A második demarkációs vonal, valamint az június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében *"

Átírás

1 MARIÁN HRONSKÝ A második demarkációs vonal, valamint az június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében * Nem szükséges különösebben hangsúlyoznunk, hogy rendkívül összetett problematikáról van szó, ezért ez a rövid írás mely 1919 első felét érinti távolról sem képes rámutatni valamennyi összefüggésére. 1 Kiindulhatunk abból a megállapításból, hogy már az első, azaz a Pichon-féle demarkációs vonal konkrét kijelölése történelmi jelentőségű volt Szlovákia jogi fogalmának és területének kialakulása szempontjából. Az első demarkációs vonalat Pichon francia külügyminiszter december 21-ei jegyzéke jelölte ki, amit a magyar kormánnyal december 24-én az antant katonai missziójának főnöke, Vix alezredes ismertetett Budapesten. Ami Szlovákiát illeti állt a jegyzékben, a határát a következőképpen kell megállapítani: a Duna, a történeti Magyarország jelenlegi határától az Ipoly folyóig, onnan a folyó középfolyása Rimaszombat városig, aztán egyenes vonal nyugatról kelet felé az Ung folyóig, majd onnan az Ung folyó középfolyása Halics határáig. Franchet d Espèrey tábornok felszólította a magyar kormányt, hogy egységeit e határok mögé vonja vissza. 2 Az ideiglenes határ demarkációs vonal megállapításakor a cseh szlovák diplomáciának elsősorban abból származott haszna, hogy az antant nagyhatalmak még az államfordulat előtt elismerték a cseh szlovák önállóságot és a párizsi ideiglenes cseh szlovák kormányt. Egyúttal szem előtt kell tartanunk, hogy erről a demarkációs vonalról a cseh szlovák diplomácia bizalmas úton értesülést szerzett már november 25-én, és cseh szlovák oldalon az a nézet uralkodott, hogy ez csak a minimuma lehet annak, amit a békekonferencia megítél a Cseh Szlovák Köztársaságnak a szlovák magyar határ végleges megállapításakor. Éppen akkor kezdődött meg január 18-án Párizsban a békekonferencia, amikor az olaszországi cseh szlovák légió befejezte az első demarkációs vonal megszállását. Az egész világ érdeklődése a világméretű konfliktus eme zárófejezetére irányult. Az 1815-ös bécsi vagy az 1878-as berlini kongresszust nem lehetett összehasonlítani a párizsi békekonferenciával. Nemcsak a hatalmi ér- * A szlovák nyelvű előadás szövegét Hausel Sándor fordította magyarra. 1 A csehszlovák magyar határ kialakulásáról, annak körülményeiről olvashatnak még Romsics Ignác, Kocsis Károly, Szarka László, Peter Zelenák és Bacsa Gábor tanulmányában is. 2 Szlovák Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: SZNL), Bratislava, V. Šrobár hagyatéka, 4. d., 34/21/4. sz. a jegyzék francia szövegének másolata.

2 dekek szemszögéből nézve voltak összehasonlíthatatlanok, hanem főleg a megoldásra váró bonyolult kérdések sokasága miatt. A békekonferencián új államok képviselői nyújtottak be kérelmeket olyan területekre, amelyekre sok esetben más állam is igényt tartott. A bonyolult nemzetiségi viszonyok közepette a népek önrendelkezési jogát sem lehetett következetesen alkalmazni, hogy megoldják Közép- és Délkelet-Európa igazságos felosztását, mert a tiszta etnikai határok megvalósíthatatlanok voltak, ráadásul gyakran a történelmi határokkal sem egyeztek meg. Ez a helyzet, együtt a geopolitikai, stratégiai, gazdasági és közlekedési szempontokkal, az új államok határainak megállapításakor folytatott tárgyalásokon igen bonyolult problémát teremtett. A legyőzött Németország szövetségeseivel köztük a volt Osztrák Magyar Monarchia országaival a békeszerződésekkel kapcsolatosan folytatott tárgyalások során gyakran maguknak az antanthatalmaknak ellentétes érdekei is szerepet játszottak. Ugyanakkor az új államok létrehozása elkerülhetetlenül feltételezte az érdekek összhangját és a győztes nagyhatalmak elképzelését Közép-Európa háború utáni elrendezéséről. Így az a törekvés, hogy biztosítsák az új államok életképességét és gazdasági, valamint katonai önellátását, fölébe kerekedett az önrendelkezés általános elvének. Ebben a vonatkozásban a Cseh Szlovák Köztársaság és integer része, Szlovákia sem volt kivétel. Az október 28-ai prágai és az október 30-ai turócszentmártoni államjogi aktussal az önálló cseh szlovák államot ugyan már kikiáltották, és az az ideiglenes határok között létezett is, de a békekonferenciának kellett kimondania a nagyhatalmak végleges jóváhagyását Közép-Európa eme új politikai alakulatáról, és megállapítania végleges határait. A vezető cseh politikai személyiségek vitathatatlanul prioritásnak tekintették a három fő ország, a régi cseh korona történelmi határainak elérését, amit jól dokumentál a békekonferenciához írásban előterjesztett tizenegy cseh szlovák memorandum. 3 Kellő figyelmet szenteltek Szlovákia területének meghatározására is, erről szólt az 5. számú memorandum (Szlovákia. Területi igények Szlovákiában) és részben a 2. számú memorandum (A Cseh Szlovák Köztársaság területi követelései). 4 A cseh országokat lényegében a történeti jog alapján kellett megszerezni, Szlovákiát pedig az önrendelkezésre való természetes jog alapján, amit a szlovák politika képviselői október 30-án nyilatkoztattak ki Turócszentmártonban. Közismert, hogy Párizsban a cseh szlovák memorandumok végleges megfogalmazásában és előterjesztésében a döntő szerepet Eduard Beneš külügyminiszter játszotta, aki ezeknek a memorandumoknak az elkészítéséhez még a háború végén, otthon fogott hozzá. Az alapok Prágában összpontosultak, a párizsi békekonferenciát előkészítő hivatalban. Amikor a háború befejezése utáni első időszakban Szlovákiában nem volt nyugalom és főleg idő, hogy megszervezzenek, illetve megvalósítsanak egy alaposabb kutatást a Szlovákia területi kér- 3 Franciául párhuzamos német fordítással voltak közzétéve. Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): Die tschechoslowakischen Denkschriften für die Friedenskonferenz von Paris 1919/1920. Carl Heymanns Verlag, Berlin, W. 8/ Uo.

3 déseit érintő anyag előkészítésére, szlovák és cseh kutatók, katonák munkáinak alapján (E. Stodola, J. Škultéty, F. Houdek, L. Hrušovsky, J. Vlèk, L. Niederle, V. Dvorsky, A. Boháč, R. Kolhous és mások) rövid időn belül gazdag dokumentációs anyagot sikerült összegyűjteni, amire a cseh szlovák békedelegáció a Szlovákia és Magyarország közötti határvonal különböző változatainak kidolgozásánál és indoklásánál támaszkodhatott. 5 Ugyanakkor Szlovákia területének földrajzi jellemzésénél nyilvánvalóan domináns szerepet játszottak a stratégiai jellegű földrajzi képződmények amelyeket speciális tulajdonságok hordozóinak tartanak, mint a Kárpátok és a Duna. Ez a két főszereplő határként nemcsak közvetlenül Szlovákia területének, földrajzi és természetes egységének elvével esett egybe, hanem a szlovák történeti terület felfogásával is, mely a Tátrától a Dunáig, vagy (1918-ban a szlovák politikai képviselet által már többnyire a szlovák terület összefüggő sávjára használt megjelöléssel) Pozsonytól Ungvárig terjedt. 6 Míg Szlovákia nyugati határa, valamint északon a Kárpátok íve a Tátrával évszázadokon keresztül a történeti Magyarország határát képezte, a szlovák értelmiség elképzeléseiben a déli és keleti határok problémájának is legalább kétszáz éves hagyománya volt. A helyzetet bonyolította, hogy a történeti Magyarország keretei között Szlovákiának általában hiányzott egységes etnikai, földrajzi vagy közigazgatási körülhatárolása. A szlovák oldalon Štefan Janšák a határokról szóló tanulmányok margóján találóan jegyezte meg: eredetileg azt hittük, hogy teljességgel elegendő, ha az etnikai elvet fogjuk érvényesíteni. 7 Fedor Houdek azonban már december 6-án utasította Prágából a Turócszentmártonban lévő Jozef Škultétyt, hogy a határok megállapításánál döntő legyen az etnográfián kívül a gazdasági, a közlekedési, de a stratégiai érdek is. Az utóbbinál az állami katonaság dönt. 8 Éppen a stratégiai szempont ami mögött az említett katonák álltak lett Szlovákia részéről a legfontosabb a békekonferenciára való előkészületek kezdetétől. Elsősorban a cseh szlovák követelések maximum változatának keresztülvitelére törekedtek, mert Cseh Szlovákia határai stratégiailag csak a Dunával és a Kárpátok hegyeivel lesznek biztosítottak állt a cseh szlovák véderő főparancsnokságánál a határok megállapítására tett november 28- ai előzetes prágai előterjesztésében. Ugyanakkor Szlovákia konkrét határának a Morava folyótól kellett húzódnia a Duna főágával, keleten Esztergomtól Mis- 5 A békekonferenciára vonatkozó alapdokumentumok főleg a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának Levéltárában (a továbbiakban: CSK KML) találhatók, Prága, Párizsi Levéltár (a továbbiakban: PL), 48., 56., 72. cs. és mások. Uo. Békekonferencia és jóvátételek , 1. d. 6 Lásd pl. Ohlas SZNT november 8-án a szlovák testvérekhez (SZNL, Bratislava, Matúš Dula fond, 9. d., IV B (3), 234 (9). sz. 7 Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL), Nagyszombat, HL gyűjtemény, 1107/67. sz. A szlovák államfordulat fejezetei Štefan Janšák bővebb fogalmazványtöredékének másolata. 8 Irodalmi és művészeti levéltár. Matica Slovenská. A népi kultúra emlékkönyve (a továbbiakban: IML MS), Turócszentmárton, Houdek, Fedor Škultéty, J. 49 L 14.

4 kolcon (visszafordulva), Tokajon át a Tisza mellett Máramarosszigetig, délen a Vyš folyótól, úgy, hogy a Miskolc Csap Máramarossziget vasút a Cseh Szlovák Köztársaságnak jusson. Az északi határoknak általában a Kárpátok gerincén kellene húzódniuk, ahogy ma írták az előterjesztésben. 9 Ezt a határokról szóló előterjesztést stratégiai szempontból tovább pontosította a Kalhous által január 20-án aláírt állásfoglalás, amely mérlegelte a szomszédos államok támadási lehetőségeit, miközben stratégiai jelentőséget tulajdonított a dunai külvárosoknak Pozsonynál, Komáromnál és Esztergomnál, különösen ha a Jugoszláviával óhajtott folyosó nem valósulna meg. Továbbá súlyt helyeztek a határok taktikai meghúzásának elérésére Váctól az Orsak 254 és Muzslait 806 magassági pontokon, a Mátra hegységen (1010 magassági pont), a Bükk hegységen keresztül Miskolcig. A Miskolctól északra eső határoknak katonailag már nincs ilyen jelentőségük, ezért itt megengedhető hozzáigazításuk az etnikai viszonyokhoz. Csak katonai szempontból látták szükségesnek, hogy a Miskolc Csap Máramarossziget vasút a Cseh Szlovák Köztársaság területén húzódjon. Hangsúlyozták, ezek a követelések nem támadási tervekre támaszkodnak, a követelt biztonságnak tisztán védelmi jellege van, hogy a Cseh Szlovák Köztársaságot akár hosszabb távon is megvédhessék egy ellenséges támadástól. Ugyanakkor előrelátóan feltételezték, hogy egy Szlovákia ellen indított magyar támadás bizonyára kikerüli a Dunát, és valószínűleg a Duna és Tisza közé fog irányulni a Mátrán és a Váctól keletre eső hegységen keresztül, először az Ipoly völgyéig. 10 Ez az előterjesztés a határokról stratégiai szempontból valóban a cseh szlovák követelések maximum változatát jelentette, de összességében nem egyezett a Szlovákia déli határait érintő előterjesztéssel, amit a cseh szlovák békeküldöttség hivatalosan az 5. számú memorandumban terjesztett elő, és ugyancsak összességében nem egyezett meg az úgynevezett második demarkációs vonallal amint néha tévesen idézik. Ezt leginkább a 2. számú cseh szlovák memorandum részesítette előnyben, amely Szlovákia területét mint kerek egészet a Cseh Szlovák Köztársaságon belül ábrázolta. 11 Vagyis, amint Houdek már az december 6-ára készült levélben tudósította Škutétyt a cseh szlovák határelképzelésekről: Az előterjesztés háromféle határt tartalmaz: egy maximálist, egy közepest és egy minimálist. Az elsőnél nagyon sok magyar maradna nálunk, ami biztosan aggodalmakat kelt. 12 Ez világosan tükröződött az etnikai és stratégiai bizottság már valamennyire kompromisszumos összefoglaló előterjesztésében, amit Viktor Dvorský 13 állított össze, továbbá az 5. számú hivatalos cseh szlovák memorandumban is, amely az előterjesztett végleges szlovák magyar határt három részre osztotta: 1. déli határra, 2. délkeleti határra, 3. keleti határra. Összességében azt lehet mondani, hogy ugyan a földrajzi, közlekedési, 9 CSK KML, Prága, PL, 56. cs., sz. 10 Uo. 56. cs., sz. 11 Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): i. m , és a 3. sz. térképmelléklet. 12 IML MS, Turócszentmárton, Houdek, Fedor Škultéty, J. 49 L CSK KML, Prága, PL, 56. cs., sz.

5 gazdasági és különösen a stratégiai szempontok ekkor inkább a követelések maximum változata mellett szóltak, de az etnikai szempont a vegyes területeken inkább mérsékletet követelt meg, és hajlott a kiegyensúlyozottságra. Így aztán az 5. számú memorandumban megfogalmazott cseh szlovák követelések maximum változata valójában csak a déli, azaz a dunai határszakaszon valósult meg. A délkeleti rész esetében a memorandum a középső változatot választotta, a keleti részen pedig inkább a minimumhoz közeledett. 14 A maga módján paradox volt, hogy éppen a keleti részen, és csak itt, többszöri tárgyalások után, végül is a békekonferencia végső határként a követelések maximum változatát ismerte el, amikor számításba vette a közlekedési adottságokat és azokat a szükségleteket, amelyek Kárpátalja odacsatolásával és a cseh szlovák román közös határral függtek össze. Az júniusi, Szlovákia és Magyarország közötti végleges határ többi részén a cseh szlovák fél maximális követelései nem valósultak meg. Bizonyos mértékig kivételt képez a pozsonyi hídfő, amelyről azonban Burgenland kérdésével kapcsolatban döntöttek. Megszállásának lehetséges kiterjesztéséről Párizsból augusztus 11-én érkezett hír. 15 De mint Beneš még július 12-én írta Masaryk elnöknek: A konferencia mai ülésén nekünk ítélték a pozsonyi hídfőt a Cmuntnál és a Valcsicánál tett kis engedmények kompenzációjaként. A Morava jobb partját át kellett engedni, másképp nem szerezhettük volna meg a hídfőt. 16 Vitathatatlan, hogy a párizsi béketárgyalások kezdetén a Cseh Szlovák Köztársaság viszonylag jó pozícióval rendelkezett, területi követeléseinél a legmagasabb francia politikai és katonai körök támogatására támaszkodhatott, amely ugyanakkor nem volt korlátlan. Magyarországgal ellentétben Cseh Szlovákiát a győztes antant a szövetséges államok között ismerte el, amelyek szóban és írásban benyújthatták előterjesztéseiket és kérelmeiket, sőt szükség szerint ki is egészíthették konkrét indokokkal. Az első három állam között volt, amikor február 5-én követeléseivel és előterjesztéseivel a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa elé lépett. Annak ellenére, hogy Magyarország a békekonferencián igyekezett elérni, hogy Szlovákia mint egység vita tárgyát képezze, Párizsban nem is tárgyaltak hovatartozásáról. Erről véglegesen éppen a Legfelsőbb Tanács február 5-ei, már említett ülése döntött. Sőt, Nagy-Britannia nevében Lloyd George is azt a nézetet fejezte ki, hogy a Szlovákiára vonatkozó cseh igények tekintetében nincs semmi kétség. 17 A békekonferencia főleg a Magyarország és Cseh Szlovákia közti határok megállapításával foglalkozott. Az ilyen irányú előterjesztés kidolgozásának feladatával a cseh szlovák ügyek február 27-én felállított területi bizottságát bízták meg, melynek tagjai 14 Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): i. m , és a sz. térképmellékletek. 15 HL, Prága, Francia katonai misszió (a továbbiakban FKM), 4. d., III. osztály, 4. cs., sz. 16 Šolle, Z.: Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce Část druhá. Dopisy, Praha 1994, Grébert, A. L.: Veľká Morava ako politický argument českej a maďarskej delegácie počas rokování na mierovej konferencii v Paríži r. 1919/1920. Most, (XLIII. évf.) 1998/3 4., 43.

6 csak az antant nagyhatalmak képviselői voltak. Összességében tízszer ültek össze, utoljára május 5-én. A különböző bizottságok és albizottságok szakértői és tanácsadói között egyetemi professzorokat és tudósokat találhatunk, s a megtárgyalt anyagok az antant képviselőinek a közép-európai problematikáról való viszonylagos jól informáltságát tanúsítják. Ennek az antant legmagasabb köreinek kívánságával összhangban már a háború alatt figyelmet szenteltek. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy a békekonferencia ülésezésének ebben az első szakaszában ami eredetileg előzetes béketárgyalásként indult a békekonferencia legfelső szerveinek és egyes bizottságainak a tárgyalásai szigorúan bizalmas jellegűek voltak. 18 A cseh szlovák ügyek bizottsága a párizsi cseh szlovák békeküldöttségtől megkapta a Cseh Szlovák Köztársaság területi követeléseit tartalmazó említett tizenegy memorandumot is, amelyek azonban nem váltak a további tárgyalások közvetlen alapjává. Ugyanakkor a memorandumok nem voltak kategorikusak, a nagyhatalmaknak csak bizonyos megoldási lehetőséget terjesztettek elő. Az összes nagyhatalom képviselője már a bizottság első két ülésén, február 27-én és 28-án egyetértett abban, hogy a gazdasági, a földrajzi és végül a stratégiai érvek is elsőbbséget élveznek a határok megállapításánál az etnikai szempont előtt. A történelmi határok fogalmát megkerülték abban az értelemben, hogy a különböző korokban az országoknak különböző területük volt, és a történeti érvek gyakran a területi terjeszkedés törekvését leplezik. 19 Amíg Szlovákia határairól volt szó, az olasz, angol és amerikai tagok folytonos ellenvetései után végül a bizottság úgy döntött, hogy a vitás szakaszokon, mint a Dunától keletre, a végleges határ megközelítőleg az etnikailag kevert terület közepén fog húzódni. A kellő intézkedések után a területi bizottság a szlovák magyar határ vitájának megoldására március 26-án nyújtott be előterjesztést a Legfelsőbb Tanácshoz, de éppen a megelőző napon Lloyd George a Négyek Tanácsának egy emlékiratot terjesztett elő, amely közvetlenül a közép-európai francia politika ellen irányult és összefüggött a növekvő németországi bolsevizmussal, valamint a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásával, melyek a memorandum szerint a bolsevik forradalom kiterjedésének komoly és közvetlen fenyegetését jelentik. Ebben az összefüggésben a Cseh Szlovák Köztársaság határait is nagy vonalakban kijelöltnek és bizonytalannak írta le. Ez halasztáshoz vezetett, és a szlovák magyar végleges határkijelölés kérdésének újabb vizsgálatát követelte meg. 20 Közben január végétől a párizsi cseh szlovák békeküldöttség vezetésében halmozódtak a nehézségek, és felmerült az első demarkációs vonal megváltoztatásának a kívánsága. Ez a határ nemcsak ideiglenes, hanem békétlen is 18 Erről részletesebben lásd Ferenčuhová, B.: Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Pariži roku In: Švorc, P. Harbuľová, Ľ. (zostavili): Stredoeurópske národy na križovatkách národných dejín Prešov Bratislava Vien, 1999, Uo Hronský, Marián: Boj o Slovensko a Trianon Bratislava, 1998,

7 volt, folyamatosan különböző összetűzésekre, rajtaütésekre, fegyveres csetepatékra stb. került itt sor. De más okok miatt sem volt megfelelő ez a szakasz a cseh szlovák fél számára. Fontos közlekedési indokokon kívül különösen a katonák okozták a békétlenséget, katonai-stratégiai tényezőkre mutatva rá. Ezért a cseh szlovák küldöttség a párizsi békekonferencián a románokkal együtt, akiknek szintén nem felelt meg a Belgrádban kijelölt demarkációs vonal, új demarkációt követelt. 21 Nem teljesen tisztázott még annak diplomáciai háttere, hogy miként került sor a Szlovákia és Magyarország közötti második demarkációs vonal kijelölésére. A kérdés nagyon összetett: több álláspont és nyitott probléma bonyolítja. A kutatások legutóbbi eredményei alapján azonban azt mondhatjuk, hogy ez Foch marsall tudta nélkül, akinek már akkor alá volt rendelve az egész cseh szlovák véderő, és a már február 13-ától a köztársaságban tartózkodó francia katonai misszió tudta nélkül (M. Pellé tábornokkal az élén) nem valósulhatott meg. 22 Václav Klofáč cseh szlovák nemzetvédelmi miniszter május 7-ei, a nemzetgyűlés honvédelmi bizottsága előtt tett kijelentése szerint a második demarkációs vonal már folyó év márciusában érvényben volt, azonban nem léptük át hamarabb, hogy elkerüljük a vérontást. 23 Ezt tőle függetlenül megerősítette Masaryk elnök is július 14-én Párizsba, Benešnek küldött levelében. 24 Benešnek írt április 7-ei levele szerint Foch volt az, aki megállapította a demarkációs vonalat. 25 Azonban Beneš sem volt teljesen tisztában a dolgokkal, és Masaryknak június 12-én levelében azt a véleményét nyilvánította ki, hogy minden bizonnyal Foch volt az, aki új demarkációs vonalunkat valószínűleg nem jelentette be a Négyek Tanácsának, ezért mikor Miskolcra mentünk, békebontóknak tűntünk. Nem tudom, de úgy tűnik nekem, hogy ez így volt. 26 A párizsi levéltárakban végzett kutatások legutóbbi eredményei alapján azonban Benešnek ezt a véleményét ki kell igazítanunk. A második demarkációs vonal kérdését Foch marsall a cseh szlovák ügyek bizottságának március 24-ei ülésén terjesztette elő, csatolva Beneš levelét, valamint a prágai Honvédelmi Minisztérium március 9-ei memorandumát. Az antant diplomatáit sem felejtette el informálni. Foch tervezete azonban a bizottsági tagok többségének akkor, éppen Kun Béla kormányának hivatalba lépése után, alkalmatlannak tűnt. Ennek ellenére a tervet nem vetették el, hanem úgy döntöttek, hogy továbbítják a Legfelsőbb Tanácsnak, amelynek épp aznap dél- 21 Uo Uo ; továbbá Mission militaire française auprés de la République Tchécoslovaque Edition documentaire. Série I: Volume 1: Contrats, accords, statuts. Praha, 1999, p., 1 6. sz. 23 HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Elnökség, 1919, 9. d., 3/2. sz. 24 CSK KML, Prága, PL, 31. cs., sz. 25 Šolle, Z.: i. m Uo. 277.

8 után kellett tanácskoznia, de az e problémával kapcsolatos álláspontról a megfelelő dokumentumok addig nem voltak meg. 27 A második demarkációs vonal a cseh szlovák követelések maximum változatát részesítette előnyben a Váctól keletre eső részek határmegvonását illetően, ám a Duna esetében az első demarkációs vonalnál maradt. Pontos leírását a nemzeti megújhodás miniszterének, Klofáčnak számú, április 7-ei emlékezetes parancsa tartalmazta. 28 A cseh szlovák hadsereg egységeinek a románok és szerbek előrenyomulásával egyidejűleg kellett megszállnia az új demarkációs vonalat, ha erre a parancsot kiadják, de amikor aztán a román hadsereg április 16-án váratlanul megszállta a Tisza vidékét, 29 a felelős cseh szlovák politikusok idegessé váltak, és április 27-én Klofáč kiadta a parancsot az előrenyomulásra május 7-én a nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt erről így szólt: Saját kezdeményezésünkre cselekedtünk, az antant parancsnokság parancsa nélkül, de különben a románokkal egyetértésben. 30 Ezzel elkezdődött a Cseh Szlovák Köztársaság és a Magyar Tanácsköztársaság közti katonai konfliktus is. A cseh szlovák egységek előrenyomulása a második demarkációs vonalra azonban kudarccal végződött, amely a Salgótarján körüli sikertelen harcokkal kezdődött, majd Miskolc elvesztésével folytatódott május 27-ig az összes cseh szlovák egységet vissza kellett vonni a kiindulási állásokba, amelyekből egy hónappal korábban elkezdték az előrenyomulást. Következett a magyar Vörös Hadsereg északi offenzívája Szlovákia ellen, a cseh szlovák hadsereg visszavonulása, olasz parancsnokságának kicserélése franciára, Pellé tábornok lázas diplomáciai aktivitása és az antant ultimatív jegyzékeinek sora. 31 A katonai kudarc nemzetközi téren is jelentős kárt okozott a Cseh Szlovák Köztársaság tekintélyének. Sőt, Kun Béla június 9-én elküldte válaszát Clemenceau június 7-ei jegyzékére, amelyben a Cseh Szlovák Köztársaságot, Romániát és Jugoszláviát az antanthatalmak tekintélyével való visszaéléssel vádolta meg. Karel Kramářt, Eduar Benešt és Ion Bratianut berendelték az antant Legfelsőbb Tanácsa elé, ahol Wilson elnök és Lloyd George a közép-európai erőszakos események okozását vetette a szemükre. Wilson hangsúlyozta, hogy meg kell szüntetni az ideiglenes demarkációs vonalakat, és meg kell állapítani a végleges határt. A Cseh Szlovák Köztársaság esetében a Legfelsőbb Tanács elfogadta a cseh szlovák ügyek bizottságának ajánlását, amit a Központi Területi Bizottság március 25-én hagyott jóvá. Az adott pillanatban és az adott fórumon semmi remény nem volt a cseh szlovák követelések megvalósulására, amelyek 27 Ferenčuhová, B.: i. m HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Központi stáb, operációs osztály, 1919, 2. d., 3-78/25. sz. 29 A román offenzívához lásd Eördögh István tanulmányát a kötetben. 30 HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Elnökség, 1919, 9. d., 3/2. sz. 31 Erről részletesebben lásd Hronský, Marián: Priebeh vojenského konfliktu ČSR s Mañarskom roku Historický časopis, (41. évf.) 1993/5 6.,

9 a Csata Kalonda Losonc vasútvonal középső szakaszának kis korrekcióját, valamint a pozsonyi hídfőt érintették június 12-én a Legfelsőbb Tanács megállapította a Szlovákia és Magyarország közötti végleges határt. Azután következett a Clemenceau által jegyzett úgynevezett második ultimátum, amit táviratilag küldött meg az június 14-ről 15-re virradó éjszakai órákban. A memorandum amelynek része volt a Magyarországgal közös határok kijelölése hangsúlyozta, hogy ezek a határok véglegesek és semmi esetben nem fognak megváltozni a jelenlegi megszállás után. Az antant követelte azt is, hogy Magyarország, a Cseh Szlovák Köztársaság és Románia fegyveres erői azonnal szüntessék be az ellenségeskedést. A magyar kormányt felszólította, hogy csapatai (június 14-től számított) négy napon belül haladéktalanul vonuljanak vissza a kijelölt határokra, ellenkező esetben az antant és a szövetséges hatalmak végső eszközökhöz folyamodnak. 33 Végül, további halogatások, katonai és diplomáciai lépések után, a magyar Vörös Hadsereg csapatai július 4-én 23 óra 59 percig visszavonultak Szlovákiából a kijelölt határ mögé, és a cseh szlovák egységek július 7-ig befejezték a teljes csapatáthelyezést a kijelölt vonalra. Az június 12-ei szlovák magyar végleges határt jóváhagyta a Cseh Szlovák Köztársaság november 7-i nemzetgyűlése, és néhány kisebb kiigazítással átvették a trianoni békeszerződés 27. cikkelyébe is. Természetes, hogy a végleges határ nem váltotta valóra a cseh szlovák fél valamennyi elképzelését és törekvését, mert csak kevéssé különbözött az első demarkációs vonaltól. A legnagyobb elégedetlenség a cseh szlovák követelések maximum változatának hívei között uralkodott a Cseh Szlovák Köztársaság és Magyarország közti úgynevezett stratégiailag előnyös déli határ tekintetében. Ezt konkrétan a katonák számára Rudolf Kalhous alezredes már július 4-én nagyon nyíltan kifejezésre juttatta a cseh szlovák Honvédelmi Minisztérium elnöksége sajtóosztályának közleményében: Talán senki sem várta nálunk, katonáknál feszültebben Szlovákia déli határának megállapítását. A békekonferencia döntése csalódást okozott, mivel a megállapított határ nem felel meg küldöttségünk legszerényebb követelésének sem. Kritikus elemzését eléggé patetikusan fejezte be: Világosan látjuk, hogy a magyar bolsevik hadsereg nemcsak minket, hanem a Négyek Tanácsát is legyőzte. 34 Ha katonai szempontból Kolhous említett kritikus elemzésének volt is racionális alapja, politikai szempontból vádaskodásai a Legfelsőbb Tanáccsal szemben elsietettek voltak. Figyelmen kívül hagyta azt a tényt is, hogy a középeurópai új államok határai valóban nagy problémát jelentettek, nemcsak po- 32 Ferenčuhová, B.: Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku a československo maďarský konflikt v rokoch In: Deák, Ladislav (zostavil): Slovensko a Maďarsko v rokoch (Zborník referátov z konferencie v Michalovciach ). Matica Slovenská, 1993, A vasút szerepéről a határvonal megállapításában lásd Majdán János írását is. 33 HL, Prága, FKM, 1. d., A Külön kezelt iratok, I. osztály, III. cs., 3 6. sz. 34 HL, Nagyszombat, Országos Katonai Parancsnokság, Pozsony, Elnökség, 1919, 7. d., /38. sz.

10 litikailag, de tudományosan is. Ugyanakkor az előzetes béketárgyalások anyagainak alaposabb tanulmányozása azt igazolja, hogy az antantküldöttek és - szakértők tájékozottabbak voltak Közép-Európa problémáinak érdemi részeiről, mint azt pl. a cseh szlovák oldalon Kalhous vagy Masaryk gondolta, vagy amint azt a másik félnek a békeszerződésekkel és az első világháború utáni békerendezéssel szembeni elutasításai is igazolták. A békekonferencia előkészítő bizottságaiban a Szlovákia és Magyarország közti határok problematikáját is rendkívül részletesen és gondosan tanulmányozták, tekintettel mind a lakosság nemzetiségi összetételére, mind a gazdaságra, a földrajzra, a közlekedésre és a stratégiára. Összességében megállapíthatjuk, hogy a tárgyalásoknak ebben az első szakaszában a határok megállapítása a kölcsönös konszenzus érdekében tett nagyhatalmi erőfeszítések eredménye volt, és többnyire az a valódi érdek dominált, hogy egyenjogú népek és nemzeti kisebbségek szabadon, békésen éljenek együtt Európának ezen a területén.

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián

VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián A csehszlovák békedelegáció érvrendszere Az 1919. január 18-án megnyílt párizsi békekonferenciának a már előző év őszén minden antantállam által elismert

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

AMagyar Nemzeti Tanácsot alkotó

AMagyar Nemzeti Tanácsot alkotó A szlovák önrendelkezés vitás kérdései AMagyar Nemzeti Tanácsot alkotó politikai pártok megállapodása alapján, az õszirózsás forradalom másnapján, 1918. október 31-én gróf Károlyi Mihály vezetésével alakult

Részletesebben

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem Források Részlet Woodrow Wilson amerikai elnök felszólalásából a Párizsi Békekonferencia Főtanácsának 1919. június 10-i ülésén Brătianu román és Kramář cseh miniszterelnökök meghallgatása alkalmából Uraim,

Részletesebben

Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról *

Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról * ROMSICS IGNÁC Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról * 1. A háború alatti tervek A Habsburg Birodalom alkotmányos és közigazgatási

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

Az I. világháborúban a gyõztes

Az I. világháborúban a gyõztes Határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem Az I. világháborúban a gyõztes nagyhatalmak az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy- Britannia, Olaszország, Japán elõzetes egyeztetései után Párizsban, 1919.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

kor /ridor 2014. 1. szám kritika Deák, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938 1939.

kor /ridor 2014. 1. szám kritika Deák, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938 1939. Segeš, Dušan Hertel, Maroš Bystrický, Valerián (ed.) Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

ALONDONI TIMES" október ötödiki számának egyik vezércikke

ALONDONI TIMES október ötödiki számának egyik vezércikke A SZUDÉTANÉMET KÉRDÉS TANULSÁGAI ALONDONI TIMES" október ötödiki számának egyik vezércikke az európai krízissel foglalkozva azt írta, hogy annak szembeötlő és sürgősen követendő, plain and urgent" L tanulságai

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Majorné Vén Mariann - projektmenedzser Sárdi Anna szakmai vezető VÁTI Nonprofit Kft. 47. Savaria

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Edvard Beneš párizsi szereplései 1916 1919-ben

Edvard Beneš párizsi szereplései 1916 1919-ben EDVARD BENEŠ PÁRIZSI SZEREPLÉSEI 1916 1919-BEN 17 Edvard Beneš párizsi szereplései 1916 1919-ben A cseh politikai emigráció és ezen belül EDVARD BENEŠ Monarchia-ellenes tevékenységének az antantországokban

Részletesebben

Az 1946-os párizsi békekonferencia. Horváth Péter

Az 1946-os párizsi békekonferencia. Horváth Péter Az 1946-os párizsi békekonferencia 2011 Bevezetés 1945. május 7-én Európában, Japán szeptember 2-ai kapitulációjával Ázsiában is véget ért az addigi történelem legnagyobb és legvéresebb háborúja, a Szövetségesek

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939

I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 Tartalom 5 Tartalom Az ismeretlen ismerős Kárpátalja... 15 I. fejezet KÁRPÁTALJA (PODKARPATSZKA RUSZ) A CSEHSZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN 1919 1939 1. A soknemzetiségű Magyar Királyság felbomlása... 19 1.1. Előzmények,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Jozef Tiso és Karol Sidor 1939-ben ugyanazt a politikai funkciót töltötték be(nem egyidejűleg).

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Jozef Tiso és Karol Sidor 1939-ben ugyanazt a politikai funkciót töltötték be(nem egyidejűleg). Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011

A viták békés rendezése. Az erőszak tilalma. Komanovics Adrienne, 2011 A viták békés rendezése Az erőszak tilalma Komanovics Adrienne, 2011 1 I. A viták békés rendezése Komanovics Adrienne, 2011 2 Áttekintés (1) A nemzetközi vita fogalma (2) Jogforrások (3) A viták békés

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA TERMÉSZETVÉDELEM ÉS BIRTOKPOLITIKA Dr. Kovács Mátyás 2 1. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK KEZELÉSÉNEK EDDIGI GYAKORLATA. Általában igaz Európa minden országára az, hogy a természetvédelmi oltalom alá került

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941)

Teleki Pál, az erdélyi politikus. A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Teleki Pál, az erdélyi politikus A revízió teoretikusa és Erdély-politikája (1920/1940-1941) Népesedési és etnikai változások Magyarországon a török korban Népességvándorlás a XVIII. századi Magyarországon

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét.

Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét. A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi

Részletesebben

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24

Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda Debrecen 2014. november 20 21. 1/24 Középpontban a a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 62. (2) bekezdése 2011. előtt és

Részletesebben

kor /ridor 2014. 3. szám kritika

kor /ridor 2014. 3. szám kritika Miroslav Michela László Vörös a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku [Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés. Emlékezetpolitikák Szlovákiában

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. augusztus 26-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: 1/2015. (II. 18.) rendelet Jánossomorja

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

2005. évi II. törvény

2005. évi II. törvény Az Országgyűlés 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról[1] - a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének

Részletesebben

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, a.s. A transzeurópai vasúti rendszer interoperabilitásának műszaki specifikációi Az infrastruktúra felépítése Roman Adamek Bejelentett szervezet irodavezetője Az oktatás témakörei - Bevezető A bejelentett szervezet

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVI.) Új folyam II. 2011. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/katona-andras-trianon-kep-a-nyertesektankonyveiben-02-01-09/

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

ö ó Ö ő ü ú Á Ö Í Á Á ő ö ő í ő ó ő ö ö ö ő ő ő ö ö Ö Á Á ö ő ő ő ö ő ö ő ö ó í í ó ó ő ő ő ő ö ö ö Ö ó ő ü Ö ó ö Ö Ö Á Ö ö í í ó ó ő ö ü ű ö ő ő ű ő ő í ö ö ö ő í ó ü í ö ű ü ó í ö ó ő ő ő ü í ó í ó í

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán

Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán Múltunk, 2010/3. 25 45. 25 [ ] PRITZ PÁL Kun Béla után Horthy Miklós elôtt Magyarország és az antant 1919 nyarán A mai nap folyamán tájékoztatta Kun Béla augusztus elsején Vlagyimir Iljics Lenint Budapesten

Részletesebben

Budapest Maraton és Félmaraton 1.

Budapest Maraton és Félmaraton 1. Budapest Maraton és Félmaraton 1. 1984 óta kerülnek megrendezésre. A félmaraton szeptemberben, míg a maraton októberben. A két verseny 31 000 embert mozgatott meg 2012-ben. A Budapest Maraton Magyarország

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián

A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián SZARKA LÁSZLÓ A szlovákiai magyarok kérdése a párizsi békekonferencián "Húsvét után néhány nappal a szobi állomás határsorompóján átgördült a szlovákiai magyar áttelepítettek elsõ vonata. (...) Ezzel a

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 1. napirend: Beszámoló az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben