Van-e recept a sikerre? És

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Van-e recept a sikerre? És"

Átírás

1

2 Konkrétumok Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, minden második gyógyszertárban és magán egészségügyi intézményben lehet fizetni patikakártyával, minden tizedik gyógyszertárban ingyenes szûrés a családnak. Taglétszám (ezer fô) 41, Kiemelkedô adatok A számok önmagukért beszélnek 53, , , várható 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,5 Bevételek (milliárd forint) 1, , elsô kilenc hónapjában elért hozam (2,392 milliárd forint átlagos befektetett tôkére): 131 millió forint Tíz év alatt kibocsátott kártyák száma: db Aktív tagviszony száma: fô Telefonos ügyfélszolgálat 2008-ban havonta átlagosan: 27 ezer ügyfélkapcsolat A látogatottsága 2008-ban havonta átlagosan: 75 ezer fô Igénybevett szolgáltatások darabszáma 2008-ban havonta átlagosan: 74 ezer 3, , , várható 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Szolgáltatások (milliárd forint) 0,5 0, , , , , várható Tartalom:, portrék... 4 Hogyan használható? Folyamatábra a Patikapénztár mûködésérôl Példaképünk...31 Mérlegen a Patika Patika az élvonalban Elsô a minôség! Patika vagy Új Pillér? Gazdálkodj okosan! Patika-módra A sikerbôl mindenki részesülhet Tíz év számokban és eseményekben Változó környezetben Minden év újdonságot jelent Az egészségért pro és kontra Idézetek...41 Felmérések, vélemények Prevenciós Alap Összefogás az országért Összefogás az egészségért Összefogás a tagokért Miért érdemes?...47 Mire fi gyeljen? Interjú dr. Lukács Mariannával, a Patika-csoport vezetôjével Vezetô testületek PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK Szerkesztô:...Szakonyi Péter Kiadó:... Szabadúszó.hu Kft. Fotók:...Pelsôczy Csaba, Hegedûs Márta, Neubauer Rudolf, Németh András Péter Grafi kai terv, borító tervek, tördelés, nyomdai elôkészítés:...balogh András Korrektúra:...Böröcz Ildikó Nyomda:...Bétaprint Bt. ISBN november Bevezetô Van-e recept a sikerre? És ha igen, mi szerepel a nyomtatványon? Hol lehet beváltani és mire? Lehet-e e másolni vagy utánozni? Részesedhet-e a sikerbôl más is vagy csak az, aki megírta a blankettát? És végül, de nem utolsósorban lehet-e továbbvinni, kiteljesíteni a sikert? Gondolom, ezek a kérdések fogalmazódnak meg Önben is a Patika Egészségpénztár krónikájának olvasásakor. Nem véletlenül, hiszen az oly sokszor elátkozott, oly rosszul mûködô és néha oly reménytelennek tûnô hazai egészségügyi rendszerben minden reményt keltô kezdeményezés érdeklôdést vált ki, némi optimizmust csepegtetve a reménytelenségbe. Újságíróként, szerkesztôként azonban engem a tények tisztelete mellett roppantul érdekelnek a számok, a statisztikák mögött álló emberek ha úgy tetszik azok, akiknek a siker köszönhetô. Egy cég, alapítvány, szerkesztôség vagy mûvészeti intézmény sikere ugyanis szerintem nem csupán egy ember, de még csak nem is egy vezetô testület igazgatóság, menedzsment tevékenységének köszönhetô. Ezzel cseppet sem szeretném az ötletadó, az elsô számú vezetô, az élharcos érdemeit csökkenteni sôt! Úgy vélem, hogy az csak plusz érdem, hogy miként és hogyan tud maga és az ÜGY mögé állítani embereket, támogatókat és szervezeteket; hogyan képes megmozgatni az eltunyult bürokráciát; miként tudja megnyerni magának és szervezetének a döntéshozók támogatását és segítségét. Egyszóval a karmesteri pálca dominanciája mellett meghatározónak tartom a zenekart és a nézôket is nélkülük ugyanis nem szólhat szépen a legnagyszerûbb zenemû sem. A Patika és az Új Pillér egészségpénztárak mögött is nagyon jelentôs zenekar és nézôsereg áll. Fontossági sorrendet felállítani köztük nagyon nehéz talán lehetetlen is. Nem is erre vállalkozik ez a kiadvány. Ötven partner, támogató, segítô, munkatárs portréját villantjuk-villanthatjuk csak fel, hogy a jubileumra készülô Patika Egészségpénztár érettségi tablója megmutassa azt is, ami eddig nem volt látható, amit eddig elrejtettek a mindennapok. A TOP 50-es Patika arcképcsarnok amely bizonyára tovább gyarapodik majd megtekintése reményeink szerint nemcsak élvezetes olvasmányt kínál, hanem tovább gondolásra is alkalmas gondolatokkal gazdagíthatja a kedves Olvasót! Szakonyi Péter szerkesztô ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 3

3 Czakó Borbála Magyarország londoni nagykövete dr. Bokros Lajos Az Új Pillér Egészségpénztár IT elnöke dr. Bokros Lajos egyetemi tanár, volt pénzügyminiszter C Czakó Borbála nagykövet, üzletasszony 4 4 Nagyon büszke vagyok a sikereitekre, amit egy kicsit a magaménak is érzek, legalábbis az indításnál. Jó befek tetés volt az elsô kár tyatulajdonosnak lenni vallja a Magyar Köztársaság londoni nagykövete, aki közel két éve képviseli hazánkat az Egyesült Királyságban. Az üzleti életben is jelentôs sikereket maga mögött tudó Czakó Borbála üzemmérnöki diplomája mellett közgazdász végzettséget is szerzett a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen, majd az Egyesült Államokban, New Yorkban a Rockefeller Incorporationnek dolgozott. MBA-jét a Tulane Univer sityn szerezte 1991ben. Tíz évig dolgozott a Világbank-csoportnál az IFC (International Finance Corporation) magyarországi ve zetôjeként. A Világbank-csoport speciális megbízásainak keretében dolgozott régi- ós befek tetéseken, valamint Washingtonban és Afrikában is januárjában csatlakozott partner-igazgatóként az Ernst & Young Tanácsadó Kft. Pénzügyi Tanácsadás Csoportjához, egy évre rá az Ernst & Young vezérigazgatója lett. Kevesen tudják, hogy hitelbiz tosítási, környezet védelmi, energia-hatékonysági, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos, egészségügyi és ok tatási projek teket is vezetett, és egy sor társadalmi megbízatást is ellátott. Éveken át vezet te a walesi herceg kezdeménye zésére létrejött Magyar Business Leaders Fórumot, betöltöt te a Görög-Magyar Üzleti Tanács elnökhelyettesi posztját, és a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara igazgatóságának tagja is volt ben megválasztot ták az Év Üzletasszonyának, 2005-ben Pro-Európa díjjal tüntették ki. PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR új intézmények, új termékek, új kultúrák kitalálójaként szeretném megméretni magamat nyilatkozta éppen tíz évvel ezelôtt a Privát Profit címû magazinnak, az akkor a Világbanknál dolgozó egykori bankár, akinek nevét a róla elnevezett csomag révén ismerte meg a szélesebb közvélemény. A pénzügyi szakember tartotta a szavát: a Világbank szakembereként egy sor országban adott tanácsot többek közt az egészségügyi rendszer átalakításához, és némi elégtételként több kelet-európai ország fejezte ki háláját a nagy ellátórendszerek átalakításában végzett közremûködéséért. Bokros, aki ma a CEU vezérigazgatójaként nemzetközi hírû oktatási intézményt irányít, minden minôségében hitet tett az öngondoskodás, a piaci alapon mûködô oktatás és egészségügy mellett. Kérlelhetetlen kitartással vallja, hogy a jelenleg is mûködô magyar egészségügy és szociális ellátórendszer mûködése nem hatékony, egyszerre pazarol és küzd alapvetô hiányokkal, konzerválja az egyenlôtlenségeket, és ezért a tehetôseknek kedvez. ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK A CEU vezérigazgatóprofesszora a 2006-ban alapított Új Pillér Igazgató Tanácsának elnöke és a Patika Egészségpénz tár elhivatott támogatója. Konferenciákon, elôadásokon, kerekasz tal-beszélgetéseken is szívesen kifejti nézeteit és elképzeléseit nem ritkán heves vitát váltva ki a hallgatóságból. Ez utóbbit egyáltalán nem bánja, mert mint többször elmondta, a szakmai vitákból, új kezdeményezésekbôl születhet meg a magyar egészségügy új modellje, egy olyan ellátórendszer, amely a jelenleginél jóval hatékonyabb és igazságosabb. 5

4 dr. Mohai György a Budapesti Értéktôzsde vezérigazgatója Bilibók Botond a Concorde Alapkezelô Zrt. vezérigazgatója dr. Mohai György a Budapesti Értéktôzsde vezérigazgatója Kandidátusi értekezését stratégiai tervezésbôl írta mégsem elméleti szakemberként, oktatóként tartják számon. Bár a közgazdasági diploma megszerzése után a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd Afrikában oktatott, a rendszerváltás idején végképp eljegyezte magát az üzleti élettel. A hazai tôkepiac egyik fészkében, a CA-IB brókercégben olyan neves pályatársakkal dolgozott, mint Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, Simor András a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke vagy Lantos Csaba és Küllôi Péter ban ká rok. A pénz in - té zet nél vezérigazgató-he lyet tes volt, majd ismét a nagy vi lág ban foly tat ta karrier jét. Elôbb Bécsben, majd London ban dolgozott, míg nem hat évvel ezelôtt ismét a budapesti parkett következett. A Bu da pesti Értéktôzsde elôbb tanácsadóként, majd második számú vezetôként alkalmazta idén júniustól pedig ve zérigazgatóként irányítja az elmúlt hónapokban igencsak há nyatott életû börzét. Több más alapít vány mellett Mohai György tevékeny részt vállal az Ön gondos ko dás Ala pít vány munkájában is. Bilibók Botond a Concorde Alapkezelô Zrt. vezérigazgatója Független intézmények kiemel ke dô teljesítménye nél külöz he tet len, aktív támogató mun ká ja elengedhetetlen mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Bilibók Botond Magyarország elsô füg getlen alap ke ze lô jé hez 1996-ban csatlakozott, és tel jes kö rû vagyon kezelési üz let á gat indított el Szabó László val. Ez az elsô és eddig egyetlen munkahelye. A Concorde Alapkezelô kétszer nyerte el Az év alapkezelôje címet. Mára a kezelt vagyon összege meghaladja a 170 milliárd forintot. Bilibók Botond, a társaság vezérigazgatója és partnere a Befektetési Alap ke ze lôk Magyarországi Szö vet ségében a Befektetési Alap bizottságának tagja. Jelenlegi tevékenységét elsôsorban az operatív ügykezelés alkotja, feladata a társaság hosszú távú stratégiá já nak kidolgozása, de részt vál lal a fejlesztésekben, illetve a portfolió kezelésben is. To váb bá a Patika Egész ségpénz tár meg alakulása óta a pénz tá ri vagyon kezelôje. A szek tor legjobb hozama az ô és a csapatának teljesítményét gaz da gít ja évrôl évre. Sikerült motivált, ered mény orien tált csapatot összecsiszolni és óvatos, körültekintô befektetési fi lozófi át következetesen képviselni. Ez pedig a független vagyonkezelôi státuszunkból adódóan talán könnyebb volt, mint másoknak mondja. Majd hozzáteszi: Ha a pénztár sikeres, akkor a tag is sikeres, és mi is sikeresek leszünk! Független vagyonkezelôként támogatjuk a hasonló intézményeket, így a Patika Egészségpénztárt is. Az eredmények önmagukért beszélnek. Az eddig elért teljesítménnyel nem elégszik meg, a jövôben további sikereket vár. 6 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 7

5 Portré Portré Lóczi Márta Harmónia Életreform Központ Kt., ügyvezetô Az egészség megôrzését támogató vállalkozást 1992-ben alapította a közgazdász végzettséggel rendelkezô hölgy, akinek fi gyelmét édesapja betegsége irányította a természetgyógyászatra. Hitvallása szerint a test és lélek egyensúlyának megtalálásában és megtartásában rejlik az egészség titka. Céljául tûzte ki, hogy segítséget nyújt az embereknek a testi-lelki harmónia megteremtésében, megelôzve ezzel számos gyakori megbetegedést, amelynek okát nem szüntetik meg a gyógyszeres kezelések, csupán tüneteit képesek enyhíteni. Tevékenységük kiterjed a prevencióra, az egészséges életmódra nevelésre, a természetgyógyászat megismertetésére és alkalmazására. A különbözô sport- és életmód-rendezvényeken is megjelenô, budai székhelyû cég diplomás természetgyógyászokkal és gyógymasszôrökkel áll az egészségük megôrzésével foglalkozó emberek rendelkezésére. Szolgáltatásaik között szerepel a masszázsok széles skálája, refl exológia, biorezonanciás állapotfelmérés, írisz-diagnosztika, lelki egészséggondozás, akkupunktúra, kristály- és színterápia, valamint mozgásterápia is. A Patika Egészségpénztár tagjaként fontosnak tartja, hogy a szolgáltatók szélesebb körben is ismertté váljanak, valamint hogy a pénztár és a szolgáltatók szakemberei a még hatékonyabb együttmûködés érdekében negyedévente fórumokon cseréljenek tapasztalatot, információt. Ezenkívül internetes tanácsadó szolgálat létrehozását is szorgalmazza. A változó igények kielégítésére irodai mobil masszázs szolgáltatás beindítását tervezi a fôs tagsággal rendelkezô cégek számára. Kardos György független alkusz Kardos György neve valószínûleg sokak számára ismerôsen cseng. Egész biztos, hogy sokan az ô közvetítésével lettek patikakártya-tulajdonosok. A pénztár megalakulása óta, független alkuszként ô és csapata hozta a legtöbb új tagot. Jelenlegi partnereik közül a Patika Egészségpénztár volt az elsô. Kardos György több mint másfél évtizede foglalkozik értékesítéssel, ma már százfôs csapattal dolgozik együtt. A pénztár és a csapat együttmûködése Mészáros Alexandra a legfiatalabb pénztártag Legalább van egy hely, ahol én számítok a legfi atalabbnak mondta mosolyogva Mészáros Alexandra arra a felvetésre, hogy ô a legifjabb hölgy a Patika Egészségpénztár ügyfelei között. A Pyron Kft.-nél betanított t munkásként, fröccsöntôként dolgozó hölgy ugyan nem a saját, hanem a munkáltatója a kezdeményezésére lett tagja a Patikának, k de sem akkor, sem most nem bánja, hogy belépett. Ahogyan fogalmazott, a munkája éppen elegendô veszéllyel jár ahhoz, hogy ne bízza magát a véletlenre, és ne legyen tagja egyetlen egészségbiztosítási pénztárnak sem. Nagyon sokat segít, hogy ha bármilyen baj is van, nem kell kapkodnom fûhöz-fához, nem kell a bankókat számolgatnom a pénztárcámban. Csak elôveszem a kártyámat, és azzal fizetek. Aztán meg élvezem az elônyöket, mert szerintem a szolgáltatás színvonala megfelelô, és egyelôre semmi okom sincs panaszra így Mészáros Alexandra. hónapról hónapra, évrôl évre erôsödött, amíg a Patika lett az egyik legkedveltebb pénztár mind az ügyfelek, mind a kollégák körében. A rugalmas, a szó nemes értelmében is partnerként viselkedô pénztár sikeréhez Kardos György szerint hozzájárult az is, hogy a Patika a pénztártagok, a közvetítôk és a szolgáltatók igényeit egyaránt fontosnak tartja. A jövôre nézve a terv egyszerû, és miért változtatnának rajta, ha eddig bevált. Továbbra is mindent megtesznek azért, hogy a Patika Egészségpénztár dinamikusan fejlôdjön, és vezetô pénztár maradjon. 8 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 9

6 Portré Portré Az OMRON a Patika Egészségpénztár legnagyobb adományozója. A világcég egész ség vé delmi di ví zi ó já nak ma - gyarországi képviselete az egész ség - megôrzést tekinti az alaptevékenységé nek, ehhez kapcsolódóan végez színvonalas oktatást a legmagasabb szintû orvos-szakmai támogatással országos szûrési programok keretében, a patikákkal együttmûködve mintegy 15 éve folyamatosan ben a Prevenciós Alap létrehozásakor természetesnek vették, hogy az alap prevenciós tevékenységét minden lehetséges erôforrásukkal, tudásbázisukkal támogassák. Az Omron és a Patika Egészségpénztár kapcsolata hagyományosnak mondható, hiszen a pénztár finanszírozta az OMRON által forgalmazott egészség-monitorozó eszközöket, illetve az OMRON számos egyeztetést folytatott a Patika Egészségpénztárral azzal a céllal, hogy az eszközeikhez kapcsolódó országos programok az Mezey Rudolf Omron Magyarország egészségpénztáron keresztül optimálisan jelenjenek meg. Az alapításkori, egészség-monitorozó, induló eszköz adományhoz képest a legszélesebb, a legnagyobb kiterjedésû adomány a közjó a köz részére. Az alapítást követôen a közös együttmûködés során fejlôdött ki, és alakul a mai napig is a prevenciós hálózat folyamatos szervezésével, további eszközök biztosításával és közérthetô prevenciós tájékoztatásokkal, valamint lakossági szûrésekkel. Ebben a munkában az Omron nagy részt vállalt a múltban, és a jövôben is meghatározó adományozó, szervezô és kommunikáló szerepet kíván betölteni. Az Alappal való közös együtt mûkö dés ben több száz legmodernebb OMRON digitális vérnyomásmérôt, valamint vércukor-, és koleszterinszintmérôt, illetve OMRON testzsír-, testtömeg mérô, -elem zô ké szüléket telepítettek a patikákba a lakossági prevenciós programok lebonyolításához. Szalay-Berzeviczy Attila, az UniCredit Bank ügyvezetô igazgatója Cseppet sem véletlen, hogy kit választ a Patika Egészségpénztár letét ke ze lô nek. Az elért hozam, a ked vezô feltételek még nem elegendôek, ehhez megbízhatóságnak és magas szakmai színvonalnak kell társulnia. És persze az sem mellékes, hogy a pénzintézetben személyében ki irányítja ezt az üzletágat, ki vezeti ezt a felelôsségteljes munkát. Ezért esett a választás a UniCreditre és vele együtt Szalay-Berzeviczy Attilára. A Budapesti Érték tôzsde korábbi elnöke olyan dinamikus pénzügyi szakember, akire bátran bízhatják megtakarításaikat az egészségpénztárak is. A sikeres üzletember illusztris felmenôkkel büszkélkedhet, hiszen ükapja a Magyar Olimpiai Bizottság alapítója, és közel harminc évig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. A közéletbôl jól ismert bankár karrierje a közgazdász diploma után egybôl repülôrajtot vett: a Creditanstalt bécsi központjában kezdett, majd három éven át ô irányította az osztrák pénzintézet regionális üzletágát. A tôzsde elnökének 2004-ben választották meg, és ezt a pozíciót is arra használta fel, hogy elôsegítse a Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) elindulását. A BOM elnökeként egy sor hazai és multinacionális céget fogott össze a cél, a 2020-as budapesti olimpia megrendezésének érdekében. Az agilis fi a- tal bankár ma is aktív sportoló és részt vesz az öttusa- és vívószövetség irányításában is. Külön öröm, hogy 2008-tól bankunk a Patika-csoport további két tagjának, az Új Pillér Egészségpénztár, és a Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár biztonságos mûködését is segítheti szolgáltatásaival. 10 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 11

7 Portré Portré dr. Juhász Istvánné, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének egykori igazgatója A Patika Egészségpénztár történetének igen fontos állomásánál nyújtott szigorú, ám támogató segítséget. Neki köszönhetô a kártyás rendszer zökkenômentes bevezetése. Ezen felül a Patikapénztár ellen ôr zé seinek irányítója. Jelenleg a Stabilitás Pénztárszövetség fôtitkára, új pozícióját 2008 áprilisától tölti be. A hazai pénztári felügyelet szakmai szabályozásának és alkalmazásának aktív résztvevôje és alakítója. Több mint 14 éves pályafutása során többek között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Biztosítási és Pénztár-felügyeleti Igazgatóságának ügyvezetô igazgatójaként Pénztár konferenciákat szervezett, továbbá bevezette a Biztosítási Konferenciákat is. Korábban az Juhász Erzsébet a Hungaropharma munkatársa Már meg sem mondom, mikor, olyan régen kezdtük az együttmûködést. De hogy még tart, azt hiszem, jelzi a kölcsönös elégedettséget mondta a Patika Egészségpénztárral zajló közös munkáról Juhász Erzsébet, a Hungaropharma Ön kéntes Köl csö ö- nös Bizto sító Pénztá rak Fe l ü gye le tének el nök he lyet te - se volt, ahol a pénztárak és a ma gán n- nyug díj pénz tá rak jog sza bá lyi kör nyeze té nek ki a la kí tásá ban ak tí van közre mû kö dött. De elé vül he tet len szere-epe volt az önkéntes nyug díjpénztár megalapításában a ában is hazánk egyik legnagyobb biztosításokkal foglalkozó vállalatánál. munkatársa. Persze, ahogyan a hölgy fogalmazott, a munka egyirányú. Nekünk sokat nem kell beletennünk a közösbe, ha csak a pénzt nem jegyezte meg Juhász Erzsébet. A kártyarendszer, a szolgáltatások színvonala, a kedvezményrendszer kidolgozása, a meghatározott százalékú engedmények mind a Patika érdemei. Ugyanakkor a Hungaropharmánál úgy vélték, hogy még a Patika elôtt is kínálkozik fejlôdési lehetôség. Igaz, ez szerintük elsôsorban nem az egészségpénztáron, hanem a törvényi szabályozáson múlik. Addig mehetnek el, ameddig az elôírások engedik mondta Juhász Erzsébet. Csak éppen nagyon szigorúak a szabályok. Biztos vagyok benne, hogy a Patika még több szolgáltatást szeretne, más színvonalon, de ennek költségvonzatai vannak, amiket a jelenlegi keretek között nehéz elôteremteni. Deák Imre a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója A Patika Egészségpénztár legnagyobb forgalmat lebonyolító gyógyüdülô szolgáltatója röviden így is jellemezhetnénk a legnagyobb hazai szállodaláncot, amely az ezredfordulón csatlakozott a szolgáltatóinkhoz. A Magyarországon kívül Szlovákiában, Csehországban, Romániában és Nagy-Britanniában is több tucat hotelt üzemeltetô cég amely a patinás Gundel Étteremnek is tulajdonosa nem véletlenül érdemelte ki ezt a címet. Wellness hoteljeiben, gyógyfürdôiben Patika-tagok ezrei pihennek és gyógyulnak minden évben. Gilyén Ágnes újságíró, Figyelô Fordított utat jártam be: az egyetem és a MÚOSZ újságíró stúdió elvégzése után a rendszerváltás elôtti idôszak emblematikus társadalmi havilapjánál, a Valóságnál kezdtem el dolgozni. Ezt követôen az Elôszó olvasó- és tördelôszerkesztôjeként, majd a Bankár címû floppyn megjelenô pénzügyi újságnál voltam rovatszerkesztô tôl a Világgazdaság, majd az MTI-Econews ezzel párhuzamosan hét éven át a Napi Gazdaság munkatársaként tevékenykedtem, 2004-tôl az MTI, majd 2006-tól a Figyelô pénzügyi újságírója vagyok. Eközben rendszeresen publikáltam a HVGben, a Népszabadságban, a Teszt Magazinban, a Turizmusban, de írtam a Magyar Hírlapnak, a Mi Otthonunknak, a BOSS Magazinnak és a Joy Magazinnak is. Több önálló, pénzügyi tárgyú kiadvány elkészítésében is részt vettem. Szívesen mondanám, hogy már az elsô pillanatban láttam, hogy az egészségpénztári intézményrendszer, és ezen belül a Patika Egészségpénztár milyen kivételes lehetôségeket nyújt. Az igazság azonban az, hogy mint a bankokért, a biztosítókért és a pénztári piacért felelôs újságíró csak lelkiismeretesen követtem az induló intézményeket. Ma úgy látom, hallatlan jelentôséggel bír a szektor, némi túlzással azt mondhatnám: nézzük meg a magyar népesség korfáját, és borzadjunk el minél elôbb: lesznek olyan korosztályok, amelyek nem kapnak majd nyugdíjat és egészségügyi ellátást. Mit lehet tenni? Két dolgot: egészségesnek kell maradni ezért sokkal többet tehetünk, mint gondolnánk, és össze kell gyûjteni némi tôkét saját idôskori ellátásunkra. Erre pedig igen alkalmasak a pénztárak. 12 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 13

8 Portré Portré Bauer Éva Patika Egészségpénztár értékesítési igazgató Vegyészmérnöki vég zett sége mellé a kilenc venes évek elején szerezte meg gazdaságmérnöki dip lomáját, és ezzel egy idô ben, 1991-ben került a textil iparból a Providencia Biz to sítóba. A biztosító ban az értékesítés-irá nyí tás és -támogatás te rü letén dolgozott kö zép ve ze tôként tôl a Generali (Providencia) tá mogatásával alakult Pest Buda Nyug díjpénztár Igaz ga tó Ta ná csának tagja, és ott ismerte és szerette meg a pénztári üzletágat. Késôbb az Év gyû rûk Ma gánnyugdíjpénztár, valamint a Generali (korábban Év gyû rûk) Egészségpénztár szer vezetében az Igaz gató Tanács tagjaként, illetve elnökeként kiemelt feladata volt az értékesítés szervezése közepétôl a Patika-csoport értékesítési igazgatójaként új értékesítési csatornákkal való kapcsolatok kialakításán és kor sze rû érté kesítési módszerek be ve zetésén dolgozik. Szászné és Szigeti Katalin ali Lear Corporation Hungary Kft. Mayer Bernadett CIB Bank Az egészségügyi felelôsségvállalás fontos mind a prevenció, mind a gyógyítás vagy a szolgáltatások minôségének javítása terén. A Patika Egészségpénztár indulásakor tenderen választotta ki a CIB-et. Büszkék vagyunk arra, hogy bankunk a Patikapénztár-csoport partnerének mondhatja magát már a pénztár megalakulása óta mondja Mayer Bernadett, aki a pénzintézet nagyvállalati ügyfeleivel foglalkozik, ezen belül is 2005 óta kiemelten az egészségügyben és annak holdudvarában tevékenykedô cégeivel. A CIB Bank megalakulása óta Talán senki sem sértôdik meg azon, ha leírjuk: a Lear Corporation Hungary Kft. volt az elsô nagy, egybôl több mint kétezer fogyasztót beléptetô ügyfél a Patika Egészségpénztár életében. A gépjármûiparban érdekelt cég magyarországi képviselete még 2001-ben döntötte el, hogy dolgozóinak természetbeni juttatásokat is ad, és a cél érdekében pályázatot írt ki az egészségpénztárak számára. Szászné Szigeti Katalin, a Lear személyügyi elôadója a dolgozók képviseletében, a korábban hasonló területen szerzett tapasztalatai alapján a döntéshozatali szakaszból is részt vállalt, azóta pedig ô az összekötô kapocs a két fél között. Azt hiszem, a kártyarendszer gyôzött meg bennünket. Értékeltük, hogy a bankkártyákhoz hasonló gyors és rugalmas ügyintézést tesz lehetôvé mondta Szászné Szigeti Katalin. Azóta sem bántuk meg a döntést, teljes mértékig elégedettek vagyunk a Patikával. Folyamatos a kapcsolattartás a két fél között, és ha bármi probléma vetôdik fel a részünkrôl, azt ôk pillanatok alatt orvosolják. A közös történet ráadásul tovább tart mind a gödöllôi, mind a gyöngyösi telephely dolgozóinak részvételével. eltelt mintegy 30 év alatt Magyarország második legnagyobb univerzális bankjává nôtte ki magát, és az idén második alkalommal nyerte el Az Év Bankja megtisztelô címet. A CIB a Patika Egészségpénztár számlavezetô bankja, amely a csoport napi mûködését rugalmas szolgáltatásokkal, testre szabott megoldásokkal támogatja. A bank a Pénztár Bimbó úti székhelyének megvásárlásához financiális segítséget is nyújtott 2006-ban. Mayer Bernadett szerint a jövôben, tekintettel arra, hogy többek között az egészségügy is kiemelt fókuszt kap a bank üzleti stratégiájában, továbbra is céljuk a meglévô kiváló kapcsolat fenntartása és bôvítése. Lovas Judit újságíró, Magyar Rádió Még ötödéves egyetemista voltam a közgázon, amikor 1994-ben a Világgazdaság napilapnál elkezdtem dolgozni. Kezdetben csak jó zsebpénzkeresési lehetôségnek tûnt az újságírás, de aztán rájöttem, hogy ez az a szakma, amit rám szabtak. Gazdasági, fôként pénzügyi újságíróként kilenc évet dolgoztam a Zöld újságnál, ahonnan egyszer 8 hónapra a Kápé c. üzleti hetilaphoz szegôdtem, majd kétszer másfél évet családgyarapítás miatt voltam távol tól a Figyelônek írtam, ezt követôen szabadúszóként a HVG hetilapnak és ismét a Világgazdaságnak dolgoztam. Gazdasági, pénzügyi cikkeket készítettem, rovatot és mellékletet szerkesztettem ben Minôségi Újságírásért díjat kaptam. Idén ôsszel kezdtem el a Kossuth Rádiónak dolgozni. Pénzügyi elemzô, tanácsadó összeállításokat készítek, hogy az átlagemberek is megértsék a zsebüket és az egész életüket átható gazdasági kérdéseket. A Nôk Lapjában havonta jelenik meg pénzügyi tanácsadó rovatom. Mindig is fontosnak tartottam az öngondoskodást, és hogy az emberek rájöjjenek arra; maguknak kell tenni a saját jólétükért, nem várhatják az államtól, hogy majd gondoskodik róluk. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartom az önkéntes pénztárak szerepét az öngondoskodásban. Dr. Lukács Mariannával, a Patika-csoport vezetôjével újságírói munkám során ismerkedtünk meg. A hasonló gondolkodásunknak köszönhetôen a szakmai kapcsolatból barátság alakult ki. 14 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 15

9 Portré Portré dr. Tímár György vezetés-tudományi szakközgazdász A leg je len tô sebb el szá mo ló rendszert ért he tô módon a leg te kin té - lye sebb bank kártya szak em ber vezette hosszú éveken át. A Patika Egészség pénz tár kü lö nösen nagyra értékeli ék dr. Timár György munkásságát, hiszen éppen az ô közremûködése és segítsége tette lehetôvé azt, hogy a Patikapénztár Magyarországon elsôként be tudta vezetni az egészségkártyát. A magyar kártyaüzletág szaktekintélye, vállalat-specifi kus és direkt marketing valamint ve ze tés el mé le ti té mák ban taní- Mentusz Gábor az Új Pillér Ellenôrzô Bizottságának tagja tott fôiskolákon, vezetôképzô intézetekben hosszú évekig. Majd magyar és külföldi ipari, kereskedelmi és szolgáltatási cégeknél dolgozott. A Nemzetközi Üzletemberképzô Iskola /IBS/ ügyvezetô igazgatójaként a magán felsôoktatás egyik elsô társaságát vezette a hazai és a nemzetközi akkreditációig, az elsô évfolyam végzéséig, 1995-tôl 13 évig pénzügyi szolgáltató és elszámoló házat, a GIRO Bankkártya Zrt.-t vezette vezérigazgatóként. Jelenleg a már nemzetközi Társaság Igazgatóságának tagja. A fi zetô- és bankkártyák üzleti és biztonsági szakértôje, több nemzetközi, bankkártya szakmai társaság tagja /East-team, Berlin Group, ATMIA/, nemzetközi konferenciák elôadója. Grant D. Brandonnal együtt vallja, hogy Nem könnyû sikeres életet élni. A siker határozottságra, önfeláldozásra, erôfeszítésre, lojalitásra és tisztességre épül. Hú, de ne héz már er re vissza em lé kez - ni mond ja a kezde te ket fir ta tó kér - dé sünk re Men tusz Gá bor, az Új Pillér Ellenôrzô ôbizottságán tsá nak tag ja. A civilben az FHB humán-politikai szakembereként dolgozó úriembernek azért persze eszébe jutott a máig tartó kapcsolat indulása is. A Patika egyik ügynöke kereste fel négy-öt évvel ezelôtt, és gyorsan meggyôzte. Tetszett az anyag meg a sok lehetôség, amit kínált. Aztán rövidesen kapcsolatba léptem dr. Lukács Mariannával, aki rugalmas volt, az ajánlata pedig lenyûgözött árulta el Mentusz. Azóta persze már szorosabb a kapcsolat közte és az egészségpénztár között, már csak az EB-tagság miatt is. Tanulmányozza, átnézi a Patika prémium egészségpénztáráról, az Új Pillérrôl készült anyagokat, dokumentumokat, ellenôrzéseket készít, emellett az igazgatósággal közös üléseken vesz részt. Csak hogy, mint mondta, a maga szerény eszközeivel igyekezzen hozzájárulni a magas szolgáltatási színvonalhoz. Tóth Ferencné Patika Egészségpénztár az Ellenôrzô Bizottság tagja dr. Szabó Sándor a Magyar Gyógyszerész Kamara örökös elnöke Ha úgy tetszik, Szabó Sándor már a Patika Egészségpénztár bölcsôjénél is ott tüsténkedett, és a Magyar Gyógyszerész Kamara örökös elnökeként a kamaszkort megérô gyermeket is segíti. A Kamara engem delegált az alakuló Patikába, az elsô ülésen meg kialakultak a jó kapcsolatok mesélte Szabó Sándor. Azt hiszem, a Patika legnagyobb elônye a versenytársakhoz képest, hogy van egy társkártyája, amit a harminc-, negyven- vagy ötvenéves tagok odaadhatnak az idôs szüleiknek, ezzel óriási segítséget nyújtva nekik. Az elmúlt húsz év arról szólt, milyen drámaian emelkedtek a gyógyszerárak, az idô seknek havonta legalább húszezer forintjukba kerül A Richter Gedeon Nyrt. Igazgatósága ben döntött arról, hogy a társaság valamenynyi munkavállalója részére önkéntes egészségpénztári támogatást nyújt. A munkavállalók szabadon választhattak az akkor éppen mûködô pénztárak közül. A tájékoztatók során már látszott, hogy a többség a Patika Önkéntes Egészségpénztárat fogja választani. Így is lett! A belépés mintegy 98%-os volt. Az elmúlt idôben a Richter Gedeon kétszer emelte a munkáltatói hozzájárulás mértékét. Kezdetben az elemzések azt mutatták, hogy elsôsorban patika szolgáltatásokra költik a keretet a munkavállalóink. Késôbb már egy hosszabb távú gondolkodás kezdett kia la kul ni a tagok között meg is mer ve a szol gál ta tá so kat, így többen emelték meg önerôs befize té sü ket, amelyet gyógy üdü lés re, op ti kai szol gál ta tások ra köl töt tek, és a tár sa ság eh hez kí vánt hozzájárulni. A cég és a Patika Önkén tes Egészségpénztár ségpén között ött korrekt együtt mû ködési kapcsolat áll fenn. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy elsôk voltak azon cégek között amelyek az évzárást követôen részletes összegzést kaptak a befizetések és a tagok által igénybe vett szolgáltatások alakulásáról. a havi adagjuk, a fi a tal hoz zá tarto zók nak vi szont nincs szük sé gük ennyi re. Emellett maga a kártya is nagy elôny, to vábbá az sem el hanya gol ha tó, hogy a gyógy szer tár szá má ra a pa ti kakár tya el fo ga dá sa ju ta lék men tes. Szabó Sándor szerint az is fontos os szempont, hogy a Patika a gyógyszerészeti gondozást kiterjesztette több mint kettôszáz gyógy szer tár ra, amelyeket vérnyo más mé rôk kel és egészségügyi készítményekkel szerelt fel, és állja például a mérések költségeit. 16 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 17

10 Portré Portré Mádi László politikus Bár szûken vett szakterülete a lakáspolitika és a lakás-támogatási rendszer, nem áll messze tôle az egészségügyi rendszer és annak korszerûsítése sem. Évek óta az egészségpénztárak ügyének támogatója. A Nyíregyházán született fideszes politikus a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem tervgazdaság szakán végzett. Közben több más vezetô fiatal demokrata politikushoz hasonlóan 1984-tôl 1988-ig a Rajk László Szakkollégiumot látogatta. A rendszerváltást megelôzô években Nyíregyházán, a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskolán közgazdasági ismereteket tanított, majd 1995-tôl 1998-ig a GATE Mezôgazdasági Fôiskolai Karán oktatott és1991 között MTA TMB ösztöndíjas februárjától vállalat-gazdaságtant tanít a nyíregyházi fôiskolán, majd Nógrádi Tóth Erzsébet újságíró, Világgazdaság Hivatásomnál fogva egészségügyi szakújságíró és szociál-politikus lévén évtizedek óta vallom az öngondoskodás fon tos ságát. A de mo gráfi ai elô re jel zé sek ugyanis már jó ideje a köz bizto sí tók pénzforrá sa i nak szû kü - lé sét ve tí tet ték elô re. Ezért is örül tem, amikor 1993-ban el fo szeptemberétôl a DOTE Nyíregyházi Fôiskolai Karán is. Politikusi karrierjét az Országházban építi: 1990 óta parlamenti képviselô, június 30-ig a Költségvetési Bizottság alelnöke, majd 2002 és 2006 között a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagja. A évi országgyûlési választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi listán szerzett mandátumot. Azóta a Gazdasági Bizottság tagja. Rajné Adamecz Ildikó BDO, pénzügyi tanácsadási üzletágvezetô Nyolc éve segíti tanácsadással a Patika Egészségpénztár tevékenységének fejlesztését. Elsôsorban az üzletfejlesztéssel, üzleti stratégiával kapcsolatos témákban támogatja a pénztár vezetését, de gyakran nyújt segítséget a piaci környezet, a pénz- és tôkepiaci tendenciák, valamint a pénzügyi és egészségügyi szolgáltatási piacok elemzésével is. Elkötelezett az egészségpénztár eszmerendszere iránt, támogatja, hogy a pénztárak az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozásával, valamint a cafeteria rendszerek mûködésének, az azokban rejlô lehetôségek megismertetésével minél szélesebb körû szerepet vállaljanak a megelôzésben. Pénzügyi szakemberként szakterülete a vállalatfinanszírozási tanácsadás, a vállalatok és az üzletrészek adásvétele, a vállalat- és az üzletértékelés, az átvilágítás, a pénzügyi elemzések és a pénzügyi modellek készítése. Projektvezetôként és szakmai tanácsadóként jelentôs tapasztalatot szerzett vállalkozások adásvételében és privatizációjában, mind az eladói mind a befektetôi oldalon. Számos üzletrész/részvény adásvételi tranzakcióhoz kapcsolódó vállalat-értékelési és komplex átvilágítási megbízást irányított. Jelenleg a BDO pénzügyi tanácsadási üzletágának vezetôje, azt megelôzôen pedig az IC Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese volt között az Ernst & Young pénzügyi tanácsadási üzletágát vezette. Speciális szakismerettel rendelkezik az önkéntes kölcsönös biztosító (nyugdíj- és egészség-) pénztárak alapítása, pénzügyi modellezése és mûködtetése területén. gad ta az Or szág gyûlés az azóta több ször meg nyir bált pénz tár tör vényt. Büszkeséget is érzek, hogy akkori munkahelyemen, a Népszabadságnál, 1994-ben megalakítottuk az önkéntes nyugdíjpénztárt, amely igazgató tanácsának elnöki posztját négy évig, a Világgazdasághoz kerülésemig töltöttem be. A pénztárnak ma is tagja vagyok. Írásaim középpontjában, az általam szer kesz tett szakmai kötetekben, a VG- Medicina kiadványban az emberek egészségvédelme, az egészségügy áll. Ezt szolgálja a Világgazdaság nyolc éve megrendezésre kerülô egészségügyi konferenciája is, ahol a szakmai bizottság elnöki feladatait látom el. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Egészségügyi Szakosztályának elnökeként ké szeretném elérni, hogy a mások és az ország gondjaival úgy érzem, a szakmai kapcsolat mellett emberileg is nagyon közel foglalkozó, agyonhajszolt újságírók kerültünk egymáshoz. Tudásának, is ismerjék fel az öngondos- kodás fontosságát. A jubileumát ünneplô Patika Egészségpénztár fejlôdését folyamatosan követtem, hiszen dr. humanista életfelfogásának, kapcsolatteremtô képességének köszönhetô, hogy a Patika Egészségpénztár ma az egyik legismertebb és leginkább elfogadott a Lukács Marianna vezérigazgató munkáltatók és a munkavállalók asszonyt jóval a pénztár meg- körében. alakulása elôtt megismertem, és 18 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 19

11 Portré Portré Gonda János, a Dunapart Patika vezetôje Ha valaki, akkor egy gyógyszerész feltét lenül tudja értékelni, mit jelent a Patika Egészségpénztár tagjának lenni. Gonda János szinte az induláskor csatlakozott a klubhoz, és az ô büszkesége az elsô hazai prevenciós patika létrehozása. Elôször a betegeken keresztül, aztán közvetlenül is kapcsolatba kerültünk, és minden szempontból elnyerte a tetszésemet mindaz, amit láttam és hallottam. Beledi Istvánné a Paracelsus Gyógyszertár vezetôje Utána már a közvetlen kapcsolatot kerestem meséli Gonda János. Részemrôl maximális az elégedettség. Biztosítják az összes olyan feltételt, ami ahhoz kell, hogy a szakmai feladataimnak maximálisan megfeleljek. Nem tudok olyan dolgot mondani, amit várnék, de ne kapnék meg a Patikától. Gonda úr gyógyszertárában, az együtt - mû kö dés nek hála, be teg ség-meg e lô zési vizs gálatokat is végeznek: így pél dául lehe tô ség van vérnyo más-, vércukor szint- és test tö meg index-mé rés re, ezek ál tal pedig olyan kapcsolat ki ala kítására a betegekkel/a pácienseinkkel (meg elôzésrôl beszélünk, nem betegekrôl), amely nem a gyógyítást, hanem a betegségek elkerülését szorgalmazza. És ehhez bizony rengeteg anyagi és tárgyi támogatást kapok a Patikától fogalmazott Gonda János. Jörg Katalin, aki legtöbbet használta Patikakártyáját Balzsam, kenôcs vagy egyszerûen csak orvosság, köztudottan nem olcsó. Jörg Katalin igazán járatos a patikák világában, de ez nem meglepô attól, aki gyógyszertári szakasszisztensként dolgozik. Érthetô, hogy részben ebbôl fakadóan, miért lett egyéni befizetôként szinte a kezdetektôl intézményünk tagja. Katalin nyolc éve a Patika Egészségpénztár támogatója, jelenleg a patikakártyáját legtöbbet használó pénztártag. A számok tükrében: 571 alkalommal vette igénybe a kártyát, és így több mint kétmillió forint feletti összeget fordított gyógyszerköltségre, amelynek 20%-át visszaigényelhette. A Patika Egészségpénztárban soha nem csalódtam, reklamálnom sem kellett állítja Katalin. Két idôs szülô mellett a gyógyszerköltség magas, sôt amit az alap egészségügyi ellátás nem tud megadni, azt az Egészségpénztár é megteszi. Már a kezdetektôl ktôl vonzónak találta ezt a befektetési le hetôséget, mint mondja, alkalmazottként kevés lehetôség van pénz visszaigényelésre. Kezdetben a visszatéríthetô öszszeg 30% volt, de a kezelési költség elvitte a felét. Mióta átalakították a rendszert, még kedvezôbb lett, így tisztán megmarad 20%. Ez havi plusz 5000 forintot jelent, amit a gyógyszerköltségen túl akár megelôzésre is fordíthat. Akinek sok gyógyszerre van szüksége, annak érdemes élnie vele. Kalandos körülmények között került sor az elsô sikeres kártyalehúzásra mégpedig Zalaegerszegen! Egy éven keresztül a Patikapénztár két fôfoglalkozású munkatársat takart, akik egyben a pénztár vezetôi is voltak: dr. Lukács Mariannát és Marchhart Dénest. A hatékonyabb munkavégzés érdekében több tevékenységet alvállalkozóknak adtak ki divatos szóval out-sourcingoltak. A kártyamûveletek feldolgozásával az Optisoftot bízták meg. Ám a kezdet nem volt túl bíztató: az elsô figyelmeztetô jel az volt, hogy az elsô száz tagnak kiküldött kártyák nem mûködtek. Ilyen persze elôfordul, elvégre az országban elôször ôk próbálták ki az egészségpénztári kártyát: ezért döntöttek úgy, hogy legyártják újra, és kiküldik az új plasztikkártyákat. Aztán a második széria sem mûködött, ami miatt már fôhetett a fejük! Az elsô levelek a Paracelsus gyógyszertár dolgozóinak mentek ki. Zalaegerszegre; oda, ahol a patika egyben kártya-elfogadóhely is. Beledi Istvánné Katira, a patika vezetôjére hárult a feladat, hogy kipróbálja, mûködik-e végre a kártya! A patika vezetôje félnapi idegtépô logikai csatát vívott az Optisoft és a GBC köz re mû ködésével, hogy kiderüljön, mi a baj a letesztelt programmal. Végül siker koronázta az erôfeszítést, mert a mûvelet sikerült, a kár tya mûködött! A szoftverküzdelemnek több tanulsága volt, a legfontosabb, hogy nem kell feltétlenül mindent külsô cégre bízni. A Patikánál ekkor saját csapat építése mellett döntöttek. Ezt követôen fél évig tartott a program fejlesztése, és további fél évbe telt, amíg mindent újrakönyveltek. A Patikapénztár informatikai rendszere azóta is hibátlanul mûködik. B. Varga Judit újságíró, a Napi Gazdaság szerkesztôje Közgazdász végzettségû vagyok (Budapesten végeztem el az egyetemet), és 1990-tôl dolgozom újságíróként. Fôként szakmám elején meglehetôsen sok lapnál fordultam meg (Heti Riport, Üzlet, Pesti Hírlap, Köztársaság), majd hat évet a Népszabadságnál töltöttem. Ezt követôen négy évet a Világgazdaságnál dolgoztam elôbb a magyar gazdaságban rovatszerkesztôként, majd a pénz- és tôkepiaci rovat vezetôjeként. A Napi Gazdaságnál 2002 óta vagyok lap szer kesz tô. A szerkesztés mellett szívesen írok pénzügyi tárgyú cikkeket. Ezen belül szinte megalakulá suk óta érdekelnek az egészségpénztárak. A szektorral kapcsola tos kérdésekkel mindig hasznos volt Lukács Mariannához fordulni. Véleményem ény m szerint a Patikapénztárra, mint az egyetlen igazán nagy, független kasszára érdemes figyelni. Vezetôjével azonban nem csak ezért tartom értékesnek a kapcsolatot. Ismeretei mellett a szférát illetô elkötelezettsége is tiszteletet érdemlô. 20 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 21

12 Portré Portré Béki Gabriella politikus Tudom, hogy a rendszerváltás sok ember számára a biztonság elvesztését jelentette: az ô életükre nyomasztó súllyal nehezedik a létfenntartás, a családfenntartás gondja. Tudom, hogy sokan azért maradnak le a megélhetésért vívott kíméletlen versenyben, mert eleve hátránnyal indulnak vallja Béki Gabriella, a szabad demokraták országgyûlési képviselôje, aki az öngondoskodást a szociális rendszer egyik alappillérének tartja. Gabriella a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett közgazdász tanári diplomát, majd a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézetében dolgozott. Ezt követôen az Országos Egészség-nevelési Intézetben helyezkedett el ban az ELTE-n szociológus másoddiplomát szerzett, és ezzel egy idôben orvos szociológiát oktatott a SOTE-n. A Szabad Demokraták Szövetségének alapítója, 1993-ig országos szervezôtitkára volt. A kez de tek tôl az Országos Tanács (OT) tagja és 1994 között ügy vivô, a szo ciál-liberális platform tagja tól szociál-politikai tagozatvezetô tól 2003-ig az OT elnöke és 2005 között újra ügyvivô tôl országgyûlési képviselô. A Szociális és Családügyi Bizottság tagja. Budapest Airport Zrt. a legnagyobb munkáltató Az idei elsô félévben a Budapest Airport Zrt. bizonyult a Patika Egészségpénztár legnagyobb munkáltatójának. A cégnél 2005 második felében vezették be a cafeteria rendszert, amit mindenki üdvözölt. A reptér üzemeltetôjének rendszerében az étkezési-, kultúra-, ajándék-, és Internetutalványok, az üdülési csekkek, a bérletek, valamint az egészségpénztár, és a magán nyugdíjpénztár található. Szin te bármelyik egészség, illetve nyugdíjpénztárat választhatja bárki, ha pedig netán elégedetlen, akkor válthat másik pénztárra, sôt másik elemet is választhat. Három évvel ezelôtt legtöbben a Patika Egészségpénztárat választották, és akkor kaptak is bôségesen tájékoztató anyagokat a rendszer mûködésérôl. Arról nincsenek pontos adatok, hogy a dolgozók hány százaléka választja a pénztárat, és arról sem, hogy mire használják fel a tagságukat. Ugyanakkor a visszajelzések azt mutatják, hogy a Budapest Airport alkalmazottai elége det tek a Pa tika Egész ség - pénz tár szol gál ta tá sa i val, és az ad mi niszt rá ció sem jelent gondot nekik. Csáky András politikus Dobó Árpád Lajosné a legidôsebb pénztártag Közel három évtizeddel ezelôtt diplomázott a SOTE Általános Orvosi Karán, és azóta töretlenül immár politikusként is az egészségügynek szenteli életét. Az egészségmegôrzésért, valamint a betegségek megelôzésének érdekében többször felszólalt a Parlamentben, az egészségpénztáraknak pedig mindig segítôkezet nyújtott. A patológusi és cytopatológusi szakdiplomával is rendelkezô Csáky András az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben dolgozott, majd a ceglédi Toldy Ferenc Kórház orvosa lett. Parlamenti képviselôvé választását követôen orvosi tevékenységét felfüggesztette ben tagja lett a Magyar Patológiai Társaságnak ben az ELTE Jogi Továbbképzô Intézetében szakokleveles orvosképzésen vett részt. A rendszerváltás hajnalán, 1989 januárjában vették fel az MDF ceglédi szervezetébe, 1992 óta a városi szervezet elnöke. Két évre rá az MDF Országos Választmányának tagja lett és 1998 között a párt Pest megyei Választmányának elnöke ôszétôl az MDF Országos Választmányának egyik alelnöke, majd január 7-tôl október 16-ig elnöke között megszakításokkal összesen 4 évig Cegléd város képviselô-testületének tagja, az Egészségügyi Bizottság elnöke óta országgyûlési képviselô négy éven át frakcióvezetô-helyettes tól 2002-ig a NATO parlamenti delegáció helyettes tagja, valamint a Közép-európai Kezdeményezés Parlamenti Közgyûlésében a magyar delegációjának tagja; tagságát a májusi kormányváltást követôen is megôrizte. A évi választásokon Cegléden ismét mandátumot szerzett májusától az Egészségügyi Állandó Bizottság alelnökeként folytatja munkáját; egyidejûleg a Szociális és Családügyi Bizottságba is bekerült. Talán így öregkorban még nagyobb haszna van a Patikának, még jobban rá vagyunk utalva, mint fiatalon. Amikor az ember fiatal, és leugrik a biciklirôl, nem számít, ha kórházba kerül. Most viszont Kellenek a nyugtatók, a fájdalomcsillapítók, ráadásul a férjem betegebb, mint én vagyok mesélte Dobó Árpád Lajosné, a Patika legidôsebb tagja. A Borsod megyében született hölgy most Jászberényben, a gyerekei közelében lakik. Bevallása szerint máshogy nem tudták volna megoldani a rendszeres kórházlátogatást, és így az unokák felügyeletébe is könnyebben besegítenek. Dobóné a negyvenes éveiben postai kézbesítôként szenvedett kerékpáros balesetet, amelyben a gerince is megsérült. Sajnos nagyon sokat voltam kórházban, és nem tudtam, mennyire tudok majd felépülni. Szerencsére tudok járni, de azért nem fiatalodom. Tudja, ennyi idôs korban már hol ez fáj, hol az, ilyenkor jó, hogy lehet támaszkodni a külsô segítségre árulta el a nyugdíjas hölgy, aki egyébként a Postától ment nyugdíjba. 22 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 23

13 Portré Portré Pintér László az Aranymérleg Patika vezetôje Jelenleg 20 egészségpénztárral állunk szerzôdésben, de szívemhez a Patika Egészségpénztár áll a legközelebb. Talán megbocsátható ez a kis elfogultság, hiszen a Patika Egészségpénztárnak a részvényese, illetve az elsô szolgáltatója lehettem mondja a kiskunhalasi gyógyszertár vezetôje, aki szerint az egészségpénztárak komoly segítséget jelenthetnek azoknak, akik könnyebben szeretnék finanszírozni egészségük megôrzését, betegségük gyógyítását. A Szegeden végzett gyógyszerész 1990-ben két kolléganôjével, Baloghné Pozsonyi Ildikóval és dr. Hajdu Lászlónéval együtt alapította hazánk 7. magángyógyszertárát, a kiskunhalasi Aranymérleg Patikát ban elnyerték a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által alapított Év Patikája címet. Alapvetô célja most is az, hogy a hozzá forduló betegek és vásárlók szakmailag magas színvonalú, gondos, költségtakarékos és biztonságos gyógyszerellátásban részesüljenek. Ezért a megfelelô belsô környezet, a korszerû gyógyszertári berendezések, eszközök biztosítása mellett a hiteles és felkészült szakmai felvilágosításra és tanácsadásra is nagy fi gyelmet fordít. Mint mondja, reménykeltôen sokan veszik igénybe ezt a gyógyszerészi gondozási szolgáltatást, és már elmondható, hogy ezer fölött van azok száma, akiknek segítettek a vércukorértékük meghatározásában. A fentiek mellett az Aranymérleg Patika lehetôséget nyújt a koleszterinszint, a súly, a magasság, a BMI-index, a vérnyomás és a testzsír meghatározására is. A naprakész szakmai ismeretek megszerzése érdekében szélessávú Internet áll a patikában dolgozó gyógyszerészek és az érdeklôdô betegek rendelkezésére. A betegek gyors és szakszerû kiszolgálását pedig folyamatosan karbantartott és fejlesztett számítógépes program segíti. Nagyon fontosnak tartják a gyógyszerek kiadása során az aktuális készítmények kölcsönhatásainak figyelését, és igyekeznek ezzel is csökkenteni a gyógyszerelés kockázatait. Pintér László vallja, hogy a Patika Egészségpénztár jelentôsen segíti a gyógyszerészi gondozásban és a hivatása gyakorlásában. Horváthné dr. Soós Katalin Patika Egészségpénztár, az Igazgató Tanács elnöke Megalakulásunk, azaz 1999 óta a Patikapénztár Igazgató Tanácsának elnöke. Jogász-közgazdász végzettségének köszönhetôen mindazon tudásnak, elôzô munkahelyi tapasztalatai révén pedig mindazon tapasztalatoknak a birtokában volt, ami egy a piacon vadonat új terméket nyújtó vállalat elindításához szükséges. A jelenleg nyugdíjasként az ideje nagy részét a Patikapénztárnak szentelô szakember évtizedekig vezette a Zala Bútorgyár elnöki titkárságát, majd a közel tíz községet magába foglaló Csonkahegyhát körjegyzôjeként tevékenykedett. Nevét onnan is ismerhetjük, hogy a évi helyhatósági választások alkalmával a legtöbb polgármester-jelöltet állító település az ô körjegyzôségéhez tartozott. Pesti Imre egészségpolitikus Elévülhetetlen érdeme van a Patikapénztár jogi biztonságának megteremtésében. A pénztár piacra lépése elôtt feltérképezte a patikakártyás egészségpénztári fizetô rendszer jogi környezetét, amely az azóta elkészült jogszabályok gerincét is képezte. Jogi profizmusa és tapasztalata számos esetben kivédte az általa elnökölt intézmény elleni támadásokat. Bár 1988-ban a gödöllôi MDF-szervezet alapítója volt, tíz évvel késôbb a politika helyett a szakma került az elsô helyre. Nem véletlenül. Pesti Imre, a Parlament Egészségügyi Bizottságának a tagja alapvetôen ma is orvos-kardiológusnak tartja magát. A Szegedi Orvostudományi Egyetemre jelentkezett, de vallásos meggyôzôdése miatt ide nem vették fel. Három évvel késôbb viszont bejutott a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1980-ban általános orvosi diplomát szerzett. Nyolc éven át körzeti orvosként dolgozott Galgamácsán, majd a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház kardiológiai osztályára került, ahol belgyógyászatból és kardiológiából szerzett szakvizsgát. Egyetemi évei elôtt részmunkaidôben, késôbb medikusként, majd végzett orvosként összesen tizenhét évig dolgozott a mentôszolgálatnál ban fejezte be a SOTE kétéves egészségügyi szak menedzseri szakán tanulmányait. Jelenleg egy egészségügyi magánvállalkozást vezet, amely rendszeres résztvevôje nemzetközi gyógyszerkutatásoknak. Az egészségpénztári rendszer elhivatott támogatója. 24 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 25

14 Hogyan használható? Folyamatábra a Patikapénztár mûködésérôl 100 ezer patikakártya: árkedvezmény az erôs ellenôrzést biztosító rendszerben Függetlenség: az érdekmentes mûködés biztosítja a legjobb szolgáltatásokat Társkártya: odafigyelés és szavak nélküli gondoskodás szeretteinkrôl 2,7 ezer munkáltató: a szektor legnagyobb számú gondoskodó köre tagdíj Adóoptimalizálás: egyénként havi 27 ezer forint, munkáltatóként dolgozónként havi 20 ezer forint Hírlevél: havonta minden, ami Patikapénztár adókedvezmény dók d é Ügyintézés: hatékonyság banki felsôfokon befektetés hozam vagyonkezelô vezetô testületek Kamatadómentes hozam: minden fillér újabb szolgáltatásokra költhetô Gondoskodás 5,5 ezer helyen: magasan képzett szolgáltatói háttér a tagok kényelme érdekében Prevenció: ingyenes szûrés az egész családnak országszerte már 202 gyógyszertárban 26 Kapcsolat pénztár és pénztártag között Vagyonkezelôtôl származó hozam Szolgáltató (kártyaelfogadóhely) Kapcsolat pénztár és szolgáltató között Tagdíjbefizetések pénztári egyéni számlákra Kártyahasználat szolgáltatónál (kedvezmények) A pénztári folyamat elemei Hozam, kedvezmény PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK Kártyahasználat, költség 27

15 Portré Portré Malikné Kucsera Rózsa a legrégebbi munkatársunk Kresz Gábor Elcoteq Magyarország Kft., bér- és munkaügyi vezetô Hogyan lehet viszonylag rövid idôn belül viszonylag sok ügyfelet toborozni? A Patika és az Elcoteq Magyarország Kft. közötti együttmûködés erre adhat receptet. A pécsi központtal büszkélkedô vállalkozás egy alkusz céggel került kapcsolatba, amely az egészségbiztosítási pénztárak közül a Patikát ajánlotta. Ettôl kezdve pedig már minden egyszerû volt, legalábbis Kezdetben Fejér megye és Veszprém megye szolgáltatói hátterének irányításáért volt felelôs, munkája elismeréseként viszont ma már az egész szolgáltatói háttér az ô irányítása alatt áll. Malikné Kucsera Rózsát a Patikapénztár a legrégebbi munkatársaként tartja számon. A Pénztár tízéves története alatt nélkülözhetetlen munkatársnak bizonyult, feladatát mind a mai napig teljes elhivatottsággal végzi. Ugyan már három éve nyugdíjas, de a napi feladatokból még mindig kiveszi a részét. A Patikapénztár indulásakor nagy részt vállalt a patikai háttér kialakításában. Hálás feladatnak tartja az övét, hiszen nagyon fontos számára az egészségmegóvás, a tudatos egészségnevelés. Lankadatlan lelkesedéssel járja az országot, segít a leendô szolgáltatóknak megérteni a program mûködését, és az abban való eligazodást, valamint a szerzôdések háttéranyagainak értelmezését; bármilyen kérdésükre készségesen válaszol. Természetesen a már meglévô 5500 ügyféllel való kapcsolattartást is elengedhetetlennek tartja, hiszen szerinte a törôdés a jó viszony kialakításának az alapja. Véleménye szerint a kölcsönös együttmûködés mindkét fél számára igen jövedelmezô, és rengeteg elônnyel jár. A Patikapénztár azzal is megkönnyíti a szolgáltatók dolgát, hogy a lehúzási tranzakciót nem terheli rájuk, így számukra nem jelent többletkiadást a tagság. Családjában mindenki rendelkezik patikakártyával, ô fôleg az optika terén, a gyógyszervásárláskor és a gyógyüdülései során élvezi a tagság elônyeit. Kresz Gábor, az Elcoteq bér- és munkaügyi vezetôje szerint. Óriási elônyt jelentett számunkra, hogy a Patika már az induláskor kártyát tudott ajánlani. Azt hiszem, a választáskor ez volt a döntô érv, hiszen sokkal egyszerûbb az ügyintézés, az adminisztráció nem igényel további utánajárást. A szolgáltatások színvonala pedig megerôsített bennünket a választásunk helyességérôl mondja. Persze ilyen esetekben az sem elhanyagolható szempont, hogy a dolgozók hogyan vélekednek a partnerrôl. Én Dr. Kökény Mihály egészségpoitikus Miniszterként, államtitkárként, parlamenti képviselôként, szakemberként és nem utolsósorban magánemberként is a magyar egészségügy átalakításának és korszerûsítésének a szószólója. Olyan szakember, akivel lehet egyet nem érteni, lehet vitatkozni, de érveit, javaslatait félresöpörni semmiképpen nem lehet. Kökény Mihály évek óta kiáll az egészségpénztárak mellett, és éppen aktuális tisztségében érvel a megelôzés, a prevenció érdekében. Ha valaki fel tudja mérni ennek jelentôségét és értékét, akkor az ô: 1974-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerzett diplomát, majd öt éven át az Országos Kardiológiai Intézet tudományos segédmunkatársa volt. Ezt követôen közel egy évtizeden át az Egészségügyi Minisztériumban dolgozott, de másodállásban az Országos Kardiológiai Intézetben folytatta a gyógyító tevékenységet is. A nyolcvanas években aztán fokozatosan a politika felé fordult. A Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai fôosztályát vezette, és többek között részt vett az elsô magyar egészség-megôrzési stratégiai program kidolgozásában. Már 1988 és 1990 között is betöltötte a szociális és egészségügyi miniszterhelyettesi posztot ebbe a minisztériumba késôbb miniszterként is viszszatért. Szakértôként segítette a Világbank, az OECD és az Európai Unió több egészség-politikai projektjét és 2001 között a yorki egye- e- tem (Anglia) vendégprofesszoraként is dolgozott. Számos egészségügyi alapítvány, illetve szervezet munkájában vesz részt, így például tagja az Egészségügyi Menedzserek Egyesületének és a Népegészségügyi Tudományos Társaságnak. Egészségpolitikai munkásságának állomásait szinte lehetetlen felsorolni: a Magyar Szocialista Párt egészségüggyel és szociálpolitikával foglalkozó ügyvivôje volt, majd 1994 és 1996 között népjóléti államtitkár, késôbb 1998-ig népjóléti miniszter. Nevéhez köthetô a nyugdíjreform elindítása és az új, átfogó egészségügyi törvény megalkotása is és 2002 között ellenzéki képviselôként a Parlament Egészségügyi Bizottságát vezette, majd 2002-tôl az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára. Egy évvel késôbb egészségügyi, szociális és családügyi miniszter lett, majd 2004 decemberétôl népegészségügyi kormánymegbízottként a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságot irányítja. még nem hallottam tam panaszt a ra így Kresz Gábor. Ha a dolgozó- Patikáink felkeresik a céget, mert elintézendô ügyeik adódnak, mindig megfelelô szin tû szolgáltatást kapnak, az adminisztráció pedig kivétel nélkül pontos. Ugyanakkor az Elcoteq is kitüntetett fi gyelmet élvez, hiszen egyike a Patika öt legnagyobb munkáltatójá- nak a félévére évére vonatkozó kimutatások szerint. A két fél között rendszeres a kapcsolattartás, és úgy gondolom, az átlagosnál kicsit több fi - gyelmet kapunk vélte az elektronikai iparban (kommunikációs technológiai megrendelôk részére gyártanak felhasználói végtermékeket) érdekelt Elcoteq vezetô beosztású munkatársa. 28 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 29

16 Portré Példaképünk Hervis Sport- és Divat kereskedelmi Kft. Marchhart Dénes Patika Egészségpénztár, az Igazgató Tanács tagja A Patika Egészségpénztár életében meghatározó szerepet játszott és játszik ma is. Debrecenben, reálértelmiségi családban született, ennek megfelelôen fizikát tanult szülôvárosának egyetemén. Ösztöndíjasként egy évet töltött Londonban, majd 1992-tôl két évig az Európai Parlamentben gyakornokként dolgozott. Jelenleg a miskolci egyetemen szerzi második diplomáját politológiából. A Patikapénztár alapító tagja, majd 2001-es megválasztása óta az Igazgató Tanács tagja. A napi és stratégiai döntések elôkészítésében és a döntések meghozatalában természettudományos alapmûveltsége révén a logikai-matematikai szempontokat képviseli. Jelentôs szerepe volt a pénztár informatikai rendszerének kialakításában és fejlesztésében. Az Igazgató Tanácson belül adatvédelmi ügyekkel foglalkozik. A Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft., jelenleg a Patikapénztár legforgalmasabb sport eszköz-szol gál tatója, ben csat lakozott a Pénztárhoz. Az azóta eltelt idô bebizonyította, hogy jó döntést hoztak, mivel önmagában a patikakártya elfogadásával évente mintegy 0,2 0,5%- os forgalomnövekedést könyvelhetnek el. A cég vezetôi felismerték a rendszer pozitívumait és azt, hogy ezzel a lépéssel vásárlóik számát is növelhetik. Sikerük természetesen annak is köszönhetô, hogy ma Magyarországon a Hervis piacvezetô helyet foglal el a sport kiskereskedelemben. Az ott dolgozóknak nem okoz sem többletmunkát, sem bonyodalmat a terminál ezen plusz szolgáltatása, mivel a rendszer már tökéletesen mûködik. A patikakártyát a Hervis üzleteiben a legtöbb termék vásárlásakor fel lehet használni, kivételt képez a divatáru, a cipô és a hátizsák. A Patikapénztár listája alapján a kedvezmény felhasználható többek között szobakerékpárra, futópadra, a legtöbb erôsítôgépre, valamint igénybe vehetô kerékpár, labda, ütô vásárlásakor is. Eddig a kondigépek és a kerékpárok bizonyultak a legnépszerûbbnek. A cég jelenleg még nem tagja a Pénztárnak, de komolyan foglalkoznak a gondolattal, és támogatják a kezdeményezést. Csupán néhány technikai akadály leküzdése áll a tagság útjában. Richter Gedeon ( ) Richter Gedeon volt a modern hazai gyógyszeripar megteremtôje szeptember 23-án született a Heves megyei Ecséden. A századelôn az elsôk között ismerte fel, hogy a gyógyszertári gyógyszerkészítés ideje lejárt, és csak a nagyüzemi gyógyszergyártásnak van jövôje. Magyarország ma is mûködô legnagyobb gyógyszergyárát 1901-ben alapította a nevét adó gyógyszerész, aki ezzel nemcsak a cég, hanem az egész magyarv gyógyszeripar alapjait is megteremtette. A Budapesti Tudományegyetem orvosi karán 1895-ben kitûnô minôsítéssel gyógyszerészi képesítést szerzett, majd négy éven át német, olasz, francia, angol gyógyszertárakban és -gyárakban tanulmányozta a gyógyszergyártás elméleti alapjait, valamint a nagyipari gyógyszergyártás módszereit. E tanulmányútja során fi gyelt fel az akkoriban kibontakozó hormonkutatásra és az új organo- és kemoterápiás gyógyszerekre. Hazatérve, 1901-ben, atyai örökségbôl megvásárolta Budapesten az Üllôi út és a Márton utca sarkán a ma is meglévô Sashoz címzett patikát, ahol gyógyszervegyészeti laboratóriumot rendezett be, és állati szervekbôl ún. organo-terápiás gyógyszereket állított elô. Ez nemzetközi viszonylatban is úttörô tevékenység volt, mert akkoriban a külföldi gyárak még kizárólag növényi kivonatokból állították elô készítményeiket. Richter elsô organo-terápiás készítményét, a vérnyomást növelô mellék ve se kéreg-hor- r- mon ki vo na tát, a Tonogen sup ra renal ét még ma is használják a gyógyá szat ban. Richter ké szítmé nyei iránt olyannyi ra megnôtt az ér dek lô dés, hogy az Ül lôi úti Sas- Pa ti ka gyóg yszervegyészeti üzeme az igé nye ket már nem tudta kielégíteni. Ezért 1906-ban Kôbányán, a Cserkesz utcában egy év alatt felépítette az elsô korszerû hazai gyógyszergyárat. A vállalatot néhány év elteltével az élvonalbeli nemzetközi szállítók között tartották számon. A Richter gyár az elsô világháború kitörésekor már 24 gyógyszerszabadalommal rendelkezett. Ezekben az években a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár öt világrészre kiterjedôen az Egyesült Izzó mellett az egyik legjobban szervezett és elismert magyar külkereskedelmi vállalat volt: 10 leányvállalattal, valamint 34 államra kiterjedô bizományi raktárral rendelkezett ben megfosztották életétôl. Álmait a Richter Gedeon Nyrt. dolgozói 2008-ban is álmodják. Richter Gedeonnak köszönhetjük: Adigan, Ergam, Hyperol, Kalmopyrin, Stilbest rol, Thyrecida, Ovarium, Glandutrin, Tono gen. 30 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 31

17 Mérlegen a Patika A Patika-csoport eddigi eredményei Patika az élvonalban Számok és statisztikák ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 27 A tavalyi adatok szerint 2007-ben már 3,89 milliárd forint tagdíj jellegû bevételt és 158,5 millió forint hozamot realizáltunk (a nettó hozam mintegy 7,5 százalék), amely maradéktalanul felosztásra került a tagok között, tovább növelve a szolgáltatásra költhetô forintokat. A bevételek között a legnagyobb tételt 3,43 milliárd forinttal a munkáltatói hozzájárulás jelentette. Kedvezô tendencia, hogy a pénztár bevételei között egyre nagyobb az egyéni befi - zetés aránya: tavaly 289 millió forint összeg folyt be a pénztárba tagjaink egyéni befi zetései Taglétszám (ezer fôben) 41,1 53,3 67,5 73, Bevételek (milliárd forint) 1,5 1,6 2, ,7 3,9 révén, é a bevételek 7,5 százalékát jelentette. Elégedettek lehetünk a Patikapénztár elért eredményeivel: stabil, független pénztárként évek óta meghatározó szerepet játszunk a szektor életében, újításainkkal pedig példát mutatunk mindenkinek, akinek fontosak a pénzügyei. Büszkék vagyunk arra is, hogy jelen sorok írásakor Magyarországon már minden negyedik ember részesül valamelyik egészségpénztár szolgáltatásában, és ezt a rendszert szövetségeseinkkel közösen az elmúlt egy évtizedben építettük fel. Jelenleg 80 ezer tag, 20 ezer családtag, a szektorban egyedülállóan magas, 2,8 ezer munkál tató veszi igénybe a patika kártyás szol gál ta tásokat, ame lyek, or szág szer te 5,5 ezer he lyen érhe tôk el. Fennállásunk óta 17 milliárd forint bevételt értünk el, 12 milliárd forint értékben fi nanszíroztunk szolgáltatást. Jelenleg 2,6 milliárd forint vagyont kezelünk. A Patika-csoportnál a szolgáltatási kiadásokban továbbra is masszívan a gyógyszer és a gyógyhatású készítmények vezetnek: ez a tétel az összes kiadás 73%-a; szemben a szektor évek óta 35 40% közötti sávjával. Az is megállapítható, hogy az új jogszabály életbe lépése, 2003 vége óta színesedik a Patika szolgáltatási palettája, többek között a gyógyüdülés, a ,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 gyógyfürdô-látogatás ga tás és a spor- tolás területén. Mindazonáltal a pénztár konzervatív szolgáltatási politikája megmutatkozik tagjai fogyasztói szokásaiban is. Látható, milyen lassan kezdik el a tagok használni az újonnan kínált szolgáltatási lehetôséget. Amíg más pénztáraknál szinte azonnal érzékelhetô az új felé nyitás, addig a Patika tagjai kivárnak: a tapasztalatok szerint akár egy teljes év is eltelik az új szolgáltatások igénybe vételéig. Sajnálatos tény, hogy az utolsó helyeken szerepel a sportfi tness, a természetgyógyászat és a gyógyfürdô szolgáltatásainak igénybe vétele, viszont jó elôjel, hogy minden évben egyre többet költenek erre a tagjaink. A fentiek miatt a pénztárnál a prevenciós szolgáltatások aránya (18%) a legkisebb. Szolgáltatóhelyek számának alakulása 2381 Szolgáltatások (milliárd forint) ,5 0,9 1,7 2,6 3, Sporteszköz Gyógyfürdô Természetgyógyászat Sport-fi tnesz Gyógyüdülés Gyógy. segédeszk. Optika Orvosi ellátás Patika A számok és a statisztikák alapján a Patika-csoport (amelybe egészségpénztárként a Patikapénztár és annak prémium kasszája, az Új Pillér tartozik) létszám alapján a negyedik legnagyobb sze replô az egészségpénztári szektorban. Piaci részesedése az elsô félévrôl közzétett felügyeleti adatok alapján mintegy 11 százalék, ami jól rímel az akciós egyesekre is. A függetlenség elônye A taglétszám értékeléséhez azonban érdemes azt is fi - gyelembe venni, hogy a Patika a szektorban szinte egyedülálló módon évente felülvizsgálja tagjait. Ennek célja az, hogy a díjat nem fi zetôk költségeit (például a számla élesben tartását, a kártyaforgalmi kimutatást) ne azok állják, akik rendszeresen feltöltik patikakártyájukat. Az sem mellékes, hogy az élbolyban a Patikapénztár az egyetlen független szereplô. Az elsô három legnagyobb kassza kivétel nélkül pénzügyi intézményhez (OTP, MKB és Axa) kapcsolódik. A pénztárak által gyûjtött vagyon szempontjából azonban egészen más a helyzet. A Patika mint azt a minimálisan fi zetendô havi tagdíj alacsony összege is jelzi a lehetô legszélesebb rétegeknek kínálja szol gáltatásait, így vagyon alapján csoportszinten is csak a kilencedik legnagyobb szereplô. Tagjai a számlájukon levô összegeket nem tudják jelen tôseb ben felhalmozni, azokból folya ma tosan szolgáltatásokat vesznek igénybe. Emelkedô bevétel Az idei elsô félév tendenciái közül érdemes azonban kiemelni, hogy miközben a bevétel az elôzô évhez viszonyítva közel 20 százalékkal nôtt, az egy fôre jutó igénybevett szolgáltatás csökkent. Ez a jelenség észlelhetô volt egyébként a szektor egészében is. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) adati szerint mintegy 8 százalékos ezen a téren a mérséklôdés. A jelenség nyilvánvalóan nem független az egészségügyi reform köztudatba kerülésétôl és persze attól sem, hogy 2008-ban 13,1 ezerrôl 20,7 ezer forintra emelkedett az az összeg, amit a munkáltatók adómentesen juttathatnak dolgozóik egészségpénztári számlájára. A Patika több mint 2,8 ezer partnere közül 2008-ban összesen 180 növelte meg a munkáltatói hozzájárulás összegét. Így is csak a tagok 5,3 százaléka részesül 13,1 ezer forintnál magasabb munkáltatói hozzájárulásban. Kedvezô jelenség viszont, hogy egyre többen ismerik fel, egyénileg is érdemes fenntartaniuk patikakártyájukat. A tagok 5,7 százaléka teljesített egyéni befi zetést miközben a PSZÁF kimutatása szerint a szektorban a teljes tagdíjbevételen belül az idei elsô félév végére a 2007-es 14,4 százalékról 12,2 százalékra mérséklôdött az egyéni befi - zetések aránya. Favorit a sportszeköz A tagok költéseinek alakulásával kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy az úgynevezett életmód-javító (csak adófi ze tési kötelezettség mellett igény be vehetô) szolgáltatások a ki vetett teher hatására ugyan jelen tôsen visszaszorultak, de el még sem tûntek. A PSZÁF adatok szerint a teljes kiadások 3,4 százalékát teszik ki az életmódjavító szolgáltatások. Ezen belül pedig 86 százalékos arányt képviselnek a sporteszközök. A Patikánál is ez az egyetlen adóköteles termék, amirôl a tagok Patikapénztár Az idei elsô félév számokban Növekedés (%) Új belépô (fô) ,14 Bevétel (ezer forint) ,33 Igénybe vett szolgáltatás (ezer forint) ,48 á lájá nem hajlandóak leszokni (3,6 százalék). Elôtérben a prevenció Az idei elsô félév hozott kedvezôtlen változást is. A Patikapénztárnál a szektortól elté rôen, de a pénztár nevébôl adó dóan a szolgáltatási kiadá sok között mindig is masszívan a gyógyszer és a gyógyhatású készítmények vezettek. Nyil ván valóan annak is köszön he tôen, hogy ezt a plasztikot lehet a legszélesebb körben, összesen patikában használni. A tagok egészségi állapotának ja vulása, valamint a prevenció elôtérbe kerülése miatt azonban a gyógyszertári költések aránya hét év alatt a 95 százalék feletti szintrôl folyamatosan 62 százalékra csökkent. Ezzel szemben patikai szolgáltatások aránya a korábbi trendet megtörve, ismét emelkedett 2008 elsô hat hónapjában. A teljes egészségpénztári szektorban közben a gyógyszertári kiadások aránya a évi 50,1 százalékos szinten stagnált. 32 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 33

18 Elsô a minôség! Praktikus kártyás szolgáltatások Patika vagy Új Pillér? A két pénztár összehasonlítása Amikor valaki önkéntes egészségpénztárt választ vagy vált, tapasztalataink szerint az elsô leg fon tosabb szempont az egészségpénztári szolgáltatások elérhetôsége és minôsége. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénztártag mérlegeli az elônyöket: a számára megszokott szolgáltatási körben használható-e a patikakártya vagy sem. Így az egészségpénztárak azzal versenyeznek, hogy náluk mennyire kényelmes a kártyával történô fi zetés, valamint hogy mennyi információt nyújtanak a vásárlás pillanatában. Ez utóbbi voltaképpen két nagyon egyszerû kérdésre adott válaszból kiderül. Az igénybe venni kívánt szolgáltatás adómentes vagy SZJA-köteles-e? De egyre inkább nem mellékes a második kérdésre adott válasz sem vagyis, hogy milyen mértékû kedvezményt nyújt a vásárlói klub. Ez utóbbira néhány példa: szemüveg vagy kontaktlencse vásárlásakor a Patika-tagok százalékos kedvezmény kaphatnak, míg a gyógyászati segédeszközök esetében ez 20 százalék. A gyógyfürdôkben vagy a gyógyüdüléseknél pedig akár 40 százalékos megtakarítás is elérhetô. A szolgáltatás elérhetôsége és minôsége után mindjárt a második legfontosabb szempont a pénztári számlavezetés költsége, vagyis az, hogy az egészségügyi banknak is tekinthetô egészségpénztár milyen banki költségeket számol fel. Az Új Pillér minimális 10 ezer forintos havi tagdíja mellé minimális költség társul: évi 200 ezer forint befi zetésig mindössze 3,2 százalék a levonás, a felett pedig a teljes összeget a szolgáltatások költésére szolgáló fedezeti számlán írjuk jóvá. Ezért gondoljuk, hogy eljött az Új Pillér ideje: szolgáltatásait tekintve a patikakártya minden kényelmét biztosítja, költségeit tekintve pedig a szektor legkedvezôbb konstrukciója. Prémium pénztárként azokra is gondoltunk, akik több milliós befektetési portfóliójukban az Új Pillért extra hozamot garantáló befektetésnek tekintik: érdemes a befi zetést két évre további 10 százalékos SZJA-prémium fejében lekötni (az egyéni befi zetésre 30 százalékos SZJA-kedvezmény vonatkozik). Egyre többen választják ezt a lehetôséget, mivel a pénztárakban kezelt vagyonra nem vonatkozik a kamatadó. Az adókedvezmény mellett a tagok a szolgáltatóktól árkedvezményt is kaphatnak. Mindezt egy olyan független pénztárnál, amely bizonyítottan ügyel a tagok pénzére (rendre a piaci átlaghoz képest kedvezô hozamot ér el). Patikapénztár és Új Pillér Legfontosabb adatok A Patika Egészségpénztár legfontosabb adatai: Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18. Bankszámlaszám: CIB Telepatika/Ügyfélszolgálat: Fax: Az Új Pillér legfontosabb adatai: Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18. Bankszámlaszám: CIB Telepatika/Ügyfélszolgálat: Fax: Esetlegesen felmerülô kérdéseik esetén munkatársaink személyesen állnak rendelkezésükre munkaidôben, óra között a Patika Egészségpénztár helyi tarifával hívható ügyfélszolgálatán ( ). Patikapénztár / Új Pillér Biztonság: fennállásunk óta 17 milliárd forint bevétel, 12 milliárd forint értékben igénybe vett szolgáltatás; közel 100 ezer elégedett patikakártyahasználó, a szektorban legmagasabbnak számító 2,8 ezer munkáltató. Egészségügyi szolgáltatások árkedvezménnyel: minden, amire a saját és a családom egészsége érdekében eddig a saját zsebembôl fizettem A patikakártya érvényes gyógyszerek beleértve a homeopátiás gyógyszereket is, OGYI engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezô gyógyteák, gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású termékek patikában történô kiváltására. Szemüveg, kontaktlencse vásárlása esetén a tagok 10 25% kedvezményt kapnak, gyógyászati segédeszköz vásárlása, orvosi ellátás és fogászat esetén a 20%-ot, gyógyfürdôkben, gyógyüdülésnél pedig a 40%-ot is elérheti a kedvezmény. Országszerte 202 prevenciós patikában a tagok és a társkártyával rendelkezô családtagok számára 20 millió forint értékû prevenciós alap az ingyenes szûrôvizsgálatok (kardio-metabolikus szindróma) elvégzésére. Társkártya: odafigyelô gondoskodás a rászoruló családtagról. Adókedvezmény a befi zetésekre: egyénként havi 27 ezer forintig, munkáltatóként dolgozónként havi 20 ezer forintig. az egyéni befizetés 30%-a SZJA-kedvezményben részesül (az önsegélyezô pénztárral együtt Ft, a nyugdíjpénztárral együtt Ft) oly módon, hogy az összeg közvetlenül a patikakártyán kerül jóváírásra. A 2020 elôtt nyugdíjba vonulók esetén az igénybe vehetô adókedvezmény Ft ( Ft). a kártyás rendszer és a telepatika: A szolgáltatóknál a fizetés egyszerûen, kártyával történik, ennek szolgáltatói elfogadását a szektorban egyedülálló módon az Internet is segíti. A Telepatika a Patika Egészségpénztár banki színvonalon mûködô, helyi tarifával hívható ügyfélszolgálata ( ). Az automatikus egyenleglekérdezés éjjel-nappal a pénztártagok rendelke zésére áll, bevezettük a díjmentes on-line ügyintézést is (www.patikapenztar.hu, személyes ügyintézésre pedig munkaidôben, óra között van lehetôség. Hozam: a fel nem használt pénzre, mely a pénztári szektor élmezônyében foglal helyet, 2007-ben nettó 7,47%. Szempont A piacon betöltött szerep Patikapénztár: egy évtizedes tapasztalat a tagok legmagasabb színvonalú, hûséges kiszolgálásában. Új Pillér: a piacon elérhetô legkisebb mûködési költség az új pillér kártya kényelme és biztonsága mellett. A család havonta mennyit költ egészségpénztárra? 10 ezer forintnál kevesebbet. 10 ezer forintnál többet. Milyen gyakran vásárol? A szolgáltató - helyek köre Minimális havi tagdíj Pénztári alapok megoszlása Belépési költség Belépés A kisebb összeget gyakrabban költôk számára. A család egészségügyi szolgáltatásaira 5,5 ezer helyen lehet költeni ebbôl több mint 4,5 ezer kártyaelfogadóhely. 2 ezer forint, átlagosan 9% díjterhelés mellett. Havonta újra induló sávos mûködési költség, átlagos terhelés: 9 10% között, az év egy hónapjában akció keretében drasztikusan csökkentett mûködési költség. Fôkártya: 4 ezer forint (az elsô két havi tagdíjból 2-2 ezer forint kerül levonásra). Társkártya: kártyánként 2 ezer forint. A négyévenkénti kártyacsere a pénztártag számára díjmentes. Prémiumpénztárként a nagyobb kiadások finanszírozására. Kártyaelfogadás több mint 3,5 ezer helyen további 800 készpénzes szolgáltató. 10 ezer Ft, 200 ezer forint éves befizetésig 3,2%-os levonás, afelett nincs mûködési levonás. Évi 200 ezer forintig 3,2%-os levonás, e felett nincs levonás. 4 ezer forint, de aki már tag a Patikában, annak az Új Pillérbe való belépéskor nem kell megfizetnie a belépési díjat. A belépés díja tartalmazza egy fôkártya és két társkártya díját. A négyévenkénti kártyacsere darabonkénti ezer forintos díja a pénztártagot terheli. Helyi tarifával hívható ügyfélszolgálat munkanapokon 8 16 óra között: Nyomtatványok, bankszámlaszám és részletes információ: Elônyök és megtakarítások E gyszerû és kényelmes ezzel a két szóval jellemezhetô a patikakártya. Miért? A Patika Egészségpénztár szolgáltatásai ugyanis ezzel érhetôk el a legkönnyebben: érvényes minden Patika Egészségpénztár kártya-elfogadóhely emblémával ellátott gyógyszertárban és üzletben. Az országban összesen szolgáltatónál (ebbôl kártya-elfogadóhely: 4 527), öt különbözô patikakártyás szolgáltatás és táppénz vehetô igénybe. A Patika Egészségpénztár szolgáltatásainak kialakításakor elsôdlegesen azt vette fi gyelembe, hogy egy önkéntes egészségpénztár a mindenkori OEP szolgáltatásait egészíti ki, vagyis azokat, amelyekért nap mint nap a családi kasszából fi zetni kell. Ennek jegyében fejlôdtek a szolgáltatások és az országos kártya elfogadó rendszer is. Az egészségpénztárak által nyújtható szolgáltatások körét a Pénztártörvény határozza meg, amely az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény rendelkezései tartalmazzák. Az adómentes és SZJA-adóköteles önkéntes egészségpénztári szolgáltatások jelenleg a következôk: Kiegészítô (adómentes) egészség- biztosítási szolgáltatások: egészségügyi ellátás, egészségügyi szûrések, egészségterv, gyógyterápiás kezelések, gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása, szenvedélybetegségrôl való leszoktatásra irányuló kezelések (Prevenciós szolgáltatás esetén 10% adókedvezmény érvényesíthetô. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele az egészségterv megléte.); otthoni gondozás, gyógyfürdô; gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, csecsemô- és betegápolási cikkek, lá- tás- és hallásjavító eszközök, vizitdíj, kórházi napidíj, OGYI engedélyszámmal rendelkezô gyógyhatású termékek, gyógyteák elszámolása, vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása, valamint vakvezetô kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása; gyógyüdülés, egészségügyi gyógyüdülés (Limithatár: naptári évenként együttesen legfeljebb 160 ezer forint összegben, több szolgáltatásra jogosult személy által történô együttes igénybevétel esetén naptári évenként együttesen legfeljebb 240 ezer forint összegben vehetôk igénybe.); A Patikapénztár elônye A pénztártag elônye alapvetôen az, hogy szervezett formában a rendelkezésre álló kedvezmények kihasználásával jut mindazokhoz az egészségügyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyeket a társadalombiztosítás nem finanszíroz. sporttevékenységhez kapcsolódó ki- adások támogatása (Limithatár: naptári évenként együttesen legfeljebb személyenként (családtagonként) 69 ezer forint (a minimálbér) összegben vehetôk igénybe.); Életmódjavító (adóköteles) egészségpénztári szolgáltatások: természetgyógyászat, rekreációs üdülés; sporteszközök vásárlásának támogatása, OGYI engedélyszámmal NEM rendelkezô gyógyhatású termékek, gyógyteák, fog- és szájápolási termékek meg vásárlása; életmód javítását elôsegítô kúrák (Prevenciós szolgáltatás esetén 10% adókedvezmény érvényesíthetô. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele az egészségterv megléte.). 34 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 35

19 Gazdálkodj okosan! Gazdálkodj okosan! Patika módra V annak a Patikánál olcsóbban mûködô egészségpénztárak, ám megalakulásunk óta azon a szilárd véleményen vagyunk, hogy tagjainknak minôségi szolgáltatásokat kell nyújtanunk. és egy újabb, merész lépésre szántuk el magunkat: bevezettük a havonta újra induló sávos mûködési költséget. Az önkéntes pénztári piacon egyedülálló technikai megoldásként a befizetésekre vonatkozó sávokat nem éves, hanem havi szinten húztuk meg. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban újra indul a számláló, tehát nagyon pontosnak kell lennie az adminisztrációnak. A legpontosabbnak minden versenytársé közül. Az újítás bár merésznek tûnt: ha nem tudtuk volna tartani az ígéretünket, akár el is pártolhattak volna tôlünk a tagok. Az idô viszont megmutatta, hogy tagjaink kiszolgálása érdekében ismét jó döntést hoztunk. Az árkedvezményeket jelentô patikakártyás rendszer, a befizetett tagdíjak két munkanap alatti feldolgozása, a rendre a piaci átlag felett elért hozam határozza meg mûködési költségeinket. De vajon ez miként néz ki a mindennapi életben? Az alsó sávban 50 bázispontos költségcsökkentés A Patikapénztár piacra lépésekor a befizetéseket 15% levonás terhelte, ma pedig már ott tartunk, hogy csak 10% az elvonás és az is csak az alsó befizetési sávban. A következô grafikonon jól látható, hogy az elsô ízben 2003ban végrehajtott 0,5%-os költségcsökkentést a tagok pénzére odafigyelô, jó gazdálkodás jóvoltából minden évben meg tudtuk ismételni, növelve ezzel a tagok egészségügyi szolgáltatásra költhetô forintjait. Pénztári szolgáltatásra költhetô forint 88,5 88,0 87,5 87,0 86,5 86,0 85,5 85,0 Az alsó 84,5 sávot terhelô 84,0 mûködési 83,5 költség (%-ban) A pénztári szolgáltatásra költhetô forint (%-ban) Havonta újra induló sávos mûködési költség Fennállásunk hatodik évében áttekintettük gazdálkodásunkat, 36 Extra költségcsökkentés A nyári extra költségcsökkentésnek azonban teljesen más a háttere. Nagyvonalú gesztus volt a Pénzügyminisztérium részérôl, hogy jelentôsen csökkentette a PSZÁFnek fizetendô felügyeleti díjat 2008 januárjától. Konkrét számokkal illusztrálva: mi a Patikapénztárnál tavaly 10 millió forint felügyeleti díjat fizettünk, az idei pedig alig lesz több tö másfél millió forintnál, miközben b a bevételeink nem kis mértékben b nônek. Az egy pillanatig sem volt kérdés, d mit kezdünk ezzel a közel tízmillió forinttal. Tagjaink júliustí tól tó kevesebbet fizetnek mûködési költségre, a megtakarítás értelemk szerûen a pénztári szolgáltatásoks ra r költhetô forintokat gyarapítja. Vezet V az Új Pillér Az Új Pillér Egészségpénztár szakmai s hátterét a Patikapénztár biztosítja azzal a szándékkal, hogy az Új Pillér által nyújtott szolgáltatások mintegy prémium-termékként egészítsék ki a patikakártya elônyeit. Az Új Pillér esetében az önkéntes, A sikerbôl mindenki részesülhet Év végi akcióink A Patikapénztár arra törekszik, hogy elért eredményeibôl, lehetséges megtakarításaiból tagjai is részesüljenek. Pénztárunknak erre mint pénzügyi intézményhez nem kötôdô, teljesen független kasszának a szektorban kivételes versenyelônyként van lehetôsége. piaci átlagnál magasabb havi befizetésekre (minimálisan 10 ezer Ft) jutó mûködési költség kevesebb az önkéntes pénztári (mind nyugdíj, mind egészség) költségek átlagánál. Ez azt jelenti, hogy évi 200 ezer forint befizetésig 3,2% a mûködési költség, az ezt meghaladó befizetés teljes egészében a fedezeti alapon kerül jóváírásra. Az Új Pillér az önkéntes pénztári piacon elérhetô legnagyobb kedvezményt biztosítja azzal, hogy a pénztártag egyéni számláján legalább két évre lekötött összeg a megszokott mértéken túl további 10% SZJA-kedvezményben részesül. További kedvezmény tagjaink részére, hogy azon pénztártagok, akik nagyobb befizetést eszközölnének, díjmentesen léphetnek át az Új Pillér Egészségpénztárba. és a jövô? 2008 decemberétôl a költségek a következôképpen alakulnak: a 100 ezer kártyahasználó újabb mérföldkövet jelent gazdálkodáebbôl A havi befi zetés Ft alatti részének és Ft közötti részének Ft feletti részének fedezeti alapba mûködési likviditási alapba alapba 90%-a 9,5%-a 0,5%-a 92%-a 7,5%-a 0,5%-a 96%-a 3,5%-a 0,5%-a sunkban: az alsó és középsô sávban a tagok javára további 2%-kal nôtt a jóváírt összeg, míg a havi 30 ezer forint feletti befizetéseket az eddigi 8% helyett 4%-kal jutalmazzuk. Az Új Pillérnél ahol a levonás most is nagyon alacsony: évi 200 ezer forintig 3,2%, afelett 0% a belépési költséget csökkentjük kétezer forinttal. Ezután a Patikába és az Új Pillérbe belépôk egységesen egyszeri 4 ezer forintot fizetnek. PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR Elsô akciónkat 2001-ben hirdettük meg: tagjaink karácsonyra társkártyával kedveskedhettek a családnak és 2004 az új tagok akciós beléptetésének jegyében telt el, azt követôen pedig minden pénztári befizetésre jelentôsen csökkentett mûködési költséget vontunk. Idén novemberben pedig figyelve a helyi értékekre különleges akciót hirdetünk. Magyarországon minden századik embernek van patikakártyája, a Patikapénztár pedig novemberben mûködésének 10. évébe lép. Ahhoz, hogy a számsor (mindhárom helyiérték) teljes legyen, születési hónapunkat egy szá zalékos költséglevonással ünnepeljük. A hozzánk kötôdôk már megszokhatták, hogy nálunk az év vége mindig akcióval telik. Független pénztárként ugyanis megtehetjük, hogy jó gazdálkodásunk eredményét megosszuk régi, de új tagjainkkal is. A kerek évfordulóra azonban hogy a bennünk bízók érzékeljék helyi értékeinket különleges ajánlatot dolgoztunk ki: magas szolgáltatási színvonalunkhoz most a szektorban egyedülállóan alacsony költségszint párosul majd. A évi akció részletei Tagjaink számára Nem a kétezer forintos megtakarítás lesz a legfontosabb oka annak, ha valaki tagjaink közül most novemberben egy családtagnak ingyenesen ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK Év Akciós Záró tagidôszakban létszám belépett év végén tagok (ezer fô) (ezer fô) Éves bevétel (millió forint) Akciós idôszakra esô bevétel (millió forint) Az akció lényege ,6 1,8 ezer újonnan váltott társkártya 163 minden pénztártag ingyenes társkártyát igényelhetett ,7 658 nem hirdettünk akciót ,0 3, az új patikakártya díja csak 45 forint az elsô két havi tagdíj 1%-a ,0 5, új belépés 550 forintért ,5 2, bevezetés elôtt az Új Pillér: minden befizetésbôl egységesen 3,2% ,5 5, ,3 5, ,0 6, várható vált A karácsonyra társkártyát vált. elkészülô társkártya nemcsak a patikakártyán levô megtakarítás megosztását jelenti szeretetteinkkel, hanem jelképezi azt, ami az életben a legfontosabb. Gondoskodni valakirôl, szavak nélkül elmondani neki, hogy milyen fontos, hogy még sokáig egészségben velünk éljen. Aki ügyel kiadásaira, novemberben igazán takarékoskodhat nálunk: mindkét egészségpénztárunknál minden befizetésbôl mindössze egyetlen százalék a levonás a Patikánál megszokott 8 12 százalék és az Új Pillérnél megszokott 2 3 százalék helyett. Az új belépôknek A Patikapénztárba és prémium egészségpénztárunkba, az 5 2%: a Tradíció Nyugdíjpénztár piacra lépését segítendô az egységesen 5%os levonás 2%-ának megfelelô összeg a tag kérésére a Tradícióba kerül egységesen 5% levonás, de a legalább két évre lekötött, vagyis 10%-os SZJA-prémiummal rendelkezô pénzbôl nincs levonás a szektor legjobb ajánlata: ingyenes társkártya, új patikakártya 1 ezer forintért, a befizetésekbôl 1% levonás Új Pillérbe belépôk most mindössze 1 ezer forintért válthatnak patikakártyát (ez a Patikánál háromezer forintos, az Új Pillérnél ötezer forintos megtakarítás). Az átlépô munkáltatókra is gondoltunk ezzel a kedvezménnyel, hiszen ha most lép át hozzánk, költséget takaríthat meg. A patikakártya induló feltöltésénél pedig minden befizetésbôl egyetlen százalékot vonunk le a Patikapénztárnál megszokott 8 12 százalék, és az Új Pillérnél egyébként alkalmazott 2 3 százalék helyett. Tagjaink kényelmét szolgálja, hogy elegendô a honlapokon (www.patikapenztar.hu és az Akció jelzésû gombot használni, nem kell külön oldalakat átböngészni, minden egyetlen kattintással elérhetô. 37

20 Tíz év számokban és eseményekben 1999 Megalakul a Patika Egészségpénztár gyógyszerész 50 millió forint alaptôkével megalapítja a részvénytársaságot Szerencsétlenül indul a Patikapénztár bemutatkozó kampánya: a neves ügynökség a helyi lapokban a halálhirdetések közé teszi a Patikapénztárról szóló elsô információs anyagokat A K&H szerzôdésünk értelmében 350 gyógyszertárba telepíti a kártyák elfogadását biztosító POS-terminált Második szolgáltatói lábként csatlakozik a Fotex-Ofotért 86 szalonjával, így már gyógyszerre és szemüvegre is lehet költeni Belép az elsô nagy munkáltatónk, a Lear Corporation 2500 fôvel Az alvállalkozói nehézségek után önálló informatikai rendszert fejleszt ki a Patikapénztár, amelyre zökkenômentesen át is állunk Elindul a Telepatika, a Patika Egészségpénztár helyi tarifával hívható automatikus ügyfélszolgálata A Patikapénztár vezetôje kitüntetést kap a patikakártya kitalálásáért Indul az Add a szíved mozgalom a véradás és a szervátültetések nagyobb társadalmi elfogadottságáért A Patikapénztár csapata megnyeri az Ecosim üzleti szimulációs játék országos döntôjét A pénztártag belépése Az OTP termináljai is elfogadják a patikakártyát Nagyon pontos adminisztrációt követelô újítás: havonta újra induló sávos mûködési költség Az egy éven belüli bevétel elôször haladja meg az 1 milliárd forintot (1,6 milliárd) Csatlakozik az szolgáltató A munkáltatói létszám átlépi az 1000 fôt Elindul az azóta több ezer elôfi zetôvel rendelkezô, havonta megjelenô elektronikus hírlevél A taglétszám átlépi az res határt Informatikai unikum: a patikakártya az egészségpénztárak közül egyedülállóan három különbözô egyenleget kezel (teljes, sporteszköz, üdülés) Az egy évben fi nanszírozott szolgáltatás elôször éri el az 1 milliárd forintot (1,7 milliárd) Piacra lép az Új Pillér Egészségpénztár Átléptük a 10 milliárd forintos göngyölített bevételt éves fennállását ünnepli a Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetsége Piacra lép a Tradíció Nyugdíjpénztár A Patika-csoport tagjává válik a Tempó Nyugdíjpénztár A Patikapénztár önálló székházba költözik a Budapest, II. kerületi Bimbó úton Indul az egészség nemzeti érték és a tagjaink ingyenes szûrését biztosító Prevenciós Alap Elindul a banki színvonalú on-line ügyintézés, amely mindhárom partnercsoportunk számára elérhetô és a patikakártya internetes autorizációja, ezzel korlátlanul bôvíthetjük szolgáltatói hátterünket Átléptük a 10 milliárd forintos göngyölített szolgáltatási kiadást Kibocsátottuk a élô patikakártyát, ezzel Magyarországon minden 100. embernek van patikakártyája ezret meghaladja a kártya elfogadóhelyek száma Tagjaink számára minden 10. gyógyszertárban elérhetô a Prevenciós Alap ingyenes szûrése A Patikapénztár elôterjeszti az önálló önkéntes ápolási pénztár tervét Extra 0,5%-os költségcsökkentés a PSZÁF felügyeleti díjának mérséklése alkalmából. A hôskorban, vagyis ban a törvényalkotók még komolyan gondolták az öngondoskodás Magyarországon merôben új intézményének meghonosítását. Az alapvetôen egyéni befizetésre felállított adókörnyezet a befizetések 50 százalékát részesítette adókedvezményben a mai politikai környezetben elképzelhetetlen, 100 ezer forintos mértékben. Szorgalmas számolás után megállapíthatjuk, hogy az évi 100 ezer forint 2008-ban már 460 ezer forintnak felel meg. Mindösszesen két év mûködés kellett ahhoz, hogy az elsô lobbi-csapat komoly eredményt mutathasson fel: felére (25 százalékra) csökkent az egészségpénztári kedvezmény, mialatt a nyugdíjpénztárak továbbra is élvezték az 50 százalék elônyeit. Így ennyi év távlatából már mindegy is, hogy az egészségpénztárakat öt évre kispadra küldô döntést milyen érdekek mozgatták, azzal sem kell foglalkoznunk, hogy egy nyugdíjreform és 15 év után miért igaz még mindig az az állítás, hogy Az önkéntes egészségpénztári befizetésekre vonatkozó kedvezmények változása a szektor megalakulása óta ( ) Év Infláció Munkáltatói hozzájárulás Egyéni befizetés ,5 a munkáltatói befizetés max. az egyén havi jövedelmének 25%-áig megengedett, azonban a munkáltatói befizetés is egyéni jövedelemnek minôsül az egyéni befi zetések 50%-a (pénztártípustól függetlenül) közvetlenül az egyéni adóalapot csökkenti ,8 változatlan ,2 az addigi adóalapot csökkentô kedvezményeket felváltja az adóból leírható kedvezmények rendszere ezentúl mindenki a saját ,6 adósávjában veheti igénybe a kedvezményt felére, 25%-ra csökkentik az önkéntes egészségpénztárba történô egyéni befi zetések után járó SZJA-kedvezményt, miközben a ,3 nyugdíjpénztári kedvezmény 50%-os mértékû maradt ez a szabály öt évig a nyugdíjpénztárak mögé utasítja az egészségpénztárakat , , ,8 havi 25,5 ezer Ft (a minimálbér 115%-a) nagy könnyítés, hogy 2000-tôl a munkáltatói hozzájárulás a tag számára már nem jövedelem ,2 havi 40 ezer Ft (a minimálbér 100%-a) változatlan ,3 havi 50 ezer Ft (a minimálbér 100%-a) változatlan ,7 változatlan változatlan , , , , Változó környezetben Minden év újdonságokat jelent havi 53 ezer Ft (a minimálbér 100%-a), de nyugdíjpénztárral együtt 68,9 ezer Ft havi 57 ezer Ft (a minimálbér 100%-a), de nyugdíjpénztárral együtt 74,1 ezer Ft havi 62,5 ezer Ft (a minimálbér 100%-a), de nyugdíjpénztárral együtt 81,2 ezer havi 13,1 ezer Ft (a minimálbér 20%-a); nyugdíjpénztár havi 32,7 ezer Ft a cafeteria juttatások maximális összege évi 400 ezer Ft emelés: havi 20,7 ezer (a minimálbér 30%-a); nyugdíjpénztár havi 34,5 ezer Ft a cafeteria juttatások maximális összege továbbra is évi 400 ezer Ft az egyéni befi zetések 30%-a, max. évi 100 ezer Ft leírható le az SZJA-ból, ezzel újra egységesítik a nyugdíj- és az egészségpénztári kedvezményt az egyéni befi zetések 30%-a, max. évi 100 ezer Ft írható le az SZJA-ból; a befi zetéseket összevonják az önsegélyezô pénztárral, valamint a nyugdíjpénztárral közös limitet határoznak meg (évi 120 ezer Ft) 10% SZJA-kedvezmény a prevencióra 10% SZJA-kedvezmény a legalább kétéves lekötésre változatlan változatlan; azonban az SZJA-kedvezményt felváltja az adójóváírás, vagyis egy kiválasztott pénztártípusba kerülhet vissza a kedvezmény változatlan, de a 100 ezer Ft-os keretbe a lekötés és a prevenció is bekerült változatlan 38 PATIKA PÉNZTÁR TOP 50 PILLÉR ÉRVEK, EMBEREK, EREDMÉNYEK 39

Ön miben jobb, mint a többiek?

Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Földön élő két bármelyik ember. Ön miben jobb, mint a többiek?

A Földön élő két bármelyik ember. Ön miben jobb, mint a többiek? A Földön élő két bármelyik ember genetikai kódja között kevesebb, mint 0,0003% a különbség. Enriques, J. As the Future Catches You: How Genomics&Other Forces are Changing Your Life, Work, Health&Wealth,

Részletesebben

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár

Új Pillér. Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár Új Pillér Bemutatkozik a független Patika-csoporthoz tartozó hatcsillagos prémiumpénztár 2015 A lényeg Az Új Pillér a Patika Egészségpénztár prémium-pénztára Mint egy független egészségügyi bank Az Új

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év

A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának. 2015. év A Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztár bemutatkozik leendő Munkáltatójának 2015. év Témáink A Tradíció Nyugdíjpénztárt életre hívó gondolat Alaposan leszorított költségek A választás szabadsága: kettős nyugdíjpénztári

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél

A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél A prevenciós, kiegészítő és életmódjavító szolgáltatások az egészségpénztáraknál és az OEP-nél 2013. április 18. dr. Lukács Marianna Elnök, Független Pénztárszövetség iroda@penztarszovetseg.eu Önkéntes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2013. ÉV T A R T A L O M 1. AZ ÚJ PILLÉR 2013-BAN SZÉDÜLETES NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 2 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében

Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Az önkéntes egészségpénztárak prevenciós szerepe az OEP szolgáltatási kiadásainak csökkentésében Dr. Lukács Marianna IV. Egészséginformációs Fórum, KSH-TÁRKI 2007. május 23-24. Témáink Az önkéntes egészségpénztár

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2014. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÚJ PILLÉR 2014-BEN NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT... 3 2. AZ ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A Vitamin Egészségpénztár tájékoztatója az EVDSZ Taggyűlés részére

A Vitamin Egészségpénztár tájékoztatója az EVDSZ Taggyűlés részére A Vitamin Egészségpénztár tájékoztatója az EVDSZ Taggyűlés részére 2015. november 17. Óvja velünk egészségét! Adójóváírás Milyen előnyei vannak az egészségpénztárnak? Egyéni befizetések, adomány után 20%

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program

Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program Van-e, kell-e magyar modell? Nyugdíj-, Egészségügy- és Pénztárkonferencia 2010. Program 1. nap Plenáris ülés Levezető elnök: Dr. Juhász Istvánné főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség 10:00-10:10 Megnyitó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt.

Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. Erős vállalati márkára épülő gyógyszerbrand-kommunikáció Beke Zsuzsa PR és Kormányzati kapcsolatok vezető Richter Gedeon Nyrt. RICHTER GEDEON NYRT. Innováció-orientált, multinacionális specializált gyógyszercég

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben