop autómentő segélyszolgálatot biztosít a K&H Flotta Assistance szolgáltatás keretén belül. A K&H Flotta Assistance szolgáltatás részleteit az ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza Bérautó biztosítása Amennyiben azt a Bérlő igényli, arra az időszakra amíg a Gépjárművet nem tudja használni, a Bérbeadó bérautót biztosít a részére saját gépjármű állományából vagy szerződött partnerein keresztül. A Bérlő illetve ilyen szolgáltatás igénybevételére jogosult meghatalmazottja telefonon, faxon vagy en jelzi a Bérbeadó felé bérautóigényét. A Bérlővel folytatott egyeztetést követően (hely, időpont, időtartam) a Bérbeadó gondoskodik arról, hogy az igényelt bérautó az egyeztetett helyszínen rendelkezésre álljon. A bérautó igénybevételéből eredő költségeket a Bérlő köteles a Bérbeadó részére számla alapján megtéríteni. Üzemanyagkártya A felek megállapodása szerint a Bérbeadó a Gépjárműhöz rendszámra szóló üzemanyagkártyát biztosít. Az üzemanyagkártya fajtáját, típusát az ügyfél határozza meg a Bérbeadóval szerződéses kapcsolatban álló kibocsátók ajánlatai alapján. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az üzemanyag kártyák a Bérbeadóval szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók tulajdonát képezik Üzemanyagkártya igénylése esetén a Bérlő (illetőleg a Gépjármű használója) kizárólag annak felhasználásával vásárolhat a Gépjárműbe üzemanyagot. Üzemanyag vásárlásnál a Bérlő köteles a kilométeróra-állást az üzemanyagtöltő állomáson megadni. A Bérlő felelősséggel tartozik aziránt, hogy az üzemanyag töltő állomáson a valós kilométeróra állást közli. Az üzemanyagkártya kizárólag a típusa szerinti szolgáltatások igénybevételére használható fel Abban az esetben, ha az üzemanyagkártya használata elháríthatatlan nehézségbe ütközik, és a Bérlő nem az üzemanyagkártyával vásárol, akkor köteles a vásárlásról a Bérlő nevére számlát kérni és 2 munkanapon belül eljuttatni a Bérbeadó részére egyúttal közölni az üzemanyagkártya használatát kizáró okot. Ennek elmulasztása esetén az üzemanyag vásárlásával keletkezett költség őt terheli. Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 5

6 6.17. Az Üzemanyagkártya elvesztésének, megsemmisülésének, használhatatlanná válásának és/vagy illetéktelen felhasználásának kockázatát a Bérlő viseli. A fenti esetek bármelyikének bekövetkezését a Bérlő köteles haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak, illetőleg ha ez bármely okból nem lenne lehetséges Bérbeadó felhatalmazza a Bérlőt, hogy a használhatatlanná válás, elvesztés vagy eltulajdonítás tényét közvetlenül az Üzemanyag kártya tulajdonosának jelentse be és erről utólag tájékoztassa a Bérbeadót Az Üzemanyagkártya alapján nyújtott szolgáltatás ellenértéke iránti igényét az Üzemanyag kártya tulajdonosa számla alapján érvényesíti Bérbeadóval szemben. Bérbeadó az Üzemanyag kártya tulajdonosa által kiállított számla adatai alapján elkészített technikai jellegű elszámolás keretében hárítja tovább a Bérlőre az üzemanyagkártyával vételezett üzemanyag ellenértékét A felek megállapodása szerint az üzemanyag kártya használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi kockázatot a Bérlő viseli. 7. Kellékszavatossági jogok és kockázatviselés 7.1. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés tárgyát képező Gépjárművel saját céljaira maga választotta ki, azt a Bérbeadó kizárólag a vele kötött Egyedi Bérleti Szerződés teljesítése érdekében vásárolta meg. Fentiek értelmében abban az esetben ha a Megrendelésben foglalt és az Egyedi Bérleti Szerződésben szabályozott kötelezettségeit a Szállító vagy a Bérlő maradéktalanul nem teljesíti különösen, ha akár a Szállítónak akár a Bérlőnek felróható ok miatt a gépjármű átadása meghiúsul, és/vagy késedelmet szenved a Bérlő és a Szállító felmerült kártérítési igényüket a hibás féllel szemben közvetlenül érvényesítik A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadót semmiféle felelősség nem terheli a gépjármű származásáért, műszaki állapotáért, rejtett vagy egyéb hibájáért. A Gépjármű bármilyen meghibásodásából eredő káresemény nem mentesíti a Bérlőt a Bérbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítése alól. Bérbeadó az Egyedi Bérleti Szerződés aláírásával, a Szállítóval létrejött adásvételi szerződésben számára biztosított kellékszavatossági és jótállási jogait kezesi felelőssége kifejezett kizárása mellett a Bérlőre engedményezi, ezzel felhatalmazza a Bérlőt, hogy ezen jogokat közvetlenül a Szállítóval szemben érvényesítse. Az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatban a Bérbeadó a vételárfizetésen kívül semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben a Bérbeadót perbe hívják a Szállító és a Bérlő közötti bármely hibás teljesítéssel vagy egyéb, az adásvételi szerződésből eredő jogok érvényesítésével kapcsolatos jogvitában úgy annak költségeit a Bérlő köteles viselni. A szavatossági jogok gyakorlásának elmulasztásából eredő minden kár a Bérlőt terheli Bérlő a Gépjármű átvételétől kezdődően viseli az annak birtoklásával és üzemeltetésével összefüggő kárveszélyt ideértve azokat a károkat is, amelyek megtérítésére senki sem kötelezhető -, illetve a Bérbeadó felé kártérítési felelősséggel tartozik a Gépjármű teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, a Gépjármű birtokából való kikerülésért. 8. Biztosítás és biztosítási események 8.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a gépjárműre a birtokbaadásával egyidejűleg a gépjárműre vonatkozóan gépjármű felelősségbiztosítást, továbbá CASCO biztosítást köt az Üzletszabályzat Általános része 6. pontjában foglalt feltételek szerint és a Bérleti szerződés hatályban léte alatt gondoskodik annak a Bérlő költségére való fenntartásáról. A biztosítási díjakat a Bérbeadó az Egyedi Bérleti Szerződésben szabályozott módon érvényesíti Bérlővel szemben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a biztosítási díjakat a biztosítótársaság megemelheti, így a Bérbeadó a Bérlővel szemben a biztosítótársaság által megállapított díjváltozást érvényesíti, a Bérbeadó a biztosítótársaság díjváltoztatásával kapcsolatosan semminemű felelősséget nem vállal A Gépjármű eltulajdonítása vagy totálkára esetén a bekövetkező káresemény az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnéséhez vezet. Egyéb káresemény bekövetkezése az Egyedi Bérleti Szerződés hatályát nem érinti. A Bérlő azonban bármely káresemény bekövetkezése esetén köteles továbbra is változatlan tartalommal teljesíteni az Egyedi Bérleti Szerződésben vállalt kötelezettségeit és a kárrendezés érdekében az ÁSZF jelen fejezetében foglaltak szerint eljárni Bérlő köteles a káresemény bekövetkezését függetlenül attól hogy a Bérlő volt a károkozó fél vagy nem haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Bérbeadónak (munkanapokon 8-18 óra között a Keretszerződésben rögzített központi telefonszámon, egyébként a K&H Flotta Assistance számán), valamint lopáskár esetén az illetékes rendőrkapitányságnak egyidejűleg bejelenteni, illetve a kárrendezésben köteles a biztosító rendelkezésére állni. Abban az esetben, ha a Keretszerződés szerint a Bérbeadó nem vállalja a gépjármű üzemeltetésének megszervezését, a Bérlő a káreseményt köteles annak Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 6

7 bekövetkezését követő két napon belül a biztosítótársaságnál is bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi költség és kár a Bérlőt terheli Bérlő vállalja, hogy személyi sérüléses baleset, lopás, rongálás esetén, vagy ha harmadik személy is érintett az igényben, a káresemény helyszínén rendőri intézkedést kér és mindent megtesz annak érdekében, hogy a biztosítási feltételek között leírt lépések megtörténjenek annak érdekében, hogy a biztosítótársaság teljesíthesse a kárigénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettségét. Ha a biztosítótársaság nem téríti meg a felmerült kárt, arra való hivatkozással, hogy a jegyzőkönyv, egyéb más szükséges okirat hiányzik, úgy bármely ebből eredő költséget és kárt a Bérlő köteles megtéríteni A Bérbeadó mint tulajdonos nem felelős olyan harmadik felet ért kárért vagy veszteségért amit a Bérlő okozott a Bérbeadó tulajdonában álló Gépjárművel. Minden olyan esetben ha ilyen alapon a Bérbeadó fizetést teljesít, az így megfizetett összeget a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívására haladéktalanul megtéríteni A felek ettől eltérő megállapodásának hiányában a Bérlő köteles a sérült Gépjárművet a káresemény bekövetkeztekor a Bérbeadó által elfogadott vagy kijelölt márkaszervizbe szállíttatni, vagy helyszíni kárfelmérést kérni és a Bérbeadó utasításai szerint eljárni, tudomásul veszi azonban, hogy a káreseményt szenvedett Gépjármű helyreállítása a kárszemle jegyzőkönyv alapján a biztosító által fizetendő összeg ismeretében rendelhető meg Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnését nem eredményező biztosítási esemény kapcsán a Bérbeadó a biztosító által fizetendő összeg felvételére egyedi engedélyével a helyreállítást végző szervizt, vagy a Bérlőt hatalmazhatja fel. Ez irányú kérelmet a kárfelvételi jegyzőkönyv, valamint a javítási számla (helyreállítása előtti időpontban javítási előkalkuláció) másolatának csatolásával lehet a Bérbeadóhoz benyújtani Amennyiben a biztosítótársaság a Bérbeadónak teljesíti a kifizetést, azt a Bérbeadó a gépjármű helyreállítását, és annak igazolását követő 5 munkanapon belül a helyreállítást végző szerviznek, amennyiben a helyreállítást a Bérlő a szerviznek megelőlegezte, és ezt a Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolja, a Bérlőnek kifizeti Biztosítási esemény bekövetkezése esetében az önrészt a Bérlő köteles megfizetni, illetve a biztosítási szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény kapcsán a Bérlő köteles az avultatás összegének megfizetésére is. A Bérleti szerződés megszűnéséhez vezető biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító által fizetett összegek, valamint gazdasági totálkár esetében a gépjármű értékesítéséből befolyó összeg (roncsérték) minden esetben a Bérbeadót illetik meg, mely összegek a Bérlő tartozásait csökkentik A Bérbeadó a biztosítási díjak határidőben történő megfizetésén kívül semminemű felelősséget nem vállal a Biztosító által fizetett összeg mértékéért, így a Bérlő, vétkességétől függetlenül viseli a Gépjármű javítási költsége és a biztosítás alapján a Biztosító által fizetett összeg közötti esetleges különbözetet Ha a jármű megsemmisül vagy ellopják, a Bérbeadó nem köteles helyette másikat biztosítani 9. A Bérleti díj és annak megváltozása 9.1. A Bérlő a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kötött Egyedi Bérleti Szerződésekkel bérbe vett Gépjárművek után a birtokbaadás napjától a bérleti időtartam lejártáig a Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. A Bérlő a mindenkor esedékes havi bérleti díjat az azt terhelő általános forgalmi adóval együtt a tárgyhónap tizedik (10.) napjáig köteles a Bérbeadónak forintban megfizetni. A bérleti díj megfizetését abban az esetben is a fenti határidőre kell teljesíteni, ha addig az időpontig a Bérlő bármely okból nem kapja kézhez a Bérbeadó által kiállított számlát, a számla átadásának esetleges késedelmére a Bérlő fizetési késedelme kimentéseként nem hivatkozhat. A mindenkori bérleti díjat a felek a Bérleti szerződésben devizában is meghatározhatják, de azt minden esetben Forintban kell megfizetni. A deviza forintra történő átváltása az esedékesség napját 15 nappal megelőző napra a K&H Bank Rt. által az adott pénznemre jegyzett deviza eladási árfolyamnak az alábbi képlet szerint megállapított swap-pontokkal az esedékesség napjára korrigált mértéke alapján, az alábbi képlet szerint történik. Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 7

8 FWD=Árfolyam(1)+Árfolyam(1) Napok Bubor (1hó) CHFLibor (1hó) 0, CHFLibor (1hó) 0,08 Napok A bérleti díj összegének meghatározása a felek Bérleti szerződésben rögzített megállapodása szerint a Keretszerződésben megjelölt referencia kamatláb figyelembevételével történik. A Bérbeadó a referencia kamatláb változásával összhangban jogosult a bérleti díjat a módosításnak megfelelő mértékben arányosan megváltoztatni A mindenkor fizetendő bérleti díj összegének az árfolyamváltozás, illetőleg a referencia kamatláb fentiek szerinti változása következtében történő megváltozását szerződésmódosítás, illetőleg minden egyéb értesítés nélkül a Bérlőre kötelezővé válik. 10. Az ÁSZF alapján fizetendő további díjak és költségek A jelen Általános Szerződési Feltételek keretében bérbe vett Gépjárművek után a Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben megállapított mértékű bérleti díjakon túl a felek Keret megállapodásban, illetőleg az Egyedi Bérleti Szerződésekben rögzített megállapodása szerint az alábbi díjakat köteles a Bérbeadó által kiállított számla ellenében az ott megjelölt határidőben, illetőleg ennek hiányában az ÁSZF-ben, illetőleg az egyes Bérleti szerződésekben megállapított időpontokban megfizetni: Szervíz díj a) biztosítás díjak (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, CASCO), b) K&H Flotta Assistance díja, c) Szerviz díj, d) Gumi díj, e) Menedzsment díj, f) a Bérleti szerződésben esetlegesen megállapított egyéb díjak A szerviz díja a felek Keretszerződésben rögzített megállapodás szerint (i) átalány díj vagy (ii) időszakos elszámolással rendezett díjelőleg formájában kerül megállapításra A szerviz átalány díj havonta fizetendő díjat jelent, amely a Gépjármű vonatkozásában tartalmazza a kötelező átvizsgálások, szervizek munka és alkatrész díja, a jelen ÁSZF 5.4 pontjában meghatározott normál használatból eredő kopás és elhasználódás munka és anyagdíj költségeit, nem tartalmazza viszont a nem normál használatból eltérő kopás és elhasználódás, az elveszett alkatrészek pótlásának költségeit. A Szerviz átalánydíjba nem tartozó tételeket a Bérbeadó havonta továbbszámlázza a Bérlő részére Az időszakos elszámolással rendezett szerviz-díjelőleg olyan havonta fizetendő összeget jelent, amelyet a felek negyedévente a ténylegesen elvégzett szerviztevékenység ellenértéke és a Bérlő által a tárgynegyedév folyamán teljesített díjelőlegek ismeretében elszámolnak egymással. Abban az esetben, ha a Bérbeadó által a tárgynegyedévben szerviztevékenység után kifizetett összeg meghaladja a Bérlő által a tárgynegyedév során megfizetett szervizdíj előleg címén megfizetett összegeket, a bérlő 5 napon belül köteles a különbséget a Bérbeadó részére megfizetni. Ha a Bérbeadó által a tárgynegyedévben szervizköltség címén kifizetett összeg nem éri el a Bérlő által a tárgynegyedévre szervizdíj címén megfizetett összeget, úgy a Bérbeadó a különbözetet a Bérlő részére 5 napon belül kifizeti Tekintettel arra, hogy az Egyedi Bérleti Szerződés hatálya alatt a Bérlő a Gépjárművet saját felelősségére, kockázatára használja és üzemelteti, köteles viselni a Gépjárművel kapcsolatos valamennyi költséget és kockázatot. A Bérlőt terheli a Gépjármű birtoklásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, ideértve az üzemanyagköltséget, a nem rendeltetésszerű használatból eredő szervizelés költségeit, továbbá az autópálya és parkolási díjakat. Ugyancsak a Bérlőt terhelik a gépjárműre tekintettel illetőleg a gépjármű használójának, utasának magatartása következtében kiszabott bírságok és büntetések, díjak, közterhek, valamint a Gépjármű bárminemű átalakításával kapcsolatban kirótt bírság, vámpótlék megfizetését is Ha az Egyedi Bérleti Szerződés időtartamán belül a gépjármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban valamely felmerült költséget vagy kárigényt a gépjármű értékének fenntartása érdekében a Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 8

9 Bérlő helyett a Bérbeadó egyenlítene ki, annak összegét számára a Bérlő azt az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles megfizetni Amennyiben a Bérbeadónak a Keretszerződés vagy az Egyedi Bérleti Szerződés azonnali hatályú felmondása vagy a Bérlő érdekkörében bekövetkezett okból történt megszűnése következtében, akár a lejárt tartozások beszedésével, akár a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaszármaztatásával vagy a Keretszerződéssel vagy az Egyedi Bérleti Szerződéssel kapcsolatos biztosítékának érvényesítésével, vagy egyéb nem várt okból további költségei merülnek fel, azokat a Bérlő köteles haladéktalanul megtéríteni A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit mindaddig a szerződés szerinti ütemezésben köteles teljesíteni ideértve azt az időszakot is, ameddig a Gépjárművet bármely okból nem tudta használni amíg az Egyedi Bérleti Szerződés 12. pont szerinti megszűnése következtében a Bérbeadó meg nem küldi a részére az Egyedi Bérleti Szerződést lezáró elszámolását A Bérlő tudomásul veszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek és az annak alapján kötött Bérleti szerződésekből eredő bármely fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén egyéb megállapodás hiányában a Bérbeadó a késedelem időtartamára a fizetési kötelezettség alapul vételével a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel vele szemben A Bérlő a bérleti díjat továbbá minden egyéb általa fizetendő összeget az Egyedi Bérleti Szerződésben foglalt esedékességi időpontokban, ennek hiányában a Bérbeadó felhívására a Bérbeadó K&H Bank Rt.- nél vezetett bankszámlájára, vagy a Bérbeadó által küldött értesítőn feltüntetett bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni A Bérbeadó által számlázott bérleti díjak és egyéb költségek összegét az érvényes jogszabályok szerinti általános forgalmi adó terheli. Az Áfa. törvény és az annak alapján kiadott 1993/66. APEH iránymutatás értelmében azonban a késedelmi kamat után Áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik Bérbeadó a Bérlő által részére megfizetett összegeket a Bérlő részére küldött ezzel ellentétes tájékoztatás hiányában az alábbi sorrendben számolja elköveteléseibe: a) elmaradt biztosítási díj; b) egyéb költségek + ÁFA; c) a Bérleti szerződés szerinti egyéb díjak + ÁFA; d) késedelmi kamatok; e) bérleti díj, valamint az azt terhelő ÁFA. 11. A Bérlő egyéb kötelmei A Bérlő köteles minden szükséges intézkedést megtenni, illetve minden hátrányt okozó magatartástól tartózkodni annak érdekében, hogy a Bérbeadó tulajdonjogát sérelem ne érje. Bérlő a Gépjárművet meg nem terhelheti, el nem zálogosíthatja, biztosítékként le nem kötheti, a Bérbeadó kifejezett erre irányuló előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tovább bérbe nem adhatja, a Gépjármű birtoklását vagy használatát a Bérbeadóhoz bejelentett használói körön kívül álló harmadik személynek át nem engedheti. Amennyiben a Bérbeadó erre engedélyt ad, a Bérlő a harmadik személy magatartásáért sajátjaként felelős. Ha a Bérlő fentiekben írtakat megszegi, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be A Bérbeadó kiköti, hogy a Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Gépjárművet csak olyan személy vezetheti, aki rendelkezik az adott Gépjárműre vonatkozó érvényes jogosítvánnyal, és járművezetésre alkalmas állapotban van A Bérlő a Gépjármű eltűnése (ideértve a lopás esetét is), zár alá vétele, lefoglalása, végrehajtási eljárásba vétele, valamint a Bérlővel kapcsolatban induló végelszámolási, felszámolási, csődeljárás vagy annak veszélye esetén köteles a Bérbeadót haladéktalanul arról írásban értesíteni A Bérbeadó a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül bármikor ellenőrizheti a Gépjárművet, valamint az Egyedi Bérleti Szerződés rendelkezéseinek különösen azon kötelezettségeknek, amelyek elmulasztása azonnali hatályú felmondáshoz vezethet betartását, követelheti továbbá a cél- és rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának megtérítését. A Bérlő köteles biztosítani, illetőleg tűrni a Bérbeadó fenti ellenőrzési jogának gyakorlását A Bérlő a Gépjárművet köteles könyveiben nála tárolt, idegen tulajdonú eszközként nyilvántartani, és köteles minden naptári év december 15-ig a bérelt eszközre vonatkozó tárolási nyilatkozatot Bérbeadó részére megküldeni. Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 9

10 11.6. A Bérlő köteles a jármű kilométeróra állását havonta, minden hónap utolsó munkanapján a Bérbeadóval útján közölni A Bérlő köteles haladéktalanul telefonon és egyben faxon (az eredeti dokumentum egyidejű megküldésével) is értesíteni a Bérbeadót és az illetékes hatóságot, ha a) a járművel balesetet szenvedett; b) a járművel balesetet okozott; c) a járművet elkobozták vagy ennek veszélye fenyeget; d) a járművet lefoglalták, zár alá vették vagy ennek veszélye fenyeget; e) a járművet ellopták vagy eltűnt; f) a jármű részlegesen vagy teljesen megrongálódott; g) a jármű megsemmisült; h) gépjármű okmányaiban, hatósági jelzéseiben (forgalmi engedély, érvényesítő címke, környezetvédelmi kártya, törzskönyv, rendszám) bármilyen változás következett be; i) a járművel kapcsolatos dokumentum, kulcs, egyéb tartozék megrongálódott vagy eltűnt; j) a járművel kapcsolatos szavatossági illetve jótállási igény merül fel A Bérlő köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot arról, hogy a jármű nem az ő tulajdona csupán bérli a Bérbeadótól A fentiek szerinti értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelős. 12. Az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnése Az Egyedi Bérleti Szerződés a (i) szerződésben megállapított határozott idő lejártával és a Bérlő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével, (ii) a gépjármű megsemmisülésével, (iii) a Bérleti szerződésben megállapított maximális futásteljesítmény elérésével, (iv) a Bérbeadó vagy a Bérlő azonnali hatályú felmondásával szűnik meg A Gépjármű megsemmisülésének minősül annak eltulajdonítása, illetőleg az a káresemény, amelynek következtében a biztosítótársaság megállapítása szerint helyrehozhatatlan gazdasági totálkárt szenved. Ha a gépjárművet eltulajdonítják, a Gépjármű megsemmisülésének, egyben az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésének időpontja a rendőrségi nyomozás megszüntetéséről szóló, ha a Gépjármű totálkárt szenved, a biztosító totálkárra vonatkozó határozatának Bérbeadó általi kézhezvételekor állapítható meg, ennek megfelelően a Bérlő a káresemény bekövetkeztétől függetlenül továbbra is változatlan tartalommal köteles teljesíteni az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő fizetési kötelezettségét, mindaddig míg meg nem kapja a Bérbeadótól a szerződést lezáró elszámolást. Az Egyedi Bérleti Szerződés a Gépjármű megsemmisülése esetén a káresemény bekövetkezésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg. Ez az időpont jelenti egyben a felek közötti elszámolás fordulónapját is. A Bérlő által a káresemény bekövetkezése és az elszámolás kézhezvétele közötti időszakban teljesített összegek a Bérlő részére visszajárnak, illetőleg a Bérbeadó jogosult azokat a Bérlővel szemben az Egyedi Bérleti Szerződés határozott idő lejárta előtt történt megszűnésével kapcsolatban keletkezett követelései érvényesítése során elszámolni Ha az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített bérleti időtartam lejárta előtt a gépkocsi eléri a bérleti szerződésben rögzített maximális futásteljesítményt, az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnik. A Bérlő részéről visszaszolgáltatott Gépjárművet a Bérbeadó saját döntése szerint értékesítheti. Az értékesítést követően a felek az értékesítés során ténylegesen befolyt eladási ár alapján oly módon számolnak el egymással, hogy amennyiben az alacsonyabb, mint a Bérleti szerződés szerinti piaci érték 14.1 pontban foglaltakkal összhangban diszkontált összege, úgy a különbözetet a Bérlő a Bérbeadó részére annak számlája ellenében 5 munkanapon belül megfizeti A Bérbeadó jogosult az Egyedi Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondani ha a) a Bérlő fizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, illetőleg az adott Bérleti szerződés hatálya alatt több, mint két alkalommal 8 napot meghaladó fizetési késedelembe esik; b) a Bérlő az ÁSZF , 5.5, 5,9, 6.4, 8.3, 8.4, 8.6, 9.1, 10.1, , és 11.7 pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, mely súlyos szerződésszegésnek minősül; c) a Bérlő valótlan adatokat közölt, vagy lényeges információkat hallgatott el; d) a Bérlő megsérti a Bérbeadó jó hírnevét; e) a Bérlő ellen függetlenül az eljárás tényleges megindulásától felszámolási eljárást kezdeményezett harmadik személy, illetve a Bérlő csődvédelmet kért, illetve felszámolási vagy Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 10

11 végelszámolási eljárást kezdeményezett önmaga ellen, vagy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében a törléséről határozott; f) a Gépjárművet végrehajtás alá vonták, lefoglalták, azzal szemben harmadik személy a Bérlővel szembeni jogos igényét kívánja érvényesíteni; g) a Bérlő gazdasági illetve pénzügyi helyzetében, tulajdonosi szerkezetében a Bérbeadó megítélése szerint olyan kedvezőtlen változás áll be, mely a Bérbeadó szerint veszélyeztetheti a Bérlőnek a Keretszerződésből, vagy az annak alapján kötött egyedi bérleti szerződésekből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítését; h) jogosult továbbá a Bérbeadó az Egyedi Bérleti Szerződést felmondani az Üzletszabályzat Általános részében meghatározott egyéb esetekben Az Egyedi Bérleti Szerződés azonnali hatállyal történt felmondása esetén az Egyedi Bérleti Szerződés és a Bérlő Gépjárműre vonatkozó használati és birtoklási joga azonnali hatállyal megszűnik és köteles a Gépjárművet a felmondás kézhezvételét követő munkanapon tartozékaival és okmányaival együtt a Bérbeadó részére átadni. A felmondás kézhezvétele időpontjának minősül a tértivevényen az átvétel időpontjaként megjelölt dátum. Abban az esetben, ha az ajánlott levélpostai küldeményként postára adott felmondás nem kereste, nem vette át, ismeretlen helyre költözött megjegyzéssel érkezik vissza a Bérbeadóhoz, úgy a felmondás a Bérbeadóhoz történt visszaérkezésének időpontjában átvettnek minősül Amennyiben az adott Gépjárműre vonatkozó Egyedi Bérleti Szerződés nem a 12.4 pontban szabályozott, hanem bármilyen egyéb okból megszűnik a Gépjármű megsemmisülésének esetét kivéve a Bérlő köteles a Gépjárművet a Bérbeadó részére az megszűnés okának bekövetkezését követő három (3) napon belül visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás a Bérbeadó által megjelölt helyszínen és időpontban történik. A Bérlő köteles a Gépjárművel együtt az ahhoz tartozó valamennyi, a birtokbaadáskor felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, valamint a későbbiekben átvett tartozékot is átadni a Bérbeadó meghatalmazottja részére. A felek a visszaszolgáltatás megtörténtéről átadás-átvétel jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Gépjármű visszaszolgáltatásának tényét, helyét, idejét, az átadott dokumentumokat és tartozékokat, továbbá a Gépjármű állapotát A Bérlő köteles a Gépjárművet üzemképes, a jelen ÁSZF 5.4 pontjában meghatározottak szerinti normál elhasználódásnak, továbbá a Gépjármű korának és futásteljesítménynek megfelelő állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben a normál állapot nem biztosított, a Bérbeadó ebből származó kárát jogosult Bérlővel szemben érvényesíteni. Ha a visszaszolgáltatásnál a Gépjármű műszaki állapota miatti javítás szükséges, akkor ennek költségeit a Bérlő köteles a Bérbeadó részére megfizetni Ha a visszaszolgáltatott Gépjármű állapotát illetően vita támadna a felek között úgy a felek az ÁSZF 5.4 pontjában rögzítettekkel összhangban független szakértő véleményét kérik ki Amennyiben Bérlő birtokba adási kötelezettségének önként nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a gépjárművet: a) birtokba venni és elszállíttatni, b) jogosulatlan használatát megakadályozni, c) hatósági engedélyének visszavonása iránt intézkedni. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére késedelmi kötbér címén további egy havi bérleti díjat fizetni, a Bérlőt terhelik továbbá a Gépjármű visszaszármaztatásából eredő költségek köteles továbbá viselni a Bérbeadó ebből eredő kárát is Abban az esetben, ha a bérleti szerződés a Gépjármű eltulajdonítása, vagy megsemmisülése miatt szűnik meg, a Bérlő köteles a Gépjármű birtokában lévő okmányait és tartozékait a Bérbeadó részére a 14. pont szerinti elszámolás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül átadni. Amennyiben a Bérlő nem gondoskodott a totálkárt szenvedett gépjárműnek a Bérbeadó által megjelölt telephelyre történő elszállíttatásáról, azt a Bérbeadó a Bérlő költségére elvégezteti Bérlő tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogát az Egyedi Bérleti Szerződés lejáratát követően a Bérbeadótól sem maga, sem az általa kijelölt személy nem szerezheti meg. 13. A Keretszerződés megszűnése A felek a Keretszerződést az aláírásától számított határozatlan időtartamra kötik. A Keretszerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül a másik félhez intézett harminc napos előzetes írásbeli értesítéssel, rendes felmondással felmondani. Ilyen esetben a Keretszerződés megszűnését követően a felek jelen ÁSZF alapján további Egyedi Bérleti Szerződést nem kötnek, a hatályban lévő Egyedi Bérleti Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 11

12 Szerződésekre azonban az ott meghatározott bérleti időszak szerződésszerű lejártáig továbbra is jelen ÁSZF rendelkezési irányadóak A Bérbeadó az Üzletszabályzat Általános részében meghatározott estben jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Keretszerződés azonnali hatályú felmondása egyben az annak alapján kötött egyedi bérleti szerződések azonnali hatályú felmondását is jelenti. Ilyen esetben a felek az ÁSZFnek az Egyedi Bérleti Szerződés felmondására és az elszámolásra irányadó rendelkezései szerint kötelesek eljárni. 14. Elszámolás A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó gépjárművel kapcsolatos beszerzési és finanszírozási költségei, valamint újraértékesítésének költségei és árbevételének különbözete a határozott futamidejű Bérleti szerződés teljes időtartamára fizetendő bérleti díjjal térülnek meg. Amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződés bármely okból az Egyedi Bérleti Szerződésben megállapított időtartam szerződésszerű lejárta előtt megszűnik, a Bérbeadó és a Bérlő elszámolásának alapja, hogy a Bérbeadó felmerült költségei megtérüljenek, valamint tervezett jövedelemelvárásának időarányos része teljesüljön. A Bérbeadó tervezett jövedelemelvárásának időarányos része a diszkontált bérleti díjhátralék megfizetésével teljesül. Jelen ÁSZF értelmezésében a diszkontált bérleti díj hátralék a számítás időpontjában érvényes, Keretszerződésben rögzített referencia kamatláb 365-öd részével, a számítás időpontja és a hátralévő bérleti díjak esedékessége közötti napokra lineáris kamatszámítással, tételesen kiszámított engedményekkel csökkentett hátralévő bérleti díjak összegét jelenti. Az Egyedi Bérleti Szerződés határozott idő lejárta előtt történő megszűnése Amennyiben az Egyedi Bérleti Szerződés nem a Bérlő szerződésszerű teljesítésével, hanem a határozott idejű bérleti időtartam lejártát megelőzően szűnik meg, a Bérbeadó a megszűnés időpontját követő 15 napon belül tételes elszámolást készít. Az elszámolás tartalmazza a Bérbeadónak a Bérlővel szemben a szerződés megszűnésének időpontjában fennállt követeléseit jogcím szerint (pl. biztosítási díj, lejárt bérleti díj, egyéb szerződés szerint járó díjak, késedelmi kamat,, diszkontált bérleti díj hátralék felmerült költségek jogcím szerint), a tényleges fizetés időpontjáig felmerült további követeléseket (pl. a követelés érvényesítésével és gépjármű visszaszármaztatásával kapcsolatban felmerült és egyéb igazolt költségek, késedelmi kamat) illetőleg a teljes követelés összegét csökkentő tényezőket. Abban az esetben, ha az Egyedi Bérleti Szerződés megszűnésekor a Bérlő a Gépjárművet nem szolgáltatja vissza a Bérbeadó részére akár azért mert az baleset, vagy lopás következtében megsemmisült, akár azért mert annak visszaszolgáltatását a Bérlő nem teljesíti vagy megtagadja a Bérbeadó fentiekben példálódzó módon felsorolt követelései kiegészülnek a Gépjárműnek az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített bérleti időtartam lejártának időpontjára kalkulált könyv szerinti értékével is, amely összeget a Bérlő szintén köteles megfizetni A követelés összegét csökkentő tényezőnek minősül a Gépjárműre tekintettel a biztosítótársaság által fizetett összeg, a Gépjármű eladási ára, és a biztosító által megállapított roncsérték, amennyiben a roncsot legalább azon az áron sikerül értékesíteni. Ugyancsak a követelést csökkentő tényező a Bérlő által a szerződés megszűnése és az elszámolás közötti időszakban megfizetett bérleti díjak összege. Az elszámolásnál a Bérbeadó a gépjárműből eredő bevételként a biztosító által ténylegesen kifizetett kártérítési összeget, újraértékesítésnél a gépjármű értékesítése során ténylegesen befolyt eladási árat veszi figyelembe. A roncs értékesítése esetén, amennyiben a biztosító által megállapított roncsértéket meghaladó áron történt az értékesítés a különbözet a Bérbeadót illeti meg. A Bérlő tudomásul veszi ugyanakkor, hogy a Bérbeadó a szerződés megszűnését követően a jármű értékesítésére nem köteles. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a követelést csökkentő tényezőkkel a Bérbeadó elsősorban a Gépjárműnek az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített bérleti időtartam lejártának időpontjára kalkulált könyv szerinti értéke, másodsorban a diszkontált bérleti díj hátralék címen fennálló követelését csökkenti. Az Egyedi Bérleti Szerződés határozott idő lejártával történő megszűnése Abban az esetben, ha az Egyedi Bérleti Szerződés az abban szabályozottak szerint, a bérleti időszak végén a Bérlő fizetési kötelezettségei maradéktalan teljesítésével és a Gépjármű szerződésszerű visszaszolgáltatásával szűnik meg, a felek a Keretszerződésben vagy az Egyedi Bérleti Szerződésben foglalt megállapodásuk szerint az alábbiak szerint számolhatnak el egymással (i) a bérleti időszak szerződésszerű lejártával nem történik elszámolás, (ii) az elszámolás a piaci érték alapján, illetőleg a (iii) futásteljesítmény alapján történik. Elszámolás piaci érték alapján Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 12

13 14.5. A Bérleti időszak szerződésszerű lejártával a Bérleti szerződésben megállapított várható piaci érték és a Gépjármű Bérbeadó által történt értékesítése során befolyt tényleges eladási ár (piaci érték) alapján történik elszámolás. Az elszámolás során a várható piaci érték nettó összegének és a tényleges eladási ár nettó összegének különbözete kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a tényleges eladási ár magasabb mint az előre meghatározott piaci érték, a különbözet a Bérlőt illeti meg, ellenkező esetben amennyiben a tényleges értékesítés során elért és ténylegesen befolyt eladási ár nem éri el a Bérleti szerződésben meghatározott várható piaci értéket, úgy a Bérlő köteles a különbözetet a Bérbeadó részére megfizetni. Az értékesítés során piaci ár megállapításához a Bérbeadó igazságügyi szakértői véleményt szerez be. Elszámolás futásteljesítmény alapján A Bérleti időszak szerződésszerű lejártával az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott (várható) futásteljesítményhez képest a ténylegesen megtett futásteljesítmény alapján történik az elszámolás. Az elszámolás során, amennyiben a Gépjármű tényleges futásteljesítménye magasabb az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény értéknél, a Bérlő köteles a különbözet minden kilométerére számítva az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített összeg megfizetésére (Malus). Amennyiben az adott gépjármű tényleges futásteljesítménye alatta marad az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott várható futásteljesítmény-értéknek, a Bérbeadó köteles a különbözet minden kilométerére számítva az Egyedi Bérleti Szerződésben rögzített összeg Bérlő részére történő megfizetésére (Bonus). A tényleges futásteljesítmény a Gépjármű visszaszolgáltatása során felvett átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre Az elszámolás alapján fennálló követelést a fizetési kötelezettséggel érintett fél az elszámolás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles a jogosult felé kiegyenlíteni. 15. Záró rendelkezések A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó Egyedi Bérleti Szerződésből származó jogait és követeléseit - a Bérlő értesítése mellett - változatlan feltételekkel harmadik félre ruházhatja A Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni, amennyiben a harmadik személy a szerződés teljesítését eredeti feltételekkel átvállalja, és a Bérbeadó részére az átvállaló megfizeti a Bérbeadó által megjelöl mértékű átvállalási díjat. 1. számú melléklet Egyedi Bérleti Szerződés 2. számú melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv 3. számú melléklet Flotta Assistance szolgáltatás leírása * * * * * Flotta Bérleti Szerződés ÁSZF 13

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű tárgyában kötött bérleti szerződés - a továbbiakban, mint Bérleti szerződés, - alapján a K&H Autópark

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés nagyhaszongépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Személygépjármű Vásárlási Kölcsönhöz 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A gépjármű vásárlási kölcsönszerződés - a továbbiakban, mint Kölcsönszerződés, - alapján a K&H Pannonlízing

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre

Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre Általános szerződési feltételek - pénzügyi lízingszerződés gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A pénzügyi lízingszerződés (a továbbiakban Lízingszerződés) alapján a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T N Y Í L T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz

Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz Általános szerződési feltételek - gépjármű vásárlási kölcsönhöz 1. Bevezető rendelkezések 1.1 A gépjármű megvásárlása céljából nyújtott kölcsönre vonatkozó szerződés (a továbbiakban, Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Az ingatlanon fennálló terhek rendezése kapcsán a felek az alábbiakban állapodnak meg:

Az ingatlanon fennálló terhek rendezése kapcsán a felek az alábbiakban állapodnak meg: BÉRLETI SZERZŐDÉS INGATLAN TÁRGYÁBAN Amely létrejött. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84./a., Cg.:. törzsszám:, képviselik: ), mint Bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó) valamint... (székhely:.,

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák:

#CEGJEGYZEKSZAM# cégjegyzékszám: Gyártási év: #D19GYARTASDATUM# Gyári extrák: Forgalmi rendszám: Kiegészítő extrák: G É P J Á R M Ű T Á R G Y Á B A N K Ö T Ö T T Z Á R T V É G Ű P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött Név: K&H Bank Zrt Zrt. Név: #A10UGYFEL# Cím: #CEGCIM# Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KÖZÖS ÜZLETI SZABÁLYOK A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. napját követően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben