A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE"

Átírás

1 Iustum Aequum Salutare III. 2007/ A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE HORVÁTH E. ÍRISZ doktorjelölt (PPKE JÁK) I. Bevezetés a közigazgatási bíráskodás elméleti alapjai Életünk során számos alkalommal kerülünk szembe különbözõ hivatalokkal, hatóságokkal amelyek számunkra a hatályos jogszabályok alapján jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Ezek a hivatalok, hatóságok a közigazgatási szervezetrendszer részei, s a végrehajtó hatalom gyakorlói. A közigazgatással szemben általános igényként fogalmazódik meg egyrészt az önkormányzati közigazgatás, másrészt pedig a közigazgatás jogszerûségének a védelme. Ez utóbbi megvalósításának egyik elõfeltételeként tekinthetünk az igazgatás feletti bírósági kontrollra, ami egyes országokban önálló közigazgatási bíráskodás, míg más országokban a polgári bíráskodás keretében valósul meg. Magyarországon de lege lata nincsen közigazgatási bíráskodás 1 : a közigazgatási határozatok felülvizsgálata a polgári igazságszolgáltatás része. A közigazgatási szervek jellegüknél is fogva legtöbbször önmaguk részére állapítanak meg jogokat és kötelezettségeket. Nincs olyan tökéletes állam, amely belsõ kontrollal ki tudná küszöbölni, hogy az intézkedések között részrehajlóan jogsértõ ne legyen. A jogsértés megszüntetését nem lehet az érdekeltre bízni: a jogalkalmazásban elõforduló törvénysértések kiküszöbölését külsõ ellenõrzéssel kell biztosítani. Ez a szerv pedig csak kívülálló, független ítélkezõ szerv lehet. 2 A jogfejlõdés tanulsága szerint ez az ellenõrzés a leghatékonyabban akkor valósul meg, ha a független bíróságok kapják meg a közigazgatás aktusainak felülvizsgálatát. Mindemellett az is fontos, hogy a közigazgatási határozatok bírói kontrollja ne csak 1 PATYI ANDRÁS: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról. Budapest: Logod Bt., KOZMA GYÖRGY PETRIK FERENC: Közigazgatási perek a gyakorlatban. Budapest: A Deák Ferenc Jogakadémia könyvei KOTK Kft.,

2 162 HORVÁTH E. ÍRISZ az ügyek egy meghatározott körére terjedjen ki, hanem fogja át az ügyek zömét, különösen azokat, amelyek jelentõsek a polgárok szempontjából. 3 Ez a közigazgatási bíráskodás lényege. A jogállamiság fokmérõje, hogy egy állam engedi-e, és ha igen, milyen mértékben a már fent említett független bíróság ellenõrzésének alávetni magát, hiszen a jogállam három legalapvetõbb ismérve: az államhatalom megosztása, a törvények feltétlen uralma, és e két követelménybõl következõen az állam önkorlátozása. 4 A harmadik követelmény megvalósulása feltételezi a közigazgatási bíráskodás létezését. Ennek jelentõsége legalább akkora, mint az Alkotmánybíróságé, a polgárok mindennapi életére gyakorolt hatása pedig még ennél is nagyobb. Ez nem tekinthetõ egyszerûen államszervezeti megoldásnak, sokkal inkább a civil társadalom újszerû felfogása a törvényekrõl, a jogról, illetve a hatóságokról, hiszen mára már nem bûn kimondani egy törvényrõl, hogy alkotmánysértõ, sem pedig egy közigazgatási határozatról, hogy törvénysértõ, s azokat meg kell semmisíteni. 5 A közigazgatási bíráskodás tehát az állampolgári jogbiztonság egyik garanciája. Azonban mint minden jogi garancia kialakulásához meg kell érnie egy államnak. Az igazgatás feletti bírósági kontroll kialakulásának Stipta István nyomán három elõfeltételét határozhatjuk meg: a végrehajtás és a törvénykezés egymástól szervezeti értelemben különüljön el, a közigazgatásra vonatkozó normák szokásjogi jellege szûnjön meg: az állami cselekvés kereteit törvények szabályozzák, mûködését pedig legalább rendeleti szintû normák határozzák meg, és alakuljon ki társadalmi igény az állampolgári jogok védelmére, szoruljon háttérbe az állami érdek elsõdlegességét valló felfogás. 6 A fenti feltételek az egyes országokban különbözõ idõszakokban és különbözõ formákban valósultak meg, ennek következtében elmondhatjuk, hogy minden államot egyedi struktúrájú és mûködésû közigazgatási bíráskodás jellemez. II. Közigazgatási bíráskodás a rendi Magyarországon Az igazgatás feletti bírósági kontroll kialakulásának három elõfeltételének, amelyet az elõzõ fejezetben Stipta István nyomán ismertettem, természetesen Magyarországon is meg kellett valósulnia ahhoz, hogy egyáltalán felvetõdhessen a közigazgatási bíráskodás gondolata. 3 Uo. 4 KOZMA PETRIK i. m Uo. 6 STIPTA ISTVÁN: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen: Multiplex Media Debrecen University Press, (a továbbiakban: 1997a)

3 A magyar közigazgatási bíráskodás története 163 Történelmünk meglehetõsen hosszú rendi korszakában mindhárom elõfeltétel hiányzott, hiszen a közigazgatás központi feladatait ellátó dikasztériumok bírói fórumként is szolgáltak, a vármegyék, szabad királyi városok igazgatási és ítélkezési tevékenységet egyaránt elláttak; az állami igazgatást alapvetõen a közjogi szokások, kormányszéki rendelkezések, utasítások és a municípiumok szabályozták (tehát a végrehajtás törvényi meghatározottságának követelménye még elvi síkon sem merült fel); valamint a rendi korlátok miatt a társadalom szabadságigénye nem fejlõdhetett ki, az állami szervek döntése ellen állampolgári jogon biztosított általános fellebbezési jog ismeretlen volt. 7 Tekintettel e feltételek hiányára, 1848 elõtt nem beszélhetünk még csíráiban sem közigazgatási bíráskodásról, mint az állampolgárok jogainak a közigazgatás cselekményeivel szemben való védelmének biztosítékáról. III. Az 1848-as változások Az 1848-as változások a közigazgatási intézkedésekkel szembeni jogvédelem fontos feltételét teremtették meg, hiszen a jogegyenlõség kimondásával a korábbi idõk renden kívüli elemei is igényt támaszthattak az állam nevében született intézkedésekkel szembeni bírói védelemre. Csak részben teljesült azonban a másik követelmény, hiszen az államhatalmi ágak elválasztása nem történt meg, így nem tisztázódott a közigazgatás és a bíráskodás viszonya, a két hatalmi ág szervezeti elkülönítésére még csak kísérlet sem történt. Természetesen nem kerülhetett sor a végrehajtás alkotmányos szabályozására sem. 8 Az 1848-as áprilisi törvények néhány rendelkezése azonban már tartalmazott olyan szabályokat, amelyek a közigazgatás feletti bírósági kontroll elvi lehetõségét, általános kereteit foglalták magukba. 9 Az évi III. tc. szükségesnek tartotta a közügyek intézésénél egy állami tanács létrehozását: 19. -a az ország közügyei felett [ ] tartandó értekezés végett Buda-Pesten egy álladalmi tanács felállítását tervezte. A törvény a testület összetételérõl csak annyi eligazítást adott, hogy a magyar kir. udv. kancellária elõadó tanácsosai ebben a testületben kapnak helyet. (1848:III. tc. 22. ) Ezen reformra vonatkozóan számos értelmezés született. A kevésbé bizakodók szerint e tanács csupán egy új, Magyarországra telepített kamarilla lett volna. 10 Az átszervezésben érintett kancelláriai fõtisztviselõk szerint ezen új fórumnak a korábban hatáskörükbe tartozó semmisségi ügyek elbírálása vonatkozásában részben egyfajta közjogi bírósági funkciója is lett volna. Az értelmezõk egy másik csoportja szerint a törvény szövegezõi már 17 STIPTA (1997a) i. m STIPTA (1997a) i. m STIPTA (1997a) i. m GERGELY ANDRÁS: Az 1848-as magyar polgári államszervezet. In PÖLÖSKEI FERENC RÁNKI GYÖRGY (szerk.): A magyarországi polgári államrendszerek. Budapest: ELTE,

4 164 HORVÁTH E. ÍRISZ 1848-ban arra gondoltak, hogy e testület az állami szervek közötti feladatütközés esetén ügydöntõ hatáskört gyakorolt volna. A dualizmus kezdetén egyes politikusok ezt a fórumot a polgárok állammal szembeni jogvédelmére is alkalmasnak találták. 11 Pulszky Ferenc az 1870-es parlamenti viták során kijelentette, hogy a közigazgatási és közjogi jogvédelem érdekében csak az 1848:III. tc. államtanácsról szóló rendelkezéseit kellene végrehajtani, hiszen ez a testület kellõ alkotmányos garanciát nyújtana a végrehajtással szemben, és felhasználható lenne a kormány parlament elé terjesztett javaslatainak véleményezésére is. 12 Az évi V. tc. a központi választmányoknak biztosított bizonyos keretek között bíráskodási jogkört: a létrehozni rendelt középponti választmányokat egyes esetekben ítélkezési jogkörrel is felruházta. A törvénycikk 19. -a szerint jónéhány közigazgatási döntés elleni panaszról (pl. a választói névjegyzékbõl való kihagyás miatt) ez a testület döntött. A középponti választmányok az eléjük utalt ügyekben véglegesen határoztak, a hozott határozatok megváltoztatására a kormánynak nem volt lehetõsége. 13 Az ügydöntõ testület a korabeli értelemben vett népképviseleti elv szerint állt össze, képviselte a választókerületeket, helyet kaptak benne a községi elöljárók. Fontos közigazgatási ügykörökben ez volt az elsõ, ténylegesen mûködõ, bírói jogkört gyakorló testület. 14 E két törvény azonban a forradalom és a szabadságharc államának rövid ideig tartó fennállása miatt nem fejthetett ki komoly hatást, így a közigazgatási bíráskodás ügyében is csak a kereteket, az elvi igényt teremtette meg. IV. Törekvések a közigazgatási bíráskodás létrehozására a kiegyezést követõen A kiegyezést követõ években kerülhetett sor elõször az 1848-as törvények végrehajtására, az államszervezeti elképzelések konkretizálására. A korabeli kormánypárt akkor még nem tervezte a közigazgatási bíráskodás bevezetését. Attól féltek ugyanis, hogy a közigazgatási bíróság gyengíti az állami akaratot, korlátozza a miniszteri önállóságot, valamint szeparációs folyamatot erõsít pont akkor, amikor az ország nemzetiségi, politikai szempontból végletesen megosztott. A magát közjogiként definiáló ellenzék sem követelte teljes odaadással a kormány hatalmának korlátozásával járó intézmény bevezetését, inkább a súlyosabbnak vélt kérdésekre 15 koncentrált. Nagy volt az e kérdés körüli elméleti bizonytalanság is, hiányoztak a tisztázó tudományos viták. Ausztria példája 16 sem 11 STIPTA ISTVÁN: A közigazgatási bíráskodás elõzményei Magyarországon. Jogtudományi Közlöny, 1997/ (a továbbiakban: 1997b) 12 PULSZKY FERENC felszólalása. Az 1869-dik évi april 20-dikára hirdetett Országgyûlés Képviselõházának Naplója, Pest X. kötet A közigazgatási bíróságokról szóló 510. sz. törvényjavaslat elõzetes tárgyalására kiküldött bizottság jelentése. Országos Levéltár K2, ( sz.) CSIZMADIA ANDOR: A magyar választási rendszer ben. Az elsõ népképviseleti választások. Budapest: ELTE, Pl. a kiegyezés bírálata, a megyei autonómia és a választás elve. 16 Ausztriában 1869-ben állították fel a Birodalmi Bíróságot, amely az alkotmányban biztosított állampolgári alapjogok megsértése esetén járt el, de a közigazgatás törvénysértõ határozatainak felülvizsgálata nem tartozott a hatáskörébe.

5 A magyar közigazgatási bíráskodás története 165 ösztönzött ezen jogintézmény bevezetésére. 17 Természetesen az sem segíthette elõ a közigazgatási bíráskodás létrejöttét, hogy számos, mai szemmel is sokkal fontosabbnak mondható jogállami berendezkedés 18 hiányzott. A bírósági szervezeti törvény (1869:IV.tc.) meghozatalával a közigazgatási bíráskodás bevezetésének fontos elõfeltétele teljesült: megtörtént az igazságszolgáltatás és a végrehajtás szétválasztása. A törvény elõkészítése során egy bizottsági indítvány erejéig felmerült a közigazgatási bíráskodás gondolata is, amely javasolta a rendes bírói hatáskör kiterjesztését a közigazgatási intézkedések elleni jogvédelemre is, ám ezen indítvány erõs ellenállásba ütközött, így nem került sor a megvalósítására. A bírósági szervezeti törvény 1. -a meglehetõsen elodázta a rendes bírói hatáskör kiterjesztését a vitás adminisztratív ügyekre, 21 amikor leszögezte: a közigazgatási és a bírói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak. 22 Az 1869:IV. tc. nyilvánvalóan elõremutató volt abban a tekintetben is, hogy megerõsítette a bíráskodás szerepét a végrehajtással szemben, és a 19. -ával a közigazgatást is a törvények alá rendelte. Ezen szakasz szerint a bíró a törvények, a törvény alapján keletkezett s kihirdetett rendeletek [ ] szerint tartozik eljárni és ítélni. A kérdés tehát a korabeli jogállamiság követelményeinek megfelelõen rendezõdött, viszont változatlanul nyitva maradt a legnagyobb gyakorlati kérdés, azaz a diszkrecionális közigazgatási cselekvés feletti ítélkezés problémája. 23 A bírósági szervezeti törvény 25. -a a bírói és közigazgatási hatóságok között felmerült hatásköri összeütközések rendezésével nagyon szerencsétlen módon az igazságügyi minisztériumot bízta meg. 24 A köztörvényhatóságokról szóló 1870:XLII. tc. parlamenti vitájában már igen fontos szerepet töltött be a közigazgatási bíráskodás kérdése. Tisza Kálmán önálló indítványban vetette fel egy független, semmi elõléptetést bármely kormánypárttól nem várható, párton fölüli bírói hatóság létrehozatalát. Az ellenzék is úgy vélte, hogy a végrehajtó hatalom fölött nem a parlamentnek, hanem a független bíróságnak kell döntenie. A kormánypárti többség azonban ellenezte az állambíróság felállítását. 25 Az 1871-es községi törvényjavaslat általános vitájában folytatódott a korábban megkezdett vita. 26 Végül is egy igen szoros szavazás (119:116) eredményeként elvetették a közigazgatási bíráskodás létrehozásának szükségességét. 17 STIPTA (1997a) i. m Pl. a kor követelményeinek megfelelõ bírósági rendszer, a központi közigazgatás és az alsóbb szintû adminisztráció viszonyának tisztázása, az állampolgári jogok törvényben való rögzítése. 19 A bírósági szervezeti törvény vitájában Horváth Boldizsár igazságügyminiszter ígéretet tett arra, hogy az államtörvényszék kérdésében hamarosan törvényjavaslatot terjeszt elõ. Erre 1880-ban került sor. 20 STIPTA (1997b) i. m Ráadásul sajátos ellentmondást is teremtett, hiszen egyes törvények (1869:III. tc. 8. -a, 1871:XXXI. tc ai, 1871:XXXII. tc. 2. -a, 1874:XXXIII. tc a, 1890:XXV. tc. 3. -a, 1891:XVII. tc ai) késõbb lehetõvé tették a közigazgatási határozat rendes bíróság elõtti megtámadását. 22 STIPTA (1997a) i. m Uo. 24 STIPTA (1997a) i. m Képviselõházi Napló X. kötet , Képviselõházi Napló XV. kötet , 121.

6 166 HORVÁTH E. ÍRISZ A polgári kori közigazgatás két alaptörvénye, az 1870:XLII. tc. és az 1871:XVIII. tc. a kormány számára széles cselekvési lehetõséget biztosított. A helyi testületek mûködési köre szûkült, a területi szintû önkormányzatok törvényes mozgástere minimálisra csökkent, hiszen a kormányt képviselõ fõispánok törvényes befolyást nyertek a helyi ügyekre. A tisztviselõket csak akkor lehetett felelõsségre vonni, ha mulasztásukkal vagy intézkedésükkel egyben bûncselekményt is megvalósítottak. Láthatjuk tehát, hogy ebben a közjogi szervezetrendszerben különösen fontos lett volna az eljáró hatóság minden törvényellenes intézkedésével vagy mulasztásával szemben védelmet nyújtó közigazgatási bíróság létesítése, ám erre még több mint tíz évet kellett várni. A korai dualizmus idején egyetlen fontos intézkedés történt a közjogi védelem terén: az 1874:XXXIII. tc a a választói jogok megsértése esetén lehetõvé tette a Curiához való fellebbezést. 27 A közigazgatási bizottságokról szóló 1876:VI. tc. is megpróbálta rendezni a közigazgatási bíráskodás kérdését. Ezen az állami és önkormányzati szervek közötti koordinációt ellátó testület a törvényhatóságok területén az egész közigazgatás felett felügyeletet gyakorolt és ellenõrzési joggal bírt. Az új testület a közigazgatási bíráskodás hagyományos feladatkörét ellátva egész sok ügyben (cselédügy, népiskolai, gyámügyi, vízjogi viták) fellebbviteli jogkört gyakorolt. A törvény nyomán a közigazgatási bizottság vagy a tevékenysége támogatására alakított külön albizottságok is dönthettek fellebbezési és panaszügyekben állampolgári kérelmek alapján. A közigazgatási bizottság azonban nem pótolhatta a közigazgatási bíróságot. Eljárása nem volt kontradiktórius, a fellebbezést gyakran ugyanazok a tisztségviselõk bírálták el, akik az elsõ fokú határozatot hozták. 28 V. Tudományos fejtegetések a közigazgatási bíráskodás kapcsán A korai dualizmus parlamenti vitái során tudományos szempontok alig játszottak szerepet. Nyilvánvalóan így volt ez a közigazgatási bíráskodás témakörében is, hiszen az 1870-es évekig e kérdéskörnek sem volt számottevõ hazai tudományos irodalma. A képviselõházban a közigazgatási bíráskodás kapcsán leggyakrabban Eötvös József bírói hatalom elsõdlegességét valló mondatait idézték. 29 Eszerint a bírói hatalom [ ] döntvényeinek az állam és egyes részei közt elõforduló kérdésekben ugyanazt az erõt kell tulajdonítanunk, amely minden bírói ítéletet a dolog természete szerint illet. A bírói hatalom e fensõségének, az ítélõszékek üdvös befolyásának lehet tulajdonítani az észak-amerikai unió fenntartását, és az észak-amerikai alkotmány nagyszerû eredményeit. A legfõbb törvényszék nélkül az egyes államok közötti soknemû ellentétek és önállóság után való erõs törekvések mellett rég felbomlott volna az unió köteléke, vagy a szövetséges államok helyébe központosított állam lépett volna. 30 Kossuth Lajos híres kütahyai alkotmánytervezetében felvetette a közigazgatási bíróság szükségességét is, amely jogintézmény védené a községi önkormányzati hatás- 27 STIPTA (1997a) i. m STIPTA (1997b) i. m Uo. 30 EÖTVÖS JÓZSEF: A XIX. század uralkodói eszméinek befolyása az államra. II. Budapest,

7 A magyar közigazgatási bíráskodás története 167 kört a kormány önkényes intézkedéseivel szemben, döntene a megyék és a miniszterek közötti, a rendeletek törvényességét és alkotmányosságát érintõ vitákban. Az alkotmánytervezet azonban nem tisztázta le a testület összetételét, kapcsolatát a szintén létrehozandónak ítélt alkotmánybírósággal, valamint azt sem, hogy azt a rendes bírói szervezeten belül vagy attól függetlenül képzelte-e el. Valószínûleg ez lehetett az oka annak, hogy az alkotmánykoncepció ezen része visszhang nélkül maradt. 31 A közigazgatási bíráskodás témakörében született elsõ szaktanulmány Concha Gyõzõ munkája volt, amely A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában címmel 1877-ben jelent meg. Concha az angol mintát 32 tartotta alkalmazandónak, de fontosnak tartotta, hogy azt a magyar viszonyoknak megfelelõen alakítsák ki. Concha Gyõzõ a közigazgatási bíráskodást a törvényhozás és a végrehajtás közötti egyensúly megteremtése érdekében tartotta fontosnak, hiszen az szisztematikus hatással van az államra. Hangsúlyozta továbbá az egyéni jogok védelmét az állammal szemben, melynek a legfõbb biztosítéka a független bíróság kell, hogy legyen. 33 Concha elsõként mutatott rá a bírósági szervezeti törvény azon sajátos ellentmondására, amely elválasztotta ugyan a törvénykezést a közigazgatástól, de csak a büntetõ és a magánügyek esetében: tehát a közigazgatási jogi ügyek elbírálása továbbra is a végrehajtó szervek hatáskörében maradt. 34 Concha fenti mûvének megjelenésével egyidejûleg jelent meg, és nyert egyre nagyobb teret a közigazgatási szakbíróságok létesítésére vonatkozó igény is. A tudományos élet további két szereplõje, Kuncz Ignác és Gruber Lajos jelentetett meg e témakörben mûveket. Gruber 1877-ben tanulmányában megállapította, hogy a rendes bíróságok azért nem képesek betölteni egy közigazgatási bíróság szerepét, mert egyrészt nincs szakértelmük, másrészt nem ismerik a közigazgatási jogot, harmadrészt pedig eljárásukban teljes magánjogi szemlélet uralkodik az állam helyzetét illetõen. 35 VI. A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság létrejöttének közvetlen elõzményei 1880-ban a közigazgatási reformok tárgyalására a Belügyminisztériumban összeült szaktanácskozás úgy döntött, hogy létre kell hozni az általános közigazgatási bíráskodás intézményét. Ez volt az elsõ alkalom, amikor kormányzati tényezõk komolyan 31 SPIRA GYÖRGY: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, , Az angol minta szerint egy viszonylagos önállósággal bíró, de az egységes bírósági szervezet keretében mûködõ bíróság látja el a közigazgatási határozatok felülvizsgálatát. 33 CONCHA GYÕZÕ: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában. Budapest, RUHMANN EMIL: A közigazgatási bíráskodás. In MÁRTONFFY KÁROLY (szerk.): Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog körébõl. Emlékkönyv Némethy Károly születésének 70. évfordulójára. Budapest, GRUBER LAJOS: A közigazgatási bíráskodás eszméje, kellékei és alakzatai, különös tekintettel Magyarországra és e kérdés parlamentáris sorsának történetére hazánkban. Budapest: Athaeneum Nyomda,

8 168 HORVÁTH E. ÍRISZ foglalkoztak a leendõ megoldás részleteivel. Emellett egy, a pénzügyi bizottság javaslatára született képviselõházi határozat utasította a kormányt, hogy [ ] amennyiben a közigazgatási bíróság egyhamar nem volna szabályozható, úgy a pénzügyi bíráskodás tárgyában mielõbb terjesszen a ház elé javaslatot. 36 Az 1881-ben megnyílt országgyûlés trónbeszédében is szerepelt a közigazgatási bíráskodás ügye. Az uralkodói elvárás szerint [ ] a közigazgatás érdekében teendõ egyéb törvénykezési intézkedéseket nem említve, a közigazgatási bíróságok felállítása lehetõleg mielõbb eszközölendõ. Az államfõ álláspontjából kiderült, hogy a törvényhozás több, egymással hierarchikus viszonyban levõ szerv létesítésére kapott elõszentesítést. 37 A kormány még 1881-ben két tervezetet készített. Az január 31-én nyilvánosságra hozott változat szerint a létrehozandó szakbíróság közigazgatási tisztviselõkbõl, ítélõtáblai bírákból és laikusokból állt volna. Ez a javaslat a közvélemény kemény ellenállásába ütközött. A másik, szeptember 24-i elképzelés szerint a kormányzat a pénzügyi jellegû viták eldöntésére fõhivatású, független bíróságot kívánt szervezni. E javaslat került a képviselõház elé július 13-án szentesítették, július 21-én hirdették ki a Pénzügyi Közigazgatási Bíróságról szóló évi XLIII. törvénycikket, amely a Magyar Királyi Kúria bíráival egyenlõ ranggal és jelleggel bíró budapesti székhelyû, önálló pénzügyi bíróság felállításáról rendelkezett. A törvénycikk legfõbb vívmánya, hogy meghatározott ügykörökben elõször engedte meg a közigazgatási döntés ellen a bírói felülvizsgálatot, azaz elõször fogadta el a végrehajtás bírói kontrolljának elvét. A modern felfogásnak megfelelõen a polgárok közigazgatás elleni egyéni kereseti jogát, és a pénzügyek egy részének a legtöbb vitára okot szolgáltató adó- és illetékügy terén hatékony jogvédelmét biztosította. 39 A hatásköri szabályokat tekintve a törvénycikk 1. -a nem alkalmazta a taxációt, általánosságban utalt arra, hogy a bírósághoz tartoznak mindazon ügyek, amelyeket adókezelési vagy más törvény oda rendel. A pontos hatásköri rendelkezések csak a közadók kezelésérõl szóló 1883:XLIV. tc. szabályainak figyelembe vételével voltak megállapíthatók. 40 A tisztán adminisztratív jellegûnek minõsített ügyek (adófizetési halasztások, a községi közegek bírságolása, a behajthatatlanság körülményeinek megállapítása) változatlanul állami érdekkörben maradtak, ezekben legfelsõbb fórumként továbbra is a pénzügyminiszter döntött. A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság hatásköre nem terjedt ki a közvetett adókra, és speciális volt abban a tekintetben is, 36 STIPTA (1997a) i. m STIPTA (1997a) i. m Uo. 39 STIPTA (1997a) i. m E szerint az adókivetés mértéke, az adómentességek, adóelengedések, az adóbehajtás körüli eljárás, az adózók bírságolása, községi, városi és adófelügyelõi közegek kártérítési kötelezettségeire vonatkozó határozatok ügyében végsõ fórumként a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság járt el. Ide tartozott adóügyekben a kivetéstõl a végrehajtásig felmerülõ közigazgatási eljárásból eredõ panaszok döntõ többsége, az illetékek tekintetében pedig nem csupán a mérték és kiszabás, hanem a végrehajtás és bírságolás állampolgárok által sérelmezett közigazgatási döntései is.

9 A magyar közigazgatási bíráskodás története 169 hogy csupán a törvényhatóságok közigazgatási bizottságai, az egyenesadó-felszólalási bizottságok és a királyi pénzügyigazgatóságok döntéseinek felülvizsgálatára kapott hatáskört. A Bíróságnak nem volt lehetõsége a pénzügyminisztériumi intézkedések és rendeletek megváltoztatására, normáinak célszerûségi ellenõrzésére. Az esetleges hatásköri viták eldöntésére a minisztertanács kapott felhatalmazást. 41 A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság eljárására az írásbeliség volt a jellemzõ, 42 az eléje kerülõ ügyekben nem csupán megsemmisítõ jogköre volt, hanem érdemben is határozhatott. 43 A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság létrehozását követõen természetesen továbbra is folyamatosan zajlottak az általános közigazgatási bíráskodás megteremtését célzó elõmunkálatok. Ennek eredményeként született meg az évi XXVI. törvény nyomán a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság, melybe a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság is beleolvadt. VII. A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság mûködése ( ) A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság legfelsõbb fokú bírói fórumként jött létre, két ügyszakban: általános közigazgatási és pénzügyi osztályban mûködött. Élén az elnök állt, aki a Kúria elnökével egyenrangú volt, bíráival szemben magas szakmai követelményt támasztottak. A Közigazgatási Bíróság a közigazgatási hatóságoknak a törvény által felsorolt intézkedései és határozatai ellen emelt panaszok tárgyában legfelsõ fokon, végérvényesen határozott, ítéletét öttagú tanácsban, írásbeli eljárásban hozta. 44 Az egyfokú, reformatórius jogkörrel felruházott Közigazgatási Bíróság feladatkörét taxációval határozták meg. A Közigazgatási Bíróság hatásköre a jogszabályokban taxatíve körülírt következõ kérdéseket ölelte fel: a) a községi, törvényhatósági, közegészségi, vallási és népoktatási, vízjogi, közúti és útvám-, vasúti mezõgazdasági és mezõrendõrségi, állategészségügyi, erdészeti, vadászati, halászati, házi cseléd-, munkás és napszámos ügyeket, illetve a házközösségi ügyeket; b) törvényhatóságok ún. garanciális panaszügyeit (1907:LX. tc.); c) az állami, törvényhatósági és községi alkalmazottak számos illetmény- és nyugdíjügyét, valamint a katonai személyek számos ellátási ügyét; d) az állami egyenes és forgalmi adók és illetékek, a törvényhatósági és községi adók, különbözõ kamarai illetékek jogossága és mérve körüli jogvitákat; e) a hadirokkantak részére biztosított közszolgálati kedvezményeket; f) iparügyeket; g) sajtóügyeket; h) a tengerhajózás állami segélyezése ügyeit; 41 STIPTA (1997a) i. m STIPTA (1997a) i. m GÁSPÁRDY LÁSZLÓ WOPERA ZSUZSA KORMOS ERZSÉBET CSERBA LAJOS NAGY ANDREA HARSÁGI VIKTÓRIA: Polgári perjog különös rész. Budapest: KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., STIPTA (1997a) i. m. 150.

10 170 HORVÁTH E. ÍRISZ i) clearing-ügyeket; j) a biztosító magánvállalatok állami felügyeletével kapcsolatos kérdéseket; k) az állam és a Magyar Nemzeti Bank közt felmerülõ vitás ügyeket; l) a Magyar Nemzeti Múzeum, a Mérnöki és Orvosi Kamara önkormányzatával kapcsolatos ügyeket; m) az országgyûlési képviselõválasztások és a felsõházi választások ügyeit. (Az e pontba foglalt hatáskör miatt nevezik a Közigazgatási Bíróságot alkotmányjogi bíróságnak is.) Ezt a taxációt a késõbbiekben közel száz törvény módosította. Összességében azt lehet elmondani, hogy a XIX. században a közigazgatási határozatok mintegy 80%-a ellen lehetett felülvizsgálatot kérni. 45 Az ügyek túlnyomó részét az adó- és illetékügyek, valamint a tisztviselõk illetmény- és nyugdíjjogosultságainak a kérdései tették ki. 46 Az évi XXVI. tc. több módosítást is megért, ezek közül a legfontosabbak: az évi LX. tc. bevezette az ún. garanciális panaszt, amely által az alacsonyabb szintû közigazgatási szervek is kereseti jogot kaptak a hierarchiában felettük levõ szerv ellen, az évi XXVI. tc. a Közigazgatási Bíróság hatáskörét kiterjesztette a választójogi bíráskodásra is, az évi XXX. tc. lehetõvé tette, hogy a törvényhatóság a Közigazgatási Bírósághoz fordulhasson a kormánynak a törvényhatósági bizottságot feloszlató intézkedése ellen. A Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság mûködésének több mint ötven éve alatt egyfokú, legfelsõbb bírósági szintû bíróságként mûködött. Története során szinte folyamatosan jelen voltak azok a törekvések, amelyek a közigazgatási bíráskodást többfokúvá kívánták tenni, illetve a rendes bírósági rendszerhez kívánták kapcsolni. Az alsó bíróságok megteremtésére irányuló javaslatok azonban a XX. század elsõ felének történelmi viharaiban sorra elbuktak ben a szocialista állami és társadalmi berendezkedés kialakításáért folytatott harc eredményeként az egypárti diktatúra felszámolta az önálló Közigazgatási Bíróságot. 47 VIII. A közigazgatási bíráskodás 1949 és 1989 között 1949 és 1957 között a közigazgatási bíráskodás kontinuitása mindössze néhány területen maradhatott fenn. Így például a közadók jogalapjával és összegszerûségével, illetve bizonyos illetményekkel kapcsolatos jogviták esetében a Pénzügyminisztériumon belül szervezett pénz- és illetményügyi döntõbizottságok jártak el. Néhány esetben ugyan megengedték a jogszabályok a közigazgatási határozatok polgári bíróság 45 KISS DAISY: A közigazgatási perek. In NÉMETH JÁNOS (szerk.): A polgári perrendtartás magyarázata. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, KENGYEL MIKLÓS: Magyar polgári eljárásjog. Budapest: Osiris Kiadó, Uo.

11 A magyar közigazgatási bíráskodás története 171 elõtti megtámadását, de az 1950-es években az állami és a politikai hatalomnak olyan koncentrációja következett be, amely gyakorlatilag lehetetlenné tette a végrehajtó szervek tevékenysége feletti bírói kontrollt. 48 Az államigazgatási határozatokkal szembeni bírósági jogorvoslat kérdése ben, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény (Áe.) megalkotásával kapcsolatosan került újra napirendre. Az Áe. ebben a körben két szempontból hozott lényeges változást: ekkor adott a törvény elõször határozott lehetõséget a bírósági jogorvoslatra olyan államigazgatási határozattal szemben, amely államigazgatási jogviszonyt hoz létre, és meghatározta felülvizsgálható államigazgatási határozatok legfontosabb eseteit. 49 A jogalkotó folyamatosan bõvítette a taxatíve meghatározott, rendes bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatok körét, majd 1973-tól az Áe. vonatkozó szabályainak hatályon kívül helyezése mellett a Pp. III. Novellájával a Pp-be egy új fejezetet iktatott be, ami a XX. fejezetszám alatt Az államigazgatási határozat megtámadása iránti perek címet kapta. E körben lényeges eltérést jelentett a perek általános szabályaitól az a lehetõség, amely szerint a bíróság a mind ténybelileg, mind jogilag egyszerû megítélésû jogvitákat ezáltal egyesbíróként tárgyaláson kívül bírálhatta el. 50 Az államigazgatási eljárást korszerûsítõ évi I. törvény nem hozott lényeges változást a bírósági felülvizsgálat tekintetében: az ügyfél akkor kérhette a másodfokon eljárt közigazgatási szerv határozatának a bíróság általi felülvizsgálatát, ha a határozat az alapvetõ személyi és vagyoni jogait, illetve kötelezettségeit érintette [Áe. 72. (1) bekezdés]. Ám azt, hogy mi minõsült alapvetõ jognak vagy kötelezettségnek, a jogalkotó határozta meg, miután a 63/1981. (XII.5.) MT rendeletben tételesen felsorolta a bíróság által felülvizsgálható határozatokat: a 23 ügycsoportból azonban hiányoztak az alapvetõ emberi jogok gyakorlásával kapcsolatban hozott hatósági határozatok. 51 IX. A politikai rendszerváltás idején felmerülõ kérdések a közigazgatási bíráskodásról Az Alkotmány október 18-i, az évi XXXI. törvénnyel történõ módosítása többek között megteremtette a közigazgatási bíráskodás alkotmányos alapját. Nevezetesen az Alkotmány 50. (2) bekezdése szerint a bíróság ellenõrzi a közigazgatási határozatok törvényességét, az Alkotmány 57. (5) bekezdése pedig kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet olyan bírói, államigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti. Az Alkotmány 70/K. -a pedig úgy rendelkezik, hogy az alapvetõ jo- 48 KENGYEL i. m KISS i. m GÁSPÁRDY WOPERA KORMOS CSERBA NAGY HARSÁGI i. m KENGYEL i. m. 425.

12 172 HORVÁTH E. ÍRISZ gok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá kötelességek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság elõtt érvényesíthetõk. A módosított Alkotmány rendelkezéseivel így ellentétben állt, hogy rendelet sorolta fel a bíróság által felülvizsgálható határozatok körét. Ennek nyomán az Alkotmánybíróság december 11-én kelt 32/1990. (XII.22) AB határozatában úgy rendelkezett, hogy ezt az alkotmányellenességet csak egy olyan új törvény megalkotásával lehet megszüntetni, ami az Alkotmány 50. (2) bekezdésével összhangban áll. Az Alkotmánybíróság az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról szóló jogszabályi rendelkezéseket tehát az Áe. 72. (1) bekezdését és a 63/1981. (XII.5.) MT rendeletet március 31-i hatállyal megsemmisítette, és egyidejûleg felhívta a Kormányt, hogy január 31-ig terjesszen az Országgyûlés elé egy olyan törvényjavaslatot, amely a közigazgatási határozatok törvényességének bírósági ellenõrzését az Alkotmánynak megfelelõen szabályozza. 52 Ilyen elõzmények után született meg az évi XXVI. törvény a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztésérõl, amely tartalmát tekintve nem egy önálló jogszabály, hanem három törvénynek (Bsz., Áe., Pp.) az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban történt módosítása. 53 Ezen törvény hatályba lépéséig, azaz július 27-ig az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kérdésében az Alkotmány rendelkezései szerint kellett eljárni: ez azt jelentette, hogy a bírói felülvizsgálatnak nem volt korlátja. 54 Az évi XXVI. törvény csaknem kimerítõen szabályozta a közigazgatási pereket: meghatározásra került a Pp-ben a felülvizsgálható határozatok köre, illetve magának az eljárásnak a részletes szabályai, az Áe-ben pedig rögzítésre kerültek az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatához szükséges konjunktív feltételek. Ezek: az ügyfél, illetve a törvényes érdekében sérelmet szenvedett fél megítélése szerint a határozat jogszabálysértõ és erre az ügyfél hivatkozik az ügy érdemében döntött a hatóság az ügyfél, illetve a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél az államigazgatási eljárásban a fellebbezés jogát kimerítette vagy a fellebbezés eleve kizárt a felülvizsgálati kérelmet a határozat közlésétõl számított harminc napon belül elõterjesztették a felülvizsgálni kért államigazgatási határozat nem szerepel a bírósági felülvizsgálatból kizárt ügytípusok között A fenti törvénynek köszönhetõen az elmúlt csaknem másfél évtizedben általánossá vált Magyarországon a bírósági határozatok felülvizsgálata. X. A közigazgatási hatósági eljárás új szabályai 1991-tõl kezdõdõen természetesen a Pp. és az Áe. is több módosításon átesett, ám ezen módosítások lényeges mértékben nem változtattak a közigazgatási bíráskodás szabályain. 52 KISS i. m KENGYEL i. m KISS i. m

13 A magyar közigazgatási bíráskodás története decemberében az országgyûlés elfogadta a évi CXL. törvényt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.): ezen jogszabály az Áe. helyébe lépett és alapvetõen új irányt szabott a közigazgatási eljárásoknak. A Ket. legtöbb rendelkezése így a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályai is november 1-én lépett hatályba. A Ket. számos ponton megváltoztatta az Áe-nek a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályait: önálló fellebbezési jogot biztosít az eljárást felfüggesztõ, valamint megszüntetõ végzések, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, az eljárási bírságot kiszabó végzés, illetõleg az eljárási költség viselésének kérdésében hozott végzés esetén szélesebb körben zárja ki a fellebbezési jogot, mint ahogyan az korábban szabályozva volt 55 közvetlen jogot biztosít a felülvizsgálatra az eljárás egyéb résztvevõje számára a reá vonatkozó rendelkezés, illetve a reá vonatkozó elsõfokú végzéssel szemben megengedi a végzések esetében, hogy törvény lehetõvé tegye az azok elleni felülvizsgálati kérelem nemperes eljárásban történõ elintézését megszünteti a keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a végrehajtásra, azonban a végrehajtás felfüggesztése kérhetõ a keresetlevélben pontosítja az ügyészi óvás korábbi szabályait és eljárási határidõket jelöl meg e vonatkozásban Természetesen ezen új szabályok megkövetelték a Pp. rendelkezéseinek a módosítását is: ezzel sem maradt adós a jogalkotó, hiszen a Ket a rögzíti a polgári perjogi kódexünkben eszközölendõ módosításokat: a korábbi államigazgatási jelzõket a közigazgatási jelzõvel cseréli fel a keresetlevelet csak az elsõ fokú határozatot meghozó szervhez lehet benyújtani és az egyes fórumok közötti felterjesztések vonatkozásában igen aprólékosan kidolgozott eljárási határidõket jelöl meg Láthatjuk tehát, hogy a Ket. komoly újításokat hozott Hazánk közigazgatásának, s így a közigazgatási bíráskodásnak történetében is. Mikor ez az értekezés íródik a Ket. még a kezdeti gyermekbetegségek korában van, így nehéz egyelõre megjósolni, hogy mennyire lesznek hatékonyak, illetve napjaink elvárásainak megfelelõek az eszközölt módosítások. 55 Ket Nincs helye fellebbezésnek a) ha az ügyben törvény az elsõfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetõvé, b) az ügyfelek részérõl, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen, c) hat. kív. d) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen.

14

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között

A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között A pénzügyi közigazgatás szervezete Magyarországon 1849 és 1883 között Stipta István * magyar pénzügyigazgatás az 1880-as évek elején heves bírálatok kereszttüzébe került. A szakértő kortársak, a kormánypárti

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Profectus in litteris II.

Profectus in litteris II. 1 Profectus in litteris II. PROFECTUS IN LITTERIS II. Előadások a 7. debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián 2010. május 21. Szerkesztette P. Szabó Béla, Szemesi Sándor 4 Debreceni

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Dr. Kormos Erzsébet. Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban. PhD értekezés. Miskolc, 2002.

Dr. Kormos Erzsébet. Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban. PhD értekezés. Miskolc, 2002. A doktori program címe: A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra A doktori alprogram címe: Az összhang megteremtése a magyar

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Bel- és igazságügyi ágazat MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET Bel- és igazságügyi ágazat Magyar Közigazgatási Intézet Budapest, 2002. április 2 Belügyi ágazat Szerző 2. és 4. fejezet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek II. modul: Jogalkotási és jogalkalmazási ismeretek Jegyzet Budapest, 2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános

Részletesebben

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

3/2004. (II. 17.) AB határozat 1 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Országgyűlés címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. T.: 441-4000 E-mail: www.mkogy.hu A legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam

Részletesebben

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK)

A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA. CHRISTIÁN LÁSZLÓ egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/1. 175 192. A BIZONYTALAN ALAPRA ÉPÜLÕ HÁZ, AVAGY A RENDÉSZET FOGALMAINAK TISZTÁZÁSA egyetemi tanársegéd (PPKE JÁK) Szamel Lajos 1990-ben a rendészettel foglalkozó mûvében

Részletesebben

A beismerő vallomás szerepének változása

A beismerő vallomás szerepének változása Czédli-Deák Andrea bírósági titkár, IX. évfolyam Vol. IX Szegedi Járásbíróság 2015/1. szám No. 1/2015 Tanulmány Article www.dieip.hu I. A beismerésen alapuló bizonyítás a kontinentális jogrendszerben Európában

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről

Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről Szerző: Dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi pesti központi kerületi bírósági bíró Budapest 2013. november I. Bevezető A XXI. század igazságszolgáltatásának egyik legnagyobb

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Általános közigazgatási ismeretek I. modul: Központi állami szervek rendszere Jegyzet Budapest, 2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Általános közigazgatási

Részletesebben

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István

A jogorvoslathoz való jog. tükrében. tanulmányok. Turkovics István zásáról a jogalkalmazó közigazgatási hatóságok dönthetnek. Továbbá, ezek a döntések csak jogszerűségük miatt lehetnek érvényesek. Ha jogszerűtlenek lennének, azokról a jog alapján bíróság dönthet. A közigazgatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

Pataki János István 1. Gondolatok a bírósági végrehajtás rendszeréről

Pataki János István 1. Gondolatok a bírósági végrehajtás rendszeréről Pataki János István 1 Gondolatok a bírósági végrehajtás rendszeréről A végrehajtás intézménye régi múltra tekint vissza. Tágan értelmezve a társadalom kialakulása, a tulajdon, a magántulajdon megjelenése

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi* Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről

Dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi* Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről I. Bevezető Dr. Molnárné dr. Mészáros Noémi* Gondolatok a tárgyalás mellőzéséről A XXI. század igazságszolgáltatásának egyik legnagyobb problémája az eljárások ésszerűtlen elhúzódása. A növekvő pertartamok

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN. SZABÓ ISTVÁN egyetemi docens (PPKE JÁK)

A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN. SZABÓ ISTVÁN egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 77 94. A TAGÁLLAMOK ÁLLAMSZERVEZETE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁNI AUSZTRIÁBAN egyetemi docens (PPKE JÁK) I. Prológus Az Osztrák Császárság 1918-as felbomlása jelentõsen

Részletesebben