Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Jet Express 1 1 Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék InformációkaJetről 3 3. Újdonságok 4 4. Telepítéséskongurálás Gyorstelepítésiútmutató Előfeltételek Jettelepítése Jetkonfigurálása Alkalmazásibeállítások Adatforrásbeállítások DynamicsNAVadatforráskonfigurálása ÖsszetettDynamicsNAVkonfigurálás SerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésiszabályai JetCitrix-szel 9 5. JetFelhasználóiinterfész Jelentésimódok Főkönyv Jetfüggvényvarázsló(Jfx) Táblázatépítő Lebontás Rácslebontás Hibakeresés Referencia NLFüggvény Adatszűrés Üresszűrők Különlegeskarakterekaszűrőben TíznéltöbbszűrőmegadásaazNLfüggvényben Azadatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben KülönlegesmezőkvisszakereséseazNL(Táblázat)segítségével 14-15

2 Jet Express Sorbarendezés FőkönyviFüggvény DynamicsNAVfőkönyvifüggvény Szűrés Gyorsbillentyűk Automatikusjelentésformázás Jelentésekelosztása Jelentésiopciók Jelentésiopcióérvényesítése Tárgymutató 21-23

3 Jet Express 3 Információk a Jetről MiaJet? AJetegyMicrosoftExceladd-in(kiegészítő),amiazExceltazönadatbázisávalegyesítvelehetővétesziazt,hogy jelentésekethozzonlétreegyszerűmunkalapfunkciókkal.afunkciókközvetlenülazönadatbázisátolvassákbe, tehátmásolásésbeillesztésnélkülközvetlenülexcelbenfrissíthetiazadatokat.ajetfunkciókrólszólótovábbi tájékoztatásareferenciarészbentalálható. Előfeltételülszolgálóismeretek AJethasználatáhoztapasztalattalkellrendelkeznieaMicrosoftExcelhasználatátilletően,acellahivatkozástés munkalapfunkciókatisbeleértve.azadatbázisánakszerkezetétilletőenisismerniekellazalapokat.

4 Jet Express 4 Újdonságok Adokumentumcéljaaz,hogyismertesseaújjellemzőit. MegújultJetfüggvényvarázsló AJetfüggvényvarázsló(Jfx)teljesenátalakultakényeleméshasználhatóságszemelőtttartásával.Többúj jellemzővelbővült,mintazablakszalagja,amiajetfüggvények/funkcióklétrehozásáhoztartalmazzaameglévő opciókat.továbbilookupablakokatépítettünkbe,amelyekazösszesjetfüggvényváltozóihoziránymutatást tartalmaznak.amikoralookupothasználtáblázatiésmezőértékekhez,úgyishasználhatja,hogyajetböngésző beállításainakmegfelelőencsakakedvenceitmutassa.továbbijetfüggvénybeágyazásaajetfüggvényváltozóba mostazinterfészbeépültbe,amivelabeágyazottjetfüggvényekegészsoránnavigálhatvégig.

5 Jet Express 5 4 Telepítés és kongurálás Gyors telepítési útmutató FONTOS:Atelepítéselőttgyőződjönmegarról,hogyrendszergazdaengedélyevan. 1. Futtassaa(z)JetExpresstelepítőfájlt. 2. A(z)JetExpresskiegészítőatelepítésbefejeztévelautomatikusanaktiválvaleszExcelbenazaktuális felhasználóra.ld.aktiválásjetexpress('jettelepítése'inderonline-dokumentation)résza kiegészítőnekatovábbifelhasználókszámáratörténőaktiválásához. 3. NézzemegazönadatbázistípusáravonatkozótovábbiElőfeltételeket(Sektion4.2). 4. AzAdatforrásbeállítások(Sektion4.4.2)opcióbankonfigurálhatjaazadatbázisacsatlakozását. Előfeltételek Összesfelhasználó Támogatottoperációsrendszerek MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsSzerver2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsSzerver2008 MicrosoftWindows7 AMicrosoftOfficetámogatottváltozatai MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitesés64-bites) Támogatottadatbázisok MicrosoftDynamicsNAV6.0vagykésőbbiváltozatok(végrehajthatófájlok) DynamicsNAVFelhasználók Mielőtta(z)JetExpresshasználhatólennea(z)DynamicsNAVmellett,akövetkezőtovábbiszoftverektelepítése szükséges: A(z)DynamicsNAVKlassszikusügyfél6.0vagykésőbbivégrehajthatóváltozata. A(z)DynamicsNAVKlasszikusügyféljelenlétekötelező,mégDynamicsNAV2009RTCfelhasználókszámára is. SzinténszükségeslehetaC/FRONTmegfelelőváltozatáttelepíteni,amimegtalálhatóa(z)DynamicsNAVszoftver fejlesztőicsomagjában(sdk).alegtöbbesetbeneznemszükséges,mivelajettartalmazzaac/frontmegfelelő változatátalegtöbbfődynamicsnavváltozatraésszervizcsomagra. AC/FRONTengedélyéttartalmazóDynamicsNAVliszencfájltFIN.FLFfájlkéntkellelmentenimindenolyan munkaállomásdynamicsnavügyfélprogrammappájában,amelyenfutmajdajet. DynamicsNAVBiztonság AJethasználatáhozafelhasználónakvállalatimegkötéseknélküliDynamicsNAVszereppelkellrendelkeznie, amellyeljogosultavállalatitáblázatiobjektumokéstáblázatiadatokolvasásáraazösszesolyantáblázatraszóló engedélyolvasásaisszükséges,amelyrejelentéstkészítenek. DynamicsNAVABiztonságiszűrőketC/FRONTnemalkalmazzaautomatikusan,deaBiztonságiszűrő

6 Jet Express 6 megkötéseinkívülesőadatokbeolvasásikísérletemeghiúsulegyhibaüzenetkíséretében. Jet telepítése HaWindowsVistát,vagykésőbbiváltozatothasznál,avégrehajthatófájlokbeállításárajobboldallalkellkattintani, majda"futtatásrendszergazdaként"opciótválasztanieztakkoriselkellvégezni,harendszergazdaként jelentkezettbeazért,hogyatelepítéstemeltszintűjogokkalfuttathassa. AJetbővítéseakorábbiváltozatokeltávolításanélküliselvégezhető. AktiválásJetExpress A(z)JetExpresskiegészítőtaktiválnikellExcelbenmindenolyanfelhasználóra,akihasználnikívánja.Azaktiválás legegyszerűbbmódjaazaktiválásopciókiválasztásaajetexpressprogrammenüjéből.azaktiválásmanuálisanis elvégezhetőakövetkezőlépésekkel: 1. NyissamegazExcelAdd-insWindow(Excelkiegészítőkablakát). 2. KattintsonaBöngészésgombraésnavigáljona"JetReports"programmappába. 3. VálasszakiaJetReports.xlamfájlt. 4. KattintsonazIgenopcióraafájlfelülírásához,amikorutasítástkap,majdkattintsonazOKgombra. SikeresaktiváláskoraJetReportsszalagláthatóváválikazExcelben. 4.4 Jet konfigurálása Alkalmazási beállítások AzAlkalmazásibeállításokfelhasználóipreferenciákésegyébalkalmazásszintűbeálíltások,amelyekhatnakaJet viselkedésére. Nyelv AJetfelhasználóiinterfésznyelve. Általános Kikeresésimintaértékhatára Amintaértékekmaximálisszáma,amitegykikeresésfelhozhat. Kikeresésiadatszkenneléshatára Amaximálisanszkenneltadatszámamintaértékekbemutatásáhozakikereséssorán. Azautomatikushibajavításijelentésbenszereplőhibáik Azthatározzameg,hogyaJetajelentésekfuttatásátkövetőenautomatikusanszkenneliajelentést#ÉRTÉK!hibákra egydiagnosztikaiüzenetkíséretében. Összetett Kompatibilitásimódfigyelmeztetőjénekbemutatása Azthatározzameg,hogyadjon-efigyelmeztetőüzenetetJetazExcelkompatibilitásimódbantörténőfuttatásával kapcsolatosproblémákról. Nyelvimodulravonatkozófigyelmeztetésbemutatása Azthatározzameg,hogyaJetfigyelmeztessen-e,haa(z)DynamicsNAVadatforrásraolyannyelvetválasztottki, amelyreamegfelelőnyelvimodulnemlettexportálva.

7 Jet Express 7 Jetnaplózóbekapcsolása Azthatározzameg,hogyaműveleteketamegadottkönyvtárfájljábanaplózza-e. Adatforrás beállítások Azadatforrásbeállításaiszolgálnakazadatbázishozcsatlakozásmeghatározására. Acsatlakozáslétrehozásáhozszükségesinformációkbetöltéseutánrögtönellenőrizhetiacsatlakozásta Csatlakozásellenőrzésegombrakattintva. Dynamics NAV adatforrás konfigurálása Általános Navisionügyfélmappa Megadjaa(z)DynamicsNAVügyfél,fin.exevagyfinsql.exefájlttartalmazómappát.A(z)DynamicsNAVliszenc fájlnakszinténebbenamappábankelllennie"fin.flf"elnevezéssel. Nyelvimodulmappája MegadjaaztaDynamicsNAVnyelvimodulokattartalmazómappáját. Jetazönnyelvéntudjahasználniatáblázatokat,mezőketésopcióértékeket,haanyelvimodultexportáljaa(z) DynamicsNAVprogrambólésmegadjaazazttartalmazókönyvtárat.Anyelvimodulnakahárombetűsnyelvkód nevévelésa".flm"kiterjesztésselkellmegegyeznie(pl.adánnyelvimodulneve DAN.flm ). Nyelv AnyelvimodulexportjáhozTárgytervezőjoggalkellrendelkeznieitt:DynamicsNAV. Anyelvetadjameg,amelyenaJetkifogjajelezniazadatbázisszövegfeliratokat,atáblázatokkal,mezőkkelés opcióértékekkelegyütt. Hitelesítés Meghatározza,hogyWindows-thasználjon-evagyAdatbázisszerverhitelesítést. HaazadatbázisaAdatbázisszerverhitelesítésthasznál,beírhategyfelhasználóiazonosítótésegyjelszót.Haezek közülamezőkközülbármelyiketüresenhagyja,csatlakozásikísérleteialkalmávalarendszerkérnifogjaaz adatbázisbavalóbejelentkezésiadatait. Csatlakozás Szervertípusa Megadja,hogyönahelyiadatbázisfájlhoz,DynamicsNAVadatbázisszerveréhez,vagyMicrosoftSQLszerverhez csatlakozik. Szerver Megadjaazadatbázisgazdaszerveréneknevét. Adatbázis HaMicrosoftSQLszerverthasznál,írjabeazadatbázisnevétide. Hahelyiadatbázisfájltípusthasznál,kattintsonaBöngészésgombraésnavigáljonahasználnikívántDynamics NAVadatbázisfájlhoz. Nettípusa

8 Jet Express 8 Megadjaamegfelelőhálózatiprotokollt. Vállalat Megadjaaztavállalatot,amitaJetalapértelmezéskénthasznál. Kijelzés Akijelzéstulajdonságaihatározzákmeg,hogyatáblázatokésmezőkhogyanjelenjenekmegaJetfelhasználói interfészkomponenseiben. Ürestáblázatokkijelzése Meghatározza,hogymegjelenítse-eazadatotnemtartalmazótáblázatokat. Azadatokszámánakkijelzése Meghatározza,hogymindentáblázatbanmegjelenítse-eazadatokszámát. Táblázatésmezőbetöltésiformátuma: Atáblázatésamezőazonosítóformátumátadjameg,amikorezekautomatikusantöltődnekbeaJetképletekbe. Összetett Kulcskeresőalgoritmus Megadjaazadatbázislekérdezésecéljábóllegjobbkulcskiválasztásáhozazalgoritmust. C/Frontmappa Hameglettadva,felülírjaazalapértelmezettkönyvtárat,amelybenaJetaC/Frontkönyvtárakatkeresi Összetett Dynamics NAV konfigurálás Serenic Navigátor felhasználói hozzáférési szabályai Jetrendelkezikazzalaképességgel,hogyaSerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésrevonatkozószabályait alkalmazzaazolyanfelhasználóáltalfuttatottösszeslekérdezésre,akireegyvagytöbbszabályvonatkozik.eza jellemzőbekapcsolhatóanavigatorajetbusobjektumokratáblázatnakanavigatoradatbázisbatörténő importálásával. Üzletiobjektumokkonfigurálása Mindenegyesüzletiobjektumravanegymező-leképezésikészleta"NavigatoraJetbusobjektumokhoz" táblázatban.ezekamezőleképezésekhatározzákmeg,hogyegyadottüzletiobjektumramelytáblázatbanmelyik mezőhözalkalmazzarendszerafelhasználóihozzáférésiszabályokat.ezeketamezőleképezéseketimportálnikella NavigátorbakézzelvagyazAdatporthasználatával. A"NavigátoraaJetBusobjektumokhoz"táblázatbanakövetkező5mezővan: Mező száma Mező neve 1 Táblázat száma Adattípus Egészszám Leírás Annakatáblázatnakaszáma,amelynekazÜzletiobjektumnak megfelel. 2 Mezőszáma Egészszám AzÜzletiobjektumnakmegfelelőtáblázatszáma. 3 Üzleti objektum Kód AzÜzletiobjektumazonosítójaEzvagykódlesz,pl.GLACCOUNT, vagyadimenziószáma. 4 Objektum Opció Az"Üzletiobjektum"mezőbenvanmeghatározottÜzleti

9 Jet Express 9 Mező száma Mező neve típusa 5 Mező szövegfelirata Adattípus Szöveg Leírás objektumtípus.ezlehetkódvagydimenzió. Amezőszövegfelirataa"Mezőszáma"mezőbenmeghatározott szerint.ezamezőcsaktájékoztatójellegűésjetnemhasználjafel. PéldákazÜzletiobjektumokleképezésétafőkönyviszámláktáblázatáhozrendelődefiniálósorokra: Táblázat száma Mező száma Üzleti objektum Objektum típusa 15 1 GLACCOUNT kód Szám Mező szövegfelirata dimenzió Globálisdimenzió1 szűrő Afentisorokkétmezőneka15.táblázathoz("Főkönyviszámla")valóhozzárendelésétképezileazadatbázisban.Az elsősoraztjelzi,hogyaafelhasználóihozzáférésszabályaia"glaccount"üzletiobjektumraérvényesekleszneka "Szám"mezőrea"Főkönyviszámla"táblázatban.Megjegyzendő,hogyazobjektumtípusa"kód"ésazüzleti objektum(glaccount)közvetlenleképezésegymeglévőüzletiobjektumnevéhez. Apéldamásodiksorábanvana"dimenzió"egyobjektumtípusa.Ezaztjelenti,hogyaz"Üzletiobjektum"mezőben azértéknekmegkellfelelnieadimenziószámának,ebbenazesetbenaz"1-es"dimenziónak.ezasoraztjelzi,hogy az1.dimenzióra,vagya"program"-ravonatkozófelhasználóihozzáférésiszabályokanavigátorpélda adatbázisbanérvényesekleszneka"globálisdimenzió1.szűrő"mezőrea"főkönyviszámla"táblázatban. HaazÜzletiobjektumnincsközvetlenülhozzárendelveatáblázatvalamelymezőjéhez,arraaz Üzletiobjektumraaszabályoknemalkalmazhatók.Ezazértvanígy,azilyenüzletiobjektumokhoza mezőkhozzárendelésenemdefiniálhatóatáblázatistruktúrahasználatávalafentleírtmódon.eznemfordul előgyakranazüzletiobjektumokszabványoskészletében. Jet Citrix-szel FONTOS:JetnemtámogatottCitrixkörnyezetben,hacsakazegészasztalnincsközzétéve. JetCitrix-szeltörténőhasználataérdekébenakövetkezőirányelveketkellkövetni: Azegészasztaltközzékelltenni. TelepítenikellaCitrixasztalonaJetet,azExceltésazügyféladatbáziskomponenseket. HaönDynamicsNAVfelhasználó,a(z)DynamicsNAVKlasszikusügyfélprogramjátkellaCitrixasztalra telepíteni. HaOLEcsatlakozásthasznál,akonkrétadatbázisOLEmeghajtójátkellaCitrixasztalratelepíteni. HaODBC-thasznál,aWindowsODBC-adatforrástaCitrixasztalonkellkonfigurálni. AJetkiegészítőtmindenolyanCitrixfelhasználóraaktiválnikellExcelben,akihasználniakarja.További információkértld.jetreportsaktiválása(sektion4.3).

10 Jet Express 10 5 Jet Felhasználói interfész Jelentési módok Tervezés ATervezésimódszolgálajelentéseklétrehozására.ATervezésimódban,aJetfüggvényekeredményeioptimalizálva lesznekgyorsaságszempontjábólésnemgarantált,hogypontoseredményeketbiztosítanak. Frissítés Afrissítésfuttatjaajelentést,közvetlenülazadatbázisbólfrissítveazösszesadatot. Főkönyv MegnyitjaazüresfőkönyvifüggvénnyelbetöltöttJfx(Sektion5.3)-et. Jet függvény varázsló (Jfx) Intuitívmódotadafelhasználóknakarra,hogyJetfüggvényeketillesszenekamunkalapba. Táblázatépítő ATáblázatépítőtöbbadatbázisbólhozlétreolyanExceltáblázatot,amialapkénthasználhatópivottáblázatokhozés diagramokhoz. ATáblázatépítőcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhozhasználható. Lebontás Alebontáselvégzéséhezkattintsona Lebontásgombra,amelyaJetképletettartalmazócellábanjelenikmeg vagyválasszakiacellátésválasszaalebontásopciót. Rács lebontás Arácslebontásalebontásiadatokatrácsbanjelenítimeg,amilehetővéteszazadatokcsoportosítását,szűrésétés rendezését. Lebontásinézet Arácslebontássalalebontásieredményekszemélyreszabhatók.Azoszlopcímérejobboldallalkattintvaa felhasználókiválaszthatja,melymezőkjelenjenekmegalebontásiűrlapon.ezentúlmenőenazoszlopoksorrendje felcserélhetőazoszlopcímétáthúzvaakívánthelyre. Amikoralebontásiűrlapbevanzárva,ajelenlegláthatómezőketésamezősorrendetatáblázatlebontási nézetekénttároljaaprogram.amikorafelhasználólegközelebblebontástvégezatáblázaton,csakakorábban láthatómezőkjelennekmegugyanabbanasorrendben. Adatelemzésarácslebontásban Alebontásiűrlapmegnyitásakornemtöltődikbeazösszesadat.Azadatokbetöltéseközbenafolyamat előrehaladtátazűrlapalsőbalsarkábanjelzőmutatja.azadatokbetöltésénekbefejeztévelavisszakeresettadatok teljesszámajelenikmeg.azadatokbetöltéseközbencsoportosítás,szűrésésrendezésvégezhető.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVésaRácslebontás FolyamatMezőértékeikezdetbennemtöltődnekaRácslebontásban.AFolyamatMezőbeazértékekbetöltéséhez kattintsonazoszlopcímébenafrissítésgombra.afolyamatmezőértékeinemtölthetőkbe,amígazösszeslebontási adatnemtöltődöttbe. Hibakeresés AhibakeresőaproblémákatJetfüggvényekkeldiagnosztizálja.AmikoregyJetfüggvényhibáseredménytad, #ÉRTÉK!jelenikmegamunkalapfüggvényttartalmazócellájában.Afüggvénybenahibakereséshezválasszakia hibáttartalmazócellát,majdválasszaahibakeresést.aproblémátkifejtőüzenetjelenikmeg.

12 Jet Express 12 6 Referencia NL Függvény =NL(Mely, Táblázat, Mező, SzűrőMező1, Szűrő1,..., SzűrőMező10, Szűrő10) Cél:Mezőketvagyadatkulcsokatmutatmegegytáblázatbólszűrőkalapján. Paraméter Mely Leírás Meghatározza,hogymitmutatbe. Változó "Link" (Hivatkozás) "Táblázat" "LinkMező" (HivatkozásMező) "LinkÖsszeg" "FolyamatMező" Leírás Sztringértéketmutat,amitmásikNLfüggvénybenszűrőkéntlehet használni. AbemutatottmezőértékekenalapulóExceltáblázatiobjektumothoz létre.amezőváltozójánaküresenhagyásávalazösszesmezőt bemutatja.használjaamezőgyorsítótáráttöbbmezőbemutatásához. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező betöltésérehasználtsztringetmutatbe. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező összegénekabetöltésérehasználtsztringetmutatbe. ElsődlegestáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenegy FolyamatMezőbetöltésérehasználtsztringetmutatbe.Afüggvény FolyamatSzűrőitcsakakonkrétFolyamatMezőrealkalmazzukésnem aszülőlekérdezésre. Táblázat Mező SzűrőMező1 Atáblázatneve,száma,vagyaszövegfelirata Abemutatandómezőneve,számavagyszövegfelirata.DynamicsNAVfelhasználóknak,ez egyösszetettdimenzióislehet. AMezőgyorsítótárbemutatásáhozadjonmegegymezőtömböt. AMezőgyorsítótárhasználhatóNL(Táblázattal),amikoratáblázatbólcsaknéhánymezőt szeretnelátni,mintsemazösszeset.aznlfüggvényamezőgyorsítótárralcsakamező gyorsítótármezőinekegyediértékkombinációittöltibe. Azelsőmezőneve,amelyszerintaszűréstörténik.DynamicsNAVfelhasználóknak,ezegy Összetettdimenzióislehet.AkövetkezőspeciálisértékekmegengedettekSzűrőMező változókként. SzűrőMező "Vállalat="vagy0 "InkluzívLink=" "Korlát=" "Szűrők=" Leírás Felülírjaazalapértelmezettvállalatotazzal,amitaSzűrőváltozó adottmeg. Azelsődlegestáblázatotkapcsoljaösszeazzal,amitaSzűrőváltozó adottmegazadatvisszakereséscéljából.továbbitájékoztatásért ld.speciálismezőkvisszakeresésenl(táblázattal) (Sektion6.1.2). Korlátozzaabemutatottadatokvagyértékekszámát,aSzűrő változóáltalmegadottszámra.továbbitájékoztatásértld.az adatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben(sektion ). EgyszűrőkészletetadmegalekérdezésreaSzűrőváltozójaáltal megadottszűrőtömbbel.továbbitájékoztatásértld.tíznéltöbb

13 Jet Express 13 Paraméter Leírás "Fejlécek=" "ÖsszesítésElrejtése=" "TáblázatNév=" szűrőmegadásaaznlfüggvényben(sektion ). FelülírjaamezőfejléceitaSzűrőváltozójaáltalmegadott fejléctömbbel.nl(táblázat)függvénnyeltörténőhasználatra. AmikoraSzűrőváltozóértékeIGAZ,elrejtiazNL(Táblázat)által létrehozottösszesítősort. MegadjaazNL(Táblázat)általlétrehozottExceltáblázat objektumárahasználandónevetaszűrőparaméterébenlevő névvel.használjaeztarra,hogyapivottáblázatbólnévszerint utaljonatáblázatra. Szűrő1 SzűrőMezőN SzűrőN Adatszűrés Üres szűrők ASzűrőMező1-realkalmazandószűrőértéke. Ugyanaz,mintSzűrőMező1.Akár10mezővagyszűrőpáradhatómeg.Hatöbbszűrőtadmeg, ezekalogikaiéshasználatávalkapcsolódnak. UgyanazmintaSzűrő1,csakaSzűrőMezőN-revonatkozik. NéhaegyNL(Sektion6.1)függvénytszeretneszűrniegymásikértékalapján,amilehet,hogyüres.AzNL függvényheznemadhatmegüresszűrőt,ésilyenkora#értékhibaüzenetjelenikmeg,haegyszűrőmező('nl Függvény'inderonline-dokumentation)változóttöltbeésamegfelelőSzűrő('NLFüggvény'in deronline-dokumentation)változótüresenhagyja. Tételezzükfel,hogyaC4-benlevőértékegymásikJetfüggvénybőlszármazikéselőfordulhat,hogyüres.Ebbenaz esetbenkétegyszeresidézőjelet(')tehetaszűrőértékeköré.akövetkezőképletethasználhatja. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel száma","'"&c4&"'") Bárezaképletkissénehezenolvasható,ezzelegyegyszeresidézőjelet(')teszaC4referenciavalamelyikoldalára. HaC4tartalmazzaaz1.tételértékét,azeredményezettszűrőaz1.tétellesz.HaaC4üres,azeredményakét egyszeresidézőjel,amiérvényesszűrőazüresmezőkre. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel Különleges karakterek a szűrőben Azolyankaraktereket,minta közülbármelyiketaszűrő('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)értékbenszerepeltetniakarja,akkor eredménykéntkialakulóképletakövetkezőképpennézneki. =NL("Sorok","Eladási HaaJohn(Houston)névegyszomszédoscellábanvan,ezacellareferenciáthasználóazonosképlet =NL("Sorok","Eladási Haszámosszűrőértéketkellegyüttesenkombinálnia,amelybenmindbenvankülönlegeskarakter,akkoraszűrő mindentegyestételétegyszeresidézőjelbe(')kelltenni Tételezzükfelpéldául,hogyavásárlókatnévszerintkellszűrnie,mint"JohnA.M."vagy"Ben&Jerrys".Akkora logikaior( következőképletmutatjabeaszűrőmegalkotásánakhelyesmódját.

14 Jet Express 14 =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'") Ezekanevektehátszármazhatnakcellareferenciából,ennekmegfelelőenamegegyezőképletcellareferenciákkal alábbtalálható. =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'"&c3&"' '"&C4&"'") Tíznél több szűrő megadása az NL függvényben Szűrők=lehetővétesziaszűrőkmegadásáhoztartományhasználatátazNL(Sektion6.1)képletekben.Ezzel többmint10szűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)/szűrő('nlfüggvény'in deronline-dokumentation)párthasználhat,ajelentéstervét(felépítését)nyilvánvalóbbáteszi,ésmegkönnyítia szűrőkkésőbbihozzáadásátajelentéshez. EnnekajellemzőnekahasználatáhozExcelbenazegyikoszlopbanadjamegaSzűrőMezőketésajobbraeső szomszédososzlopbanpedigamegfelelőszűrőértékeket.utánaadjamegamindaszűrőmezőketésaszűrőket tartalmazócellatömbötaszűrőparaméterébenaszűrők"után,akövetkezőképpen: =NL("Sorok","Eladási számla fejléce",,"szűrők=",$b$2:$c$4) Az adatok számának korlátozása a lekérdezésben Korlátozhatjaazoknakazadatoknakaszámát,amitazNL(Sektion6.1)figyelembevesz,habeírjaaLimit=az egyikszűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)paraméterbeésamegfelelőszűrő('nl Függvény'inderonline-dokumentation)paraméterbebeírjaamaximálisszámot. AkövetkezőpéldaatízlegnagyobbeladástképviselőVevőnevetnyomtatjaki. =NL("Sorok","Vevő","Név","-Eladás ($)","*","Limit=",10) Különleges mezők visszakeresése az NL(Táblázat) segítségével Mezőértékekvisszakereséseahivatkozotttáblázatokból Ahivatkozotttáblázatokbólamezőértékekvisszakeresésérehasználtszintaxisakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkMező([Táblázat2], [Táblázat2Mező2])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzafüggvényaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértékét,valamintTáblázat2-bőlTáblázat2Mező2első értékétvisszakeresiatáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező értékévelésüres,aholtáblázat2-bennemvoltazonosadat. AzNL(LinkMező)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenamezőkvisszakeresése,azNL(LinkMező)függvénylett bevezetve.aznl(linkmező)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkMező", "Táblázat2", "Táblázat2Mező") ErreafüggvényreaztánmárlehethivatkozniazNL(Táblázat)funkcióMezőparaméterében,ahelyett,,hogy LinkMező()képletetkézzelgépelnénkbe. MezőösszegekvisszakereséseaHivatkozotttáblázatokból Amezőösszegekhivatkozotttáblázatbólvalóvisszakereséséreszolgálószintaktikaakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkÖsszeg([Táblázat2],[Táblázat2Mező2], [Táblázat2Mező3],[A*])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzzelafüggvénnyelaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértéke,valamintTáblázat2Mező2értékeinekösszege visszakereshetőtáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező

15 Jet Express 15 értékévelésaholtáblázat2mező3értékea-valkezdődött,és0,aholtáblázat2-bennemvoltmegegyezőadat. AzNL(LinkÖsszeg)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenösszegekvisszakeresése,azNL(LinkÖsszeg)függvény lettbevezetve.aznl(linkösszeg)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkÖsszeg","Táblázat2","Táblázat2Mező2","Táblázat2Mező3","A*") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogykézzel gépelnénkbealinkösszeg()képletet. MezőértékekésMezőÖsszegekvisszakeresésebeágyazotthivatkozásokból Mezőértékekésösszegekhivatkozotttáblázatokbólakövetkezőmódonkereshetőkvissza: =NL("Táblázat","Vevő Főkönyvi bejegyzés",{"bejegyzés Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport], [Kód])"},"InkluzívLink=","Vevő","Szám","=Vevő Szám","InkluzívLink=","Vevő könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelazösszesBejegyzésSzámértékevisszakereshetőaVevőifőkönyvibejegyzésektáblázatból, valamintavevőkönyvelésicsoporttáblázatbólazkódmező,amivevőtáblázatútjánösszevankapcsolva. MezőértékekésMezőösszegekvisszakeresésetöbbtáblázatból Mezőértékekésösszegekszinténvisszakereshetőktöbbtáblázatból,amelyazelsődlegestáblázatbólvan összekapcsolvaakövetkezőmódon: =NL("Táblázat","Vevő",{"Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport],[kód])","linkösszeg([vevő főkönyvi bejegyzés],[összeg])"},"inkluzívlink=","vevő főkönyvi bejegyzés","vevő Szám","=Szám","InkluzívLink=Vevő","Vevői könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelaVevőtáblázatSzámmezőjébőlazösszesérték,aVevőkönyvelésicsoporttáblázatbólaKód mezőértékei,valamintavevőfőkönyvibejegyzésektáblázatbólazösszegmezőbőlazértékekösszegei visszakereshetők.vegyefigyelembe,hogymindaavevőkönyvelésicsoport,mindavevőfőkönyvibejegyzések táblázataösszevankapcsolvaavevőtáblázatból. FolyamatMezővisszakereséseFolyamatSzűrőkkel AzNL(Táblázat)függvényMezőváltozójábanhasználtFolyamatMezőszintaktikávalvisszakereshetőa FolyamatMezőacsakarraamezőrealkalmazottegyéniFolyamatSzűrő-készlettel: =NL("Táblázat","Vevő",{"Név","FolyamatMező([Eladások],[Dátum Szűrő],[1/1/10..12/31/10])"}) AzelsőváltozóavisszakeresendőFolyamatMező,amitakármilyenszámbana FolyamatSzűrőMező/FolyamatSzűrőpárkövet. AzNL(FolyamatMező)függvény EzeknekaFolyamatMezőknekavisszakeresésétmegkönnyítendő,azNL(FolyamatMező)függvénylettbevezetve. AzNL(FolyamatMező)szintaktikájaakövetkező: =NL("FolyamatMező","Vevő","Eladások","Dátum szűrő","1/1/10..12/31/10") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogya FolyamatMező()képletetkézzelgépelnénkbe. Azáltalánoslekérdezéshez,pl.NL(Táblázat)függvényhezalkalmazottbármelyFolyamatSzűrőa FolyamatMezőszintaktikájávalmegadottmezőkrealkalmazvalesznek. Akülönlegesmezőkcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhasználatakorkereshetőkvisszaaz NL(Táblázatból). Sorba rendezés AlapértelmezéskéntaJetfüggvényekkelazátvettértékekalapjánabemutatotteredményekemelkedősorrendbe vannakrendezve;ezazalapértelmezettsorrendazonbanfelülírhatóatáblázatbármelymezőjénekértékealapján,

16 Jet Express Főkönyvi Függvény Dynamics NAV főkönyvi függvény =Főkönyv(Mely, Számla, KezdőDátum, BefejezőDátum, Nézet, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ÜzletiEgység, Vállalat, Foglalt, ZáróKihagyása, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, LekérdezésBemutatása, Foglalt, Adatforrás) Cél:Aegyvagytöbbfőkönyviszámlapénzügyitervét(költségvetését),egyenlegét,nettóváltozását,terheléseit,vagy jóváírásaitmutatja. Használjaafentifüggvénydefiníciótazalábbleírtparamétereksorrendjénekmeghatározásához.A Foglalt jelzésűparamétereknincsenekhasználatban. Paraméter Mely Számla KezdőDátum ZáróDátum Nézet Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Üzletiegység Költségvetés Vállalat ZáróKihagyása LekérdezésBemutatása Adatforrás Leírás Meghatározza,hogyafőkönyvifüggvénymitmutat.Alehetőségekaz Egyenleg,aPénzügyiterv,JóváírásokésTerhelések. Főkönyviszámlaszáma,SzűrővagyTartomány.Hamegadegyetlenösszesítő számlát,annakaszámlánakazértékétmutatja.hatöbbszámlátvagyegy számlatartománytadmeg,azösszesítőszámlákatazeredménynem tartalmazza. Abevonandótranzakciókkezdődátumátadjameg.Egyszámlaadott dátummalszámítottegyenlegéhezhagyjaakezdődátumotüresen.egy számlanettóváltozásáhozhasználjaazegyenlegetésadjamegminda KezdőDátumotésaZáróDátumot. Abevonandótranzakciókzáródátumátadjameg. AhasználandóFőkönyvielemzésnézetHagyjaeztüresenésazElemzés nézetnemleszhasználva. SzűrőazelemzésnézetelsődimenziójáraHaaNézetváltozóüres,eza Globálisdimenzió1szűrője. SzűrőazelemzésnézetmásodikdimenziójáraHaaNézetüres,ezaGlobális dimenzió2szűrője. Szűrőazelemzésnézetharmadikdimenziójára. Szűrőazanalízisnézetnegyedikdimenziójára. Szűrőazüzletiegységre. Költségvetésszűrő.Hagyjaeztüresenazösszesköltségvetésre.Nincs használatban,csakaköltségvetésekmutatásaesetén. Vállalatneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettvállalatothasználja aprogram. "Igaz"azárónapitranzakciókkihagyásához.Alapértelmezésben"Hamis". "Igaz"alebontáshozhasználtfinhlinksztringbemutatásához. Alapértelmezésben"Hamis". Adatforrásneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettadatforrást használjaaprogram.

17 Jet Express 17 Paraméter Szűrés Leírás Jelentés Jel (szimbólum) Egyenlő Egyik(kel)sem 377 Példa Kifejezés KÉK Visszakeresett adatok Aholamezőérték377 AholamezőértékKÉK Nemegyenlő <> <>0 Aholamezőértékek nemegyenlők0-val És & >1000&<2000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000és kisebbekmint2000 Vagy Aholamezőértékek 1000vagy2000 Nagyobbmint > >1000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000 Nagyobbvagyegyenlő >= >=1000 Aholamezőértékek nagyobbakvagy1000- relegyenlők Kisebbmint < <1000 Aholamezőértékek 1000-nélkisebbek Kisebbvagyegyenlő <= <=1000 Aholamezőértékek kisebbekvagy1000-rel egyenlők Tartomány Aholamezőértékek 1000és2000közé esnek,inkluzíve Aholamezőértékek max.1000,inkluzíve Aholamezőértékei 1000,vagyannál nagyobb Helyettesítő * *co* *co co* Aholamezőértéke tartalmazzaa"co"-t Aholamezőértéke"co"- ravégződik Aholamezőértéke"co"- valkezdődik Egykarakteres helyettesítő? Hans?n Aholamezőértéke HansonvagyHansen Aműveletisorrend () 30 (>10&<20) Aholamezőérték30 VAGY10-nélnagyobbés 20-nálkisebbamező értéke Különlegeskarakterek figyelmenkívülhagyása AholamezőértékeA&B '' 'A&B' 'C&D' AholamezőértékeA&B vagyc&d

18 Jet Express 18 Jelentés Kisésnagybetű figyelmenkívülhagyása Gyorsbillentyűk Jel (szimbólum) Példa Kifejezés Aholamezőértéke, mintahely,helyvagy Hely AkövetkezőgyorsbillentyűkállnakrendelkezéserJetben: Gyorsbillentyű Rendelkezésreállinnen: Viselkedés F1 Felhasználóiinterfészkomponensei Kontextusérzékenysúgót jelenítmeg F4 Jfx A cellareferencia címzésimódjai közöttvált F6 Felhasználóiinterfészkomponensek értékkikereséssel Automatikus jelentés formázás Automatikusméretezés Adatbázis kikeresést jelenítmeg Néhányadatértékeváltozóhosszúságú,aminekkövetkeztébenajelentésfuttatásaelőttnemtudja,milyenszéles legyenazoszlop.haazoszlopnemelégszélesazadatkijelzésére,excelbenez########-kéntjelenikmeg,vagyaz adatnakcsakaztarészétmutatja,amelybeleféracellába. Illeszkedés Azoszlopautomatikusanformázhatóalegszélesebbadatra,amibennevanhaazIlleszkedéskulcsszótírjaaoszlop 1.sorába.Asormagasságanagyjábólugyanígyformázható,deittazIlleszkedéskulcsszótazformázandósorA oszlopábakelltenni. Automatikuselrejtés Amunkafüzetbizonyostartalmaszükségeslehetajelentésfelépítéséhez,denemkívánatos,hogymegjelenjena Jelentésmódban('Jelentésimódok'inderonline-dokumentation). ElrejtésésLapElrejtése Egyoszlopvagysorautomatikusanelrejthető,haazElrejtéskulcsszótazelrejtenikívántoszlop1.sorába,vagyaz elrejtenikívántsoraoszlopábateszi.egészlapokautomatikuselrejtéséhezhozzáadhatjaa +LapElrejtésekódota munkalapa1cellájához.amikorajelentéstfuttatja,jetelrejtiazönáltalmegadottsorokat,oszlopokatvagylapokat. 6.6 Jelentések elosztása Jelentési opciók AJelentésiopciókablakmegjelenítéséhezajelentésfutásaközben,akövetkezőmunkalapcímkékethasználjamajd: Opció,Cím,ésazÉrték. Amunkalapmindenlapjának,amelyolyanopcióttartalmaz,amitszerepeltetnikívánaJelentésiopciókablakban,az AoszlopábantartalmazniaazOpciócímkét.Azopciókcíméttartalmazóoszlopnakaz1.sorbantartalmazniakella CímcímkétAzaktuálisopcióértékekettartalmazóoszlopnak,amelyreutalniakellajelentésében,az1.sorban

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MANUÁLIS KERESKEDÉS 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4.

Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4. Van-e ingyen-ebéd? Avagy mire elég a nyílt forráskodú Pentaho? Fekszi Csaba Ügyvezető 2012. október 4. Omnit Solutions 2007 óta a piacon BI & adattárház tanácsadás 20 fős csapat Oracle, IBM és Pentaho

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Felhasználói kézikönyv IX. kötet BEJEGYZÉSEK LEKÉRDEZÉSE Magyar Államkincstár Betekintési jogosultsággal rendelkező felhasználók számára 2014.12.10.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre

Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre Nokia N8 (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszeûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Nokia N8 készülékre. A készülék integrált e-mail

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN VÁLTOZÁSOK AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉBEN 1.3.1.16 VERZIÓ Jelen jegyzet az ÉTDR 2015. 09. 09. napján üzembe helyezett új verziója (1.3.1.16) kapcsán a szoftver újdonságaira hívja fel a figyelmet és az eddigi működés

Részletesebben

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11

1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Tartalomjegyzék 1. fejezet Bevezetés a web programozásába (Balássy György munkája)... 11 Az internet működése... 11 Géptől gépig... 11 Számok a gépeknek... 13 Nevek az embereknek... 14 Programok egymás

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Kézikönyv. EDI beállítások (SetUp)

Kézikönyv. EDI beállítások (SetUp) Kézikönyv EDI beállítások (SetUp) Tartalomjegyzék Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 2 1 Előfeltételek Az EDI (Electronic Data Interchange) és Automotive modulokkal való munka előfeltétele az EDI és

Részletesebben

a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor

a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor SZŰRÉS a Microsoft Excel programban dr. Nyári Tibor Szűréssel egyszerűen en és gyorsan kereshetünk rá tartományban lévő adatcsoportokra, és dolgozhatunk azokkal. A szűrt tartományban csak az oszlophoz

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október

300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október 300 Mbps vezetékmentes szélessávú router BR 6428nS Gyors telepítési útmutató 1.0 s változat/2010 október 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co. Ltd. minden jog fenntartva. A publikációt és annak bármely

Részletesebben

TeIR. EUROSTAT adatlekérdező. (Használati útmutató) Budapest, 2005. május 19.

TeIR. EUROSTAT adatlekérdező. (Használati útmutató) Budapest, 2005. május 19. TeIR EUROSTAT adatlekérdező (Használati útmutató) Budapest, 2005. május 19. 2005. május 19. TeIR EUROSTAT adatlekérdező Használati útmutató 2/7 Tartalomjegyzék 1. AZ ESZKÖZ SZEREPE... 3 2. AZ EUROSTAT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Felhasználói kézikönyv - Android kliens Felhasználói kézikönyv - Android kliens Tartalom Telepítés Indítás Fő képernyők Térkép Rétegválasztó ablak Kilépés Keresés Lista Részletek Telepítés Az Élő Berek Android alkalmazás letölthető a www.e-berek.hu

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Mérlegelés több cég számára

Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató

Adóhátralék kezelés egyszerűen. Használati útmutató Használati útmutató Program indítása: A telepítés utáni első indításkor a program a szükséges alapbeállításokat elvégzi, és automatikusan újra indul. A főképernyőn a bejelentkezéshez mindig meg kell adni

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

Outlook Express használata

Outlook Express használata Outlook Express használata Az induló ablak több részre oszlik Nyitott mappa tartalma Mappák Partnerek Az induló ablak nézetét testre lehet szabni a Nézet menü/elrendezés almenüjével Az eszköztár testreszabásához

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN WINDOWS VISTÁN. Tartalom jegyzék

TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN WINDOWS VISTÁN. Tartalom jegyzék TANÚSÍTVÁNY TELEPÍTÉSE WINDOWS VISTÁN ÉS THUNDERBIRD LEVELEZŐ KLIENSBEN Tartalom jegyzék I. Tanúsítvány telepítése...2 II. Tanúsítvány importálása Thunderbird levelező kliensben...14 I. Tanúsítvány telepítése

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi

Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi Köszönetnyilvánítás xxv Bevezetés Kihez szól ez a könyv?... xxvii A könyv felépítése... xxviii A könyvben használt jelölések... xxxi Terméktámogatás... xxxi I. rész: A Microsoft Exchange Server 2007 felügyeletének

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Partner. kezelési útmutató

Partner. kezelési útmutató Partner kezelési útmutató A P&T Partner mobil alkalmazás minden Android operációsrendszerrel mûködô mobileszközön ingyenesen elérhetô a Google Play áruházból. Keresd: P&T Partner. Az alkalmazást a telepítés

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Nyomtatási napló tárolása hálózaton 0 verzió HUN A megjegyzések definíciója A Használati útmutatóban következetesen az alábbi szimbólumot használjuk: A megjegyzésekből azt

Részletesebben

Körlevél A körlevelek felépítése

Körlevél A körlevelek felépítése Körlevél A körlevelek felépítése A körlevél olyan dokumentum, amely állandó (azaz minden levélben azonos) szövegrészek mellett változó szövegrészeket is tartalmaz. Az állandó szövegrészeket tartalmazó

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv Connection Manager - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom A kapcsolatkezelő alkalmazás 3 Használatbavétel 3 A kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitása 3 A jelenlegi csatlakozási állapot megtekintése

Részletesebben

MIRROR TRADING KEZELÉSI

MIRROR TRADING KEZELÉSI MIRROR TRADING KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BASKET MEGBÍZÁS DEVIZAKOSÁR KÖVETÉSE 1 A következő linken érhető el az online felület: http://platform.tradency.com/b138/fxgurumirrortrading/ A kereskedési platform a http://www.tradency.com/

Részletesebben

Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning Projektmenedzsment tréning Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010.10.20. Tematika Projektek Projektcsapat összeállítása

Részletesebben

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése

ÁNYK53. Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése ÁNYK53 Az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK), a személyi jövedelemadó (SZJA) bevallás és kitöltési útmutató együttes telepítése Az ÁNYK53 egy keretprogram, ami a személyi jövedelemadó bevallás (SZJA,

Részletesebben

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével. A FÜGGELÉK Az Energy Online szolgáltatás terjedelme A szolgáltatások telepítése és konfigurálása Meglévı intelligens (kommunikáció képes) mérık integrálása és adattovábbítása az Energy Online szerverek

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6.

Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen. Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. Pentaho 4: Mindennapi BI egyszerűen Fekszi Csaba Ügyvezető 2011. október 6. 1 2 3 4 5 Bevezetés Pentaho-ról röviden - áttekintő Mindennapi BI egyszerűen a Pentaho 4 újdonságai Pentaho összefoglaló Alkalmazás

Részletesebben

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát

DWL-700AP. Előfeltételek. Ellenőrizze a doboz tartalmát Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható DWL-700AP D-Link Air TM Vezeték nélküli Hozzáférési pont Előfeltételek A DWL-700AP beállításához

Részletesebben

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát! Konduktometriás titrálás kiértékelése Excel program segítségével (Office 2007) Alapszint 1. A mérési adatokat írjuk be a táblázat egymás melletti oszlopaiba. Az első oszlopba kerül a fogyás, a másodikba

Részletesebben

T-AVL Nyomkövető webkliens

T-AVL Nyomkövető webkliens Teltonika UAB - www.teltonika.lt - A megjelenített tartalom jogvédett - MM Turbo Marketing Kft. T-AVL Nyomkövető webkliens Használati útmutató Kezelési útmutató Opciók ismertetése Verzió: 2011/4 www.mmturbo.hu

Részletesebben

Az új PHOENIX CONTACT webshop. Mojzes Gábor 2014. szeptember

Az új PHOENIX CONTACT webshop. Mojzes Gábor 2014. szeptember Az új PHOENIX CONTACT webshop Mojzes Gábor 2014. szeptember Belépés a Phoenix Contact webshopba www.phoenixcontact.hu Bejelentkezni az Ön által a regisztrációkor megadott e-mail címmel és a visszaigazoló

Részletesebben

Kézikönyv. Közösségi áfa-analitika lekérdezése

Kézikönyv. Közösségi áfa-analitika lekérdezése Kézikönyv Közösségi áfa-analitika lekérdezése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ÁFA-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 7 4 KÖZÖSSÉGEN BELÜLI LEKÉRDEZÉS...

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás

Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Hálózati nyomtatás 1 Főbb jellemzők Hagyományosan 3 elemből (queue, printer, print server) álló rendszer Egyirányú kommunikáció a nyomtató és a munkaállomás

Részletesebben

Kézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem

Kézikönyv. Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Kézikönyv Mérleg (főkönyvi számla kimutatás)infosystem Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 MÉRLEG... 5 3 INFÓ INFÓ-RENDSZER-HEZ MÉRLEG (IS/FOP.BUINFOSYS)... 7 4 SZÁMLAKIMUTATÁS MÉRLEG...

Részletesebben

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások

NAV-ban. 1 Az import áfa könyveléséhez szükséges beállítások Import áfa kezelése Microsoft Dynamics NAV-ban Ha külföldről szerzünk be egy eszközt, akkor a szokásos könyvelési feladatainkon kívül a vámterhek és az import áfa könyvelését kell megtennünk. Tehát miután

Részletesebben

Adatbázis, adatbázis-kezelő

Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázisok I. rész Adatbázis, adatbázis-kezelő Adatbázis: Nagy adathalmaz Közvetlenül elérhető háttértárolón (pl. merevlemez) Jól szervezett Osztott Adatbázis-kezelő szoftver hozzáadás, lekérdezés, módosítás,

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

USB-Nyomtató Menedzser

USB-Nyomtató Menedzser USB-Nyomtató Menedzser Használati útmutató HU-01 BRICON nv Europark Oost 15C, 9100 Sint-Niklaas, Belgium. Tel: +32 3 777 39 74 Fax: +32 3 778 07 35 Website: www.bricon.be email: bricon@bricon.be Horizont-Alfa

Részletesebben

FTP SZERVER - Használati útmutató

FTP SZERVER - Használati útmutató FTP SZERVER - Használati útmutató ADATOK LETÖLTÉSE AZ FTP SZERVERR}L A letöltésre a legegyszer]bb eljárást javasoljuk, ami annyit jelent hogy az ön internet browser-járól belép a mi szerverünkre úgy hogy

Részletesebben

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések

Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések Lekérdezés létrehozása: A Varázslóval: Lekérdezések I. Egyszerű választó lekérdezések 1. Lekérdezés sáv Lekérdezés varázsló 2. Tábla (vagy lekérdezés) kiválasztása. 3. Szükséges mezők átvitele a kijelölt

Részletesebben

Egzinet Partner Portál

Egzinet Partner Portál Egzinet Partner Portál Adminisztrációs felület Oktatási segédanyag 1 Készítsd el saját weboldalad! I. Bejelentkezés Minden Egzinet Partner Portál a http://admin.egzinet.hu adminisztrációs felületen keresztül

Részletesebben

Experts. szakértoi rendszerek. www.diagnostics.hu. Kalocsai László, +36 (30) 9-773-890 2004 Ver. 09p07

Experts. szakértoi rendszerek. www.diagnostics.hu. Kalocsai László, +36 (30) 9-773-890 2004 Ver. 09p07 szakértoi rendszerek Kalocsai László, +36 (30) 9-773-890 2004 Ver. 09p07 www.diagnostics.hu Diagnosztika Experts Szakértoi és nyilvántartó rendszerek Mérések, muszerek, méréstechnika, diagnosztika Nagymennyiségu

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben:

CobraConto.Net v0.36 verzió. Újdonságok a CC-Net-ben: CobraConto.Net v0.36 verzió Újdonságok a CC-Net-ben: Számlakészítés Adószám A Program működése: A program automatikusan beemeli az adószámot a számlára, EU-s ügylet esetén az EU-s adószámot, ha nem talál

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma.

A jelen fejlesztéssel párhuzamosan bővült az Adatbázis kapcsolat ablak információtartalma. TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.6 VERZIÓHOZ Változások a V2015.5 verzió kiadása után Általános információk, alapadatok 1. SQL adatbázis adatainak kijelzése SQL server Express edition esetén, ha az adatbázis által

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet

Adatbáziskezelés alapjai. jegyzet Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 1 Adatbáziskezelés alapjai jegyzet Készítette: Juhász Adrienn Juhász Adrienn Adatbáziskezelés alapja 2 Fogalmak: Adatbázis: logikailag összefüggı információ vagy

Részletesebben

Vectory telepítési útmutató

Vectory telepítési útmutató Vectory telepítési útmutató A vectory kliens programja egy vyw.exe valamint egy bejelentkezes.ini nevű fájlból áll. A vyw.exe-nek és a bejelentkezes.ini-nek egy közös könyvtárba kell kerülniük. Könyvtárak,

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink!

HÍRLEVÉL. Tisztelt Ügyfeleink! HÍRLEVÉL Tisztelt Ügyfeleink! Örömmel tájékoztatjuk a 2008 áprilisában elkészült fejlesztéseinkről. A mellékelt dokumentumban megtalálja a változtatások rövid összefoglalóját, míg a hozzá tartozó használati

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése

opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése Leírás www.npsh.hu opensuse 10.3 Érettségi változat telepítése I.1. Bevezetés A dokumentum az opensuse 10.3 Érettségi kiadásának telepítését és beállítását mutatja be. Az Érettségi kiadás az opensuse 10.3-ra

Részletesebben

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez

CareLink Personal telepítési útmutató. Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez CareLink Personal telepítési útmutató Első lépések a CareLink Personal adatfeltöltéshez A CareLink USB illesztőprogram telepítése A CareLink USB illesztőprogramot telepíteni kell. Ez az illesztőprogram

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Hálózati operációs rendszerek II.

Hálózati operációs rendszerek II. Hálózati operációs rendszerek II. Novell Netware 5.1 Web-es felügyelet, DNS/DHCP szerver, mentési alrendszer 1 Web-es felügyelet Netware Web Manager HTTPS protokollon keresztül pl.: https://fs1.xy.hu:2200

Részletesebben

National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet

National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet National Instruments NI LabVIEW gyakorlati szeminárium: Szoftver telepítési segédlet 1 NI LabVIEW gyakorlati szeminárium Szoftver telepítési segédlet Tartalom 1. opció: Letöltés és telepítés az ni.com

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM

FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS S & B Software Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROGRAMKEZELÉSI LEÍRÁS... 3 LEHETŐSÉGEK A TÁBLÁZAT

Részletesebben