II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.1. Portfoliókezelési szerződésminta"

Átírás

1 II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint ügyfél (a továbbiakban: ) másrészről a Diófa Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u VI. em Budapest, Andrássy út /1.; cégjegyzékszáma: , vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál) mint portfoliókezelő (a továbbiakban: ) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: Előzmények: Az jelen szerződés megkötése előtt köteles az Ügyfelet minősíteni, valamint alkalmasságát a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás igénybevételére megállapítani. A minősítésre az besorolási szabályzataa Bszt. ügyfél-minősítésre vonatkozó szabályai, az alkalmasság megállapítására az által kitöltött és az által kiértékelt Alkalmassági teszt adatlap alapján kerül sor, amely eredménye jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. Az tájékoztatta az Ügyfelet, hogy az Alkalmassági teszt jelen Szerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele. Az köteles az Alkalmassági teszt adatlapot kitölteni és az rendelkezésére bocsátani. Az tájékoztatta az Ügyfelet a minősítés és az alkalmasság megállapításának következményeiről, valamint a portfolióba vehető pénzügyi- és pénzeszközökről, az azok vonatkozásában végrehajtható ügyletekről, illetve az ezekkel kapcsolatos korlátozásokról. Az jelen szerződés megkötése előtt az Ügyfelet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII törvény alapján (a továbbiakban: Bszt. ) [ ] 48. szerinti [ ]szakmai ügyfélnek minősítette, és az Alkalmassági teszt adatlap kiértékelése során megállapította, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás igénybevételére alkalmas. 1. A Szerződés hatálya 1.1. A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik A szerződés hatálybalépésének és a portfoliókezelési tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződésre tekintettel átadott pénzügyi- és pénzeszközeit (a továbbiakba: Induló Vagyon) átutalja, illetve átvezesse az nevére az alábbiakban megjelölt, harmadik személy letétkezelőnél a portfoliókezeléshez elkülönítetten megnyitott ügyfél-, értékpapír-, illetve devizaszámlákra (a továbbiakban együttesen: Számla), amelyeken rendelkezésre kizárólagos jogosultként az jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt munkatársai kerülnek meghatározásra. Letétkezelő megnevezése: -számlaszám: Értékpapír-számlaszám:

2 Deviza-számlaszám: A szerződés hatálybalépésének és a portfoliókezelési tevékenység megkezdésének napja az Induló Vagyonnak a Számlára történő átutalásának és a fenti pontban meghatározott hozzáférés biztosításának napja. 2. A szerződés tárgya 2.1. Jelen szerződés aláírásával az megbízza az t, hogy az Induló Vagyont a jelen szerződés 4. számú mellékletének megfelelő portfoliókezelési irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek) szerint befektesse, azokkal akár szabályozott piacon, akár azon kívül kereskedjen, a megbízotti tevékenységhez kapcsolódó egyéb jognyilatkozatokat tegyen, beszedje a portfolióhoz kapcsolódó jövedelmeket és azokat újra befektesse azzal, hogy az a portfolió kockázatát és hozamát, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli. 3. A Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Az jogai és kötelezettségei Az jogai Az az Irányelvek szerint, saját maga, kizárólagos jogkörben jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok részleges, vagy teljes egészében történő felszámolásáról, az Alkalmassági teszt adatlap eredményének megfelelően Az jogosult bizományosként eljárni, a saját nevében az javára, illetve terhére, mind tőzsdei, mind tőzsdén kívüli ügyleteket kötni, befektetéseket eszközölni Az jogosult a portfolió elemei hozamának, illetve lejáratkor a névértékének, törlesztésének beszedésére, az erre vonatkozó jognyilatkozatokat megtételére, és a beszedett összeget újból befektetésére Az a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jogosult a portfolióra kötendő ügyelteket más megbízásokkal összevonni Az jogosult harmadik személyt (pl. értékpapír-forgalmazó, al-letétkezelő) mint közreműködőt az kifejezett hozzájárulása hiányában is igénybe venni Az semmilyen formában sem jogosult az portfoliókezelésben lévő eszközeinek kölcsönzésére, illetve azok különböző jogokkal való megterhelésére Az kötelezettségei Az az részére a Bszt. előírásainak megfelelő tájékoztatási kötelezettségének jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, írásban tesz eleget Az az értékpapírok beszerzését és értékesítését, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötését és lebonyolítását, továbbá egyéb, a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle, mint szakcégtől elvárható gondossággal köteles teljesíteni Az elkülönített portfolióként kezeli az portfoliókezelt vagyonát Amennyiben az azonos számára több portfoliót is kezel, az köteles az egyes portfoliókat is elkülönítetten kezelni. 2

3 Amennyiben bármilyen ok következtében a portfolióban valamely portfólióelem aránya több mint 10 (tíz) százalékkal meghaladja a befektetési politikában meghatározott mértéket, az köteles 30 (harminc) napon belül legalább jelen szerződésben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát Az jogai és kötelezettségei Az jogai Az a pontban foglalt korlátozások figyelembe vételével jogosult az re bízott vagyon terhére kifizetést, értékpapír-kivonást elrendelni és a vagyon javára befizetést, értékpapír-átadást eszközölni. Az átadott pénzügyi-, illetve pénzeszközök az által alkalmazott eszközérték számítási szabályok szerinti értékkel kerülnek be a portfolióba Az kötelezettségei Az a tőkebefizetést, értékpapír-átadást megelőzően 2 (két) munkanappal az átutalás összegét vagy az átadni kívánt értékpapír mennyiségét írásban ( en) közli az vel, amely köteles az átutalt vagyont értékelési szabályai szerint értékelni, és az érdekeinek megfelelő befektetéséről gondoskodni Az a tőkekivonásokról, azok várható mértékéről és időpontjáról, a befektetések gyors és hatékony felszabadítása érdekében haladéktalanul, de legalább a tényleges kivonást megelőző 3 (három) munkanappal értesíti az t. Az átadott vagyon által megállapított értékének változása miatt felmerülő minden díj és költség az Ügyfelet terheli Az mindent megtesz annak érdekében, hogy a portfoliókezelés zökkenőmentessége, illetve annak mind teljesebb hatékonysága biztosított legyen A szerződés pontjaiban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért, illetve elmaradt hasznokért az felelősséget nem vállal, azokért felelősség nem terheli A portfoliókezelésre átadott vagyon per-, teher-, és igénymentességéért az felel Az tudomásul veszi, hogy az kizárólag a kiértékelt Alkalmassági teszt adatlap eredményének megfelelő eljárásra köteles. 4. Az díjazása 4.1. Az t a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért a 9. számú mellékletben meghatározott díj (a továbbiakban: Díj) illetik meg A Díj megfizetése minden negyedév végét követően (vagy a szerződés felmondását) követő 30 (harminc) napon belül esedékes a Díj számítását alátámasztó elszámolás és számla ellenében, a számlában megjelölt időpontig Az jogosult a szerződésteljesítésével kapcsolatos követelésest a Számla terhére kielégíteni A szerződés felmondása esetén az t a vagyon számára történő átadásának időpontjáig illeti meg az időarányosan számított Díj. 3

4 4.5. Az a 4. pontban említett költségeken kívül más költséget az irányába nem számol el. 5. Titoktartás 5.1. Mindazon információkat, melyek az re, az re, a szerződés alapján kezelt portfolióra, az és az szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel az által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókra vonatkozik, a Felek kötelesek bizalmasan kezelni A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által előírt eseteket kivéve a Felek a szerződés fenti pontjában foglaltakat a másik fél előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, illetve számukra hozzáférhetővé nem teszik. A harmadik személy által megkeresett fél feltéve hogy jogszabály eltérően nem rendelkezik köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a megkeresés tényét, dátumát, tartalmát, illetve a megkeresésre adott választ. 6. Tájékoztatás 6.1. Az az Üzletszabályzatának megfelelően 6 (hat) havonta tájékoztatja az Ügyfelet a portfoliókezelési tevékenységről, amely keretében a portfolió tárgyidőszakban elért teljesítményéről, a piaci történésekről értesíti az Ügyfelet (rendszeres jelentés) Az a rendszeres tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a portfoliókezelés keretében végrehajtott ügyletekről, amely keretében a portfoliót érintő a tárgyidőszakban végrehajtott ügyletekről való összesítés formájában értesíti az Ügyfelet (ügyleti jelentés) Az 12 (tizenkét) havonta, minden második rendszeres tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet az tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi- illetve pénzeszközről, amely keretében ezen eszközöknek a jelentésben foglalt időszak végén állományáról és részletezéséről értesíti az Ügyfelet Az kijelenti, hogy a 6. pontban meghatározott tájékoztatáson túl további tájékoztatásra nem tart igényt. 7. Joghatóság 7.1. A Felek kijelentik, hogy a felmerült vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, egyeztetéses eljárással kívánják rendezni Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, arra az esetre kikötik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 8. A Felek közötti kapcsolattartás 8.1. A szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek és elérhetőségük listáját a 2. számú melléklet tartalmazza A Felek közötti kapcsolattartás postai vagy elektronikus levélben történik, a 2. számú mellékletben megjelölt elérhetőségeken A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást. 4

5 8.4. A szerződés 8. pontjaiban megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli. 9. Szerződés felmondása és megszűnése 9.1. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése A rendes felmondás szabályait kell alkalmazni a szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetésének esetére is Rendes felmondás A Felek évente 1 (egy) alkalommal, az éves beszámoló kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban jogosultak a szerződés rendes felmondására. Amennyiben a szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további 1 (egy) évvel meghosszabbodik Az továbbá jogosult a szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) nappal felmondani, amennyiben az státuszának, hátterének, üzleti hírnevének, gazdálkodásának negatív változása nem egyeztethető össze az Ügyfelekre vonatkozó kockázati stratégiájával Az jogosult a szerződést rendes felmondással, 30 (harminc) nappal felmondani, ha az az Irányelvektől ismételten és tartósabb ideig, vagy nagymértékben eltér A portfólió egyes elemeire vonatkozó felmondás esetén a Felek elszámolnak a portfolió felmondással érintett részére vonatkozóan, amely elszámolás és felmondás a Szerződés hatályát a részleges elszámolással nem érintett portfólió elemek tekintetében nem érinti A szerződés bármilyen módon történő érvényes és hatályos megszűnésének feltétele, hogy az Díjfizetési kötelezettségének eleget tegyen Az köteles rendelkezni arról, hogy az által kezelt vagyont pénzeszközben vagy a befektetés eredményeképpen meglévő pénzügyi eszközök formájában veszi át. Amennyiben az a készpénzben történő vagyonátvétel mellett dönt, úgy az részére biztosítani kell a felmondási idő lejártáig legalább 1 (egy) hónapot arra, hogy a meglévő pénzügyi eszközöket értékesíthesse. Amennyiben az értékesítés nem sikerül, vagy jelentős árfolyamveszteség merülne fel, az értesíti az Ügyfelet, mely köteles a további lépésekről rendelkezni Rendkívüli felmondás A Feleket azonnali felmondási jog illeti meg, ha a másik fél a) jogutód nélkül megszüntetésére/megszűnésére kerül sor, b) ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, c) oly módon vét a szerződésben meghatározottak ellen, hogy azzal a másik félnek kárt okoz, és az lehetetlenné teszi a szerződésben foglaltak további teljesítését A Szerződést az azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) a szerződéskötést az Üzletszabályzatának V. 6. pontja szerint meg kellett volna tagadnia, b) az által átadott értékpapírok nyilatkozata ellenére hamisak, megsemmisítettek, vagy nem hiány-, per-, teher- vagy igénymentesek, c) a szerződéskötést követően értesül arról, hogy a számára az által átadott értékpapírok megsemmisítési eljárás alatt állnak, vagy azokat megsemmisítették, 5

6 d) az egyéb nyilvánvalóan és súlyosan az Üzletszabályzatának, a szerződésekbe vagy jogszabályba ütköző magatartást tanúsít, e) az helyzetében bekövetkezett bármely változás esetén, amely az lakossági ügyfélként való minősítését eredményezi A Szerződést az azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Bszt. 5. (1) d) pont szerinti portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonja A rendkívüli felmondás esetében a felmondás a rendkívüli felmondásról szóló írásbeli értesítésének a másik fél által történő kézhezvétele napján lép hatályba Az t a felmondás hatályba lépésének napjáig illeti meg a Díj időarányos része A Felek a felmondás közléséig terjedő időre vonatkozóan a rendkívüli felmondás hatályba lépéséttől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban elszámolnak egymással, amely elszámolást mindkét fél aláír. Jelen pont a szerződés megszűnését követően is hatályban marad. 10. Irányadó szabályok A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a Bszt., illetve az Üzletszabályzatának, és belső szabályzatainak a mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A Szerződés mellékletei: 1. sz. melléklet Alkalmassági teszt eredménye 2. sz. melléklet Kapcsolattartók listája 3. sz. melléklet Induló vagyon 4. sz. melléklet Portfolió elemei, Portfoliókezelési Irányelvek 5. sz. melléklet Portfolió hozama 6. sz. melléklet Allokáció szabályai 7. sz. melléklet A teljesítménymérés szabályai 8. sz. melléklet Értékelés gyakorisága és módszere 9. sz. melléklet Portfoliókezelési Díjak 6

7 Alkalmassági teszt eredménye 7

8 2. sz. melléklet Kapcsolattartók listája A Felek kijelentik, hogy az alább felsorolt személyek az, illetve az megbízásából járnak el, és a jelen szerződés vonatkozásában kizárólagosan jogosultak kimenő postai, illetve elektronikus levelek aláírására, vagy a portfoliókezeléssel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására, illetve utasítások, kérések, felhívások közlésére, visszaigazolására és azok végrehajtására. részéről: Név Beosztás Elérhetőség Korlátozások részéről: Név Beosztás Elérhetőség Korlátozások Budapest,

9 Induló Vagyon 3. sz. melléklet Pénzeszközök: Devizanem Mennyiség (címlet/darabszám) Átváltási ráta Eszközérték Értékelés napja Összesen: Pénzügyi eszközök: Eszköz megnevezése Mennyiség (névérték/darabszám) Eszközérték Értékelés napja Összesen: Budapest,

10 Portfolió lehetséges elemei, a Portfoliókezelési Irányelvek 4. sz. melléklet A portfolió kizárólag az alábbi pénzügyi- és pénzeszközöket tartalmazhatja, az ott megjelölt arányban. Piacok Tranzakció típusok Minimum / maximum arány (%) Kockázati megosztás % Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdei ügyletek egyéb szabályozott piacon Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdén kívüli ügyletek Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír A portfoliókezelési irányelveket az alakítja ki és a portfoliókezelési szerződésben meghatározott kereteken belül saját hatáskörében jogosult dönteni a befektetési tevékenységekről. által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: Budapest,

11 Portfolió hozama 5. sz. melléklet Adott időszak hozama R n (1 t 1 r t ) 1 ahol R r t portfolió időszakos hozama portfolió t. napi idősúlyozású hozama r t P t P t 1 P t 1 CF t ahol P t P t 1 CF t n portfolió t. napi értéke portfolió t-1 napi értéke portfolió terhére teljesített kifizetések és befizetések nettó összege napok száma Budapest,

12 Allokáció szabályai 6. sz. melléklet Allokációs elvek A megbízást végrehajtó befektetési vállalkozások tranzakció visszaigazolásait követően kerül sor az ügyleteknek a portfoliók közötti allokációjára. Az egyes értékpapír tranzakciók kötésnappal (egyes esetekben teljesülésnapot megelőző munkanappal) az alábbi elveknek megfelelően kerülnek allokálásra az üzletkötésben résztvevő feljogosított portfolió menedzser által: - vagyonarányos, - a modell portfoliótól való eltérés-arányos, amely nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az egyes portfolió menedzserek Taktikai Eszközallokációs és Értékpapír Választási tevékenységének specifikus hatásai is módosíthassák az allokáció menetét, - meglévő készlet-arányos, - szabad készpénz-arányos. A fentieknek megfelelően a legfontosabb alapelv a vagyon nagyságával arányos allokáció az egyes portfoliók között. Ennek szellemében két, azonos befektetési politikával és azonos időzítésű külső tőkemozgásokkal rendelkező portfoliónak pontosan analóg eszközmegoszlással kell rendelkeznie. Az fenntartja a jelen bekezdésben hivatkozott un. ideál-állapottól való eltérés lehetőségét. Egy adott portfolió a portfolió menedzser által megállapított stratégiai eszközallokációval (az eszközosztályok cél-súlyai, körülötte minimum/maximum limitekkel), illetve az eszközosztályokon belül modellportfoliókkal rendelkezik. Ennek megfelelően az számára folyamatosan nyomon követhető, hogy egy adott értékpapírból annak vásárlása vagy eladása esetén mennyi többlet/hiány van az aktuálisan optimálisnak megcélzott állapothoz képest. Jelen pontban hivatkozott faktorok mellett további olyan technikai tényezők is szerepet játszhatnak az allokációban, amelyekre vonatkozóan a portfolió menedzser mérlegelési jogkörrel rendelkezik. A mérlegelési jogkör feljogosítja a menedzsert az allokáció menetének gazdasági szempontból ésszerű, eltérésarányos módosítására (kis mennyiség allokálása aránytalanul magas költségekkel járhat, amely a portfolió érdekeit sértheti, ilyen esetben saját hatáskörben rendelkezhet úgy, hogy nem terheli a portfoliót). A meglévő készlet-arányos allokáció egy adott értékpapír teljes eladásáról hozott döntéskor alkalmazandó. Amennyiben ebben az esetben nem történik meg egy lépésben a likvidáció, akkor a meglévő készletek arányában történik az allokáció. Szabad készpénz arányos a befektetés akkor alkalmazandó, ha a szabad tőkék (pl. befolyt pénzeszközök) átmenetileg egy egyszerű pénzpiaci eszközbe kerülnek befektetésre. Ekkor függetlenül a portfoliók nagyságától és az aktuális eszközmegoszlásoktól a szabad pénzállomány kerül befektetésre ily módon. Re-allokáció Az re-allokációt csak akkor végez, ha a megvalósított, vagy tervezett allokációban, legkésőbb az allokáció napján olyan hiba merült fel, mely gazdaságilag nem ésszerű elosztást eredményez és ez az újraelosztással orvosolható. Re-allokáció során az érdekei mindig elsőbbséget élveznek az alapkezelő érdekeivel szemben. Az Ügyfelek között az egyenlő elbánás elvét a re-allokáció során is alkalmazni kell. Budapest,

13 A teljesítménymérés szabályai 7. sz. melléklet Minden olyan adatot és információt, amely egy portfolión elért teljesítmény bemutatásához és az előírt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni. A portfolióértékelések forrásait és módszereit a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni. A portfoliókat legalább havonta, piaci értéken, a kereskedés-napi elszámolás elvét alkalmazva kell értékelni. A portfolió hozamának számításakor jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában havi tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. Egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni. Az időszakok hozamait mértani láncba kell állítani. Mindig meg kell jelölni, hogy mely időszakra vonatkozik a hozamadat. A teljesítményt a kereskedési költség levonása után kell kiszámítani. A hozamot az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni. Meg kell jelölni azt is, hogy a teljesítményeket bruttó vagy nettó módon, azaz a befektető által a portfoliókezelési tevékenységet végzőnek vagy kapcsolt vállalkozásának fizetett díjat figyelembe véve számítják-e. Meg kell jelölni minden olyan tényt, kiegészítő információt, amely a teljesítmények megítéléséhez, illetve a bemutatott teljesítmény teljes értékű magyarázata szempontjából fontos lehet. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttétel és a származékos termékek használatát, mértékét is be kell mutatni oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását. Amennyiben a portfolióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfolió hozama bemutatásra kerül. A hozamadatokat lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől a naptári éveknek megfelelő bontásban kell bemutatni. Budapest,

14 Értékelés gyakorisága és módszere 8. sz. melléklet Az az általa kezelt pénzügyi eszközök beszerzési és aktuális értékére vonatkozóan az alábbiaknak megfelelően köteles eszközértékelést készíteni. Pénzeszközök A folyószámlán lévő pénzeszközök T napig felhalmozott kamata valamint a T-1 napi záró állomány. Korrekció a tényleges havi zárlat alapján. Lekötött betét A lekötött betéteknél a betét összegét a T napig felhalmozott kamatokkal kell növelni. A nettó eszközértéket kell szerepeltetni. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) a tőzsdén jegyzett fix és változó kamatozású kötvények, valamint a diszkont kincstárjegyek esetén - az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett államkötvényeket és diszkont kincstárjegyeket kivéve - egységesen az utolsó ismert tőzsdei nettó árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni a T napig felhalmozott kamatokat; b) az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, 3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix és változó kamatozású, illetve diszkont állampapírok esetén az Államadósság Kezelő Központ c) (ÁKK) által a T napon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a T napig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni; d) a 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású és diszkont állampapírok - ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is - esetén az ÁKK által a T napon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a T napig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni; e) ha tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak - az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett állampapírokat kivéve - nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a f) piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a T napig közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a T napig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra; g) ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a T napig felhalmozott kamatokat. Budapest,

15 Portfoliókezelési tevékenység végzése során az az alábbi költségeket számítja fel. 1. részére fizetendő díjak: Portfoliókezelési díj: a díj éves mértéke az átlagos lekötött tőke 0,8 %-a. A portfoliókezelési díj számítása negyedévente a negyedéves átlagos lekötött tőkére vetítve történik. Az átlagos lekötött tőke kiszámításának képlete: N BPt-1+ NBt,t-1 x Ni /T i 1 BPt-1: a kezelt vagyonnak a tárgyidőszak elején fennálló piaci értéke NBt,t-1: nettó befizetések ( befizetések kifizetésekkel csökkentve) a kezelt portfolióba; a (t;t-1) időszakban a tárgyidőszak végéig, ahhoz képest az i-edik napon, ezen nap zárásakor a napi nettó forgalom (ha volt azon a napon pénzforgalom, egyébként 0) Ni: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma T: az értékelési időszak napjainak száma Kötelezően előírt tájékoztatáson túl az részére történő tájékoztatás költsége: a felmerülő költségeket (pl. postaköltség, nyomtatványköltség) a Megbízott teljes egészében a Megbízóra terheli. Az esetlegesen felmerülő költségekről a Megbízott a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a Megbízót. 2. Tranzakciós díj: A portfólión végrehajtott valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységekhez az által igénybe vett befektetési vállalkozások mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott tranzakciós díja. Budapest,

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft. Általános Üzletszabályzata A Felügyeleti jóváhagyás EN-III/M-625/2009. száma és kelte: 2009. augusztus 06. Hatályba léptette

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata A TŐZSDÉN KÍVÜLI TREASURY SZOLGÁLTATÁSOKRÓL (korábbi nevén Üzletszabályzat a származékos pénzügyi

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben