A második demarkációs vonal, valamint az június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A második demarkációs vonal, valamint az 1919. június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében *"

Átírás

1 MARIÁN HRONSKÝ A második demarkációs vonal, valamint az június 12-ei szlovák magyar végleges határ a cseh szlovák javaslatok és követelések tükrében * Nem szükséges különösebben hangsúlyoznunk, hogy rendkívül összetett problematikáról van szó, ezért ez a rövid írás mely 1919 első felét érinti távolról sem képes rámutatni valamennyi összefüggésére. 1 Kiindulhatunk abból a megállapításból, hogy már az első, azaz a Pichon-féle demarkációs vonal konkrét kijelölése történelmi jelentőségű volt Szlovákia jogi fogalmának és területének kialakulása szempontjából. Az első demarkációs vonalat Pichon francia külügyminiszter december 21-ei jegyzéke jelölte ki, amit a magyar kormánnyal december 24-én az antant katonai missziójának főnöke, Vix alezredes ismertetett Budapesten. Ami Szlovákiát illeti állt a jegyzékben, a határát a következőképpen kell megállapítani: a Duna, a történeti Magyarország jelenlegi határától az Ipoly folyóig, onnan a folyó középfolyása Rimaszombat városig, aztán egyenes vonal nyugatról kelet felé az Ung folyóig, majd onnan az Ung folyó középfolyása Halics határáig. Franchet d Espèrey tábornok felszólította a magyar kormányt, hogy egységeit e határok mögé vonja vissza. 2 Az ideiglenes határ demarkációs vonal megállapításakor a cseh szlovák diplomáciának elsősorban abból származott haszna, hogy az antant nagyhatalmak még az államfordulat előtt elismerték a cseh szlovák önállóságot és a párizsi ideiglenes cseh szlovák kormányt. Egyúttal szem előtt kell tartanunk, hogy erről a demarkációs vonalról a cseh szlovák diplomácia bizalmas úton értesülést szerzett már november 25-én, és cseh szlovák oldalon az a nézet uralkodott, hogy ez csak a minimuma lehet annak, amit a békekonferencia megítél a Cseh Szlovák Köztársaságnak a szlovák magyar határ végleges megállapításakor. Éppen akkor kezdődött meg január 18-án Párizsban a békekonferencia, amikor az olaszországi cseh szlovák légió befejezte az első demarkációs vonal megszállását. Az egész világ érdeklődése a világméretű konfliktus eme zárófejezetére irányult. Az 1815-ös bécsi vagy az 1878-as berlini kongresszust nem lehetett összehasonlítani a párizsi békekonferenciával. Nemcsak a hatalmi ér- * A szlovák nyelvű előadás szövegét Hausel Sándor fordította magyarra. 1 A csehszlovák magyar határ kialakulásáról, annak körülményeiről olvashatnak még Romsics Ignác, Kocsis Károly, Szarka László, Peter Zelenák és Bacsa Gábor tanulmányában is. 2 Szlovák Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: SZNL), Bratislava, V. Šrobár hagyatéka, 4. d., 34/21/4. sz. a jegyzék francia szövegének másolata.

2 dekek szemszögéből nézve voltak összehasonlíthatatlanok, hanem főleg a megoldásra váró bonyolult kérdések sokasága miatt. A békekonferencián új államok képviselői nyújtottak be kérelmeket olyan területekre, amelyekre sok esetben más állam is igényt tartott. A bonyolult nemzetiségi viszonyok közepette a népek önrendelkezési jogát sem lehetett következetesen alkalmazni, hogy megoldják Közép- és Délkelet-Európa igazságos felosztását, mert a tiszta etnikai határok megvalósíthatatlanok voltak, ráadásul gyakran a történelmi határokkal sem egyeztek meg. Ez a helyzet, együtt a geopolitikai, stratégiai, gazdasági és közlekedési szempontokkal, az új államok határainak megállapításakor folytatott tárgyalásokon igen bonyolult problémát teremtett. A legyőzött Németország szövetségeseivel köztük a volt Osztrák Magyar Monarchia országaival a békeszerződésekkel kapcsolatosan folytatott tárgyalások során gyakran maguknak az antanthatalmaknak ellentétes érdekei is szerepet játszottak. Ugyanakkor az új államok létrehozása elkerülhetetlenül feltételezte az érdekek összhangját és a győztes nagyhatalmak elképzelését Közép-Európa háború utáni elrendezéséről. Így az a törekvés, hogy biztosítsák az új államok életképességét és gazdasági, valamint katonai önellátását, fölébe kerekedett az önrendelkezés általános elvének. Ebben a vonatkozásban a Cseh Szlovák Köztársaság és integer része, Szlovákia sem volt kivétel. Az október 28-ai prágai és az október 30-ai turócszentmártoni államjogi aktussal az önálló cseh szlovák államot ugyan már kikiáltották, és az az ideiglenes határok között létezett is, de a békekonferenciának kellett kimondania a nagyhatalmak végleges jóváhagyását Közép-Európa eme új politikai alakulatáról, és megállapítania végleges határait. A vezető cseh politikai személyiségek vitathatatlanul prioritásnak tekintették a három fő ország, a régi cseh korona történelmi határainak elérését, amit jól dokumentál a békekonferenciához írásban előterjesztett tizenegy cseh szlovák memorandum. 3 Kellő figyelmet szenteltek Szlovákia területének meghatározására is, erről szólt az 5. számú memorandum (Szlovákia. Területi igények Szlovákiában) és részben a 2. számú memorandum (A Cseh Szlovák Köztársaság területi követelései). 4 A cseh országokat lényegében a történeti jog alapján kellett megszerezni, Szlovákiát pedig az önrendelkezésre való természetes jog alapján, amit a szlovák politika képviselői október 30-án nyilatkoztattak ki Turócszentmártonban. Közismert, hogy Párizsban a cseh szlovák memorandumok végleges megfogalmazásában és előterjesztésében a döntő szerepet Eduard Beneš külügyminiszter játszotta, aki ezeknek a memorandumoknak az elkészítéséhez még a háború végén, otthon fogott hozzá. Az alapok Prágában összpontosultak, a párizsi békekonferenciát előkészítő hivatalban. Amikor a háború befejezése utáni első időszakban Szlovákiában nem volt nyugalom és főleg idő, hogy megszervezzenek, illetve megvalósítsanak egy alaposabb kutatást a Szlovákia területi kér- 3 Franciául párhuzamos német fordítással voltak közzétéve. Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): Die tschechoslowakischen Denkschriften für die Friedenskonferenz von Paris 1919/1920. Carl Heymanns Verlag, Berlin, W. 8/ Uo.

3 déseit érintő anyag előkészítésére, szlovák és cseh kutatók, katonák munkáinak alapján (E. Stodola, J. Škultéty, F. Houdek, L. Hrušovsky, J. Vlèk, L. Niederle, V. Dvorsky, A. Boháč, R. Kolhous és mások) rövid időn belül gazdag dokumentációs anyagot sikerült összegyűjteni, amire a cseh szlovák békedelegáció a Szlovákia és Magyarország közötti határvonal különböző változatainak kidolgozásánál és indoklásánál támaszkodhatott. 5 Ugyanakkor Szlovákia területének földrajzi jellemzésénél nyilvánvalóan domináns szerepet játszottak a stratégiai jellegű földrajzi képződmények amelyeket speciális tulajdonságok hordozóinak tartanak, mint a Kárpátok és a Duna. Ez a két főszereplő határként nemcsak közvetlenül Szlovákia területének, földrajzi és természetes egységének elvével esett egybe, hanem a szlovák történeti terület felfogásával is, mely a Tátrától a Dunáig, vagy (1918-ban a szlovák politikai képviselet által már többnyire a szlovák terület összefüggő sávjára használt megjelöléssel) Pozsonytól Ungvárig terjedt. 6 Míg Szlovákia nyugati határa, valamint északon a Kárpátok íve a Tátrával évszázadokon keresztül a történeti Magyarország határát képezte, a szlovák értelmiség elképzeléseiben a déli és keleti határok problémájának is legalább kétszáz éves hagyománya volt. A helyzetet bonyolította, hogy a történeti Magyarország keretei között Szlovákiának általában hiányzott egységes etnikai, földrajzi vagy közigazgatási körülhatárolása. A szlovák oldalon Štefan Janšák a határokról szóló tanulmányok margóján találóan jegyezte meg: eredetileg azt hittük, hogy teljességgel elegendő, ha az etnikai elvet fogjuk érvényesíteni. 7 Fedor Houdek azonban már december 6-án utasította Prágából a Turócszentmártonban lévő Jozef Škultétyt, hogy a határok megállapításánál döntő legyen az etnográfián kívül a gazdasági, a közlekedési, de a stratégiai érdek is. Az utóbbinál az állami katonaság dönt. 8 Éppen a stratégiai szempont ami mögött az említett katonák álltak lett Szlovákia részéről a legfontosabb a békekonferenciára való előkészületek kezdetétől. Elsősorban a cseh szlovák követelések maximum változatának keresztülvitelére törekedtek, mert Cseh Szlovákia határai stratégiailag csak a Dunával és a Kárpátok hegyeivel lesznek biztosítottak állt a cseh szlovák véderő főparancsnokságánál a határok megállapítására tett november 28- ai előzetes prágai előterjesztésében. Ugyanakkor Szlovákia konkrét határának a Morava folyótól kellett húzódnia a Duna főágával, keleten Esztergomtól Mis- 5 A békekonferenciára vonatkozó alapdokumentumok főleg a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának Levéltárában (a továbbiakban: CSK KML) találhatók, Prága, Párizsi Levéltár (a továbbiakban: PL), 48., 56., 72. cs. és mások. Uo. Békekonferencia és jóvátételek , 1. d. 6 Lásd pl. Ohlas SZNT november 8-án a szlovák testvérekhez (SZNL, Bratislava, Matúš Dula fond, 9. d., IV B (3), 234 (9). sz. 7 Hadtörténeti Levéltár (a továbbiakban: HL), Nagyszombat, HL gyűjtemény, 1107/67. sz. A szlovák államfordulat fejezetei Štefan Janšák bővebb fogalmazványtöredékének másolata. 8 Irodalmi és művészeti levéltár. Matica Slovenská. A népi kultúra emlékkönyve (a továbbiakban: IML MS), Turócszentmárton, Houdek, Fedor Škultéty, J. 49 L 14.

4 kolcon (visszafordulva), Tokajon át a Tisza mellett Máramarosszigetig, délen a Vyš folyótól, úgy, hogy a Miskolc Csap Máramarossziget vasút a Cseh Szlovák Köztársaságnak jusson. Az északi határoknak általában a Kárpátok gerincén kellene húzódniuk, ahogy ma írták az előterjesztésben. 9 Ezt a határokról szóló előterjesztést stratégiai szempontból tovább pontosította a Kalhous által január 20-án aláírt állásfoglalás, amely mérlegelte a szomszédos államok támadási lehetőségeit, miközben stratégiai jelentőséget tulajdonított a dunai külvárosoknak Pozsonynál, Komáromnál és Esztergomnál, különösen ha a Jugoszláviával óhajtott folyosó nem valósulna meg. Továbbá súlyt helyeztek a határok taktikai meghúzásának elérésére Váctól az Orsak 254 és Muzslait 806 magassági pontokon, a Mátra hegységen (1010 magassági pont), a Bükk hegységen keresztül Miskolcig. A Miskolctól északra eső határoknak katonailag már nincs ilyen jelentőségük, ezért itt megengedhető hozzáigazításuk az etnikai viszonyokhoz. Csak katonai szempontból látták szükségesnek, hogy a Miskolc Csap Máramarossziget vasút a Cseh Szlovák Köztársaság területén húzódjon. Hangsúlyozták, ezek a követelések nem támadási tervekre támaszkodnak, a követelt biztonságnak tisztán védelmi jellege van, hogy a Cseh Szlovák Köztársaságot akár hosszabb távon is megvédhessék egy ellenséges támadástól. Ugyanakkor előrelátóan feltételezték, hogy egy Szlovákia ellen indított magyar támadás bizonyára kikerüli a Dunát, és valószínűleg a Duna és Tisza közé fog irányulni a Mátrán és a Váctól keletre eső hegységen keresztül, először az Ipoly völgyéig. 10 Ez az előterjesztés a határokról stratégiai szempontból valóban a cseh szlovák követelések maximum változatát jelentette, de összességében nem egyezett a Szlovákia déli határait érintő előterjesztéssel, amit a cseh szlovák békeküldöttség hivatalosan az 5. számú memorandumban terjesztett elő, és ugyancsak összességében nem egyezett meg az úgynevezett második demarkációs vonallal amint néha tévesen idézik. Ezt leginkább a 2. számú cseh szlovák memorandum részesítette előnyben, amely Szlovákia területét mint kerek egészet a Cseh Szlovák Köztársaságon belül ábrázolta. 11 Vagyis, amint Houdek már az december 6-ára készült levélben tudósította Škutétyt a cseh szlovák határelképzelésekről: Az előterjesztés háromféle határt tartalmaz: egy maximálist, egy közepest és egy minimálist. Az elsőnél nagyon sok magyar maradna nálunk, ami biztosan aggodalmakat kelt. 12 Ez világosan tükröződött az etnikai és stratégiai bizottság már valamennyire kompromisszumos összefoglaló előterjesztésében, amit Viktor Dvorský 13 állított össze, továbbá az 5. számú hivatalos cseh szlovák memorandumban is, amely az előterjesztett végleges szlovák magyar határt három részre osztotta: 1. déli határra, 2. délkeleti határra, 3. keleti határra. Összességében azt lehet mondani, hogy ugyan a földrajzi, közlekedési, 9 CSK KML, Prága, PL, 56. cs., sz. 10 Uo. 56. cs., sz. 11 Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): i. m , és a 3. sz. térképmelléklet. 12 IML MS, Turócszentmárton, Houdek, Fedor Škultéty, J. 49 L CSK KML, Prága, PL, 56. cs., sz.

5 gazdasági és különösen a stratégiai szempontok ekkor inkább a követelések maximum változata mellett szóltak, de az etnikai szempont a vegyes területeken inkább mérsékletet követelt meg, és hajlott a kiegyensúlyozottságra. Így aztán az 5. számú memorandumban megfogalmazott cseh szlovák követelések maximum változata valójában csak a déli, azaz a dunai határszakaszon valósult meg. A délkeleti rész esetében a memorandum a középső változatot választotta, a keleti részen pedig inkább a minimumhoz közeledett. 14 A maga módján paradox volt, hogy éppen a keleti részen, és csak itt, többszöri tárgyalások után, végül is a békekonferencia végső határként a követelések maximum változatát ismerte el, amikor számításba vette a közlekedési adottságokat és azokat a szükségleteket, amelyek Kárpátalja odacsatolásával és a cseh szlovák román közös határral függtek össze. Az júniusi, Szlovákia és Magyarország közötti végleges határ többi részén a cseh szlovák fél maximális követelései nem valósultak meg. Bizonyos mértékig kivételt képez a pozsonyi hídfő, amelyről azonban Burgenland kérdésével kapcsolatban döntöttek. Megszállásának lehetséges kiterjesztéséről Párizsból augusztus 11-én érkezett hír. 15 De mint Beneš még július 12-én írta Masaryk elnöknek: A konferencia mai ülésén nekünk ítélték a pozsonyi hídfőt a Cmuntnál és a Valcsicánál tett kis engedmények kompenzációjaként. A Morava jobb partját át kellett engedni, másképp nem szerezhettük volna meg a hídfőt. 16 Vitathatatlan, hogy a párizsi béketárgyalások kezdetén a Cseh Szlovák Köztársaság viszonylag jó pozícióval rendelkezett, területi követeléseinél a legmagasabb francia politikai és katonai körök támogatására támaszkodhatott, amely ugyanakkor nem volt korlátlan. Magyarországgal ellentétben Cseh Szlovákiát a győztes antant a szövetséges államok között ismerte el, amelyek szóban és írásban benyújthatták előterjesztéseiket és kérelmeiket, sőt szükség szerint ki is egészíthették konkrét indokokkal. Az első három állam között volt, amikor február 5-én követeléseivel és előterjesztéseivel a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa elé lépett. Annak ellenére, hogy Magyarország a békekonferencián igyekezett elérni, hogy Szlovákia mint egység vita tárgyát képezze, Párizsban nem is tárgyaltak hovatartozásáról. Erről véglegesen éppen a Legfelsőbb Tanács február 5-ei, már említett ülése döntött. Sőt, Nagy-Britannia nevében Lloyd George is azt a nézetet fejezte ki, hogy a Szlovákiára vonatkozó cseh igények tekintetében nincs semmi kétség. 17 A békekonferencia főleg a Magyarország és Cseh Szlovákia közti határok megállapításával foglalkozott. Az ilyen irányú előterjesztés kidolgozásának feladatával a cseh szlovák ügyek február 27-én felállított területi bizottságát bízták meg, melynek tagjai 14 Lásd Raschhofer, Hermann (szerk.): i. m , és a sz. térképmellékletek. 15 HL, Prága, Francia katonai misszió (a továbbiakban FKM), 4. d., III. osztály, 4. cs., sz. 16 Šolle, Z.: Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce Část druhá. Dopisy, Praha 1994, Grébert, A. L.: Veľká Morava ako politický argument českej a maďarskej delegácie počas rokování na mierovej konferencii v Paríži r. 1919/1920. Most, (XLIII. évf.) 1998/3 4., 43.

6 csak az antant nagyhatalmak képviselői voltak. Összességében tízszer ültek össze, utoljára május 5-én. A különböző bizottságok és albizottságok szakértői és tanácsadói között egyetemi professzorokat és tudósokat találhatunk, s a megtárgyalt anyagok az antant képviselőinek a közép-európai problematikáról való viszonylagos jól informáltságát tanúsítják. Ennek az antant legmagasabb köreinek kívánságával összhangban már a háború alatt figyelmet szenteltek. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy a békekonferencia ülésezésének ebben az első szakaszában ami eredetileg előzetes béketárgyalásként indult a békekonferencia legfelső szerveinek és egyes bizottságainak a tárgyalásai szigorúan bizalmas jellegűek voltak. 18 A cseh szlovák ügyek bizottsága a párizsi cseh szlovák békeküldöttségtől megkapta a Cseh Szlovák Köztársaság területi követeléseit tartalmazó említett tizenegy memorandumot is, amelyek azonban nem váltak a további tárgyalások közvetlen alapjává. Ugyanakkor a memorandumok nem voltak kategorikusak, a nagyhatalmaknak csak bizonyos megoldási lehetőséget terjesztettek elő. Az összes nagyhatalom képviselője már a bizottság első két ülésén, február 27-én és 28-án egyetértett abban, hogy a gazdasági, a földrajzi és végül a stratégiai érvek is elsőbbséget élveznek a határok megállapításánál az etnikai szempont előtt. A történelmi határok fogalmát megkerülték abban az értelemben, hogy a különböző korokban az országoknak különböző területük volt, és a történeti érvek gyakran a területi terjeszkedés törekvését leplezik. 19 Amíg Szlovákia határairól volt szó, az olasz, angol és amerikai tagok folytonos ellenvetései után végül a bizottság úgy döntött, hogy a vitás szakaszokon, mint a Dunától keletre, a végleges határ megközelítőleg az etnikailag kevert terület közepén fog húzódni. A kellő intézkedések után a területi bizottság a szlovák magyar határ vitájának megoldására március 26-án nyújtott be előterjesztést a Legfelsőbb Tanácshoz, de éppen a megelőző napon Lloyd George a Négyek Tanácsának egy emlékiratot terjesztett elő, amely közvetlenül a közép-európai francia politika ellen irányult és összefüggött a növekvő németországi bolsevizmussal, valamint a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásával, melyek a memorandum szerint a bolsevik forradalom kiterjedésének komoly és közvetlen fenyegetését jelentik. Ebben az összefüggésben a Cseh Szlovák Köztársaság határait is nagy vonalakban kijelöltnek és bizonytalannak írta le. Ez halasztáshoz vezetett, és a szlovák magyar végleges határkijelölés kérdésének újabb vizsgálatát követelte meg. 20 Közben január végétől a párizsi cseh szlovák békeküldöttség vezetésében halmozódtak a nehézségek, és felmerült az első demarkációs vonal megváltoztatásának a kívánsága. Ez a határ nemcsak ideiglenes, hanem békétlen is 18 Erről részletesebben lásd Ferenčuhová, B.: Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Pariži roku In: Švorc, P. Harbuľová, Ľ. (zostavili): Stredoeurópske národy na križovatkách národných dejín Prešov Bratislava Vien, 1999, Uo Hronský, Marián: Boj o Slovensko a Trianon Bratislava, 1998,

7 volt, folyamatosan különböző összetűzésekre, rajtaütésekre, fegyveres csetepatékra stb. került itt sor. De más okok miatt sem volt megfelelő ez a szakasz a cseh szlovák fél számára. Fontos közlekedési indokokon kívül különösen a katonák okozták a békétlenséget, katonai-stratégiai tényezőkre mutatva rá. Ezért a cseh szlovák küldöttség a párizsi békekonferencián a románokkal együtt, akiknek szintén nem felelt meg a Belgrádban kijelölt demarkációs vonal, új demarkációt követelt. 21 Nem teljesen tisztázott még annak diplomáciai háttere, hogy miként került sor a Szlovákia és Magyarország közötti második demarkációs vonal kijelölésére. A kérdés nagyon összetett: több álláspont és nyitott probléma bonyolítja. A kutatások legutóbbi eredményei alapján azonban azt mondhatjuk, hogy ez Foch marsall tudta nélkül, akinek már akkor alá volt rendelve az egész cseh szlovák véderő, és a már február 13-ától a köztársaságban tartózkodó francia katonai misszió tudta nélkül (M. Pellé tábornokkal az élén) nem valósulhatott meg. 22 Václav Klofáč cseh szlovák nemzetvédelmi miniszter május 7-ei, a nemzetgyűlés honvédelmi bizottsága előtt tett kijelentése szerint a második demarkációs vonal már folyó év márciusában érvényben volt, azonban nem léptük át hamarabb, hogy elkerüljük a vérontást. 23 Ezt tőle függetlenül megerősítette Masaryk elnök is július 14-én Párizsba, Benešnek küldött levelében. 24 Benešnek írt április 7-ei levele szerint Foch volt az, aki megállapította a demarkációs vonalat. 25 Azonban Beneš sem volt teljesen tisztában a dolgokkal, és Masaryknak június 12-én levelében azt a véleményét nyilvánította ki, hogy minden bizonnyal Foch volt az, aki új demarkációs vonalunkat valószínűleg nem jelentette be a Négyek Tanácsának, ezért mikor Miskolcra mentünk, békebontóknak tűntünk. Nem tudom, de úgy tűnik nekem, hogy ez így volt. 26 A párizsi levéltárakban végzett kutatások legutóbbi eredményei alapján azonban Benešnek ezt a véleményét ki kell igazítanunk. A második demarkációs vonal kérdését Foch marsall a cseh szlovák ügyek bizottságának március 24-ei ülésén terjesztette elő, csatolva Beneš levelét, valamint a prágai Honvédelmi Minisztérium március 9-ei memorandumát. Az antant diplomatáit sem felejtette el informálni. Foch tervezete azonban a bizottsági tagok többségének akkor, éppen Kun Béla kormányának hivatalba lépése után, alkalmatlannak tűnt. Ennek ellenére a tervet nem vetették el, hanem úgy döntöttek, hogy továbbítják a Legfelsőbb Tanácsnak, amelynek épp aznap dél- 21 Uo Uo ; továbbá Mission militaire française auprés de la République Tchécoslovaque Edition documentaire. Série I: Volume 1: Contrats, accords, statuts. Praha, 1999, p., 1 6. sz. 23 HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Elnökség, 1919, 9. d., 3/2. sz. 24 CSK KML, Prága, PL, 31. cs., sz. 25 Šolle, Z.: i. m Uo. 277.

8 után kellett tanácskoznia, de az e problémával kapcsolatos álláspontról a megfelelő dokumentumok addig nem voltak meg. 27 A második demarkációs vonal a cseh szlovák követelések maximum változatát részesítette előnyben a Váctól keletre eső részek határmegvonását illetően, ám a Duna esetében az első demarkációs vonalnál maradt. Pontos leírását a nemzeti megújhodás miniszterének, Klofáčnak számú, április 7-ei emlékezetes parancsa tartalmazta. 28 A cseh szlovák hadsereg egységeinek a románok és szerbek előrenyomulásával egyidejűleg kellett megszállnia az új demarkációs vonalat, ha erre a parancsot kiadják, de amikor aztán a román hadsereg április 16-án váratlanul megszállta a Tisza vidékét, 29 a felelős cseh szlovák politikusok idegessé váltak, és április 27-én Klofáč kiadta a parancsot az előrenyomulásra május 7-én a nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt erről így szólt: Saját kezdeményezésünkre cselekedtünk, az antant parancsnokság parancsa nélkül, de különben a románokkal egyetértésben. 30 Ezzel elkezdődött a Cseh Szlovák Köztársaság és a Magyar Tanácsköztársaság közti katonai konfliktus is. A cseh szlovák egységek előrenyomulása a második demarkációs vonalra azonban kudarccal végződött, amely a Salgótarján körüli sikertelen harcokkal kezdődött, majd Miskolc elvesztésével folytatódott május 27-ig az összes cseh szlovák egységet vissza kellett vonni a kiindulási állásokba, amelyekből egy hónappal korábban elkezdték az előrenyomulást. Következett a magyar Vörös Hadsereg északi offenzívája Szlovákia ellen, a cseh szlovák hadsereg visszavonulása, olasz parancsnokságának kicserélése franciára, Pellé tábornok lázas diplomáciai aktivitása és az antant ultimatív jegyzékeinek sora. 31 A katonai kudarc nemzetközi téren is jelentős kárt okozott a Cseh Szlovák Köztársaság tekintélyének. Sőt, Kun Béla június 9-én elküldte válaszát Clemenceau június 7-ei jegyzékére, amelyben a Cseh Szlovák Köztársaságot, Romániát és Jugoszláviát az antanthatalmak tekintélyével való visszaéléssel vádolta meg. Karel Kramářt, Eduar Benešt és Ion Bratianut berendelték az antant Legfelsőbb Tanácsa elé, ahol Wilson elnök és Lloyd George a közép-európai erőszakos események okozását vetette a szemükre. Wilson hangsúlyozta, hogy meg kell szüntetni az ideiglenes demarkációs vonalakat, és meg kell állapítani a végleges határt. A Cseh Szlovák Köztársaság esetében a Legfelsőbb Tanács elfogadta a cseh szlovák ügyek bizottságának ajánlását, amit a Központi Területi Bizottság március 25-én hagyott jóvá. Az adott pillanatban és az adott fórumon semmi remény nem volt a cseh szlovák követelések megvalósulására, amelyek 27 Ferenčuhová, B.: i. m HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Központi stáb, operációs osztály, 1919, 2. d., 3-78/25. sz. 29 A román offenzívához lásd Eördögh István tanulmányát a kötetben. 30 HL, Prága, Honvédelmi Minisztérium, Elnökség, 1919, 9. d., 3/2. sz. 31 Erről részletesebben lásd Hronský, Marián: Priebeh vojenského konfliktu ČSR s Mañarskom roku Historický časopis, (41. évf.) 1993/5 6.,

9 a Csata Kalonda Losonc vasútvonal középső szakaszának kis korrekcióját, valamint a pozsonyi hídfőt érintették június 12-én a Legfelsőbb Tanács megállapította a Szlovákia és Magyarország közötti végleges határt. Azután következett a Clemenceau által jegyzett úgynevezett második ultimátum, amit táviratilag küldött meg az június 14-ről 15-re virradó éjszakai órákban. A memorandum amelynek része volt a Magyarországgal közös határok kijelölése hangsúlyozta, hogy ezek a határok véglegesek és semmi esetben nem fognak megváltozni a jelenlegi megszállás után. Az antant követelte azt is, hogy Magyarország, a Cseh Szlovák Köztársaság és Románia fegyveres erői azonnal szüntessék be az ellenségeskedést. A magyar kormányt felszólította, hogy csapatai (június 14-től számított) négy napon belül haladéktalanul vonuljanak vissza a kijelölt határokra, ellenkező esetben az antant és a szövetséges hatalmak végső eszközökhöz folyamodnak. 33 Végül, további halogatások, katonai és diplomáciai lépések után, a magyar Vörös Hadsereg csapatai július 4-én 23 óra 59 percig visszavonultak Szlovákiából a kijelölt határ mögé, és a cseh szlovák egységek július 7-ig befejezték a teljes csapatáthelyezést a kijelölt vonalra. Az június 12-ei szlovák magyar végleges határt jóváhagyta a Cseh Szlovák Köztársaság november 7-i nemzetgyűlése, és néhány kisebb kiigazítással átvették a trianoni békeszerződés 27. cikkelyébe is. Természetes, hogy a végleges határ nem váltotta valóra a cseh szlovák fél valamennyi elképzelését és törekvését, mert csak kevéssé különbözött az első demarkációs vonaltól. A legnagyobb elégedetlenség a cseh szlovák követelések maximum változatának hívei között uralkodott a Cseh Szlovák Köztársaság és Magyarország közti úgynevezett stratégiailag előnyös déli határ tekintetében. Ezt konkrétan a katonák számára Rudolf Kalhous alezredes már július 4-én nagyon nyíltan kifejezésre juttatta a cseh szlovák Honvédelmi Minisztérium elnöksége sajtóosztályának közleményében: Talán senki sem várta nálunk, katonáknál feszültebben Szlovákia déli határának megállapítását. A békekonferencia döntése csalódást okozott, mivel a megállapított határ nem felel meg küldöttségünk legszerényebb követelésének sem. Kritikus elemzését eléggé patetikusan fejezte be: Világosan látjuk, hogy a magyar bolsevik hadsereg nemcsak minket, hanem a Négyek Tanácsát is legyőzte. 34 Ha katonai szempontból Kolhous említett kritikus elemzésének volt is racionális alapja, politikai szempontból vádaskodásai a Legfelsőbb Tanáccsal szemben elsietettek voltak. Figyelmen kívül hagyta azt a tényt is, hogy a középeurópai új államok határai valóban nagy problémát jelentettek, nemcsak po- 32 Ferenčuhová, B.: Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku a československo maďarský konflikt v rokoch In: Deák, Ladislav (zostavil): Slovensko a Maďarsko v rokoch (Zborník referátov z konferencie v Michalovciach ). Matica Slovenská, 1993, A vasút szerepéről a határvonal megállapításában lásd Majdán János írását is. 33 HL, Prága, FKM, 1. d., A Külön kezelt iratok, I. osztály, III. cs., 3 6. sz. 34 HL, Nagyszombat, Országos Katonai Parancsnokság, Pozsony, Elnökség, 1919, 7. d., /38. sz.

10 litikailag, de tudományosan is. Ugyanakkor az előzetes béketárgyalások anyagainak alaposabb tanulmányozása azt igazolja, hogy az antantküldöttek és - szakértők tájékozottabbak voltak Közép-Európa problémáinak érdemi részeiről, mint azt pl. a cseh szlovák oldalon Kalhous vagy Masaryk gondolta, vagy amint azt a másik félnek a békeszerződésekkel és az első világháború utáni békerendezéssel szembeni elutasításai is igazolták. A békekonferencia előkészítő bizottságaiban a Szlovákia és Magyarország közti határok problematikáját is rendkívül részletesen és gondosan tanulmányozták, tekintettel mind a lakosság nemzetiségi összetételére, mind a gazdaságra, a földrajzra, a közlekedésre és a stratégiára. Összességében megállapíthatjuk, hogy a tárgyalásoknak ebben az első szakaszában a határok megállapítása a kölcsönös konszenzus érdekében tett nagyhatalmi erőfeszítések eredménye volt, és többnyire az a valódi érdek dominált, hogy egyenjogú népek és nemzeti kisebbségek szabadon, békésen éljenek együtt Európának ezen a területén.

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Miroslav Michela Az 1914-es szarajevói merénylet után a szlovák nemzeti mozgalom képviselıi lojalitásukról biztosították a monarchiát, és politikai

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián

VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián VII. Szlovákia kérdése a párizsi békekonferencián A csehszlovák békedelegáció érvrendszere Az 1919. január 18-án megnyílt párizsi békekonferenciának a már előző év őszén minden antantállam által elismert

Részletesebben

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében

A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében A MÁV részvétele a párizsi béketárgyalások előkészítésében Az üzletigazgató urakhoz egyébként azt a kérést intézem, hogy a béketárgyalással összefüggő kérdésekben kiadott (háborús kárstatisztika) rendeleteinkre

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p.

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Martin Hetényi (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Hiánypótló műről van szó, amivel a szlovák és magyar historiográfia

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 25.3.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Jan Bubela, német állampolgár által benyújtott 0284/2008. számú petíció a tervezett prágai körgyűrűről Hana

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Egy kárpát-medencei sorsforduló

Egy kárpát-medencei sorsforduló Egy kárpát-medencei sorsforduló Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán * I. Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 1859-ben egyidejűleg Alexandru Ion Cuzát választotta

Részletesebben

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 39

KISEBBSÉGKUTATÁS KÖNYVEK 39 Amikor gróf Tisza István 1918. október 17-én elmondott utolsó parlamenti beszédében beismerte, hogy az első világháború ötvenegyedik hónapjában az erőviszonyok eltolódásánál fogva a háború megnyerésére

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Még egyszer a párizsi békeszerződésről

Még egyszer a párizsi békeszerződésről SZEGHY-GAYER VERONIKA Még egyszer a párizsi békeszerződésről Štefan Šutaj: Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom. [Az 1946-os párizsi konferencia és a békeszerződés Magyarországgal] Prešov,

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A Trianoni békeszerződésről

A Trianoni békeszerződésről 2013 június 04. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Magyarország 1920. június 4-én, 93 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I.

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka.

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Jászi Oszkár Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Az osztrák-magyar monarchia problémája az uj európai rend megalkotásának archimedesi pontjává vált. A háború logikája

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG 2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára

Nekem szülőhazám (volt)... Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára Nekem szülőhazám (volt)... A Fejér megyei németek kitelepítése befejezésének 50. évfordulójára A Fejér megyében élő németek Németországba történő áttelepítése az országos eseményekhez hasonlóan, alig több

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról *

Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról * ROMSICS IGNÁC Az I. világháború alatti cseh szlovák határelképzelések és a békekonferencia vitái a csehszlovák magyar határról * 1. A háború alatti tervek A Habsburg Birodalom alkotmányos és közigazgatási

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak Források Részlet az 1918. november 13 14-i aradi magyar román tárgyalások anyagaiból Jászi miniszter reflektál az elhangzott észrevételekre. Nagy hálával tartozik Maniu Gyulának azért a nyílt férfias állásfoglalásért,

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére

Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére Előterjesztés a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata közgyűlésének 2010. december 10-i ülésére 6. napirend: Az Egyesület 2011-es tervei Tisztelt Közgyűlés! 2011-es tervezett

Részletesebben

Jeszenszky Géza A Csallóköz elvesztése esettanulmány Trianon történetéhez

Jeszenszky Géza A Csallóköz elvesztése esettanulmány Trianon történetéhez Jeszenszky Géza A Csallóköz elvesztése esettanulmány Trianon történetéhez Ahol a Duna elhagyja Ausztriát és Pozsonynál belép a Kisalföldre, háromfelé ágazva két nagy szigetet alkot. Az északi, a nagyobbik

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

V"f, y i J i. i i 3. A 2 - sg«- f ' Í P f -

Vf, y i J i. i i 3. A 2 - sg«- f ' Í P f - smeretelméleti közhely, hogy egyes dolgok nemlétét nem lehet bizonyítani. Az alábbi sorok sem a cáfolat igényével íródtak. íi Megvizsgálva egyes trianoni legendákat, 11 hí ÜL i i 3 i Mint minden legendateremtési

Részletesebben

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz

2007. évi törvény a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Sz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 FEBR 1 & T/2025. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között

Részletesebben

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366)

KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) KÖZÉPKOR Az Aragón Királyság védelme a két Péter háborúja idején (1356 1366) Donald J. Kagay az Albany State University történészprofesszora, szakértője a középkori általános és hadtörténetnek, különös

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem Források Részlet Woodrow Wilson amerikai elnök felszólalásából a Párizsi Békekonferencia Főtanácsának 1919. június 10-i ülésén Brătianu román és Kramář cseh miniszterelnökök meghallgatása alkalmából Uraim,

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások *

Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * 302 könyvek egy témáról Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások * Vonyó József makacs következetességgel nyomoz a két világháború közötti magyar jobboldali politika egyik legjelentôsebb,

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben