Szervezeti és működési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és működési szabályzat Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: , Fax szám:

2 I. BEVEZETŐ RÉSZ Intézmény adatai... 5 a) Intézmény neve... 5 b) Intézmény címe... 5 c) Intézmény fenntartója... 5 d) Intézmény működtetője Szervezeti felépítés A SZMSZ célja, tartalma A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ elfogadása, megtekintése... 7 II. A MŰKÖDÉS RENDJE Az iskola működését meghatározó dokumentumok... 9 a) Szakmai alapdokumentum... 9 b) Pedagógiai program és helyi tanterv... 9 c) Házirend... 9 d) Éves munkaterv... 9 e) Egyéb dokumentumok Az intézmény működési rendje a) Az intézmény éves munkaterve b) Az iskola nyitva tartása c) A tanítási órák rendje d) Az intézményi felügyelet rendszabályai Munkarend a) A vezetők intézményben való tartózkodása b) A pedagógusok munkarendje c) A nem pedagógus dolgozók munkarendje Munkaköri leírás minták A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok25 7. Intézményi védő, óvó előírások a) A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje b) Az iskolai védőnő feladatai c) Tanulóbalesetek kapcsolatos feladatok d) A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők e) Dohányzással kapcsolatos feladatok III. A VEZETŐI MUNKA RENDJE A vezetők közötti feladatmegosztás a) Az intézmény vezetője b) Általános intézményvezető helyettes

3 c) Szakmai intézményvezető helyettes d) Az iskola kibővített vezetősége A helyettesítés rendje Munkakörökhöz tartozó feladat-és hatáskörök a) Az intézmény nevelőtestülete b) A nevelők szakmai munkaközösségei c) Nevelő-oktató munkát segítő munkatársak A kiadmányozás szabályai A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje a) Intézményvezető b) Intézményvezető helyettesek c) Középvezető IV. A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A belső kapcsolattartás rendje a) A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája b) A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattatásának rendje c) A vezetők és a diákönkormányzat közötti kapcsolattartás formái és rendje d) Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 39 e) A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje f) A tanulók közösségei g) Diákönkormányzat h) Szülői szervezet A külső kapcsolattartás rendje a) A vezetők és az iskolai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája b) A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja V. ELJÁRÁSRENDEK Fegyelmi eljárás szabályai a) Az egyeztető eljárás részletes szabályai b) Fegyelmi tárgyalással kapcsolatos szabályozás c) A fegyelmi tárgyalás lebonyolításának szabályozása d) A fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések Tankönyvellátás rendje a) Tankönyvellátás feladat b) Tankönyvtámogatás felmérése c) Tankönyvrendelés Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje VI. HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Nevelőtestület által átruházott jogkörök Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök VII. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái

4 a) A tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok b) A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és működési rendje A felnőttoktatás, tanfolyami képzés A létesítmények és helyiségek használati rendje a) Az épület rendje b) Biztonsági rendszabályok c) Az alkalmazottak helyiséghasználata d) A tanulók helyiséghasználata e) A szaktermek használati rendje f) A berendezések használata g) Karbantartás és kártérítés VIII. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár működésének célja, alapkövetelményei Az iskolai könyvtár alap- és kiegészítő feladatai a) Iskolánk könyvtárának alapfeladata a) Kiegészítő feladat: A tankönyvrendelés, tankönyvellátás, tankönyvtámogatás iskolai rendje Az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos szabályok a) A használók köre b) A beiratkozás módja c) A könyvtár szolgáltatásai és igénybevételének feltételei d) Nyitvatartási és kölcsönzési idő A könyvtár vezetése a) Gyarapítás b) Állományapasztás c) A könyvtári állomány nyilvántartásai d) Állományvédelem e) Állományellenőrzés e) Az állomány jogi védelme f) Az állomány fizikai védelme IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 I. Bevezető rész 1. Intézmény adatai a) Intézmény neve Bethlen Gábor Szakközépiskola b) Intézmény címe 1157 Budapest, Árendás köz 8. c) Intézmény fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ d) Intézmény működtetője Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek és vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény a feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti egységeket. A szervezeti egységek élén álló felelős középvezetők egyben a kibővített iskolavezetőség tagjai is. A különböző szervezeti egységek az intézmény feladatainak zavartalan és zökkenőmentes ellátása érdekében munkájukat összehangolják, szükség szerint napi szinten kapcsolatot tartanak egymással. A szervezeti felépítést az 1. sz. ábra mutatja. 5

6 Szakmai intézményvezető helyettes Intézményvezető Általános intézményvezető helyettes Szakmai munkaközösség és tanárok Gépjármű oktató Technikai dolgozók Titkárság Osztályfőnöki munkaközösség Diákmozgalmat segítő tanár Könyvtár Közismereti munkaközösségek és tanárok Rendszergazda Oktatástechnikus GEO 6

7 3. A SZMSZ célja, tartalma A Bethlen Gábor Szakközépiskola (1157. Budapest, Árendás köz 8.) mint köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Létrehozása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ban foglalt felhatalmazás alapján történik. A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. Az SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentummal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. Az SZMSZ határozza meg az intézmény szervezeti felépítését. 4. A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet, a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában is illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz. 5. Az SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. A szervezeti és működési szabályzat határozatlan időre szól. 6. Az SZMSZ elfogadása, megtekintése A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület fogadja el a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményének kikérésével. 7

8 Az SZMSZ nyilvános, megtalálható: az igazgatói irodában, az iskola honlapján. Az iskolai alapdokumentumok (Pedagógia Program, SZMSZ, Házirend) nyilvánosak, 1-1 példányát elhelyeztük az igazgatói irodában és megtekinthetőek az iskola honlapján is. A dokumentumokról és az iskolai élettel kapcsolatos kérdésekről az iskolavezetés ad felvilágosítást, előzetes időpont-egyeztetés után. 8

9 II. A működés rendje 1. Az iskola működését meghatározó dokumentumok a) Szakmai alapdokumentum A szakmai alapdokumentum tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, az intézmény jogszerű működését biztosítja. Az alapdokumentumban a fenntartó meghatározza a közoktatási intézmény típusát, feladatait, a működtető dönt a működés feltételeinek biztosításáról. b) Pedagógiai program és helyi tanterv Pedagógiai programunk és helyi tantervünk alapján végezzük a nevelő-oktató tevékenységünket. A köznevelési törvény 24. (1) biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezető irodájában, az iskola honlapján. (www.bethlenszki.hu) Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatást adnak a pedagógiai programról. Helyi tantervünk alapja a szakközépiskolai kerettanterv. Az iskola helyi tanterve tartalmazza az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. c) Házirend Iskolánk házirendje foglalja össze tanulóink jogait és kötelességeit, az iskolai munkarendet, az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét. d) Éves munkaterv Az éves munkaterv a stratégiai dokumentumokban meghatározott közép- és hosszú távú célok és feladatok éves ütemezését tartalmazza a felelősök és a határidők megjelölésével. A munkaterv elfogadására a nevelőtestületi értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi. A munkaterv elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. e) Egyéb dokumentumok Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok o Közalkalmazotti szabályzat Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok o Diákönkormányzat szabályzata o Szülői szervezet szabályzata o Diáksportkör szabályzata o Intézményi Tanács szabályzata 9

10 2. Az intézmény működési rendje A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat. A Házirend egy példányát a szülőnek és a tanulónak beiratkozáskor átadjuk, amit az első tanítási héten az osztályfőnök szóban is ismertet a tanulókkal. A balesetvédelmi előírásokról a munkavédelmi megbízott az első tanítási héten tájékoztatja a tanulókat. a) Az intézmény éves munkaterve A tanév elején elfogadott munkaterv tartalmazza a tanév helyi rendjét, meghatározza a tanítás nélküli napokat. a kiemelt feladatokat, célokat, a tanév beosztását, szülői értekezleteket és a tanári fogadóórákat, a tanítási szüneteket, a nyílt napot, nevelőtestületi értekezletek idejét, témáját, az osztályozó értekezletek idejét, iskolai ünnepélyek időpontját a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti, érettségi) rendjét, a különböző feladatok meghatározását, végrehajtását, felelőst, a különböző feladatok végrehajtásának határidejét, tanári megbízatásokat. Az éves munkaterv végrehajtása érdekében havi munkatervek készülnek. b) Az iskola nyitva tartása Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon a 7 00 órától óráig tart nyitva. A tanítási idő alatt az iskolavezetőség egy tagjának tól ig az iskolában kell tartózkodnia. Nyári szünetben a fenntartó által előre meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva az iskola. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt egyébként zárva kell tartani! Az épület nyitásáért, zárásáért, áramtalanításáért a gondnok a felelős. Az iskola területén térfigyelő kamera működik. Működtetését külön szabályzat határozza meg. Az iskolában kártyás beléptető rendszer működik. A tanulók 8 óra után csak kártyával tudnak az épületbe belépni. c) A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanárok kötelező óráit a tantárgyfelosztás tartalmazza. A tantárgyfelosztást az intézményvezető készíti el a munkaközösség-vezetők javaslata alapján. A heti tanítás rendjét az órarend rögzíti. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a 10

11 kötelező tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (intézményvezetői engedéllyel) azok előtt szervezhetők. A tanítás kor kezdődik. A felzárkóztató, diákköri és tömegsport foglalkozásokat az érintett osztályok, csoportok órarend szerinti utolsó tanítási órája után kezdjük. A tanítási órák között általában 10 perc szünetet kell tartani, az 5. óra utáni szünet 20 perces. A tanítási órák általában 45 percesek, a 7., 8.órák időtartama 40 perc. Ebédelni az 5. és 6. óra után lehet. Két tanítási óra között szünetet kell tartani, az ettől eltérő lehetőséget a házirend szabályozza. Szünetekben a tanulók felügyeletét az ügyeletes tanárok látják el. Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Nulladik óra csak a szülői közösség és az intézményvezető egyetértésével tartható. A tanítási nap rendjének további szabályozását az iskolai házirend tartalmazza. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, indokolt esetben az intézményvezető és helyettesei adhatnak ilyenre engedélyt. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait, valamint a szünetek rendjét a házirend tartalmazza. d) Az intézményi felügyelet rendszabályai Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívül foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el. Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend beosztásáért az általános intézményvezető helyettes felelős. Az ügyeletre beosztott pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs órája, olyan helyiségben kell tartózkodniuk, ahol nem zavarják a tanítást. 3. Munkarend a) A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az intézmény vezetője, helyettesi heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén a vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. Amennyiben az intézményvezető, általános vagy szakmai helyettese rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt nem tudnak az iskolában tartózkodni, az esetleg szükséges intézkedések megtételére a kibővített iskolavezetés vagy a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. Az eseti megbízást írásos, vagy szóbeli formában - a dolgozók tudomására kell hozni. b) A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelésioktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje 80%-át kötött munkaidőben az intézményben tölti, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kötött munkaidőben neveléssel-oktatással, a tanulókkal való közvetlen foglalkozással a tantárgyfelosztás szerint órát, a fennmaradó időben a jogszabályi előírásnak megfelelő feladatokat lát el. 11

12 A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok egyenletes terhelése. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az intézményvezető helyettesek állapítják meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák (foglalkozások) elcserélését az általános intézményvezető helyettes engedélyezi. A pedagógus köteles munkakezdés előtt 10 perccel munkahelyén megjelenni. A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az első óra előtt 15 perccel kell korábban érkeznie. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az általános intézményvezető helyettes irodájában kell tartani. A pedagógus a rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az iskolatitkárnak, vagy az ügyeletes iskolai vezetőnek. A pedagógusok számára tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, - az általános intézményvezető helyettes és a szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai felkészültségét. A tanórák közti szünetek ügyeleti rendjét az órarend elkészülte után, az általános intézményvezető helyettes állítja össze. A tanulók állandó felügyelete érdekében az órát tartó pedagógusnak becsöngetéstől kicsengetésig a tanteremben kell tartózkodnia. Az ügyeletes tanár a kicsöngetéstől a jelzőcsengetésig látja el az ügyeletesi feladatokat. Az ügyeletek ellátása fegyelmi felelősség mellett kötelező. c) A nem pedagógus dolgozók munkarendje Az intézmény zavartalan működése érdekében a nevelést-oktatást közvetlenül segítő, és a technikai dolgozók munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait az intézményvezető készíti el. Minden közalkalmazottnak az intézményben be kell tartania az általános munka- és balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést a GEO megbízott munkatársa tartja. 4. Munkaköri leírás minták 12

13 Általános intézményvezető helyettes Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve: Oktatási azonosítója: A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: A munkakör betöltésének kezdete: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: Alárendelt munkakörök: Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, nevelő-oktató munkát segítők, szabadidő-felelős, gyermek és ifjúságvédelmi felelős. A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: Vezetői feladatai Az intézményvezető megbízása alapján helyettes vezetőként képviseli az iskolát a hivatalos illetve az intézményen kívüli fórumokon. Irányítja a tanári közösség és a pedagógiai munkát segítők nevelési, tanügyi tevékenységét, felelős a tanügyi nyilvántartások vezetésért, a tanügyi adatbázisok naprakész feltöltéséért, az elektronikus napló kezeléséért és a szakmai munkáért. Rendszeres illetve szükség szerinti óralátogatásokat szervez a munkaközösség-vezetők illetve a szakmai intézményvezető helyettes bevonásával. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösségek vezetőit illetve számukra tájékoztatást kell adnia a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. Javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra. Javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására. Szakmai feladatai Részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Ellenőrzi az oktatási dokumentumok megfelelő vezetését, elsősorban az e-napló, törzslapok, beírási naplók, nyilvántartások megfelelő kezelését. Irányítja a munkaközösség-vezetők illetve az osztályfőnökök munkáját. Beszámol a nevelőtestületnek az intézmény tanügyi tevékenységéről. Irányításával a munkaközösség-vezetők fejlesztik szakterületük módszertanát és az oktató munkát. Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját illetve szervezi a pedagógusok továbbképzését. Végzi az intézményvezető által átruházott feladatokat, javaslatot tesz a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend módosítására, jutalmazási szempontokra. Figyeli a megjelenő pályázati kiírásokat, a jogszabályi változásokat, javaslatot tesz az iskola hazai és a nemzetközi pályázatokon való részvételére, munkájával elősegíti a pályázat megírását és az elnyert pályázat megvalósulását. Vezetésével a tanári közösség felvállalja a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgáló feladatokat. A munkaköri leírás átvételének időpontja: 20 Munkáltató aláírása: Munkavállaló aláírása: 13

14 Szakmai intézményvezető helyettes Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve: Oktatási azonosítója: A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: A munkakör betöltésének kezdete: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: Alárendelt munkakörök: Szakmai tárgyakat tanító pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók. A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: Vezetői feladatai Az intézményvezető megbízása alapján helyettes vezetőként képviseli az iskolát a hivatalos illetve az intézményen kívüli fórumokon. Irányítja a tanári közösség és a pedagógiai munkát segítők szakmai tantárgyi tevékenységét, felelős a szakmai tanügyi nyilvántartások vezetésért, a szakmai tanügyi adatbázisok naprakész feltöltéséért, az elektronikus napló kezeléséért és a szakmai munkáért. Rendszeres illetve szükség szerinti óralátogatásokat szervez a munkaközösség-vezetők illetve az általános általános intézményvezető helyettes bevonásával. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösségek vezetőit illetve számukra tájékoztatást kell adnia a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. Javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők jutalmazására, kitüntetésére. Javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására. Szakmai feladatai Szervezi az iskolában folyó szakképesítés megszerzésére irányuló munkát. Részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Ellenőrzi az oktatási dokumentumok megfelelő vezetését, a nyilvántartások megfelelő kezelését. Beszámol a nevelőtestületnek az intézmény szakmai tantárgyi illetve gyakorlati oktatási tevékenységéről. Irányításával a szakmai tantárgyakat oktató tanárok és a gyakorlati oktatók fejlesztik szakterületük módszertanát és az oktató munkát. Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját illetve szervezi a pedagógusok továbbképzését. Végzi az intézményvezető által átruházott feladatokat, javaslatot tesz a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend módosítására, jutalmazási szempontokra. Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzésre vonatkozó jogszabályi változásokat Figyeli a megjelenő pályázati kiírásokat, a jogszabályi változásokat, javaslatot tesz az iskola hazai és a nemzetközi pályázatokon való részvételére, munkájával elősegíti a pályázat megírását és az elnyert pályázat megvalósulását. Segíti az általános intézményvezető helyettes vezetői tevékenységét. Részt vesz a gyakorlati képzőhelyek felkutatásában, ellenőrzi az ott folyó tanulói tevékenységet, kapcsolatot tart a gyakorlóhely vezetésével Segíti az intézmény üzemeltetésében a gondnok munkáját A munkaköri leírás átvételének időpontja: 20. Munkáltató aláírása: Munkavállaló aláírása: 14

15 Munkaközösség vezető Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve: Oktatási azonosítója: A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: A munkakör betöltésének kezdete: A munkavégzés helye: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: Alárendelt munkakörök: A munkaközösséget alkotó tanárok A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: Vezetői feladatai A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt illetve az intézményen kívüli szakmai fórumokon. Irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezletet hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait illetve tájékoztatást kell adnia a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban. Javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra. Javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására. Szakmai feladatai Részt vesz az intézményben folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Összeállítja a nevelési program és munkaterv alapján a munkaközösség éves munkaprogramját. Beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről. Vezetésével a munkaközösség fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát. Támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját illetve szervezi a pedagógusok továbbképzését. Végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat, javaslatot tehet a Pedagógiai Program, SZMSZ, a Házirend módosítására, jutalmazási szempontokra. Figyeli a megjelenő pályázati kiírásokat, javaslatot tesz az iskola hazai és a nemzetközi pályázatokon való részvételére, munkájával elősegíti a pályázat megírását és az elnyert pályázat megvalósulását. Vezetésével a munkaközösség felvállalja a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációját szolgáló feladatokat. A munkaköri leírás átvételének időpontja: 20 Munkáltató aláírása: Munkavállaló aláírása: 15

16 Osztályfőnök Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve: Oktatási azonosítója: A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: Az osztályfőnökök kiválasztása, megbízása Az osztályfőnök a gondjaira bízott diákközösség élén álló hiteles tanáregyéniség. Osztályán belül őrzi az iskola Pedagógiai Programjában is megfogalmazott alapvető értékeket. Személyes példaadásával segíti a diákközösség formálódását, a diákok személyiségének fejlődését. Az osztályfőnököt - az iskolavezetés és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének javaslata alapján - az intézményvezető bízza meg. Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak adható, aki az intézmény főfoglalkozású tanára, legalább egy éves tanári gyakorlattal rendelkezik. Ha olyan tanár kap osztályfőnöki megbízást, aki nem tesz eleget a fenti feltételeknek, akkor az intézményvezető köteles döntését a nevelőtestületnek megindokolni. Az osztályfőnöki teendők ellátására, az intézményvezető felkérheti vagy kijelölheti a tantestület bármely tagját. Az osztályfőnöki megbízás általában 4 évre szól. Az osztályfőnöki munka végzéséért osztályfőnöki pótlék jár. A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: A tanulmányi munka figyelemmel kísérése Értékeli a tanulók tanulmányi munkáját a félévi illetve év végi osztályozó értekezletre beszámol a hiányzások mértékéről, az osztály közösségi munkájáról, illetve a kimagaslóan, illetve a gyengén teljesítő tanulókról. Év közben - szükség esetén - él a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehetőségével. Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az elektronikus naplóba tett bejegyzés útján értesíti az elégtelen osztályzatra álló tanulók szüleit. 10 órát meghaladó hiányzás, illetve minden igazolatlan hiányzás esetén értesíti a tanuló szüleit és felhívja figyelmüket a további hiányzások következményeire. Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel kísérése Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után javaslatot tesz a félévi és az év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra. Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet valamint az iskolai munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokat, felhívja a figyelmet az esetleges változásokra. Folyamatosan ügyel a házirendben és a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzatban foglaltak betartására. Folyamatosan figyeli osztálytermének és a terem berendezésének állagát, azonnal jelzi az iskolavezetésnek a hiányosságokat, rongálásokat, illetve intézkedik azok megjavíttatásáról. Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység: Osztálynapló (e-napló) kitöltése, vezetésének ellenőrzése. Hiányzások igazolása, igazolatlan mulasztás esetén a szükséges intézkedések megtétele. Félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása. A pótvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése. A törzslapok kitöltése és vezetése. Érettségivel, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. Az osztályfőnök kérése esetén az iskolavezetés a jegyzői feladatok ellátásával lehetőség szerint az osztályban tanító kollégák közül 16

17 választva más kollégát bíz meg. Gondoskodik arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumait (Pedagógiai Program, Házirend, az éves munkaterv, a DÖK szabályzat) mind a tanulók, mind a szülők megismerhessék. Az iskolavezetés által jóváhagyott felmérések osztályszintű lebonyolítását, összesítését elvégzi, elvégezteti. Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő tevékenységek: Az iskolában első tanévét megkezdő osztály osztályfőnöke az év elején bemutatja az iskola hagyományait, hagyományos rendezvényeit. A hagyományos rendezvényeken (tanévnyitó, szalagavató, ballagás, tanévzáró stb.) felügyeli saját osztályát, valamint a szabadidő szervezéssel megbízott tanárral együttműködve részt vesz a szervezésben. Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: Összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. A tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztályfőnöki órákon. Az első osztályfőnöki órán ismerteti a tanulókkal az intézmény éves munkatervét, majd a továbbiakban rendszeresen tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület határozatairól. Az osztály diáktitkára révén az osztályfőnöki órákon tájékoztatja az osztályt a diákönkormányzati határozatokról, tevékenységekről. Elvégzi a szükséges adminisztrációs tevékenységet. A diákönkormányzat támogatása, tanácsadás. Minden év elején tevékenyen részt vesz az osztály, illetve az iskolai diákönkormányzat vezetőségének megválasztásában, ismerteti a DÖK működési szabályzatát. Minden iskolai Diáktanács-ülés után beszámoltatja a diákönkormányzati képviselőket. Szülőkkel való kapcsolattartás: Egy évben legalább kettő szülői értekezletet tart az iskolai munkatervben meghatározottak szerint. A tanuló előmenetelével, magatartásával kapcsolatban felmerült kérdések esetén értesíti a szülőket, szükség esetén személyes megbeszélést kezdeményez. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: Figyelemmel kíséri a tanulók szociális helyzetének változásait, szükség esetén kezdeményezi a gyermekvédelmi célú intézkedéseket. Kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi megbízottjával A helyettesítést az intézményvezető illetve az általános intézményvezető helyettes rendeli el. A munkaköri leírásban foglaltak érvényessége az átvétel napján kezdődik. A munkaköri leírás átvételének időpontja: 20 Munkáltató aláírása: Munkavállaló aláírása: 17

18 Közismereti tantárgyat tanító pedagógus Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve: Oktatási azonosítója: A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése és oktatása érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési Törvény, a kerettantervek, az iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, az intézmény Minőségirányítási Programja, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, illetőleg a felettes szerveknek az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő, oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő, oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. Alkotó módon részt vállal: a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak ápolásából, tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, pályaválasztási feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, a diákönkormányzat kialakításából, az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. Feladatai közé tartoznak még az alábbiak: Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munka végzése (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). Továbbképzéseken, munkaközösségi munkában való aktív részvétel Részvétel az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének a megszervezésében. A nevelő, oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részvétel Egyes adminisztratív és szervezései feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. Előre meghatározott és meghirdetett időpontokban fogadóórák megtartása A helyi, regionális illetve országos tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók felkészülésének segítése A pedagógus a nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az intézményvezető által meghatározott időpontra elkészíti és a munkaközösség vezetőjének bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos kiegészítéssel több éven át használhatja. Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el. A munkaköri feladatainak ellátásával kapcsolatos hatásköre, jogköre: A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: A Pedagógiai Program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. A munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket. Irányítja és értékeli a tanulók munkáját, minősíti a tanulók tudását. Hozzájut a munkájához szükséges ismeretekhez A nevelőtestület tagjaként részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat Ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja, részt vesz pedagógiai kísérletekben 18

19 Egyesületek, kamarák tagjaként, vagy képviseletében részt vehet helyi, regionális és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában. Felvételét kérheti az Országos Vizsgáztatási Névjegyzékbe illetve az Országos Szakértői Névjegyzékbe illetve vizsgaelnöki, szakértői feladatokat láthat el Személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét elismerjék. Megismerheti a minősítésének alapjait szolgáló összesítő értékelést. A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben az alábbi kötelességei vannak: A tanulók fejlődését figyelemmel kíséri és elősegíti. A szülőket és a tanulókat az őket érinti kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha a gyermek jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. Naprakészen vezeti a tanügyi dokumentációkat és az elektronikus naplót. A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. Részt vállal a hátrányos helyzetű és a tehetséges tanulók felzárkóztatásában és tehetségük kibontakoztatásában. Nevelő-oktató tevékenységében, a tanítás során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja. A gyermekek, tanulók, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Az intézmény vagyonát gondosan kezeli, az okozott kárt megtéríti. A munkakör helyettesítése: A helyettesítést az intézményvezető illetve az általános intézményvezető helyettes rendeli el. Várhatóan huzamosabb idejű távolmaradás esetén elsősorban azonos szakos tanárt kell megbízni, aki a rendelkezésre álló tanmenet alapján a helyettesítést ellátja. A munkaköri leírásban foglaltak érvényessége az átvétel napján kezdődik. A munkaköri leírás átvételének időpontja: 201. Munkáltató aláírása: Munkavállaló aláírása: 19

20 Szakmai tantárgyat tanító pedagógus Bethlen Gábor Szakközépiskola Az iskola címe: 1157 Budapest, Árendás köz 8. OM azonosító: A munkavállaló neve:..oktatási azonosítója:.. A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége: A munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége: Beosztása: A munkakör betöltésének kezdete: Heti munkaideje: A munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkakör ellátójának utasítást adók megnevezése: A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatai: A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése és oktatása érdekében végzi munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési Törvény, a Szakképzési Törvény, Kerettanterv, az iskola Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az intézményvezető, illetőleg a felettes szerveknek az intézményvezető útján adott útmutatásai alkotják. Nevelő, oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő, oktató munkából az egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. Alkotó módon részt vállal: a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből, az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak ápolásából, tanulók folyamatos felzárkóztatásából, a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, pályaválasztási feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, a diákönkormányzat kialakításából, az iskolai élet demokratizmusának fejlesztéséből. Feladatai közé tartoznak még az alábbiak: Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munka végzése (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, értékelés). Továbbképzéseken, munkaközösségi munkában való aktív részvétel Üzemlátogatásokon, szakmai bemutatókon való tanulói részvétel szervezése illetve a szervezésben való aktív részvétel Részvétel az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének a megszervezésében. A nevelő, oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken részvétel Egyes adminisztratív és szervezései feladatok elvégzése, melyeket az intézmény nevelő-oktató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. Előre meghatározott és meghirdetett időpontokban fogadóórát tart. A helyi, regionális illetve országos szakmai tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók felkészülésének segítése A pedagógus a nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az intézményvezető által meghatározott időpontra elkészíti és a szakmai munkaközösség vezetőjének bemutatja. Ha az alapdokumentumok nem változnak, a bevált tanmenetet folyamatos kiegészítéssel több éven át használhatja. Az intézmény egészére kötelezően háruló feladatok közül egyes teendőket az intézményen belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint egy-egy pedagógus lát el. A munkaköri feladatainak ellátásával kapcsolatos hatásköre, jogköre: A pedagógust munkakörével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: A Pedagógiai Program alapján a tananyagot, a nevelés és tanítás módszereit megválaszthatja. A szakmai munkaközösség véleményének meghallgatásával megválaszthatja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket és tanulmányi segédleteket. Irányítja és értékeli a tanulók munkáját, minősíti a tanulók tudását. Hozzájut a munkájához szükséges ismeretekhez A nevelőtestület tagjaként részt vesz az iskola Pedagógiai Programjának tervezésében és értékelésében, 20

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények:

3.2. A betöltött nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörhöz kapcsolódó követelmények: 2016 Pedagógus szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóhelyi értékelési szabályzat Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési- Oktatási

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA az ELEKTRONIKUS NAPLÓ használatáról... igazgató 1 1. Bevezető Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis-kezelő alkalmazás,

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi szabályzatok Oldal: 1/10 INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK NEPTUN-@Napló Működési Szabályzata Vay Ádám Gimnázium, M Sz I és K Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium NEPTUN-@Napló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 16. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLAI DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRI LEÍRÁSAI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben