Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz"

Átírás

1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt Budapest, Polgár u Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

2 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt január 31-én átalakulással jött létre. Jogelődje a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft., amelyet január 1- jén E Ft törzstőkével alapított az Állami Vagyonügynökség. Az január 31-én létrejött Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság E Ft jegyzett tőkével alakult ben a jegyzett tőke E Ft-ra felemelésre került. A Nyrt. jegyzett tőkéje jelenleg darab Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll novemberében sor került a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára, majd február 16-án a Budapesti Értéktőzsde "B" kategóriájába történő bevezetésére. A Társaság saját tulajdonú ingatlanjainak hasznosításával foglalkozik évben az alábbi ingatlanokat, ingatlan részeket birtokolta: Ingatlan megnevezése Madách tér 3-4. Bajcsy u. 57. Üllői út 48. Városmajor u. 12. Victor H. u (45 % tulajdonrész) Teréz krt. 62. Polgár u (84 % tulajdonrész) Király u. 46. Aranykéz u Illatos u. 38/a (81,44 % tulajdonrész) Illatos u. (hrsz /609) Verseg-Fenyőharaszt Ingatlan jellege Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Parkolóház Raktárbázis Telek Kastélyszálló 2. A Társaság számviteli politikájának meghatározó elemei, illetve azok változása A beszámolóra, a beszámoló elkészítésére vonatkozó általános információk 1

3 A Társaság a Számviteli Törvényben foglaltakat figyelembe véve éves beszámolót készít. Jelen beszámoló a január 1. és december 31. közötti időszak gazdálkodásának adatait, eredményét tartalmazza. A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a mérleg fordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja február 28-a. Az eredménykimutatás összköltség eljárással ("A" típusú) készült. A gazdasági események a beszámolás időszakára vonatkozóan tisztázottak, pontosítottak, a bizonylatok hiánytalanok és hézagmentesen feldolgozottak. A gazdasági események elszámolása és rögzítése a kettős könyvvitel és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások keretében történik. Az éves beszámolóban foglalt tételek a főkönyvi könyvelés adataival és az analitikákkal egyezőek. A mérlegben található értékek megfelelő sorai leltárral alátámasztottak. A Társaság számítógépes könyvelési rendszert alkalmaz, amely biztosítja a tárgyi eszközök, a szállítók és vevők, valamint a bank- és pénztári forgalom analitikus nyilvántartását, feldolgozását, továbbá a főkönyvi kivonat, illetve a mérleg és az eredménykimutatás előállítását. A könyvelés belső szabályait a számviteli politika és az ahhoz szervesen kapcsolódó számlarend tartalmazza Az alkalmazott értékelési eljárások A mérleg, illetve eredménykimutatás összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a Számviteli Törvény előírásaival egyezőek. Az immateriális javak között csak vagyoni értékű jogokkal rendelkezik a Társaság. A vagyoni értékű jogokra alkalmazott leírási kulcs 33 %. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben kerültek kimutatásra. A tárgyi eszközök használatbavételi bizonylat (üzembehelyezési jegyzőkönyv) alapján, a bizonylaton szereplő napon kerültek aktiválásra. Az értékcsökkenés a bruttó érték alapján, lineáris elszámolás módszerével, egyedi értékelés útján került meghatározásra. A Társaság tevékenységi körének megfelelően kiemelt szerepet kapnak a bérbe adott ingatlanok, melyekre az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcs 6 %. A Társaság készletekkel nem rendelkezik. A vevők és szállítók analitikájának vezetése a számítógépes kettős könyvelés rendszerében, név szerint elkülönített folyószámlákon történik, a vevő állomány leltározása a december 31-ei állapotnak megfelelően - egyenlegközléssel megtörtént. Az értékpapírok nyilvántartása FIFO módszerrel történik. A megfelelő időszakokban lezárt adatok az analitikus nyilvántartásokban, a főkönyvi könyvelésben és az adóbevallásban egyezőek. A Társaság a pénzügyi instrumentumok vonatkozásában nem alkalmazza a Számviteli Törvény 59/A-59/F -aiban lehetőségként - előírt valós értéken történő értékelés szabályait. 3. A év összefoglaló értékelése 2

4 A Társaság évi üzemi eredménye E Ft, amely 87,74 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredményt alakító tételek közül - az árbevételek 18,07 %-kal, E Ft-tal növekedtek. A növekedést döntően az okozta, hogy a közvetített szolgáltatások soron megjelenik az. ún. Harsánylejtő ingatlanok kapcsán eddig megvalósított beruházások értékesítéséből származó E Ft bevétel. Ezenkívül a bérleti díj bevételek és a parkolási díj bevételek kis mértékben emelkedtek, míg a szokásos közvetített szolgáltatásokból származó bevételek jelentősen csökkentek. - az egyéb bevételek E Ft-tal növekedtek. A növekedést a Harsánylejtő ingatlanok kapcsán kifizetett beruházási előlegek ( E Ft) Katlan Zrt-re való engedményezésének bevétele, illetve a tavalyi évben képzett céltartalék ( E Ft) feloldásából származó bevétel okozta. - az anyagjellegű ráfordítások 34,96 %-kal, E Ft-tal emelkedtek. A növekedést a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek ( E Ft) - Katlan Zrt-nek való értékesítése miatti kivezetése okozta. Ezenkívül a közüzemi díjak emelkedtek, míg a karbantartási költségek, a banki költségek, illetve a szokásos közvetített szolgáltatások költsége csökkent. - a személyi jellegű ráfordítások 7,35 %-kal, E Ft-tal növekedtek. Az emelkedés prémium és jutalom kifizetéssel van összefüggésben. - az értékcsökkenési leírás összege 5,87 %-kal, E Ft-tal emelkedett. Az emelkedést a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének növekedése okozta. - az egyéb ráfordítások E Ft-tal növekedtek. A növekedést a Harsánylejtővel kapcsolatos, Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előleg könyv szerinti értékének kivezetése ( E Ft), lebontott épület nyilvántartási értékének kivezetése ( E Ft), illetve bérlőknek fizetett kártérítés ( E Ft) okozta. A Társaság évi pénzügyi eredménye E Ft, szemben a tavalyi E Ft-tal. A növekedés a deviza hitelen, illetve határidős ügyleteken elért árfolyamnyereségnek köszönhető. A évi E Ft rendkívüli eredmény elévült osztalék fizetési kötelezettségből származó bevételből (5.351 E Ft) és véglegesen átadott fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó ráfordításból (262 E Ft) adódik. A Társaság adózás előtti eredménye E Ft, melyet E Ft társasági adó és E Ft különadó fizetési kötelezettség terhel. A évi adózott eredmény E Ft, melyből E Ft osztalék kifizetését javasolja az Igazgatóság a közgyűlésnek. Amennyiben a közgyűlés ezen javaslatot jóváhagyja, úgy E Ft eredménytartalék igénybevétele mellett 0 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárja a Társaság az évet. A Társaság jegyzett tőkéje változatlanul E Ft, saját tőkéje E Ft. A december 31-ei mérlegfőösszege E Ft. Forrás oldalon a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (55,37 %), ezen kívül rövid lejáratú kötelezettségei és passzív időbeli elhatárolásai vannak a Társaságnak. A rövid lejáratú kötelezettségek fő tétele a E Ft összegű hitelállomány, illetve a E Ft 3

5 összegű egyéb kötelezettség állomány. (ez utóbbi soron jelenik meg az előírt E Ft osztalék fizetési kötelezettség) Az eszköz oldalon az ingatlan vagyon ( E Ft), a beruházási állomány ( E Ft), a leányvállalati befektetés állomány ( E Ft), illetve a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés állomány ( E Ft) jelentik a legnagyobb tételeket. Az év legkiemelkedőbb eseményei az alábbiak voltak: - a Harsánylejtő ingatlannal kapcsolatban kimutatott beruházási előlegek engedményezésre kerültek a Katlan Zrt-re, továbbá az ezen ingatlan kapcsán eddig felmerült beruházási tételek értékesítésre kerültek a Katlan Zrt-nek. - megkezdődött a Polgár utcai ingatlan A kategóriás irodaházzá való átépítése. - a Társaság E Ft összegben tőkét emelt a Katlan Zrt-ben. - a Társaság további hitelt nyújtott leányvállalatának, a Katlanka B Kft-nek. - a Polgár utcai beruházás, illetve a leányvállalati kölcsön finanszírozásához további hiteleket hívott le a Társaság. - a Társaság hitelkeret szerződése a korábbi EURO összegről EURO összegre emelkedett, melynek fedezeteként a korábbi három ingatlan (Teréz krt, Bajcsy u. és Városmajor u.) mellett - az Aranykéz utcai ingatlanra jelzálogjog, illetve vételi jog került bejegyzésre. II. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Az immateriális javak között a tárgyévben vagyoni értékű jogokkal (szoftver licenc díj) rendelkezik a Társaság. A vagyoni értékű jogokra alkalmazott leírási kulcs 33 %. Az immateriális javak állomány mozgásait (E Ft-ban) az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Szellemi termékek Vagyoni Záró 4

6 értékű jogok Összesen A tárgy évben a szellemi termékek átsorolásra kerültek a vagyoni értékű jogok közé. A vagyoni értékű jogok bruttó értékének növekedése szoftverek vásárlásából és a szellemi termékek átsorolásából adódott. A vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódik. Az immateriális javak mérleg értéke ennek megfelelően: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ez a sor a Társaság tulajdonát képező ingatlanok, illetve ingatlan tulajdoni hányadok értékét mutatja. Az ingatlanok összegét a telkek, épületek és építmények együttes összege adja meg. A telkek esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Az épületek és építmények vonatkozásában a bérbe adott épületekre, építményekre 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság. Ez alól a Teréz krt-i ingatlan jelent kivétel, mivel az ingatlan maradványértékeként a beszerzési érték került megállapításra, így a Társaság nem számol el értékcsökkenést ezen ingatlan kapcsán. Az adótörvény által érvényesíthető leírási kulcs minden bérbe adott ingatlanra 5 %. Az ingatlanok állomány mozgását (E Ft-ban) az alábbi táblázat ismerteti: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés Az ingatlanok bruttó értéke a meglévő ingatlanokban végzett felújítási munkák aktiválásának hatására növekedett. A bruttó érték csökkenése ingatlanfejlesztési céllal - lebontott épületrészek értékének kivezetésével van összefüggésben. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, míg csökkenése a lebontott épületrészek értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódik. Az ingatlanok mérleg értéke ennek megfelelően: 5

7 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II/2. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ez a mérleg sor az ingatlanok működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközöket foglalja magába. Ezek műszakilag nem szerves részei az ingatlanoknak. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelési módjában, a besorolás elveiben az előző évhez viszonyítva nem történt változás. Az értékcsökkenés meghatározásánál az eszközök várható élettartama, elhasználódási ideje, fizikai és erkölcsi avulása került figyelembe vételre. A Társaság számviteli politikájával összhangban az 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor, egy összegben értékcsökkenésként elszámolásra kerültek, az E Ft beszerzési érték közötti eszközök két év alatt kerülnek leírásra, a 200 E Ft feletti eszközök vonatkozásában a járműveknél 20 %, a számítástechnikai gépeknél, berendezéseknél 33 %, az ügyviteltechnikai eszközöknél ugyancsak 33 %, az egyéb eszközöknél 14,5 % az alkalmazott leírási kulcs. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek állomány mozgásait az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Egyéb berendezések, felsz., járművek Záró A bruttó érték növekedése beszerzésből (melyből E Ft kisértékű eszköz beszerzés), csökkenése kis értékű eszközök kivezetéséből (8.931 E Ft), 0 -ra leírt eszközök kivezetéséből (5.041 E Ft) és selejtezésből (705 E Ft) adódott. Az értékcsökkenési leírás növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése a kis értékű (8.931 E Ft), a 0 -ra leírt (5.041 E Ft) és a selejtezett (448 E Ft) eszközök értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódik. A tárgyévben döntően számítógépek, monitorok, illetve különböző kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A beszerzett eszközök esetében nulla maradványérték került megállapításra, tekintettel arra, hogy ezen eszközök csekély maradványértékkel bírnak a használati idő végén. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek mérleg értéke ennek megfelelően: 6

8 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) Az adótörvény, illetve a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összehasonlítása A bérbe adott ingatlanok vonatkozásában 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság (kivételt képez a Teréz krt-i ingatlan, melynek maradványértékeként a beszerzési érték került megállapításra, így számviteli értékcsökkenés nem kerül elszámolásra), míg az adótörvény által megengedett leírási kulcs bérbe adott ingatlanok vonatkozásában 5 %. Így az ingatlanokra számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A személyautók vonatkozásában a beszerzési ár 25 %-nak megfelelő maradványérték került elszámolásra, így ennek hatásaként a számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A Társaság többi eszközeinek vonatkozásában a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés megegyezik a társasági adó törvény szerint érvényesíthető értékcsökkenéssel. A számvitelileg elszámolt értékcsökkenés mindösszesen E Ft, az adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés mindösszesen E Ft. II/3. Beruházások, felújítások A beruházások állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beruházások A beruházások állományának növekedését a Polgár utcai ingatlanban megkezdett fejlesztési munka ( E Ft), az Üllői úti ingatlanban tervezett beruházási munka megkezdése, előkészítése ( E Ft), a Harsánylejtő ingatlanon megvalósított beruházási munka ( E Ft), illetve a további ingatlanokban végzett különböző beruházási-felújítási munkák, egyéb eszköz beszerzések indokolják. A csökkenés a Harsánylejtő ingatlanon végzett valamennyi beruházás a Katlan Zrt-nek való értékesítés miatti kivezetéséből ( E Ft), illetve a megvalósult beruházások kivezetéséből adódik. A december 31-ei E Ft beruházás állomány az alábbi ingatlanokhoz kapcsolódik: 7

9 Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Polgár u Üllői út Illatos út Aranykéz u Teréz krt Madách tér 900 Király u. 600 Victor H. u. 342 Összesen: II./4 Beruházásokra adott előlegek A beruházásra adott előlegek állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beruházások A beruházásokra adott előlegek állománya a bázis évben E Ft volt, mely a Budapest, III. kerületben fekvő ún. Harsánylejtő ingatlanok megvásárlása érdekében kifizetett összegeket tartalmazta. A tárgyévi növekedés az ezen ingatlan kapcsán kifizetett további előlegeket tartalmazza. A tárgyévi csökkenés a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási előleg állomány Katlan Zrt-re való engedményezésével ( E Ft), illetve előleg elszámolásával (7.225 E Ft) van összefüggésben. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban december 31-én a Castrum-BIF Kft.-ben (3.000 E Ft), a BU-MA Kft-ben ( E Ft), a Kastélyszálló Kft-ben ( E Ft), a Katlan Rt-ben ( E Ft) valamint a LAR BIF Kft-ben (1.500 E Ft) való részesedés nyilvántartási értékét mutatja ez a sor. A mérlegsor évi állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tartós részesedés 8

10 kapcsolt vállalkozásban A E Ft növekedés a Katlan Zrt-ben való tőkeemeléssel ( E Ft) és a LAR BIF Kft-ben való részesedés megszerzésével (1.500 E Ft) van összefüggésben. A Budapesti Ingatlan Nyrt. a Castrum-BIF Kft.-nek, a BU-MA Kft-nek, valamint a Kastélyszálló Kft-nek 100 %-ban a tulajdonosa. A vállalatcsoportba tartozik még a Katlanka B Kft., melynek a BU-MA Kft. (99,99 %) és a Kastélyszálló Kft. (0,01 %) a tulajdonosa, továbbá a Katlan Zrt., melynek 83,48 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Nyrt., 16,52 %- ban a Katlanka B Kft. a tulajdonosa. Valamennyi leányvállalat 100 %-os leányvállalatként, teljeskörűen bevonásra kerül a Budapesti Ingatlan Nyrt. konszolidált beszámolójába. A leányvállalatok közül a Castrum-BIF Kft. a Nyrt. tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetését végezte május 31-ig, a Kastélyszálló Kft. kiemelten a Verseg- Fenyőharaszti Kastélyszálló üzemeltetését végzi, a BU-MA Kft., a Katlan Zrt. és a Katlanka B Kft. fő tevékenységi köre az ingatlanforgalmazás. A leányvállalatok december 31-ei saját tőke állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja.: Megnevezés Katlan Zrt. Castrum- BIF Kft. BU-MA Kft. Kastélyszálló Kft. Katlanka B Kft. Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A Budapesti Ingatlan Nyrt. vállalatcsoportjába tartozik társult vállalkozásként a LAR-BIF Kft., melyet a Grupo Lar Europa Del Este S.L. spanyol céggel 50%-50% tulajdonrészben, E Ft törzstőkével alapított évben. A Társaság 2006-ban került bejegyzésre, tevékenységét ténylegesen még nem kezdte meg december 31-ei saját tőke állománya E Ft, mely E Ft jegyzett tőkéből, E Ft tőketartalékból, - 60 E Ft eredménytartalékból és E Ft mérleg szerinti eredményből áll. B. Forgóeszközök I. Készletek Készletek között a tárgyévben E Ft eladott (közvetített szolgáltatás) értéke kerül kimutatásra. 9

11 II. Követelések II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Értékvesztés Záró érték Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés A vevő követelések záró értéke mindkét évben döntően a december havi bérleti díjak és továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (telefon-, és közüzemi díjak) kifizetetlen összegeit tartalmazzák. A követelések jelentős része a mérlegkészítésig befolyt. A vevő követelések mérlegértéke: Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron jelennek meg a vállalatcsoportba tartozó cégekkel szembeni (ld. tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sorhoz fűzött információk) követelések. Ezen követelések részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Katlanka B Kft-vel szembeni követelés LAR-BIF Kft. (50 % részesedés, bejegyzés alatt) Castrum Kft-vel szembeni követelés 0 53 Kastélyszálló Kft-vel szembeni követelés 0 41 Katlan Rt-vel szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összesen A Katlanka B Kft-vel szembeni tárgyévi követelés teljes egészében kölcsönhöz kapcsolódó követelés, míg a Castrum Kft-vel, a Kastélyszálló Kft-vel és a Katlan Zrt-vel szembeni követelések vevő jellegű követelések. 10

12 II/3. Egyéb követelések Az egyéb követelések állománya, az előző évvel összehasonlítva az alábbi tételekből áll: Megnevezés Társasági adó követelés Vevői előlegek ÁFÁ-ja Egyebek (szállítói előrefizetések stb.) Különadó követelés Kötbér követelés Aranykéz u. parkolóház pénztár-bank átvezetése Üzemeltetési és egyéb adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Önkormányzati adó követelés Összesen III. Értékpapírok Értékpapírokkal sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezik a Társaság. IV. Pénzeszközök A pénzeszköz állomány 645 E Ft készpénzből és E Ft bankszámla pénzből állt. (A bázis évet E Ft készpénzzel és E Ft bankszámla pénzzel zárta a Társaság.) C. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek Bérleti-, parkolási és közüzemi díj bevételek Telefon díjakkal kapcsolatos bevételek Különféle költségek (előfiz. díjak, biztosít. díjak, fizetett kártérítés) Összesen

13 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elhatárolásból E Ft a Katlanka B Kft-nek nyújtott kölcsön kamatbevételének elhatárolása, 771 E Ft egyéb bevétel elhatárolás. D. Saját tőke A saját tőke összetételét az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Az eredménytartalék csökkenését osztalékfizetéshez való igénybevétel ( E Ft), valamint a LAR BIF Kft-nek fizetett pótbefizetés (5.000 E Ft) okozta. E. Céltartalékok A Társaság évben nem képzett céltartalékot. A bázis évben kimutatott E Ft céltartalék határidős ügylethez kapcsolódó kötelezettségre került megképzésre. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségekkel a Társaság sem a bázis időszakban, sem a tárgyévben nem rendelkezett. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek A december 31-én kimutatott E Ft hosszú lejáratú kötelezettségből 449 E Ft gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven túli összege, E Ft hosszú lejáratú hitel volt évben mindkét kötelezettség átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé, tekintettel arra, hogy évben lejárnak. 12

14 III. Rövid lejáratú kötelezettségek III/1. Rövid lejáratú kölcsönök A rövid lejáratú kölcsön kötelezettség soron szereplő összeg mindkét évben gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven belül esedékes összege. III/2. Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek tárgyévi összege E Ft, mely a bázis évben hosszú lejáratú hitelek között kimutatott E Ft hitel átsorolásából, illetve további, tárgyévi hitel felvételből adódik. III/3. Vevőktől kapott előlegek Megnevezés (E Ft) (E Ft) Vevőktől kapott előlegek A vevőktől kapott előlegek összege a bérlők által befizetett három havi bruttó bérleti díj előlegeket tartalmazza. III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés (E Ft) (E Ft) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból A szállítói állomány beruházási szállítókkal, illetve közüzemi-, telefon- és egyéb szolgáltatásokat nyújtó szállítókkal szembeni kötelezettségeket tartalmaz. A szállítói állomány növekedése a Polgár utcai ingatlanban végzett beruházás hatására megnövekedett szállítói összegekkel van összefüggésben. A kimutatott kötelezettségek a mérlegkészítés időszakában rendezésre kerültek. III/5. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 13

15 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek tárgyévi összege E Ft, melyből 350 E Ft a Castrum Kft-vel, 924 E Ft a Kastélyszálló Kft-vel szembeni, szállítói jellegű kötelezettség. Ezen a soron a bázis évben 79 E Ft jelent meg, amely ugyancsak szállítói jellegű kötelezettség volt. III/6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya az alábbi főbb tételekből áll: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Osztalék fizetési kötelezettség a tárgyév után Dematerializációval kapcsolatos, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség Adó- és járulék fizetési kötelezettségek (ÁFA, magán nypt, SZJA, TB stb.) Osztalék fizetési kötelezettség a évek után Vevői előrefizetések Jövedelem elszámolás Egyebek Egyéb rövid lejáratú kötelez. összesen A kötelezettség állomány döntő részét a tárgyévi eredmény terhére elfogadott osztalék fizetési kötelezettség (részvényenkénti 100 Ft, mindösszesen E Ft) és a Társaság részvényeinek dematerializációjával összefüggő, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség teszi ki. G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Közüzemi- és telefon költségek

16 Egyéb költségek (üzemeltetési költségek stb.) Kapcsolt vállalkozással szembeni költségek Hitelkamatok és kezelési költség Könyvvizsgálati díj Bérleti díj bevétel Illeték költség Kapcsolt vállalkozással szembeni bevételek 9 0 Összesen Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2.1. Az üzemi tevékenység eredményének alakulása évben az értékesítés árbevétele az alábbi forrásokból származott: az ingatlanok bérbe adásából származó bérleti díj bevételek (alábbi táblázat 1. sora), közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek (2. sor), parkolási díj bevételek (3. sor), egyéb árbevételek (4. sor). Ezen bevétel források alakulását (E Ft-ban), összehasonlítva a évi bevételekkel az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bérleti díj bevételek Közvetített szolgáltatásokhoz kapcs. bevételek Parkolási díj bevételek Egyéb árbevételek Értékesítés nettó árbevétele A bérleti díj bevételek összességében stagnáltak. (A bérleti díj bevételből a tárgyévben E Ft a leányvállalatoktól származó bevétel, amely teljes egészében a Kastélyszálló Kft-től származik.) A közvetített szolgáltatások között döntően a Társaság által kifizetett, majd a bérlők felé változatlan tartalommal továbbszámlázott közüzemi- és telefon díjak összege jelenik meg. A tárgyévben a szokásos tételek mellett ezen soron jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek tovább számlázása ( E Ft). (A közvetített szolgáltatások bevételéből E Ft a Katlan Zrt-től, E Ft a Katlanka B Kft-től, E Ft a Kastélyszálló Kft-től származó telefon-, áram és egyéb szolgáltatások közvetítésével kapcsolatos bevétel.) 15

17 A parkolási díj bevételek sor az Aranykéz utcai parkolóház, illetve az egyes irodaházak parkolási díj bevételeit tartalmazza. A parkolási díj bevételek emelkedését az indokolja, hogy augusztusától az Aranykéz utcai parkolóházban emelkedtek a parkolási díjtételek. Az egyéb árbevételek soron az előző csoportokba nem sorolható értékesítési bevételek szerepelnek (leányvállalatoknak végzett könyvelési szolgáltatás bevétele, telefon alközponti szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek stb.). (Az egyéb árbevételekből 176 E Ft a Castrum Kft-nek, 176 E Ft a Kastélyszálló Kft-nek, 396 E Ft a BU-MA Kft-nek, 396 E Ft a Katlanka B Kft-nek és 240 E Ft a Katlan Rt-nek, mint leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatás bevétele.) Egyéb bevételek A tárgyévben E Ft egyéb bevétele volt a Társaságnak, szemben a tavalyi E Ft bevétellel. Az egyéb bevételek között a bázis évben káreseménnyel kapcsolatos biztosító térítések, illetve késedelmi kamat bevételek jelentik a fő tételeket. A tárgyévi növekedést a Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előlegből származó E Ft bevétel, illetve a tavaly képzett céltartalék feloldása ( E Ft) okozta Az üzemi tevékenység költségei, ráfordításai Az üzemi tevékenység költségeit és ráfordításait az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

18 Az anyagjellegű ráfordítások 34,96 %-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. Ezen belül: - az anyagköltségek 15,42 %-os növekedését a közüzemi költségek emelkedése okozta. - az igénybe vett szolgáltatások 2,80 %-os csökkenését döntően a karbantartási költségek csökkenése befolyásolta. (Az igénybe vett szolgáltatások tárgyévi összegéből 240 E Ft leányvállalatok által nyújtott szolgáltatás költsége.) - az egyéb szolgáltatások tárgyévi összege 49,87 %-a az előző évinek. Ezen a soron a bankköltségek, az ingatlanok biztosítási díjai, illetékek és perköltségek jelentik a fő tételeket. A tárgyévi költség csökkenés oka, hogy a bázis évi bankköltség tartalmazott a rövid lejáratú hitel visszafizetéséhez kapcsolódó egyszeri kezelési költséget. - az eladott áruk beszerzési értéke soron mindkét évben kisebb, értékesítésre beszerzett eszköz kivezetése szerepel. - az eladott szolgáltatások soron a bérlők felé tovább számlázásra kerülő telefon- és közüzemi díjak kerülnek kimutatásra. A tárgyévben a szokásos tételek mellett ezen a soron jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek Katlan Zrt-nek való értékesítés miatti - kivezetése ( E Ft). (Az eladott szolgáltatások tárgyévi összegéből E Ft a leányvállalatokkal szemben elszámolt eladott szolgáltatások értéke.) - A személyi jellegű ráfordítások növekedését prémium és jutalom kifizetés okozta (A személyi jellegű ráfordítások összegéből E Ft (reprezentációs költség) a leányvállalatokkal szemben elszámolt ráfordítás.). Az értékcsökkenési leírás emelkedését a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés növekedése okozta. Az egyéb ráfordítások összege mintegy nyolcszorosára emelkedett. Az egyéb ráfordítások az ingatlanok építmény- és telek adója, valamint az iparűzési adót mindkét évben tartalmazzák. A bázis évben ezenkívül céltartalék képzéshez kapcsolódó ráfordítás jelent meg ezen a soron, míg a tárgyévben a szokásos tételek mellett itt jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos, Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előleg ( E Ft) könyvszerinti értékének kivezetése, lebontott épület nyilvántartási értékének kivezetése ( E Ft), illetve bérlőknek fizetett kártérítés ( E Ft) összege Értékelés A Társaság évi üzemi eredménye E Ft, amely 87,74 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredmény belső számadatainak alakulását befolyásolta a Harsánylejtő ingatlannak kapcsolatos beruházási előleg Katlan Zrt-re való engedményezése ( E Ft egyéb bevétel és ugyanennyi egyéb ráfordítás), illetve az ezen ingatlannal kapcsolatos beruházási tételek Katlan Zrt-nek való értékesítése ( E Ft értékesítés nettó árbevétele és ugyanennyi eladott szolgáltatás ráfordítása) Ezen tételeknek azonban eredmény hatása nincsen. 17

19 Az eredmény alakulását az értékesítés nettó árbevételének kis mértékű emelkedése, a tavalyi évben képzett céltartalék feloldásából származó egyéb bevétel növekedés, a személyi jellegű ráfordítások emelkedése, lebontott épületek értékének kivezetése, illetve bérlőknek fizetett kártérítés befolyásolta A pénzügyi műveletek eredményének alakulása A pénzügyi műveletek eredményének alakulását az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés (E Ft) (E Ft) 1. Kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Értékpapírok kamatbevétele Kapcsolt vállalkozástól származó kamatbevétel Egyéb kapott kamat Határidős ügylet árfolyamnyeresége, Devizahitelek, kölcsönök árfolyamnyeresége Egyéb árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek bevételei összesen Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat Egyéb fizetett kamatok Devizahitelek, kölcsönök árfolyamvesztesége Határidős ügylet árfolyamvesztesége Egyéb árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi bevételek között a tárgyévben kamatbevételekkel, valamint devizahitelhez és határidős ügylethez kapcsolódó árfolyam nyereségből származó bevétellel rendelkezik a Társaság. 18

20 A pénzügyi ráfordítások között kamatráfordításai, valamint devizahitelhez és határidős ügylethez kapcsolódó árfolyamveszteségei voltak a Társaságnak. A pénzügyi eredmény a devizahitelen, illetve a határidős ügyleteken elért- összességében nyereségnek köszönhetően jelentősen magasabb a tavalyi évhez viszonyítva A rendkívüli eredmény alakulása A rendkívüli bevételek között E Ft jelenik meg a tárgyévben, ami elévült osztalék fizetési kötelezettség kivezetéséhez kapcsolódik. A 262 E Ft tárgyévi rendkívüli ráfordítás visszafizetési kötelezettség nélkül adott fejlesztési támogatás Adózás előtti, adózott és mérleg szerinti eredmény A Társaság adózás előtti eredménye E Ft, amelyet a társasági adó fizetési kötelezettség meghatározásakor az alábbi növelő és csökkentő tételek módosítanak: a.) Növelő tételek: Megnevezés Összeg (E Ft) Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés, illetve tárgyi eszköz nyilvántartásból való kivezetésekor elszámolt ráfordítás összege Követelésre elszámolt értékvesztés összege Behajthatatlan követelés tárgyévben elszámolt összege, illetve a behajthatatlannak nem minősülő, tárgyévben elengedett követelés Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás 262 Bírságok (késedelmi pótlék) 78 Növelő tételek összesen b.) Csökkentő tételek: Megnevezés Összeg (E Ft) Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték Iparűzési adó 100 %-a Adóévet megelőző évben elszámolt céltartalék rendezése Csökkentő tételek összesen Fenti tételek figyelembe vételével a Társaságot E Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli. Ezenkívül E Ft különadó került elszámolásra, így a Társaság adózott eredménye E Ft. Az Igazgatóság a üzleti év után részvényenként 100 Ft osztalék, mindösszesen E Ft kifizetését javasolja, így amennyiben a javaslatot a 19

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi éves beszámolóról

Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi éves beszámolóról

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TR Investment NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Keltezés: 2014.11.10. 23031748-4646-114-01 Statisztikai számjel 01-10-046842 Cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: NYRT. 1048 Budapest, Megyeri út 205/A 5. ajtó 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben