PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az.. - a továbbiakban: Ügyfél; másrészről az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út , cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: ) - a továbbiakban: Alapkezelő, - a továbbiakban együtt: Felek, között abból a célból, hogy az Alapkezelő az Ügyfél által az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából folyamatosan befektesse és kezelje az alábbi feltételek alapján. 1. Fogalom meghatározások A jelen vagyonkezelési megbízási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) az itt felsorolt szavaknak, kifejezéseknek az alábbi jelentésük van: 1.1. Átlagos Lekötött Tőkeérték: az induló vagyon könyv szerinti értékének az Évközi Tőkeműveletekkel módosított éves átlagos állománya Pénzforgalmi számla: a Letétkezelő által az Ügyfél számára nyitott pénzforgalmi számla Befektetési Alszámla: a Letétkezelő által az Ügyfél számára, a befektetésre kerülő pénzeszközök átutalására megnyitott pénzszámla Pénzügyi Eszközök: az Ügyfél által a Szerzõdés alapján az Alapkezelő részére vagyonkezelésre átadott eszközök és az azok kezelése eredményeként képzõdött, az Ügyfél könyveiben szereplő pénzügyi eszközök Befektetési Szerződés: minden olyan szerződés, amelyet az Alapkezelő a portfóliókezelés keretében a Pénzügyi Eszközök megvásárlására vagy értékesítésére köt Beszámoló: az Alapkezelő által elkészítendő azon jelentés, amely az Ügyfél portfóliójának eltelt időszaki helyzetéről ad tájékoztatást Elért Hozam: a jelen Szerződés 2. számú mellékletében leírt módon számított mutató Értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz Értékpapírszámla: a Letétkezelő által az Ügyfél számára vezetett, a dematerializált értékpapírok és jogok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámla, és a letétben lévő értékpapírok kezelésére szolgáló értékpapír-letéti számla Évközi Tőkeműveletek: az induló vagyonhoz képest az Ügyfél által kezdeményezett valamennyi tárgyidőszaki tőkebefizetéshez tartozó eszközérték növekedés, illetve a jogkörében eljáró vezérigazgató hagyta jóvá napján kelt, 1/2012.számú utasításával.

2 tőkekifizetésekhez tartozó eszközérték csökkenés, ideértve a Pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó pénzáramokat is Induló Vagyon: jelen Szerződésben foglalt vagyonkezelési szolgáltatás megkezdésekor az Alapkezelőnek átadott vagyon könyv szerinti értéke 1.12 Kormányrendelet 1 : a [ ] sz. Kormányrendelet az [ ] befektetési és gazdálkodási tevékenységéről Letétkezelő: a., az Ügyfél által az értékpapírszámla-vezetéssel és a pénzforgalmi számlavezetéssel megbízott személy Üzleti Év: a portfóliókezelési tevékenység üzleti éve jelen szerződés esetében január 1-jétől december 31-ig tart Referenciahozam: a jelen Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott mutató Záró Vagyon: Az Üzleti Év utolsó napján megállapított eszközérték. 2. A Szerződés hatálya 2.1. A Szerződést a Felek 20 -től határozatlan időtartamra kötik. 3. A portfóliókezelési megbízás 3.1. Az Ügyfél megbízza az Alapkezelőt, hogy a Pénzügyi Eszközöket minél nagyobb hozam elérése érdekében kezelje, a kezelés keretében azokat befektesse, a Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos kötelezettségeket helyette teljesítse, és ezek megvalósítása érdekében az Ügyfél javára Befektetési Szerződéseket kössön a Szerződésben meghatározott feltételekkel. 4. A Felek jogai és kötelezettségei 4.1. Az Alapkezelő jogai és kötelezettségei Az Alapkezelő jogai Az Alapkezelő a vonatkozó törvényi előírások, valamint a Szerződés 3. számú mellékletében foglalt Portfóliókezelési Irányelvek keretei között, a saját döntései szerint önállóan jár el. Így különösen meghatározza a befektetések összetételét és lejáratát, valamint a portfólió osztályok szerinti megosztását, önállóan szervezi és bonyolítja az Ügyfél befektetési ügyleteit, maga választja ki azokat az eszközöket, amelyekbe a Pénzügyi Eszközöket befekteti, és maga választja ki azokat a személyeket és határozza meg azokat a feltételeket, akikkel és amelyekkel Befektetési Szerződéseket köt. Az Ügyfél nem jogosult a portfóliókezelésre átadott Pénzügyi Eszközök kezelése körében az Alapkezelőnek utasítást adni, ez alól kivételt képeznek a kifizetésre, tőkekivonásra vonatkozó ügyfélutasítások Az Alapkezelő minden esetben bizományosként jár el, így a saját nevében az Ügyfél javára, illetve terhére, mind tőzsdei, mind tőzsdén kívüli értékpapír ügyleteket köt, illetve egyéb befektetéseket eszközöl. 1 Nyugdíjpénztár Ügyfél esetén! 2

3 Az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt, a Szerződés hatályba lépésének dátumától a portfóliókezelés céljára kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az Alapkezelő részére a Befektetési Alszámla felett Az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt, a Szerződés hatályba lépésének dátumától a portfóliókezelés céljára kizárólagos rendelkezési jogot biztosít az Alapkezelő részére az Értékpapírszámla felett Az Alapkezelő kötelezettségei Az Alapkezelő a Pénzügyi Eszközök megvásárlását és értékesítését, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötését és lebonyolítását, továbbá egyéb, a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle elvárható, a szakmai szabályoknak megfelelő gondossággal köteles teljesíteni. Az Alapkezelő felel az Ügyfél részére vásárolt Pénzügyi Eszközök per-, teher- és igénymentességéért Az Alapkezelő köteles törekedni arra, hogy a vonatkozó törvényi előírások, a Portfóliókezelési Irányelvek, illetve az Alapkezelő Működési Szabályzata és Eljárási Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően az Ügyfél részére végrehajtott ügyletek az adott időpontban a hasonló ügyleteknél elérhető feltételekkel kerüljenek lebonyolításra Az Alapkezelő köteles biztosítani, hogy az általa az Ügyfél részére megvásárolt értékpapír a Letétkezelőhöz kerüljön. Amennyiben az Alapkezelő által az Ügyfél részére megvásárolt értékpapír nem a Letétkezelőhöz kerül, az Alapkezelő köteles az értékpapírt haladéktalanul átadni a Letétkezelőnek. Amennyiben az értékpapírt más letétkezelőnél helyezték letétbe, az Alapkezelő legkésőbb a letétbe helyezést - az erről való tudomásszerzést - követő munkanapon intézkedik a letétnek a Letétkezelő számára történő átadásáról Az Alapkezelő köteles minden értékpapírügyletről a Letétkezelő eljárási rendjében meghatározottak szerint tájékoztatni a Letétkezelőt Az Alapkezelő minden munkanapra valamint a hó utolsó napjára vonatkozóan eszközértékelést készít, és a hónap utolsó napjára vonatkozó eszközértékelést az Ügyfélnek megküldi. Az értékelés eszközönkénti bontásban tartalmazza az összeszközállományt Az Alapkezelő az Ügyfélnek a végrehajtott ügyletekről a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint nyújt tájékoztatást Az Alapkezelő köteles a Szerződés 3. számú mellékletében foglalt Portfóliókezelési Irányelveket betartani. Amennyiben az Alapkezelő a Portfóliókezelési Irányelvekben foglalt korlátokat túllépi, köteles az azoknak való megfelelést a Portfóliókezelési Irányelvekben leírt módon és határidőkkel helyreállítani Az Ügyfél jogai és kötelezettségei Az Ügyfél jogai Az Ügyfél jogosult az Alapkezelőre bízott vagyon javára befizetéseket eszközölni, illetve annak terhére kifizetést elrendelni Az Ügyfél kötelezettségei 3

4 Amennyiben az Ügyfél az Alapkezelőre bízott vagyon javára befizetést eszközöl, az átutalást megelőző munkanapon az átutalás összegét írásban (telefaxon) közli az Alapkezelővel Amennyiben az Ügyfél az Alapkezelőre bízott vagyon terhére kifizetést eszközöl, a kifizetés várható időpontjáról és mértékéről a befektetések gyors és hatékony felszabadítása, valamint a kényszer-likvidációval összefüggésben esetlegesen felmerülő árfolyamveszteség csökkentése érdekében haladéktalanul értesíti az Alapkezelőt. Amennyiben a kifizetés mértéke a portfólió aktuális értékének 10%-át meghaladja, az Alapkezelő csak abban az esetben köteles teljesíteni a kifizetést, ha arról az Ügyfél az Alapkezelőt legalább 15 nappal korábban értesítette Az Ügyfél mindent megtesz annak érdekében, hogy a Letétkezelővel kötött szerződés előírásai alapján a vagyonkezelés zökkenőmentessége, illetve annak mind teljesebb hatékonysága biztosított legyen Az Ügyfél felel a portfóliókezelésre átadott eszközök per-, teher és igénymentességéért. 5. Az Alapkezelő díjazása 5.1. Az Alapkezelőt a Szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért Kezelési díj és Sikerdíj illeti meg. A Kezelési díj mértéke az Átlagos Lekötött Tőke %-a. Az Alapkezelőt eredményes tevékenysége esetén Sikerdíj illeti meg. Felek a sikerdíj mértékét és számítását az alábbiak szerint határozzák meg: A sikerdíj számítás alapját képező referenciahozam meghatározása jelen Szerződés 4. számú mellékletében található. A sikerdíj az elért bruttó hozam és a referenciahozam különbözetének -a havi átlagos tőkeértékek számtani átlagára vetítve. A sikerdíj számítását alátámasztó jelentést és számlát az Alapkezelő az üzleti év végét követő 15. napig megküldi az Ügyfélnek, melynek ellenében a fizetés a számla és az éves beszámoló beérkezését követő 8. banki napig esedékes Az Alapkezelő a Kezelési díj időarányos részének számítását és a Sikerdíj számítását alátámasztó jelentést és a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően kiállított számlát a teljesítés elfogadását, és a teljesítésigazolás kiállítását követően negyedévente, a negyedévet követő 15. napig megküldi az Ügyfélnek, melynek ellenében a fizetés a számla beérkezését követő 8. banki napig, banki átutalással esedékes. A kifizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeggel az Ügyfél számlavezető hitelintézete a bankszámláját megterheli. Az Ügyfél esetleges fizetési késedelme esetén az Alapkezelő a késedelem idején érvényes jogszabályban meghatározott késedelmi kamat mértékének alapulvételével számított összeg követelésére válik jogosulttá A díjazás szabályozására a szerződés megszűnése esetén a 13. pont rendelkezései az irányadók Egyéb költségek megtérítése: Az értékpapírok kereskedésével kapcsolatos egyéb költségeket (különösen banki, brókeri, tőzsdei és elszámolóházi díjak, esetleges adók) az Ügyfél viseli. Az értékpapír kereskedések vonatkozásában felmerülő költségeket, azaz a brókeri, tőzsdei és elszámolóházi díjakat az Alapkezelő a rendelkezésére bocsátott 4

5 vagyonból fizeti meg, a Felek ezen költségek megfizetését nem tekintik tőkekivonásnak. Ezen költségeken felül, amennyiben a felmerülő és Ügyfelet terhelő költségeket elsődlegesen az Alapkezelő fizeti meg az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott vagyonból például az Ügyfél számlavezető bankjánál vezetett befektetési alszámla megterhelésével, és ha ezt a költséget az Ügyfél nem téríti meg az Alapkezelő rendelkezésére bocsátott portfólióba a költség megfizetésével egyidejűleg történő befizetéssel, úgy a költség összege a portfólióból történő kifizetésnek (tőkekivonásnak minősül). Az Alapkezelő a költségeket nem aktiválja (az értékpapír beszerzési árába nem számítja bele illetve az eladási árból nem vonja le). 6. A Pénzügyi Eszközök tulajdonjoga, nyilvántartása 6.1. A Befektetési Szerződések alapján az Ügyfél szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A Pénzügyi Eszközök tulajdonjogát az Ügyfél szerzi meg Az Alapkezelő köteles a Pénzügyi Eszközökről a jogszabályi előírásoknak megfelelően olyan nyilvántartást vezetni, amely az Ügyfél jelentési és beszámolási kötelezettségéhez szükséges adatokat teljes körűen, mindenre kiterjedő részletességgel, hitelt érdemlően tartalmazza. Az Alapkezelő nyilvántartásaiban a Pénzügyi Eszközöket a saját vagyonától és az általa kezelt vagy nyilvántartott egyéb vagyontól elkülönítetten úgy köteles nyilvántartani, hogy azokról minden időpontban megállapítható legyen, hogy az Ügyfél vagyonához tartoznak. Az Alapkezelő minden Befektetési Szerződéssel kapcsolatban köteles olyan bizonylatot átadni az Ügyfél részére, amely alkalmas arra, hogy az Ügyfél annak alapján a Pénzügyi Eszközöket a könyveibe bevezesse Ha a jelen szerződéssel érintett ügylettel kapcsolatban az ügyfélnek devizában vagy valutában fizetendő fizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a devizák vagy valuták megnevezését, az alkalmazott átváltási árfolyamot és az átváltás költségeit az Alapkezelő honlapján elérhető tájékoztatás tartalmazza Jelen szerződés alapján megszerzett pénzügyi eszköz megszerzésével kapcsolatos valamennyi díj, jutalék, hozzájárulás, illetve az Alapkezelő által levont adó összegét az Alapkezelő honlapján elérhető tájékoztatás tartalmazza A jelen szerződéssel érintett Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos tudnivalókat, illetve jelen szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos nyilvános információkat, valamint az ügylet kockázatával kapcsolatos tájékoztatást az Alapkezelő honlapján elérhető tájékoztatás tartalmazza Az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik. 7. Az eszközök átadása vagyonkezelésre 7.1. Eszközök átadása kezelésre a Szerződés hatályba lépésekor Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének dátumától biztosítja az Alapkezelő rendelkezési jogosultságát a befektetési alszámlák és értékpapírszámlák felett. A Szerződés hatálybalépésének dátumakor a Befektetési Alszámlán és Értékpapírszámlán lévő eszközök kerülnek a fenti módon kezelésre átadásra. 2 Lakossági ügyfél esetén alkalmazandó! 3 Lakossági ügyfél esetén alkalmazandó! 5

6 7.2. Eszközök átadása kezelésre a Szerződés hatályba lépését követően Az Ügyfél a Szerződés hatálya alatt bármikor jogosult kezelésre vagyont átadni oly módon, hogy az eszközöket átutalja a Befektetési számlára, illetve az Értékpapírszámlára. Az átadásról az Ügyfél a Befektetési számlára, illetve az Értékpapírszámlára történő utalást megelőző munkanapon tájékoztatja az Alapkezelőt A vagyonkezelésre történő átadás során követendő eljárás A Befektetési Alszámlán jóváírt összeg a jóváírás napján minősül kezelésre átadott összegnek, feltéve, hogy a Befektetési Számlára történő utalásról az Ügyfél az Alapkezelőt a jelen szerződés pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta. A jelen pontban meghatározott tájékoztatás elmaradása esetén a Befektetési Alszámlán jóváírt összeg azon a napon minősül kezelésre átadott összegnek, amikor erről az Alapkezelő igazolható módon tudomást szerzett. 8. Titoktartás 8.1. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát, a Szerződés teljesítése során a portfóliókezeléssel, egymás pénzügyi adataival, egymás és harmadik személyek személyes adataival, az Alapkezelő által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókkal kapcsolatban tudomásukra jutott információt üzleti titokként kezelik, és azokat az Üzletszabályzat, illetve jogszabályok által előírt eseteken kívül a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyekkel nem ismertetetik, illetve számukra hozzáférhetővé nem teszik. 9. Joghatóság 9.1. A Felek kijelentik, hogy a felmerült vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, egyeztetési eljárással kívánják rendezni Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a Felek kikötik az Alapkezelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 10. A Felek közötti kapcsolattartás Az Ügyfél az Alapkezelőnek szóló, azt érintő, neki címzett utasításait, felhívásait és kéréseit faxon, en vagy levélben hozza az Alapkezelő tudomására. Az Alapkezelő részéről kapcsolattartásra jogosult személyeket a Szerződés 5. sz. melléklete tartalmazza Kifizetések, befektetések felszabadítása esetén az Ügyfél részéről utasítás adásra, aláírásra jogosult személyek nevét, aláírását a Szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza A Felek kötelesek a Szerződés alapján létrejött kapcsolatban őket képviselő, a nevükben eljáró személyek kilétéről, valamint a Felek vezetőinek a Szerződés tekintetében aláírási jogosultsággal rendelkező személyeiben beálló változásokról írásban haladéktalanul tájékoztatni egymást A Felek kötelesek a Szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul tájékoztatni egymást E kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli. 6

7 10.6 Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő az Üzletszabályzatban és a jelen Szerződésben hivatkozott bármely további tájékoztatást az Alapkezelő honlapján, a jelen szerződés 8. sz. mellékletében megjelölt elérési helyen adja meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy rendszeres internet eléréssel rendelkezik. 11. Szerződés módosítása A Szerződés egyes pontjai, így különösen a Szerződés befektetési irányelvekről szóló 3. számú melléklete felülvizsgálatra kerülhetnek, és kölcsönös megegyezéssel kizárólag írásban módosíthatóak 12. Szerződés megszűnése Rendes felmondás A Szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül naptári negyedév végére 30 napos felmondási idővel felmondani Rendkívüli felmondás A Szerződést bármelyik fél jogosult tizenöt (15) napos felmondási idővel írásbeli nyilatkozattal felmondani, ha a másik fél a Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan, vagy ismételten megszegi. A rendkívüli felmondást indokolni kell Közös megegyezés A Felek jogosultak a Szerződést közös megegyezéssel megszűntetni Megszűnés esetén követendő eljárás A Szerződés megszűnése esetén az Ügyfél 15 napon belül köteles rendelkezni arról, hogy az Alapkezelő által kezelt vagyont pénzben vagy a befektetés eredményeképpen meglévő értékpapírok formájában veszi át Amennyiben az Ügyfél az értékpapírok átvétele mellett dönt, az Alapkezelő köteles az értékpapírokkal legkésőbb a Szerződés megszűnésének napján tételesen elszámolni. Az értékpapírok átadási értéke az átadás napján érvényes árfolyam Amennyiben az Ügyfél a pénzben történő átadást választja, az Alapkezelő köteles a felmondási idő alatt megkísérelni az értékpapírok értékesítését. Az értékpapírok folyamatos értékesítéséből származó bevételt az Alapkezelő az Ügyfél Befektetési Alszámlájára köteles átutalni legkésőbb a Szerződés megszűnésének napján A Szerződés bármely módon történő megszűnése esetén az Ügyfél értesíti a Letétkezelőt, az Alapkezelőt a Befektetési Alszámla és az Értékpapírszámla felett megillető rendelkezési jog megszűnéséről, és az új jogosult személyéről. 13. Elszámolás a Szerződés megszűnésekor Az Alapkezelő a Szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén jogosult a kezelési díj arányos részére, valamint az Ügyfél a Szerződés teljesítésével összefüggésben terhelő egyéb költségekre. Az elszámolás: - az Alapkezelő Üzletszabályzata pontjában foglaltak szerint történik 7

8 [vagy] 4 - a Felek egyedi megállapodása alapján, az alábbiak szerint történik: [ ] A Szerződés megszűnésekor az Alapkezelő köteles a még birtokában lévő Pénzügyi Eszközöket az Ügyfél rendelkezése szerint átadni. Az átadás keretében, a hatályban lévő Befektetési Szerződések tekintetében az Alapkezelő köteles az Ügyfél részére átadni minden, a Pénzügyi Eszközökkel kapcsolatos birtokában lévő információt A fizetésre és teljesítésre vonatkozó esetleges egyéb szabályokat az Alapkezelő honlapján elérhető tájékoztatás tartalmazza Szavatosság Az Alapkezelő kijelenti, hogy megfelel a törvényben található előírásoknak, illetve előírásokban megfogalmazott kizáró okok nem érintik Az Alapkezelő társaság saját tőkéje..millió forint, melyből jegyzett tőkéje..millió Ft Az Alapkezelő rendelkezik a portfóliókezelési tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel Az Alapkezelővel szemben nincs folyamatban csőd- vagy felszámolási eljárás Az Alapkezelővel, illetve tevékenységével kapcsolatban semmilyen egyéb, jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 15. Felelősség Az Alapkezelő a portóliókezelés során mindenkor az Ügyfél érdekeinek figyelembe vételével, a tőle elvárható, szakmai szabályoknak megfelelő gondossággal jár el Az Alapkezelő a portfóliókezelés során az Ügyfélnek okozott károkat köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha a portóliókezelés során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben egy portóliókezelőtől általában elvárható Az Ügyfelet terhelő kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért az Alapkezelő nem felel Amennyiben az Ügyfél: a) Az Alapkezelőt nem értesítette időben (15 nappal korábban) arról, hogy az Alapkezelőre bízott vagyon terhére elrendelt Kifizetés mértéke a portfólió aktuális értékének 10%-át meghaladja, illetve 4 Megfelelő rész törlendő! 5 Lakossági ügyfél esetén alkalmazandó! 8

9 b) a Szerződés bármilyen módon történő megszűnésekor az Alapkezelő által kezelt vagyon pénzben történő átvétele mellett dönt, és ezért az Alapkezelő köteles az értékpapírok értékesítését megkísérelni, az Ügyfelet az értékpapírok kényszerű értékesítésével összefüggésben ért esetleges kárért különös tekintettel az árfolyamveszteségre az Alapkezelőt felelősség nem terheli. 16. Záró rendelkezések Ügyfél jelen szerződés aláírásával külön elismeri, hogy az Alapkezelő a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvényben foglalt általános és különös tájékoztatási, valamint tájékozódási kötelezettségének teljes körűen, maradéktalanul eleget tett A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény, valamint illetve az Alapkezelő Üzletszabályzata, továbbá az abban hivatkozott egyéb jogforrások rendelkezései az irányadóak Amennyiben Ügyfél azt tapasztalja, hogy az Alapkezelő részéről a jelen szerződés megvalósításával kapcsolatban bármilyen minőségben közreműködő személy valamely, a szerződés tárgyával bármilyen formában, akár közvetetten is összefüggő tevékenységéért a jelen szerződésben megállapított ellenértéken felüli ellenszolgáltatást vár el, kér vagy átvesz, vagy belső, a jelen szerződés értelmében titoknak minősülő adattal vagy információval visszaél, illetve azokat az Ügyfélnek vagy harmadik személynek jogosulatlanul átadja, Ügyfél köteles a gyanút a 06 (20) telefonszámon vagy a e- mail címen haladéktalanul jelezni. Jelen szerződés 20 -én lép hatályba. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal egyezőt, elolvasás után jóváhagyólag aláírják. Budapest, 20.. Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út ,. Mellékletek: 1. sz. Az eszközérték meghatározása 2. sz. A Portfólió hozama 9

10 3. sz. Portfóliókezelési Irányelvek 4. sz. Referenciahozam 5. sz. Kapcsolattartók az Alapkezelő részéről 6. sz. Rendelkezésre jogosult személyek és aláírásuk az Ügyfél részéről 7. sz.: Portfoliókezelésre átadott eszközök 8. sz. Az Alapkezelő honlapján közzétett tájékoztatások elérése 9. sz. Tájékoztatás módja 10. sz.: Alkalmassági teszt 10

11 Portfóliókezelési megbízási szerződés 1. sz. melléklete Az eszközérték meghatározása Az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok és más eszközök folyamatos értékelése az eszközérték számítás alábbi szabályainak megfelelően történik: [---] Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 11

12 Portfóliókezelési megbízási szerződés 2. sz. melléklete A portfólió hozamrátájának számítása [---] Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 12

13 Portfóliókezelési Irányelvek Portfóliókezelési megbízási szerződés 3. sz. melléklete Az Alapkezelő által kialakítandó portfolió összetétele, a pénzügyi eszközök portfolióban fennálló viszonyított aránya az alábbiak szerint kerül meghatározásra: [---] Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 13

14 Portfóliókezelési megbízási szerződés 4. sz. melléklete Referenciahozam A portfóliókezelési irányelvekkel összhangban az alábbi index(ek) éves hozama kerül referenciahozamként (benchmark) meghatározásra:...%-os mértékben az... Index tárgyidőszaki változása...%-os mértékben az... Index tárgyidőszaki változása Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 14

15 Portfóliókezelési megbízási szerződés 5. sz. melléklete Kapcsolattartók az Alapkezelő részéről Az Alapkezelő részéről kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak: Név Beosztás Telefon Megjegyzés Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 15

16 Portfóliókezelési megbízási szerződés 6. sz. melléklete Ügyfél részéről rendelkezésre jogosultak köre Ügyfél kijelenti, hogy az alább felsorolt személyek jogosultak a portfólió felett rendelkezni: Név: Beosztás: Telefon: Aláírás: Név: Beosztás: Telefon: Aláírás: Megjegyzés: Megjegyzés: Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 16

17 Portfóliókezelési megbízási szerződés 7. sz. melléklete Portfoliókezelésre átadott eszközök Pénzeszközök Értékpapír neve Névérték Bekerülési ár Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 17

18 Portfóliókezelési megbízási szerződés 8. sz. melléklete Az Alapkezelő honlapján közzétett tájékoztatások elérése Az Alapkezelő honlapján közzétett tájékoztatások elérési útja: Budapest, 20 Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 18

19 Portfóliókezelési megbízási szerződés 9. sz. melléklete Tájékoztatás módja Az Ügyfél és az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. között... napján létrejött portfoliókezelési szerződés alapján az Alapkezelő a végrehajtott ügyletekről az alábbiak szerint nyújt tájékoztatást: 1. A tájékoztatás gyakorisága 6 : ügyletenkénti tájékoztatás vagy rendszeres tájékoztás, ahol a tájékoztatás gyakorisága: hetente/havonta/negyedévente/félévente 7 2. A tájékoztatás módja: Dátum: Ügyfél AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 6 Kívánt rész megjelölendő! 7 Kívánt rész aláhúzandó! 19

20 Portfóliókezelési megbízási szerződés 9. sz. melléklete ALKALMASSÁGI TESZT Az alkalmassági teszt alkalmazásával az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) célja, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) előzetes tájékozódási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meggyőződjön arról, hogy az ügyfél ismeretei a szerződés tárgyát képező pénzügyi eszközzel vagy ügylettel kapcsolatos gyakorlata, kockázatviselő képessége megfelelő-e ahhoz, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Alapkezelő szükséges mértékben feltárja a leendő szerződő fél, illetve az ügyfél jövedelmi helyzetét és befektetési céljait, annak érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, a befektetési elvárásai megvalósítására alkalmas ügyletet vagy pénzügyi eszközt ajánljon. Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy az Alapkezelő a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében történő szerződéskötést, valamint a hatályban lévő keretszerződés alapján kapott megbízás végrehajtását megtagadja, ha a Bszt. szerinti alkalmassági teszt eredménye nem teszi lehetővé az adott pénzügyi eszköz tekintetében kért szolgáltatás nyújtását az Ügyfél számára. Amennyiben az Ügyfél nem szolgáltat elegendő információt a teszt megfelelő elvégzéséhez, úgy a teszt eredménye automatikusan alkalmatlannak minősíti a fent említett szolgáltatásokat az Ügyfél számára. I. TÁJÉKOZÓDÁS TÍPUSA Szerződéskötést megelőző: Változás bejelentés: II. ÜGYFÉL ADATAI 1. Természetes személy adatai Név, beosztás: Születési hely, idő: Lakcím: Állampolgárság: Azonosító okmány típusa és száma: 2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adatai Név, rövidített név: Székhely: Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Főtevékenység: III. ÜGYFÉL ISMERETEI, GYAKORLATA (Kitöltése csak lakossági ügyfél esetén kötelező) 1. Iskolai végzettség 2. Foglalkozásra vonatkozó adatok Főiskola/egyetem Alkalmazott Felsőfokú szakképzés Szellemi szabadfoglalkozású 20

21 Szakközépiskola/gimnázium Vállalkozó Szakmunkásképző Köztisztviselő/közalkalmazott Általános iskola Egyéb Amennyiben valamelyik gazdasági/pénzügyi szakirányú 3. Befektetési ismeretek, tapasztalat Amennyiben valamelyik gazdasági/pénzügyi szakirányú Befektetési eszköz Tranzakciók száma/év Tranzakciók átlagos nagysága Állampapírok, vállalati kötvények Részvények Befektetési jegyek Strukturált termékek Határidős értékpapír ügyletek és opciók Határidős deviza ügyletek és opciók SWAP ügyletek FRA ügyletek IV. ÜGYFÉL KOCKÁZATVÁLLALÁSI KÉPESSÉGE 1. Kockázatvállalási preferencia 1.1. Alacsony kockázat Magas fokú biztonság, alacsony árfolyamingadozás, biztos hozam, a befektetés rövid időn belül pénzzé alakítható, stabilitás, folyamatos növekedés Közepes kockázat Magasabb hozamelvárás, magasabb árfolyamkockázat, az alacsony kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás Magas kockázat Magas, a közepes kockázatú hozamot meghaladó hozamelvárás, nagyobb árfolyamingadozások, hozamelvárás nagyobb súlyt képvisel a biztonsági szemponttal szemben, 1.4. Spekulatív befektetés Legmagasabb hozamelvárás, kiemelkedő árfolyamingadozás. 2. A befektetések devizanemben történő megjelölése HUF EUR USD Egyéb: V. ÜGYFÉL PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE 1. Természetes személy adatai 1.1. Rendszeres nettó havi jövedelem Ft alatt Ft között Ft között Ft felett 21

22 1.2. Rendszeres havi kötelezettségek Ft alatt Ft között Ft között Ft felett 1.3. Nettó vagyon (megközelítőleg) 10 millió 50 millió Ft 10 millió Ft alatt között 50 millió 100 millió Ft között 100 millió Ft felett 1.4. A vagyon összetétele: Likvid eszköz Befektetett eszköz Ingatlan Egyéb 2. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet adatai 2.1. Nettó árbevétel* 100 millió Ft 300 millió Ft 300 millió Ft 500 millió Ft 100 millió Ft alatt között között 500 millió Ft felett ,- EUR** alatt ,- EUR** felett 2.2. Rendszeres havi kötelezettségek Ft alatt millió Ft között 1 millió 5 millió Ft között 5 millió Ft felett 2.3. Adózás előtti eredmény 10 millió Ft alatt 10 millió Ft 50 millió Ft között 50 millió Ft 100 millió Ft között 100 millió Ft felett 2.4. Jogi személy tulajdonában lévő vagyon 10 millió 50 millió Ft 10 millió Ft alatt között 50 millió 100 millió Ft között 100 millió Ft felett 2.5. Jogi személy tulajdonában lévő vagyon összetétele: Likvid eszköz Befektetett eszköz Ingatlan Egyéb 2.6. Mérlegfőösszeg*: 2.7. Saját tőke*: ,- EUR** alatt ,- EUR** felett ,- EUR** alatt ,- EUR** felett 22

23 * A jelölt adatokat a legutolsó egyedi auditált számviteli beszámoló szerint kell kitölteni. ** Az EUR-ban feltüntetett adatokat a mérleg fordulónapján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani. VI. ÜGYFÉL BEFEKTETÉSI CÉLJAI 1. Befektetés futamideje Rövidtávú (1 éven belüli) Középtávú (1-5 év) Hosszútávú (5 évet meghaladó) 2. Befektetés célja Előtakarékosság Vagyonfelhalmozás Rendszeres jövedelem Átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése Likviditásmenedzselés Spekuláció Egyéb: VII. NYILATKOZATOK 1. Ügyfél jelen alkalmassági teszt aláírásával kijelenti, hogy az általa közölt valamennyi információ a valóságnak megfelel. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen teszt kitöltéséhez szükséges adatok, információkban történő változás esetén az Alapkezelőt haladéktalanul értesíti. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli. 2. Ügyfél jelen alkalmassági teszt aláírásával kijelenti, hogy az Alapkezelőtől a teszt kitöltéséhez szükséges teljes körű tájékoztatást megkapta VIII. ÉRTÉKELÉS (Alapkezelő tölti ki!) 1. Az ügyfél által adott információk terjedelme Az Ügyfél - minden kérdésre érdemben válaszolt - a feltett kérdésekre részben válaszolt - a feltett kérdésekre egyáltalán nem válaszolt. 2. A teszt értékelése Az Ügyfél ismeretei, gyakorlata és kockázatviselő képessége alkalmas a kívánt befektetési cél megvalósítására. Az Ügyfél ismeretei, gyakorlata és kockázatviselő képessége nem alkalmas a kívánt befektetési cél 23

24 megvalósítására. Dátum: Ügyfél aláírása AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 24

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: mint számlatulajdonos

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS. (szakmai ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (szakmai ügyfél részére) amely létrejött egyrészről Nyugdíjpénztár cím: tevékenységi engedélyszám: adószám: e-mail cím: @ mint megbízó (a Megbízó ), másrészről a Concorde Alapkezelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től

A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Érvényes: 2007. június 01.-től A CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Érvényes: 2007. június 01.-től ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen díjjegyzék a CODEX Értéktár és Értékpapír Zártkörűen

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK

Megfelelési teszt I. PÉNZÜGYI ISMERETEK Megfelelési teszt A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (Bszt.) vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 12. sz. Melléklet Ügyfélszám: Dátum: Amely létrejött egyrészről TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 2010 A KBC EQUITAS Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1051 Budapest,

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY

PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. augusztus 8-tól A PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁS Az MKB Bank Zrt. ( Bank ) a Prémium Szolgáltatás keretében mintaportfólió alapú befektetési tanácsadást nyújt Ügyfelei

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben