Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz"

Átírás

1 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt Budapest, Polgár u Kiegészítő melléklet a évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

2 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt január 31-én átalakulással jött létre. Jogelődje a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft., amelyet január 1- jén E Ft törzstőkével alapított az Állami Vagyonügynökség. Az január 31-én létrejött Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság E Ft jegyzett tőkével alakult ben a jegyzett tőke E Ft-ra felemelésre került. A Nyrt. jegyzett tőkéje jelenleg darab Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll novemberében sor került a Társaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalára, majd február 16-án a Budapesti Értéktőzsde "B" kategóriájába történő bevezetésére. A Társaság saját tulajdonú ingatlanjainak hasznosításával foglalkozik évben az alábbi ingatlanokat, ingatlan részeket birtokolta: Ingatlan megnevezése Madách tér 3-4. Bajcsy u. 57. Üllői út 48. Városmajor u. 12. Victor H. u (45 % tulajdonrész) Teréz krt. 62. Polgár u (84 % tulajdonrész) Király u. 46. Aranykéz u Illatos u. 38/a (81,44 % tulajdonrész) Illatos u. (hrsz /609) Verseg-Fenyőharaszt Ingatlan jellege Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Irodaház Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Vegyes rendeltetésű Parkolóház Raktárbázis Telek Kastélyszálló 2. A Társaság számviteli politikájának meghatározó elemei, illetve azok változása A beszámolóra, a beszámoló elkészítésére vonatkozó általános információk 1

3 A Társaság a Számviteli Törvényben foglaltakat figyelembe véve éves beszámolót készít. Jelen beszámoló a január 1. és december 31. közötti időszak gazdálkodásának adatait, eredményét tartalmazza. A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a mérleg fordulónapja december 31-e, a mérlegkészítés időpontja február 28-a. Az eredménykimutatás összköltség eljárással ("A" típusú) készült. A gazdasági események a beszámolás időszakára vonatkozóan tisztázottak, pontosítottak, a bizonylatok hiánytalanok és hézagmentesen feldolgozottak. A gazdasági események elszámolása és rögzítése a kettős könyvvitel és a hozzá kapcsolódó analitikus nyilvántartások keretében történik. Az éves beszámolóban foglalt tételek a főkönyvi könyvelés adataival és az analitikákkal egyezőek. A mérlegben található értékek megfelelő sorai leltárral alátámasztottak. A Társaság számítógépes könyvelési rendszert alkalmaz, amely biztosítja a tárgyi eszközök, a szállítók és vevők, valamint a bank- és pénztári forgalom analitikus nyilvántartását, feldolgozását, továbbá a főkönyvi kivonat, illetve a mérleg és az eredménykimutatás előállítását. A könyvelés belső szabályait a számviteli politika és az ahhoz szervesen kapcsolódó számlarend tartalmazza Az alkalmazott értékelési eljárások A mérleg, illetve eredménykimutatás összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a Számviteli Törvény előírásaival egyezőek. Az immateriális javak között csak vagyoni értékű jogokkal rendelkezik a Társaság. A vagyoni értékű jogokra alkalmazott leírási kulcs 33 %. A tárgyi eszközök a mérlegben nettó értékben kerültek kimutatásra. A tárgyi eszközök használatbavételi bizonylat (üzembehelyezési jegyzőkönyv) alapján, a bizonylaton szereplő napon kerültek aktiválásra. Az értékcsökkenés a bruttó érték alapján, lineáris elszámolás módszerével, egyedi értékelés útján került meghatározásra. A Társaság tevékenységi körének megfelelően kiemelt szerepet kapnak a bérbe adott ingatlanok, melyekre az alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcs 6 %. A Társaság készletekkel nem rendelkezik. A vevők és szállítók analitikájának vezetése a számítógépes kettős könyvelés rendszerében, név szerint elkülönített folyószámlákon történik, a vevő állomány leltározása a december 31-ei állapotnak megfelelően - egyenlegközléssel megtörtént. Az értékpapírok nyilvántartása FIFO módszerrel történik. A megfelelő időszakokban lezárt adatok az analitikus nyilvántartásokban, a főkönyvi könyvelésben és az adóbevallásban egyezőek. A Társaság a pénzügyi instrumentumok vonatkozásában nem alkalmazza a Számviteli Törvény 59/A-59/F -aiban lehetőségként - előírt valós értéken történő értékelés szabályait. 3. A év összefoglaló értékelése 2

4 A Társaság évi üzemi eredménye E Ft, amely 87,74 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredményt alakító tételek közül - az árbevételek 18,07 %-kal, E Ft-tal növekedtek. A növekedést döntően az okozta, hogy a közvetített szolgáltatások soron megjelenik az. ún. Harsánylejtő ingatlanok kapcsán eddig megvalósított beruházások értékesítéséből származó E Ft bevétel. Ezenkívül a bérleti díj bevételek és a parkolási díj bevételek kis mértékben emelkedtek, míg a szokásos közvetített szolgáltatásokból származó bevételek jelentősen csökkentek. - az egyéb bevételek E Ft-tal növekedtek. A növekedést a Harsánylejtő ingatlanok kapcsán kifizetett beruházási előlegek ( E Ft) Katlan Zrt-re való engedményezésének bevétele, illetve a tavalyi évben képzett céltartalék ( E Ft) feloldásából származó bevétel okozta. - az anyagjellegű ráfordítások 34,96 %-kal, E Ft-tal emelkedtek. A növekedést a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek ( E Ft) - Katlan Zrt-nek való értékesítése miatti kivezetése okozta. Ezenkívül a közüzemi díjak emelkedtek, míg a karbantartási költségek, a banki költségek, illetve a szokásos közvetített szolgáltatások költsége csökkent. - a személyi jellegű ráfordítások 7,35 %-kal, E Ft-tal növekedtek. Az emelkedés prémium és jutalom kifizetéssel van összefüggésben. - az értékcsökkenési leírás összege 5,87 %-kal, E Ft-tal emelkedett. Az emelkedést a kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének növekedése okozta. - az egyéb ráfordítások E Ft-tal növekedtek. A növekedést a Harsánylejtővel kapcsolatos, Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előleg könyv szerinti értékének kivezetése ( E Ft), lebontott épület nyilvántartási értékének kivezetése ( E Ft), illetve bérlőknek fizetett kártérítés ( E Ft) okozta. A Társaság évi pénzügyi eredménye E Ft, szemben a tavalyi E Ft-tal. A növekedés a deviza hitelen, illetve határidős ügyleteken elért árfolyamnyereségnek köszönhető. A évi E Ft rendkívüli eredmény elévült osztalék fizetési kötelezettségből származó bevételből (5.351 E Ft) és véglegesen átadott fejlesztési támogatáshoz kapcsolódó ráfordításból (262 E Ft) adódik. A Társaság adózás előtti eredménye E Ft, melyet E Ft társasági adó és E Ft különadó fizetési kötelezettség terhel. A évi adózott eredmény E Ft, melyből E Ft osztalék kifizetését javasolja az Igazgatóság a közgyűlésnek. Amennyiben a közgyűlés ezen javaslatot jóváhagyja, úgy E Ft eredménytartalék igénybevétele mellett 0 E Ft mérleg szerinti eredménnyel zárja a Társaság az évet. A Társaság jegyzett tőkéje változatlanul E Ft, saját tőkéje E Ft. A december 31-ei mérlegfőösszege E Ft. Forrás oldalon a saját tőke képviseli a legnagyobb részarányt (55,37 %), ezen kívül rövid lejáratú kötelezettségei és passzív időbeli elhatárolásai vannak a Társaságnak. A rövid lejáratú kötelezettségek fő tétele a E Ft összegű hitelállomány, illetve a E Ft 3

5 összegű egyéb kötelezettség állomány. (ez utóbbi soron jelenik meg az előírt E Ft osztalék fizetési kötelezettség) Az eszköz oldalon az ingatlan vagyon ( E Ft), a beruházási állomány ( E Ft), a leányvállalati befektetés állomány ( E Ft), illetve a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés állomány ( E Ft) jelentik a legnagyobb tételeket. Az év legkiemelkedőbb eseményei az alábbiak voltak: - a Harsánylejtő ingatlannal kapcsolatban kimutatott beruházási előlegek engedményezésre kerültek a Katlan Zrt-re, továbbá az ezen ingatlan kapcsán eddig felmerült beruházási tételek értékesítésre kerültek a Katlan Zrt-nek. - megkezdődött a Polgár utcai ingatlan A kategóriás irodaházzá való átépítése. - a Társaság E Ft összegben tőkét emelt a Katlan Zrt-ben. - a Társaság további hitelt nyújtott leányvállalatának, a Katlanka B Kft-nek. - a Polgár utcai beruházás, illetve a leányvállalati kölcsön finanszírozásához további hiteleket hívott le a Társaság. - a Társaság hitelkeret szerződése a korábbi EURO összegről EURO összegre emelkedett, melynek fedezeteként a korábbi három ingatlan (Teréz krt, Bajcsy u. és Városmajor u.) mellett - az Aranykéz utcai ingatlanra jelzálogjog, illetve vételi jog került bejegyzésre. II. Specifikus rész 1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Az immateriális javak között a tárgyévben vagyoni értékű jogokkal (szoftver licenc díj) rendelkezik a Társaság. A vagyoni értékű jogokra alkalmazott leírási kulcs 33 %. Az immateriális javak állomány mozgásait (E Ft-ban) az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Szellemi termékek Vagyoni Záró 4

6 értékű jogok Összesen A tárgy évben a szellemi termékek átsorolásra kerültek a vagyoni értékű jogok közé. A vagyoni értékű jogok bruttó értékének növekedése szoftverek vásárlásából és a szellemi termékek átsorolásából adódott. A vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához kapcsolódik. Az immateriális javak mérleg értéke ennek megfelelően: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II. Tárgyi eszközök II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ez a sor a Társaság tulajdonát képező ingatlanok, illetve ingatlan tulajdoni hányadok értékét mutatja. Az ingatlanok összegét a telkek, épületek és építmények együttes összege adja meg. A telkek esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Az épületek és építmények vonatkozásában a bérbe adott épületekre, építményekre 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság. Ez alól a Teréz krt-i ingatlan jelent kivétel, mivel az ingatlan maradványértékeként a beszerzési érték került megállapításra, így a Társaság nem számol el értékcsökkenést ezen ingatlan kapcsán. Az adótörvény által érvényesíthető leírási kulcs minden bérbe adott ingatlanra 5 %. Az ingatlanok állomány mozgását (E Ft-ban) az alábbi táblázat ismerteti: Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés Az ingatlanok bruttó értéke a meglévő ingatlanokban végzett felújítási munkák aktiválásának hatására növekedett. A bruttó érték csökkenése ingatlanfejlesztési céllal - lebontott épületrészek értékének kivezetésével van összefüggésben. Az értékcsökkenés növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, míg csökkenése a lebontott épületrészek értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódik. Az ingatlanok mérleg értéke ennek megfelelően: 5

7 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) II/2. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Ez a mérleg sor az ingatlanok működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges tárgyi eszközöket foglalja magába. Ezek műszakilag nem szerves részei az ingatlanoknak. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelési módjában, a besorolás elveiben az előző évhez viszonyítva nem történt változás. Az értékcsökkenés meghatározásánál az eszközök várható élettartama, elhasználódási ideje, fizikai és erkölcsi avulása került figyelembe vételre. A Társaság számviteli politikájával összhangban az 100 E Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök a használatba vételkor, egy összegben értékcsökkenésként elszámolásra kerültek, az E Ft beszerzési érték közötti eszközök két év alatt kerülnek leírásra, a 200 E Ft feletti eszközök vonatkozásában a járműveknél 20 %, a számítástechnikai gépeknél, berendezéseknél 33 %, az ügyviteltechnikai eszközöknél ugyancsak 33 %, az egyéb eszközöknél 14,5 % az alkalmazott leírási kulcs. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek állomány mozgásait az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Egyéb berendezések, felsz., járművek Záró A bruttó érték növekedése beszerzésből (melyből E Ft kisértékű eszköz beszerzés), csökkenése kis értékű eszközök kivezetéséből (8.931 E Ft), 0 -ra leírt eszközök kivezetéséből (5.041 E Ft) és selejtezésből (705 E Ft) adódott. Az értékcsökkenési leírás növekedése a tárgyévi értékcsökkenés elszámolásához, csökkenése a kis értékű (8.931 E Ft), a 0 -ra leírt (5.041 E Ft) és a selejtezett (448 E Ft) eszközök értékcsökkenésének kivezetéséhez kapcsolódik. A tárgyévben döntően számítógépek, monitorok, illetve különböző kis értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A beszerzett eszközök esetében nulla maradványérték került megállapításra, tekintettel arra, hogy ezen eszközök csekély maradványértékkel bírnak a használati idő végén. Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek mérleg értéke ennek megfelelően: 6

8 Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Mérleg érték (nettó érték) Az adótörvény, illetve a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összehasonlítása A bérbe adott ingatlanok vonatkozásában 6 % értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmaz a Társaság (kivételt képez a Teréz krt-i ingatlan, melynek maradványértékeként a beszerzési érték került megállapításra, így számviteli értékcsökkenés nem kerül elszámolásra), míg az adótörvény által megengedett leírási kulcs bérbe adott ingatlanok vonatkozásában 5 %. Így az ingatlanokra számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A személyautók vonatkozásában a beszerzési ár 25 %-nak megfelelő maradványérték került elszámolásra, így ennek hatásaként a számvitelileg elszámolt E Ft értékcsökkenéssel szemben az adótörvény szerint E Ft értékcsökkenés számolható el. A Társaság többi eszközeinek vonatkozásában a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés megegyezik a társasági adó törvény szerint érvényesíthető értékcsökkenéssel. A számvitelileg elszámolt értékcsökkenés mindösszesen E Ft, az adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenés mindösszesen E Ft. II/3. Beruházások, felújítások A beruházások állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beruházások A beruházások állományának növekedését a Polgár utcai ingatlanban megkezdett fejlesztési munka ( E Ft), az Üllői úti ingatlanban tervezett beruházási munka megkezdése, előkészítése ( E Ft), a Harsánylejtő ingatlanon megvalósított beruházási munka ( E Ft), illetve a további ingatlanokban végzett különböző beruházási-felújítási munkák, egyéb eszköz beszerzések indokolják. A csökkenés a Harsánylejtő ingatlanon végzett valamennyi beruházás a Katlan Zrt-nek való értékesítés miatti kivezetéséből ( E Ft), illetve a megvalósult beruházások kivezetéséből adódik. A december 31-ei E Ft beruházás állomány az alábbi ingatlanokhoz kapcsolódik: 7

9 Megnevezés Összeg (E Ft-ban) Polgár u Üllői út Illatos út Aranykéz u Teréz krt Madách tér 900 Király u. 600 Victor H. u. 342 Összesen: II./4 Beruházásokra adott előlegek A beruházásra adott előlegek állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beruházások A beruházásokra adott előlegek állománya a bázis évben E Ft volt, mely a Budapest, III. kerületben fekvő ún. Harsánylejtő ingatlanok megvásárlása érdekében kifizetett összegeket tartalmazta. A tárgyévi növekedés az ezen ingatlan kapcsán kifizetett további előlegeket tartalmazza. A tárgyévi csökkenés a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási előleg állomány Katlan Zrt-re való engedményezésével ( E Ft), illetve előleg elszámolásával (7.225 E Ft) van összefüggésben. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban december 31-én a Castrum-BIF Kft.-ben (3.000 E Ft), a BU-MA Kft-ben ( E Ft), a Kastélyszálló Kft-ben ( E Ft), a Katlan Rt-ben ( E Ft) valamint a LAR BIF Kft-ben (1.500 E Ft) való részesedés nyilvántartási értékét mutatja ez a sor. A mérlegsor évi állomány mozgását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Tartós részesedés 8

10 kapcsolt vállalkozásban A E Ft növekedés a Katlan Zrt-ben való tőkeemeléssel ( E Ft) és a LAR BIF Kft-ben való részesedés megszerzésével (1.500 E Ft) van összefüggésben. A Budapesti Ingatlan Nyrt. a Castrum-BIF Kft.-nek, a BU-MA Kft-nek, valamint a Kastélyszálló Kft-nek 100 %-ban a tulajdonosa. A vállalatcsoportba tartozik még a Katlanka B Kft., melynek a BU-MA Kft. (99,99 %) és a Kastélyszálló Kft. (0,01 %) a tulajdonosa, továbbá a Katlan Zrt., melynek 83,48 %-ban közvetlenül a Budapesti Ingatlan Nyrt., 16,52 %- ban a Katlanka B Kft. a tulajdonosa. Valamennyi leányvállalat 100 %-os leányvállalatként, teljeskörűen bevonásra kerül a Budapesti Ingatlan Nyrt. konszolidált beszámolójába. A leányvállalatok közül a Castrum-BIF Kft. a Nyrt. tulajdonában lévő ingatlanok üzemeltetését végezte május 31-ig, a Kastélyszálló Kft. kiemelten a Verseg- Fenyőharaszti Kastélyszálló üzemeltetését végzi, a BU-MA Kft., a Katlan Zrt. és a Katlanka B Kft. fő tevékenységi köre az ingatlanforgalmazás. A leányvállalatok december 31-ei saját tőke állományát és összetételét az alábbi táblázat mutatja.: Megnevezés Katlan Zrt. Castrum- BIF Kft. BU-MA Kft. Kastélyszálló Kft. Katlanka B Kft. Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen A Budapesti Ingatlan Nyrt. vállalatcsoportjába tartozik társult vállalkozásként a LAR-BIF Kft., melyet a Grupo Lar Europa Del Este S.L. spanyol céggel 50%-50% tulajdonrészben, E Ft törzstőkével alapított évben. A Társaság 2006-ban került bejegyzésre, tevékenységét ténylegesen még nem kezdte meg december 31-ei saját tőke állománya E Ft, mely E Ft jegyzett tőkéből, E Ft tőketartalékból, - 60 E Ft eredménytartalékból és E Ft mérleg szerinti eredményből áll. B. Forgóeszközök I. Készletek Készletek között a tárgyévben E Ft eladott (közvetített szolgáltatás) értéke kerül kimutatásra. 9

11 II. Követelések II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból Értékvesztés Záró érték Nyitó Növekedékenés Csök- Záró Nyitó Növe- Csök- Záró kedés kenés A vevő követelések záró értéke mindkét évben döntően a december havi bérleti díjak és továbbszámlázott közvetített szolgáltatások (telefon-, és közüzemi díjak) kifizetetlen összegeit tartalmazzák. A követelések jelentős része a mérlegkészítésig befolyt. A vevő követelések mérlegértéke: Megnevezés Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) II/2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Ezen a soron jelennek meg a vállalatcsoportba tartozó cégekkel szembeni (ld. tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sorhoz fűzött információk) követelések. Ezen követelések részletezését az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Katlanka B Kft-vel szembeni követelés LAR-BIF Kft. (50 % részesedés, bejegyzés alatt) Castrum Kft-vel szembeni követelés 0 53 Kastélyszálló Kft-vel szembeni követelés 0 41 Katlan Rt-vel szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összesen A Katlanka B Kft-vel szembeni tárgyévi követelés teljes egészében kölcsönhöz kapcsolódó követelés, míg a Castrum Kft-vel, a Kastélyszálló Kft-vel és a Katlan Zrt-vel szembeni követelések vevő jellegű követelések. 10

12 II/3. Egyéb követelések Az egyéb követelések állománya, az előző évvel összehasonlítva az alábbi tételekből áll: Megnevezés Társasági adó követelés Vevői előlegek ÁFÁ-ja Egyebek (szállítói előrefizetések stb.) Különadó követelés Kötbér követelés Aranykéz u. parkolóház pénztár-bank átvezetése Üzemeltetési és egyéb adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelés Önkormányzati adó követelés Összesen III. Értékpapírok Értékpapírokkal sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem rendelkezik a Társaság. IV. Pénzeszközök A pénzeszköz állomány 645 E Ft készpénzből és E Ft bankszámla pénzből állt. (A bázis évet E Ft készpénzzel és E Ft bankszámla pénzzel zárta a Társaság.) C. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek Bérleti-, parkolási és közüzemi díj bevételek Telefon díjakkal kapcsolatos bevételek Különféle költségek (előfiz. díjak, biztosít. díjak, fizetett kártérítés) Összesen

13 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elhatárolásból E Ft a Katlanka B Kft-nek nyújtott kölcsön kamatbevételének elhatárolása, 771 E Ft egyéb bevétel elhatárolás. D. Saját tőke A saját tőke összetételét az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Az eredménytartalék csökkenését osztalékfizetéshez való igénybevétel ( E Ft), valamint a LAR BIF Kft-nek fizetett pótbefizetés (5.000 E Ft) okozta. E. Céltartalékok A Társaság évben nem képzett céltartalékot. A bázis évben kimutatott E Ft céltartalék határidős ügylethez kapcsolódó kötelezettségre került megképzésre. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségekkel a Társaság sem a bázis időszakban, sem a tárgyévben nem rendelkezett. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek A december 31-én kimutatott E Ft hosszú lejáratú kötelezettségből 449 E Ft gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven túli összege, E Ft hosszú lejáratú hitel volt évben mindkét kötelezettség átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé, tekintettel arra, hogy évben lejárnak. 12

14 III. Rövid lejáratú kötelezettségek III/1. Rövid lejáratú kölcsönök A rövid lejáratú kölcsön kötelezettség soron szereplő összeg mindkét évben gépkocsi vásárláshoz kapcsolódó kölcsön egy éven belül esedékes összege. III/2. Rövid lejáratú hitelek A rövid lejáratú hitelek tárgyévi összege E Ft, mely a bázis évben hosszú lejáratú hitelek között kimutatott E Ft hitel átsorolásából, illetve további, tárgyévi hitel felvételből adódik. III/3. Vevőktől kapott előlegek Megnevezés (E Ft) (E Ft) Vevőktől kapott előlegek A vevőktől kapott előlegek összege a bérlők által befizetett három havi bruttó bérleti díj előlegeket tartalmazza. III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Megnevezés (E Ft) (E Ft) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból A szállítói állomány beruházási szállítókkal, illetve közüzemi-, telefon- és egyéb szolgáltatásokat nyújtó szállítókkal szembeni kötelezettségeket tartalmaz. A szállítói állomány növekedése a Polgár utcai ingatlanban végzett beruházás hatására megnövekedett szállítói összegekkel van összefüggésben. A kimutatott kötelezettségek a mérlegkészítés időszakában rendezésre kerültek. III/5. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 13

15 A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek tárgyévi összege E Ft, melyből 350 E Ft a Castrum Kft-vel, 924 E Ft a Kastélyszálló Kft-vel szembeni, szállítói jellegű kötelezettség. Ezen a soron a bázis évben 79 E Ft jelent meg, amely ugyancsak szállítói jellegű kötelezettség volt. III/6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya az alábbi főbb tételekből áll: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Osztalék fizetési kötelezettség a tárgyév után Dematerializációval kapcsolatos, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség Adó- és járulék fizetési kötelezettségek (ÁFA, magán nypt, SZJA, TB stb.) Osztalék fizetési kötelezettség a évek után Vevői előrefizetések Jövedelem elszámolás Egyebek Egyéb rövid lejáratú kötelez. összesen A kötelezettség állomány döntő részét a tárgyévi eredmény terhére elfogadott osztalék fizetési kötelezettség (részvényenkénti 100 Ft, mindösszesen E Ft) és a Társaság részvényeinek dematerializációjával összefüggő, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség teszi ki. G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások az alábbi tételekből adódnak: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Közüzemi- és telefon költségek

16 Egyéb költségek (üzemeltetési költségek stb.) Kapcsolt vállalkozással szembeni költségek Hitelkamatok és kezelési költség Könyvvizsgálati díj Bérleti díj bevétel Illeték költség Kapcsolt vállalkozással szembeni bevételek 9 0 Összesen Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 2.1. Az üzemi tevékenység eredményének alakulása évben az értékesítés árbevétele az alábbi forrásokból származott: az ingatlanok bérbe adásából származó bérleti díj bevételek (alábbi táblázat 1. sora), közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek (2. sor), parkolási díj bevételek (3. sor), egyéb árbevételek (4. sor). Ezen bevétel források alakulását (E Ft-ban), összehasonlítva a évi bevételekkel az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Bérleti díj bevételek Közvetített szolgáltatásokhoz kapcs. bevételek Parkolási díj bevételek Egyéb árbevételek Értékesítés nettó árbevétele A bérleti díj bevételek összességében stagnáltak. (A bérleti díj bevételből a tárgyévben E Ft a leányvállalatoktól származó bevétel, amely teljes egészében a Kastélyszálló Kft-től származik.) A közvetített szolgáltatások között döntően a Társaság által kifizetett, majd a bérlők felé változatlan tartalommal továbbszámlázott közüzemi- és telefon díjak összege jelenik meg. A tárgyévben a szokásos tételek mellett ezen soron jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek tovább számlázása ( E Ft). (A közvetített szolgáltatások bevételéből E Ft a Katlan Zrt-től, E Ft a Katlanka B Kft-től, E Ft a Kastélyszálló Kft-től származó telefon-, áram és egyéb szolgáltatások közvetítésével kapcsolatos bevétel.) 15

17 A parkolási díj bevételek sor az Aranykéz utcai parkolóház, illetve az egyes irodaházak parkolási díj bevételeit tartalmazza. A parkolási díj bevételek emelkedését az indokolja, hogy augusztusától az Aranykéz utcai parkolóházban emelkedtek a parkolási díjtételek. Az egyéb árbevételek soron az előző csoportokba nem sorolható értékesítési bevételek szerepelnek (leányvállalatoknak végzett könyvelési szolgáltatás bevétele, telefon alközponti szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek stb.). (Az egyéb árbevételekből 176 E Ft a Castrum Kft-nek, 176 E Ft a Kastélyszálló Kft-nek, 396 E Ft a BU-MA Kft-nek, 396 E Ft a Katlanka B Kft-nek és 240 E Ft a Katlan Rt-nek, mint leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatás bevétele.) Egyéb bevételek A tárgyévben E Ft egyéb bevétele volt a Társaságnak, szemben a tavalyi E Ft bevétellel. Az egyéb bevételek között a bázis évben káreseménnyel kapcsolatos biztosító térítések, illetve késedelmi kamat bevételek jelentik a fő tételeket. A tárgyévi növekedést a Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előlegből származó E Ft bevétel, illetve a tavaly képzett céltartalék feloldása ( E Ft) okozta Az üzemi tevékenység költségei, ráfordításai Az üzemi tevékenység költségeit és ráfordításait az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés (E Ft) (E Ft) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

18 Az anyagjellegű ráfordítások 34,96 %-kal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. Ezen belül: - az anyagköltségek 15,42 %-os növekedését a közüzemi költségek emelkedése okozta. - az igénybe vett szolgáltatások 2,80 %-os csökkenését döntően a karbantartási költségek csökkenése befolyásolta. (Az igénybe vett szolgáltatások tárgyévi összegéből 240 E Ft leányvállalatok által nyújtott szolgáltatás költsége.) - az egyéb szolgáltatások tárgyévi összege 49,87 %-a az előző évinek. Ezen a soron a bankköltségek, az ingatlanok biztosítási díjai, illetékek és perköltségek jelentik a fő tételeket. A tárgyévi költség csökkenés oka, hogy a bázis évi bankköltség tartalmazott a rövid lejáratú hitel visszafizetéséhez kapcsolódó egyszeri kezelési költséget. - az eladott áruk beszerzési értéke soron mindkét évben kisebb, értékesítésre beszerzett eszköz kivezetése szerepel. - az eladott szolgáltatások soron a bérlők felé tovább számlázásra kerülő telefon- és közüzemi díjak kerülnek kimutatásra. A tárgyévben a szokásos tételek mellett ezen a soron jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos beruházási tételek Katlan Zrt-nek való értékesítés miatti - kivezetése ( E Ft). (Az eladott szolgáltatások tárgyévi összegéből E Ft a leányvállalatokkal szemben elszámolt eladott szolgáltatások értéke.) - A személyi jellegű ráfordítások növekedését prémium és jutalom kifizetés okozta (A személyi jellegű ráfordítások összegéből E Ft (reprezentációs költség) a leányvállalatokkal szemben elszámolt ráfordítás.). Az értékcsökkenési leírás emelkedését a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés növekedése okozta. Az egyéb ráfordítások összege mintegy nyolcszorosára emelkedett. Az egyéb ráfordítások az ingatlanok építmény- és telek adója, valamint az iparűzési adót mindkét évben tartalmazzák. A bázis évben ezenkívül céltartalék képzéshez kapcsolódó ráfordítás jelent meg ezen a soron, míg a tárgyévben a szokásos tételek mellett itt jelenik meg a Harsánylejtővel kapcsolatos, Katlan Zrt-re engedményezett beruházási előleg ( E Ft) könyvszerinti értékének kivezetése, lebontott épület nyilvántartási értékének kivezetése ( E Ft), illetve bérlőknek fizetett kártérítés ( E Ft) összege Értékelés A Társaság évi üzemi eredménye E Ft, amely 87,74 %-a az előző évi üzemi eredménynek. Az üzemi eredmény belső számadatainak alakulását befolyásolta a Harsánylejtő ingatlannak kapcsolatos beruházási előleg Katlan Zrt-re való engedményezése ( E Ft egyéb bevétel és ugyanennyi egyéb ráfordítás), illetve az ezen ingatlannal kapcsolatos beruházási tételek Katlan Zrt-nek való értékesítése ( E Ft értékesítés nettó árbevétele és ugyanennyi eladott szolgáltatás ráfordítása) Ezen tételeknek azonban eredmény hatása nincsen. 17

19 Az eredmény alakulását az értékesítés nettó árbevételének kis mértékű emelkedése, a tavalyi évben képzett céltartalék feloldásából származó egyéb bevétel növekedés, a személyi jellegű ráfordítások emelkedése, lebontott épületek értékének kivezetése, illetve bérlőknek fizetett kártérítés befolyásolta A pénzügyi műveletek eredményének alakulása A pénzügyi műveletek eredményének alakulását az alábbi táblázat részletezi: Megnevezés (E Ft) (E Ft) 1. Kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Értékpapírok kamatbevétele Kapcsolt vállalkozástól származó kamatbevétel Egyéb kapott kamat Határidős ügylet árfolyamnyeresége, Devizahitelek, kölcsönök árfolyamnyeresége Egyéb árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek bevételei összesen Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat Egyéb fizetett kamatok Devizahitelek, kölcsönök árfolyamvesztesége Határidős ügylet árfolyamvesztesége Egyéb árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi bevételek között a tárgyévben kamatbevételekkel, valamint devizahitelhez és határidős ügylethez kapcsolódó árfolyam nyereségből származó bevétellel rendelkezik a Társaság. 18

20 A pénzügyi ráfordítások között kamatráfordításai, valamint devizahitelhez és határidős ügylethez kapcsolódó árfolyamveszteségei voltak a Társaságnak. A pénzügyi eredmény a devizahitelen, illetve a határidős ügyleteken elért- összességében nyereségnek köszönhetően jelentősen magasabb a tavalyi évhez viszonyítva A rendkívüli eredmény alakulása A rendkívüli bevételek között E Ft jelenik meg a tárgyévben, ami elévült osztalék fizetési kötelezettség kivezetéséhez kapcsolódik. A 262 E Ft tárgyévi rendkívüli ráfordítás visszafizetési kötelezettség nélkül adott fejlesztési támogatás Adózás előtti, adózott és mérleg szerinti eredmény A Társaság adózás előtti eredménye E Ft, amelyet a társasági adó fizetési kötelezettség meghatározásakor az alábbi növelő és csökkentő tételek módosítanak: a.) Növelő tételek: Megnevezés Összeg (E Ft) Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés, illetve tárgyi eszköz nyilvántartásból való kivezetésekor elszámolt ráfordítás összege Követelésre elszámolt értékvesztés összege Behajthatatlan követelés tárgyévben elszámolt összege, illetve a behajthatatlannak nem minősülő, tárgyévben elengedett követelés Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás 262 Bírságok (késedelmi pótlék) 78 Növelő tételek összesen b.) Csökkentő tételek: Megnevezés Összeg (E Ft) Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor a számított nyilvántartási érték Iparűzési adó 100 %-a Adóévet megelőző évben elszámolt céltartalék rendezése Csökkentő tételek összesen Fenti tételek figyelembe vételével a Társaságot E Ft társasági adó fizetési kötelezettség terheli. Ezenkívül E Ft különadó került elszámolásra, így a Társaság adózott eredménye E Ft. Az Igazgatóság a üzleti év után részvényenként 100 Ft osztalék, mindösszesen E Ft kifizetését javasolja, így amennyiben a javaslatot a 19

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben