A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról"

Átírás

1 .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (Sztv.) ban kapott felhatalmazás alapján e törvény helyben történő végrehajtására, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja, hatálya 1. E rendelet célja, hogy a település lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza Törökbálint Nagyközség Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciát. 2. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság a) Törökbálint illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket, illetve e) azokat a hajléktalan személyeket illeti meg, akik Törökbálint illetékességi területét jelölték meg tartózkodási helyként az adott szociális ellátás igénybevételekor megtett nyilatkozatukban. (2) A rendelet hatálya az átmeneti segély, étkeztetés, szállás biztosítása ha ezek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a

2 Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. II. Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: a) Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) függetlenül attól, hogy az adómentes vagy adóköteles ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 20 %-ával. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek: - a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. - -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 30/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, - az anyagsági támogatás, - a tizenharmadik havi nyugdíj, - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével:a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka, a fogyatékossági támogatás, - a fogadó szervezet által az önkénteseknek külön tv. alapján biztosított juttatás. b) Vagyon: ha e rendelet másként nem rendelkezik az a hasznosítható ingatlan és jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek: ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a húszszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét 2

3 meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. c) Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási helylyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. d) Közeli hozzátartozó: da) a házastárs, az élettárs, db) - a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; - a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; - a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, (fogyatékos gyermek), dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. e) Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. f) Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek közössége. g) Szociális intézmény: a szociális törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást nyújtó szervezet. h) Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 3

4 i) Keresőtevékenység, ha a szociális törvény másként nem rendelkezik: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás. j) Aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévet be nem töltött személy; k) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. III. Eljárási szabályok 4. a.) b.) c.) d.) E rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítására irányuló kérelmet Törökbálint Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájánál, illetve az Ügyvitel Ellátó Csoportnál lehet benyújtani. A kérelemre, illetve hivatalból induló eljárásoknál alapvető bizonyíték a helyszínen készített környezettanulmány, szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal. A kérelem benyújtásakor csatolni kell az igénylő és vele közös háztartásban élőknek a benyújtást közvetlenül megelőző 3 hónapra vonatkozó átlagjövedelmét tartalmazó igazolásokat. Az Önkormányzat az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultságot kétévente március 31-ig felülvizsgálja. IV. Pénzbeli ellátások 5. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az Önkormányzat az alábbi pénzbeli ellátásokat állapítja meg: -rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - átmeneti segély, - temetési segély. Rendszeres szociális segély 6. (1) Az önkormányzat jegyzője az Sztv. 37/A..-37./H..-ban foglaltak szerint a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos hatásköreit az e címszó alatti feltételek figyelembevételével gyakorolja. 4

5 (2) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatban az együttműködés intézményi feltételeiről - Törökbálinti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Pest megyei Munkaügyi Központ Budaörsi Kirendeltsége - a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv - útján gondoskodik. (1) Az önkormányzat hivatala a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatja - a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint - az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről. 7. (2) A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát. (3) Az együttműködésre kijelölt szerv számára az önkormányzati hivatal a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozatot a határozat kiadásától számított 10 munkanapon belül megküldi. (4) Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (2) bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba vetette-e magát. (5) Ha a segélyezett nem tesz eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, az együttműködésre kijelölt szerv a (2) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül írásban felszólítja a segélyezettet a nyilvántartásba vételi kötelezettsége teljesítésére, illetve vizsgálja, a határidő mulasztás okát. (6) Ha a segélyezett a (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a felszólítás kézhezvételétől számított újabb 10 napon belül nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget. (7) Az együttműködésre kijelölt szerv - a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi, - a nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja: - a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről, - a beilleszkedést segítő programok típusairól, - az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről, - kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, - a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, - folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását, 5

6 - az Szt. 37/D. -a (3) bekezdésének d) pontja szerinti esetben kapcsolatot tart a munkaügyi központtal, - legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a nem foglalkoztatott személy bevonásával módosítja a programot. (8) Az együttműködésre kijelölt szerv - jelzi a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, - megküldi a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatja a program végrehajtásáról. 8. A beilleszkedést segítő programok típusai a) kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel, b) egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel, c) életmód formáló foglalkozásokon való részvétel, - az életvezetési képesség megőrzését és javítását célzó: - egyént (és családját) érintő személyes megbeszélések, és - csoportos foglalkozások, - a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadásokon (pl.: alkoholizmus, drog, játékszenvedély stb.), d) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, e) munkalehetőség felajánlása, f) munkaügyi központnál a munkanélküliként történő nyilvántartásba vétel és az elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködés. 9. (1) Az együttműködésre kijelölt szerv felveszi a kapcsolatot, illetve folyamatos kapcsolatot tart azokkal a szervekkel, melyek a beilleszkedést segítő programok intézményi hátterét biztosítják. Az együttműködésre kijelölt szerv köteles tájékozódni a beilleszkedési programok megvalósításához szükséges intézményi lehetőségekről pl.: - családsegítéssel foglalkozó személy/intézmény életmód formáló foglalkozásairól, - a szociális intézményhálózat szolgáltatásairól, - a munkaügyi központok képzéseiről stb. (2) Az együttműködésre köteles szerv egyidejűleg több beilleszkedési program típusba tartozó beilleszkedést segítő programban is megállapodhat a segélyezettel akkor, ha azok együttes alkalmazása éri el a kívánt eredményt. (3) A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell: - program tartalmát, - a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, hogy abból egyértelmű legyen, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg (ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát, mértékét), 6

7 - azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelentik. 10. A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha - 7. (6) bekezdésben meghatározott eset áll fenn, illetve nem közreműködik a 7. (7) bekezdésben meghatározott a közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában, - a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban meghatározottakat a megállapodásban rögzítettek szerint nem teljesíti. 11. A segélyezett súlyosan megszegi az együttműködési kötelezettségét, akkor ha az együttműködésre kijelölt szerveknél nem jelenik meg. 12. Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor a) a segély összegét legfeljebb 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani; b) az együttműködési kötelezettség súlyos vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés alkalmazása során az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az önkormányzat rendeletében meghatározottakon túl az az eset minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. 13. A rendszeres szociális segély folyósítása az Sztv. 37/C 1-2 bekezdésében foglalt esetekben szünetelhet. Lakásfenntartási támogatás 14. (1) Az Sztv ban foglaltak szerint a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. (2) Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható azoknak a rászorulóknak, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a) Ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg: - Egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-t - Két vagy több személyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-t 7

8 b) Lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás összjövedelmének 30%-t. (3) Ha a kérelmező által ténylegesen használt lakás egy főre jutó hasznosítható alapterülete nem haladja meg- komfortfokozattól függetlenül-: -egy és kétszemélyes háztartás esetén a 70 m2-t -három és több személyes háztartás esetén az első két főnél a 70 m2.t, a harmadik személytől egyenként + 10m2-rel növelhető alapterület (a lakás összes alapterülete a 120 m2-t ilyenkor sem haladhatja meg). (4) Több lakásból álló épületek esetében, ahol a fogyasztás mérése külön óra nincs felszerelve a közüzemi díjaknál háztartásonként az egy főre jutó arányos részt kell figyelembe venni. Ennek kiszámítási módja: a felhasználást el kell osztani az épületben lakó személyek számával és az így kapott összeget be kell szorozni a háztartásban lakó személyek számával. (5) A lakásfenntartási támogatás annak a Törökbálinton albérletben élő személynek állapítható meg, aki Törökbálinton bejelentett lakóhellyel rendelkezik és bizonyítható, hogy bejelentett lakóhelyén a lakhatás feltételei hiányoznak és Törökbálinton bérel lakást. (6) A villanyáram, víz és gázfogyasztás, valamint a vegyes fűtés költségeit háztartásonként havonta az alábbi mértékig lehet figyelembe venni: a) villanyáram-fogyasztásként legfeljebb havi 150kWh b) vízfogyasztás személyenként legfeljebb havi 4m 3 c) vezetékes gázfogyasztás legfeljebb: - családi házak esetén havi 300m 3 - egyéb lakás esetén havi 200m 3 d) gázfogyasztásba be nem kapcsolt háztartásoknál legfeljebb havi 2db 11,5kg palackos gáz e) vegyes fűtési mód (szén, fa, villany, stb) esetén ,-Ft/fűtési idény és ezt az összeget teljes egészében számlával kell bizonyítani. (7) Szemétszállítási díj egy havi összege vehető figyelembe, melyet számlával kell igazolni. (8) A villanyáram, víz, és gázfogyasztások igazolása legalább a kérelem beadását közvetlenül megelőző 4 évszak egy-egy hónapjára vonatkozó közüzemi számlák benyújtásával történhet, mely alapján az átlagos havi költség megállapítható. (9) A (7) bekezdésben foglalt számlabemutatási kötelezettség tekintetében a fűtési idény: október 15. és április 15. közötti időszak. (10) A támogatás havi összege az Sztv (bek) c.pontja értelmében nem lehet kevesebb Ft.-nál. (11) A támogatás mértéke (100,-Ft-ra kerekítve): - egyszemélyes háztartás esetén a támogatás alapjának 30%-a, - kétszemélyes háztartás esetén a támogatás alapjának 20%-a, - három-vagy többszemélyes háztartás esetén a támogatás alapjának 15%-a. 8

9 (11) A támogatás iránti kérelmeket minden év február 15. illetve augusztus 15-ig kell be nyújtani. Ápolási díj 15. (1) Az Sztv ában foglaltak szerint az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. (2)Az ápolási díjra való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a gondozó családjában az egy főre számított havi családi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedülálló esetén annak 150%-t. (3)Az ápolási díj összege a) az Sztv. 41 (1) bekezdésében foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a, b) az Sztv. 43/A (1) bekezdésében foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, c) az Sztv. 43/B (1) bekezdésében foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (4) Az ápolást végző személy kötelezettségét az alábbi esetben nem teljesíti : - nem működik együtt a háziorvossal - háziorvos jelzése - környezettanulmány során tapasztalt higiénia, táplálás hiánya - négy órát meghaladó munkát vállal. Átmeneti segély 16. (1) Az Sztv.45..(1) bek alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Az Sztv (4) bek alapján elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3)Az Sztv. 45 (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Törökbálint Önkormányzata átmeneti segélyben részesíti kérelmére azt a személyt, a) aki egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik. b) Aki kétszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 195%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik. c) Aki három és ennél több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik. 9

10 d) Akinek az egy főre számított havi családi jövedelme meghaladja az a), b) és c) pontban meghatározott összegeket kivételes méltányosságból az alábbi esetekben: - Aki közgyógyigazolványra nem jogosult, de betegsége miatt kiemelkedően magas a gyógyszerköltsége, - Akinek gyógyszerei (gyógyászati segédeszközei) közgyógyigazolványra nem válthatók ki, - Aki közgyógyigazolványra nem jogosult, de betegsége miatt egyszeri gyógyszerköltsége eléri nyugdíjának 10%-t, - Aki önhibáján kívül előre nem tervezhető élethelyzetbe került (pl. baleset, betörés, a családban 6 hónapon belül két haláleset, tartós legalább 2 hónapot meghaladó betegség, hosszas, vagy gyakori kórházi kezelés, nyugdíjba vonulást követő időszakra az ellátás folyósításáig, munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzet stb.) - Aki elemi kár okozta váratlan kiadásra kényszerült, - Akinek közüzemi díjhátraléka van (víz, villany, gáz, szemétszállítás) a szolgáltatás kikapcsolásának megelőzésére, vagy a szolgáltatás visszaállítására, ebben az esetben a segély összegét közvetlenül a szolgáltatónak kell utalni, vagy minden esetben elszámolási kötelezettséget kell előírni. Ez a támogatási forma egy évben egyszer vehető igénybe. (4) Természetben kell az átmeneti segélyt megállapítani, ha fennáll annak veszélye,hogy a kedvezményezett a segélyt nem rendeltetésszerűen használja fel. (5) Az átmeneti segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a és 175%-a között állapítható meg. (6) Átmeneti segély egy évben legfeljebb 6 alkalommal adható és ennek összege együttesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-t, kivéve a rendelet 16 (8) bekezdésében foglalt kivételes méltányosság esetét. (7) Átmeneti segély egy évben legfeljebb 4 alkalommal nyújtható annak a családnak (személynek) melynek tagjai közül valaki részére a tárgyévben lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, rendszeres szociális segélyt, méltányossági jogkörben átmeneti segély állapítottak meg. (8) A rendelet 16 /d. pontjában felsorolt kivételes méltánylást érdemlő esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján az e rendeletben meghatározottnál magasabb öszszegű átmeneti segély állapítható meg. (9) A Szociális és Egészségügyi Bizottság által adható támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. Az átmeneti segély kifizetése elsősorban postai utalással történik. (10) Rendkívül indokolt esetben a segély kifizetése a házi pénztárból is teljesíthető: - kérelmező anyagi helyzete miatt nem tud számlát nyitni - azonnali kórházi kezelés szükségessége esetén - elemei kár okozta váratlan kiadás esetén Temetési segély 10

11 17. (1) Az Sztv. 46..(1) alapján az Önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély iránti kérelmet a temetés után, de a haláleset bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos mindenkori legolcsóbb temetés költségének 10%-nál. a.) Amennyiben a kérelmező és a vele közös háztartásban élők egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, abban az esetben a temetési segély összege ,-Ft. b.) Amennyiben a kérelmező és a vele közös háztartásban élők egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-t nem haladja meg, abban az esetben a temetési segély összege ,-Ft. c.) Amennyiben a kérelmező és a vele közös háztartásban élők egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 250%-t, abban az esetben a temetési segély összege ,-Ft. d.) Amennyiben a kérelmező és a vele közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme meghaladja az a-c pontokban meghatározott értékhatárt, abban az esetben a temetési segély összege Ft. (4) A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását, a halotti anyakönyvi kivonatot, és az eredeti temetési számlát. (5) Temetési segély nem állapítható meg annak: aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. V. Természetben nyújtott szociális ellátások 18. (1) Az Sztv.47..(1) alapján egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható: - a rendszeres szociális segély a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, - a lakásfenntartási támogatás, - az átmeneti segély, - a temetési segély. (2) Az Sztv. 47..(2) alapján a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él. 11

12 (3) Az Sztv. 47..( 3) bek. alapján természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. (4) A pénzbeli ellátások természetbeni ellátási formaként való nyújtása tényéről és indokáról az érintettet az ellátást megállapító határozatban tájékoztatni kell. Közgyógyellátás 19. (1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt meghatározottak figyelembe vételével gyakorolja. (2) A Szociális törvény 50. (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinél az alábbi feltételek fennállnak: (3) A szociálisan rászorult kérelmező méltányossági közgyógyellátásra jogosult, ha a) egyszemélyes háztartás esetén az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-t, b) két vagy több személyes háztartás esetén az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-t, c) és a közgyógyellátásra felírható havi gyógyszerköltsége meghaladja a 2.000,-Ft-ot, (4) Azoknak a személyeknek, akiknek az egy főre számított havi családi jövedelme a fentiekben meghatározott jövedelmeket meghaladja, de bizonyítható egészségkárosodást szenvedtek, valamint a környezettanulmány alapján kérelmük indokolt, - kivételes méltányosságból a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a közgyógyigazolvány kiadásáról. (5) A közgyógyellátási igazolvány iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos javaslatát, a kedvezményezett várható gyógyszerköltségeiről kiállított igazolást. Tüzelőtámogatás 20. (1) Tüzelőtámogatás állapítható meg annak a személynek, a) aki egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik, b) aki kétszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 195%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik, c) aki három és ennél több személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-t meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik, d) akinek az egy főre számított havi családi jövedelme meghaladja az a.), b.), c.), pontban meghatározott összegeket kivételes méltányosságból a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a természetbeni támogatás megítéléséről. 12

13 (2)Ez a támogatási forma egy naptári évben egyszer adható. (3)A tüzelőtámogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a. Házi szakápolás 21. (1)Az önkormányzat házi szakápolásban részesíti azokat a szociálisan rászorultakat a) egyszemélyes háztartás esetén, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-t, b) két vagy többszemélyes háztartás esetén, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-t nem haladja meg, (2) A házi szakápolási tevékenységet szerződés alapján az önkormányzat által megbízott szolgáltató látja el. (3) A házi szakápolás biztosítása a szociális helyzet kivizsgálása után 3 napon belül - a háziorvos által kiállított szakápolást elrendelő lap alapján a polgármester döntése után történik, figyelembe véve a 43/1999.(III.03.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint a községben biztosított havi vizitszám kimerítését, illetve az OEP által az ápoltra biztosított vizitszám felhasználását. (4) Egy évben biztosított vizitek száma betegenként legfeljebb 30 lehet. (5) Nem részesülhet önkormányzati házi szakápolásban az a személy, akire az OEP felé elszámolható vizitszám még nem merült ki. (6) A házi szakápolási tevékenységet ellenőrizni köteles a háziorvos, valamint a kollegiális orvos. (7) A házi szakápolási tevékenységet végző, a tárgyévet követő januárban beszámolni köteles a képviselő testületnek. Utazási támogatás 22. (1) Az önkormányzat a településen lakóhellyel rendelkező, a többszörösen módosított 139/2006 (VI.29.) Korm. rend. 2. -a szerinti érintettek részére utazási támogatást nyújt a helyi, menetrend szerinti közlekedésben a többször módosított 30/2000 (XII.27.) Ör.2. /1/ bekezdésében meghatározott járatokra, érvényes kedvezményes bérletjegy árának erejéig, az e rendeletben foglaltak szerint. (2) Az Önkormányzat a diákigazolvánnyal rendelkezők részére - a fenti kormányrendelet 25. -a értelmében szociális segélyként utazási támogatást nyújt, amennyiben az érintettek írásban igénylik. 13

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 3/2004. (III.1.) Önk. r e n d e l e t e. egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzat 3/2004. (III..) Önk. r e n d e l e t e egyes szociális ellátások helyi szabályairól Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben