Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának."

Átírás

1 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! A tervezet előterjesztője

2 2 Melléklet az XX-MIKFO/238/2013. számú tervezethez A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2013. (..) KIM rendelete egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 307. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 11. tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 30. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 12. tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1-10., valamint a 12. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása 1. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Végrehajtási ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. 2. Az R. 8. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

3 3 (6) Munkadíjként az (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót a) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben kivéve a 20/B. -ban foglalt ügyeket, b) az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni, a Vht. 32. (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási ügyben. 3. Az R. a következő 11/B. -sal egészül ki: 11/B. A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjon felül a végrehajtót a hivatali helyiségén kívüli, de a székhelyén tartott helyszíni eljárás lefolytatása esetén kivéve a 20/B. -ban foglalt ügyeket ügyenként 6000 Ft összegű munkadíj illeti meg. 4. Az R. 16. (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárás a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 16. -a alapján folytatódik, a végrehajtót költségátalány ismételten nem illeti meg. 5. (1) Az R. IV. fejezetének AZ ELJÁRÁS KEZDETÉN MEGFIZETENDŐ KÖLTSÉG címe helyébe az A VÉGREHAJTÓI DÍJ ELŐLEGEZÉSE cím lép. (2) Az R. a 17. -t megelőzően kiegészül az Az eljárás kezdetén megfizetendő költség alcímmel. 6. egészül ki: Az R. a 17. -t követően a következő alcímmel, valamint 17/A. és 17/B. -sal Költségelőlegezés az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor 17/A. (1) A várható készkiadások 17. szerinti megfizetését követően további készkiadás előlegezésére az eljárás folyamán annak felmerülésekor akkor kerülhet sor, ha azt a Vht. kifejezetten előírja vagy a nem előlegezett költségek összege az 5000 Ft-ot meghaladja. (2) A költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv elkészítésére és kiadására megfelelően alkalmazni kell a 17. (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

4 4 17/B. Ha a) a végrehajtás érdemi befejezéséig vagy a meghatározott cselekmény foganatosítását követően a végrehajtót megillető díjak, vagy b) lefoglalható vagyontárgy hiányában, illetve értékesítésének sikertelensége miatt szünetelő eljárás során az 1. (2) bekezdés szerint a végrehajtást kérő által előlegezendő költségtérítés és munkadíj összege nem térült meg, az előlegezendő költségnek a 17. és a 17/A. szerint korábban már megfizetett összegeket követően fennmaradt részét az előlegezésre köteles végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére. 7. (1) Az R a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a. (2) Az R a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A lefoglalt és a NET tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan vételárának a végrehajtást kérő részére történő kifizetéséből és a pénzügyi intézmény erre tekintettel történő tartozás elengedéséből eredő követelés csökkenés, valamint a fennmaradó vételár hányad NET tv. 21. (1) bekezdése szerint a végrehajtó részére történő kifizetése e alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel. (5) Ha a behajtott összeg a NET tv. szerinti hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek minősülő adós azon, beköltözhető állapotban értékesített és önkéntesen a vevő birtokába bocsátott ingatlanának árverési, árverésen kívüli eladási vagy átvételi árából származik, amely a Vht (3) bekezdése szerinti lakóingatlannak minősül és kikiáltási ára árverésen kívüli eladása esetén a vételára budapesti és megyei jogú városban fekvő ingatlan esetében a 20 millió Ft-ot, egyéb településen fekvő ingatlan esetében pedig a 15 millió Ft-ot nem haladta meg, az arra az (1) és (2) bekezdés szerint felszámítható jutalék a behajtott összeg 3%-a. 8. Az R a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) A végrehajtás során befolyt összeget a következő sorrendben kell az adott ügyben felmerült végrehajtási költségekre elszámolni: a) költségkedvezmény folytán le nem rótt illeték, b) költségkedvezmény folytán az állam által előlegezett költség, c) rendőri közreműködéssel felmerült költség,

5 5 d) költségelőlegezéssel nem fedezett, végrehajtót megillető készkiadás, költségátalány és munkadíj, e) általános költségátalány, f) végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtási költség, g) behajtási jutalék. (6) A díjjegyzékben (részdíjjegyzékben) fel kell tüntetni a következő adatokat: a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő általános adatait, b) a végrehajtó adószámát, c) a végrehajtási ügyértéket, d) a végrehajtás során befolyt, a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget, e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtói díjat (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben), f) a felszámított végrehajtói díj összegét (a (4) bekezdés szerinti költségek szerinti, a készkiadásokat pedig a különböző jogcímen felmerült készkiadások szerinti részletezésben), g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett, a 17/B. szerint megfizetendő végrehajtói díj összegét (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben), h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek költségmentesség, költségfeljegyzési jog esetén a bírósági gazdasági hivatalnak a díjjegyzék kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei), i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségéről és módjáról. 9. Az R. a következő 24/A. -sal egészül ki: 24/A. (1) E rendeletnek a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló /2013. (.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Módr. hatályba lépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban a Módr. hatályba lépését követően tett, díjfizetési felhívásra, díjjegyzék elkészítésére irányuló végrehajtói intézkedés során kell alkalmazni. (2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 8. (6) bekezdését a Módr. hatályba lépését követően a végrehajtóhoz érkezett ügyekben kell alkalmazni. (3) A Módr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben a Módr. hatályba lépését megelőző legutolsó részdíjjegyzékben vagy díjjegyzékben, míg a Módr. hatályba lépése után újrainduló ügyekben a Módr. hatályba lépése előtt készített legutolsó díjjegyzékben szereplő

6 6 ügyértéket kell alapul venni e rendelet 7. (1) bekezdésének a Módr.-rel megállapított rendelkezése szempontjából. Az R. 10. a) 16. (1) bekezdésében az a végrehajtót szövegrész helyébe az a végrehajtót a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel szöveg, b) 17. (1) bekezdés a) és b) pontjában a de szövegrész helyébe a de összesen szöveg, c) 17. (2) bekezdésében a bekezdése alapján szövegrész helyébe a bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 158. (3) bekezdése alapján szöveg, d) 17. (7) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe a 8 napon belül, soron kívüli ügyben 3 napon belül kivéve, ha a végrehajtható okiratot a kiállítójának meg kell küldeni szöveg, e) 19. (3) bekezdésében az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény 32. -ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából szövegrész helyébe az Art. 36/A. -ának, 43. -a (4) és (5) bekezdésének, 150/A. -ának, valamint ának alkalmazásából szöveg lép. 2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása 11. (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 1/A. Az Alaptörvény egységes szerkezetének megjelölése a közzététel során 8/A. Az Alaptörvény egységes szerkezetének megjelölése annak közzététele során az alábbi sorrendben magában foglalja a) a címet csillag jelöléssel, mely lábjegyzettel utal arra, hogy az egységes szerkezet a megjelölt napon hatályos szöveget tartalmazza, valamint sortöréssel elválasztva b) zárójelben az Alaptörvény kihirdetésének ba) évét arab számmal, bb) hónapját betűvel kiírva és bc) napját arab számmal.

7 7 (2) A Kr. a) 7. (3) bekezdésében a szövegrész helyébe a https://feltoltes.magyarkozlony.hu szöveg, b) 1. melléklet 1. pont a) alpontjában az és annak módosításai, szövegrész helyébe az és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezete, szöveg lép. (3) Hatályát veszti a Kr. 5. harmadik mondata. 3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása 12. Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 1. (3) bekezdésében a naptári szövegrész. 4. Hatályba lépés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8 8 Szakmai indokolás I. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása A tervezet célja kettős: a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák rendezése, valamint a díjazás racionalizálása. A) A tervezet az ügyek között több szempont szerint differenciálva állapít meg a hatályos szabályokban foglaltaktól eltérő díjtételeket annak érdekében, hogy azok az egyes ügyek adminisztratív terheihez jobban igazodjanak. Ennek egyik eleme a tipikusan magánszemélyekkel szembeni követelés-érvényesítés költségeinek racionálisabb elosztása; az érintett ügyek részben a zálogfedezetek érvényesítését ölelik fel, illetve a lakáshitel-tartozások behajtását (döntő hányadban ezekben kerül sor az adós egyetlen lakását szolgáló lakóingatlanának árverezésére). 1. A végrehajtói munkadíj és költségátalány az ügy értékéhez arányosított, egy degresszív %- os skála szerint alakul. A munkadíj általános mértéke eszerint 4-0,5%, azokban az ügyekben pedig, ahol csak jövedelem, járandóság vagy számlapénz végrehajtását kérik: 0,5%; csökkentett díjazás szerint érvényesül továbbá az ún. zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló eljárásban. A kedvezményes munkadíj-számítás alá eső ügyek körét tovább bővíti a tervezet: néhány olyan ügycsoportban, amelyekben a végrehajtás menete eltér az általános eljárási rendtől (attól jellemzően egyszerűbb), kedvezményes az általános mértékű munkadíjhoz és ennek felét kitevő költségátalányhoz képest csökkentett: 50%-os mértékű munkadíjat és költségátalányt állapít meg. Az egyik ilyen ügycsoport a zálogjog érvényesítése, amelynek során nem a fokozatosság elvének betartásával kell az adós valamennyi vagyonára végrehajtást vezetni, hanem az eljárás célzottan a zálogtárgy értékesítésére irányul. (Hasonló csökkentett díjazás érvényesül már a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésénél is - Vht. 204/B-204/H. ). Az érintett ügyek azok, amelyek zálogszerződés záradékolásával indulnak, vagy amelyekben a zálogjogosult bekapcsolódik egy másik végrehajtási eljárásba; ezek az eljárások kifejezetten a zálogtárgyból való kielégítésre irányulnak. Ezekben az ügyekben felére csökkenti a tervezet a munkadíjat és ennek folytán a költségátalányt. A másik ügycsoport az, amikor egyetemleges adóstársak ellen indul végrehajtás és az eljárást ugyanazon végrehajtó foganatosítja. Erre sor kerülhet olyan módon, hogy egyidejűleg kérik a végrehajtást az adósok ellen és az vagy az adósok lakóhelye vagy vagyonuk fekvése miatt ugyanaz a végrehajtó illetékes az eljárás lefolytatására, vagy pedig ha ettől eltekintve is él a végrehajtást kérő azzal a 2012-ben bevezetett illetékességi szabály adta lehetőséggel, hogy az egyik adóstárs ügyében eljáró végrehajtóhoz kérje utóbb az újabb végrehajtható okirat továbbítását is. Az egyetemlegesen felelős adóstársak ellen ezekben az esetekben is külön végrehajtási eljárások indulnak, az egyes adósok vagyonára adott esetben más és más intézkedéseket kell foganatosítani, de az ügyek egy jelentős hányadában ezek az adósok egy helyen laknak, közös a vagyonuk, amely ésszerűbb eljárás tesz lehetővé, másrészt megtakarítható az adóstárs ügyében eljáró másik végrehajtóval történő folyamatos együttműködés adminisztratív terhe. A végrehajtóhoz utóbb érkezett, egyetemleges adóstárs

9 9 elleni végrehajtási ügyben szintén 50%-os mértékű munkadíj és költségátalány felszámítását írja elő a tervezet. (A készkiadások a különböző eljárási cselekmények költségei kivételével értelemszerűen egyszeresen számíthatók fel ilyen ügyekben, s a behajtási jutalék is csak az egyes adóstárstól ténylegesen behajtott összeghez igazodik.) Az ügyérték szerinti munkadíj funkciója elsődlegesen nem az, hogy az egyedi ügy munkaigényességét, adminisztratív terheit tükrözze, néhány kiegészítő mechanizmus létezik azonban arra, hogy az ügyben kifejtett alapesetben nem jellemző többletmunka díjazásra kerüljön. Ilyen például a székhelyen kívül végzett helyszíni eljárási cselekmény, melyet a ráfordított idő (bruttó 4000 Ft/óra) szerint rendel díjazni a rendelet. Tekintettel arra, hogy a székhelyen, de az irodán kívül lefolytatott eljárási cselekmény ugyanúgy költségeket generál és munkavégzést igényel, mint a székhelyen kívüli eljárás, ezért a tervezet ilyen helyszíni eljárási cselekmény végzéséhez is társít plusz munkadíjat ügyenként 6000 Ft összegben. A végrehajtási eljárást a jogalkotó az elmúlt évtizedekben jelentősen modernizálta, a helyszíni eljárásokat egyre inkább felváltották az írásbeli intézkedések, illetve az elektronikus ügyintézés. Mára a helyszíni eljárás már jóval kisebb arányt képez az intézkedések között, a tervezet szerinti módosítás ezért azon ügyek esetében, ahol helyszíni eljárás az ügy jellegénél fogva nem szükséges, vagy nem kell az eljárás akadályozása miatt helyszíni cselekményt végezni, nem okoz költség-növekedést. 2. A tervezet az érintett ügyekre eső végrehajtási költség csökkentésével kívánja elősegíteni azt, hogy a lefoglalt ingatlanok Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET) részére vételre történő felajánlása a követelésüket a NET által megfizetett vételárból és ezzel együtt tett tartozáselengedő nyilatkozat folytán rendező hitelezők számára kevesebb költséggel járjon. Ennek érdekében a tervezet kimondja, hogy a NET által fizetett vételár és tartozáselengedő nyilatkozat folytán történő követelés-csökkenés nem minősül a jutalék felszámítása szempontjából behajtásnak és erre jutalék nem számítható fel. A szabály kiterjed arra az esetre is, ha a NET követelés-rendező eljárást követően megmaradó vételár-részlet a végrehajtási eljárás folytatása érdekében kerül kifizetésre a végrehajtó részére. Ha pedig a NET általi vásárlásra nem kerül sor, vagy ettől függetlenül folytatódik a végrehajtási eljárás (pl. olyan végrehajtást kérők ügyeiben, akik a NET által kifizetett vételárból nem részesülnek), a tervezet az újabb költségátalány-fizetési kötelezettséget kizárja. 3. A végrehajtói díjazás az elvégzett munkáért annak eredményességétől függetlenül járó kisebb mértékű munkadíjból és a behajtási hatékonysággal arányos, nagyobb mértékű behajtási jutalékból áll; ezen utóbbi tételeit két területen strukturálja át a tervezet. Az egyik beavatkozási terület azokat a végrehajtási ügyeket érinti, amelyekben a hiteladós egyetlen lakóingatlanának vételárából adódik a követelés megtérülése és ez a lakóingatlan értékét tekintve azonos kategóriába esik, mint az egyébként a NET által megvásárolható ingatlanok [T/ számú törvényjavaslat 4. (3) bekezdés]. Ez esetben ugyanis alapvető társadalompolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy az adós a lehető legkevesebb vagyon-vesztést szenvedje el, és kisebb összeg kerüljön behajtási jutalékra elszámolásra és így több legyen fordítható az adóssal szembeni egyéb követelésre például a végrehajtást kérő költségeire, illetve magára a tartozásra. A tervezet a felszámítható jutalékot az ilyen ingatlanok vételárából eredő behajtás esetében 3%-ban rögzíti.

10 10 A másik beavatkozási terület az államháztartás alrendszereibe tartozó adósok az államháztartásról szóló törvény 3. -a alapján az állam, költségvetési szervek stb. ügyeit jelenti, melyekben a tervezet a behajtási jutalékot 1%-ban rögzíti. Ezen ügyek specialitását a többi ügyhöz képest az adja, hogy az adós tartozásának fedezetét nemcsak az aktuálisan rendelkezésére álló, végrehajtás alá vonható vagyona képezi, hanem a Polgári Törvénykönyv rendelkezése folytán és különböző költségvetés-technikai mechanizmusokon keresztül a költségvetés egésze. Az is jelentős eltérés, hogy ebben a szektorban kevéssé jellemző az egyes (pl. ingó) vagyontárgyakra vezetett végrehajtási cselekményekkel történő behajtás, ehelyett döntően számlapénz áll a költségvetési szervek rendelkezésére tartozásaik kiegyenlítésére. Az e körbe tartozó adósok pénzügyi ellátására vonatkozó államháztartási rendelkezések érvényesülése összességében azzal jár, hogy az ilyen adósok ügyeiben a tartozás megtérülését nem szimplán a magánjog rendszere biztosítja (a vagyoni felelősség teljessége), hanem a költségvetési gazdálkodás szabályai is. Az adós szerv vezetőjének, az e szervet irányító szerv vezetőjének, illetve végső soron az adott fejezetgazdának ugyanis jogszabályban foglalt feladata az adós kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges források biztosítása. Ilyen jogszabályi környezetben ezért jellemzően nem is kerül sor végrehajtásra, másrészt a tartozások a végrehajtási szakban is jóval nagyobb arányban térülnek meg, s így a behajtási jutalék a csökkentett %-a mellett is képes funkciójának betöltésére. B) A gyakorlatban több, a rendeletben foglalt szabály alkalmazásával kapcsolatban merültek fel értelmezési problémák; a tervezet ezeket a rendelkezéseket a jogalkalmazás egységesítése érdekében pontosítja. 1. A végrehajtói munkadíj alapja az ún. végrehajtási ügyérték, amely a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelés, járulék és költségek együttes összege (erre folyik a végrehajtás); a gyakorlatban problémát jelent az ügyérték természetéből adódó változása, jellemzően a kamatok emelkedése. A tervezet a rendelet 1. -ának kiegészítésével az ügyértéket a végrehajtható okirat végrehajtóhoz érkezésének időpontjában rögzíti, az így nem változik folyamatosan az ügyérték változását (növekedését) követve. Ez adminisztratív megtakarítást eredményez, mivel nem kell a díjszámítás alapját folyamatosan újraszámolni, a felek számára is követhetőbbé, átláthatóbbá teszi a költségeket, továbbá az időmúlással bekövetkező kamatnövekedés nem növeli az eljárási költséget. 2. A tervezet egyértelművé teszi, hogy az eljárás kezdetén megfizetendő költségrészekre az R. 17. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeg (minimum és maximum érték) a két elemből álló költségrész együttes összeadott összegét jelenti. 3. A végrehajtás foganatosításának megkezdése a költségek előlegezésének megtörténtétől függ, ezért szükséges, hogy annak érdekében mielőbb intézkedés történjen. A rendelet e tekintetben haladéktalan eljárást ír elő, de az egyértelmű, egységes jogalkalmazás és számonkérhetőség érdekében célszerű ennek fix végső határidőt szabni, melyet 8 napban, soron kívüli ügyben 3 napban határoz meg a tervezet. 4. A rendelet több helyen szabályoz adótartozások végrehajtására irányuló ügyekben érvényesülő speciális díjszabást. A tervezet egyrészt átvezeti az adójogszabályok módosulásából eredő változásokat (az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény helyett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényre hivatkozással), másrészt bővíti a hivatkozott esetek körét. Így például egyértelművé teszi a tervezet azt, hogy az adótartozás

11 11 Vht. 4. -a szerinti behajtásával esik egy tekintet alá az, ha bírósági végrehajtásra azért kerül sor, mert az adóvégrehajtási eljárásba zálogjogosult kapcsolódott be és erre tekintettel veszi át a behajtást bírósági végrehajtó [rendelet 17. (2) bekezdésének kiegészítése]. Kiegészíti a tervezet a rendelet 19. (3) bekezdését is valamennyi olyan esettel, amikor az adótartozás annak okán csökken, hogy az adóhatóságnál az adózó számára rendelkezésre álló más rendeltetésű összegeket számolják el teljesítésre és ebből ered követelés-csökkenés (átvezetés, visszatartási jog gyakorlása stb.). 5. A rendelet 1. (2) bekezdése szerint a végrehajtó költségtérítését (költségátalányt, készkiadását) és munkadíját a végrehajtást kérő előlegezi, ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot pedig az adós viseli. Az előlegezés első lépésben a rendelet 17. -a szerinti összeg eljárás kezdetén történő megfizetésével történik, ezt követően az eljárás során utóbb felmerülő készkiadások előlegezése jöhet szóba (pl. zárgondnok, szállítási költségek stb.) - sőt döntően ez utóbbi a jellemző, miközben erről a rendelet már kifejezett rendelkezéseket nem tartalmaz, csupán az eljárás végén történő költségfelszámítás szabályai utalnak a felmerülő készkiadásokra. Ezek a költségek az eljárás többi költségével együtt az adóst terhelik, tőle kerülnek behajtásra. Ha azonban az eljárás oly módon fejeződik be, hogy bár minden, a jogszabály szerinti végrehajtói intézkedés megtételére sor került, tehát nincs függő helyzet, de mégsincs lehetőség az adós vagyonából történő behajtásra, az előlegezési kötelezettség fennmarad a korábban meg nem fizetett költség-elemekre. A gyakorlatban kérdésessé vált, hogy ezen fennmaradt összegekre az 1. (2) bekezdés szerinti előlegezési kötelezettség beálle az eljárás olyan esetben történő befejezése esetén, amikor objektív akadálya van további költségbehajtási tevékenységnek. A tervezet a törvényi szabályokkal összhangban egyértelművé teszi, hogy az előlegezési kötelezettség fennáll a behajtás befejezésekor, ez ugyanakkor természetesen nem változtat azon, hogy az előlegezett összegek behajtatására a végrehajtást kérőnek továbbra is joga van (amint az eljárás újraindul). Ez az előlegezési kötelezettség ugyanakkor csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor valamennyi, a jogszabály szerinti, behajtásra irányuló végrehajtói intézkedés megtételére sor került és többnek nincs helye: ezek az ügy érdemi befejezései, illetve a végrehajtás Vht. 52. d) pontja (behajthatatlanság miatti) szünetelése. A tervezet a fentiekre figyelemmel a költségek előlegezése kapcsán egy részletes, a felmerült vitás kérdéseket rendező szabályozást ad. Egyértelművé teszi, hogy a költségelőlegezés az eljárás három szakaszában merülhet fel: az eljárás kezdetén (17. ), annak folyamatban léte alatt (17/A. ), illetve bizonyos esetekben annak befejezésekor (17/B. ). Az eljárás kezdetén megfizetendő költségek köre tekintettel arra, hogy ekkor az eljárás menete még nem határozható meg a várhatóan felmerülő költségeket jelentheti részben várhatóan felmerülő készkiadásokat, részben pedig a költségátalány rendeletben meghatározott hányadát. Az eljárás folyamán történő további költségelőlegezés ugyanakkor nem jelentheti kisebb jelentőségű adminisztratív cselekmények költségeinek előlegezését, ezért a tervezet a törvényben meghatározott költségek mellett 5000,- Ft-ban határozza meg azt az összeghatárt, amely felett az előlegezésre sor kerülhet. Az eljárás befejezésekor csak azon az 1. (2) bekezdés szerint előlegezendő költségek megfizetése merülhet fel, melyeket behajtani nem sikerült, és amelyek a korábbi előlegekkel sem fedezettek; ilyen előlegezésre is csak akkor kerülhet azonban sor, ha már megtörtént minden olyan végrehajtási cselekmény, amely behajtásra irányult.

12 12 6. A végrehajtás során befolyt összegek elszámolásáról több jogszabály is rendelkezik: maga a Vht., amely a tartozások kiegyenlítése előtti elszámolást írja elő és a rendőri közreműködés költségtérítését is elhelyezi a végrehajtási költségek között, az általános költségátalány megfizetéséről szóló 8/2001. (III. 1.) IM rendelet, amely ez utóbbi költségelemet sorolja be a költségek körébe, illetve a költségmentességnek a bírósági eljárásban való alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet, amely a költségkedvezmények folytán feljegyzett állami illetékek és költségek abszolút prioritását írja elő. A tervezet a különböző jogszabályokban megjelenő rendelkezésekre figyelemmel ad összegző szabályt a költségek elszámolási sorrendjére, érvényesítve a központi költségvetést illető költségek elsőbbségét. Emellett részletes szabályokat is ad a tervezet arra, hogy a díjjegyzékben milyen adatokat kell feltüntetni annak érdekében, hogy az érintett felek számára követhető és átlátható legyen, hogy mi alapján történik a díjfelszámítás és ellenőrizhető legyen annak helyessége. II. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása A Magyar Közlöny kiadásának megújítását célzó informatikai fejlesztések eredményeként változott az érintett hivatalos lapokba történő közzétételi kérelem elektronikus formában történő benyújtásának rendje. Ezt a változást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet decemberi módosítása jelenítette meg, mely április 1-jén lépett hatályba. A fejlesztés során ugyanakkor az a döntés született, hogy a kérelmek feltöltésének helyeként szolgáló internetes felület címe, a nagyobb biztonsági követelmények érvényesítése érdekében a védett https:// elérhetőségre módosuljon, melyet a rendelet szövegén is szükséges átvezetni. Az informatikai fejlesztések eredményeként már nincs akadálya annak, hogy a honlapon nagyobb fájlméretű közlönyök is kiadásra kerüljenek, ezért indokolt hatályon kívül helyezni azt a közlönykiadás módjára vonatkozó rendelkezést, miszerint egy közlönyszám több részre bontva is megjelenhet. Figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény negyedik módosítása előírta, hogy az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét is közzé kell tenni a hivatalos lapban, ezért rendezni szükséges, hogy amennyiben a jövőben az Országgyűlés hasonló döntést hoz, akkor azt a Magyar Közlöny mely részében kell megjeleníteni. III. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet a Magyary Egyszerűsítési Program keretében a lakcímbejelentéshez kapcsolódóan bevezetett

13 13 szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét és megfizetésének szabályait tartalmazza. A díj megfizetésével az ügyfél egy évnyi időtartamra kapja a hatóságtól azt a típusú értesítési szolgáltatást, amelyet kért és amelyért a díjat megfizette. A normaszöveg pontosítása annak érdekében szükséges, hogy a szolgáltatás igénylésének és a díj megfizetésének időpontjától függetlenül minden ügyfél egy év időtartamban kapja az általa igényelt szolgáltatást.

14 Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek: H A T Á S V I Z S G Á L A T I XX-MIKFO/238/ munkanap Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: Vizsgált időtáv: L A P nincs 2012 Előterjesztés címe: A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló KIM rendelet Előterjesztő: KIM-MIKFO Intézkedés megnevezése: A végrehajtói díjszabással kapcsolatban a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák rendezése, a díjazás racionalizálása érdekében KIM rendelet kiadása. Előterjesztés szükségessége: A hiteladósok segítésére irányuló kormányzati cékitűzések érvényre juttatása, az alapvető jogok biztosának a végrehajtói díjszabást érintő vizsgálatát követően a tárcának megküldött jelzései, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) képviselőivel folytatott egyeztetések, valamint a tárca által a hivatkozott szabályozási terület felülvizsgálatának eredménye alapján indokolt a jelenleginél differenciáltabb, az egyes ügyek között több szempont szerint eltérő díjszabást lehetővé tevő, néhány esetben speciális rendelkezéseket beiktató, illetve a jogértelmezési anomáliákat feloldó szabályozás kialakítása. Utolsó módosítás dátuma: Következő módosítás nem előrejelezhető várható dátuma: Előzmények: Az intézkedés alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak? igen Végrehajtás feltétételei A végrehajtói díjszabást érintő rendeletmódosítás végrehajtása nem igényel a már meglévőn túl további személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket, illetve költségráfordítást sem a végrehajtók, sem a követelést érvényesítők, vagy az adósok részéről. I. VERSENYKÉPESSÉG 1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének Nem változik érdemben javításához? Kérjük mutassa be a versenyképességet befolyásoló tényezőket! 2. Az intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez? 3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata? Növekednek Csökkennek Közigazgatási szereplők esetén Növekednek Csökkennek Piaci szereplők esetén nem II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS 0 Ft 0 Ft Hány fővel? nem mértékben mértékben Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén Növekednek Csökkennek 1. Érintett csoportok Csoport megnevezése Csoport mérete (fő) 1. bírósági végrehajtók, irodai alkalmazottak 0 2. az államháztartás alrendszereibe tartozó 0 3. zálogtárgy értékesítésére irányuló végrehajtási eljárásban érintettek, egyetemleges adóstársak 0 2. Hatások összefoglalója 0 Előny - Hátrány

15 III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása Költségvetési hatások A vizsgált időszakban Az aktuális évben További kettő évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben Teljes hatás Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? Hatások összefoglalója Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait! nem V. EGYÉB HATÁSOK Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! nem Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit! nem Jóváhagyta: dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE 1 DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli.

Részletesebben

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma:

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma: H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: Dátum: 2013. február A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: 2 nap Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: 5 Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita fórum Petrovicz Anita A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek I. BEVEZETÉS A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a főként járásbíróságokra telepített végrehajtási nemperes

Részletesebben

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Érvényes: 2013. május 1-jétől Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fogyasztónak

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11. napjára összehívott ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében A végrehajtási eljárás a költségek tükrében Szerző: Gaiderné dr. Hartmann Tímea Zalaegerszeg, 2013. június 12. Az elmúlt évek során a médiumok rendszeresen, elsősorban téli hónapokban fókuszpontba kerülő

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN

KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN KÖVETELÉSKEZELÉS MENETE GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSA CÉLJÁBÓL LÉTRJEÖTT, ILLETVE GÉPJÁRMŰ FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ESETÉBEN Tisztelt Ügyfelünk! A Santander Consumer Finance Zrt. figyelemmel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

Tájékoztató. Regisztráció

Tájékoztató. Regisztráció Tájékoztató A nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény (a akban: Hbnytv.) és a nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a akban: Hbnyr.) rendelkezései

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-62/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve: Pénzügyi intézmény azonosítója:...év...hó

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/289/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 22-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési önkormányzat hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó rendeleteinek módosítása

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések

Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések Magáncsőd - Gyakran Ismétlődő Kérdések 1. Milyen feltételek esetén jogosult valaki az eljárásban történő részvételre? Több együttes feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy adós az eljárást kezdeményezhesse,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 25790/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Tisztelt Érdeklődő! Az alábbi átfogó leírás segítségével minden általában szükséges információt, illetve választ megkaphat az árverezőkre vonatkozó

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának.

Tervezet, nem tekinthető a Minisztérium vagy a Kormány álláspontjának. 1 A jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/183/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/183/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/183/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához egyes önkormányzati

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete a vállalkozók kommunális adójáról és a helyi iparűzési adóról szóló 2/2008. (II. l5.) számú rendelettel

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e Érvényes 2015. március 31-től

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Előterjesztés Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2010. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. ( ) FVM rendelete az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Az erdőről,

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben