Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának."

Átírás

1 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! A tervezet előterjesztője

2 2 Melléklet az XX-MIKFO/238/2013. számú tervezethez A közigazgatási és igazságügyi miniszter /2013. (..) KIM rendelete egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 307. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 11. tekintetében a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 30. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 12. tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 47. (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 1-10., valamint a 12. tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása 1. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Végrehajtási ügyértékként a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napján fennálló összeget kell figyelembe venni, a főköveteléshez társuló járulékok időközbeni változásától függetlenül. 2. Az R. 8. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

3 3 (6) Munkadíjként az (1) bekezdésben foglalt összeg 50%-a illeti meg a végrehajtót a) a kizárólag zálogjog érvényesítésére irányuló végrehajtási ügyben kivéve a 20/B. -ban foglalt ügyeket, b) az egyetemlegesen kötelezett adósok ellen egyidejűleg kért, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben, valamint az egyetemlegesen felelős adóstárs elleni, a Vht. 32. (3) bekezdése alapján foganatosított végrehajtási ügyben. 3. Az R. a következő 11/B. -sal egészül ki: 11/B. A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjon felül a végrehajtót a hivatali helyiségén kívüli, de a székhelyén tartott helyszíni eljárás lefolytatása esetén kivéve a 20/B. -ban foglalt ügyeket ügyenként 6000 Ft összegű munkadíj illeti meg. 4. Az R. 16. (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Ha a végrehajtási eljárás szünetelését követően az eljárás a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 16. -a alapján folytatódik, a végrehajtót költségátalány ismételten nem illeti meg. 5. (1) Az R. IV. fejezetének AZ ELJÁRÁS KEZDETÉN MEGFIZETENDŐ KÖLTSÉG címe helyébe az A VÉGREHAJTÓI DÍJ ELŐLEGEZÉSE cím lép. (2) Az R. a 17. -t megelőzően kiegészül az Az eljárás kezdetén megfizetendő költség alcímmel. 6. egészül ki: Az R. a 17. -t követően a következő alcímmel, valamint 17/A. és 17/B. -sal Költségelőlegezés az eljárás folyamán és az eljárás befejezésekor 17/A. (1) A várható készkiadások 17. szerinti megfizetését követően további készkiadás előlegezésére az eljárás folyamán annak felmerülésekor akkor kerülhet sor, ha azt a Vht. kifejezetten előírja vagy a nem előlegezett költségek összege az 5000 Ft-ot meghaladja. (2) A költségfelhívásra szolgáló jegyzőkönyv elkészítésére és kiadására megfelelően alkalmazni kell a 17. (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

4 4 17/B. Ha a) a végrehajtás érdemi befejezéséig vagy a meghatározott cselekmény foganatosítását követően a végrehajtót megillető díjak, vagy b) lefoglalható vagyontárgy hiányában, illetve értékesítésének sikertelensége miatt szünetelő eljárás során az 1. (2) bekezdés szerint a végrehajtást kérő által előlegezendő költségtérítés és munkadíj összege nem térült meg, az előlegezendő költségnek a 17. és a 17/A. szerint korábban már megfizetett összegeket követően fennmaradt részét az előlegezésre köteles végrehajtást kérőnek az eljárás befejezésekor készített díjjegyzék alapján kell megfizetnie a végrehajtó részére. 7. (1) Az R a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az államháztartás alrendszereibe tartozó adós ügyében a behajtási jutalék a behajtott összeg 1%-a. (2) Az R a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: (4) A lefoglalt és a NET tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolt ingatlan vételárának a végrehajtást kérő részére történő kifizetéséből és a pénzügyi intézmény erre tekintettel történő tartozás elengedéséből eredő követelés csökkenés, valamint a fennmaradó vételár hányad NET tv. 21. (1) bekezdése szerint a végrehajtó részére történő kifizetése e alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak, ezen összeg tekintetében behajtási jutalék nem számítható fel. (5) Ha a behajtott összeg a NET tv. szerinti hiteladósnak vagy zálogkötelezettnek minősülő adós azon, beköltözhető állapotban értékesített és önkéntesen a vevő birtokába bocsátott ingatlanának árverési, árverésen kívüli eladási vagy átvételi árából származik, amely a Vht (3) bekezdése szerinti lakóingatlannak minősül és kikiáltási ára árverésen kívüli eladása esetén a vételára budapesti és megyei jogú városban fekvő ingatlan esetében a 20 millió Ft-ot, egyéb településen fekvő ingatlan esetében pedig a 15 millió Ft-ot nem haladta meg, az arra az (1) és (2) bekezdés szerint felszámítható jutalék a behajtott összeg 3%-a. 8. Az R a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) A végrehajtás során befolyt összeget a következő sorrendben kell az adott ügyben felmerült végrehajtási költségekre elszámolni: a) költségkedvezmény folytán le nem rótt illeték, b) költségkedvezmény folytán az állam által előlegezett költség, c) rendőri közreműködéssel felmerült költség,

5 5 d) költségelőlegezéssel nem fedezett, végrehajtót megillető készkiadás, költségátalány és munkadíj, e) általános költségátalány, f) végrehajtást kérő részére behajtandó végrehajtási költség, g) behajtási jutalék. (6) A díjjegyzékben (részdíjjegyzékben) fel kell tüntetni a következő adatokat: a) a végrehajtási ügynek a végrehajtói jegyzőkönyvben, illetve a végrehajtó írásbeli intézkedésében feltüntetendő általános adatait, b) a végrehajtó adószámát, c) a végrehajtási ügyértéket, d) a végrehajtás során befolyt, a behajtási jutalék számításának alapját képező összeget, e) az eljárás kezdetén és folyamán előlegezett végrehajtói díjat (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben), f) a felszámított végrehajtói díj összegét (a (4) bekezdés szerinti költségek szerinti, a készkiadásokat pedig a különböző jogcímen felmerült készkiadások szerinti részletezésben), g) a végrehajtás során befolyt összeggel nem fedezett, a 17/B. szerint megfizetendő végrehajtói díj összegét (munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti részletezésben), h) tájékoztatást arról, hogy a g) pont szerinti költséget a végrehajtást kérőnek költségmentesség, költségfeljegyzési jog esetén a bírósági gazdasági hivatalnak a díjjegyzék kézhezvételétől számított, az abban megállapított határidőben kell megfizetni a végrehajtó részére, valamint tájékoztatást a megfizetés módjáról (átutalás esetén az arra szolgáló fizetési számla száma, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, az átutalási megbízáson feltüntetendő közlemény tartalmi elemei), i) tájékoztatást a díjjegyzékben foglalt díjfelszámítással szembeni végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségéről és módjáról. 9. Az R. a következő 24/A. -sal egészül ki: 24/A. (1) E rendeletnek a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló /2013. (.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Módr. hatályba lépésének időpontjában folyamatban lévő eljárásokban a Módr. hatályba lépését követően tett, díjfizetési felhívásra, díjjegyzék elkészítésére irányuló végrehajtói intézkedés során kell alkalmazni. (2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 8. (6) bekezdését a Módr. hatályba lépését követően a végrehajtóhoz érkezett ügyekben kell alkalmazni. (3) A Módr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben a Módr. hatályba lépését megelőző legutolsó részdíjjegyzékben vagy díjjegyzékben, míg a Módr. hatályba lépése után újrainduló ügyekben a Módr. hatályba lépése előtt készített legutolsó díjjegyzékben szereplő

6 6 ügyértéket kell alapul venni e rendelet 7. (1) bekezdésének a Módr.-rel megállapított rendelkezése szempontjából. Az R. 10. a) 16. (1) bekezdésében az a végrehajtót szövegrész helyébe az a végrehajtót a (2)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel szöveg, b) 17. (1) bekezdés a) és b) pontjában a de szövegrész helyébe a de összesen szöveg, c) 17. (2) bekezdésében a bekezdése alapján szövegrész helyébe a bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 158. (3) bekezdése alapján szöveg, d) 17. (7) bekezdésében a haladéktalanul szövegrész helyébe a 8 napon belül, soron kívüli ügyben 3 napon belül kivéve, ha a végrehajtható okiratot a kiállítójának meg kell küldeni szöveg, e) 19. (3) bekezdésében az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény 32. -ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából szövegrész helyébe az Art. 36/A. -ának, 43. -a (4) és (5) bekezdésének, 150/A. -ának, valamint ának alkalmazásából szöveg lép. 2. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása 11. (1) A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 1/A. Az Alaptörvény egységes szerkezetének megjelölése a közzététel során 8/A. Az Alaptörvény egységes szerkezetének megjelölése annak közzététele során az alábbi sorrendben magában foglalja a) a címet csillag jelöléssel, mely lábjegyzettel utal arra, hogy az egységes szerkezet a megjelölt napon hatályos szöveget tartalmazza, valamint sortöréssel elválasztva b) zárójelben az Alaptörvény kihirdetésének ba) évét arab számmal, bb) hónapját betűvel kiírva és bc) napját arab számmal.

7 7 (2) A Kr. a) 7. (3) bekezdésében a szövegrész helyébe a szöveg, b) 1. melléklet 1. pont a) alpontjában az és annak módosításai, szövegrész helyébe az és annak módosításai, valamint az Alaptörvény egységes szerkezete, szöveg lép. (3) Hatályát veszti a Kr. 5. harmadik mondata. 3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása 12. Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 1. (3) bekezdésében a naptári szövegrész. 4. Hatályba lépés 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

8 8 Szakmai indokolás I. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása A tervezet célja kettős: a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák rendezése, valamint a díjazás racionalizálása. A) A tervezet az ügyek között több szempont szerint differenciálva állapít meg a hatályos szabályokban foglaltaktól eltérő díjtételeket annak érdekében, hogy azok az egyes ügyek adminisztratív terheihez jobban igazodjanak. Ennek egyik eleme a tipikusan magánszemélyekkel szembeni követelés-érvényesítés költségeinek racionálisabb elosztása; az érintett ügyek részben a zálogfedezetek érvényesítését ölelik fel, illetve a lakáshitel-tartozások behajtását (döntő hányadban ezekben kerül sor az adós egyetlen lakását szolgáló lakóingatlanának árverezésére). 1. A végrehajtói munkadíj és költségátalány az ügy értékéhez arányosított, egy degresszív %- os skála szerint alakul. A munkadíj általános mértéke eszerint 4-0,5%, azokban az ügyekben pedig, ahol csak jövedelem, járandóság vagy számlapénz végrehajtását kérik: 0,5%; csökkentett díjazás szerint érvényesül továbbá az ún. zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló eljárásban. A kedvezményes munkadíj-számítás alá eső ügyek körét tovább bővíti a tervezet: néhány olyan ügycsoportban, amelyekben a végrehajtás menete eltér az általános eljárási rendtől (attól jellemzően egyszerűbb), kedvezményes az általános mértékű munkadíjhoz és ennek felét kitevő költségátalányhoz képest csökkentett: 50%-os mértékű munkadíjat és költségátalányt állapít meg. Az egyik ilyen ügycsoport a zálogjog érvényesítése, amelynek során nem a fokozatosság elvének betartásával kell az adós valamennyi vagyonára végrehajtást vezetni, hanem az eljárás célzottan a zálogtárgy értékesítésére irányul. (Hasonló csökkentett díjazás érvényesül már a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésénél is - Vht. 204/B-204/H. ). Az érintett ügyek azok, amelyek zálogszerződés záradékolásával indulnak, vagy amelyekben a zálogjogosult bekapcsolódik egy másik végrehajtási eljárásba; ezek az eljárások kifejezetten a zálogtárgyból való kielégítésre irányulnak. Ezekben az ügyekben felére csökkenti a tervezet a munkadíjat és ennek folytán a költségátalányt. A másik ügycsoport az, amikor egyetemleges adóstársak ellen indul végrehajtás és az eljárást ugyanazon végrehajtó foganatosítja. Erre sor kerülhet olyan módon, hogy egyidejűleg kérik a végrehajtást az adósok ellen és az vagy az adósok lakóhelye vagy vagyonuk fekvése miatt ugyanaz a végrehajtó illetékes az eljárás lefolytatására, vagy pedig ha ettől eltekintve is él a végrehajtást kérő azzal a 2012-ben bevezetett illetékességi szabály adta lehetőséggel, hogy az egyik adóstárs ügyében eljáró végrehajtóhoz kérje utóbb az újabb végrehajtható okirat továbbítását is. Az egyetemlegesen felelős adóstársak ellen ezekben az esetekben is külön végrehajtási eljárások indulnak, az egyes adósok vagyonára adott esetben más és más intézkedéseket kell foganatosítani, de az ügyek egy jelentős hányadában ezek az adósok egy helyen laknak, közös a vagyonuk, amely ésszerűbb eljárás tesz lehetővé, másrészt megtakarítható az adóstárs ügyében eljáró másik végrehajtóval történő folyamatos együttműködés adminisztratív terhe. A végrehajtóhoz utóbb érkezett, egyetemleges adóstárs

9 9 elleni végrehajtási ügyben szintén 50%-os mértékű munkadíj és költségátalány felszámítását írja elő a tervezet. (A készkiadások a különböző eljárási cselekmények költségei kivételével értelemszerűen egyszeresen számíthatók fel ilyen ügyekben, s a behajtási jutalék is csak az egyes adóstárstól ténylegesen behajtott összeghez igazodik.) Az ügyérték szerinti munkadíj funkciója elsődlegesen nem az, hogy az egyedi ügy munkaigényességét, adminisztratív terheit tükrözze, néhány kiegészítő mechanizmus létezik azonban arra, hogy az ügyben kifejtett alapesetben nem jellemző többletmunka díjazásra kerüljön. Ilyen például a székhelyen kívül végzett helyszíni eljárási cselekmény, melyet a ráfordított idő (bruttó 4000 Ft/óra) szerint rendel díjazni a rendelet. Tekintettel arra, hogy a székhelyen, de az irodán kívül lefolytatott eljárási cselekmény ugyanúgy költségeket generál és munkavégzést igényel, mint a székhelyen kívüli eljárás, ezért a tervezet ilyen helyszíni eljárási cselekmény végzéséhez is társít plusz munkadíjat ügyenként 6000 Ft összegben. A végrehajtási eljárást a jogalkotó az elmúlt évtizedekben jelentősen modernizálta, a helyszíni eljárásokat egyre inkább felváltották az írásbeli intézkedések, illetve az elektronikus ügyintézés. Mára a helyszíni eljárás már jóval kisebb arányt képez az intézkedések között, a tervezet szerinti módosítás ezért azon ügyek esetében, ahol helyszíni eljárás az ügy jellegénél fogva nem szükséges, vagy nem kell az eljárás akadályozása miatt helyszíni cselekményt végezni, nem okoz költség-növekedést. 2. A tervezet az érintett ügyekre eső végrehajtási költség csökkentésével kívánja elősegíteni azt, hogy a lefoglalt ingatlanok Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET) részére vételre történő felajánlása a követelésüket a NET által megfizetett vételárból és ezzel együtt tett tartozáselengedő nyilatkozat folytán rendező hitelezők számára kevesebb költséggel járjon. Ennek érdekében a tervezet kimondja, hogy a NET által fizetett vételár és tartozáselengedő nyilatkozat folytán történő követelés-csökkenés nem minősül a jutalék felszámítása szempontjából behajtásnak és erre jutalék nem számítható fel. A szabály kiterjed arra az esetre is, ha a NET követelés-rendező eljárást követően megmaradó vételár-részlet a végrehajtási eljárás folytatása érdekében kerül kifizetésre a végrehajtó részére. Ha pedig a NET általi vásárlásra nem kerül sor, vagy ettől függetlenül folytatódik a végrehajtási eljárás (pl. olyan végrehajtást kérők ügyeiben, akik a NET által kifizetett vételárból nem részesülnek), a tervezet az újabb költségátalány-fizetési kötelezettséget kizárja. 3. A végrehajtói díjazás az elvégzett munkáért annak eredményességétől függetlenül járó kisebb mértékű munkadíjból és a behajtási hatékonysággal arányos, nagyobb mértékű behajtási jutalékból áll; ezen utóbbi tételeit két területen strukturálja át a tervezet. Az egyik beavatkozási terület azokat a végrehajtási ügyeket érinti, amelyekben a hiteladós egyetlen lakóingatlanának vételárából adódik a követelés megtérülése és ez a lakóingatlan értékét tekintve azonos kategóriába esik, mint az egyébként a NET által megvásárolható ingatlanok [T/ számú törvényjavaslat 4. (3) bekezdés]. Ez esetben ugyanis alapvető társadalompolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy az adós a lehető legkevesebb vagyon-vesztést szenvedje el, és kisebb összeg kerüljön behajtási jutalékra elszámolásra és így több legyen fordítható az adóssal szembeni egyéb követelésre például a végrehajtást kérő költségeire, illetve magára a tartozásra. A tervezet a felszámítható jutalékot az ilyen ingatlanok vételárából eredő behajtás esetében 3%-ban rögzíti.

10 10 A másik beavatkozási terület az államháztartás alrendszereibe tartozó adósok az államháztartásról szóló törvény 3. -a alapján az állam, költségvetési szervek stb. ügyeit jelenti, melyekben a tervezet a behajtási jutalékot 1%-ban rögzíti. Ezen ügyek specialitását a többi ügyhöz képest az adja, hogy az adós tartozásának fedezetét nemcsak az aktuálisan rendelkezésére álló, végrehajtás alá vonható vagyona képezi, hanem a Polgári Törvénykönyv rendelkezése folytán és különböző költségvetés-technikai mechanizmusokon keresztül a költségvetés egésze. Az is jelentős eltérés, hogy ebben a szektorban kevéssé jellemző az egyes (pl. ingó) vagyontárgyakra vezetett végrehajtási cselekményekkel történő behajtás, ehelyett döntően számlapénz áll a költségvetési szervek rendelkezésére tartozásaik kiegyenlítésére. Az e körbe tartozó adósok pénzügyi ellátására vonatkozó államháztartási rendelkezések érvényesülése összességében azzal jár, hogy az ilyen adósok ügyeiben a tartozás megtérülését nem szimplán a magánjog rendszere biztosítja (a vagyoni felelősség teljessége), hanem a költségvetési gazdálkodás szabályai is. Az adós szerv vezetőjének, az e szervet irányító szerv vezetőjének, illetve végső soron az adott fejezetgazdának ugyanis jogszabályban foglalt feladata az adós kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges források biztosítása. Ilyen jogszabályi környezetben ezért jellemzően nem is kerül sor végrehajtásra, másrészt a tartozások a végrehajtási szakban is jóval nagyobb arányban térülnek meg, s így a behajtási jutalék a csökkentett %-a mellett is képes funkciójának betöltésére. B) A gyakorlatban több, a rendeletben foglalt szabály alkalmazásával kapcsolatban merültek fel értelmezési problémák; a tervezet ezeket a rendelkezéseket a jogalkalmazás egységesítése érdekében pontosítja. 1. A végrehajtói munkadíj alapja az ún. végrehajtási ügyérték, amely a végrehajtható okiratban feltüntetett főkövetelés, járulék és költségek együttes összege (erre folyik a végrehajtás); a gyakorlatban problémát jelent az ügyérték természetéből adódó változása, jellemzően a kamatok emelkedése. A tervezet a rendelet 1. -ának kiegészítésével az ügyértéket a végrehajtható okirat végrehajtóhoz érkezésének időpontjában rögzíti, az így nem változik folyamatosan az ügyérték változását (növekedését) követve. Ez adminisztratív megtakarítást eredményez, mivel nem kell a díjszámítás alapját folyamatosan újraszámolni, a felek számára is követhetőbbé, átláthatóbbá teszi a költségeket, továbbá az időmúlással bekövetkező kamatnövekedés nem növeli az eljárási költséget. 2. A tervezet egyértelművé teszi, hogy az eljárás kezdetén megfizetendő költségrészekre az R. 17. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott összeg (minimum és maximum érték) a két elemből álló költségrész együttes összeadott összegét jelenti. 3. A végrehajtás foganatosításának megkezdése a költségek előlegezésének megtörténtétől függ, ezért szükséges, hogy annak érdekében mielőbb intézkedés történjen. A rendelet e tekintetben haladéktalan eljárást ír elő, de az egyértelmű, egységes jogalkalmazás és számonkérhetőség érdekében célszerű ennek fix végső határidőt szabni, melyet 8 napban, soron kívüli ügyben 3 napban határoz meg a tervezet. 4. A rendelet több helyen szabályoz adótartozások végrehajtására irányuló ügyekben érvényesülő speciális díjszabást. A tervezet egyrészt átvezeti az adójogszabályok módosulásából eredő változásokat (az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény helyett az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényre hivatkozással), másrészt bővíti a hivatkozott esetek körét. Így például egyértelművé teszi a tervezet azt, hogy az adótartozás

11 11 Vht. 4. -a szerinti behajtásával esik egy tekintet alá az, ha bírósági végrehajtásra azért kerül sor, mert az adóvégrehajtási eljárásba zálogjogosult kapcsolódott be és erre tekintettel veszi át a behajtást bírósági végrehajtó [rendelet 17. (2) bekezdésének kiegészítése]. Kiegészíti a tervezet a rendelet 19. (3) bekezdését is valamennyi olyan esettel, amikor az adótartozás annak okán csökken, hogy az adóhatóságnál az adózó számára rendelkezésre álló más rendeltetésű összegeket számolják el teljesítésre és ebből ered követelés-csökkenés (átvezetés, visszatartási jog gyakorlása stb.). 5. A rendelet 1. (2) bekezdése szerint a végrehajtó költségtérítését (költségátalányt, készkiadását) és munkadíját a végrehajtást kérő előlegezi, ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot pedig az adós viseli. Az előlegezés első lépésben a rendelet 17. -a szerinti összeg eljárás kezdetén történő megfizetésével történik, ezt követően az eljárás során utóbb felmerülő készkiadások előlegezése jöhet szóba (pl. zárgondnok, szállítási költségek stb.) - sőt döntően ez utóbbi a jellemző, miközben erről a rendelet már kifejezett rendelkezéseket nem tartalmaz, csupán az eljárás végén történő költségfelszámítás szabályai utalnak a felmerülő készkiadásokra. Ezek a költségek az eljárás többi költségével együtt az adóst terhelik, tőle kerülnek behajtásra. Ha azonban az eljárás oly módon fejeződik be, hogy bár minden, a jogszabály szerinti végrehajtói intézkedés megtételére sor került, tehát nincs függő helyzet, de mégsincs lehetőség az adós vagyonából történő behajtásra, az előlegezési kötelezettség fennmarad a korábban meg nem fizetett költség-elemekre. A gyakorlatban kérdésessé vált, hogy ezen fennmaradt összegekre az 1. (2) bekezdés szerinti előlegezési kötelezettség beálle az eljárás olyan esetben történő befejezése esetén, amikor objektív akadálya van további költségbehajtási tevékenységnek. A tervezet a törvényi szabályokkal összhangban egyértelművé teszi, hogy az előlegezési kötelezettség fennáll a behajtás befejezésekor, ez ugyanakkor természetesen nem változtat azon, hogy az előlegezett összegek behajtatására a végrehajtást kérőnek továbbra is joga van (amint az eljárás újraindul). Ez az előlegezési kötelezettség ugyanakkor csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor valamennyi, a jogszabály szerinti, behajtásra irányuló végrehajtói intézkedés megtételére sor került és többnek nincs helye: ezek az ügy érdemi befejezései, illetve a végrehajtás Vht. 52. d) pontja (behajthatatlanság miatti) szünetelése. A tervezet a fentiekre figyelemmel a költségek előlegezése kapcsán egy részletes, a felmerült vitás kérdéseket rendező szabályozást ad. Egyértelművé teszi, hogy a költségelőlegezés az eljárás három szakaszában merülhet fel: az eljárás kezdetén (17. ), annak folyamatban léte alatt (17/A. ), illetve bizonyos esetekben annak befejezésekor (17/B. ). Az eljárás kezdetén megfizetendő költségek köre tekintettel arra, hogy ekkor az eljárás menete még nem határozható meg a várhatóan felmerülő költségeket jelentheti részben várhatóan felmerülő készkiadásokat, részben pedig a költségátalány rendeletben meghatározott hányadát. Az eljárás folyamán történő további költségelőlegezés ugyanakkor nem jelentheti kisebb jelentőségű adminisztratív cselekmények költségeinek előlegezését, ezért a tervezet a törvényben meghatározott költségek mellett 5000,- Ft-ban határozza meg azt az összeghatárt, amely felett az előlegezésre sor kerülhet. Az eljárás befejezésekor csak azon az 1. (2) bekezdés szerint előlegezendő költségek megfizetése merülhet fel, melyeket behajtani nem sikerült, és amelyek a korábbi előlegekkel sem fedezettek; ilyen előlegezésre is csak akkor kerülhet azonban sor, ha már megtörtént minden olyan végrehajtási cselekmény, amely behajtásra irányult.

12 12 6. A végrehajtás során befolyt összegek elszámolásáról több jogszabály is rendelkezik: maga a Vht., amely a tartozások kiegyenlítése előtti elszámolást írja elő és a rendőri közreműködés költségtérítését is elhelyezi a végrehajtási költségek között, az általános költségátalány megfizetéséről szóló 8/2001. (III. 1.) IM rendelet, amely ez utóbbi költségelemet sorolja be a költségek körébe, illetve a költségmentességnek a bírósági eljárásban való alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet, amely a költségkedvezmények folytán feljegyzett állami illetékek és költségek abszolút prioritását írja elő. A tervezet a különböző jogszabályokban megjelenő rendelkezésekre figyelemmel ad összegző szabályt a költségek elszámolási sorrendjére, érvényesítve a központi költségvetést illető költségek elsőbbségét. Emellett részletes szabályokat is ad a tervezet arra, hogy a díjjegyzékben milyen adatokat kell feltüntetni annak érdekében, hogy az érintett felek számára követhető és átlátható legyen, hogy mi alapján történik a díjfelszámítás és ellenőrizhető legyen annak helyessége. II. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása A Magyar Közlöny kiadásának megújítását célzó informatikai fejlesztések eredményeként változott az érintett hivatalos lapokba történő közzétételi kérelem elektronikus formában történő benyújtásának rendje. Ezt a változást a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet decemberi módosítása jelenítette meg, mely április 1-jén lépett hatályba. A fejlesztés során ugyanakkor az a döntés született, hogy a kérelmek feltöltésének helyeként szolgáló internetes felület címe, a nagyobb biztonsági követelmények érvényesítése érdekében a védett elérhetőségre módosuljon, melyet a rendelet szövegén is szükséges átvezetni. Az informatikai fejlesztések eredményeként már nincs akadálya annak, hogy a honlapon nagyobb fájlméretű közlönyök is kiadásra kerüljenek, ezért indokolt hatályon kívül helyezni azt a közlönykiadás módjára vonatkozó rendelkezést, miszerint egy közlönyszám több részre bontva is megjelenhet. Figyelemmel arra, hogy az Alaptörvény negyedik módosítása előírta, hogy az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét is közzé kell tenni a hivatalos lapban, ezért rendezni szükséges, hogy amennyiben a jövőben az Országgyűlés hasonló döntést hoz, akkor azt a Magyar Közlöny mely részében kell megjeleníteni. III. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet a Magyary Egyszerűsítési Program keretében a lakcímbejelentéshez kapcsolódóan bevezetett

13 13 szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékét és megfizetésének szabályait tartalmazza. A díj megfizetésével az ügyfél egy évnyi időtartamra kapja a hatóságtól azt a típusú értesítési szolgáltatást, amelyet kért és amelyért a díjat megfizette. A normaszöveg pontosítása annak érdekében szükséges, hogy a szolgáltatás igénylésének és a díj megfizetésének időpontjától függetlenül minden ügyfél egy év időtartamban kapja az általa igényelt szolgáltatást.

14 Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek: H A T Á S V I Z S G Á L A T I XX-MIKFO/238/ munkanap Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: Vizsgált időtáv: L A P nincs 2012 Előterjesztés címe: A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról szóló KIM rendelet Előterjesztő: KIM-MIKFO Intézkedés megnevezése: A végrehajtói díjszabással kapcsolatban a gyakorlatban felmerült jogértelmezési problémák rendezése, a díjazás racionalizálása érdekében KIM rendelet kiadása. Előterjesztés szükségessége: A hiteladósok segítésére irányuló kormányzati cékitűzések érvényre juttatása, az alapvető jogok biztosának a végrehajtói díjszabást érintő vizsgálatát követően a tárcának megküldött jelzései, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) képviselőivel folytatott egyeztetések, valamint a tárca által a hivatkozott szabályozási terület felülvizsgálatának eredménye alapján indokolt a jelenleginél differenciáltabb, az egyes ügyek között több szempont szerint eltérő díjszabást lehetővé tevő, néhány esetben speciális rendelkezéseket beiktató, illetve a jogértelmezési anomáliákat feloldó szabályozás kialakítása. Utolsó módosítás dátuma: Következő módosítás nem előrejelezhető várható dátuma: Előzmények: Az intézkedés alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak? igen Végrehajtás feltétételei A végrehajtói díjszabást érintő rendeletmódosítás végrehajtása nem igényel a már meglévőn túl további személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket, illetve költségráfordítást sem a végrehajtók, sem a követelést érvényesítők, vagy az adósok részéről. I. VERSENYKÉPESSÉG 1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének Nem változik érdemben javításához? Kérjük mutassa be a versenyképességet befolyásoló tényezőket! 2. Az intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez? 3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak vizsgálata? Növekednek Csökkennek Közigazgatási szereplők esetén Növekednek Csökkennek Piaci szereplők esetén nem II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS 0 Ft 0 Ft Hány fővel? nem mértékben mértékben Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén Növekednek Csökkennek 1. Érintett csoportok Csoport megnevezése Csoport mérete (fő) 1. bírósági végrehajtók, irodai alkalmazottak 0 2. az államháztartás alrendszereibe tartozó 0 3. zálogtárgy értékesítésére irányuló végrehajtási eljárásban érintettek, egyetemleges adóstársak 0 2. Hatások összefoglalója 0 Előny - Hátrány

15 III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása Költségvetési hatások A vizsgált időszakban Az aktuális évben További kettő évben 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben Teljes hatás Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? Hatások összefoglalója Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait! nem V. EGYÉB HATÁSOK Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! nem Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit! nem Jóváhagyta: dr. Jeney Orsolya helyettes államtitkár.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: H A T Á S V I Z S G Á L A T I VIII/695/2013. 1 nap Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: L A P 2013. április 15. nincs Hatásvizsgálatba bevont

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma:

Vizsgált időtáv: 2013-2014. Következő módosítás várható dátuma: H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: Dátum: 2013. február A hatásvizsgálat elkészítésére fordított idő: 2 nap Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: 5 Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek:

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE 1 DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli.

Részletesebben

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016.

TERVEZET NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: NGM/19819/ /2016. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2016. június 1-én. TERVEZET az eljárási illetékek

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat. a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Szám: 26034/2016 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére

3. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 26. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A helyi adókról szóló rendelet módosítása Tárgykört

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről TÁJÉKOZTATÓ - a végrehajtási eljárás költségeiről - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról I. A végrehajtási eljárás költségeiről A végrehajtási eljárás költségeit a bírósági végrehajtói

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Iktatószám: 31-15/2015. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője. Javaslat Szám: 20391/2015 Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője Javaslat az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetési lehetőségeinek kibővítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze:

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze: SV/ /2013. J a v a s l a t behajthatatlan díjkövetelések leírására Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-62/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a behajthatatlannak minősülő követelések leírásának rendjéről és a pénzügyi követelések elengedéséről szóló 25/2013. (XII. 03.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2015. szeptember 3. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /..(..) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd,

Részletesebben

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter Pécs 2015. október 26. I. Bevezetés A végrehajtási eljárás célja egy követelést, marasztalást tartalmazó

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12368. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 1 2016. évi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől a Képviselő-testület október 29-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől a Képviselő-testület október 29-én tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől a Képviselő-testület 2015. október 29-én tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek.

Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a csatolt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadásra javasolni a képviselő-testületnek. Tisztelt Bizottság! Az építményadóról szóló 38/2009.(XII.21.) számú rendelet (a továbbiakban: Ér.) jelenleg hatályos előírása szerint mentes az adó alapjaként számított hasznos alapterületből adózónként

Részletesebben

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

A ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB

Részletesebben

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr Faragó Péter polgármester Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna adóügyi ügyintéző A Miniszterelnökség

Részletesebben

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 2077-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. (.) Korm. r e n d e l e t e TERVEZET a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a

hitelszerződés felmondásakor? Mit tegyünk a Mit tegyünk a hitelszerződés felmondásakor? Otthona elvesztéséhez is vezethet, ha a pénzügyi szolgáltató felmondja a hitelszerződést. Ha azonban tájékozódik és együttműködik, azzal sokat tehet a probléma

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

Értékesítési Ajánlat KV/3/2016.

Értékesítési Ajánlat KV/3/2016. Értékesítési Ajánlat KV/3/2016. Tisztelt Érdeklődő! A WELLUM Pénzügyi Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott H-EN-I-366/2016. számú határozata alapján engedéllyel rendelkező pénzügyi vállalkozás. Társaságunk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott. végrehajtási kifogások elbírálása. dr. Domonkos Gyöngyi

A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott. végrehajtási kifogások elbírálása. dr. Domonkos Gyöngyi A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott végrehajtási kifogások elbírálása Szerző: dr. Domonkos Gyöngyi 2014. november A bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. törvény (továbbiakban

Részletesebben

4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. (1) A Rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :08. Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Iromány száma: T/17776. Benyújtás dátuma: 2017-10-10 16:08 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: WSTT3BRL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 12/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben