Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Jet Express 1 1 Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék InformációkaJetről 3 3. Újdonságok 4 4. Telepítéséskongurálás Gyorstelepítésiútmutató Előfeltételek Jettelepítése Jetkonfigurálása Alkalmazásibeállítások Adatforrásbeállítások DynamicsNAVadatforráskonfigurálása ÖsszetettDynamicsNAVkonfigurálás SerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésiszabályai JetCitrix-szel 9 5. JetFelhasználóiinterfész Jelentésimódok Főkönyv Jetfüggvényvarázsló(Jfx) Táblázatépítő Lebontás Rácslebontás Hibakeresés Referencia NLFüggvény Adatszűrés Üresszűrők Különlegeskarakterekaszűrőben TíznéltöbbszűrőmegadásaazNLfüggvényben Azadatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben KülönlegesmezőkvisszakereséseazNL(Táblázat)segítségével 14-15

2 Jet Express Sorbarendezés FőkönyviFüggvény DynamicsNAVfőkönyvifüggvény Szűrés Gyorsbillentyűk Automatikusjelentésformázás Jelentésekelosztása Jelentésiopciók Jelentésiopcióérvényesítése Tárgymutató 21-23

3 Jet Express 3 Információk a Jetről MiaJet? AJetegyMicrosoftExceladd-in(kiegészítő),amiazExceltazönadatbázisávalegyesítvelehetővétesziazt,hogy jelentésekethozzonlétreegyszerűmunkalapfunkciókkal.afunkciókközvetlenülazönadatbázisátolvassákbe, tehátmásolásésbeillesztésnélkülközvetlenülexcelbenfrissíthetiazadatokat.ajetfunkciókrólszólótovábbi tájékoztatásareferenciarészbentalálható. Előfeltételülszolgálóismeretek AJethasználatáhoztapasztalattalkellrendelkeznieaMicrosoftExcelhasználatátilletően,acellahivatkozástés munkalapfunkciókatisbeleértve.azadatbázisánakszerkezetétilletőenisismerniekellazalapokat.

4 Jet Express 4 Újdonságok Adokumentumcéljaaz,hogyismertesseaújjellemzőit. MegújultJetfüggvényvarázsló AJetfüggvényvarázsló(Jfx)teljesenátalakultakényeleméshasználhatóságszemelőtttartásával.Többúj jellemzővelbővült,mintazablakszalagja,amiajetfüggvények/funkcióklétrehozásáhoztartalmazzaameglévő opciókat.továbbilookupablakokatépítettünkbe,amelyekazösszesjetfüggvényváltozóihoziránymutatást tartalmaznak.amikoralookupothasználtáblázatiésmezőértékekhez,úgyishasználhatja,hogyajetböngésző beállításainakmegfelelőencsakakedvenceitmutassa.továbbijetfüggvénybeágyazásaajetfüggvényváltozóba mostazinterfészbeépültbe,amivelabeágyazottjetfüggvényekegészsoránnavigálhatvégig.

5 Jet Express 5 4 Telepítés és kongurálás Gyors telepítési útmutató FONTOS:Atelepítéselőttgyőződjönmegarról,hogyrendszergazdaengedélyevan. 1. Futtassaa(z)JetExpresstelepítőfájlt. 2. A(z)JetExpresskiegészítőatelepítésbefejeztévelautomatikusanaktiválvaleszExcelbenazaktuális felhasználóra.ld.aktiválásjetexpress('jettelepítése'inderonline-dokumentation)résza kiegészítőnekatovábbifelhasználókszámáratörténőaktiválásához. 3. NézzemegazönadatbázistípusáravonatkozótovábbiElőfeltételeket(Sektion4.2). 4. AzAdatforrásbeállítások(Sektion4.4.2)opcióbankonfigurálhatjaazadatbázisacsatlakozását. Előfeltételek Összesfelhasználó Támogatottoperációsrendszerek MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsSzerver2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsSzerver2008 MicrosoftWindows7 AMicrosoftOfficetámogatottváltozatai MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitesés64-bites) Támogatottadatbázisok MicrosoftDynamicsNAV6.0vagykésőbbiváltozatok(végrehajthatófájlok) DynamicsNAVFelhasználók Mielőtta(z)JetExpresshasználhatólennea(z)DynamicsNAVmellett,akövetkezőtovábbiszoftverektelepítése szükséges: A(z)DynamicsNAVKlassszikusügyfél6.0vagykésőbbivégrehajthatóváltozata. A(z)DynamicsNAVKlasszikusügyféljelenlétekötelező,mégDynamicsNAV2009RTCfelhasználókszámára is. SzinténszükségeslehetaC/FRONTmegfelelőváltozatáttelepíteni,amimegtalálhatóa(z)DynamicsNAVszoftver fejlesztőicsomagjában(sdk).alegtöbbesetbeneznemszükséges,mivelajettartalmazzaac/frontmegfelelő változatátalegtöbbfődynamicsnavváltozatraésszervizcsomagra. AC/FRONTengedélyéttartalmazóDynamicsNAVliszencfájltFIN.FLFfájlkéntkellelmentenimindenolyan munkaállomásdynamicsnavügyfélprogrammappájában,amelyenfutmajdajet. DynamicsNAVBiztonság AJethasználatáhozafelhasználónakvállalatimegkötéseknélküliDynamicsNAVszereppelkellrendelkeznie, amellyeljogosultavállalatitáblázatiobjektumokéstáblázatiadatokolvasásáraazösszesolyantáblázatraszóló engedélyolvasásaisszükséges,amelyrejelentéstkészítenek. DynamicsNAVABiztonságiszűrőketC/FRONTnemalkalmazzaautomatikusan,deaBiztonságiszűrő

6 Jet Express 6 megkötéseinkívülesőadatokbeolvasásikísérletemeghiúsulegyhibaüzenetkíséretében. Jet telepítése HaWindowsVistát,vagykésőbbiváltozatothasznál,avégrehajthatófájlokbeállításárajobboldallalkellkattintani, majda"futtatásrendszergazdaként"opciótválasztanieztakkoriselkellvégezni,harendszergazdaként jelentkezettbeazért,hogyatelepítéstemeltszintűjogokkalfuttathassa. AJetbővítéseakorábbiváltozatokeltávolításanélküliselvégezhető. AktiválásJetExpress A(z)JetExpresskiegészítőtaktiválnikellExcelbenmindenolyanfelhasználóra,akihasználnikívánja.Azaktiválás legegyszerűbbmódjaazaktiválásopciókiválasztásaajetexpressprogrammenüjéből.azaktiválásmanuálisanis elvégezhetőakövetkezőlépésekkel: 1. NyissamegazExcelAdd-insWindow(Excelkiegészítőkablakát). 2. KattintsonaBöngészésgombraésnavigáljona"JetReports"programmappába. 3. VálasszakiaJetReports.xlamfájlt. 4. KattintsonazIgenopcióraafájlfelülírásához,amikorutasítástkap,majdkattintsonazOKgombra. SikeresaktiváláskoraJetReportsszalagláthatóváválikazExcelben. 4.4 Jet konfigurálása Alkalmazási beállítások AzAlkalmazásibeállításokfelhasználóipreferenciákésegyébalkalmazásszintűbeálíltások,amelyekhatnakaJet viselkedésére. Nyelv AJetfelhasználóiinterfésznyelve. Általános Kikeresésimintaértékhatára Amintaértékekmaximálisszáma,amitegykikeresésfelhozhat. Kikeresésiadatszkenneléshatára Amaximálisanszkenneltadatszámamintaértékekbemutatásáhozakikereséssorán. Azautomatikushibajavításijelentésbenszereplőhibáik Azthatározzameg,hogyaJetajelentésekfuttatásátkövetőenautomatikusanszkenneliajelentést#ÉRTÉK!hibákra egydiagnosztikaiüzenetkíséretében. Összetett Kompatibilitásimódfigyelmeztetőjénekbemutatása Azthatározzameg,hogyadjon-efigyelmeztetőüzenetetJetazExcelkompatibilitásimódbantörténőfuttatásával kapcsolatosproblémákról. Nyelvimodulravonatkozófigyelmeztetésbemutatása Azthatározzameg,hogyaJetfigyelmeztessen-e,haa(z)DynamicsNAVadatforrásraolyannyelvetválasztottki, amelyreamegfelelőnyelvimodulnemlettexportálva.

7 Jet Express 7 Jetnaplózóbekapcsolása Azthatározzameg,hogyaműveleteketamegadottkönyvtárfájljábanaplózza-e. Adatforrás beállítások Azadatforrásbeállításaiszolgálnakazadatbázishozcsatlakozásmeghatározására. Acsatlakozáslétrehozásáhozszükségesinformációkbetöltéseutánrögtönellenőrizhetiacsatlakozásta Csatlakozásellenőrzésegombrakattintva. Dynamics NAV adatforrás konfigurálása Általános Navisionügyfélmappa Megadjaa(z)DynamicsNAVügyfél,fin.exevagyfinsql.exefájlttartalmazómappát.A(z)DynamicsNAVliszenc fájlnakszinténebbenamappábankelllennie"fin.flf"elnevezéssel. Nyelvimodulmappája MegadjaaztaDynamicsNAVnyelvimodulokattartalmazómappáját. Jetazönnyelvéntudjahasználniatáblázatokat,mezőketésopcióértékeket,haanyelvimodultexportáljaa(z) DynamicsNAVprogrambólésmegadjaazazttartalmazókönyvtárat.Anyelvimodulnakahárombetűsnyelvkód nevévelésa".flm"kiterjesztésselkellmegegyeznie(pl.adánnyelvimodulneve DAN.flm ). Nyelv AnyelvimodulexportjáhozTárgytervezőjoggalkellrendelkeznieitt:DynamicsNAV. Anyelvetadjameg,amelyenaJetkifogjajelezniazadatbázisszövegfeliratokat,atáblázatokkal,mezőkkelés opcióértékekkelegyütt. Hitelesítés Meghatározza,hogyWindows-thasználjon-evagyAdatbázisszerverhitelesítést. HaazadatbázisaAdatbázisszerverhitelesítésthasznál,beírhategyfelhasználóiazonosítótésegyjelszót.Haezek közülamezőkközülbármelyiketüresenhagyja,csatlakozásikísérleteialkalmávalarendszerkérnifogjaaz adatbázisbavalóbejelentkezésiadatait. Csatlakozás Szervertípusa Megadja,hogyönahelyiadatbázisfájlhoz,DynamicsNAVadatbázisszerveréhez,vagyMicrosoftSQLszerverhez csatlakozik. Szerver Megadjaazadatbázisgazdaszerveréneknevét. Adatbázis HaMicrosoftSQLszerverthasznál,írjabeazadatbázisnevétide. Hahelyiadatbázisfájltípusthasznál,kattintsonaBöngészésgombraésnavigáljonahasználnikívántDynamics NAVadatbázisfájlhoz. Nettípusa

8 Jet Express 8 Megadjaamegfelelőhálózatiprotokollt. Vállalat Megadjaaztavállalatot,amitaJetalapértelmezéskénthasznál. Kijelzés Akijelzéstulajdonságaihatározzákmeg,hogyatáblázatokésmezőkhogyanjelenjenekmegaJetfelhasználói interfészkomponenseiben. Ürestáblázatokkijelzése Meghatározza,hogymegjelenítse-eazadatotnemtartalmazótáblázatokat. Azadatokszámánakkijelzése Meghatározza,hogymindentáblázatbanmegjelenítse-eazadatokszámát. Táblázatésmezőbetöltésiformátuma: Atáblázatésamezőazonosítóformátumátadjameg,amikorezekautomatikusantöltődnekbeaJetképletekbe. Összetett Kulcskeresőalgoritmus Megadjaazadatbázislekérdezésecéljábóllegjobbkulcskiválasztásáhozazalgoritmust. C/Frontmappa Hameglettadva,felülírjaazalapértelmezettkönyvtárat,amelybenaJetaC/Frontkönyvtárakatkeresi Összetett Dynamics NAV konfigurálás Serenic Navigátor felhasználói hozzáférési szabályai Jetrendelkezikazzalaképességgel,hogyaSerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésrevonatkozószabályait alkalmazzaazolyanfelhasználóáltalfuttatottösszeslekérdezésre,akireegyvagytöbbszabályvonatkozik.eza jellemzőbekapcsolhatóanavigatorajetbusobjektumokratáblázatnakanavigatoradatbázisbatörténő importálásával. Üzletiobjektumokkonfigurálása Mindenegyesüzletiobjektumravanegymező-leképezésikészleta"NavigatoraJetbusobjektumokhoz" táblázatban.ezekamezőleképezésekhatározzákmeg,hogyegyadottüzletiobjektumramelytáblázatbanmelyik mezőhözalkalmazzarendszerafelhasználóihozzáférésiszabályokat.ezeketamezőleképezéseketimportálnikella NavigátorbakézzelvagyazAdatporthasználatával. A"NavigátoraaJetBusobjektumokhoz"táblázatbanakövetkező5mezővan: Mező száma Mező neve 1 Táblázat száma Adattípus Egészszám Leírás Annakatáblázatnakaszáma,amelynekazÜzletiobjektumnak megfelel. 2 Mezőszáma Egészszám AzÜzletiobjektumnakmegfelelőtáblázatszáma. 3 Üzleti objektum Kód AzÜzletiobjektumazonosítójaEzvagykódlesz,pl.GLACCOUNT, vagyadimenziószáma. 4 Objektum Opció Az"Üzletiobjektum"mezőbenvanmeghatározottÜzleti

9 Jet Express 9 Mező száma Mező neve típusa 5 Mező szövegfelirata Adattípus Szöveg Leírás objektumtípus.ezlehetkódvagydimenzió. Amezőszövegfelirataa"Mezőszáma"mezőbenmeghatározott szerint.ezamezőcsaktájékoztatójellegűésjetnemhasználjafel. PéldákazÜzletiobjektumokleképezésétafőkönyviszámláktáblázatáhozrendelődefiniálósorokra: Táblázat száma Mező száma Üzleti objektum Objektum típusa 15 1 GLACCOUNT kód Szám Mező szövegfelirata dimenzió Globálisdimenzió1 szűrő Afentisorokkétmezőneka15.táblázathoz("Főkönyviszámla")valóhozzárendelésétképezileazadatbázisban.Az elsősoraztjelzi,hogyaafelhasználóihozzáférésszabályaia"glaccount"üzletiobjektumraérvényesekleszneka "Szám"mezőrea"Főkönyviszámla"táblázatban.Megjegyzendő,hogyazobjektumtípusa"kód"ésazüzleti objektum(glaccount)közvetlenleképezésegymeglévőüzletiobjektumnevéhez. Apéldamásodiksorábanvana"dimenzió"egyobjektumtípusa.Ezaztjelenti,hogyaz"Üzletiobjektum"mezőben azértéknekmegkellfelelnieadimenziószámának,ebbenazesetbenaz"1-es"dimenziónak.ezasoraztjelzi,hogy az1.dimenzióra,vagya"program"-ravonatkozófelhasználóihozzáférésiszabályokanavigátorpélda adatbázisbanérvényesekleszneka"globálisdimenzió1.szűrő"mezőrea"főkönyviszámla"táblázatban. HaazÜzletiobjektumnincsközvetlenülhozzárendelveatáblázatvalamelymezőjéhez,arraaz Üzletiobjektumraaszabályoknemalkalmazhatók.Ezazértvanígy,azilyenüzletiobjektumokhoza mezőkhozzárendelésenemdefiniálhatóatáblázatistruktúrahasználatávalafentleírtmódon.eznemfordul előgyakranazüzletiobjektumokszabványoskészletében. Jet Citrix-szel FONTOS:JetnemtámogatottCitrixkörnyezetben,hacsakazegészasztalnincsközzétéve. JetCitrix-szeltörténőhasználataérdekébenakövetkezőirányelveketkellkövetni: Azegészasztaltközzékelltenni. TelepítenikellaCitrixasztalonaJetet,azExceltésazügyféladatbáziskomponenseket. HaönDynamicsNAVfelhasználó,a(z)DynamicsNAVKlasszikusügyfélprogramjátkellaCitrixasztalra telepíteni. HaOLEcsatlakozásthasznál,akonkrétadatbázisOLEmeghajtójátkellaCitrixasztalratelepíteni. HaODBC-thasznál,aWindowsODBC-adatforrástaCitrixasztalonkellkonfigurálni. AJetkiegészítőtmindenolyanCitrixfelhasználóraaktiválnikellExcelben,akihasználniakarja.További információkértld.jetreportsaktiválása(sektion4.3).

10 Jet Express 10 5 Jet Felhasználói interfész Jelentési módok Tervezés ATervezésimódszolgálajelentéseklétrehozására.ATervezésimódban,aJetfüggvényekeredményeioptimalizálva lesznekgyorsaságszempontjábólésnemgarantált,hogypontoseredményeketbiztosítanak. Frissítés Afrissítésfuttatjaajelentést,közvetlenülazadatbázisbólfrissítveazösszesadatot. Főkönyv MegnyitjaazüresfőkönyvifüggvénnyelbetöltöttJfx(Sektion5.3)-et. Jet függvény varázsló (Jfx) Intuitívmódotadafelhasználóknakarra,hogyJetfüggvényeketillesszenekamunkalapba. Táblázatépítő ATáblázatépítőtöbbadatbázisbólhozlétreolyanExceltáblázatot,amialapkénthasználhatópivottáblázatokhozés diagramokhoz. ATáblázatépítőcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhozhasználható. Lebontás Alebontáselvégzéséhezkattintsona Lebontásgombra,amelyaJetképletettartalmazócellábanjelenikmeg vagyválasszakiacellátésválasszaalebontásopciót. Rács lebontás Arácslebontásalebontásiadatokatrácsbanjelenítimeg,amilehetővéteszazadatokcsoportosítását,szűrésétés rendezését. Lebontásinézet Arácslebontássalalebontásieredményekszemélyreszabhatók.Azoszlopcímérejobboldallalkattintvaa felhasználókiválaszthatja,melymezőkjelenjenekmegalebontásiűrlapon.ezentúlmenőenazoszlopoksorrendje felcserélhetőazoszlopcímétáthúzvaakívánthelyre. Amikoralebontásiűrlapbevanzárva,ajelenlegláthatómezőketésamezősorrendetatáblázatlebontási nézetekénttároljaaprogram.amikorafelhasználólegközelebblebontástvégezatáblázaton,csakakorábban láthatómezőkjelennekmegugyanabbanasorrendben. Adatelemzésarácslebontásban Alebontásiűrlapmegnyitásakornemtöltődikbeazösszesadat.Azadatokbetöltéseközbenafolyamat előrehaladtátazűrlapalsőbalsarkábanjelzőmutatja.azadatokbetöltésénekbefejeztévelavisszakeresettadatok teljesszámajelenikmeg.azadatokbetöltéseközbencsoportosítás,szűrésésrendezésvégezhető.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVésaRácslebontás FolyamatMezőértékeikezdetbennemtöltődnekaRácslebontásban.AFolyamatMezőbeazértékekbetöltéséhez kattintsonazoszlopcímébenafrissítésgombra.afolyamatmezőértékeinemtölthetőkbe,amígazösszeslebontási adatnemtöltődöttbe. Hibakeresés AhibakeresőaproblémákatJetfüggvényekkeldiagnosztizálja.AmikoregyJetfüggvényhibáseredménytad, #ÉRTÉK!jelenikmegamunkalapfüggvényttartalmazócellájában.Afüggvénybenahibakereséshezválasszakia hibáttartalmazócellát,majdválasszaahibakeresést.aproblémátkifejtőüzenetjelenikmeg.

12 Jet Express 12 6 Referencia NL Függvény =NL(Mely, Táblázat, Mező, SzűrőMező1, Szűrő1,..., SzűrőMező10, Szűrő10) Cél:Mezőketvagyadatkulcsokatmutatmegegytáblázatbólszűrőkalapján. Paraméter Mely Leírás Meghatározza,hogymitmutatbe. Változó "Link" (Hivatkozás) "Táblázat" "LinkMező" (HivatkozásMező) "LinkÖsszeg" "FolyamatMező" Leírás Sztringértéketmutat,amitmásikNLfüggvénybenszűrőkéntlehet használni. AbemutatottmezőértékekenalapulóExceltáblázatiobjektumothoz létre.amezőváltozójánaküresenhagyásávalazösszesmezőt bemutatja.használjaamezőgyorsítótáráttöbbmezőbemutatásához. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező betöltésérehasználtsztringetmutatbe. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező összegénekabetöltésérehasználtsztringetmutatbe. ElsődlegestáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenegy FolyamatMezőbetöltésérehasználtsztringetmutatbe.Afüggvény FolyamatSzűrőitcsakakonkrétFolyamatMezőrealkalmazzukésnem aszülőlekérdezésre. Táblázat Mező SzűrőMező1 Atáblázatneve,száma,vagyaszövegfelirata Abemutatandómezőneve,számavagyszövegfelirata.DynamicsNAVfelhasználóknak,ez egyösszetettdimenzióislehet. AMezőgyorsítótárbemutatásáhozadjonmegegymezőtömböt. AMezőgyorsítótárhasználhatóNL(Táblázattal),amikoratáblázatbólcsaknéhánymezőt szeretnelátni,mintsemazösszeset.aznlfüggvényamezőgyorsítótárralcsakamező gyorsítótármezőinekegyediértékkombinációittöltibe. Azelsőmezőneve,amelyszerintaszűréstörténik.DynamicsNAVfelhasználóknak,ezegy Összetettdimenzióislehet.AkövetkezőspeciálisértékekmegengedettekSzűrőMező változókként. SzűrőMező "Vállalat="vagy0 "InkluzívLink=" "Korlát=" "Szűrők=" Leírás Felülírjaazalapértelmezettvállalatotazzal,amitaSzűrőváltozó adottmeg. Azelsődlegestáblázatotkapcsoljaösszeazzal,amitaSzűrőváltozó adottmegazadatvisszakereséscéljából.továbbitájékoztatásért ld.speciálismezőkvisszakeresésenl(táblázattal) (Sektion6.1.2). Korlátozzaabemutatottadatokvagyértékekszámát,aSzűrő változóáltalmegadottszámra.továbbitájékoztatásértld.az adatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben(sektion ). EgyszűrőkészletetadmegalekérdezésreaSzűrőváltozójaáltal megadottszűrőtömbbel.továbbitájékoztatásértld.tíznéltöbb

13 Jet Express 13 Paraméter Leírás "Fejlécek=" "ÖsszesítésElrejtése=" "TáblázatNév=" szűrőmegadásaaznlfüggvényben(sektion ). FelülírjaamezőfejléceitaSzűrőváltozójaáltalmegadott fejléctömbbel.nl(táblázat)függvénnyeltörténőhasználatra. AmikoraSzűrőváltozóértékeIGAZ,elrejtiazNL(Táblázat)által létrehozottösszesítősort. MegadjaazNL(Táblázat)általlétrehozottExceltáblázat objektumárahasználandónevetaszűrőparaméterébenlevő névvel.használjaeztarra,hogyapivottáblázatbólnévszerint utaljonatáblázatra. Szűrő1 SzűrőMezőN SzűrőN Adatszűrés Üres szűrők ASzűrőMező1-realkalmazandószűrőértéke. Ugyanaz,mintSzűrőMező1.Akár10mezővagyszűrőpáradhatómeg.Hatöbbszűrőtadmeg, ezekalogikaiéshasználatávalkapcsolódnak. UgyanazmintaSzűrő1,csakaSzűrőMezőN-revonatkozik. NéhaegyNL(Sektion6.1)függvénytszeretneszűrniegymásikértékalapján,amilehet,hogyüres.AzNL függvényheznemadhatmegüresszűrőt,ésilyenkora#értékhibaüzenetjelenikmeg,haegyszűrőmező('nl Függvény'inderonline-dokumentation)változóttöltbeésamegfelelőSzűrő('NLFüggvény'in deronline-dokumentation)változótüresenhagyja. Tételezzükfel,hogyaC4-benlevőértékegymásikJetfüggvénybőlszármazikéselőfordulhat,hogyüres.Ebbenaz esetbenkétegyszeresidézőjelet(')tehetaszűrőértékeköré.akövetkezőképletethasználhatja. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel száma","'"&c4&"'") Bárezaképletkissénehezenolvasható,ezzelegyegyszeresidézőjelet(')teszaC4referenciavalamelyikoldalára. HaC4tartalmazzaaz1.tételértékét,azeredményezettszűrőaz1.tétellesz.HaaC4üres,azeredményakét egyszeresidézőjel,amiérvényesszűrőazüresmezőkre. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel Különleges karakterek a szűrőben Azolyankaraktereket,minta közülbármelyiketaszűrő('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)értékbenszerepeltetniakarja,akkor eredménykéntkialakulóképletakövetkezőképpennézneki. =NL("Sorok","Eladási HaaJohn(Houston)névegyszomszédoscellábanvan,ezacellareferenciáthasználóazonosképlet =NL("Sorok","Eladási Haszámosszűrőértéketkellegyüttesenkombinálnia,amelybenmindbenvankülönlegeskarakter,akkoraszűrő mindentegyestételétegyszeresidézőjelbe(')kelltenni Tételezzükfelpéldául,hogyavásárlókatnévszerintkellszűrnie,mint"JohnA.M."vagy"Ben&Jerrys".Akkora logikaior( következőképletmutatjabeaszűrőmegalkotásánakhelyesmódját.

14 Jet Express 14 =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'") Ezekanevektehátszármazhatnakcellareferenciából,ennekmegfelelőenamegegyezőképletcellareferenciákkal alábbtalálható. =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'"&c3&"' '"&C4&"'") Tíznél több szűrő megadása az NL függvényben Szűrők=lehetővétesziaszűrőkmegadásáhoztartományhasználatátazNL(Sektion6.1)képletekben.Ezzel többmint10szűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)/szűrő('nlfüggvény'in deronline-dokumentation)párthasználhat,ajelentéstervét(felépítését)nyilvánvalóbbáteszi,ésmegkönnyítia szűrőkkésőbbihozzáadásátajelentéshez. EnnekajellemzőnekahasználatáhozExcelbenazegyikoszlopbanadjamegaSzűrőMezőketésajobbraeső szomszédososzlopbanpedigamegfelelőszűrőértékeket.utánaadjamegamindaszűrőmezőketésaszűrőket tartalmazócellatömbötaszűrőparaméterébenaszűrők"után,akövetkezőképpen: =NL("Sorok","Eladási számla fejléce",,"szűrők=",$b$2:$c$4) Az adatok számának korlátozása a lekérdezésben Korlátozhatjaazoknakazadatoknakaszámát,amitazNL(Sektion6.1)figyelembevesz,habeírjaaLimit=az egyikszűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)paraméterbeésamegfelelőszűrő('nl Függvény'inderonline-dokumentation)paraméterbebeírjaamaximálisszámot. AkövetkezőpéldaatízlegnagyobbeladástképviselőVevőnevetnyomtatjaki. =NL("Sorok","Vevő","Név","-Eladás ($)","*","Limit=",10) Különleges mezők visszakeresése az NL(Táblázat) segítségével Mezőértékekvisszakereséseahivatkozotttáblázatokból Ahivatkozotttáblázatokbólamezőértékekvisszakeresésérehasználtszintaxisakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkMező([Táblázat2], [Táblázat2Mező2])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzafüggvényaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértékét,valamintTáblázat2-bőlTáblázat2Mező2első értékétvisszakeresiatáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező értékévelésüres,aholtáblázat2-bennemvoltazonosadat. AzNL(LinkMező)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenamezőkvisszakeresése,azNL(LinkMező)függvénylett bevezetve.aznl(linkmező)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkMező", "Táblázat2", "Táblázat2Mező") ErreafüggvényreaztánmárlehethivatkozniazNL(Táblázat)funkcióMezőparaméterében,ahelyett,,hogy LinkMező()képletetkézzelgépelnénkbe. MezőösszegekvisszakereséseaHivatkozotttáblázatokból Amezőösszegekhivatkozotttáblázatbólvalóvisszakereséséreszolgálószintaktikaakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkÖsszeg([Táblázat2],[Táblázat2Mező2], [Táblázat2Mező3],[A*])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzzelafüggvénnyelaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértéke,valamintTáblázat2Mező2értékeinekösszege visszakereshetőtáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező

15 Jet Express 15 értékévelésaholtáblázat2mező3értékea-valkezdődött,és0,aholtáblázat2-bennemvoltmegegyezőadat. AzNL(LinkÖsszeg)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenösszegekvisszakeresése,azNL(LinkÖsszeg)függvény lettbevezetve.aznl(linkösszeg)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkÖsszeg","Táblázat2","Táblázat2Mező2","Táblázat2Mező3","A*") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogykézzel gépelnénkbealinkösszeg()képletet. MezőértékekésMezőÖsszegekvisszakeresésebeágyazotthivatkozásokból Mezőértékekésösszegekhivatkozotttáblázatokbólakövetkezőmódonkereshetőkvissza: =NL("Táblázat","Vevő Főkönyvi bejegyzés",{"bejegyzés Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport], [Kód])"},"InkluzívLink=","Vevő","Szám","=Vevő Szám","InkluzívLink=","Vevő könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelazösszesBejegyzésSzámértékevisszakereshetőaVevőifőkönyvibejegyzésektáblázatból, valamintavevőkönyvelésicsoporttáblázatbólazkódmező,amivevőtáblázatútjánösszevankapcsolva. MezőértékekésMezőösszegekvisszakeresésetöbbtáblázatból Mezőértékekésösszegekszinténvisszakereshetőktöbbtáblázatból,amelyazelsődlegestáblázatbólvan összekapcsolvaakövetkezőmódon: =NL("Táblázat","Vevő",{"Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport],[kód])","linkösszeg([vevő főkönyvi bejegyzés],[összeg])"},"inkluzívlink=","vevő főkönyvi bejegyzés","vevő Szám","=Szám","InkluzívLink=Vevő","Vevői könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelaVevőtáblázatSzámmezőjébőlazösszesérték,aVevőkönyvelésicsoporttáblázatbólaKód mezőértékei,valamintavevőfőkönyvibejegyzésektáblázatbólazösszegmezőbőlazértékekösszegei visszakereshetők.vegyefigyelembe,hogymindaavevőkönyvelésicsoport,mindavevőfőkönyvibejegyzések táblázataösszevankapcsolvaavevőtáblázatból. FolyamatMezővisszakereséseFolyamatSzűrőkkel AzNL(Táblázat)függvényMezőváltozójábanhasználtFolyamatMezőszintaktikávalvisszakereshetőa FolyamatMezőacsakarraamezőrealkalmazottegyéniFolyamatSzűrő-készlettel: =NL("Táblázat","Vevő",{"Név","FolyamatMező([Eladások],[Dátum Szűrő],[1/1/10..12/31/10])"}) AzelsőváltozóavisszakeresendőFolyamatMező,amitakármilyenszámbana FolyamatSzűrőMező/FolyamatSzűrőpárkövet. AzNL(FolyamatMező)függvény EzeknekaFolyamatMezőknekavisszakeresésétmegkönnyítendő,azNL(FolyamatMező)függvénylettbevezetve. AzNL(FolyamatMező)szintaktikájaakövetkező: =NL("FolyamatMező","Vevő","Eladások","Dátum szűrő","1/1/10..12/31/10") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogya FolyamatMező()képletetkézzelgépelnénkbe. Azáltalánoslekérdezéshez,pl.NL(Táblázat)függvényhezalkalmazottbármelyFolyamatSzűrőa FolyamatMezőszintaktikájávalmegadottmezőkrealkalmazvalesznek. Akülönlegesmezőkcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhasználatakorkereshetőkvisszaaz NL(Táblázatból). Sorba rendezés AlapértelmezéskéntaJetfüggvényekkelazátvettértékekalapjánabemutatotteredményekemelkedősorrendbe vannakrendezve;ezazalapértelmezettsorrendazonbanfelülírhatóatáblázatbármelymezőjénekértékealapján,

16 Jet Express Főkönyvi Függvény Dynamics NAV főkönyvi függvény =Főkönyv(Mely, Számla, KezdőDátum, BefejezőDátum, Nézet, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ÜzletiEgység, Vállalat, Foglalt, ZáróKihagyása, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, LekérdezésBemutatása, Foglalt, Adatforrás) Cél:Aegyvagytöbbfőkönyviszámlapénzügyitervét(költségvetését),egyenlegét,nettóváltozását,terheléseit,vagy jóváírásaitmutatja. Használjaafentifüggvénydefiníciótazalábbleírtparamétereksorrendjénekmeghatározásához.A Foglalt jelzésűparamétereknincsenekhasználatban. Paraméter Mely Számla KezdőDátum ZáróDátum Nézet Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Üzletiegység Költségvetés Vállalat ZáróKihagyása LekérdezésBemutatása Adatforrás Leírás Meghatározza,hogyafőkönyvifüggvénymitmutat.Alehetőségekaz Egyenleg,aPénzügyiterv,JóváírásokésTerhelések. Főkönyviszámlaszáma,SzűrővagyTartomány.Hamegadegyetlenösszesítő számlát,annakaszámlánakazértékétmutatja.hatöbbszámlátvagyegy számlatartománytadmeg,azösszesítőszámlákatazeredménynem tartalmazza. Abevonandótranzakciókkezdődátumátadjameg.Egyszámlaadott dátummalszámítottegyenlegéhezhagyjaakezdődátumotüresen.egy számlanettóváltozásáhozhasználjaazegyenlegetésadjamegminda KezdőDátumotésaZáróDátumot. Abevonandótranzakciókzáródátumátadjameg. AhasználandóFőkönyvielemzésnézetHagyjaeztüresenésazElemzés nézetnemleszhasználva. SzűrőazelemzésnézetelsődimenziójáraHaaNézetváltozóüres,eza Globálisdimenzió1szűrője. SzűrőazelemzésnézetmásodikdimenziójáraHaaNézetüres,ezaGlobális dimenzió2szűrője. Szűrőazelemzésnézetharmadikdimenziójára. Szűrőazanalízisnézetnegyedikdimenziójára. Szűrőazüzletiegységre. Költségvetésszűrő.Hagyjaeztüresenazösszesköltségvetésre.Nincs használatban,csakaköltségvetésekmutatásaesetén. Vállalatneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettvállalatothasználja aprogram. "Igaz"azárónapitranzakciókkihagyásához.Alapértelmezésben"Hamis". "Igaz"alebontáshozhasználtfinhlinksztringbemutatásához. Alapértelmezésben"Hamis". Adatforrásneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettadatforrást használjaaprogram.

17 Jet Express 17 Paraméter Szűrés Leírás Jelentés Jel (szimbólum) Egyenlő Egyik(kel)sem 377 Példa Kifejezés KÉK Visszakeresett adatok Aholamezőérték377 AholamezőértékKÉK Nemegyenlő <> <>0 Aholamezőértékek nemegyenlők0-val És & >1000&<2000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000és kisebbekmint2000 Vagy Aholamezőértékek 1000vagy2000 Nagyobbmint > >1000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000 Nagyobbvagyegyenlő >= >=1000 Aholamezőértékek nagyobbakvagy1000- relegyenlők Kisebbmint < <1000 Aholamezőértékek 1000-nélkisebbek Kisebbvagyegyenlő <= <=1000 Aholamezőértékek kisebbekvagy1000-rel egyenlők Tartomány Aholamezőértékek 1000és2000közé esnek,inkluzíve Aholamezőértékek max.1000,inkluzíve Aholamezőértékei 1000,vagyannál nagyobb Helyettesítő * *co* *co co* Aholamezőértéke tartalmazzaa"co"-t Aholamezőértéke"co"- ravégződik Aholamezőértéke"co"- valkezdődik Egykarakteres helyettesítő? Hans?n Aholamezőértéke HansonvagyHansen Aműveletisorrend () 30 (>10&<20) Aholamezőérték30 VAGY10-nélnagyobbés 20-nálkisebbamező értéke Különlegeskarakterek figyelmenkívülhagyása AholamezőértékeA&B '' 'A&B' 'C&D' AholamezőértékeA&B vagyc&d

18 Jet Express 18 Jelentés Kisésnagybetű figyelmenkívülhagyása Gyorsbillentyűk Jel (szimbólum) Példa Kifejezés Aholamezőértéke, mintahely,helyvagy Hely AkövetkezőgyorsbillentyűkállnakrendelkezéserJetben: Gyorsbillentyű Rendelkezésreállinnen: Viselkedés F1 Felhasználóiinterfészkomponensei Kontextusérzékenysúgót jelenítmeg F4 Jfx A cellareferencia címzésimódjai közöttvált F6 Felhasználóiinterfészkomponensek értékkikereséssel Automatikus jelentés formázás Automatikusméretezés Adatbázis kikeresést jelenítmeg Néhányadatértékeváltozóhosszúságú,aminekkövetkeztébenajelentésfuttatásaelőttnemtudja,milyenszéles legyenazoszlop.haazoszlopnemelégszélesazadatkijelzésére,excelbenez########-kéntjelenikmeg,vagyaz adatnakcsakaztarészétmutatja,amelybeleféracellába. Illeszkedés Azoszlopautomatikusanformázhatóalegszélesebbadatra,amibennevanhaazIlleszkedéskulcsszótírjaaoszlop 1.sorába.Asormagasságanagyjábólugyanígyformázható,deittazIlleszkedéskulcsszótazformázandósorA oszlopábakelltenni. Automatikuselrejtés Amunkafüzetbizonyostartalmaszükségeslehetajelentésfelépítéséhez,denemkívánatos,hogymegjelenjena Jelentésmódban('Jelentésimódok'inderonline-dokumentation). ElrejtésésLapElrejtése Egyoszlopvagysorautomatikusanelrejthető,haazElrejtéskulcsszótazelrejtenikívántoszlop1.sorába,vagyaz elrejtenikívántsoraoszlopábateszi.egészlapokautomatikuselrejtéséhezhozzáadhatjaa +LapElrejtésekódota munkalapa1cellájához.amikorajelentéstfuttatja,jetelrejtiazönáltalmegadottsorokat,oszlopokatvagylapokat. 6.6 Jelentések elosztása Jelentési opciók AJelentésiopciókablakmegjelenítéséhezajelentésfutásaközben,akövetkezőmunkalapcímkékethasználjamajd: Opció,Cím,ésazÉrték. Amunkalapmindenlapjának,amelyolyanopcióttartalmaz,amitszerepeltetnikívánaJelentésiopciókablakban,az AoszlopábantartalmazniaazOpciócímkét.Azopciókcíméttartalmazóoszlopnakaz1.sorbantartalmazniakella CímcímkétAzaktuálisopcióértékekettartalmazóoszlopnak,amelyreutalniakellajelentésében,az1.sorban

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszeûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Nokia N8 készülékre. A készülék integrált e-mail

Részletesebben

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN WINDOWS VISTÁN. Tartalom jegyzék

TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN WINDOWS VISTÁN. Tartalom jegyzék TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE WINDOWS VISTÁN ÉS THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN Tartalom jegyzék I. Tanúsítvány telepítése...2 II. Tanúsítvány importálása Thunderbird levelező kliensben...14 I. Tanúsítvány telepítése

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS S & B Software Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROGRAMKEZELÉSI LEÍRÁS... 3 LEHETŐSÉGEK A TÁBLÁZAT

Részletesebben

a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor

a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor SZŰRÉS a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor Szűréssel egyszerűen en és gyorsan kereshetünk rá tartományban lévő adatcsoportokra, és dolgozhatunk azokkal. A szűrt tartományban csak az oszlophoz

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

USB-Nyomtató Menedzser

USB-Nyomtató Menedzser USB-Nyomtató Menedzser Használati útmutató HU-01 BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Horizont-Alfa

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Rendszergazda Debrecenben

Rendszergazda Debrecenben LEVELEZŐKLIENS BEÁLLÍTÁSA A levelezés kényelmesen kliensprogramokkal is elérhető, és használható. Ezen útmutató beállítási segítséget nyújt, két konkrét klienssel bemutatva képernyőképekkel. Természetesen

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható DWL-700AP D-Link Air TM Vezeték nélküli Hozzáférési pont Előfeltételek A DWL-700AP beállításához

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013

Telepítési és indítási útmutató. DataPage+ 2013 DataPage+ 2013 Tartalomjegyzék Telepítés előfeltételei Alkotólemek... 1 Áttekintés... 1 1. lépés: Futtassuk a setup.exe fájlt és indítsuk el a varázslót... 1 2. lépés: Fogadjuk el a licencszerződést...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Az új PHOENIX CONTACT webshop. Mojzes Gábor 2014. szeptember

Az új PHOENIX CONTACT webshop. Mojzes Gábor 2014. szeptember Az új PHOENIX CONTACT webshop Mojzes Gábor 2014. szeptember Belépés a Phoenix Contact webshopba www.phoenixcontact.hu Bejelentkezni az Ön által a regisztrációkor megadott e-mail címmel és a visszaigazoló

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

Az Evolution levelezés beállítása

Az Evolution levelezés beállítása Az Evolution levelezés beállítása 1. Program megnyitása Nyissa meg az Evolution-t. Amennyiben a telepítést követő első indításkor a program felajánlja az új postafiók készítését, válassza a Nem lehetőséget.

Részletesebben

FTP SZERVER - Használati útmutató

FTP SZERVER - Használati útmutató FTP SZERVER - Használati útmutató ADATOK LETÖLTÉSE AZ FTP SZERVERR}L A letöltésre a legegyszer]bb eljárást javasoljuk, ami annyit jelent hogy az ön internet browser-járól belép a mi szerverünkre úgy hogy

Részletesebben

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások Import áfa kezelése Microsoft Dynamics NAV-ban Ha külföldről szerzünk be egy eszközt, akkor a szokásos könyvelési feladatainkon kívül a vámterhek és az import áfa könyvelését kell megtennünk. Tehát miután

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 áprilisában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv. Dokumentum verzió 1.3. Kiadás dátuma: 2015. január 23.

Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv. Dokumentum verzió 1.3. Kiadás dátuma: 2015. január 23. Számla exportáló 2015 felhasználói kézikönyv Dokumentum verzió 1.3 Kiadás dátuma: 2015. január 23. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. PTGSZLAH adatlap... 4 2.1. Előlap... 4 2.2. További lapok... 5 3.

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése Leírás www.npsh.hu opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése I.1. Bevezetés A dokumentum az opensuse 10.3 Érettségi kiadásának telepítését és beállítását mutatja be. Az Érettségi kiadás az opensuse 10.3-ra

Részletesebben

Kézikönyv. Közösségi áfa-analitika lekérdezése

Kézikönyv. Közösségi áfa-analitika lekérdezése Kézikönyv Közösségi áfa-analitika lekérdezése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 4 KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LEKÉRDEZÉS...

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz

Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Windows hálózati adminisztráció segédlet a gyakorlati órákhoz Szerver oldal: Kliens oldal: 4. Tartományvezérlő és a DNS 1. A belső hálózat konfigurálása Hozzuk létre a virtuális belső hálózatunkat. INTERNET

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói

Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói Az Ingenico i5100 legfontosabb funkciói Előfeltételek A jelen útmutatóban leírt összes funkció a fizetési alkalmazáshoz kapcsolódik (ep2). A terminál újraindításakor a kártyahasználatkor automatikusan

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul

CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul CobraConto.Net v0.42 verzió Pénzügy modul Megváltozott az ÁFA típushoz kapcsolható ABEV összerendelés lehetősége. A megelőző verziókban nem lehetett külön megadni a fizetendő/igényelhető irányt az összerndelés

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához

Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskolán üzemelő vezeték nélküli (WiFi) hálózat használatához (ver 1.1) A fejlesztés a KIOSZK - Komplex információs on-line szolgáltatások kialakítása - egységes rendszer

Részletesebben

Vízi Viharjelző Rendszer Android 2.2 verziótól

Vízi Viharjelző Rendszer Android 2.2 verziótól Vízi Viharjelző Rendszer Android 2.2 verziótól 1. Telepítés SwsWidgetEsri.apk méret: kb. 7.5M A program telepítése során engedélyt kér a következő funkciókhoz: - Tárolás - Hardver szabályzók (fizikai visszajelzések

Részletesebben

Vodafone Mobile Connect telepítése

Vodafone Mobile Connect telepítése Vodafone Mobile Connect telepítése Kérjük ne csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez. Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T14. ODBC adatkapcsolat 2009. augusztus 31. PRECÍZ integrált ügyviteli rendszer

Részletesebben

A Mozilla Thunderbird levelezés beállítása

A Mozilla Thunderbird levelezés beállítása A Mozilla Thunderbird levelezés beállítása 1. Program Megnyitás Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt, mely általában a Start menü Minden program/programok menü Mozilla Thunderbird menüben megtalálható.

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Parancsok megtalálása a menüszalagon Minden menüszalaglapon csoportok vannak, és a csoportok összetartozó parancsokat tartalmaznak.

Parancsok megtalálása a menüszalagon Minden menüszalaglapon csoportok vannak, és a csoportok összetartozó parancsokat tartalmaznak. Első lépések A Microsoft Excel 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését. Parancsok felvétele a gyorselérési eszköztárra Kedvenc parancsait

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

Kézikönyv. Főkönyvi számla

Kézikönyv. Főkönyvi számla Kézikönyv Főkönyvi számla Összefoglalás Verzió: 2012r2n03 A tanulás célja Ön képes új főkönyvi számla felvételére, ezáltal a számlakeretének az abasban történő rögzítésére. A pénzügyi és tárgyi eszköz

Részletesebben

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető A szoftverhez a következő hardware konfiguráció szükséges: Windows XP, Windows 2000 (recommended) or Windows NT, 98, 95 Processzor: Pentium II, 500 MHz vagy jobb.

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft.

DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft. DACOL adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió WIND Számítástechnikai Kft. DACOL 0.01b DACOL(Data Collecting) adatgyûjtõ program Felhasználói kézikönyv 0.01b verzió 2002. március 29. WIND

Részletesebben

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 Bevezetés 1 A könyv felépítése 2 Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 I. Rész A számítógép megosztása 5 1 n Saját profilt mindenkinek 7 Alapfogalmak 8 Hogyan mûködik? 8 Biztonság 9 Felhasználói

Részletesebben

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i

Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i Útmutató az IP és Routing mérésekben használt Cisco routerek alapszint konfigurációjához i 1. Bevezetés (készítette: Fodor Kristóf fodork@tmit.bme.hu) A routerek a hozzájuk csatolt hálózati szegmensek

Részletesebben

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. Adatbázis-kezelés Csongrádi Tamás ELTE IK Használható eszközök MS Access

Részletesebben

Új év nyitása a Kulcs-Bér 2013-ban, a Kulcs-Bér 2012-ben kezelt év(ek) alapján

Új év nyitása a Kulcs-Bér 2013-ban, a Kulcs-Bér 2012-ben kezelt év(ek) alapján Új év nyitása a Kulcs-Bér 2013-ban, a Kulcs-Bér 2012-ben kezelt év(ek) alapján Az évnyitás lehetővé teszi, hogy a Kulcs-Bér 2012. programban kezelt adatok alapján, megnyissuk a Kulcs-Bér 2013-ban kezelni

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Szociális ÁIR (Szociális Ágazati Információs Rendszer) Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer Felhasználói útmutató Budapest, 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célok...

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2009 novemberében elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben