Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jet Express 1. 1 Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Jet Express 1 1 Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék InformációkaJetről 3 3. Újdonságok 4 4. Telepítéséskongurálás Gyorstelepítésiútmutató Előfeltételek Jettelepítése Jetkonfigurálása Alkalmazásibeállítások Adatforrásbeállítások DynamicsNAVadatforráskonfigurálása ÖsszetettDynamicsNAVkonfigurálás SerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésiszabályai JetCitrix-szel 9 5. JetFelhasználóiinterfész Jelentésimódok Főkönyv Jetfüggvényvarázsló(Jfx) Táblázatépítő Lebontás Rácslebontás Hibakeresés Referencia NLFüggvény Adatszűrés Üresszűrők Különlegeskarakterekaszűrőben TíznéltöbbszűrőmegadásaazNLfüggvényben Azadatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben KülönlegesmezőkvisszakereséseazNL(Táblázat)segítségével 14-15

2 Jet Express Sorbarendezés FőkönyviFüggvény DynamicsNAVfőkönyvifüggvény Szűrés Gyorsbillentyűk Automatikusjelentésformázás Jelentésekelosztása Jelentésiopciók Jelentésiopcióérvényesítése Tárgymutató 21-23

3 Jet Express 3 Információk a Jetről MiaJet? AJetegyMicrosoftExceladd-in(kiegészítő),amiazExceltazönadatbázisávalegyesítvelehetővétesziazt,hogy jelentésekethozzonlétreegyszerűmunkalapfunkciókkal.afunkciókközvetlenülazönadatbázisátolvassákbe, tehátmásolásésbeillesztésnélkülközvetlenülexcelbenfrissíthetiazadatokat.ajetfunkciókrólszólótovábbi tájékoztatásareferenciarészbentalálható. Előfeltételülszolgálóismeretek AJethasználatáhoztapasztalattalkellrendelkeznieaMicrosoftExcelhasználatátilletően,acellahivatkozástés munkalapfunkciókatisbeleértve.azadatbázisánakszerkezetétilletőenisismerniekellazalapokat.

4 Jet Express 4 Újdonságok Adokumentumcéljaaz,hogyismertesseaújjellemzőit. MegújultJetfüggvényvarázsló AJetfüggvényvarázsló(Jfx)teljesenátalakultakényeleméshasználhatóságszemelőtttartásával.Többúj jellemzővelbővült,mintazablakszalagja,amiajetfüggvények/funkcióklétrehozásáhoztartalmazzaameglévő opciókat.továbbilookupablakokatépítettünkbe,amelyekazösszesjetfüggvényváltozóihoziránymutatást tartalmaznak.amikoralookupothasználtáblázatiésmezőértékekhez,úgyishasználhatja,hogyajetböngésző beállításainakmegfelelőencsakakedvenceitmutassa.továbbijetfüggvénybeágyazásaajetfüggvényváltozóba mostazinterfészbeépültbe,amivelabeágyazottjetfüggvényekegészsoránnavigálhatvégig.

5 Jet Express 5 4 Telepítés és kongurálás Gyors telepítési útmutató FONTOS:Atelepítéselőttgyőződjönmegarról,hogyrendszergazdaengedélyevan. 1. Futtassaa(z)JetExpresstelepítőfájlt. 2. A(z)JetExpresskiegészítőatelepítésbefejeztévelautomatikusanaktiválvaleszExcelbenazaktuális felhasználóra.ld.aktiválásjetexpress('jettelepítése'inderonline-dokumentation)résza kiegészítőnekatovábbifelhasználókszámáratörténőaktiválásához. 3. NézzemegazönadatbázistípusáravonatkozótovábbiElőfeltételeket(Sektion4.2). 4. AzAdatforrásbeállítások(Sektion4.4.2)opcióbankonfigurálhatjaazadatbázisacsatlakozását. Előfeltételek Összesfelhasználó Támogatottoperációsrendszerek MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsSzerver2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsSzerver2008 MicrosoftWindows7 AMicrosoftOfficetámogatottváltozatai MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(32-bitesés64-bites) Támogatottadatbázisok MicrosoftDynamicsNAV6.0vagykésőbbiváltozatok(végrehajthatófájlok) DynamicsNAVFelhasználók Mielőtta(z)JetExpresshasználhatólennea(z)DynamicsNAVmellett,akövetkezőtovábbiszoftverektelepítése szükséges: A(z)DynamicsNAVKlassszikusügyfél6.0vagykésőbbivégrehajthatóváltozata. A(z)DynamicsNAVKlasszikusügyféljelenlétekötelező,mégDynamicsNAV2009RTCfelhasználókszámára is. SzinténszükségeslehetaC/FRONTmegfelelőváltozatáttelepíteni,amimegtalálhatóa(z)DynamicsNAVszoftver fejlesztőicsomagjában(sdk).alegtöbbesetbeneznemszükséges,mivelajettartalmazzaac/frontmegfelelő változatátalegtöbbfődynamicsnavváltozatraésszervizcsomagra. AC/FRONTengedélyéttartalmazóDynamicsNAVliszencfájltFIN.FLFfájlkéntkellelmentenimindenolyan munkaállomásdynamicsnavügyfélprogrammappájában,amelyenfutmajdajet. DynamicsNAVBiztonság AJethasználatáhozafelhasználónakvállalatimegkötéseknélküliDynamicsNAVszereppelkellrendelkeznie, amellyeljogosultavállalatitáblázatiobjektumokéstáblázatiadatokolvasásáraazösszesolyantáblázatraszóló engedélyolvasásaisszükséges,amelyrejelentéstkészítenek. DynamicsNAVABiztonságiszűrőketC/FRONTnemalkalmazzaautomatikusan,deaBiztonságiszűrő

6 Jet Express 6 megkötéseinkívülesőadatokbeolvasásikísérletemeghiúsulegyhibaüzenetkíséretében. Jet telepítése HaWindowsVistát,vagykésőbbiváltozatothasznál,avégrehajthatófájlokbeállításárajobboldallalkellkattintani, majda"futtatásrendszergazdaként"opciótválasztanieztakkoriselkellvégezni,harendszergazdaként jelentkezettbeazért,hogyatelepítéstemeltszintűjogokkalfuttathassa. AJetbővítéseakorábbiváltozatokeltávolításanélküliselvégezhető. AktiválásJetExpress A(z)JetExpresskiegészítőtaktiválnikellExcelbenmindenolyanfelhasználóra,akihasználnikívánja.Azaktiválás legegyszerűbbmódjaazaktiválásopciókiválasztásaajetexpressprogrammenüjéből.azaktiválásmanuálisanis elvégezhetőakövetkezőlépésekkel: 1. NyissamegazExcelAdd-insWindow(Excelkiegészítőkablakát). 2. KattintsonaBöngészésgombraésnavigáljona"JetReports"programmappába. 3. VálasszakiaJetReports.xlamfájlt. 4. KattintsonazIgenopcióraafájlfelülírásához,amikorutasítástkap,majdkattintsonazOKgombra. SikeresaktiváláskoraJetReportsszalagláthatóváválikazExcelben. 4.4 Jet konfigurálása Alkalmazási beállítások AzAlkalmazásibeállításokfelhasználóipreferenciákésegyébalkalmazásszintűbeálíltások,amelyekhatnakaJet viselkedésére. Nyelv AJetfelhasználóiinterfésznyelve. Általános Kikeresésimintaértékhatára Amintaértékekmaximálisszáma,amitegykikeresésfelhozhat. Kikeresésiadatszkenneléshatára Amaximálisanszkenneltadatszámamintaértékekbemutatásáhozakikereséssorán. Azautomatikushibajavításijelentésbenszereplőhibáik Azthatározzameg,hogyaJetajelentésekfuttatásátkövetőenautomatikusanszkenneliajelentést#ÉRTÉK!hibákra egydiagnosztikaiüzenetkíséretében. Összetett Kompatibilitásimódfigyelmeztetőjénekbemutatása Azthatározzameg,hogyadjon-efigyelmeztetőüzenetetJetazExcelkompatibilitásimódbantörténőfuttatásával kapcsolatosproblémákról. Nyelvimodulravonatkozófigyelmeztetésbemutatása Azthatározzameg,hogyaJetfigyelmeztessen-e,haa(z)DynamicsNAVadatforrásraolyannyelvetválasztottki, amelyreamegfelelőnyelvimodulnemlettexportálva.

7 Jet Express 7 Jetnaplózóbekapcsolása Azthatározzameg,hogyaműveleteketamegadottkönyvtárfájljábanaplózza-e. Adatforrás beállítások Azadatforrásbeállításaiszolgálnakazadatbázishozcsatlakozásmeghatározására. Acsatlakozáslétrehozásáhozszükségesinformációkbetöltéseutánrögtönellenőrizhetiacsatlakozásta Csatlakozásellenőrzésegombrakattintva. Dynamics NAV adatforrás konfigurálása Általános Navisionügyfélmappa Megadjaa(z)DynamicsNAVügyfél,fin.exevagyfinsql.exefájlttartalmazómappát.A(z)DynamicsNAVliszenc fájlnakszinténebbenamappábankelllennie"fin.flf"elnevezéssel. Nyelvimodulmappája MegadjaaztaDynamicsNAVnyelvimodulokattartalmazómappáját. Jetazönnyelvéntudjahasználniatáblázatokat,mezőketésopcióértékeket,haanyelvimodultexportáljaa(z) DynamicsNAVprogrambólésmegadjaazazttartalmazókönyvtárat.Anyelvimodulnakahárombetűsnyelvkód nevévelésa".flm"kiterjesztésselkellmegegyeznie(pl.adánnyelvimodulneve DAN.flm ). Nyelv AnyelvimodulexportjáhozTárgytervezőjoggalkellrendelkeznieitt:DynamicsNAV. Anyelvetadjameg,amelyenaJetkifogjajelezniazadatbázisszövegfeliratokat,atáblázatokkal,mezőkkelés opcióértékekkelegyütt. Hitelesítés Meghatározza,hogyWindows-thasználjon-evagyAdatbázisszerverhitelesítést. HaazadatbázisaAdatbázisszerverhitelesítésthasznál,beírhategyfelhasználóiazonosítótésegyjelszót.Haezek közülamezőkközülbármelyiketüresenhagyja,csatlakozásikísérleteialkalmávalarendszerkérnifogjaaz adatbázisbavalóbejelentkezésiadatait. Csatlakozás Szervertípusa Megadja,hogyönahelyiadatbázisfájlhoz,DynamicsNAVadatbázisszerveréhez,vagyMicrosoftSQLszerverhez csatlakozik. Szerver Megadjaazadatbázisgazdaszerveréneknevét. Adatbázis HaMicrosoftSQLszerverthasznál,írjabeazadatbázisnevétide. Hahelyiadatbázisfájltípusthasznál,kattintsonaBöngészésgombraésnavigáljonahasználnikívántDynamics NAVadatbázisfájlhoz. Nettípusa

8 Jet Express 8 Megadjaamegfelelőhálózatiprotokollt. Vállalat Megadjaaztavállalatot,amitaJetalapértelmezéskénthasznál. Kijelzés Akijelzéstulajdonságaihatározzákmeg,hogyatáblázatokésmezőkhogyanjelenjenekmegaJetfelhasználói interfészkomponenseiben. Ürestáblázatokkijelzése Meghatározza,hogymegjelenítse-eazadatotnemtartalmazótáblázatokat. Azadatokszámánakkijelzése Meghatározza,hogymindentáblázatbanmegjelenítse-eazadatokszámát. Táblázatésmezőbetöltésiformátuma: Atáblázatésamezőazonosítóformátumátadjameg,amikorezekautomatikusantöltődnekbeaJetképletekbe. Összetett Kulcskeresőalgoritmus Megadjaazadatbázislekérdezésecéljábóllegjobbkulcskiválasztásáhozazalgoritmust. C/Frontmappa Hameglettadva,felülírjaazalapértelmezettkönyvtárat,amelybenaJetaC/Frontkönyvtárakatkeresi Összetett Dynamics NAV konfigurálás Serenic Navigátor felhasználói hozzáférési szabályai Jetrendelkezikazzalaképességgel,hogyaSerenicNavigátorfelhasználóihozzáférésrevonatkozószabályait alkalmazzaazolyanfelhasználóáltalfuttatottösszeslekérdezésre,akireegyvagytöbbszabályvonatkozik.eza jellemzőbekapcsolhatóanavigatorajetbusobjektumokratáblázatnakanavigatoradatbázisbatörténő importálásával. Üzletiobjektumokkonfigurálása Mindenegyesüzletiobjektumravanegymező-leképezésikészleta"NavigatoraJetbusobjektumokhoz" táblázatban.ezekamezőleképezésekhatározzákmeg,hogyegyadottüzletiobjektumramelytáblázatbanmelyik mezőhözalkalmazzarendszerafelhasználóihozzáférésiszabályokat.ezeketamezőleképezéseketimportálnikella NavigátorbakézzelvagyazAdatporthasználatával. A"NavigátoraaJetBusobjektumokhoz"táblázatbanakövetkező5mezővan: Mező száma Mező neve 1 Táblázat száma Adattípus Egészszám Leírás Annakatáblázatnakaszáma,amelynekazÜzletiobjektumnak megfelel. 2 Mezőszáma Egészszám AzÜzletiobjektumnakmegfelelőtáblázatszáma. 3 Üzleti objektum Kód AzÜzletiobjektumazonosítójaEzvagykódlesz,pl.GLACCOUNT, vagyadimenziószáma. 4 Objektum Opció Az"Üzletiobjektum"mezőbenvanmeghatározottÜzleti

9 Jet Express 9 Mező száma Mező neve típusa 5 Mező szövegfelirata Adattípus Szöveg Leírás objektumtípus.ezlehetkódvagydimenzió. Amezőszövegfelirataa"Mezőszáma"mezőbenmeghatározott szerint.ezamezőcsaktájékoztatójellegűésjetnemhasználjafel. PéldákazÜzletiobjektumokleképezésétafőkönyviszámláktáblázatáhozrendelődefiniálósorokra: Táblázat száma Mező száma Üzleti objektum Objektum típusa 15 1 GLACCOUNT kód Szám Mező szövegfelirata dimenzió Globálisdimenzió1 szűrő Afentisorokkétmezőneka15.táblázathoz("Főkönyviszámla")valóhozzárendelésétképezileazadatbázisban.Az elsősoraztjelzi,hogyaafelhasználóihozzáférésszabályaia"glaccount"üzletiobjektumraérvényesekleszneka "Szám"mezőrea"Főkönyviszámla"táblázatban.Megjegyzendő,hogyazobjektumtípusa"kód"ésazüzleti objektum(glaccount)közvetlenleképezésegymeglévőüzletiobjektumnevéhez. Apéldamásodiksorábanvana"dimenzió"egyobjektumtípusa.Ezaztjelenti,hogyaz"Üzletiobjektum"mezőben azértéknekmegkellfelelnieadimenziószámának,ebbenazesetbenaz"1-es"dimenziónak.ezasoraztjelzi,hogy az1.dimenzióra,vagya"program"-ravonatkozófelhasználóihozzáférésiszabályokanavigátorpélda adatbázisbanérvényesekleszneka"globálisdimenzió1.szűrő"mezőrea"főkönyviszámla"táblázatban. HaazÜzletiobjektumnincsközvetlenülhozzárendelveatáblázatvalamelymezőjéhez,arraaz Üzletiobjektumraaszabályoknemalkalmazhatók.Ezazértvanígy,azilyenüzletiobjektumokhoza mezőkhozzárendelésenemdefiniálhatóatáblázatistruktúrahasználatávalafentleírtmódon.eznemfordul előgyakranazüzletiobjektumokszabványoskészletében. Jet Citrix-szel FONTOS:JetnemtámogatottCitrixkörnyezetben,hacsakazegészasztalnincsközzétéve. JetCitrix-szeltörténőhasználataérdekébenakövetkezőirányelveketkellkövetni: Azegészasztaltközzékelltenni. TelepítenikellaCitrixasztalonaJetet,azExceltésazügyféladatbáziskomponenseket. HaönDynamicsNAVfelhasználó,a(z)DynamicsNAVKlasszikusügyfélprogramjátkellaCitrixasztalra telepíteni. HaOLEcsatlakozásthasznál,akonkrétadatbázisOLEmeghajtójátkellaCitrixasztalratelepíteni. HaODBC-thasznál,aWindowsODBC-adatforrástaCitrixasztalonkellkonfigurálni. AJetkiegészítőtmindenolyanCitrixfelhasználóraaktiválnikellExcelben,akihasználniakarja.További információkértld.jetreportsaktiválása(sektion4.3).

10 Jet Express 10 5 Jet Felhasználói interfész Jelentési módok Tervezés ATervezésimódszolgálajelentéseklétrehozására.ATervezésimódban,aJetfüggvényekeredményeioptimalizálva lesznekgyorsaságszempontjábólésnemgarantált,hogypontoseredményeketbiztosítanak. Frissítés Afrissítésfuttatjaajelentést,közvetlenülazadatbázisbólfrissítveazösszesadatot. Főkönyv MegnyitjaazüresfőkönyvifüggvénnyelbetöltöttJfx(Sektion5.3)-et. Jet függvény varázsló (Jfx) Intuitívmódotadafelhasználóknakarra,hogyJetfüggvényeketillesszenekamunkalapba. Táblázatépítő ATáblázatépítőtöbbadatbázisbólhozlétreolyanExceltáblázatot,amialapkénthasználhatópivottáblázatokhozés diagramokhoz. ATáblázatépítőcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhozhasználható. Lebontás Alebontáselvégzéséhezkattintsona Lebontásgombra,amelyaJetképletettartalmazócellábanjelenikmeg vagyválasszakiacellátésválasszaalebontásopciót. Rács lebontás Arácslebontásalebontásiadatokatrácsbanjelenítimeg,amilehetővéteszazadatokcsoportosítását,szűrésétés rendezését. Lebontásinézet Arácslebontássalalebontásieredményekszemélyreszabhatók.Azoszlopcímérejobboldallalkattintvaa felhasználókiválaszthatja,melymezőkjelenjenekmegalebontásiűrlapon.ezentúlmenőenazoszlopoksorrendje felcserélhetőazoszlopcímétáthúzvaakívánthelyre. Amikoralebontásiűrlapbevanzárva,ajelenlegláthatómezőketésamezősorrendetatáblázatlebontási nézetekénttároljaaprogram.amikorafelhasználólegközelebblebontástvégezatáblázaton,csakakorábban láthatómezőkjelennekmegugyanabbanasorrendben. Adatelemzésarácslebontásban Alebontásiűrlapmegnyitásakornemtöltődikbeazösszesadat.Azadatokbetöltéseközbenafolyamat előrehaladtátazűrlapalsőbalsarkábanjelzőmutatja.azadatokbetöltésénekbefejeztévelavisszakeresettadatok teljesszámajelenikmeg.azadatokbetöltéseközbencsoportosítás,szűrésésrendezésvégezhető.

11 Jet Express 11 DynamicsNAVésaRácslebontás FolyamatMezőértékeikezdetbennemtöltődnekaRácslebontásban.AFolyamatMezőbeazértékekbetöltéséhez kattintsonazoszlopcímébenafrissítésgombra.afolyamatmezőértékeinemtölthetőkbe,amígazösszeslebontási adatnemtöltődöttbe. Hibakeresés AhibakeresőaproblémákatJetfüggvényekkeldiagnosztizálja.AmikoregyJetfüggvényhibáseredménytad, #ÉRTÉK!jelenikmegamunkalapfüggvényttartalmazócellájában.Afüggvénybenahibakereséshezválasszakia hibáttartalmazócellát,majdválasszaahibakeresést.aproblémátkifejtőüzenetjelenikmeg.

12 Jet Express 12 6 Referencia NL Függvény =NL(Mely, Táblázat, Mező, SzűrőMező1, Szűrő1,..., SzűrőMező10, Szűrő10) Cél:Mezőketvagyadatkulcsokatmutatmegegytáblázatbólszűrőkalapján. Paraméter Mely Leírás Meghatározza,hogymitmutatbe. Változó "Link" (Hivatkozás) "Táblázat" "LinkMező" (HivatkozásMező) "LinkÖsszeg" "FolyamatMező" Leírás Sztringértéketmutat,amitmásikNLfüggvénybenszűrőkéntlehet használni. AbemutatottmezőértékekenalapulóExceltáblázatiobjektumothoz létre.amezőváltozójánaküresenhagyásávalazösszesmezőt bemutatja.használjaamezőgyorsítótáráttöbbmezőbemutatásához. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező betöltésérehasználtsztringetmutatbe. AhivatkozástáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenamező összegénekabetöltésérehasználtsztringetmutatbe. ElsődlegestáblázatbólegyNL(Táblázat)függvénybenegy FolyamatMezőbetöltésérehasználtsztringetmutatbe.Afüggvény FolyamatSzűrőitcsakakonkrétFolyamatMezőrealkalmazzukésnem aszülőlekérdezésre. Táblázat Mező SzűrőMező1 Atáblázatneve,száma,vagyaszövegfelirata Abemutatandómezőneve,számavagyszövegfelirata.DynamicsNAVfelhasználóknak,ez egyösszetettdimenzióislehet. AMezőgyorsítótárbemutatásáhozadjonmegegymezőtömböt. AMezőgyorsítótárhasználhatóNL(Táblázattal),amikoratáblázatbólcsaknéhánymezőt szeretnelátni,mintsemazösszeset.aznlfüggvényamezőgyorsítótárralcsakamező gyorsítótármezőinekegyediértékkombinációittöltibe. Azelsőmezőneve,amelyszerintaszűréstörténik.DynamicsNAVfelhasználóknak,ezegy Összetettdimenzióislehet.AkövetkezőspeciálisértékekmegengedettekSzűrőMező változókként. SzűrőMező "Vállalat="vagy0 "InkluzívLink=" "Korlát=" "Szűrők=" Leírás Felülírjaazalapértelmezettvállalatotazzal,amitaSzűrőváltozó adottmeg. Azelsődlegestáblázatotkapcsoljaösszeazzal,amitaSzűrőváltozó adottmegazadatvisszakereséscéljából.továbbitájékoztatásért ld.speciálismezőkvisszakeresésenl(táblázattal) (Sektion6.1.2). Korlátozzaabemutatottadatokvagyértékekszámát,aSzűrő változóáltalmegadottszámra.továbbitájékoztatásértld.az adatokszámánakkorlátozásaalekérdezésben(sektion ). EgyszűrőkészletetadmegalekérdezésreaSzűrőváltozójaáltal megadottszűrőtömbbel.továbbitájékoztatásértld.tíznéltöbb

13 Jet Express 13 Paraméter Leírás "Fejlécek=" "ÖsszesítésElrejtése=" "TáblázatNév=" szűrőmegadásaaznlfüggvényben(sektion ). FelülírjaamezőfejléceitaSzűrőváltozójaáltalmegadott fejléctömbbel.nl(táblázat)függvénnyeltörténőhasználatra. AmikoraSzűrőváltozóértékeIGAZ,elrejtiazNL(Táblázat)által létrehozottösszesítősort. MegadjaazNL(Táblázat)általlétrehozottExceltáblázat objektumárahasználandónevetaszűrőparaméterébenlevő névvel.használjaeztarra,hogyapivottáblázatbólnévszerint utaljonatáblázatra. Szűrő1 SzűrőMezőN SzűrőN Adatszűrés Üres szűrők ASzűrőMező1-realkalmazandószűrőértéke. Ugyanaz,mintSzűrőMező1.Akár10mezővagyszűrőpáradhatómeg.Hatöbbszűrőtadmeg, ezekalogikaiéshasználatávalkapcsolódnak. UgyanazmintaSzűrő1,csakaSzűrőMezőN-revonatkozik. NéhaegyNL(Sektion6.1)függvénytszeretneszűrniegymásikértékalapján,amilehet,hogyüres.AzNL függvényheznemadhatmegüresszűrőt,ésilyenkora#értékhibaüzenetjelenikmeg,haegyszűrőmező('nl Függvény'inderonline-dokumentation)változóttöltbeésamegfelelőSzűrő('NLFüggvény'in deronline-dokumentation)változótüresenhagyja. Tételezzükfel,hogyaC4-benlevőértékegymásikJetfüggvénybőlszármazikéselőfordulhat,hogyüres.Ebbenaz esetbenkétegyszeresidézőjelet(')tehetaszűrőértékeköré.akövetkezőképletethasználhatja. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel száma","'"&c4&"'") Bárezaképletkissénehezenolvasható,ezzelegyegyszeresidézőjelet(')teszaC4referenciavalamelyikoldalára. HaC4tartalmazzaaz1.tételértékét,azeredményezettszűrőaz1.tétellesz.HaaC4üres,azeredményakét egyszeresidézőjel,amiérvényesszűrőazüresmezőkre. =NL("Első","Tétel","Leírás","Tétel Különleges karakterek a szűrőben Azolyankaraktereket,minta közülbármelyiketaszűrő('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)értékbenszerepeltetniakarja,akkor eredménykéntkialakulóképletakövetkezőképpennézneki. =NL("Sorok","Eladási HaaJohn(Houston)névegyszomszédoscellábanvan,ezacellareferenciáthasználóazonosképlet =NL("Sorok","Eladási Haszámosszűrőértéketkellegyüttesenkombinálnia,amelybenmindbenvankülönlegeskarakter,akkoraszűrő mindentegyestételétegyszeresidézőjelbe(')kelltenni Tételezzükfelpéldául,hogyavásárlókatnévszerintkellszűrnie,mint"JohnA.M."vagy"Ben&Jerrys".Akkora logikaior( következőképletmutatjabeaszűrőmegalkotásánakhelyesmódját.

14 Jet Express 14 =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'") Ezekanevektehátszármazhatnakcellareferenciából,ennekmegfelelőenamegegyezőképletcellareferenciákkal alábbtalálható. =NL("Sorok","Eladási számla","szám","vevő","'"&c3&"' '"&C4&"'") Tíznél több szűrő megadása az NL függvényben Szűrők=lehetővétesziaszűrőkmegadásáhoztartományhasználatátazNL(Sektion6.1)képletekben.Ezzel többmint10szűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)/szűrő('nlfüggvény'in deronline-dokumentation)párthasználhat,ajelentéstervét(felépítését)nyilvánvalóbbáteszi,ésmegkönnyítia szűrőkkésőbbihozzáadásátajelentéshez. EnnekajellemzőnekahasználatáhozExcelbenazegyikoszlopbanadjamegaSzűrőMezőketésajobbraeső szomszédososzlopbanpedigamegfelelőszűrőértékeket.utánaadjamegamindaszűrőmezőketésaszűrőket tartalmazócellatömbötaszűrőparaméterébenaszűrők"után,akövetkezőképpen: =NL("Sorok","Eladási számla fejléce",,"szűrők=",$b$2:$c$4) Az adatok számának korlátozása a lekérdezésben Korlátozhatjaazoknakazadatoknakaszámát,amitazNL(Sektion6.1)figyelembevesz,habeírjaaLimit=az egyikszűrőmező('nlfüggvény'inderonline-dokumentation)paraméterbeésamegfelelőszűrő('nl Függvény'inderonline-dokumentation)paraméterbebeírjaamaximálisszámot. AkövetkezőpéldaatízlegnagyobbeladástképviselőVevőnevetnyomtatjaki. =NL("Sorok","Vevő","Név","-Eladás ($)","*","Limit=",10) Különleges mezők visszakeresése az NL(Táblázat) segítségével Mezőértékekvisszakereséseahivatkozotttáblázatokból Ahivatkozotttáblázatokbólamezőértékekvisszakeresésérehasználtszintaxisakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkMező([Táblázat2], [Táblázat2Mező2])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzafüggvényaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértékét,valamintTáblázat2-bőlTáblázat2Mező2első értékétvisszakeresiatáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező értékévelésüres,aholtáblázat2-bennemvoltazonosadat. AzNL(LinkMező)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenamezőkvisszakeresése,azNL(LinkMező)függvénylett bevezetve.aznl(linkmező)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkMező", "Táblázat2", "Táblázat2Mező") ErreafüggvényreaztánmárlehethivatkozniazNL(Táblázat)funkcióMezőparaméterében,ahelyett,,hogy LinkMező()képletetkézzelgépelnénkbe. MezőösszegekvisszakereséseaHivatkozotttáblázatokból Amezőösszegekhivatkozotttáblázatbólvalóvisszakereséséreszolgálószintaktikaakövetkezőképpennézki: =NL("Táblázat","Táblázat1",{"Táblázat1Mező","LinkÖsszeg([Táblázat2],[Táblázat2Mező2], [Táblázat2Mező3],[A*])"},"InkluzívLink=","Táblázat2","Táblázat2Mező1","=Táblázat1Mező") EzzelafüggvénnyelaTáblázat1-bőlaTáblázat1Mezőösszesértéke,valamintTáblázat2Mező2értékeinekösszege visszakereshetőtáblázat1mindenegyesadatára,aholtáblázat2mező1értékemegegyezetttáblázat1mező

15 Jet Express 15 értékévelésaholtáblázat2mező3értékea-valkezdődött,és0,aholtáblázat2-bennemvoltmegegyezőadat. AzNL(LinkÖsszeg)függvény Ahhoz,hogyahivatkozotttáblázatokbólkönnyebblegyenösszegekvisszakeresése,azNL(LinkÖsszeg)függvény lettbevezetve.aznl(linkösszeg)szintaktikájaakövetkezőképpennézki: =NL("LinkÖsszeg","Táblázat2","Táblázat2Mező2","Táblázat2Mező3","A*") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogykézzel gépelnénkbealinkösszeg()képletet. MezőértékekésMezőÖsszegekvisszakeresésebeágyazotthivatkozásokból Mezőértékekésösszegekhivatkozotttáblázatokbólakövetkezőmódonkereshetőkvissza: =NL("Táblázat","Vevő Főkönyvi bejegyzés",{"bejegyzés Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport], [Kód])"},"InkluzívLink=","Vevő","Szám","=Vevő Szám","InkluzívLink=","Vevő könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelazösszesBejegyzésSzámértékevisszakereshetőaVevőifőkönyvibejegyzésektáblázatból, valamintavevőkönyvelésicsoporttáblázatbólazkódmező,amivevőtáblázatútjánösszevankapcsolva. MezőértékekésMezőösszegekvisszakeresésetöbbtáblázatból Mezőértékekésösszegekszinténvisszakereshetőktöbbtáblázatból,amelyazelsődlegestáblázatbólvan összekapcsolvaakövetkezőmódon: =NL("Táblázat","Vevő",{"Szám","LinkMező([Vevő könyvelési csoport],[kód])","linkösszeg([vevő főkönyvi bejegyzés],[összeg])"},"inkluzívlink=","vevő főkönyvi bejegyzés","vevő Szám","=Szám","InkluzívLink=Vevő","Vevői könyvelési csoport","kód","=vevő könyvelési csoport") EzzelafüggvénnyelaVevőtáblázatSzámmezőjébőlazösszesérték,aVevőkönyvelésicsoporttáblázatbólaKód mezőértékei,valamintavevőfőkönyvibejegyzésektáblázatbólazösszegmezőbőlazértékekösszegei visszakereshetők.vegyefigyelembe,hogymindaavevőkönyvelésicsoport,mindavevőfőkönyvibejegyzések táblázataösszevankapcsolvaavevőtáblázatból. FolyamatMezővisszakereséseFolyamatSzűrőkkel AzNL(Táblázat)függvényMezőváltozójábanhasználtFolyamatMezőszintaktikávalvisszakereshetőa FolyamatMezőacsakarraamezőrealkalmazottegyéniFolyamatSzűrő-készlettel: =NL("Táblázat","Vevő",{"Név","FolyamatMező([Eladások],[Dátum Szűrő],[1/1/10..12/31/10])"}) AzelsőváltozóavisszakeresendőFolyamatMező,amitakármilyenszámbana FolyamatSzűrőMező/FolyamatSzűrőpárkövet. AzNL(FolyamatMező)függvény EzeknekaFolyamatMezőknekavisszakeresésétmegkönnyítendő,azNL(FolyamatMező)függvénylettbevezetve. AzNL(FolyamatMező)szintaktikájaakövetkező: =NL("FolyamatMező","Vevő","Eladások","Dátum szűrő","1/1/10..12/31/10") ErreafüggvényreaztánazNL(Táblázat)függvényMezőparaméterébenlehethivatkozni,ahelyett,hogya FolyamatMező()képletetkézzelgépelnénkbe. Azáltalánoslekérdezéshez,pl.NL(Táblázat)függvényhezalkalmazottbármelyFolyamatSzűrőa FolyamatMezőszintaktikájávalmegadottmezőkrealkalmazvalesznek. Akülönlegesmezőkcsaka(z)DynamicsNAVadatforrásokhasználatakorkereshetőkvisszaaz NL(Táblázatból). Sorba rendezés AlapértelmezéskéntaJetfüggvényekkelazátvettértékekalapjánabemutatotteredményekemelkedősorrendbe vannakrendezve;ezazalapértelmezettsorrendazonbanfelülírhatóatáblázatbármelymezőjénekértékealapján,

16 Jet Express Főkönyvi Függvény Dynamics NAV főkönyvi függvény =Főkönyv(Mely, Számla, KezdőDátum, BefejezőDátum, Nézet, Dim1, Dim2, Dim3, Dim4, ÜzletiEgység, Vállalat, Foglalt, ZáróKihagyása, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, Foglalt, LekérdezésBemutatása, Foglalt, Adatforrás) Cél:Aegyvagytöbbfőkönyviszámlapénzügyitervét(költségvetését),egyenlegét,nettóváltozását,terheléseit,vagy jóváírásaitmutatja. Használjaafentifüggvénydefiníciótazalábbleírtparamétereksorrendjénekmeghatározásához.A Foglalt jelzésűparamétereknincsenekhasználatban. Paraméter Mely Számla KezdőDátum ZáróDátum Nézet Dim1 Dim2 Dim3 Dim4 Üzletiegység Költségvetés Vállalat ZáróKihagyása LekérdezésBemutatása Adatforrás Leírás Meghatározza,hogyafőkönyvifüggvénymitmutat.Alehetőségekaz Egyenleg,aPénzügyiterv,JóváírásokésTerhelések. Főkönyviszámlaszáma,SzűrővagyTartomány.Hamegadegyetlenösszesítő számlát,annakaszámlánakazértékétmutatja.hatöbbszámlátvagyegy számlatartománytadmeg,azösszesítőszámlákatazeredménynem tartalmazza. Abevonandótranzakciókkezdődátumátadjameg.Egyszámlaadott dátummalszámítottegyenlegéhezhagyjaakezdődátumotüresen.egy számlanettóváltozásáhozhasználjaazegyenlegetésadjamegminda KezdőDátumotésaZáróDátumot. Abevonandótranzakciókzáródátumátadjameg. AhasználandóFőkönyvielemzésnézetHagyjaeztüresenésazElemzés nézetnemleszhasználva. SzűrőazelemzésnézetelsődimenziójáraHaaNézetváltozóüres,eza Globálisdimenzió1szűrője. SzűrőazelemzésnézetmásodikdimenziójáraHaaNézetüres,ezaGlobális dimenzió2szűrője. Szűrőazelemzésnézetharmadikdimenziójára. Szűrőazanalízisnézetnegyedikdimenziójára. Szűrőazüzletiegységre. Költségvetésszűrő.Hagyjaeztüresenazösszesköltségvetésre.Nincs használatban,csakaköltségvetésekmutatásaesetén. Vállalatneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettvállalatothasználja aprogram. "Igaz"azárónapitranzakciókkihagyásához.Alapértelmezésben"Hamis". "Igaz"alebontáshozhasználtfinhlinksztringbemutatásához. Alapértelmezésben"Hamis". Adatforrásneve.Haezaparaméterüres,azalapértelmezettadatforrást használjaaprogram.

17 Jet Express 17 Paraméter Szűrés Leírás Jelentés Jel (szimbólum) Egyenlő Egyik(kel)sem 377 Példa Kifejezés KÉK Visszakeresett adatok Aholamezőérték377 AholamezőértékKÉK Nemegyenlő <> <>0 Aholamezőértékek nemegyenlők0-val És & >1000&<2000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000és kisebbekmint2000 Vagy Aholamezőértékek 1000vagy2000 Nagyobbmint > >1000 Aholamezőértékek nagyobbakmint1000 Nagyobbvagyegyenlő >= >=1000 Aholamezőértékek nagyobbakvagy1000- relegyenlők Kisebbmint < <1000 Aholamezőértékek 1000-nélkisebbek Kisebbvagyegyenlő <= <=1000 Aholamezőértékek kisebbekvagy1000-rel egyenlők Tartomány Aholamezőértékek 1000és2000közé esnek,inkluzíve Aholamezőértékek max.1000,inkluzíve Aholamezőértékei 1000,vagyannál nagyobb Helyettesítő * *co* *co co* Aholamezőértéke tartalmazzaa"co"-t Aholamezőértéke"co"- ravégződik Aholamezőértéke"co"- valkezdődik Egykarakteres helyettesítő? Hans?n Aholamezőértéke HansonvagyHansen Aműveletisorrend () 30 (>10&<20) Aholamezőérték30 VAGY10-nélnagyobbés 20-nálkisebbamező értéke Különlegeskarakterek figyelmenkívülhagyása AholamezőértékeA&B '' 'A&B' 'C&D' AholamezőértékeA&B vagyc&d

18 Jet Express 18 Jelentés Kisésnagybetű figyelmenkívülhagyása Gyorsbillentyűk Jel (szimbólum) Példa Kifejezés Aholamezőértéke, mintahely,helyvagy Hely AkövetkezőgyorsbillentyűkállnakrendelkezéserJetben: Gyorsbillentyű Rendelkezésreállinnen: Viselkedés F1 Felhasználóiinterfészkomponensei Kontextusérzékenysúgót jelenítmeg F4 Jfx A cellareferencia címzésimódjai közöttvált F6 Felhasználóiinterfészkomponensek értékkikereséssel Automatikus jelentés formázás Automatikusméretezés Adatbázis kikeresést jelenítmeg Néhányadatértékeváltozóhosszúságú,aminekkövetkeztébenajelentésfuttatásaelőttnemtudja,milyenszéles legyenazoszlop.haazoszlopnemelégszélesazadatkijelzésére,excelbenez########-kéntjelenikmeg,vagyaz adatnakcsakaztarészétmutatja,amelybeleféracellába. Illeszkedés Azoszlopautomatikusanformázhatóalegszélesebbadatra,amibennevanhaazIlleszkedéskulcsszótírjaaoszlop 1.sorába.Asormagasságanagyjábólugyanígyformázható,deittazIlleszkedéskulcsszótazformázandósorA oszlopábakelltenni. Automatikuselrejtés Amunkafüzetbizonyostartalmaszükségeslehetajelentésfelépítéséhez,denemkívánatos,hogymegjelenjena Jelentésmódban('Jelentésimódok'inderonline-dokumentation). ElrejtésésLapElrejtése Egyoszlopvagysorautomatikusanelrejthető,haazElrejtéskulcsszótazelrejtenikívántoszlop1.sorába,vagyaz elrejtenikívántsoraoszlopábateszi.egészlapokautomatikuselrejtéséhezhozzáadhatjaa +LapElrejtésekódota munkalapa1cellájához.amikorajelentéstfuttatja,jetelrejtiazönáltalmegadottsorokat,oszlopokatvagylapokat. 6.6 Jelentések elosztása Jelentési opciók AJelentésiopciókablakmegjelenítéséhezajelentésfutásaközben,akövetkezőmunkalapcímkékethasználjamajd: Opció,Cím,ésazÉrték. Amunkalapmindenlapjának,amelyolyanopcióttartalmaz,amitszerepeltetnikívánaJelentésiopciókablakban,az AoszlopábantartalmazniaazOpciócímkét.Azopciókcíméttartalmazóoszlopnakaz1.sorbantartalmazniakella CímcímkétAzaktuálisopcióértékekettartalmazóoszlopnak,amelyreutalniakellajelentésében,az1.sorban

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Bevezetés az adatbázis használatába

Bevezetés az adatbázis használatába Base Útmutató Bevezetés az adatbázis használatába Base alapfunkcióinak bemutatása OpenOffice.org Szerzői jog E dokumentum szerzői joga a Szerzőké Copyright 2006-2009. Szabadon terjesztheti és/vagy módosíthatja

Részletesebben

Szkenner kezelési útmutató

Szkenner kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szkenner kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 Beolvasott fájl küldése e-mailben Beolvasott fájlok küldése mappába szkenneléssel Beolvasott fájlok kézbesítése A hálózati TWAIN szkenner funkció

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató A L K A L M A Z Á S V E R Z I Ó J A : 1 5. 0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában,

Részletesebben

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató A L K A L M A Z Á S V E R Z I Ó J A : 1 5. 0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában,

Részletesebben

Telepítési és konfigurálási útmutató

Telepítési és konfigurálási útmutató IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 IBM DB2 Universal Database Telepítési és konfigurálási útmutató 8-as verzió GC22-5308-00 Mielőtt ezt a tájékoztatást

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Adatbázis készítésének alapjai. A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában Várhelyi András Adatbázis készítésének alapjai A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma: 1618-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS

Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS Premontrei Szent Norbert Gimnázium Számítástechnika érettségi szóbeli tételsor ADATBÁZIS-KEZELÉS ADATBÁZIS-KEZELÉS Tartalomjegyzék 1) TÉTEL Az adatbázis-kezelés alapfogalmai...1 a) Az adatbázis fogalma,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Szkenner kezelési útmutató

Szkenner kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szkenner kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Beolvasott fájl küldése e-mailben Szkennelt fájlok küldése mappákba Fájlok tárolása a szkenner funkcióval Beolvasott fájlok kézbesítése Eredeti

Részletesebben

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián

Irodai programcsomagok használata és programozása. e-book. Németh Felicián TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Irodai programcsomagok használata és programozása e-book

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Tájékoztató az MTMT 6.0.7 verzióban életbe lépő változásokról

Tájékoztató az MTMT 6.0.7 verzióban életbe lépő változásokról Tájékoztató az MTMT 6.0.7 verzióban életbe lépő változásokról Változások szerzők számára Disszertáció típus bővítése témavezető és két dátum mezővel, idézőnél is (#2519) A témavezető nevének megadása kétféleképpen

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat

Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Táblázatkezelés (Excel) 2003-as változat Szakács Béla Excel 2003: hol, mikor és hogyan használjuk a programot Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Táblázatkezelés (Excel)... A könyvről...

Részletesebben

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok

Az Access indítása táblák mezők rekordok Űrlapok Lekérdezések jelentések Adatelérési lapok Az Access indítása A Start menü - Programok - Microsoft Access ikonra kattintással, vagy az Intézőben valamelyik, az Access-hez társított adatbázis-fájlra kattintva elindul a program. Ha az Access-t a

Részletesebben

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x

ACS800. Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Programozói kézikönyv ACS800 Standard alkalmazás program 7.x ACS800 Standard alkalmazás program 7.x Programozói kézikönyv 3AFE 64527592 REV B HU ÉRVÉNYES: 10.03.2002 2002 ABB Kft. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

K e z e l ő i l e í r á s

K e z e l ő i l e í r á s Kezelői leírás Kezelői leírás 2010 május 10 HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program Copyright 1995-2010 HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4. Tel.: (96) 506-930

Részletesebben

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv

ERSTE Lakossági NetBank. Felhasználói kézikönyv ERSTE Lakossági NetBank 1 Tartalom 1 Tartalom... 2 2 A NetBank működésének általános bemutatása... 4 2.1 Felhasználói felület általános működése... 4 2.1.1 Általános kereső... 4 2.1.2 Listák és lekérdezések

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

ESET NOD32 Antivirus. telepítési útmutató. we protect your digital worlds

ESET NOD32 Antivirus. telepítési útmutató. we protect your digital worlds ESET NOD32 Antivirus telepítési útmutató we protect your digital worlds 1. ESET NOD32 Antivirus A sokszorosan díjnyertes ESET NOD32 Antivirus egy gyors és hatékony vírusirtó. Az AV-Comparatives víruslaboratórium

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Adatbázis-kezelés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Adatbázis-kezelés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A BUDAPEST INTERNETBANK SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁHOZ 2015. május 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 HOGYAN HASZNÁLJUK A KÖNYVET?... 4 1. MIT NYÚJT ÖNNEK A BUDAPEST INTERNETBANK...

Részletesebben

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel Tananyag Táblázatkezelés Excel XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAK RÉSZEI...10 AZ ESZKÖZTÁRAK KEZELÉSE...13 ESZKÖZTÁRAK TESTRESZABÁSA...14

Részletesebben

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Felhasználói útmutató (5.0-s és újabb termékverziókhoz) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Ide kattintva letöltheti a dokumentum legújabb verzióját

Részletesebben

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv

SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal. Számla. Kezelési kézikönyv SYSA Számla V 1.2 Kezelési kézikönyv 1. oldal Számla Kezelési kézikönyv Tartalomjegyzék: Általános ismertető... 2 Törzsadatok áttekintése... 4 Anyagtörzs... 7 Partnertörzs... 7 Számlázás... 9 Számla stornó...

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben