TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0"

Átírás

1 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Györgyiné dr. Harsányi Judit főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja A tantárgy célja, hogy a hallgatókban kialakuljon olyan elméleti és gyakorlati tudás, amely birtokában a többségi általános iskolákban folyó nevelési helyzetekben az integrált sajátos nevelési igényű valamint tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat hatékonyan tudják nevelni, fejleszteni. A pedagógusok ismereteket kapnak a gyógypedagógia tudomány és gyógypedagógiai gyakorlat területéről. A gyógypedagógia és a gyógypedagógiai pszichológia tudományelméleti alapjait, a fogyatékosságok fajtáit, a fogyatékos személyek gyógypedagógiai és pszichológiai jellemzőit megismerik. Birtokába jutnak a különleges bánásmódot igénylő személyekre vonatkozó jogszabályok, ellátó rendszerek, fejlesztési eljárások ismeretének. 2. A tantárgyi program: A gyógypedagógia, mint tudomány. A gyógypedagógiai gyakorlat. A gyógypedagógiai pszichológia tárgya. A fogyatékos embercsoportok megismerése, jellemzőik. A gyógypedagógus szerepe, képzési rendszere, kompetenciái. A fogyatékosság, akadályozottság, tanulási zavar, tanulási nehézség, tanulási elmaradás kategóriáinak megkülönböztetése. Tantervi követelmények. Ellátási jogosultságok, kedvezmények. Oktatáspolitikai ismeretek a fogyatékos emberek fejlesztésével, oktatásával, nevelésével kapcsolatban. Gyógypedagógiai ellátó rendszerek. Előítéletek fajtái, előítéletek csökkentésének ill. megszüntetésének módjai. Fogyatékos gyermek a családban, a család problémáinak megismerése, velük való különleges bánásmód. Tanulási, fejlesztési, nevelési stratégiák, módszerek. Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai ismeretek az érzékszervi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok, értelmi fogyatékosok, beszédfogyatékosok, autisták, halmozottan fogyatékosok, tanulásban akadályozott, tanulási zavart, tanulási nehézséget mutató gyermekek, a viselkedési rendellenességet mutató gyermekek (figyelemzavar, hiperaktivitás, stb.) köréből. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli. segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek 1

2 Gergely Jenő: A gyógypedagógia pedagógiai-pszichológiai kérdéseiről APC Stúdió, Illyés Sándor (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest. Lányiné Engelmayer Ágnes (2005): Gyógypedagógiai pszichológia, In.: Bagdy E. Klein S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia, Edge Kft, Budapest. Nagy Beáta: Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekellátásban a speciális szükségletű gyermekkel végzett vizsgálatok tükrében, Didakt Kft., Debrecen,

3 Esélyegyenlőségi ismeretek Tantárgy kódja INM1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja SP Átfogó ismereteket nyújt az esélyegyenlőség-esélyegyenlőtlenség minden elméleti gyakorlati, társadalmi és jogi szabályozási problematikájáról, az esélyteremtés általános és a közoktatáson belüli feltételrendszeréről. Lehetőséget ad az oktatás és más társadalmi alrendszerek új együttműködési formáinak megismerésére, a tanítás-tanulás folyamatának, stratégiáinak, módszereinek, szervezeti formáinak, eszközeinek fejlesztő megismerésére, alkalmazására. 2. A tantárgyi program: Az esélyegyenlőség-esélyegyenlőtlenség értelmezési keretei, társadalmi, közpolitikai feltételek. A közoktatási rendszer funkcióinak lehetséges hatásai, korlátai. Az oktatási rendszeren belüli és kívüli funkciók és működési zavarok más társadalmi alrendszerek szerepe. A közigazgatási-oktatásirányítás szabályozási lehetőségei, felelősség-hatáskör allokáció, szubszidiaritás, szervezeti feltételek. Egyén és társadalom: enkulturáció, nevelés a családban, a szociális tanulás, viselkedés és cselekvés. A szocializáció folyamata: viselkedéselmélet, interakcióelmélet, szerep és rendszer a fejlődésben. Szülő és iskola: informáltság, kapcsolati és együttműködési formák. Az oktatási intézmény belső világa: a nevelés-oktatás szervezési módjai, stratégiák, speciális módszerek, sajátos folyamatszervezés. A pedagógus változó szerepben, a pedagógiai kapcsolat modellje. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Falus Iván (szerk.) (2003): DIDAKTIKA Elméleti alapok a tanítás tanulásához. XIV, XVI, XVII. Fejezetek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Friedrich W. Kron (2000): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest, , , o. Halász Gábor: (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. Halász G. Lannert J. (szerk.) (2007): Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest. Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Oroszlány Péter (2004): Tanulásmódszertan. Metódus-tan, Budapest. 3

4 Együttnevelés Tantárgy kódja INM1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Tiborné dr. főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja Az inkluzív nevelés elméletének és gyakorlatának ismerete. A társadalmi, az iskolai és más intézményi folyamatokban a kirekesztés tendenciáinak felismerése, az ellene való hatékony pedagógiai tevékenységek megismerése és gyakorlati alkalmazásinak megtanulása a nevelési folyamatban, a patronáló rendszerekkel való együttműködésben. 2. A tantárgyi program: A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének eredményessége a pedagógiaimódszertani kultúra függvényében. A tanulói diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése. Hatékony technikák a tanulók megismerésére. Követelményszintek, motivációs bázis, fejlesztési eljárások. Sérülés-specifikus módszertani eljárások, részképességek, azok fejlesztése. Egyéni fejlesztési programok, tevékenységrendszerek az adott fejlesztési szinthez, alkalmas individuális módszerek, technikák. Foglalkozás tervezés a különböző fogyatékkal élő tanulók részvételével. Adott tanítási-nevelési problémák megoldására alkalmas alternatív módszerek. Együttműködés a szülőkkel, a társadalmi partnerekkel és más szakemberekkel. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: jegyzetek, szakirodalom Cor J. W. Meier (szerk.): az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért projektmenedzsere: Az együttnevelés gyakorlata. Összefoglaló jelentés március. Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért. ISBN: (nyomtatott változat) honlapon megtalálható. Kőpatakiné Mészáros Mária Singer Péter (szerk.) (2005): Módszertani kaleidoszkóp Az együttnevelés gyakorlatához. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, honlapon megtalálható. Vargáné Mező Lilla (2004): Sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséről pedagógusoknak, intézményvezetőknek. Budapest, honlapon megtalálható. 4

5 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Tantárgy kódja INM1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A kurzus célja felkészíteni a hallgatókat a sajátos nevelési igények iskolai kielégítésével kapcsolatos pedagógiai tevékenység tennivalóira (az egyéni igényeknek megfelelő tananyag és taneszköz kiválasztás; differenciált tanulásszervezés; tanóravezetés; diagnosztikus pedagógiai értékelés és tanári teammunka). 2. A tantárgyi program: Folyamattervezés az integrált oktatásban. Tanulásszervezés az integrált tanulócsoportokban. Értékelés az integrált tanulócsoportban. Együttnevelés az anyanyelvi és idegen nyelvi tanórákon. Integrált tanórák a természettudományi tantárgyakban. Integrált tanórák a társadalomtudományi tantárgyakban. Együttnevelés a gyakorlati, művészeti és manuális tárgyak tanóráin. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli, írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Csányi Yvonna Perlusz Andrea (2001): Integrált nevelés inkluzív iskola. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest. Lányiné Engelmayer Ágnes (2004): Szakmai együttműködés lehetőségei és terepei a gyógypedagógia új feladatai között. Fejlesztőpedagógia 2004/ Némethné Tóth Ágnes (2003): Az inkluzív pedagógia alapjai. Pápai Nyomda Kft. Papp Gabriella (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. Comenius Bt, Pécs. 5

6 Mentálhigiéné Tantárgy kódja INM1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Edit főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja AK A hallgató legyen tisztában a mentálhigiéné alapfogalmaival, történeti alakulásával, fontosabb alkalmazási területeivel. Legyen tisztában a mentálhigiéné módszereivel, a prevenció és a promóció jelentőségével. Ismerje a mentálhigiéné különböző laikus és professzionális intézményeit, az iskola és ezen belül pedagógus szerepét, lehetőségeit a mentálhigiéné és a lelki egészségvédelem területein. Legyen tisztában a segítőfoglalkozásúak lehetséges mentálhigiénés problémáival. 2. A tantárgyi program: A mentálhigiéné fogalma, helye a tudományok rendszerében, szükségessége, története. Mentálhigiéné módszerei. A prevenció és a promóció fogalma, a két fogalom szemléletbeli különbsége. A mentálhigiéné laikus intézményei (támogató hálók, a család, és az önsegítő csoportok). Mentálhigiéné professzionális intézményei az egészségügyi, szociálpolitikai és az oktatási intézmények. A segítők mentálhigiénés szükségletei a burn out szindróma. Mentálhigiénés problémák: Stressz és következményei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): vizsgajegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetülete. Animula, Budapest. Buda Béla (1998): Elméleti és alkalmazás a mentálhigiénében. Animula, Budapest. Buda Béla (2003): Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest , o. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. A mentálhigiéné alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, o. Gerevich József (1997): Iskolai mentálhigiéné (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest. Hatvani Andrea (2001): A mentálhigiéné alapjai. In: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, Ludányi Ágnes (szerk.) Esélyteremtés a pedagógiában. EKF, Eger Kézdi Balázs (1998): Iskolai mentálhigiéné. Pannónia, Pécs. Kulcsár Zsuzsanna (1998): Egészségpszichológia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 6

7 Tanulási nehézségek fejlesztő eljárások Tantárgy kódja INM1012 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Rozgonyi Tiborné dr. főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgatók ismerjék meg a tanulási nehézségek kritériumait, jellemzőit, és a diagnosztika, illetve a korrekció tartalmát, helyszíneit. Sajátítsák el a különböző súlyossági fokozatok közötti különbségtétel (tanulási akadályozottság, tanulási zavar, tanulási gyengeség, tanulási elmaradás) pedagógiai és pszichológiai ismérveit. Szerezzenek gyakorlati ismereteket a diagnosztika értelmezésében, az egyéni fejlesztési tervek készítésében és a fejlesztő tevékenységben. 2. Tantárgyi program: A tanulási akadályozottság zavar nehézség gyengeség elmaradás fokozatainak ismérvei. Az ellátórendszerek, segítő, támogató szolgáltatások rendszere, kompetenciák megoszlása. A tanulási nehézséget mutató gyermekek szakszolgálati ellátása (nevelési tanácsadó). A nevelési tanácsadók munkája, szerepe, oktatási intézmény - nevelési tanácsadó kapcsolata. A tanulási nehézséget mutató gyermek jellemzői (személyiségjellemzők, szociális kapcsolatok, terhelhetőség, motivációk, kritikus elemi készségek, kulturális kötődések, értékorientációk, a családi és az oktatási intézmény miliője). Eltérő kognitív, mozgásos, érzékszervi, beszéd- pszichés fejlődésmenet. Az iskolaérettség. Folyamat megfigyelés és folyamatdiagnosztika. Prevenció a családban, az óvodában, az iskolában. Habilitás és rehabilitációs lehetőségek. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom, jegyzet 7.Kötelező, ajánlott irodalom: Englbrecht, A. Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását, BGGYTF. Budapest. Marton Dévényi Éva: Alapozó terápia elmélete és gyakorlata, In: Martonné Tamás M.: Fejlesztő pedagógia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest o. évszám nélkül, interneten Nagy J., Józsa K., Vidákovich T. és Fazekasné Fenyvesi M. (2002): DIFER Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára Porkolábné dr. Balogh Katalin (1992): Kudarc nélkül az iskolában, Alex-Typo Kiadó, Budapest. 7

8 Zsoldos M., Sarkadi K. (szerk.) (1994): Meeting Street School Szűrőteszt (MSSST) Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgálatára,, BGGYTF, Budapest. 8

9 Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja INM1013 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja Ismerjék meg a hallgatók az egészséges személyiségfejlődést akadályozó, károsító tényezőket; az iskoláskorban leggyakoribb viselkedési zavarok típusait, azok kialakulását és okait, leíró szinten. Szerezzenek tájékozottságot a prevenció és a korrekció intézményes lehetőségeiben. Ismereteik és tájékozottságuk alapozza meg az egyedi tanulói személyiség formálásához, a tanulói közösségek alakításához, a tanulási folyamat szervezéséhez és irányításához szükséges tanári kompetenciák kialakulását. 2. Tantárgyi program: A viselkedési zavarok pszichológiai háttere, jelenségköre és genezise. Az egyéni sérülékenység kialakulása, biológiai és szociális-környezeti faktorai. A pszichés rendellenességek kialakulása és az életkori sajátosságok összefüggése. Életkori krízisek (Erikson) és azok pozitív illetve negatív kimenetele. Károsító társas-környezeti hatások a családban és az iskolában; nevelési hibák. Agresszív és regresszív típusú viselkedési zavarok. A biológiai alapfunkciók zavarai. Szorongásos rendellenességek; a teljesítményszorongás. A kognitív funkciók zavarai. A neurotikus struktúraképződés kezdetei, serdülőkori devianciák (szökés, csavargás, hazudozás, lopás...stb.). 3. Az évközi tanulmányi követelmények: szakirodalom - feldolgozás, tanulói vizsgálat készítése és szabad előadásban történő bemutatása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli dolgozat segédanyagok: szakirodalom, jegyzetek Bagdy Emőke(2002): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest C. Carver-M.Scheier(2006): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó,Budapest F. Földi Rita(2004): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Comenius Kiadó, Pécs Ranschburg Jenő(2006): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Vajda Zsuzsanna (szerk.2002): Pszichológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest 9

10 : Segítő rendszerek Tantárgy kódja: INM1014 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Számonkérés: gyakorlati jegy Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai adjunktus A tantárgyfelelős tanszék kódja: Felkészítés a preventive és speciális gyermekvédelem elméleti és gyakorlati teendőire. A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal az iskolán, tanítási terepen kívüli segítőrendszerekkel, melyekkel nekik szoros kapcsolatban kell állniuk annak érdekében, hogy a társadalmi és gyakorlati szegregáló, kirekesztő tendenciák ne érvényesüljenek tanítványaik között. A segítőrendszerekkel való együttműködés lehetőségeit és megszervezésének módjait meg kell ismernie és tudnia kell a gyakorlatban alkalmazni a hallgatóknak. Ismerjék meg a rendszereket, a rendszerekkel való együttműködés modelljeit. A konfliktuskezelésben a team munka módszereivel a kölcsönös együttműködés kialakításának gyakorlatához kapnak módszertani és gyakorlati ismereteket. 2. A tantárgyi program: Gyermekvédelmi modellek, családtámogatási és gyermekvédelmi rendszerek Európában. A gyermekvédelem mai gyakorlata Magyarországon. Jogi hatter. A prevenció szerepe a gyermekvédelem rendszerében. A segítő rendszerek igénybevételének szükségessége, annak felismerése, mikor, hová, hogyan kell fordulni segítségért. A család támogató funkciói. A tanuló iskolai kapcsolatainak és iskolán kívüli kapcsolatainak lehetséges módozatai. A segítségkérés fajtái (anyagi, tárgyi, pszichológiai, szociális, pedagógiai stb.) Együttműködések partnerségi kapcsolatok kiépítése a szülői házzal, a gyermekvédelemmel, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, az egészségügyi ellátással, a szakmai és szakszolgálatokkal, középfokú oktatási intézményekkel, a kisebbségi önkormányzattal, a civilszervezetekkel. Ezen intézmények ellátási jogosítványai, segítő rendszere, működési feltételei, szakmai tartalmai, segítési lehetőségei. A gyógypedagógiai intézményhálózat szakmai segítségnyújtási lehetőségei az integrált sajátos nevelési igényű tanulók és a többségi iskolákban beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Hanák Katalin (1983): Társadalom és gyermekvédelem. Akadémia Kiadó, Budapest. 10

11 Herczog Mária (1995): A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata. Pont Kiadó. Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. Szőlősi Gábor (1983): Európai elemek a gyermekek szociális ellátásában és védelmében. Magyar Jog. 11

12 Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja INM2010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A tantárgy célja a hallgatók személyes hatékonyságának fejlesztése azokon a területeken, amelyek az oktató-nevelő munka szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Cél, a hallgatók kommunikációs készségének, empátiás készségének, konfliktustűrő és konfliktus megoldó készségének a fejlesztése, hogy a reálisabb önismeret birtokában, hatékonyabban tudják kezelni az oktató-nevelő munka során fellépő problémákat. A tantárgy legfontosabb feladatának egy olyan szemlélet kialakítását tartjuk, amely a pszichológiai tényezők szerepét figyelembe veszi a tanári munkában. 2. A tantárgyi program: Előkészítő fázis: Egyéni elbeszélgetés a képzésre jelentkező hallgatókkal. Alakuló fázis: Csoportépítés a csoport beindítása, egyéni és csoportcélok kidolgozása, a csoportszabályok kialakítása. Munkafázis: A munkafázis előkészítése. (Kinek mit jelent a szó tanár tanárság, milyen érzések jönnek felszínre ezzel kapcsolatban, ezen érzések kezelése.) Saját iskolai évek felidézése. (Milyen értékek, normák, problémák stb. voltak érezhetőek, ezeket ki, hogyan kezelte, milyen eredménnyel.) Mai iskolarendszer felépítésének elemzése. Szükséges kommunikációs kapcsolatok (gyerek, szülő, tantestület tagjai, segítő személyzet) végiggondolása, várható nehézségek feltárása. Kommunikációfejlesztés. Értékfeltárás. Ideális pedagógus főbb jellemzői, saját személyiség viszonyítása ehhez. A tanári munkához szükséges személyiségjellemzők fejlesztése. Tanári pályára való alkalmasság megbeszélése. További célok megfogalmazása, fejlesztési terv kidolgozása. Záró fázis: A csoport és az egyéni célok összevetése az elért eredményekkel, tapasztalatokkal. A csoport munkájának értékelése. A csoport visszajelzése a program illetve a csoportvezetőre vonatkozóan. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. segédanyagok: szakirodalom 3. Kötelező, ajánlott irodalom: Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Gary Kroehnert (2005): 102 extra tréninggyakorlat. Z-Press Kiadó, Budapest 12

13 Rudas János (2006): Delphi örökösei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Rudas János (2009): Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, Budapest. Thomas Schmidt: (2009): Konfliktuskezelési tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó KFT 13

14 Inkluzív nevelés - attitűdformálás Tantárgy kódja INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) INM2010 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgatók saját spontán, a mássághoz kapcsolódó attitűdjeinek sztereotípiáinak és előítéleteinek tudatos megismerésének segítése. A másság, a különleges gondoskodást igénylők helyzetének, életkörülményeinek, képességeinek és fejleszthetőségének a megismerése pozitív attitűdváltást fog eredményezni. A hallgatók a sajátos nevelési igényű gyermekekhez való viszonyukban, az inklúzió, integráció érzelmi elfogadásában attitűdjük és ezáltal viselkedési szándékuk (affektivitás és konativitás) változásával képesek lesznek az inkluzív pedagógiai szemléletre, gyakorlatra. 2. A tantárgyi program: Az attitűd fogalma, szerkezete, tárgyai, dimenziói, funkciói. Az attitűd és viselkedés. A fogyatékossághoz, a sajátos nevelési igényekhez és az együttneveléshez, a befogadáshoz való viszonyok feltárása pozitív és negatív sajátélmények, pozitív és negatív szituációk bemutatása ebben a témakörben multimédiás segédlettel. Pozitív érzelmek kiváltása, előidézése a különleges gondoskodást igénylőkről (sajátos élethelyzetek, ábrázolásuk a művészetekben, a fogyatékos személyek művészi alkotásai, sportsikereik, családjaik, szülők pozitív élményeinek megismerése, jó befogadó intézményi példák megismerése). 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 6.Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom Áment Erzsébet és munkatársai (2006): Attitűdformáló pedagógusképzési program Mindenki másképp egyforma Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára, sulinova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest (CD formátum). Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Billédi Katalin (2009): Előítélet-mentes attitűd tolerancia. Kézikönyv a szociálpedagógus és szociális munkás hallgatókat képző intézmények számára honlap:www.sulinovaadatbank.hu 14

15 Csányi Yvonne és Perlusz Andrea (2001): Integrált nevelés inkluzív iskola. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest.( o) Némethné Tóth Ágnes (2009): Tanári attitűdök és inkluzív nevelés Nyugatmagyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ Magyar Pedagógia 109. évf. 2 szám ( o) 15

16 : Kommunikáció - konfliktuskezelés Tantárgy kódja: INM2012 Meghirdetés féléve: 3. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Számonkérés: minősített aláírás Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: A tanárjelöltek személyiségfejlesztése kommunikációskészség fejlesztésén keresztül. A kommunikatív viselkedés tudatosítása a figyelem ráirányításával. A hallgatóknak meg kell ismerniük azokat a kommunikációs helyzeteket, mely leendő szakmájukban kiemelkedő helyet foglal el. Mindezekről nemcsak elvont ismereteket ad a tréning, hanem lehetőséget nyújt a bőséges élmény és tapasztalatszerzésre, kihasználva a csoportos forma előnyeit. A saját konfliktusmegoldó stratégia feltárása, megismerése és ezáltal előnyeinek és hátrányainak megfogalmazása a problémamegoldó folyamatban. A hallgatók technikákat kapnak a hatékony konfliktusmegoldáshoz. Ezen technikák birtokában a mindennapi életben és a tanári pályán felmerülő problémákat hatékonyabban tudják kezelni. 2. A tantárgyi program: 1. Előkészítő fázis: A csoport meghirdetése, jelentkezők tájékoztatása. 2. Alakuló fázis: Csoportépítés a csoport beindítása. Egyéni és csoportcélok kidolgozása. A csoportszabályok kialakítása. 3. Munkafázis: Kommunikáció fogalmának értelmezése, fontossága a csoporttagok életében A saját verbális kommunikáció jellemzőinek feltárása, fejlesztés irányainak meghatározása. Verbális kommunikáció fejlesztése (ismerkedés, kapcsolatépítés terén). Verbális kommunikáció fejlesztése (figyelmes hallgatás, értő figyelem, én-üzenet megfogalmazása, igazi üzenet kihallása, konfrontáló én-üzenet, közléssorompók). Verbális kommunikáció fejlesztése (hatékony kommunikáció konfliktushelyzetben, a konfliktus fogalmának definiálása, saját konfliktusok feltérképezése, reakciók konfliktushelyzetben, konfliktusmegoldó stratégiák ismertetése). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (arc- mimika, tekintet). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (testtartás, térközszabályozás). Nonverbális kommunikáció fejlesztése (gesztusok). Konfliktusmegoldásban kívánatos kommunikációs készségek gyakorlása. Szituációs játékok: konfliktus helyzetek modellálása. 4. Záró fázás: A csoport és az egyéni célok összevetése az elért eredményekkel, tapasztalatokkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel alapján történik. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. segédanyagok: szakirodalom 16

17 Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest. Hanák Zsuzsanna (2001): Kommunikációs ismeretek és készségfejlesztés (hallgatói munkafüzet, multimédiás CD-ROM, tanári segédlet) EKF. Siklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest. Hajas Zsuzsa (1999): Kommunikációs gyakorlatok. Pedellus, Debrecen. 17

18 : Habilitáció - rehabilitáció Tantárgy kódja: INM2013 Meghirdetés féléve: 4. Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Számonkérés: minősített aláírás Előfeltétel: - Tantárgyfelelős: Dr. Szabó Edina főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja: A hallgatókban alakuljanak ki azok a kompetenciák, melyekkel a különleges ellátást igénylő tanulókkal kapcsolatos pszichológiai, szociálpszichológiai jelenségeket fel tudják ismerni, ezután komplex, egységes habilitációjukat és rehabilitációjukat saját pedagógiai tevékenységeikkel segíteni és segíttetni tudják. 2. A tantárgyi program: A habilitáció és rehabilitáció fogalma, a habilitáció és rehabilitáció területei a fogyatékosügyben. A habilitáció/rehabilitáció és a gyógypedagógiai tevékenység kapcsolata, célja, területei és színterei. Esélyegyenlőség, emberi és gyermeki jogok, a rehabilitációhoz való jog. Rehabilitációs szolgáltatások, mint állami kötelezettség, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány bemutatása. Habilitáció, rehabilitáció az iskolai nevelésben, rehabilitáció és prevenció összefüggései. Az iskolai habilitációs/rehabilitációs órák szerepe a fejlesztésben. A habilitációs/rehabilitációs foglalkozásokat vezetők kompetenciái. A pedagógus és a rehabilitációs foglalkozást vezető szakemberek együttműködésének fontossága, lehetőségei, kommunikációs formák. Team munka: a szülők bevonása a fejlesztésbe, érdekvédelmi szervezetek bemutatása. Rehabilitációs folyamatok I.: gyógypedagógiai rehabilitáció, avagy értelmileg akadályozottak rehabilitációja, látássérültek rehabilitációja. Rehabilitációs folyamatok II.: hallássérültek rehabilitációja, mozgássérültek rehabilitációja, beszédsérültek rehabilitációja. Rehabilitációs módszerek I.: Budapesti Korai Fejlesztő terápiás módszerei, Gézengúz Alapítvány módszerei, Dévény-módszer, HRG-fejlesztés. Rehabilitációs módszerek II.: Alapozó terápiák, Ayres-terápia, Affolter-terápia, Delacato-módszer, Sindelar-Zsoldos program, Frostig-terápia, Állat-asszisztált terápia. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom Mesterházi Zsuzsa (2000): Rehabilitációs módszerek In. Illyés S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest Fonyódi Ilona (2000): Az évi XXVI. tv. In. Illyés S.: Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest Zászkaliczky Péter - Verdes Tamás (szerk.) (2004): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Bárczi G. GYFK - Kölcsey FRSZ, Budapest. Kálmán Zsófia - Könczei György (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest - A rehabilitáció lélektanához (2.4.),

19 Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése Tantárgy kódja INM2100 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc főiskolai docens A tantárgyfelelős tanszék kódja A szociális és életviteli kompetenciák körében olyan attitűdök, készségek és képességek tartoznak, melyek alapját képezik az egyén belső személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt. 2. A tantárgyi program: A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás a világgal szembeni pozitív beállítódás és a demokrácia tisztelete a tolerancia az értelmes kockázatok vállalásának bátorsága a reális énkép kialakításának képessége a frusztráció elviselése a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményező képesség, az akaraterő és a kitartás az empátia a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség valamint a konfliktustűrő, konfliktuskezelő és megoldó képesség elemzése. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli segédanyagok: szakirodalom Aronson, E. (1978): The jigsaw classroom. Sage Publications, Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Halász G. Lannert, J. szerk. (2003): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest. Lannert, J. (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12, o. 19

20 Kooperatív technikák Tantárgy kódja INM2101 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja A hallgatók megismerik kooperatív tanulás elméleti hátterét, sajátélményt szereznek a leggyakoribb kooperatív eljárások alkalmazásáról. Kellő módszertani ismeretet szereznek az együttműködésen alapuló tanulás megszervezéséről. A kurzus hozzájárul a hallgatók szociális kompetenciájának fejlődéséhez. 2. Tantárgyi program: A kooperatív tanulás elméleti alapjai. A kooperatív technikák és fejlesztő hatásuk a kapcsolódó kompetenciákra. Kooperatív módszerek, csoportépítési technikák, legszükségesebb eszköztár ( kópéláda ). Modellhelyzetekben ( mintha helyzetben) különböző kooperatív technikák kipróbálása, az alkalmazás eredményességének javítása. (A hallgatók sajátélmény alapján, reflektív módon tökéletesítik az egyes technikák alkalmazását.) A kooperatív tanulás beépítése az oktatási folyamatba. A sajátos nevelési igényű tanulók részvétele az együttműködő tanulásban. Közvetlen és közvetett információgyűjtés a kooperatív tanulásszervezésről hospitálás tanórán, valamint minta/modell óravázlatok elemzése. Önálló hallgatói feladat: kooperatív oktatási stratégia kidolgozása 2-3 tanórára valamilyen tantárgyi/életvezetési ismerethez. 3. Évközi tanulmányi követelmények: A hallgatók folyamatosan sajátélményű együttműködő tanulásban vesz részt, mely során szükségszerűen megvalósul az értékelés (speciális részmozzanat, technika!). A hallgató folyamatosan önálló produktumokat hoz létre, tevékenységét naplózza, különböző módon dokumentálja. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a hallgatói portfoliók értékelése. segédanyagok: szakkönyvek, internetes portálok, iskolai dokumentumok. Ginnis, Paul (2006): Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, Pécs Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Ökonet, Budapest M. Nádasi Mária (2003): A projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest Orbán Józsefné (2009): A kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás. Orbán&Orbán Bt., Pécs Radicsné Szerencsés Katalin (2008): Minőségi munka a tanítási órákon. Módszerek a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez. APC Stúdió, Gyula 20

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Fókuszban az egyén. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Fókuszban az egyén Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? Fókuszban az egyén

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK

KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK Pedagógiai elvek Hatékony és azonnali segítség nyújtása a gyermeknek, a családnak. A személyes kapcsolatok, személyesség, a közösség biztosítása. Az általánosan

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény bemutatása... 4 1.1. Az intézmény arculata... 4 1.2. Alaptevékenységek... 4 1.3. Az intézmény tanulói... 4 2. Szolgáltatási kínálat, képzési szerkezet... 7 2.1. Az intézmény

Részletesebben