MAGYARORSZÁG SZERBIA IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG SZERBIA IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program"

Átírás

1

2 ИПА програм прекограничне сарадње МАЂАРСКА СРБИЈА Назив пројекта: Ride across Europe Construction of bicycle lead up roads for better physical connections in the Hungarian Serbian border region Вожња широм Европе Изградња приступних бициклистичких стаза за бољу физичку повезаност у мађарско српском пограничном региону Акроним пројекта: HUSERIDE Регистарски број: HUSRB/1203/111/261 Трајање пројекта: Пројекат се реализује из средстава Европске уније намењених за ИПА пројекте. Уговор је закључен између Управног органа ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска Србија (Prime Minister s Office - Managing Authority) и ЈКП ПУТ - а MAGYARORSZÁG SZERBIA IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program A projekt elnevezése: Ride across Europe Construction of bicycle lead up roads for better physical connections in the Hungarian Serbian border region Kerékpárút Európán át Kerékpárútvonalak építése a Magyarország és Szerbia közötti határ menti összeköttetések javítása érdekében A projekt elnevezésének rövidítése: HUSERIDE Azonosító szám: HUS- RB/1203/111/261 Hungarian Serbian IPA Cross-Border Co-operation Programme Name of the project: Ride across Europe Construction of bicycle lead up roads for better physical connections in the Hungarian Serbian border region Project acronym: HUSERIDE Reference number: HUS- RB/1203/111/261 Duration of the project: 15th March th June 2014 The project is implemented from EU IPA funds. The subsidy contract is signed between the Managing Authority of HU-SRB IPA CBC Programme (Prime Minister s Office - Managing Authority) and PUC PUT from Novi Sad acting as Lead beneficiary. Partners on the project: 1. Lead beneficiary Public Utility Company City Roads, 150/A, Ru

3 Нови Сад као водећег корисника ( Lead Beneficiary). Учесници на пројекту: 1. Водећи корисник - ЈКП Пут, Руменачка 150/а, Нови Сад, Србија 2. Пројект партнер 1 - Mórahalom Városi Önkormányzat, (Општина Морохалом), Szentháromság tér 1, 6782 Mórahalom, Мађарска 3. Пројект партнер 2 - ЈП Завод за изградњу града, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, Србија Укупна вредност пројекта је ,40, а од тога 85 % вредности тј ,64 рефундира се из средстава ИПА фонда. Изградња бициклистичких стаза у оквиру ИПА пројекта HUSERIDE створиће боље везе са аутопутевима и другим главним саобраћајницама и тако омогућити проширење сарадње у будућности и стварање чвршће везе између двеју суседних земаља. Изазови овог пројекта су следећи: - већа мобилност локалне радне снаге - подстицај туризму као развојном сектору локалне економије - обезбеђивање сигурних, модерних и приступачних путева становницима региона за њихова путовања бициклом ради посла или у слободно време Општи циљ пројекта је допринос A projekt időtartama: A projekt partnerek: 1. Főkedvezményezett JKP PUT, Rumenačka 150/а, Újvidék, Szerbia 2. 1-es projekt partner Mórahalom Városi Önkormányzat, Szentháromság tér 1, 6782 Mórahalom, Magyarország 3. 2-es projekt partner JP Zavod za izgradnju grada (Városépítési Hivatal), Stevana Branovačkog 3, Újvidék, Szerbia A projekt teljes költségvetése ,40, ebből 85%, azaz ,64 az IPA alap által támogatott. Kerékpárutak építése a HUSERIDE IPA projekt keretein belül jobb összeköttetést biztosít az autóutak és egyéb főbb útvonalak között, és így a jövőben lehetőség nyílik a kapcsolatok megerősítésére a két szomszédos ország között. A jelen projekt kihívásai a következők: menacka street, Novi Sad, Serbia 2. Project partner 1 Local Government of Morahalom, Szentháromság tér 1, 6782 Mórahalom, Hungary 3. Project partner 2 - Public enterprise for City Construction and Development, Novi Sad st. Stevana Branovackog 3, Serbia The overall budget of the project is ,40, of which 85% ,64 is an EU IPA fund contribution. The construction of bicycle roads within the HUSERIDE IPA project, will create better links with motorways and other major roads, allowing the expansion of cooperation in the future, and create stronger ties between the two neighboring countries. The challenges this project faces with follows: - Increase in mobility of local labor - Boost of tourism sector as well as the development of local economy 3

4 4

5 повезивању суседних земаља кроз изградњу бициклистичких стаза и њихово прикључење на трансрегионалну мрежу бициклистичких стаза ЕУРОВЕЛО 6, односно њихову бољу повезаност са регионалним путевима и аутопутем Е75. Пројекат, такође, омогућава бољу сарадњу локалних регионалних и националних власти, односно побољшање међусуседских односа. - a helyi munkaerő mobilitásának növekedése - a turizmus, mint a helyi gazdaság részének fejlesztése - biztonságos, korszerű és elérhető utak biztosítása a régió lakosainak számára a kerékpárutakon azoknak akik kerékpárral járnak dolgozni vagy rekreálnak A projekt fő célja a szomsédos országok jobb összeköttetése, kerékpárutak kiépítése által, illetve a kerékpárutak csatlakozása az EUROVELO 6 transzregionális kerékpárút hálózathoz, és a regionális utak összeköttetésének javítása az E75-ös autópályával. A projekt többek között hozzájárul a helyi, regionális és országos hatóságok együttműködéséhez és ezáltal serkenti a szomszédos kapcsolatokat. - Provision of safe, modern and accessible routes for people of the region to their journeys by bicycle for business or leisure Overall objective of the project is a contribution to better connectivity of neighboring countries through construction of bicycle roads, their connection with the trans-regional bicycle road network the EUROVELO, and their better connectivity with regional roads and E75 highway. The project will also enable better cooperation of local, regional and national authorities, and improvement of good neighboring relationships

6 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД БЕГЕЧ Овим пројектом обрађена је планирана изградња нових бициклистичких стаза дуж насипа на Дунаву од Новог Сада до Бегеча, односно наставак до сада изграђене бициклистичке трасе на Сунчаном Кеју у Новом Саду. Тренутно, становници околних насељених места - Бегеча, Футога и Ветерника, када долазе до Новог Сада бициклом користе трасу дуж државног пута I реда (I Б 12 Бачка Паланка Нови Сад), на коме је евидентно велико саобраћајно оптерећење, са високим уделом тешких теретних возила и аутобуса, што представља потенцијални безбедоносни проблем за бициклисте. Планираном изградњом ове алтернативне бициклистичке стазе дуж насипа поред Дунава, која ће, у складу са планском просторном документацијом, бити део трасе ЕУ- РОВЕЛО 6 европске бициклистичке мреже ( почиње у Нанту у Француској, а завршава се у Констанци у Румунији) побољшаће се квалитет живота становника у поменутим ÚJVIDÉK BEGECS KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT FŐTERVE A főterv magába foglalja további kerékpárutak kiépítését a Duna-menti töltés mentén Újvidéktől Begecsig, illetve folytatólagosan a Sunčani kej utcáig Újvidéken, a meglévő kerékpárútig. A környező települések lakosai Begecs, Futog és Hadikliget, Újvidék felé az I-es osztályú állami utat használják kerékpár forgalom céljából (I B 12 Palánka Újvidék), mely egy nagyforgalmú túlterhelt út, tehergépjármű forgalommal és autóbuszokkal, ami balesetveszélyes a kerékpárosok számára. A tervezett kerékpárút építése a Dunamenti töltés mentén, ami összgangban áll a területi terv dokumentumaival is, az EUROVELO 6 európai kerékpárút hálózat része lesz (ami a franciaországi Nantes-től a romániai Costantáig terül), javítja az ittélők életminőségét, népszerűsíti a kerékpározást ami gyors, elérhető és egyszerű módja a városi közlekedésnek. MAIN DESIGN FOR THE BICYCLE PATH NOVI SAD-BEGEČ This project elaborate the construction of new bike paths along the embankment of the Danube from Novi Sad to Begeč, and that is the continuation of the existing cycling path on the Suncani Kej in Novi Sad. Currently, residents of nearby settlements - Begeč, Futog and Veternik, are using the route along the national road of first order (I B 12 Backa Palanka - Novi Sad) when coming on bicycles to Novi Sad, where is a big traffic load, with a high proportion of heavy trucks and buses, which is a potential security issue for bicyclists. By developing of this alternative bicycle route along the Danube embankment, which will according to the spatial planning documents, be part of the route EUROVELO 6 European bicycling network (starting in Nantes, France, and finishing in Constanta, Romania) it will improve the quality of life of residents in a fore mentioned suburbs, and promote bicycling as a fast, effective and convenient way to reach the city

7 приградским насељима, и промовисати вожња бициклом као брз, доступан и једноставан начин да се дође до града. Општи подаци: - дужина трасе 24 км - протеже се од Сунчаног кеја до границе урбаног подручја Новог Сада у Бегечу - бициклистичка стаза се простире дуж насипа поред Дунава - намењена је двосмерном саобраћају - траса садржи сву неопходну вертикалну и хоризонталну сигнализацију и опрему - нарочита пажња обраћа се на укрштање бициклистичке стазе са осталим путевима истог или вишег приоритета Általános tudnivalók: - az útvonal hossza 24 km - a Sunčani kej-től húzódik Újvidék begecsi városi határáig - a kerékpárút a Duna menti töltés mentén húzódik - kétirányú a forgalma - az útvonal rendelkezik minden szükséges vertikális és horizontális jelzéssel és felszereléssel - külön tekintettel a kerékpárút kereszteződésére hasonló és nagyobb prioritású útvonalakkal General information: - Length of the route 24 km - Extends from the Suncani Kej to the border of urban area of Novi Sad in Begeč - Bicycle trail extends along the Danube embankment - Is designed for two-way traffic - The route includes all necessary vertical and horizontal signalization and equipment - Special attention is paid to the intersections of cycling routes to other roads of the same or higher priority 7

8 СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ БИЦИ- КЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВИ САД БЕОЧИН Основни задатак Студије изводљивости је избор коридора бициклистичке стазе на деоници од Новог Сада до Беочина који ће пружити оптимално решење за будуће пројекте са аспекта економичности, функционалности, технолошких и техничких услова. Предмет анализа извршених у Студији су просторне могућности изградње бициклистичке стазе, уз вредновање различитих варијанти на основу претходно дефинисаних критеријума. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY AZ ÚJVIDÉK BELCSÉNY KERÉKPÁRÚTRÓL A megvalósíthatósági tanulmány alapvető feladata a kerékpárút korridorjának megválasztása volt Újvidéktől Belcsényig, szemelőtt tartva a jövendőbeli projektek optimális megoldásait gazdaságosság, funkcionalitás, technológiai és technikai feltételek szempontjából. A tanulmány során elvégzett elemzések a kerékpárút kiépítésének térbeli lehetőségeit taglalták a különböző változatok osztályozásával az előre meghatározott kritériumok alapján. FEASIBILITY STUDY OF BICYCLE PATH NOVI SAD - BEOČIN The main task of the feasibility study is to choose a corridor of bike path on the road from Novi Sad to Beočin that will provide optimum solution for future projects in terms of cost, functionality, technological and technical conditions. The subject of analysis in the study are tract possibilities of building a bike path, while evaluating different variants based on pre-defined criteria. The study deals with the possibility of extending the city s bicycle lanes, or improving the quality of life in the suburban areas of Petrovaradin, Sremska Kamenica, Ledinci, Rakovca and Beocin. HUSERIDE Feasibility study of bicycle path Novi Sad-Beočin 8

9 Студија обрађује могућности проширења градских бициклистичких стаза, односно побољшање квалитета живота становника приградских насеља Петроварадина, Сремске Каменице, Лединаца, Раковца и Беочина. Активности на изради Студије изводљивости су: - оцена најадекватнијег решења за које ће се обавити анализа и процена - анализа и прогноза саобраћајних потреба - процена трошкова изградње и одржавања бициклистичких стаза - процена трошкова за кориснике - cost - benefit aнализа - прорачун стандардних економских показатеља Резултати ових анализа, процена и обрачуна и предложена техничка решења дају следеће податке : - очекивани обим саобраћаја - анализу социјалних и просторних утицаја предложеног решења на животну средину - друштвене и еколошке ефекте - економске показатеље. На основу добијених резултата утврђена је и предложена траса која представља оптималну комбинацију алтернатива најбољих решења по потезима приказану на приложеној мапи. A tanulmány a városi kerékpárutak bővítésének lehetőségét dolgozza fel, illetve a külvárosi lakosság életminőségék feljavítását Péterváradon (Petrovaradin), Kamancon (Sremska Kamenica), Óledincén (Ledince), Dombón (Rakovac) és Belcsény (Beočin) területén. A megvalósíthatósági tanulmány során elvégzett tevékenységek: - a legmegfelelőbb megoldások osztályozása, melyek az elemzés és az értékelés tárgyai lesznek - a forgalmi igények elemzése és előrejelzése - az építkezési munkálatok és a kerékpárutak karbantartásának költségeinek felbecsülése - a felhasználók költségeinek felbecsülése - cost - benefit elemzés - az általános gazdasági mutatók szerinti költségek Az elemzések eredményei, a felbecsülés és számítás, illetve a a javasolt műszaki megoldások a következő adatokat nyújtották: - a forgalom várható nagysága - a javasolt megoldások társadalmi és térbeli hatásai a környezetre - társadalmi és gazdasági hatások - gazdasági mutatók. A kapott eredmények alapján egy útvonal javaslat született, mely felöleli a fázisonkénti legjobb megoldások optimális kombinációját mint az a csatolt térképen látható. Activities of the Feasibility Study are: - Marking the most appropriate solutions on which analysis and evaluation will be performed - Analysis and forecast of transportation needs - Estimation of costs of construction and maintenance of bicycle paths - Estimation of costs for customers - Cost - benefit analysis - Calculation of standard economic indicators The results of the analysis, evaluation and calculation and proposed technical solutions provide the following information: - The expected volume of traffic - Analysis of social and spatial impacts of the proposed solutions on the environment - Social and environmental effects - Economic indicators. Based on the obtained results, the proposed route is defined, which is the optimal combination of the best alternative solutions - shown on the attached map

10 10

11 11

12 12

13 РЕГИСТАР БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА У НОВОМ САДУ ГИС КАТАСТАР Циљ овог дела HUSERIDE пројекта је развој званичног регистра бициклистичких стаза у Новом Саду, што чини укупну дужину од око 85км постојеће бициклистичке путне мреже. Регистар садржи топографске мапе сачињене у државном координатном систему, а прати их база података са следећим информацијама: - почетна и завршна тачка сваке појединачне бициклистичке стазе - дужина сваке појединачне бициклистичке стазе - стање коловоза на свакој бициклистичкој стази - стање и врста ивичњака дуж стаза Регистар даје релевантне податке о стању бициклистичких стаза у Новом Саду, тако да ће заинтересовани корисници мапе моћи да користе за научна истраживања, урбанистичко планирање, инжењеринг, управљање, транспорт, логистику... Локалној самоуправи, ГИС катастар ће бити од користи приликом доношења одлука: - око изградње нових бициклистичких стаза - санације постојећих бициклистичких стаза - организације паркиралишта за бицикле - повећања сигурности на местима укрштања бициклистичких стаза и главних путева. AZ ÚJVIDÉKI KERÉKPÁRUTAK NYILVÁNTARTÁSA GIS TELEKKÖNYV A HUSERIDE pojekt egyik célja egy az újvidéki kerékpárutakat tartalmazó hivatalos nyilvántartó fejlesztése, ami összesen körülbelül 85 km kerékpárút hálózatot ölel fel. A nyilvántartó állami koordinációs rendszerben kifejlesztett topográfiai térképeket tartalmaz, illetve a következő tartalmú adatbázisokat foglalja magába: - minden egyes kerékpárút kiindulóés végpontja - az egyes kerékpárutak hosszúsága - minegyik kerékpárút útjának állapota - a kerékpárutak menti járdaszegélyek állapota és típusa A nyilvántartó adatokat tartalmaz az újvidéki kerékpárutak állapotáról, így az érdekelt felhasználók a térképeket még tudományos munkára is használhatják, illetve várostervezésre, mérnöki munkára, kezelésre, transzport és logisztika céljából Döntéshozatal kapcsán a helyi önkormányzatot a következő esetekben fogja szolgálni a GIS telekkönyv: - új kerékpárutak kiépítése - meglévő kerépkárutak helyreállítása - kerékpár-parkolók megszervezése - a kerékpárutak és főutak kereszteződéseinek biztonságosságának növelése. REGISTRY OF BICYCLE ROADS IN NOVI SAD GIS REGISTRY The aim of this part of HUSERIDE project is to develop an official register of bicycle paths in Novi Sad, for a total length of about 85 km of the existing bike paths. The registry contains topographic maps, made in a state coordinate system, which is backed-up by the database with the following information: - Start and end point of each bicycle path - The length of each bicycle path - Pavement condition on each bicycle path - The condition and type of curbs along the path The register gives relevant information about the condition of bicycling routes in Novi Sad, so the interested users will be able to use the maps for scientific research, spatial planning, engineering, management, transportation, logistics. To the Local Government, GIS cadaster will be useful in making decisions on: - The construction of new bike paths - Rehabilitation of existing bike paths - Organization of parking for bicycles - Increase of safety at intersections of bike paths and main roads

14 СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЦИКЛОТУРИЗМА У HOMOKHÁTSÁG РЕГИЈИ Билингвална студија оправданости показује природне и туристичке потенцијале микрорегиона Homokhátság и околних регија повезујући постојећу и будућу мрежу бициклистичких стаза. Студијом су предвиђени пројектни планови за будућа улагања у складу са буџетом локалне самоуправе. Студију је израдио Fatimex Technologies d.o.o., Óbuda Gate Irodaház, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A KERÉKPÁROS TURIZMUSRÓL A HOMOKHÁTSÁGI RÉGIÓBAN Kétnyelvű megvalósíthatósági tanulmány készült a Homokhátság és a környékbeli természeti és idegenforgalmi lehetőségekről, melyek összeköttetésben állnak a kerékpárutak hálózatával. A tanulmány kitér a jövendőbeli beruházások témakörére is, projekt tervezetekkel a helyi önkormányzat költségvetésével összhangban. A tanulmányt a Fatimex Technologies Kft., Óbuda Gate Irodaház, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja készítette el. FEASIBILITY STUDY ON BICYCLE TOURISM IN HOMOKHÁTSÁG REGION Bilingual feasibility study shows the natural and tourism potentials of Homokhátság micro region as well as of the surrounding region by linking existing and future bicycle path networks. The study contains project plans for future investments in accordance with the budget of the local government. The study was conducted by Fatimex Technologies Ltd., Óbuda Gate Irodaház, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja

15 15

16 Google мапе Вожња преко Röszkei út и III. körzet 4,4 км 4 мин Слике DigitalGlobe, Google, Подаци мапе Google 500 м 1/

17 ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У МОРАХАЛОМУ Предвиђена бициклистичка стаза лоцирана је на Јавном путу број 5512 између Морахалома и Роске. Радовима је обухваћен део трасе између стационаже км (школа Nagyszéksós) и км (прилазна саобраћајница аутопуту М5). Бициклистичка стаза изграђена је са леве стране попречног профила пута у дужини 4,34 км, а ширина је 2,25 м, што одговара двосмерном бициклистичком саобраћају. Приликом изградње извршени су ископи земљаних материјала у количини 2, м³. Завршни слој стазе је од асфалт бетона, тип AC11, дебљине 3 цм. Поред изградње стазе, радовима је обухваћено и комунално уређење околног простора са одводњавањем и озелењавањем. Извођач радова је STRABAG Általános Építőipari Ltd. Стаза је опремљена са јавним осветљењем постављањем шест светиљки са соларним ћелијама. Ова стаза биће повезана са Европском бициклистичком мрежом Еуровело, и тиме допринети већој мобилности становништва пограничне регије. KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE MÓRAHALMON A tervek szerint Mórahalom és Röszke között elhelyezkedő 5512-es út mentén kerékpárút épült. A munkálatok felölelik a km (Nagyszéksósi Iskola) és a km (az M5-ös autópálya bekötőútja) szelvények közötti útvonalat. A bal oldalon a kerékpárút 4,34 km hosszúságban és 2,25 m szélességben épült meg, ami eleget tesz a kétirányú kerékpár forgalom igényeinek. A munkálatok során 2, m³ földanyagot ástak ki. Az út felső rétege aszfaltbeton, AC11 típusú, vastagsága 3 cm. A munkálatok az építkezés mellett magába foglalták a kommunális munkálatokat is, vízelvezetést és a parkosítást. A kivitelező a STRABAG Általános Építőipari Kft. volt. A kerékpárút közvilágítással ellátott, hat napelemes lámpa elhelyezésével. Ez a kerékpárút csatlakozni fog az EUROVELO európai kerékpárút hálózathoz, és ezáltal a határmenti régió lakosai mobilabbak lesznek. CONSTRUCTION OF BICYCLE ROAD IN MORAHALOM The planned bicycle path is located on a public road number 5512 between Mórahalom and Röszke. The part of the route between chainage km (Nagyszéksós school) and km (access road to M5 highway) is covered by works. Bike path is built on the left side of the cross-section of the road, in a length of 4.34 km, and a 2,25m width, which corresponds to a two-way bicycle traffic. During the building, excavation of earth materials were carried out in an amount of 2, m³. The final layer of the track is made of 3 cm thick asphalt concrete, type AC11. In addition to the construction of the track, the works included regulation of communal structure of the surrounding area with drainage and greening. The contractor was STRABAG Általános Építőipari Ltd. The track is equipped with public lighting, by placing of six lamps with solar cells. This track will be connected to Eurovelo a European cycling network, and thereby contribute to greater mobility of the border region population

18 ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ТЕМЕРИНСКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ Предвиђена бициклистичка стаза изграђена је на делу Темеринског пута у Новом Саду од раскрснице са улицом Приморском до прилазне саобраћајнице аутопуту Е- 75. Бициклистичка стаза изграђена је са десне стране уличног профила, у дужини ~ 2,00км, а ширина стазе је 2,00 м, што одговара двосмерном бициклистичком саобраћају. Извођач радова био је доо ПУТИН- ВЕСТ из Сремске Каменице а радови су изведени у планираном року од 60 дана. Како је Темерински пут примарна градска саобраћајница са великом фреквенцијом саобраћаја недостатак бициклистичке стазе у многоме је угрожавао безбедност учесника у саобраћају. Завршетком овог дела стазе постигли су се планирани циљеви обезбеђења веће безбедности и сигурности свих учесника у саобраћају, побољшање путне инфраструктуре у овом делу града. KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ÚJVIDÉKEN A TEMERINI ÚT MENTÉN A tervek szerint kerékpárút épült a Temerini út mentén Újvidéken a Primorska út kereszteződésétől az E-75- ös autóút bekötőjéig. A kerékpárút a jobb oldalon épült meg, ~ 2,00 km hosszúságban, az út szélessége 2,00 m, ami eleget tesz a kétirányú kerékpárforgalom igényeinek. A munkálatok kivitelezője a kamanci (Sremska Kamenica) PUTINVEST Kft. volt, a munkálatokat a terveknek megfelelően 60 nap alatt fejezték be. Mivel a Temerini út elsőrangú városi út nagy a forgalma, és a kerékpárút hiánya sokaknak veszélyztette a biztonságos közlekedést. A kerékpárút ezen részének befejezésével a tervezett célok teljesültek, a közlekedés biztonság növekedett a közlekedés résztvevőinek számára, javult a közúti infrastruktúra a városnak ebben a részében. CONSTRUCTION OF BICYCLE PATH IN NOVI SAD, ON TEMERINSKI ROAD The planned bicycle path was built on part of Temerinska road in Novi Sad from the intersection with Primorska street to the access road to E-75 highway, on the right side of the street profile. The length is 2,00 km, and the width is 2,00m, which corresponds to the two-way bicycle traffic. The contractor was PUTINVEST Ltd. from Sremska Kamenica and the works were carried out within the planned period of 60 days. Lack of bicycle trails have greatly endangered the safety of road users, since Temerin road is the primary urban road with high traffic. By completing this part of the track, the intended purpose, the provision of better safety and security for all road users, as well as the improvement of road infrastructure in this part of town has been met

19 Google мапе Приморска, Нови Сад Темерински пут, Нови Сад Изаберите одредиште или кликните на мапу... Слике DigitalGlobe 200 м 1/

20 УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА HUSERIDE СУ: ГРАД НОВИ САД - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ СРЕДСТАВА ЕУ OДЕЉЕЊE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРВОСТЕПЕНЕ КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ ИПА КОМПОНЕНТЕ ПРЕКОГРАНИЧНА И ТРАНСНАЦИОНАЛНА САРАДЊА INTER CONSULTING ДОО ул. Матије Гупца бр. 14, Суботица VIA INŽENJERING ДОО НОВИ САД ул. Цара Уроша бр. 3 Нови Сад ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ АД Булевар краља Петра I бр. 17 НОВИ САД PANPRO TEAM ДОО ул. Генерала Рајевског бр. 1 Београд AB & CO GEOSYSTEMS ДОО ул. Васе Стајића бр. 20ц Нови Сад STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPITÖ Ltd Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület H-1117 Budapest FATIMEX TECHNOLOGIES Ltd, Óbuda Gate Irodaház, 1023 Budapest Árpád fejedelem útja ECON GLOBAL INNOVACIOS Ltd KRISZTIN INVESTOR BAU Ltd 6782 Mórahalom, Erkel Ferenc utca 9 HOMOKKERT KISTÉRSÉGI INTEGRÁCIÓS NONPROFIT KÖZHASZNÚ Ltd ПУТ-ИНВЕСТ ДОО Фрушкогорски пут бб Сремска Каменица ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ СУБОТИЦА ДОО Трг цара Јована Ненада 15 Суботица GRAPHIT PLUS ДОО ул. Здравка Ердевика 23 Нови Сад ПРИЗМАНЕТ вл. Габор Прибој ул. Нова 10 Палић AXIOM MGT вл. Csilla Goli ул. Иришког венца бр. 29 Суботица Овај документ је одштампан уз финансијску подршку Европске уније. За садржај овог документа је одговорна искључиво Јавно комунално предузеће ПУТ Нови Сад и садржај овог документа не одражава званично мишљење Европске уније и/или Директората.

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program

Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program Transznacionális együttmőködés és a Balkán a Délkelet-európai Transznacionális Együttmőködési Program SEE Joint Technical Secretariat Közös Szakmai Titkárság Tartalom Bevezetés Transznacionális együttmőködés

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary Szigetszentmiklós Hungary A egy modern disztribúciós központ, melynek több mint 28 000 négyzetméteres területén jelenleg hat, fenntarthatósági szempontoknak megfelelő épület található. A parkban további

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Road traffic-control equipment

Road traffic-control equipment Road traffic-control equipment Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/39149889.aspx External tender id 44515-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Az INNOGROW projekt bemutatása

Az INNOGROW projekt bemutatása Az INNOGROW projekt bemutatása Dancsecs Roland projektmenedzser projektmenedzser roland.dancsecs@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 INNOGROW proposal Regional policies

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV

МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV 1 МОНАТУР MONATUR МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ ПОСЕБНА ИЗДАЊА MONOGRAPHIE XXV МОНАТУР MONATUR 2 3 МОНАТУР MONATUR МОНАТУР MONATUR Манастири средњег века заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA Összefoglalás MIHÁLY LÁSZLÓ MILLER GYÖRGY A fuvarozók szervezik a közúti szállítást, a gépjárművezetők

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development

Table 1 Security, Stability and Support for Reforms The amount in the column Indicative financial allocation of focus area No. 1 Regional development 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Városi hősziget vizsgálatok Budapest térségében az UHI nemzetközi projekt keretében. Dr. Baranka Györgyi

Városi hősziget vizsgálatok Budapest térségében az UHI nemzetközi projekt keretében. Dr. Baranka Györgyi Városi hősziget vizsgálatok Budapest térségében az UHI nemzetközi projekt keretében Dr. Baranka Györgyi Országos Meteorológiai Szolgálat baranka.gy@met.hu Vázlat 1. Az UHI projekt bemutatás 2. A Projekt

Részletesebben

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint

Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Teherviselő faszerkezet csavaros kapcsolatának tervezési tapasztalatai az európai előírások szerint Joó Balázs Designing olted connections according to European standards The suject of the article is the

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 sqm development opportunity near Budapest airport designed for growth Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Egyedi raktármegoldások

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból

Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Helyi gazdaságfejlesztési projektek uniós támogatásból Márton György területfejlesztési szakértő Logframe Tanácsadó Iroda Budapest, 2014.10.16. HGF kezdeményezések támogatási problematikája Komplex, sokrétű

Részletesebben

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere Gál Zoltán 1 Marius Onic 2 1 IT igazgató, Debreceni Egyetem TEK, zgal@unideb.hu 2 IT vezet, Nagyváradi Egyetem, omar@uoradea.ro

Részletesebben

Construction work for school buildings

Construction work for school buildings Construction work for school buildings Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/40955117.aspx External tender id 230087-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben