II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára"

Átírás

1 II.2. Portfoliókezelési szerződésminta magánnyugdíjpénztár számára amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; bírósági nyilvántartásba vételi száma: [ ]; pénztárkód: [ ]; adószám: [ ]) mint ügyfél (a továbbiakban: ) másrészről a Diófa Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 105.; cégjegyzékszáma: ) mint portfoliókezelő (a továbbiakban: ) (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: Előzmények: Az jelen szerződés megkötése előtt köteles az Ügyfelet minősíteni, valamint alkalmasságát a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás igénybevételére megállapítani. A minősítésre a Bszt. ügyfélminősítésre vonatkozó szabályai, az alkalmasság megállapítására az által kitöltött és az által kiértékelt Alkalmassági teszt adatlap alapján kerül sor, amely eredménye jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. Az tájékoztatta az Ügyfelet, hogy az Alkalmassági teszt jelen Szerződés hatálybalépésének elengedhetetlen feltétele. Az köteles az Alkalmassági teszt adatlapot kitölteni és az rendelkezésére bocsátani. Az tájékoztatta az Ügyfelet a minősítés és az alkalmasság megállapításának következményeiről, valamint a portfolióba vehető pénzügyi- és pénzeszközökről, az azok vonatkozásában végrehajtható ügyletekről, illetve az ezekkel kapcsolatos korlátozásokról. Az jelen szerződés megkötése előtt az Ügyfelet a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII törvény alapján (a továbbiakban: Bszt. ) [ ] szerinti [ ] ügyfélnek minősítette, és az Alkalmassági teszt adatlap kiértékelése során megállapította, hogy a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás igénybevételére alkalmas. 1. A Szerződés hatálya 1.1. A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik A szerződés hatálybalépésének és a portfoliókezelési tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződésre tekintettel átadott pénzügyi- és pénzeszközeit (a továbbiakba: Induló Vagyon) átutalja, illetve átvezesse az nevére az alábbiakban megjelölt, harmadik személy letétkezelőnél a portfoliókezeléshez elkülönítetten megnyitott ügyfél-, értékpapír-, illetve devizaszámlákra (a továbbiakban együttesen: Számla), amelyeken rendelkezésre kizárólagos jogosultként az jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt munkatársai kerülnek meghatározásra. Letétkezelő megnevezése: -számlaszám: Értékpapír-számlaszám: Deviza-számlaszám:

2 1.3. A szerződés hatálybalépésének és a portfoliókezelési tevékenység megkezdésének napja az Induló Vagyonnak a Számlára történő átutalásának és a fenti pontban meghatározott hozzáférés biztosításának napja. 2. A szerződés tárgya 2.1. Jelen szerződés aláírásával az megbízza az t, hogy az Induló Vagyont a jelen szerződés 4. számú mellékletének megfelelő portfoliókezelési irányelvek (a továbbiakban: Irányelvek), a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.), a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint befektesse, azokkal akár szabályozott piacon, akár azon kívül kereskedjen, a megbízotti tevékenységhez kapcsolódó egyéb jognyilatkozatokat tegyen, beszedje a portfolióhoz kapcsolódó jövedelmeket és azokat újra befektesse azzal, hogy az a portfolió kockázatát és hozamát, azaz a veszteséget és a nyereséget közvetlenül viseli Az kijelenti, és szavatol azért, hogy az Mpt. 66. (9) bekezdése alapján a magánnyugdíj-pénztárak részére portfoliókezelési tevékenységet ellátásra jogosult és megfelel a Rendeletben a vagyonkezelőre előírt követelményeknek. 3. A Felek jogai és kötelezettségei 3.1. Az jogai és kötelezettségei Az jogai Az Mpt., az Irányelvek szerint, saját maga, kizárólagos jogkörben jogosult dönteni az egyes befektetésekről, illetve azok részleges, vagy teljes egészében történő felszámolásáról, az Alkalmassági teszt adatlap eredményének megfelelően Az jogosult bizományosként eljárni, a saját nevében az javára, illetve terhére, mind tőzsdei, mind tőzsdén kívüli ügyleteket kötni, befektetéseket eszközölni Az jogosult a portfolió elemei hozamának, illetve lejáratkor a névértékének, törlesztésének beszedésére, az erre vonatkozó jognyilatkozatokat megtételére, és a beszedett összeget újból befektetésére Az a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jogosult a portfolióra kötendő ügyelteket más megbízásokkal összevonni Az jogosult harmadik személyt (pl. értékpapír-forgalmazó, al-letétkezelő) mint közreműködőt az kifejezett hozzájárulása hiányában is igénybe venni Az semmilyen formában sem jogosult az portfoliókezelésben lévő eszközeinek kölcsönzésére, illetve azok különböző jogokkal való megterhelésére Az kötelezettségei Az az részére a Bszt. előírásainak megfelelő tájékoztatási kötelezettségének jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, írásban tesz eleget Az az értékpapírok beszerzését és értékesítését, valamint az ezzel összefüggő egyéb ügyletek megkötését és lebonyolítását, továbbá egyéb, a szerződésben meghatározott kötelezettségeit a tőle, mint szakcégtől elvárható gondossággal köteles teljesíteni. 2

3 Az elkülönített portfolióként kezeli az portfoliókezelt vagyonát Amennyiben az azonos számára több portfoliót is kezel, az köteles az egyes portfoliókat is elkülönítetten kezelni Az köteles az Ügyfelet megillető pénzügyi-, illetve pénzeszközökről a jogszabályi előírásoknak megfelelően olyan nyilvántartást vezetni, amely az jelentési és beszámolási kötelezettségéhez szükséges adatokat hitelt érdemlően tartalmazza Az nyilvántartásaiban a pénzügyi-, illetve pénzeszközöket az saját vagyonától és az általa kezelt vagy nyilvántartott egyéb vagyontól elkülönítetten úgy köteles nyilvántartani, hogy azokról minden időpontban megállapítható legyen, hogy az vagyonához tartoznak. Az minden, a teljesített ügyleti szerződéssel kapcsolatban köteles olyan bizonylatot átadni az részére, amely alkalmas arra, hogy az annak alapján a pénzügyi-, illetve pénzeszközöket a könyveibe bevezesse Amennyiben bármilyen ok következtében a portfolióban valamely portfólióelem aránya több mint 10 (tíz) százalékkal meghaladja a befektetési politikában meghatározott mértéket, az köteles 30 (harminc) napon belül legalább jelen szerződésben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát Az jogai és kötelezettségei Az jogai Az a pontban foglalt korlátozások figyelembe vételével jogosult az re bízott vagyon terhére kifizetést, értékpapír-kivonást elrendelni és a vagyon javára befizetést, értékpapír-átadást eszközölni. Az átadott pénzügyi-, illetve pénzeszközök az által alkalmazott eszközérték számítási szabályok szerinti értékkel kerülnek be a portfolióba Az által teljesített ügyleti szerződések alapján az szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A pénzügyi,- illetve pénzeszközök tulajdonjogát az szerzi meg Az kötelezettségei Az a tőkebefizetést, értékpapír-átadást megelőzően 2 (két) munkanappal az átutalás összegét vagy az átadni kívánt értékpapír mennyiségét írásban ( en) közli az vel, amely köteles az átutalt vagyont értékelési szabályai szerint értékelni, és az érdekeinek megfelelő befektetéséről gondoskodni Az a tőkekivonásokról, azok várható mértékéről és időpontjáról, a befektetések gyors és hatékony felszabadítása érdekében haladéktalanul, de legalább a tényleges kivonást megelőző 3 (három) munkanappal értesíti az t. Amennyiben a kivonás tervezett mértéke a portfolió aktuális értékének 10 (tíz) százalékát meghaladó mértékű, úgy az 15 (tizenöt) munkanappal a tervezett kivonás előtt értesíti az t Az átadott vagyon által megállapított értékének változása miatt felmerülő minden díj és költség az Ügyfelet terheli Az mindent megtesz annak érdekében, hogy a portfoliókezelés zökkenőmentessége, illetve annak mind teljesebb hatékonysága biztosított legyen A szerződés pontjaiban meghatározott kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért, illetve elmaradt hasznokért az felelősséget nem vállal, azokért felelősség nem terheli. 3

4 A portfoliókezelésre átadott vagyon per-, teher-, és igénymentességéért az felel Az tudomásul veszi, hogy az kizárólag a kiértékelt Alkalmassági teszt adatlap eredményének megfelelő eljárásra köteles. 4. Az díjazása 4.1. Az t a szerződésben meghatározott feladatainak ellátásáért a 10. számú mellékletben meghatározott díj (a továbbiakban: Díj) illetik meg Az kizárólag a saját befektetési alapjaiba történő befektetés esetén nem számít fel portfoliókezelési alapdíjat A Díj megfizetése minden negyedév végét követően (vagy a szerződés felmondását) követő 30 (harminc) napon belül esedékes a Díj számítását alátámasztó elszámolás és számla ellenében, a számlában megjelölt időpontig Az jogosult a szerződés teljesítésével kapcsolatos követelésest a Számla terhére kielégíteni A szerződés felmondása esetén az t a vagyon számára történő átadásának időpontjáig illeti meg az időarányosan számított Díj Az a 4. pontban említett költségeken kívül más költséget az irányába nem számol el. 5. Titoktartás 5.1. Mindazon információkat, melyek az re, az re, a szerződés alapján kezelt portfolióra, az és az szerződéses kapcsolatára, a jelen szerződés tartalmára, illetve a Felek által egymásnak átadott adatokra, megoldásokra, képletekre, döntésekre, különös tekintettel az által javasolt, illetve végrehajtott tranzakciókra vonatkozik, a Felek kötelesek bizalmasan kezelni A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által előírt eseteket kivéve a Felek a szerződés fenti pontjában foglaltakat a másik fél előzetes írásos engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, illetve számukra hozzáférhetővé nem teszik. A harmadik személy által megkeresett fél feltéve hogy jogszabály eltérően nem rendelkezik köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a megkeresés tényét, dátumát, tartalmát, illetve a megkeresésre adott választ. 6. Tájékoztatás 6.1. Az az Üzletszabályzatának megfelelően 6 (hat) havonta tájékoztatja az Ügyfelet a portfoliókezelési tevékenységről, amely keretében a portfolió tárgyidőszakban elért teljesítményéről, a piaci történésekről értesíti az Ügyfelet (rendszeres jelentés) Az a rendszeres tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a portfoliókezelés keretében végrehajtott ügyletekről, amely keretében a portfoliót érintő a tárgyidőszakban végrehajtott ügyletekről való összesítés formájában értesíti az Ügyfelet (ügyleti jelentés) Az a tárgynapi ügyletekről teljes körűen tájékoztatja a portfolióba tartozó vagyon letétkezelőjét. 4

5 6.4. Az 12 (tizenkét) havonta, minden második rendszeres tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet az tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi- illetve pénzeszközről, amely keretében ezen eszközöknek a jelentésben foglalt időszak végén állományáról és részletezéséről értesíti az Ügyfelet Az kijelenti, hogy a 6. pontban meghatározott tájékoztatáson túl további tájékoztatásra nem tart igényt. 7. Joghatóság 7.1. A Felek kijelentik, hogy a felmerült vitás kérdéseiket elsősorban békés úton, egyeztetéses eljárással kívánják rendezni Amennyiben az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, arra az esetre kikötik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 8. A Felek közötti kapcsolattartás 8.1. A szerződés alapján létrejött kapcsolatban a Feleket képviselő, a nevükben eljáró személyek és elérhetőségük listáját a 2. számú melléklet tartalmazza A Felek közötti kapcsolattartás postai vagy elektronikus levélben történik, a 2. számú mellékletben megjelölt elérhetőségeken A Felek kötelezik továbbá magukat arra, hogy a szerződéssel létrehozott jogviszonnyal kapcsolatos minden tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást A szerződés 8. pontjaiban megfogalmazott kötelezettségek elmulasztása esetében a felmerülő kár a mulasztó Felet terheli. 9. Szerződés felmondása és megszűnése 9.1. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése A rendes felmondás szabályait kell alkalmazni a szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetésének esetére is Rendes felmondás A Felek évente 1 (egy) alkalommal, az éves beszámoló kézhezvételét követő 15 napon belül, írásban jogosultak a szerződés rendes felmondására. Amennyiben a szerződés nem kerül rendes felmondásra, úgy annak hatálya további 1 (egy) évvel meghosszabbodik Az továbbá jogosult a szerződést 30 (harminc) nappal, rendes felmondással felmondani, amennyiben az státuszának, hátterének, üzleti hírnevének, gazdálkodásának negatív változása nem egyeztethető össze az Ügyfelekre vonatkozó kockázati stratégiájával Az jogosult a szerződést rendes felmondással nappal, felmondani, ha az az Irányelvektől ismételten és tartósabb ideig, vagy nagymértékben eltér A portfólió egyes elemeire vonatkozó felmondás esetén a Felek elszámolnak a portfolió felmondással érintett részére vonatkozóan, amely elszámolás és felmondás a Szerződés hatályát a részleges elszámolással nem érintett portfólió elemek tekintetében nem érinti. 5

6 A szerződés bármilyen módon történő érvényes és hatályos megszűnésének feltétele, hogy az Díjfizetési kötelezettségének eleget tegyen Az köteles rendelkezni arról, hogy az által kezelt vagyont pénzeszközben vagy a befektetés eredményeképpen meglévő pénzügyi eszközök formájában veszi át. Amennyiben az a készpénzben történő vagyonátvétel mellett dönt, úgy az részére biztosítani kell a felmondási idő lejártáig legalább 1 (egy) hónapot arra, hogy a meglévő pénzügyi eszközöket értékesíthesse. Amennyiben az értékesítés nem sikerül, vagy jelentős árfolyamveszteség merülne fel, az értesíti az Ügyfelet, mely köteles a további lépésekről rendelkezni Rendkívüli felmondás A Feleket azonnali felmondási jog illeti meg, ha a másik fél a) jogutód nélkül megszüntetésére/megszűnésére kerül sor, b) ellen felszámolási vagy csődeljárás indul, c) oly módon vét a szerződésben meghatározottak ellen, hogy azzal a másik félnek kárt okoz, és az lehetetlenné teszi a szerződésben foglaltak további teljesítését A Szerződést az azonnali hatállyal felmondhatja, ha a) a szerződéskötést az Üzletszabályzatának V. 6. pontja szerint meg kellett volna tagadnia, b) az által átadott értékpapírok nyilatkozata ellenére hamisak, megsemmisítettek, vagy nem hiány-, per-, teher- vagy igénymentesek, c) a szerződéskötést követően értesül arról, hogy a számára az által átadott értékpapírok megsemmisítési eljárás alatt állnak, vagy azokat megsemmisítették, d) az egyéb nyilvánvalóan és súlyosan az Üzletszabályzatának, a szerződésekbe vagy jogszabályba ütköző magatartást tanúsít A Szerződést az azonnali hatállyal felmondhatja, ha az Bszt. 5. (1) d) pont szerinti portfoliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a Felügyelet visszavonja A rendkívüli felmondás esetében a felmondás a rendkívüli felmondásról szóló írásbeli értesítésének a másik fél által történő kézhezvétele napján lép hatályba Az t a felmondás hatályba lépésének napjáig illeti meg a Díj időarányos része A Felek a felmondás közléséig terjedő időre vonatkozóan a rendkívüli felmondás hatályba lépéséttől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban elszámolnak egymással, amely elszámolást mindkét fél aláír. Jelen pont a szerződés megszűnését követően is hatályban marad. 10. Irányadó szabályok A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a Bszt., illetve az Üzletszabályzatának mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 6

7 A Szerződés mellékletei: 1. sz. melléklet Alkalmassági teszt eredménye 2. sz. melléklet Kapcsolattartók listája 3. sz. melléklet Induló vagyon 4. sz. melléklet Portfolió elemei, Portfoliókezelési Irányelvek 5. sz. melléklet Portfolió hozama 6. sz. melléklet Allokáció szabályai 7. sz. melléklet A teljesítménymérés szabályai 8. sz. melléklet Referenciaindex 9. sz. melléklet Értékelés gyakorisága és módszere 10. sz. melléklet Portfoliókezelési Díjak Budapest,

8 Alkalmassági teszt eredménye 8

9 2. sz. melléklet Kapcsolattartók listája A Felek kijelentik, hogy az alább felsorolt személyek az, illetve az megbízásából járnak el, és a jelen szerződés vonatkozásában kizárólagosan jogosultak kimenő postai, illetve elektronikus levelek aláírására, vagy a portfoliókezeléssel kapcsolatos tranzakciók lebonyolítására, illetve utasítások, kérések, felhívások közlésére, visszaigazolására és azok végrehajtására. részéről: Név Beosztás Elérhetőség Korlátozások részéről: Név Beosztás Elérhetőség Korlátozások Budapest,

10 Induló Vagyon 3. sz. melléklet Pénzeszközök: Devizanem Mennyiség (címlet/darabszám) Átváltási ráta Eszközérték Értékelés napja Összesen: Pénzügyi eszközök: Eszköz megnevezése Mennyiség (névérték/darabszám) Eszközérték Értékelés napja Összesen: Budapest,

11 4. sz. melléklet Portfolió lehetséges elemei, a Portfoliókezelési Irányelvek Az az eszközeit az Mpt. és a Rendelet szabályainak betartásával, az befektetési politikájában foglaltak, valamint az alábbi irányelvek szerint fektetheti be. Matematikai tartalék portfolió: Piacok Tranzakció típusok Minimum / maximum arány (%) Kockázati megosztás (%) Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdei ügyletek egyéb szabályozott piacon Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdén kívüli ügyletek Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír A portfoliókezelési irányelveket az alakítja ki és a portfoliókezelési szerződésben meghatározott kereteken belül saját hatáskörében jogosult dönteni a befektetési tevékenységekről. A portfoliókezelési irányelvek megváltozásakor az az vel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig kell áttérni az új befektetési arányokra. által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: 11

12 Egyéb tartalék portfolió: Piacok Tranzakció típusok Minimum / maximum arány (%) Kockázati megosztás (%) Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén Tőzsdei ügyletek egyéb szabályozott piacon Tőzsdén kívüli ügyletek Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír A portfoliókezelési irányelveket az alakítja ki és a portfoliókezelési szerződésben meghatározott kereteken belül saját hatáskörében jogosult dönteni a befektetési tevékenységekről. A portfoliókezelési irányelvekmegváltozásakor az az vel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig kell áttérni az új befektetési arányokra. által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: 12

13 Likviditási portfolió: Piacok Tranzakció típusok Minimum / maximum arány (%) Kockázati megosztás (%) Tőzsdei ügyletek a Budapesti Értéktőzsdén Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdei ügyletek egyéb szabályozott piacon Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír Tőzsdén kívüli ügyletek Átruházható értékpapírok Pénzpiaci eszköz Kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír A portfoliókezelési irányelveket az alakítja ki és a portfoliókezelési szerződésben meghatározott kereteken belül saját hatáskörében jogosult dönteni a befektetési tevékenységekről. A portfoliókezelési irányelvek megváltozásakor az az vel egyeztetve, a változás mértékének függvényében állapítja meg, hogy mely időpontig kell áttérni az új befektetési arányokra. által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: által megjelölt egyedi irányelvek, befektetési korlátozások: Budapest,

14 Portfolió hozama 5. sz. melléklet Az hozamának számítására a Rendelet 4. számú mellékletével összhangban kerül sor. Budapest,

15 Allokáció szabályai 6. sz. melléklet Allokációs elvek A megbízást végrehajtó befektetési vállalkozások tranzakció visszaigazolásait követően kerül sor az ügyleteknek a portfoliók közötti allokációjára. Az egyes értékpapír tranzakciók kötésnappal (egyes esetekben teljesülésnapot megelőző munkanappal) az alábbi elveknek megfelelően kerülnek allokálásra az üzletkötésben résztvevő feljogosított portfolió menedzser által: - vagyonarányos, - a modell portfoliótól való eltérés-arányos, amely nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az egyes portfolió menedzserek Taktikai Eszközallokációs és Értékpapír Választási tevékenységének specifikus hatásai is módosíthassák az allokáció menetét, - meglévő készlet-arányos, - szabad készpénz-arányos. A fentieknek megfelelően a legfontosabb alapelv a vagyon nagyságával arányos allokáció az egyes portfoliók között. Ennek szellemében két, azonos befektetési politikával és azonos időzítésű külső tőkemozgásokkal rendelkező portfoliónak pontosan analóg eszközmegoszlással kell rendelkeznie. Az fenntartja a jelen bekezdésben hivatkozott un. ideál-állapottól való eltérés lehetőségét. Egy adott portfolió a portfolió menedzser által megállapított stratégiai eszközallokációval (az eszközosztályok cél-súlyai, körülötte minimum/maximum limitekkel), illetve az eszközosztályokon belül modellportfoliókkal rendelkezik. Ennek megfelelően az számára folyamatosan nyomon követhető, hogy egy adott értékpapírból annak vásárlása vagy eladása esetén mennyi többlet/hiány van az aktuálisan optimálisnak megcélzott állapothoz képest. Jelen pontban hivatkozott faktorok mellett további olyan technikai tényezők is szerepet játszhatnak az allokációban, amelyekre vonatkozóan a portfolió menedzser mérlegelési jogkörrel rendelkezik. A mérlegelési jogkör feljogosítja a menedzsert az allokáció menetének gazdasági szempontból ésszerű, eltérésarányos módosítására (kis mennyiség allokálása aránytalanul magas költségekkel járhat, amely a portfolió érdekeit sértheti, ilyen esetben saját hatáskörben rendelkezhet úgy, hogy nem terheli a portfoliót). A meglévő készlet-arányos allokáció egy adott értékpapír teljes eladásáról hozott döntéskor alkalmazandó. Amennyiben ebben az esetben nem történik meg egy lépésben a likvidáció, akkor a meglévő készletek arányában történik az allokáció. Szabad készpénz arányos a befektetés akkor alkalmazandó, ha a szabad tőkék (pl. befolyt pénzeszközök) átmenetileg egy egyszerű pénzpiaci eszközbe kerülnek befektetésre. Ekkor függetlenül a portfoliók nagyságától és az aktuális eszközmegoszlásoktól a szabad pénzállomány kerül befektetésre ily módon. Re-allokáció Az re-allokációt csak akkor végez, ha a megvalósított, vagy tervezett allokációban, legkésőbb az allokáció napján olyan hiba merült fel, mely gazdaságilag nem ésszerű elosztást eredményez és ez az újraelosztással orvosolható. Re-allokáció során az érdekei mindig elsőbbséget élveznek az alapkezelő érdekeivel szemben. Az Ügyfelek között az egyenlő elbánás elvét a re-allokáció során is alkalmazni kell. Budapest,

16 A teljesítménymérés szabályai 7. sz. melléklet Minden olyan adatot és információt, amely egy portfolión elért teljesítmény bemutatásához és az előírt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni. A portfolióértékelések forrásait és módszereit a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni. A portfoliókat legalább havonta, piaci értéken, a kereskedés-napi elszámolás elvét alkalmazva kell értékelni. A portfolió hozamának számításakor jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában havi tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. Egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni. Az időszakok hozamait mértani láncba kell állítani. Mindig meg kell jelölni, hogy mely időszakra vonatkozik a hozamadat. A teljesítményt a kereskedési költség levonása után kell kiszámítani. A hozamot az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni. Meg kell jelölni azt is, hogy a teljesítményeket bruttó vagy nettó módon, azaz a befektető által a portfoliókezelési tevékenységet végzőnek vagy kapcsolt vállalkozásának fizetett díjat figyelembe véve számítják-e. Meg kell jelölni minden olyan tényt, kiegészítő információt, amely a teljesítmények megítéléséhez, illetve a bemutatott teljesítmény teljes értékű magyarázata szempontjából fontos lehet. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttétel és a származékos termékek használatát, mértékét is be kell mutatni oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását. Amennyiben a portfolióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfolió hozama bemutatásra kerül. A hozamadatokat lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől a naptári éveknek megfelelő bontásban kell bemutatni. Budapest,

17 Referenciaindex 8. sz. melléklet Az az alábbi, az Irányelvekkel összhangban összeállított index éves hozamának meghaladására törekszik: Matematikai tartalék portfolió: [ ] % Egyéb tartalék portfolió: [ ] % Likviditási portfolió: [ ] % Budapest,

18 Értékelés gyakorisága és módszere 9. sz. melléklet Az eszközérték meghatározása Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint történik. Budapest,

19 Portfoliókezelési Díjak 10. sz. melléklet Portfoliókezelési tevékenység végzése során az az alábbi költségeket számítja fel. 1. részére fizetendő díjak: Portfoliókezelési díj: a díj éves mértéke az átlagos lekötött tőke 0,2 %-a. A portfoliókezelési díj számítása negyedévente a negyedéves átlagos lekötött tőkére vetítve történik. Az átlagos lekötött tőke kiszámításának képlete: N BPt-1+ i 1 NBt,t-1 x Ni /T BPt-1: a kezelt vagyonnak a tárgyidőszak elején fennálló piaci értéke NBt,t-1: nettó befizetések ( befizetések kifizetésekkel csökkentve) a kezelt portfolióba; a (t;t-1) időszakban a tárgyidőszak végéig, ahhoz képest az i-edik napon, ezen nap zárásakor a napi nettó forgalom (ha volt azon a napon pénzforgalom, egyébként 0) Ni: az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési időszak záró napjáig hátralévő napok száma T: az értékelési időszak napjainak száma Kötelezően előírt tájékoztatáson túl az részére történő tájékoztatás költsége: a felmerülő költségeket (pl. postaköltség, nyomtatványköltség) a Megbízott teljes egészében a Megbízóra terheli. Az esetlegesen felmerülő költségekről a Megbízott a szerződéskötést megelőzően tájékoztatja a Megbízót. 2. Tranzakciós díj: A portfólión végrehajtott valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységekhez az által igénybe vett befektetési vállalkozások mindenkor hatályos Kondíciós Listájában meghatározott tranzakciós díja. Budapest,

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint

Részletesebben

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A. ép.,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEI 2010 1 ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., fióktelep: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 2/A.

Részletesebben

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma:

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT. PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. ÜZLETSZABÁLYZAT PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: EN-III-50343/2011. Dátuma: 2012. január 10. Hatálybalépés dátuma: 2015. január 01. Díjtáblázat hatályos:

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a Számlaszerződés mellékletét képező adatlap tartalmazza.) mint megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP Összevont Tájékoztató és Kezelési

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés)

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: Tartós befektetési szerződés) amely

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben