A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLAI DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI LEÍRÁSAI SZABÁLYZAT 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Közismereti igazgatóhelyettes 4 Műszaki igazgatóhelyettes 7 Nevelési igazgatóhelyettes 10 Gyakorlati oktatásvezető 13 Közismereti tanár 18 Műszaki tanár 21 Szakoktató 24 Könyvtáros - tanár 27 Iskolatitkár 31 Gazdasági összekötő 34 Számítógépes adatfeldolgozó 37 Gondnok 39 Adminisztrátor 42 Oktatástechnikus-rendszergazda 45 Stúdiós 48 Eljáró 50 Portás (hátsó éjszakai) 52 Portás (első éjszakai) 54 Portás (hátsó portás) 56 Portás (első portás) 58 Portás 60 Portás (Rigó utcai) 62 Karbantartók 65 Vízgépész 67 Úszómester 69 Udvaros 71 Udvaros Takarító (Rigó utcai) 76 Takarító (Jerikó utcai) 79 Munkaközösség-vezető 82 Ifjúságvédelmi tevékenységet segítő pedagógus 84 Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 86 Kulturális munkát segítő pedagógus 87 MEGBÍZÁSOK Munkaközösség-vezetők megbízása 88 Ifjúságvédelmi tevékenységet segítő pedagógus 89 Kulturális munkát segítő pedagógus 90 Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus 91

3 1. BEVEZETÉS Ez a melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2 pontjában és az 1. számú melléklet 6.1 pontjában felsorolt törvények rendeletek alapján készült. A Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola dolgozói általános munkaköri leírásait a konkretizáláskor ki kell egészíteni a megfelelő adatokkal Debrecen, 2013.március 27. igazgató

4 SZMSZ melléklete szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS közismereti igazgatóhelyettes részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke közismereti igazgatóhelyettes-tanár az órarend és ügyeleti beosztás szerint heti kötelező óraszám: 4 óra főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója Közvetlen felettese utasítása alapján Személyi vonatkozású jogköre: Az igazgatót, annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti, az igazgató első számú helyettese. Munkáját az érvényes rendeletek, jogszabályok és az igazgató utasítása alapján végzi. I. Feladatköre: 1./ Tervezi, szervezi, irányítja, segíti, ellenőrzi és értékeli a közismereti tantárgyakkal és munkaközösségekkel kapcsolatos pedagógiai munkát. 2./ Az osztályfőnöki nevelőmunkát szervezi, segíti, ellenőrzi és értékeli. 3./ Vezeti és irányítja a tanórán és az iskolán kívüli nevelőmunkát. II. Feladatai: 1./ Közismereti oktató-nevelő munka segítése, irányítás, ellenőrzése és értékelése: az igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv, illetve a belső ellenőrzési terv szerint látogatja a tanítási órákat. 2./ A közismereti-tantárgyi munkaközösségek segítése, irányítása, ellenőrzése és értékelése: a munkaközösségek foglalkozásainak rendszeres és folyamatos látogatása tevékenységük színvonalának emelése, önállóságuk fokozása, a tantárgy-pedagógiai

5 kultúra hatékonyságának növelése. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező tanároknak. 3./ Az iskolai felzárkóztatás és szintre hozás rendjének megszervezése, ellenőrzése és értékelése. Korrepetálások szervezése, ellenőrzése. Kapcsolatteremtés és tartás, szaktanácsadókkal, a kollégiumokkal és a szülőkkel. 4./ Tehetséggondozás szélesítése, az eddigi eredmények megtartása, szakkörök és érdeklődési körök szervezése, ellenőrzése, tantárgyi-tanulmányi versenyek iskolai, megyei, megbízás esetén országos szintű fordulóinak szervezése, lebonyolítása. Ösztönzés tanulói pályázatokon való részvételre, pályamunkák készítésére. 5./ A meglévő közismereti szaktantermek ellenőrzése - különös tekintettel a szemléltetőeszköz-állomány gyarapítására, kihasználására. 6./ Iskolai ünnepségek szervezésének ellenőrzése. (Megemlékezések, évfordulók, szalagavatók, ballagások, tanévnyitó, tanévzáró, kulturális versenyek, iskolai vetélkedők szükség szerint megyei vetélkedők fordulói.) 7./ Az iskolai könyvtár működésének segítése, - az iskolai könyvtáros személyén keresztül -, ellenőrzése, szükség szerinti beszámoltatása, kapcsolatteremtésének és tartásának segítése. 8./ Az iskolai sportmunka irányítása, ellenőrzése, értékelése /háziversenyek, iskolán kívüli versenyek, sportköri foglalkozások/. 9./ Szülői értekezletek, rendezvények szervezése. 10./ Tantárgyfelosztás, órabeosztási lapok, TIK lapok elkészítése, helyettesítések megszervezése, az órarend elkészítésének segítése, a közismereti területre vonatkozóan. 11./ Elbírálja és jóváhagyásra előterjeszti a munkaközösség tagjainak tanmenetét. Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást. 12./ Közismereti területén az érettségi vizsgákat és az országos kompetenciamérést megszervezi és lebonyolítja. 13./ Javítóvizsgák szervezése, lebonyolítása, értékelése a közismereti területen. 14./ Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat szervez, szerveztet. 15./ Az osztályfőnöki nevelő-oktató munka - munkaközösségi tevékenység irányítása, ellenőrzése és értékelése. 16./ A szakközépiskolai osztálynaplók rendszeres ellenőrzése, a tapasztalatok értékelése. 17./ Bizonyítványok és anyakönyvi lapok ellenőrzése, aláírása külön utasítás szerint. 18./ Az iskolai értekezletek szervezésének, előkészítésének segítése.

6 19./ Az iskolai vagyonbiztonság erősítése. Az iskola felszereléseinek bútorainak megóvása, anyagi eszközeinek ésszerű felhasználása, megőrzése. 20./ Közreműködés az iskolai munkarend és fegyelem biztosításában. Az osztályfőnöki munkaközösség - a szakoktatói pedagógus-közösséggel együttműködve - határozottan lépjen fel az iskolai rendet és fegyelmet sértő tanulókkal szemben. (Házirend betartatása.) 21./ Az igazgató megbízása alapján részt vállal az ügyeletekből, ellenőrzésekből az iskolát érintő egyéb feladatokból. Ügyeleti ideje alatt az intézményt csak hivatalos ügyben hagyhatja el. Ennek okát és távollétének várható időtartamát előzetesen bejelenti az igazgatónak. 22./ Félévente írásos beszámolót készít területének munkájáról az igazgató számára. 23./ Végrehajtja a Belső Ellenőrzési Terv és az iskolai vagyon leltározásának rá háruló feladatait. 24./ Részt vesz a vezetői megbeszéléseken, ahol tájékoztatást ad területének aktuális problémáiról. 25./ Minden tanév szeptemberében a Különös közzétételi listához adatokat szolgáltat. A munkakörével összefüggő, de a munkaköri leírásban részletesen fel nem sorolt feladatokat is köteles ellátni feletteseinek utasítására. Debrecen, 20 igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. Debrecen, 20 közismereti igazgatóhelyettes közismereti igazgatóhelyettes

7 SZMSZ melléklete szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS műszaki igazgatóhelyettes részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke műszaki igazgatóhelyettes-tanár az órarend és ügyeleti beosztás szerint heti kötelező óraszám: 4 óra főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója Közvetlen felettese utasítása alapján Személyi vonatkozású jogköre - A műszaki elméleti és gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes - Az intézet igazgatójának és az első számú igazgatóhelyettes távollétében az igazgatót megbízás alapján teljes jogkörrel, személyi és anyagi felelősséggel helyettesíti. - Munkáját az érvényes jogszabályok és az igazgató utasítása alapján végzi. - Irányítja és ellenőrzi a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatását, munkaközösségeit. I. Feladatköre: 1. Közvetlenül irányítja a gyakorlati oktatásvezető, a műszaki tanárok, a mérőtermi asszisztensek munkáját. 2. Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában és végrehajtásában. 3. A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás felelős irányítója. 4. Tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli és irányítja a szakelméleti pedagógiai munkát. 5. Koordinálja a szakmai elméleti és gyakorlati képzést. 6. Megszervezi a tantárgyi, a szakképesítő, a minősítő vizsgákat, előkészíti és felügyeli ezeket. 7. Gondoskodik tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolításának technikai, műszaki hátteréről. 8. Félévente nevelőtestületi értekezleten a műszaki terület személyi és tárgyi feltételeiről, működéséről beszámolót tart, s javaslatot tesz a jelentkező feladatok megtételére. 9. Részt vesz, segítően irányítja a műszaki munkaközösségek munkáját.

8 10. Megbízás alapján részt vesz az iskolában folyó leltározási feladatokban, ellenőrzi a selejtezési folyamatokat, az elkészült selejtezési jegyzőkönyvet. 11. Vezetői értekezleten véleményt mond az aktuális feladatokról, beszámol területe munkájáról. II. Feladatai: 1. Elkészíti, és naprakész állapotban tartja a munkavédelmi szabályzatot. 2. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kötelező szemlék, bevizsgálások, bejárások időpontját, ezeket szervezi, vezeti. 3. A jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok határidőre történő kijavítását koordinálja. 4. Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkaköri leírását. 5. Elkészíti a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók éves szabadságolási tervét, ezek kiírását kezdeményezi, engedélyezi. 6. Aktívan részt vesz az aktuális költségvetés előkészítésében. 7. Figyelemmel kíséri a pályázatokat. Az intézményre vonatkozó pályázatokat szakértőkollegák bevonásával elkészíti, a szakmai tárgyi feltételek javítása érdekében. 8. Gondoskodik a biztonságos vagyon- és érdekvédelemről. 9. Tervezi, szervezi, segíti, ellenőrzi, értékeli, irányítja a szakelméleti pedagógiai munkát. 10. Az igazgatóval egyeztetett, ill. a Belső Ellenőrzési Ütemtervnek megfelelő óralátogatási terv szerint látogatja a műszaki tanárok óráit. 11. Irányítja, segíti, ellenőrzi, értékeli a területén lévő szakmai munkaközösségek munkáját. 12. Intézetünk kapcsolatrendszerét ápolja a szakképzés különböző szerveivel. 13. Összehangolja, összehangoltatja a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tanmeneteit. 14. Javaslatokat dolgoz ki, ill. egyeztet a gyakorlati oktatásvezetővel a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás feltételeinek javítására, fejlesztésére. 15. Rendszeresen ellenőrzi a szakmai tanárok és a szakoktatók együttműködését. 16. Javaslatot tesz, ill. tehet a gyakorlati oktatásvezetőnek a gyakorlati oktatás tananyagára vonatkozóan. 17. A tanműhelyre vonatkozó a szaktantermi fejlesztési elképzeléseit egyezteti az általa közvetlenül irányított dolgozókkal. 18. Megszervezi a munkaközösség-vezetők közreműködésével a beiskolázási munkát. 19. Kapcsolatot tart a pályaválasztást irányító megyei intézményekkel, általános iskolákkal, gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal és szakmunkásképző intézetekkel. 20. Irányítja iskolánk részvételét a különböző pályaválasztási értekezleteken, tantestület tagjainak bevonásával. 21. Irányítja és ellenőrzi a beiskolázással kapcsolatos adminisztrációs munkát. 22. Osztályba sorolási tervek készítésével közreműködik a tanév előkészítő munkában. 23. Segítséget nyújt az iskolatitkárnak a tanévnyitó és szakvizsga, statisztika elkészítésében, valamint az osztálynévsorok kialakításában. 24. Szakkörök, érdeklődési körök szervezésével, ellenőrzésével, előkészítésével, lebonyolításával segíti a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. 25. Ösztönzi a tanulói pályázatokon való részvételt, az ilyen pályázatok készítését. 26. A szakmai tanulmányi kirándulásokat elősegíti, ösztönzi.

9 27. Segítséget ad a tantárgyfelosztásnál, az órarend elkészítésénél, és az országos kompetenciamérés előkészítésénél, megszervezésénél, lebonyolításánál. 28. Előkészíti az óraadók szerződtetését. 29. Megszervezi és irányítja a szakmai helyettesítéseket. 30. Ellenőrzi a műszaki tanárok túlóra elszámolási lapjait, a helyettesítési naplót. 31. Ellenőrzi és elbírálja, valamint az igazgatónak jóváhagyásra előterjeszti a műszaki munkaközösségek tagjainak tanmeneteit. 32. Gondoskodik a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladásról, ezeket felügyeli, ellenőrzi. 33. Megszervezi és ellenőrzi a tanári ügyeletet. 34. A területéhez tartozó szakmákban előkészíti, szervezi a tantárgyi vizsgák lebonyolítását, közreműködik a vizsgabizottságok kialakításában, elvégzi a vizsgára bocsájtással és a vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatokat, egyezteti a gyakorlati oktatásvezetővel. 35. A számára kijelölt bizonyítványokat, anyakönyvi lapokat, osztálynaplókat rendszeresen ellenőrzi, aláírja. 36. Az igazgató megbízás alapján részt vállal a vezetői ügyeletekből. 37. Végrehajtja a Belső Ellenőrzési Terv rá háruló feladatait. 38. Közreműködik a közvetlen irányítása alá tartozók pótlékainak megállapításában. 39. Minden tanév szeptemberében a Különös közzétételi listához adatokat szolgáltat A munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni feletteseinek szóbeli utasítására. Debrecen, 20.. igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20. műszaki igazgatóhelyettes A munkaköri feladatokat megértettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem: Debrecen, 20 műszaki igazgatóhelyettes

10 SZMSZ melléklete szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS nevelési igazgatóhelyettes részére (a munkakör megszűnt) Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke nevelési igazgatóhelyettes-tanár az órarend és ügyeleti beosztás szerint heti kötelező óraszám: 4 óra főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója Közvetlen felettese utasítása alapján Személyi vonatkozású jogköre: - Az iskola nevelési tevékenységéért felelős igazgatóhelyettes. - Az intézet igazgatójának és első számú igazgatóhelyettesnek a távollétében, megbízás alapján, az igazgatót teljes jogkörrel, személyi és anyagi felelősséggel helyettesíti. - Munkáját az érvényes rendeletek, jogszabályok és az igazgató utasítása alapján végzi. - Irányítja és ellenőrzi az iskola nevelési tevékenységét. I. Feladatköre: 1. Az iskolai nevelő-oktató munka tervezése, szervezése, értékelése. 2. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanórán kívüli nevelőmunkát. 3. Irányítja, segíti és ellenőrzi a kulturális munkát segítő pedagógus munkáját. 4. Irányítja és ellenőrzi az ifjúságvédelmi tevékenységet. 5. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus tevékenységét. 6. Szervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatait, felügyeli az egészségügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos dokumentumokat.

11 7. Kapcsolatot tart a kollégiumokkal, koordinálja az iskolai és a diákotthoni (kollégiumi) nevelőmunkát. 8. Közvetlenül irányítja a hozzátartozó munkaközösségek munkáját. 9. Koordinálja az osztályfőnöki nevelőmunkát. 10. Irányítja és segíti az iskolai testnevelési és sporttevékenységet. 11. Gondoskodik a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásáról. 12. Engedélyezi a tanulók iskolán kívüli művészeti együttesekben, sportegyesületekben való részvételét. 13. Javaslatot tesz a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók jutalmazására, felelősségre vonására. 14. Munkakörével kapcsolatban ellátja belső ellenőrzési feladatait, melyeket dokumentál, és a dokumentációt megőrzi. II. Feladatai: 1. A tanulmányilag hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok év eleji felmérése, tanórán kívüli differenciált foglalkozások megszervezése. 2. Iskolai ünnepségek szervezésének, koordinálása, ellenőrzése. (Megemlékezések, évfordulók, szalagavatók, ballagások, tanévnyitó, tanévzáró, kulturális versenyek, iskolai vetélkedők szükség szerint megyei vetélkedők fordulói.) 3. Az iskolai könyvtár működésének, - az iskolai könyvtáros személyén keresztül - ellenőrzése, kapcsolatteremtésének és - tartásának segítése. 4. Az iskolai sportmunka irányítása, segítése /háziversenyek, iskolán kívüli versenyek, sportköri foglalkozások/. 5. A Szülői Munkaközösség tevékenységének segítése, szülői értekezletek, rendezvények támogatása. 6. Az ifjúságvédelmi munka irányítása az ifjúságvédelmi tevékenységet segítő pedagógus személyén keresztül, együttműködik a Gyámhatósággal, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézettel, a helyi rendőri szervekkel. 7. Az iskola és a kollégiumok közötti kapcsolattartás koordinálása. Együttműködés a közművelődési intézményekkel, a szülői házzal, a különböző típusú középfokú iskolákkal. 8. Elbírálja és jóváhagyásra előterjeszti az osztályfőnöki munkaközösség tagjainak tanmenetét. Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást. 9. Az osztályfőnöki nevelő-oktató munka - munkaközösségi tevékenység szervezése, segítése, ellenőrzése.

12 10. Osztálynaplók, bizonyítványok és anyakönyvi lapok rendszeres ellenőrzése, a tapasztalatok értékelése. 11. Az iskolai értekezletek és az országos kompetenciamérések szervezésének, előkészítésének segítése. 12. Az iskolai vagyonbiztonság erősítése. Az iskola felszereléseinek bútorainak megóvása, anyagi eszközeinek ésszerű felhasználása, megőrzése. 13. Közreműködés az iskolai munkarend és fegyelem biztosításában. Az osztályfőnöki munkaközösség - a szakoktatói pedagógus-közösséggel együttműködve - határozottan lépjen fel az iskolai rendet és fegyelmet sértő tanulókkal szemben. (Házirend betartatása.) 14. Az igazgató megbízása alapján részt vállal az ügyeletekből, ellenőrzésekből az iskolát érintő egyéb feladatokból. Ügyeleti ideje alatt az intézményt csak hivatalos ügyben hagyhatja el. Ennek okát és távollétének várható időtartamát előzetesen bejelenti az igazgatónak. 15. Félévente írásos beszámolót készít területének munkájáról az igazgató számára. 16. Végrehajtja a Belső Ellenőrzési Terv és az iskolai vagyon leltározásának rá háruló feladatait. 17. Részt vesz a vezetői megbeszéléseken, ahol tájékoztatást ad területének aktuális problémáiról. 18. Minden tanév szeptemberében a Különös közzétételi listához adatokat szolgáltat A munkakörével összefüggő, de a munkaköri leírásban részletesen fel nem sorolt feladatokat is köteles ellátni feletteseinek utasítására. Debrecen, 20. igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20.. nevelési igazgató-helyettes A munkaköri leírás egy példányát átvettem. Debrecen, 20. nevelési igazgató-helyettes

13 SZMSZ függeléke szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS gyakorlati oktatásvezető részére (a munkakör megszűnt) Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Tanműhely, 4030 Debrecen, Rigó u. 54. TISZK, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke Szakoktatói gyakorlati oktatásvezető az órarend és ügyeleti beosztás szerint heti kötelező óraszám: 11 óra főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója Közvetlen felettese utasítása alapján I. ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGI ÉS FELADATKÖRE 1./ A tanműhely első számú vezetője. 2./ Irányítása alá tartozik a tanműhely teljes dolgozói állománya. Közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a szakoktatók pedagógiai, szakmai munkáját, melyben segítségére vannak a szakmai munkaközösségek vezetői is. Figyelemmel kíséri a szakoktatók erkölcsi, emberi magatartását, munkafegyelmét. 3./ Az iskola anyagi lehetőségeinek, ill. elkészített éves költségvetési tervének függvényében folyamatosan gondoskodik: - a tanműhely műszaki-technikai színvonalának fejlesztéséről; - Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik: - a tanműhely állagának megőrzéséért; - a tanműhelyben lévő eszközök, anyagok, gépek használatáért; - a tanműhely és környezetének rendjéért. 4./ A hatáskörét, a tevékenységi körét meghaladó tanműhelyi gondokat, problémákat jellegüktől függően a lehető legrövidebb időn belül köteles jelezni a műszaki igazgatóhelyettesnek, illetve az igazgatónak. II. TERVEZŐ, SZERVEZŐ FELADATAI 1./ A műszaki igazgatóhelyettessel együtt a beiskolázott tanulólétszám függvényében megtervezi a gyakorlati oktatási csoportokat minden év június 1-ig. 2./ Az igazgatóval, az elméleti oktatás órarendjének készítéséért felelős igazgatóhelyettessel, a műszaki igazgatóhelyettessel, koordinálva kialakítják az

14 osztályok besorolását, meghatározzák azok iskolai, illetve gyakorlati beosztását minden év június 1-ig. 3./ A tanévkezdésre minden év augusztus 15-ig elkészíti a tanműhelyi gyakorlati oktatás órarendjét és azt jóváhagyásra az igazgató elé terjeszti. 4./ Minden tanév tanévnyitójára, összeállítja a csoportok névsorát és azt az oktatók rendelkezésére bocsátja. 5./ Elkészíti a tanműhely működéséhez szükséges következő évi költségvetési tervet minden gazdasági évben legkésőbb október 31-ig. 6./ A szakoktatók foglalkozásainak ellenőrzésére tervet készít. 7./ Megtervezi, megszervezi a távollévő, a továbbtanuló, a beteg dolgozók helyettesítését. 8./ A tűzvédelmi és munkavédelmi, illetve biztonságtechnikai megbízottal egyeztetve megszervezi az új dolgozók biztonságtechnikai vizsgáját, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri az időszaki vizsgákra kötelezettek vizsgán való megjelenését. 9./ A műszaki igazgatóhelyettessel, a munkaközösség-vezetőkkel és a szakoktatókkal előzetesen egyeztetve, igény szerint szervezi a kiegészítő- vagy át- és továbbképzésre jelentkezők gyakorlati oktatását. Ilyen képzés megvalósulása esetén a tervezetet jóváhagyás végett az igazgatóhoz továbbítja (költség és kapacitás részletezésével). 10./ Igény szerint szervezi és irányítja az általános iskolások pályaválasztását segítő tanműhelyi látogatásokat. Részt vesz az iskola pályaválasztási kiállításának előkészítésében és kivitelezésében. 11./ Elkészíti a tanműhely és berendezései éves karbantartási, felújítási tervét (épület, berendezés, eszköz, gép stb.). 12./ A gondnokkal egyeztetve megszervezi az éves leltározást és selejtezést. 13./ Éves munkatervet készít az igazgató kérésének megfelelően. III. TANÜGYIGAZGATÁSI, KÉPZÉSI, OKTATÁSI FELADATAI 1./ Naprakész tanműhelyi, tanulói nyilvántartással kell rendelkeznie. 2./ Figyelemmel kíséri az új szemléltető eszközök és oktatási dokumentumok megjelenését, ezek beszerzésére javaslatot tesz az iskola igazgatójának. 3./ A műszaki igazgatóhelyettessel és a munkaközösség-vezetők bevonásával évente felülvizsgálja a gyakorlati tanmeneteket, javaslatot tesz ezek korrekciójára, majd a kész anyagot jóváhagyásra előterjeszti a műszaki igazgatóhelyettesnek, és az igazgatónak. 4./ Folyamatosan ellenőrzi a csoportnaplók naprakész vezetését. 5./ Figyelemmel kíséri a szakoktatók szakmai és pedagógiai munkáját, az előírt végzettség meglétét. 6./ Ellenőrzi a tanulók munkájának havonkénti értékelését, osztályozását, ezek regisztrálását. 7./ Megkülönböztetett figyelemmel kíséri a hiányzó tanulók nyilvántartását és gondoskodik arról, hogy a hiányzásról a szülői házat és az osztályfőnököt időben értesítsék. 8./ A fegyelmezetlen tanulókkal elbeszélget, szükség szerint javaslatot tesz a fegyelmi büntetésre, illetve fegyelmi tárgyalás lefolytatására. Indokolt esetben részt vesz a fegyelmi tárgyaláson. 9./ Igény és szükség szerint szülőket fogad, és az érintett oktatóval együtt tájékoztatást ad a gyermek előmeneteléről, magatartásáról. 10./ Segítséget nyújt a különböző tanulmányi versenyek lebonyolításához. 11./ Tevékenyen részt vesz a gyakorlati szakmunkásvizsga szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában.

15 12./ Segítséget nyújt az iskola által rendezendő belső, illetve külső szakmai továbbképzésekhez és az ilyen jellegű rendezvényeken biztosítja az érintett szakoktatók részvételét. 13./ A műszaki igazgatóhelyettessel és az érintett munkaközösség-vezetővel tanműhelyi bemutató foglalkozásokat szervez, aktívan közreműködik azok elemzésében. 14./ Részt vesz a tanműhelyi és iskolai szintű szakmai munkaközösségek munkájában, értekezleteiken. 15./ Biztosítja a félévi- és a tanév végi ellenőrző munkák elkészítésének feltételeit. 16./ Felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást. 17./ Az igazgatóval és a műszaki igazgatóhelyettessel, óralátogatási terv szerint látogatja a gyakorlati foglalkozásokat. A belső ellenőrzési munkaterv szerint és azok szempontjait figyelembe véve látogatja a foglalkozásokat. A látogatott foglalkozásokról feljegyzést készít. IV. GAZDÁLKODÁSI, PÉNZÜGYI FELADATAI 1./ Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik, de az ilyen jellegű döntések előkészítésében - az iskola igazgatójának felkérésére - részt vesz. 2./ Költségvetési tervezetükre alapozva, javaslatot tesz szerszámok, anyagok, eszközök, gépek, berendezések beszerzésére az igazgatónak. Jóváhagyás után kérésre közreműködik a beszerzésben. 3./ Az anyagbeszerzési igényeket előzetesen egyezteti a műszaki igazgatóhelyettessel és engedélyezteti az igazgatóval. Az engedélyezett anyagbeszerzési igényt további ügyintézésre átadja a gazdasági összekötőnek. 4./ Törekedjen a takarékos gazdálkodás érdekében az elfekvő anyagok, készletek, késztermékek mielőbbi értékesítésére, illetve az ilyen helyzetek elkerülésére. 5./ A fokozott takarékosságra ügyelve munkatársaival együtt arra törekszik, hogy a tanműhely minél kevesebb energia felhasználással működjön. 6./ Összeállítja a tanműhely eszközeinek és berendezési tárgyainak selejtezési javaslatát. A selejtezés időpontjára köteles a selejtezésre javasolt eszközöket, berendezési tárgyakat a megadott helyen áttekinthetően, a bizottság rendelkezésére bocsátani és a selejtezésben közreműködni. Törekedjen arra, hogy selejtezésre csak a már nem javítható vagy gazdaságosan nem javítható szerszámok, eszközök, berendezési tárgyak kerüljenek. 7./ Az esetleges rongálók kártérítési kötelezettségének összegére tegyen javaslatot a műszaki igazgatóhelyettes és az igazgató felé. 8./ Helyettesítések esetén a gazdaságos megoldásra törekedjen. V. ELLENŐRZÉSI FELADATAI 1./ Ellenőrzi a tanműhely dolgozói munkafegyelmét, munkaidő-betartását. 2./ Ellenőrzi a jelenléti ív vezetését. 3./ Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakoktatók oktató-nevelő munkáját, ellenőrzi a foglalkozásokat, a napközi munkát, a tanügyi adminisztrációs tevékenységet (csoportnaplók, munkanaplók, balesetelhárítási-oktatási naplók, osztálynaplók vezetése, stb.). Észrevételeit az érintettek felé rendelkezési joggal teheti meg. 4./ Rendszeresen figyelemmel kíséri a tanműhely rendjét és működését, a biztonságtechnikai, a tűzbiztonsági és a munkavédelmi előírások szempontjából is. 5./ Az igazgató megbízása alapján részt vállal a vezetői ügyeletekből, ellenőrzésekből és az iskolát érintő egyéb feladatokból. Vezetői ügyeleti ideje alatt a tanműhelyt csak műszaki igazgatóhelyettesi vagy igazgatói engedéllyel hagyhatja el, helyettesítéséről gondoskodni köteles.

16 VI. HATÁSKÖRI ILLETÉKESSÉGE 1./ Az általa irányított területen felelős a munkafegyelem betartásáért, betartatásáért, a tanulókra és a dolgozókra nézve egyaránt. 2./ Esetenként a munkakörével összefüggő, de e munkaköri leírásban nem szereplő feladatokat is köteles ellátni feletteseinek szóbeli utasítására. Debrecen, 20. igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20 gyakorlati oktatásvezető A munkaköri feladatokat megértettem, a munkaköri leírás egy példányát átvettem: gyakorlati oktatásvezető

17 SZMSZ függeléke szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS közismereti tanár részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke tankerületi igazgató, illetve tanár az órarend beosztása és s benntartózkodási rendje szerint a jogszabályokban előírtaknak megfelelően főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen felettese utasítása alapján 1. A PEDAGÓGUS FELADATAI ÁLTALÁBAN 1.1. Nevelési-oktatási feladatok A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit - a Közoktatási törvény, - a Nemzeti Köznevelési törvény - a Szakképzési törvény, - a hatályos jogszabályok, - az iskola Pedagógiai Programja, - az iskola éves munkaterve, - a nevelőtestület határozatai, - az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják Alaptevékenység A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre vonatkoznak Iskolaközösség Közreműködik az iskolaközösség munkájában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal: - a Pedagógiai Programban foglalt célok és alapelvek megvalósításában, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, az ezeken történő részvételben, - az iskola hagyományainak ápolásában, - a tanulók felzárkóztatásában, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokban, - a pályaválasztás ráháruló feladataiban,

18 - a gyermekvédelmi tevékenységben, - a Diákönkormányzat munkájának segítésében, - az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésében, 1.4. Tanítási óra A tanítási-, a foglalkozási órákon minőségi munkát végez, az órára felkészül, tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli a tanulók tevékenységét. Felel a teremben helyezett szemléltetőeszközök szakszerű használatáért, állagmegóvásáért Továbbképzés Részt vesz önképzésben, továbbképzésekben Munkaközösség Részt vesz a munkaközösség munkájában Értekezletek A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken aktívan részt vesz Tanmenet Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Az általa elkészített tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, a munkaközösség-vezető véleményezésével jóváhagyásra benyújtja. Ellenőrzéskor tanmenetét be kell mutatnia Írásbeli ellenőrzések Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és témazáró feladatlapokat legkésőbb 15 tanítási napon belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megírásának időpontját, főbb témaköreit előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat ellenőrzi, kijavítás után értékeli Szülő értekezletek, fogadó órák Aktívan részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadónapjain. Fogadó óráinak saját maga által meghatározott időpontjában fogadó órát tart. 2. A PEDAGÓGUS KÖTELEZETTSÉGEI A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelezettségei vannak: - figyelemmel kíséri, elősegíti a tanulók fejlődését, - tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben, - intézkedik a tanulók jogainak megóvása, fejlődésének elősegítése érdekében, - érdemi választ ad a szülők és/vagy tanulók javaslataira, kérdéseire, - tiszteletben tartja a tanulók jogait, emberi méltóságát. 3. A PEDAGÓGUS JOGAI A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: - a Pedagógiai Program alapján, a helyi tantervek szerint a tananyagot, a nevelés és oktatás módszereit szabadon megválaszthatja, - munkaközösségének kialakított véleményével összhangban megválaszthatja az alkalmazásra kerülő taneszközöket, tankönyveket, tanulmányi és tanári segédleteket, - önállóan irányítja és értékeli a tanulók munkáját, tevékenységét, - érdemjegyekkel minősíti a tanulók tudását,

19 - a munkájához szükséges ismereteket naprakészen bővítheti, - részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében, értékelésében. Ezen belül is gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. - tudását önképzéssel, szervezett továbbképzéssel gyarapíthatja, - részt vehet pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, - részt vehet szakmai egyesületek, kamarák helyi, regionális vagy országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, - igényt tarthat arra, hogy mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyi jogait tiszteletben tartsák, nevelő-oktatói tevékenységét elismerjék. - a Nemzeti Pedagógus Kar tagja A munkakörével összefüggő, de a munkaköri leírásban részletesen fel nem sorolt feladatokat is köteles ellátni feletteseinek utasítására. Debrecen 20. igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, A munkaköri leírás egy példányát átvettem. Debrecen, 20.. közalkalmazott közalkalmazott

20 SZMSZ függeléke szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS műszaki tanár részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke tankerületi igazgató, illetve tanár az órarend beosztása és s benntartózkodási rendje szerint a jogszabályokban előírtaknak megfelelően főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen felettese utasítása alapján 1. A PEDAGÓGUS FELADATAI ÁLTALÁBAN 1.1. Nevelési-oktatási feladatok A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit - a Közoktatási törvény, - a Nemzeti Köznevelési törvény, - a Szakképzési törvény, - a hatályos jogszabályok, - az iskola Pedagógiai Programja, - az iskola éves munkaterve, - a nevelőtestület határozatai, - az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják Alaptevékenység A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre vonatkoznak Iskolaközösség Közreműködik az iskolaközösség munkájában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal: - a Pedagógiai Programban foglalt célok és alapelvek megvalósításában, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, az ezeken történő részvételben, - az iskola hagyományainak ápolásában, - a tanulók felzárkóztatásában, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokban,

21 - a pályaválasztás ráháruló feladataiban, - a gyermekvédelmi tevékenységben, - a Diákönkormányzat munkájának segítésében, - az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésében, 1.4. Tanítási óra A tanítási-, a foglalkozási órákon minőségi munkát végez, az órára felkészül, tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli a tanulók tevékenységét. Felel a teremben/mérőteremben/számítógépteremben elhelyezett eszközök szakszerű használatáért, állagmegóvásáért Továbbképzés Részt vesz önképzésben, továbbképzésekben Munkaközösség Részt vesz a munkaközösség munkájában Értekezletek A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken aktívan részt vesz Tanmenet Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Az általa elkészített tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, a munkaközösség-vezető véleményezésével jóváhagyásra benyújtja. Ellenőrzéskor tanmenetét be kell mutatnia Írásbeli ellenőrzések Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és témazáró feladatlapokat legkésőbb 15 tanítási munkanapon belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megírásának időpontját, főbb témaköreit előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat ellenőrzi, kijavítás után értékeli Szülő értekezletek, fogadó órák Aktívan részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadónapjain. Fogadó óráinak saját maga által meghatározott időpontjában fogadó órát tart. 2. A PEDAGÓGUS KÖTELEZETTSÉGEI A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelezettségei vannak: - figyelemmel kíséri, elősegíti a tanulók fejlődését, - tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben, - intézkedik a tanulók jogainak megóvása, fejlődésének elősegítése érdekében, - érdemi választ ad a szülők és/vagy tanulók javaslataira, kérdéseire, - tiszteletben tartja a tanulók jogait, emberi méltóságát. 3. A PEDAGÓGUS JOGAI A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: - a Pedagógiai Program alapján, a helyi tantervek szerint a tananyagot, a nevelés és oktatás módszereit szabadon megválaszthatja,

22 - munkaközösségének kialakított véleményével összhangban megválaszthatja az alkalmazásra kerülő taneszközöket, tankönyveket, tanulmányi és tanári segédleteket, - önállóan irányítja és értékeli a tanulók munkáját, tevékenységét, - érdemjegyekkel minősíti a tanulók tudását, - a munkájához szükséges ismereteket naprakészen bővítheti, - részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében, értékelésében. Ezen belül is gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. - tudását önképzéssel, szervezett továbbképzéssel gyarapíthatja, - részt vehet pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, - részt vehet szakmai egyesületek, kamarák helyi, regionális vagy országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, - igényt tarthat arra, hogy mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyi jogait tiszteletben tartsák, nevelő-oktatói tevékenységét elismerjék. - a Nemzeti Pedagógus Kar tagja A munkakörével összefüggő, de a munkaköri leírásban részletesen fel nem sorolt feladatokat is köteles ellátni feletteseinek utasítására. Debrecen igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20 A munkaköri leírás egy példányát átvettem. Debrecen, 20.. közalkalmazott közalkalmazott

23 SZMSZ függeléke szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS szakoktató részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke tankerületi igazgató, illetve tanár az órarend beosztása és s benntartózkodási rendje szerint a jogszabályokban előírtaknak megfelelően főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen felettese utasítása alapján 1. A PEDAGÓGUS FELADATAI ÁLTALÁBAN 1.1. Nevelési-oktatási feladatok A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit - a Közoktatási törvény, - a Nemzeti Köznevelési törvény, - a Szakképzési törvény, - a hatályos jogszabályok, - az iskola Pedagógiai Programja, - az iskola éves munkaterve, - a nevelőtestület határozatai, - az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják Alaptevékenység A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre vonatkoznak Iskolaközösség Közreműködik az iskolaközösség munkájában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal: - a Pedagógiai Programban foglalt célok és alapelvek megvalósításában, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, az ezeken történő részvételben, - az iskola hagyományainak ápolásában, - a tanulók felzárkóztatásában, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokban, - a pályaválasztás ráháruló feladataiban,

24 - a gyermekvédelmi tevékenységben, - a Diákönkormányzat munkájának segítésében, - az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésében, 1.4. Tanítási óra A tanítási-, a foglalkozási órákon minőségi munkát végez, az órára felkészül, tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli a tanulók tevékenységét. Felel a mérőteremben/számítógépteremben/műhelyben elhelyezett eszközök szakszerű használatáért, állagmegóvásáért Továbbképzés Részt vesz önképzésben, továbbképzésekben Munkaközösség Részt vesz a munkaközösség munkájában Értekezletek A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken aktívan részt vesz Tanmenet Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Az általa elkészített tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, a munkaközösség-vezető véleményezésével jóváhagyásra benyújtja. Ellenőrzéskor tanmenetét be kell mutatnia Írásbeli ellenőrzések Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és témazáró feladatlapokat legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megírásának időpontját, főbb témaköreit előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat ellenőrzi, kijavítás után értékeli Szülői értekezletek, fogadó órák Aktívan részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadónapjain. Fogadó óráinak saját maga által meghatározott időpontjában fogadó órát tart. 2. A PEDAGÓGUS KÖTELEZETTSÉGEI A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelezettségei vannak: - figyelemmel kíséri, elősegíti a tanulók fejlődését, - tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben, - intézkedik a tanulók jogainak megóvása, fejlődésének elősegítése érdekében, - érdemi választ ad a szülők és/vagy tanulók javaslataira, kérdéseire, - tiszteletben tartja a tanulók jogait, emberi méltóságát. 3. A PEDAGÓGUS JOGAI A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: - a Pedagógiai Program alapján, a helyi tantervek szerint a tananyagot, a nevelés és oktatás módszereit szabadon megválaszthatja, - munkaközösségének kialakított véleményével összhangban megválaszthatja az alkalmazásra kerülő taneszközöket, tankönyveket, tanulmányi és tanári segédleteket, - önállóan irányítja és értékeli a tanulók munkáját, tevékenységét,

25 - érdemjegyekkel minősíti a tanulók tudását, - a munkájához szükséges ismereteket naprakészen bővítheti, - részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében, értékelésében. Ezen belül is gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. - tudását önképzéssel, szervezett továbbképzéssel gyarapíthatja, - részt vehet pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, - részt vehet szakmai egyesületek, kamarák helyi, regionális vagy országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, - igényt tarthat arra, hogy mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyi jogait tiszteletben tartsák, nevelő-oktatói tevékenységét elismerjék. A munkakörével összefüggő, de a munkaköri leírásban részletesen fel nem sorolt feladatokat is köteles ellátni feletteseinek utasítására. Debrecen igazgató Záradék: A munkaköri leírásban foglalt feladataimat és felelősségemet megismertem, megértettem. Tudomásul veszem, hogy munkámat az érvényes jogszabályok, szabályzatok, a munkáltatói jogkör gyakorlója/munkairányítója által adott utasítások megtartásával, a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzem. Debrecen, 20.. A munkaköri leírás egy példányát átvettem. közalkalmazott Debrecen, 20 közalkalmazott

26 SZMSZ függeléke szerinti MUNKAKÖRI LEÍRÁS Könyvtáros - tanár részére Munkáltató: Munkavégzés helye: gyakorlója (kinevező): gyakorlója (munkairányító, munkaellenőrző): A közalkalmazott beosztása: Munkarend: Munkaidő heti 40 óra: A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: Fegyelmi felettese: Közvetlen felettese: Helyettesítés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola (KIK ) 4032 Debrecen, Jerikó u Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnöke tankerületi igazgató, illetve tanár az órarend beosztása és s benntartózkodási rendje szerint a jogszabályokban előírtaknak megfelelően főiskola/egyetem a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen felettese utasítása alapján 1. A PEDAGÓGUS FELADATAI ÁLTALÁBAN 1.1. Nevelési-oktatási feladatok A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit - a Közoktatási törvény, - a Nemzeti Köznevelési törvény, - a Szakképzési törvény, - a hatályos jogszabályok, - az iskola Pedagógiai Programja, - az iskola éves munkaterve, - a nevelőtestület határozatai, - az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai alkotják Alaptevékenység A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre vonatkoznak Iskolaközösség Közreműködik az iskolaközösség munkájában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal: - a Pedagógiai Programban foglalt célok és alapelvek megvalósításában, - az ünnepélyek és megemlékezések rendezésében, az ezeken történő részvételben, - az iskola hagyományainak ápolásában, - a tanulók felzárkóztatásában, - a tehetséggondozást szolgáló feladatokban,

27 - a pályaválasztás ráháruló feladataiban, - a gyermekvédelmi tevékenységben, - a Diákönkormányzat munkájának segítésében, - az iskolai szervezeti kultúra fejlesztésében, 1.4. Tanítási óra A tanítási-, a foglalkozási órákon minőségi munkát végez, az órára felkészül, tervezi, szervezi, ellenőrzi, értékeli a tanulók tevékenységét Továbbképzés Részt vesz önképzésben, továbbképzésekben Munkaközösség Részt vesz a munkaközösség munkájában Értekezletek A nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken aktívan részt vesz Tanmenet Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Az általa elkészített tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató által meghatározott időpontban, a munkaközösség-vezető véleményezésével jóváhagyásra benyújtja. Ellenőrzéskor tanmenetét be kell mutatnia Írásbeli ellenőrzések Az írásbeli dolgozatokat, felmérő- és témazáró feladatlapokat legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja. A felmérő dolgozatok megírásának időpontját, főbb témaköreit előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat ellenőrzi, kijavítás után értékeli Szülő értekezletek, fogadó órák Aktívan részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadónapjain. Fogadó óráinak saját maga által meghatározott időpontjában fogadó órát tart. 2. A PEDAGÓGUS KÖTELEZETTSÉGEI A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, oktatása, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelezettségei vannak: - figyelemmel kíséri, elősegíti a tanulók fejlődését, - tájékoztatja a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekben, - intézkedik a tanulók jogainak megóvása, fejlődésének elősegítése érdekében, - érdemi választ ad a szülők és/vagy tanulók javaslataira, kérdéseire, - tiszteletben tartja a tanulók jogait, emberi méltóságát. 3. A PEDAGÓGUS JOGAI A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: - a Pedagógiai Program alapján, a helyi tantervek szerint a tananyagot, a nevelés és oktatás módszereit szabadon megválaszthatja,

28 - munkaközösségének kialakított véleményével összhangban megválaszthatja az alkalmazásra kerülő taneszközöket, tankönyveket, tanulmányi és tanári segédleteket, - önállóan irányítja és értékeli a tanulók munkáját, tevékenységét, - érdemjegyekkel minősíti a tanulók tudását, - a munkájához szükséges ismereteket naprakészen bővítheti, - részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében, értékelésében. Ezen belül is gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. - tudását önképzéssel, szervezett továbbképzéssel gyarapíthatja, - részt vehet pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában, - részt vehet szakmai egyesületek, kamarák helyi, regionális vagy országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában, - igényt tarthat arra, hogy mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyi jogait tiszteletben tartsák, nevelő-oktatói tevékenységét elismerjék. - a Nemzeti Pedagógus Kar tagja 4. A KÖNYVTÁROS MUNKAKÖRI FELADATAI A könyvtár vezetésével, ügyvitelével összefüggő feladatok: - a tartalmi munka tanévre és hosszabb időszakra való tervezése, együttműködve az iskola munkaközösségeivel és az iskola vezetésével; - a könyvtár működésének az iskola mindenkori pedagógiai programjához való igazítása, az abban foglaltaknak való megfelelés; - az Oktatási Törvény értelmében biztosítania kell, hogy az iskolai könyvtár szolgáltatásait minden tanítási napon igénybe lehessen venni. - a könyvtár nyitvatartását, a könyvtári órákat, a kötelező óraszám (22 óra/hét) keretében kell biztosítani. Munkaköri feladatként a teljes munkaidő többi részének hetven százaléka a könyvtár zárva tartása mellett a munkahelyen végzett könyvtári munkára (könyvtári nyilvántartások naprakész vezetés /számítógépes könyvtári programban is/ az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál - feladata az iskolai könyvtárnak, ill. könyvtárosnak, hogy közreműködjön a tanulói tankönyv ellátásban. ( tartós tankönyvek) - a könyvtári költségvetés tervezése és célszerű felhasználása; - a könyvtári ügyviteli dokumentumok vezetése; - részvétel az iskolai értekezleteken, a könyvtár ügyeinek képviselete; - rendszeres beszámolás a könyvtár munkájáról; - részvétel a továbbképzéseken, bekapcsolódás a szakmai munkaközösségek munkájába; - a könyvtár működéséhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése. Az állománnyal kapcsolatos feladatok: - a könyvtári állomány folyamatos és tervszerű gyarapítása; - állománybavétel hagyományos módon és számítógépes rendszerrel (Szirén 9); - dokumentumok feldolgozása; - a teljes könyvtári állomány számítógépes nyilvántartásának naprakész vezetése; - állományfeltárás; - a könyvállomány gondozása, a raktári rend fenntartása; - tervszerű állományapasztás; - újdonságok folyamatos figyelemmel kísérése; - az állomány folyamatos ellenőrzése;

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaköri leírás minták

Munkaköri leírás minták Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Munkaköri leírás minták SZMSZ 2. számú melléklet Takács Éva Igazgató Tartalomjegyzék 1. Igazgatóhelyettes 3 2. Tanító/tanár 5 3. Tagozatvezető

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A PEDAGÓGIAI MUNKA, A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

1.számú melléklet Az intézményvezető közvetlen munkatársainak munkaköri leírása

1.számú melléklet Az intézményvezető közvetlen munkatársainak munkaköri leírása SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009 E-mail: szisuli@gmail.com 1.számú melléklet Az intézményvezető közvetlen munkatársainak munkaköri leírása

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 418 20 40, 418 28 98 Fax szám: 415 07 89 I. BEVEZETŐ RÉSZ... 5 1. Intézmény adatai... 5 a) Intézmény

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer

szervezetéhez és a betöltött munkakör követelményeihez kapcsolódó szakmai követelményrendszer Jelen szabályzat a Szabadságtelepi Óvoda és a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló, pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV. 2014/2015. tanév KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola MUNKATERV 2014/2015. tanév A 2014/2015. tanév munkarendje Tanévnyitó: Első tanítási nap: 2014. szeptember 01., 8 00 óra (felelős: Jakab Sándor - 7 30

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Közzétételi lista 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben