ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ Mervó Zoltánné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ 1919-1944 Mervó Zoltánné"

Átírás

1 ADALÉKOK DEBRECEN VÁROS NÉPOKTATÁSÁHOZ Mervó Zoltánné Tanulmányunkban az ellenforradalmi rendszer iskolapolitikájának debreceni vonatkozásait kívánjuk bemutatni. A népoktatás helyzetének elemzése során vizsgáljuk a klebelsbergi iskolapolitika debreceni eredményeit és tanulságait, valamint azt a körülményt, hogyan valósult meg a debreceni iskolákban a korszak művelődéspolitikai célkitűzése : a tanulók keresztény-valláserkölcsi elvekre épülő nevelése, tudatformálása, valamint a Szent István-i gondolat" ápolása. Debrecennek április 23-án bekövetkezett román megszállása és a gazdasági cső d a tanügyet is megbénította. Az amúgyis túlzsúfolt osztálytermek egy részét lakás céljára foglalták le, emiatt a tanítás nem lehetett zavartalan. Több helyen a tüzelőanyag-hiány miatt kellett hosszabb-rövidebb időre tanítási szünetet elrendelni. A Magyar Statisztikai Évkönyv évi köteteit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tankötelezettség végrehajtása akadozott s ennek következménye- mint táblázatunk mutatja -, hogy városunk e tekintetben más nagyvárosokkal szemben is, de országosan is hátra maradt. Pécsett a 6-11 éveseknek 2,0%-a, a éveseknek 24,0%-a, Székesfehérváron a 6-11 éveseknek 3,4%-a, a éveseknek 58,0%-a, Győrben a 6-11 éveseknek 5,6%-a, a éveseknek 37,4%-a, Budapesten a 6-11 éveseknek 6,8%-a, a éveseknek 32,5%-a, Miskolcon a 6-11 éveseknek 7,5%-a, a éveseknek 41,7%-a, Szegeden a 6-11 éveseknek 24,2%-a, a éveseknek 58,8%-a, Debrecenben a 6-11 éveseknek 26,5%-a, a éveseknek 61,5%-a nem járt iskolába. Az országos átlag a 6-11 évesek esetében 17,2%, a éveseknél 58,3% volt.t De utalhatunk a analfabétára is, akik a város népességének 12,4%-át alkották. Volt tehát b őven tennivalója a városnak, amikor megjelent az évi XXX. tc., mely a beiskolázást szigorította és a tanítást intenzívebbé tette. Tanulók és tanítók Míg a századfordulón Debrecen népoktatásügyét szinte kizárólag a hitfelekezetek irányították, addig az általunk vizsgált időszakban a helyzet megváltozott ben megnyílt a MÁV Kolóniában a 2 tantermes állami elemi iskola. Ezzel megtört az a 1 Sárközi István : Az ellenforradalmi rendszar iskolapolitikájának szegedi eredményei és tanulságai Pedagógiai Szemle sz old. és Magyar Statisztikai Évkönyv az évekrő l. Bp , old.

2 hegemónia, mely szerint a város belterületén addig kizárólag felekezeti iskolák működtek. Szaporodtak a tanyai iskolák is ben Halápon, majd Ondódon, Pacon, Nagycserén, Bánkon, Fancsikón, Szepesen és a Vedres-dűlő ben létesültek tanyai iskolák állami taner őkkel ig 16 tanyai iskolai tanterem állott a külterületek elemi iskolázásának szolgálatában. Minthogy ez a mennyiség semmiképpen sem volt elegendő az évi XXX. tc.-ben előírt beiskolázási kötelezettség végrehajtásához, a város vezet ősége, a református és katolikus egyház akciót indítottak a tantermek szaporítása s a tanítói állások növelése érdekében : Debrecen város elemi iskolái 1923-ban2 Az iskola megnevezése jelleg szerint tanítók tantermek száma tanulók osztálylétszám Róm. kat. zárdai elemi leányiskola között Róm. kat. küls ő elemi népiskola között Gör. kat. elemi népiskola között Ev. ref. elemi népiskola között Ág. evangélikus népiskola között Statusquo izr. hitközség népiskolája között Orth. izr. hitközség népiskolája között Állami iskolák MÁV-munkástelepi áll. iskola nincs adat Debreceni tanyai iskolák nincs adat Pallagpusztai áll. iskola nincs adat Nyulasi barakk áll. menekült iskola nincs adat Összesen Az elemi iskolai tanítók illetménye nem volt egységes. A felekezeti tanítók javadalmának egy részét az egyház fizette és az államtól kapott hozzá különféle címeken kiegészítő államsegélyt. Az egyházközségtől, vagy hitközségtől alapfizetést és ameny nyiben tanítói lakással nem rendelkezett lakbért kapott. Allamsegélyból fedezték a fizetéskiegészítést, ehhez járult még a háborús segély, valamint a drágasági segély és családosoknál a családi pótlék. Az állami elemi iskolai tanítók illetményeit a 7000E ME sz. rendelet szabályozta. A fizetések a szolgálati időtő l függően havi 125 pengő és 260 pengő között váltakoztak. A gazdasági nehézségek és a pénz elértéktelenedése következtében a felekezetek készpénz alapjai csaknem teljesen megsemmisültek, emiatt több helyen gondot okozott a tanítók bérének folyósítása is. Ez csendül ki Baltazár Dezső református püspöknek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez november 20-án kelt előterjesztéséből, melyben panaszolja, hogy az egyház által fenntartott 81 elemi iskolai tanítói állás után a kezdő tanítói illetmény 90~-át tartozik fizetni, s ez elviselhetetlen terhet hárít az egyházra. Az egyházi adóterheket tovább emelni elsősorban politikai okok miatt nem kívánják. A falvak népének békés türelmével ellentétben ugyanis, városunkban sokféle politikai és más irányzattól befolyásolt népesség lakik, melynek egyes rétegei köztudomás szerint kimondott vallás- és egyházellenesek. Így az egyházi adónak százalék szerinti minden emelése alkalmat adna az államra sem kívánatos olyan agitációra, mely a hitéletet megrendítheti." 2 HBML. IV.B. 1414/b.-323/1923. KB.

3 Kéri ezért a minisztert, hogy elemi iskoláink fenntartását és fennmaradását, a tanítói fizetésekhez való egyházi hozzájárulási összegnek leszállitása által lehetővé tenni méltóztassék. Isten őrizzen attól bennünket, hogy Debrecennek, az egyetemi városnak, mely anynyi sok más magasabb iskolával is dicsekedhetik, éppen népoktatásügye sorvadna el, mely minden kultúránk alapja." A miniszter a kérés alapján az iskolafenntartó egyházat között 50-80, majd 1928 novemberétő l ismételten 90~-os helyi javadalom biztosítására kötelezte. 3 Ezzel átmenetileg megoldódott a tanítók javadalma. Adósságok súlya alatt folytonosan pénzügyi zavarokkal küzdött az izraelita hitközség két kitűn ő iskolája is. A VKM-hez írt november 26-i folyamodványban a tandíjpótló államsegély felemelését kérte az iskolaszék s támogatást ahhoz, hogy...e válságos időben népoktatás-ügyünk mélyítésével és intenzív kiépítésével mi is hozzájárulhassunk Csonka-Magyarországnak a körülöttünk lévő nemzetekkel való kultúrfölényünk nyilvánvalóvá tételéhez és emeléséhez." 4 Az iskolákra háruló gazdasági nehézségek a harmincas években sem csökkentek, sőt felvet ődött a város részéről teljesített költségek megvonása is. Súlyos teher zuhanna Debrecen városra, ha redukálná a felekezeti iskolák segélyét, mert az anyagilag kimerült egyházak kénytelenek lennének az elemi iskoláikat átadni a városnak" címen a Debreceni Független Újság hasábjain november 4-én arról olvashatunk, hogy a költségek csökkentése valóban felmerült, de a világi és egyházi hatóságok képviselő i megállapodásra jutottak : a város a takarékossági bizottság esetleges javaslata ellenére sem redukálja az egyházak részére korábban megállapított iskolai segélyeket február 1-jén az izraelita hitközség néhány tanítója panasszal fordult a közigazgatási bizottsághoz, mert illetményeiket a hitközség nem folyósította. Ennek kapcsán az iskolaszék elnöke előadta, hogy a hitközség teherbíró képessége a minimumra csökkent, emiatt...iskoláinkat csak az esetben tudjuk fenntartani, ha az iskola terheinek csökkentését el lehet érni, illetve az állami hozzájárulás mértékének emelésével könnyítenének terheinken. Ha azonban ezt nem érhetjük el, kénytelenek leszünk lemondani iskolafenntartása jogunkról."s 1930-ban a kormány elrendelte, hogy az üres állásokat nem szabad betölteni, s ily módon az állam a felekezeti iskolák tanítóinak államsegélyét igénybe vette. Az szeptember 29-i református egyházi iskolalátogatási jelentés szomorúan állapítja meg a tanítói létszám csökkentését annál is inkább, mert ezt a gyermekek létszámának évről évre történ ő apadása indokolttá is tette református gyermek jár más jellegű iskolába, ezért az egyház vezetőségének mindent meg kell tennie s olyan iskolapolitikát folytatnia, hogy a nagy történelmi egyház minél több gyermekét részesíthesse egyházi iskolai oktatásban"- olvashatjuk a jelentésben: A továbbiakban ezen úgy próbáltak segíteni, hogy a tarakötelesek összeírását református tanerőkre bízták, akik a szülőkkel való érintkezés folytán arra kerestek választ, miért íratják a gyermekeket állami, vagy más jelleg ű iskolákba. A debreceni református népiskolák elnéptelenedése okainak kivizsgálására az iskolaszék 1941-ben külön bizottságot alakított. Az március 1-jén kelt jelentés az elnéptelenedés okai között a gyermekszaporulat csökkenését, a rossz iskolapolitikát, a szociális körülményeket s végül az egészségügy és felszerelés tekintetében mutatkozó fogyatékosságokat emelte ki. 3 Uo. 2762/1923. KB. 4 Uo. 810/1925. KB. 5 Uo. 398/1935. alapszám, 471/ akt. sz. és HBML VI. 503/1 I721í1937. akt. sz.

4 A református vallású tankötelesek létszámának alakulása évek közötó A református tankötelesek száma Az egyház rossz iskolapolitikájaként említették, hogy az iskolák telepítése nem haladt célirányosan. A református egyház elsősorban a keleti területeken telepített iskolákat az I. világháború után s a város nyugati felén élő lakosok egyházi iskola nem lévén, az állami iskolába íratták gyermekeiket. A szociális okokat és a felszerelésbeli hiányokat a gazdasági viszonyokkal magyarázták: Az iskola padjaiban rendkívül sok vérszegény, tbc-s, rosszul táplált gyermek ül.a kegyetlen nélkülözés sfr le róluk. De nagyon sok a ruhátlan, piszkos, egészségtelen, rongyokba öltöztetett gyermek is... A tantermek nagyrésze sivár, barátságtalan, felszerelésében igen hiányos... Pedig mennyire fontos az, hogy a tanterem kiáltsa, hirdesse a belépő felé már a küszöbrő l, hogy ez református iskola!" Megállapítást nyert már 1938-ban, hogy a más felekezethez iskolába járó református tankötelesek csaknem mind a műveltebb középosztály gyermekei : Hogy ezeket a tanulókat visszaszerezhesse egyháza számára, mintaiskolát szervezett a Baltazár utcai iskolából. A kor kívánalmainak megfelelően rendezték be. Egyedül ebben az iskolában tornaterem is rendelkezésre áll s a tanulókat a kiválók között is kitűnő tanerők oktatják 20 pengős tandíjért? Sok szó esett a gazdasági bajokról, melyek mindenkor gátjai voltak a haladásnak, de segítség mindig érkezett. Ifj. Horváth János ebesi nagybérlő pl, az 1923-as tanév végén koronát adott át az igazgatónak a szorgalmas és jó magaviselet ű tanulók jutalmazására s megígérte, hogy a következő iskolai évben az összes szegénytanulót ellátja tankönyvvel.$ A szegényeken segítő jó szándék, a testvéri szeretet olyan fokra emelkedett a tantestületben - írja 1937-ben az Ispotályi iskolakörzet igazgatója -, hogy önmagukét is kész szívvel odaadják. Fájdalom, hogy a szegények száma évről évre szaporodik, mellyel fordított arányban van a segíteni tudók száma.9 Sokat gyűjtöttek az iskolai vöröskeresztes csoportok, de különösen serények voltak a ref. egyház tanulói. A jótékony célú gyűjtés 3000 peng őt hozott. 562 gyermek cipősegélyben, 409 ruhasegélyben, 570 népkonyhai ebédben, 215 tízórai kenyérben, 340 írószersegélyben részesült. A Sámsoni úti iskola hat osztályának 314 tanulója közül több mint kétszáz gyermek kapott az iskolától olvasókönyvet, füzeteket, hogy a tanításnak ne legyen akadálya. A Kövesdy árvaalapítványból 21 gyermeket ruháztak fel. Ebben az I Református jellegű iskoláua járt 1931/ / / / / / / / / / / TtREL I. 31. h Kiadva Yarga Miklós : A debreceni utcai református elemi iskola története Debrecen, old. 7 TtREL I. 31. h szeptember 3. 8 HBML. IV.B. 1414/b. 1/1923. alapszám 1463/ ikt. sz. 9 TtREL I. 99. i április 30.

5 iskolában különösen a magasabb osztályokban nagy számúak a mulasztások, de a gyermekek nehéz családi, gazdasági viszonyaira tekintettel igazoltnak minősítették a hiányzásokat. A Nyulasi állami népiskolában a Népjóléti Hivatal 6, a MANSZ 48, a református egyház 32 tanulót részesített ruha, illetve cipősegélyben.t Mindezen nehézségek ellenére is megállapíthatjuk, hogy Debrecen város iskolahálózata sokat fejlődött, mellyel együttjárt a tanítói létszám emelkedése és az iskolába járó tankötelesek számának növekedése ban Debrecen város belterületén 27 elemi iskolába 132 tanító vezetéséve15249 mindennapi tanköteles tanult. A külterületen 45 iskolában 6156 tanköteles oktatását 127 tanító végezte. Iskolafenntartók az elemi iskolákban 1938-ban Belterületen : Kűlterületen : 1 állami 6 tanító 123 tanuló 37 állami 95 tanító 4690 tanuló 3 róm. kat. 24 tanító 1060 tanuló 4 róm. kat. 6 tanító 316 tanuló 1 gör. kat. 5 tanító 213 tanuló 4 ref. 26 tanító 1150 tanuló 19 református 73 tanító 3084 tanuló 1 evangélikus 4 tanító 135 tanuló 2 izraelita 20 tanító 634 tanuló A város belterületén 2 mezőgazdasági népiskolában 17 szaktanító 2011 tanuló oktatását végezte. Míg a külterületen a mindennapi iskolával kapcsolt gazdasági és általános irányú továbbképző iskolákban 936 tanuló oktatásáról gondoskodtak.it A református egyházhoz tartozó tanulók létszámmegoszlása 1935-bent Fiúk - Leányok I ; II. III. IV. V. VI. CSssz. I. II. III. IV. V. VI. Össz. Fiúk Leá nyok Beiratkozott ref.tanulók Más vallásúak Évközben jöttek Dec. 31-i létszám Évközben eltávoztak Konfirmáltak Ismétlő isk. tanulók Tanítói könyvtár Ifjúsági könyvtár Segély könyvtár 1035 kötet 3954 kötet 2491 kötet 10 TtREL I. 31. h szept. 3., HBML. VI. 503/4-1359/1943, 412/1943, 3100/1943 ikt. sz~ 11 HBML IV.B. 1414/b.2002/1938. KB. 12 TtREL I. 99. i. 39.

6 Épület és felszerelés A fehérterror szakaszát követő politikai konszolidáció s a népszövetségi kölcsönnel végrehajtott gazdasági szanálás kedvező körülményt teremtett a rendszer iskolapolitikájának kialakításához és bizonyos iskolareformok végrehajtásához. A feladatot Klebelsberg Kunó vállalta, aki között a Bethlen-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. Korábban t ől- kultusz miniszteri államtitkárként tevékenykedett, s ilyen min őségében jártas volt a közoktatás politikában. A népnevelés vonatkozásában Eötvös József 1868-as népiskolai törvényének előírásai- az eredmények ellenére is- lassan valósultak meg, s a törvény kiteljesedését a Horthy korszak oktatáspolitikája sem tudta megvalósítani annak ellenére, hogy Klebelsberget a magyar közoktatási rendszer és a magyar művelődés hálózatának jelentős fejlesztőjeként" tartják számon. Kétségtelen, hogy legmaradandóbb sikereit építőként és szervezőként tartják számon évi iskolaépítési programja - melyben 5000 népiskola felépítését irányozta elő - elősegítette a nép műveltségi színvonalának emelését, de ezzel sem érte el az ország a korabeli Európában kitűzött nyolcosztályos népiskola megvalósítását. Hazánkban még a hatosztályos népiskola elvégzésének, a beiskolázás feltételeinek biztosításához is tantermekre, tanítókra volt szükség, s így a klebelsbergi koncepció főként a korábbi mulasztások pótlását célozta s arra irányult, hogy csökkentse a tantermi zsúfoltságot, hogy egy tanító 60-nál több gyermeket ne tanítson. Ars poeticájában 1927-ben a következ őket vallotta : Nekem els ősorban az a hivatásom, hogy a közfigyelem fényszóróját arra a tényre vetítsem, hogy Eötvös József törvénye után 60 évvel a népiskolai törvény kellőképpen végrehajtva még nincs, hogy még 15 millió Peng őre lenne 1928-ban szükség, hogy az 1868-as népiskolai törvény fennállásának 60. évfordulóját szabad legyen megülnünk."ts Ez az összeg pedig nem állt rendelkezésre. Az országos népiskolai programban Debrecenben 58 tanterem és 30 tanítói lakás felépítése szerepelt.ta A következó~ben a terv megvalósítását, eredményeinek, buktatóinak körülményeit kívánjuk bemutatni. Debrecen város vezetősége a kultuszkormány akcióját szerencsés körülménynek min ősítette annál is inkább, mert korábban megindított ilyen irányú elképzeléseit bekapcsolhatta a kormány programjába. Az 1924-től felvett kölcsönök lehetőséget biztosítottak a városnak nagyobb arányú építkezésekhez is október 1-jén 3 tanteremben 3 tanerővel megnyílt a Mikepércsi úti külterületi állami elemi iskola, melyet 102 növendék népesített be. Már átadáskor jelezte a tanfelügyelő a közigazgatási bizottságnak, hogy a létszám növekedni fog, s ezért indokolt az iskolát váltakozó rendszer ű tanítással 6 taner őssé fejlesztenia5 Ugyancsak 1925-ben 3 új állami jelleg ű tanyai iskola felállításáról döntött Debrecen város tanácsa. Az új objektumok felépítését a Tégláskertben, a Köntösgáton és Halápon a Hármashegy nevű határrészen tartották indokoltnak. Ezeken a területeken korábban száz számra nőttek fel a tanköteleskorú gyermekek minden elemi ismeret nélkül, szaporítva az analfabéták amúgy is magas számát. A közigazgatási bizottság indoklása az építkezésekkel kapcsolatosan jelzi, hogy a Tégláskert és a Köntösgát 13 Tőkéczki László : Klebelsberg Kuno - Egy elfelejtett kultúrpolitikus (előtanulmány+cikkválogatás). Századvég, sz old. 14 Magyar Népoktatás Bp old. Közli Sárközi L: i. m. Ped. Szemle old. 15 HBML. IV.B. 1414/b.-1/1925. alapszám 1373/1925. ikt. sz.

7 I sűrű n lakott utcarendszerrel bíró telepekké fejlődtek, lakosai többnyire szegénysorsú napszámosok és munkások, tehát azon néposztályhoz tartozók, mely legkevésbé képes gyermekeit lakóhelyétől távol iskoláztatni, de egyben olyan, mely legszívesebben hajlik arra, hogy gyermeke tanítás nélkül nőjön fel." Hármashegyen elsősorban erdőtelepít ő családok gyermekei voltak iskola nélkül, mert a legközelebbi halápi iskolától 3-8 km távolságra laknak.l6 A közgyűlés - méltányolva a felsorolt indokokat - vállalta, hogy az iskolák dologi kiadásait a város teljesíti, de a tanerő k személyi járandóságának fedezését az államtól kérték. Figyelemre méltó a város hozzájárulása a nagyobbrészt egyházi kézen lévő iskolahálózat fejlesztéséhez. A debreceni református egyház a belterületen és azt közvetlenül környez ő kertségekben és telepeken indított mozgalmat iskolák szaporítására. Indo kai alapján 1929-ben döntés született arról, hogy a Nyilastelepen a meglévő iskola mellett egy 8 tantermes iskolát 1 igazgató és 1 tanítói lakással, a Csapókertben egy 6 tantermes iskolát 1 igazgató és 1 tanítói lakással, míg az Alvinczy Péter téren egy 2 tantermes iskolát 1 igazgatói lakással felépíttet az egyháznak és vállalta a kormány által biztosított 60~-on felüli építési költségek fedezését.l~ Ugyanakkor a VKM előzetes jóváhagyása alapján a római katolikus egyház a Csapókertben, a Tócóskertben, a Nyilastelepen és a Homokkertben kapott lehetőséget egy-egy tanterem és egy-egy tanítói lakás építésére.l8 Megindult az akció a tanyai iskolák fejlesztésére is ban és 1929-ben Állóhegy, Cuca, Dombostanya, Lukaháza, Szata, Mézeshegy, Pipóhegy, valamint a Diószegi út és Hosszúpályi út környéki, valamint a Kádár-dűlői települések lakóinak gyermekei vehették birtokukba az évi VII. tc. megvalósításaként miniszteri típustervek alapján felépült iskolákat.l9 A Nyulasi állami elemi iskola 6 tanteremmel és két lakással épült. Ez az iskola fogadta be az egyetemi klinikákon lakó alkalmazottak gyermekeit is? Az iskolák mellett gondot fordítottak óvodák létesítésére is. Az építési akció megindítása előtt Debrecenben mindössze $ óvoda szolgálta a 3-$ éves korú gyermekek nevelését : 1929-ben öt új városi óvoda felépítésér ől született döntés. A Téglás kertben, a Nyilastelepen, a Pozsonyi és Szotyori út találkozásánál, a Nyulason és a Postakertben épültek az új létesítmények ban a Köntösgáton és a Kincseshegyen kezdték meg az óvoda építkezési munkálatokat. Ezzel a Debrecenben működő óvodák száma 12-re emelkedett.zl A népiskolák, a tanulók és tanerők számának alakulása az 1929/30. tanévben22 Város I Iskola Tanuló Tanerő Szeged 101 1$ $$7 290 Debrecen Pécs Miskolc 16 $ $ Uo. 1/192$. alapszám 1129/192$. ikt. sz, és 1280/1926. alapszám, $49/192$. ikt. sz. 17 HBML. XXI. $0$/a. Iskolaépítés, különcsomó 1$/1929. bkgy és 326/1928 bkgy. Db $ old. 18 Uo. Iktatás nélkül a VKM másolatban kiadott $9 491/1928. sz. rendelete. 19 HBML. 326/1928 bkgy, 204/1929 bkgy és Kecskés László : Debrecen város tanyai iskoláinak története. Iskolatörténeti dolgozatok (Szerk. : Bajkó Mátyás) Db., ~33. old. és Szoboszlai Sándor : Hajdú vármegye és Debrecen sz. kir. város népoktatásügye Bp HBML.XXI. $0$/a.204/1929 bkgy. Iskolaépítés, különcsomó. 21 Uo. 219/1929. bkgy és 226/1930. bkgy. 22 Sárközi L : Az ellenforradalmi rendszer iskolapolitikájának szegedi eredményei... i. m old.

8 Az egy taner őre jutó tanulók száma Pécsen 47, Miskolcon 49, Szegeden 54, Debrecenben 58. A VKM természetesen a későbbiek során sem zárkózott el államsegély biztosításától ban a Sámsoni úti állami népiskola létszámának rohamos emelkedése tette indokolttá az iskolának egy tanteremmel való bővítését, melyhez a város 6000 pengő államsegélyt kapott.a hármashegyi, nagycserei, mézeshegyi állami népiskolák zsúfoltságának megszüntetéséhez pengőt biztosított, míg 1937-ben maga a VKM kezdeményezte a Magyar tanyán, Ondódon a Perec-dűlőben és Szepesen a Jóna tanyán új állami iskolák létesítését? 3 A zsúfoltság, a váltakozó oktatás megszüntetése érdekében vállalta a VKM a MÁV Műhelytelepi iskola bővítésének finanszírozását pengő államsegéllyel, azzal a feltétellel, hogy az építkezésnek a mai viszonyokhoz mért legegyszerűbb keretekben kell történnie". 2 a Az iskolák építése, bővítése még be sem fejeződött, amikor kezdetét vette az iskolának katonai célokra történ ő igénybevétele október 18-án a Mester utcai iskolakörzet 10 tantermébő l hatot foglalt le a katonaság, emiatt a 10 osztály 4 tan teremben felváltva próbált tanulni márciusában pedig már az összes tanterem honvédelmi célokat szolgált. További katonai elszállásolásokra került sor a Köntösgáti, Mikepércsi úti, Vígkedv ű Mihály úti, Nyilastelepi, Homokkerti, Kálvin téri iskolákban, ahol minden termet, míg a Csonka utcai, Nyulasi, Pacsirta utcai, Ispotályi, Eötvös, Csapókerti ref. elemi iskolák, az I. és II. sz. gazdasági iskola, valamint a gör. kat. iskola tantermei részlegesen kerültek lefoglalásra, de tovább folytatódott ez az akció még 1943-ban is, amikor a tanítás csak november 3-án vette kezdetét.ss Az iskolalátogatási jelentések és a statisztikai kimutatások az iskolák felszerelését kielégítőnek minősítették, mindezek ellenére az egyházmegyei tanügyi előadó szeptember 3-i jelentése keser űen állapítja meg : Most már Debrecen sem jelenti, hogy teljes volna iskolai felszerelése. A kb. 25 évvel ezelőtt beszerzett szemléltető képek, természettani és egyéb taneszközök elhasználódtak ső t itt-ott még a szükséges térképek sincsenek meg."z6 Tanulmányi munka A Tanácsköztársaság megdöntése után a pedagógusok felelősségre vonásával egyidej űleg az is vizsgálat tárgyát képezte : sikerült-e az iskolákból a kommunista és vallásellenes eszméket kiirtani? Ormos Lajos a debreceni református tanítók január 23-án tartott konferenciáján előadta, hogy a mai világban fellépett vallástalanság és erkölcstelenség oly fokra hágott, hogy ezeken okvetlenül javítani kell". Felveti a kérdést :...vajon áll hat-e a vallástanítás és az egyéni nevelés szolgálatában az a növendéket vezető tanító, akinek vizsgára kell felkészíteni növendékeit?" A konferencia a vasárnapi iskolákat tartottam alkalmasnak e feladat megvalósítására a hívő lelkű tanító" közreműködésével.2~ Ugyanakkor a központi iskolakörzet igazgatója által készített jelentésből megtudhatjuk, hogy a növendékek szellemi előhaladása tekintetében nagyon észrevehető volt már az elmúlt iskolai évben, hogy a tévtanok nem fertőzhették meg a 23 HBML. IV.B. 1403/a.-422/1936, 276/1937, 259/1937 bkgy. 24 HBML. IV.B. 1414/b /1940 KB. 25 HBML. IV.B. 1414/b.-3052/ KB. TtREL. I. 31. h. 38 és HBML. IV.B. 1414/b.-5660/1943. KB, valamint HBML. VI. 503/4-1696/ TtREL. I. 31. h TtREL. I. 99. i. 38.

9 minden jóra és rosszra egyaránt fogékony lelköket s a rendelkezésünkre álló időt minden tekintetben gyümölcsöztetően használták fel, hisz a vallás és hazaszeretet eszméi csodát műveltek a növendékek lelkében, szívében egyaránt :"Zs Az ellenforradalom győzelme után a népiskolai műveltségi anyag tartalmát az uralkodó osztály érdekei határozták meg. A népiskola szerepe, jelentősége előtérbe került, s bizonyos reformokon esett át. Szükség volt erre annál is inkább, mert 1921 ben már Kornis Gyula, a Horthy rendszer kopárpolitikusa is megállapította, hogy ma már olyan, az életből kiöregedett közoktatási rendszerünk van, amely egyáltalán nem felel meg a nemzet társadalmi rétegeinek s ezek szükségleteinek". Hangsúlyozta, hogy a népiskolai törvényt nem hajtották végre, sok tekintetben üres keret maradt.29 A vallás és közoktatásügyi miniszter 1925 májusában új tantervet adott ki az elemi népiskolák számára. A tanterv az állami, községi és izraelita, valamint a magániskolákra volt kötelező, de a felekezeti iskolák is az állami tanterv kereteinek figye lembevételével tanítottak. Az új tanterv a népiskola célját a következőkben határozta meg : A népiskola célja a hazának vallásos, erkölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias polgárokat nevelni, akik az általános műveltség alapelemeit bírják és képesek arra, hogy ismereteiket a gyakorlati életben értékesítsék :" 3 Hazánkban ez az iskolatípus biztosította a társadalom nagy többségének a mindennapi élethez szükséges ismeretanyagot. Itt szívták magukba azokat az eszméket, melyek védettséget jelentettek a kommunista ideológia ellen st Érdeke volt tehát a kormánynak, hogy ennek szolgálatába állitsa az iskola nevelési célkitűzéseit. Ami egyébként a tananyagot illeti és a népiskolák célját fogalmazza meg, arról Fejes Kálmán Hajdú vm. és Debrecen sz. kir. város tanfelügyelője a következ őket vallotta 1935-ben : Az iskolából kikerülő gyermek tudjon folyékonyan és értelmesen olvasni, írni, számolni, ismerje hazájának földrajzát és nemzete történetét... mert ha az írási, olvasási és számolási készségeken kívül ismeri nemzete történetét s a hazai földrajz ismeretével kapcsolatban áttekintéssel bír a többi ország földrajzáról s az azokkal való kulturális és gazdasági kapcsolatunkról : a népiskola megfelelt rendeltetésének." Az egyes tantárgyak tanításához kiadott instrukciók között szerepelt pl., hogy... a számtan tanításánál a feladatokat a való életből kell feladni.., földrajznál a IV. osztályban elsősorban Nagymagyarország képét vesse be a gyermek lelkébe a tanító, nem kell külön tanítani a csonkaország tájegységeit. A történelem tanításánál azokat a részeket kell kiemelni, melyek alkalmasak a gyerek lelkében az ősök iránti tisztelet és a haza iránti szeretet felébresztésére. Kézimunkánál a gyakorlati életre való felkészítést tartotta döntőnek, csak olyat tanítsunk, aminek az életben hasznát veszi". Testgyakorlásnál a játékos tornán kívül a rendgyakorlatok során a fegyelem eszközeit kell véleménye szerint begyakoroltatni. Meg kell tanítani a gyermeket állni, menni, megtanítandók az elöljárókkal szemben való helyes viselkedésre... "32 A vallásos nevelés mellett nagy gondot fordított a tanítóság a hazafias nevelésre is. A tanügyi előadó így számol be err ő szeptember 3-i iskolalátogatási jegyzőkönyvében : Nemcsak a történelem, de minden tantárgy s a magyar élet minden meg nyilvánulása, mely az iskolába elhat, alkalmat adott a tanítóságnak a hazafias érzés elmélyítésére. Kivált a felsőbb osztályok tanulói világosan látják országunk mai hely- 28 Uo július Közli Bajkó Mátyás-Vaskó László : Egyetemes és magyar neveléstörténet Bp old. 30 Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta Bp old. 31 Tar Károly : Az ellenforradalmi rendszer művelődéspolitikája. In : Debrecen története (Szerk. : Tokody Gyula) Db old. 32 TtREL. I. 99. i. 39.

10 zetét, s tudják, hogy reájuk történelmi nagy feladat vár. A derék magyar polgárok hazafias érzésvilágát s nemzeti öntudatból fakadó akaraterejét úgy igyekeznek a tanítók előkészíteni, hogy munkájuk méltó legyen a minden magyar közös nagy célja : Nagymagyarország eléréséhez."ss A kormányzatot foglalkoztatta az a gondolat is, milyen az ifjúság és a felnőttek nemzeti érzése és gondolkodása. A tanfelügyelő útján az iskoláktól bekért válaszokból csupán a Tégláskerti iskola igazgatójának 1939 decemberében kelt jelentését is merjük, mely a következőkről tájékoztat :... a Tégláskertben s a környez ő tanyákon úgy a tanuló ifjúság, mint a felnőttek nemzeti érzése és gondolkodása teljesen megfelel a mai helyzetünk kívánta nyugodt felfogásnak és megítélésnek. Néha jelentkeznek bizonyos rémhírek, azonban ezeket megfelelő felvilágosításokkal, főként a Tégláskerti Olvasókörben... tisztázzuk s a kételyeket eloszlatjuk. Örömmel jelenthetem, hogy itt a Kormány iránti bizalom lelkes és egyhangú. Az emberek teljesen bíznak az ország és a város vezetőiben, a hadseregben és abban, hogy az ország igazságos ügye diadalra jut..."3a A ref. egyház iskolaszéki elnöke által 1938-ban a canonica visitáció alkalmával érvényesítendő szempontok nem a tárgyi tudás felmérését, hanem a vallásos nevelés eredményeinek összegzését kívánták a látogatótól. A következ ő kérdésre kellett vá laszt adniuk : a) a gyermek templomba járása, milyen a rendszer ; b) énektudás és szép éneklés követelményei ; c) Van-e bibliájuk a gyermekeknek, olvassák-e, kinek az útmutatása szerint és mely részeket belőle ; d) Van-e vasárnapi iskola. Szeretnek-e a gyermekek arra járni? Ezzel kapcsolatos személyes lelki gondozás történik-e, a vezetők a gyermekeket látogatják-e? A vasárnapi iskolások adakoznak-e? mire, rendszeres-e az? e) Milyen a gyermekek lelkisége ;f) Nincsenek-e bomlasztó környezethatások? g) Milyenek a gyermekek egymás között? h) Nem tapasztalható-e a szülő k és testvérek iránti tiszteletlenség kommunista eszmék hatására? i) Milyen a szülők magatartása az iskolával szemben." 3s Sajnálatos módon a kérdésekre adott válaszokkal nem találkoztunk az irattári anyagban, de a kérdésekbő l arra következtethetünk, hogy a tanulók valláserkölcsi nevelése kiemelt helyet kapott. Fontosnak tartották a szülőkkel való kapcsolattartást, s erre legalkalmasabbnak a szülői értekezlet bizonyult. Az evangélikus tanítótestület véleménye szerint az iskola és a szülő között csak úgy tehetjük közvetlenné munkánkat, ha megismerkedünk egymás nevel ői tevékenységével. Foglalkoztak a munka és igazságszeretetre való nevelés, a vallásos nevelés, az önuralomra nevelés kérdéseivel, a nevelés erkölcsi értékével, de szerepelt a témák között pl. a makacsság és dacosság nevelése, az iskola hatása a gyermek lelki fejlődésére s az engedelmesség mint jellemalakító eszköz, valamint az iskola és a ház közös nevelése cím ű előadás. 15 éves tapasztalat alapján úgy értékelték a szülői értekezleteket, hogy azok érdeklődést keltőek, látogatottak voltak, s a viták során közelebb kerültek egymáshoz a szülők és nevelők.3ó A Nyulasi állami népiskolában a családlátogatást kívánták előtérbe helyezni. Az igazgató a tantestületi értekezleten több esetben kérte kartársait, hogy...látogassák tanítványaikat és azok szüleit, hogy a szülői házzal biztosított legyen a nevelői együttműködés." 3~ 33 TtREL. I. 31. h HBML. VIII. 1911b / TtREL. I. 99. i Elejánty Sándor: A debreceni evangélikus elemi iskola ötvenéves old. 37 HBML. VI. 503/7-3063/ története Db.

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények. IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december

Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények. IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december Miért választotta iskolánkat? 300 250 200 150 100 50 0 Mert jó híre van

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010)

Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) Zolnay János Integrációs elemek és növekvő egyenlőtlenségek a magyarországi közoktatásban (1990-2010) A közoktatási rendszer jellemzői (1993-2011) Az általános iskolák többségét a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY LAJSTROM VI/3 Sümegi felső leányiskola, állami, majd romai katolikus polgári leányiskola Terjedelme: 1 doboz Helyrajzi jelzete: 1924-1949 Sorszám Az iratanyag megnevezése Az irat

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 A jogakadémiákat érintő válságot szeretném bemutatni, ami a 19. század második felében bontakozott ki és elsősorban a jogakadémiai

Részletesebben

A partneri elégedettség és igény elemzése

A partneri elégedettség és igény elemzése Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja A partneri elégedettség és igény elemzése (szülők és tanulók) 211 Készítette: MICS 1 Bevezetés A mérés amely egyéb, mint a kísérletező személy kölcsönhatása

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében Porsche Éva A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében A nevelés mint társadalmi jelenség, egységes és folyamatos jellegű. Egy adott

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Száz éves az általános iskolám, a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola

Száz éves az általános iskolám, a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola Száz éves az általános iskolám, a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 1 Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Köznevelési stratégia

Köznevelési stratégia Köznevelési stratégia 2013 Stratégia alkotás módszertana Hazai és nemzetközi dokumentumok elemzése Helyzetelemzés SWOT elemzés Célok meghatározása Stratégiai beavatkozások meghatározása Indikátorok meghatározása

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Népiskola kontra Általános iskola

Népiskola kontra Általános iskola Népiskola kontra Általános iskola Pornói Imre Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza porimri@t-online.hu A dualista kor Az 1868:XXXVIII. tc. törvénybe iktatását követően már, 1874-ben a néptanítók második egyetemes

Részletesebben

A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT*

A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* A CSAPŐKERTI ISKOLA TÖRTÉNETE A FELSZABADULÁS ELŐTT* Háló Magdolna I. A Csapókert kialakulása, az iskola építése és fejlesztése A Csapókert Debrecen északkeleti részén terül el. Homokdombjait a XVII. sz.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS

KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS KIP SZAKMAI NAP BALMAZÚJVÁROS 2014.12.03 "Akárhova fordulunk, azt látjuk, hogy óriási túltermelésünk van művelt emberekben. Ha azonban egy szakmára embert keresünk, ilyen felett nem rendelkezünk. Tagadhatatlanul

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A közoktatás változásának tendenciái

A közoktatás változásának tendenciái A közoktatás változásának tendenciái Bevezetés A világtrendek összefoglalása Hogyan válaszolnak erre az egyes (nemzeti) oktatáspolitikák? Martin Trow szerint elit oktatás tömegesedés általánossá válás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 08209 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette és elfogadta: Nevelőtestület Véleményezte: Közalkalmazotti

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben