Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról"

Átírás

1 Tájékoztató a portfolió értékeléséről, illetve a portfolión elért hozam számításáról Jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi az Ügyfél es a HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szoláltató Zrt. (továbbiakban HUNGAROGRAIN) között létrejött portfoliókezelési szerződésnek. Az HUNGAROGRAIN jogosult a tájékoztatót egyoldalúan a portfoliókezelési szerződésben, illetve az HUNGAROGRAIN hatályos Üzletszabályzatában meghatározott módon, az Ügyfél előzetes értesítése mellett módosítani. A tájékoztató hatálybalépése: március 19. A tájékoztatóban foglaltak, annak hatálybalépését követően létrejött portfoliókezelési szerződések alapján igénybevett szolgáltatások tekintetében hatályosak. Az értékelés módszereit és forrását tartalmazó jelen hirdetményt a HUNGAROGRAIN a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban Bszt.) 4. 2) 65. pontjában meghatározott tartós adathordozóra vonatkozó szabályok szerint publikálja a honlapján is. Az eszközök értékelésének szabályai A Bszt 6. -ában meghatározott, a portfoliókezelési szerződésben rögzített befektetési eszközök, illetve a pénzeszközök értékelése a jelen tájékoztatóban meghatározott módon történik. Az egyes eszközök értékelése piaci alapon napi rendszerességgel történik. Az értékelés során a HUNGAROGRAIN rögzíti az aktuális piaci záróárat és azok forrását mindazokra a befektetési eszközökre, amelyre az adott napon bármelyik portfolió nyitott állománnyal vagy tranzakcióval rendelkezett. Pénzeszközök Az Ügyfélszámlán elérhető egyenleg, illetve az egyes nyitott vagy elszámolás alatt álló ügyletekből származó, a portfolió részét képező pénzkövetelés vagy eredmény az adott napi MNB fixing alapján kerül értékelésre. Amennyiben sem az érintett deviza, sem a portfolió értékelési devizája nem forint, akkor a két devizára vonatkozó MNB fixing keresztárfolyama szerint történik az értékelés. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a következő értékelési elveket alkalmazzuk: 1

2 A tőzsdén jegyzett fix es változó kamatozású kötvények, valamint a diszkont kincstárjegyek eseten az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett államkötvényeket és diszkont kincstárjegyeket kivéve az utolsó tőzsdei záró nettó árfolyam felhasználásával kell értékelni oly módon, hogy a nettó árhoz a piaci érték, meghatározásakor hozzá kell adni a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett, 3 hónapnál hosszabb hátralévő futamidejű fix es változó kamatozású, illetve diszkont állampapírok eseten az Államadósság Kezelő Központ (a továbbiakban ÁKK) által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett legjobb vételi és eladási nettó árfolyamok számtani átlaga és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni. A 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű fix kamatozású és diszkont állampapírok - ideértve az állami készfizető kezességgel rendelkező értékpapírokat is - eseten az ÁKK által a fordulónapon, illetve az azt megelőző legutolsó munkanapon közzétett 3 hónapos referenciahozam felhasználásával a fordulónapra számított nettó árfolyam és a fordulónapig felhalmozott kamatok összegeként kell a piaci értéket meghatározni. Ha tőzsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak - az elsődleges forgalmazói rendszerbe bevezetett állampapírokat kivéve - nincsen 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a piaci érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a fordulónapig közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ugyanezen módszert kell alkalmazni a tőzsdére be nem vezetett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra. Ha a fenti értékelési módszerek nem használhatóak, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az utolsó nyilvánosságra hozott nettó árfolyam és a fordulónapig számított felhalmozott kamatok összegeként kell értékelni; Ha a fenti értékelési módszer nem használható, akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetése óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat. Részvények A hazai részvények értékelési elvei: A Budapesti Értéktőzsdére (továbbiakban BÉT) bevezetett részvényeket a fordulónapi tőzsdei záróárfolyam szerint kell értékelni. Ha az adott napon nem történt üzletkötés, akkor az értékelés során az legutolsó tőzsdei záróárfolyamot kell használni, ha az nem régebbi 30 napnál. A tőzsdén kívüli (továbbiakban OTC) részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti regisztrált és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) hivatalos honlapján az 2

3 intézményeknek szóló közzétételek alatt közzétett utolsó súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni a részvény értékelési árfolyamat, ha az nem régebbi 30 napnál. Ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor függetlenül az árfolyamadat dátumától, az utolsó tőzsdei, ennek hiányában tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. A külföldi részvények értékelési elvei: A tőzsdére és elismert értékpapírpiacra bevezetett részvényeket a fordulónapi záróárfolyam, annak hiányában a fordulónapra nyilvánosságra hozott árfolyam szerint kell értékelni. Ha az árfolyam keletkezésének helyen az adott napon nem történt üzletkötés, akkor a legutolsó nyilvánosságra hozott árfolyamot kell használni, ha ez az árfolyam a fordulónaphoz képest 30 napnál nem régebbi. Ha egyik módszer sem alkalmazható, akkor a beszerzési árat kell használni. Befektetési jegyek A hazai befektetési jegyeket (ideértve az ingatlanbefektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet is) a következő módon kell értékelni: A nyílt végű befektetési alap befektetési jegyet az alapkezelő által közzétett legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni; A zárt végű befektetési alap befektetési jegye esetében az utolsó tőzsdei záróárfolyam es az utolsó nyilvánosságra hozott nettó eszközérték közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni. A Külföldi befektetési jegyek a fordulónapra vonatkozó, de legkésőbb a fordulónapot követő második munkanapon rendelkezésre álló egy jegyre jutó nettó eszközértéken kell figyelembe venni. Jelzáloglevél A jelzáloglevelek esetében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál leírt értékelési elveket kell megfelelően alkalmazni. Opciós pozíciók A szabványosított tőzsdei opciók értékelése az utolsó tőzsdei záróáron történik. Ha 30 napnál nem régebbi tőzsdei záróár nem áll rendelkezésre, akkor az opció belső értékét és időértékét is figyelembe vevő módszerrel kell kiszámítani. Az opciós pozíciók értékének számításához a Black-Sholes modellt alkalmazzuk. Ennek hiányában, illetve nem tőzsdei ügyletek esetében, az opciót kizárólag a belső értéken kell értékelni, azaz az opció értéke ebben az esetben az opciós kötés kötési árfolyamának és az opciós ügylet alapjául szolgáló termek utolsó záró árának különbözete vagy nulla közül a nagyobb érték. 3

4 Határidős pozíciók A fordulónapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett fordulónapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözeten kell értékelni. Repó ügyletek A repó (illetve fordított repó) eseten a pozíció értéke a repó ügylet tárgyát képező értékpapír értékelési árfolyama, illetve az ügylet nyitó és záró árfolyamának felhasználásával a fordulónapra számított időaranyos (lineáris) részének különbözete. A portfólió értékének meghatározása A portfolió értékének meghatározása a portfolió egyes elemeinek összesítésével naponta történik úgy, hogy a portfolió értéke a portfoliókezelési szerződésben meghatározott értékelési devizában kerül kifejezésre. Az adott portfoliókezelési szerződés tekintetében nincs mód az értékelési deviza megváltoztatására, hiszen ez a portfoliókezelő szabad mérlegelési jogát korlátozná. Amennyiben az adott portfolió elemre rendelkezésre álló értékelési árfolyama eltér a portfolió értékelési devizájától, akkor az adott elem az értékelési árfolyam és a befektetési eszközök értékelésének szabályai szerint az értékelés napján érvényes MNB fixing árfolyamok alapján kerül átértékelésre. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi korlátozások miatt az Ügyfélszámla szabad egyenlege után a befektetési szolgáltató nem fizethet kamatot, a portfolió eleme bankbetét nem lehet. A HUNGAROGRAIN a szabad eszközök folyamatos újrabefektetésével, a portfolió kockázati kategóriájának megfelelő portfolió kialakításával gondoskodik a portfolió értékének folyamatos gyarapításáról. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozam alatt az értékelési devizától különböző devizában denominált pénzeszközök (vagy befektetési eszközök) devizaárfolyamának eredményhatását értjük. Ez az eredményhatás a portfolió adott elemének értékében megjelenik. A HUNGAROGRAIN a portfolió összetételének megállapításakor a kereskedés-napi elszámolás elvet alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a már megkötött, de a fordulónapig még el nem számolt ügyletek is a portfolió részét képezik. Egy megvásárolt, de meg el nem számolt részvény vételi ügylet esetében a részvény aktuális értékelési árfolyama növeli, az ügylet ellenértéke pedig csökkenti a portfolió értéket. Az egyes ügyletekhez kapcsolódó kereskedési költségek amennyiben a portfoliókezelési szerződés alapján ez felszámításra kerül, illetve az HUNGAROGRAIN-t illető esetleges portfoliókezelési, számlavezetési és letétkezelési 4

5 díjak a portfolió terhére kerülnek elszámolásra. Ennek megfelelően a portfolió értéke és hozama a kereskedési költség levonása után kerül kimutatásra. A származtatott ügyletekből származó nem realizált (azaz a fordulónapig el nem számolt) eredmény a realizált eredményhez hasonlóan - a pénzeszközök között jelenik meg azzal a különbséggel, hogy a realizált eredmény az Ügyfélszámla egyenlegében már feltűnik, a nem realizált eredmény pedig az adott származtatott ügylethez kapcsolóan, külön kerül megjelenítésre. Ezzel az értékelési elvvel a portfolió értéke (és az annak alapján meghatározott hozam) a realizált és nem realizált eredményeket is magában foglalja. A portfólió teljesítményének meghatározása A HUNGAROGRAIN minden olyan adatot es információt megőriz, amely az egyes befektetési eszközök, a portfolió értékének meghatározásához, illetve ennek alapján a portfolión elért teljesítmény bemutatásához szükségesek. Általános elvek A portfolió hozamának megállapítása (a hozamadat vonatkozási idejének megjelölésével) a portfoliókezelési szerződésben meghatározott rendszerességgel, de legalább havonta történik az alábbi általános elvek figyelembe vétele mellett: A portfolió fordulónapi értékének megállapítása a jelen tájékoztatóban lefektetett szabályok szerint, piaci áron történik. A portfolió induló dátumának az Ügyfél részéről történt első vagyonátadás időpontját kell tekinteni. Minden olyan adatot és információt, amely egy Portfolión elért teljesítmény bemutatásához és az előirt számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni. A portfoliókezelési tevékenységet végzőnek teljesítményei bemutatásakor a hozamadatokat lehetőleg 5 (öt) évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől a naptári éveknek megfelelő bontásban kell bemutatnia A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a jövedelem jellegű bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. A kereskedési-napi elszámolás elvét kell alkalmazni. A kedvezményes kamatozású tartós befektetési konstrukciók, illetve az Ügyfél eltérő adóbesorolása vagy más portfolióinak adóhatása miatt az egyes konstrukciók teljesítményei akkor vállnak összehasonlíthatóvá, ha a portfolió hozamát az osztalékot, kamatot és az árfolyamnyereséget terhelő adok levonása után és a HUNGAROGRAIN-t illető díjak és kereskedési költségek levonása után - mutatjuk be.. A portfolió hozamának számításakor a HUNGAROGRAIN havi tőkesúlyozott hozamszámítást alkalmaz. A több értékelési periódus együttes hozamadata 5

6 úgy kerül megállapításra, hogy a részidőszakok hozamadatait mértani láncba állítjuk. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a jövedelem jellegű bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. A pénzből és pénz-jellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. hozamszámítás alapját képező minimális időszak: 1 év. Amennyiben a hozamadat egy évnél rövidebb időszakra vonatkozik, akkor a HUNGAROGRAIN ezt a teljesítményt nem évesíti. A portfolió relatív teljesítményének megítélését a portfolió értékelési devizájától függő indexkompozíció (továbbiakban Benchmark) segíti, amely kifejezi a Portfoliótulajdonos kockázatvállalási hajlandóságát és meghatározza a Portfoliókezelő számára a követendő befektetési politika fő irányvonalát. Amennyiben a portfolióhoz Benchmarkot is rendeltek, ezen referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyre a portfolió hozama bemutatásra kerül. Az indexkompozíció összetétele, és a referenciahozamtól történő eltérés elfogadható mértéke az egyedi portfoliókezelési szerződésekben kerül rögzítésre. A teljesítmény értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a portfolió tőkeáttételes származtatott pozíciókat is tartalmazhat, amelynek eredményeképpen a portfolió kitettsége nagyobb lehet a portfolió értékénél és a portfolió hozama is változékonyabb (volatilisebb) lehet. A származtatott termékek használatát és mértéket, illetve a hozam megítéléséhez és magyarázatához szükséges tényeket és kiegészítő információt a portfoliókezelési szerződés alapján megküldött tájékoztatás tartalmazza. A hozamot százalékos (két tizedes jegyre kerekítve a kerekítés szabályai szerint, illetve nulla vagy egy tizedes jegyre lefelé kerekítve) formában javasolt bemutatni. A kezelt portfóliók teljesítményeinek bemutatásakor, legalább öt évre visszamenőleg, naptári évenkénti bontásban, a vonatkozó jogszabályi előírások, felügyeleti ajánlások követelményeinek megfelelő teljesítményt (illetve a portfólió létrejötte óta számított teljesítményt) közöl a Társaság. A társaság minden esetben feltünteti a hozamszámítás alapját képező időszakot, melynek kezdete és vége kizárólag naptári hónap vége lehet, kivéve a befektetéskezelés kezdőnapját illetve megszűnésének napját. Az egy évnél hosszabb időszakok hozamait évesíteni kell (a hozamot egy évre, a kamatos kamatszámítás módszerével számítva tört kitevővel, 365 napos éves bázison kell meghatározni). Amennyiben a teljesítmény mérése nem forintban történik, úgy a devizanemet minden esetben fel kell tüntetni. Minden egyes portfólióhoz egy, a befektetési elveknek megfelelő, előre kiválasztott mutató (referenciaindex, benchmark) tartozik. A referenciaindex hozamát ugyanazon időszakokra kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül. Amennyiben a portfólióhoz nem tartozik benchmark, úgy ezen tényt fel kell tüntetni. Amennyiben változik a referenciaindex összetétele, vagy a portólió referenciaindexet vált (pl. MAX indexről RMAX indexre), úgy a változás tényét és időpontját szintén fel kell tüntetni. A referenciaindexszel való összehasonlítás esetén tekintettel kell lenni arra, hogy az költségmentesen számított (bruttó) érték. 6

7 A bemutatott teljesítményekhez tartozó részletes díjstruktúra a társaság honlapján megtalálható. A Társaság makrogazdasági mutatókkal való összehasonlítás esetén a december/december alapú inflációs mutatóval, több éves időszak esetén december/december alapú inflációs mutatók mértani átlagával történő összehasonlítást alkalmazza. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttételre és a származtatott termékek használatára, mértékére, gyakoriságára utalást kell tenni, oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását is. Átlagos befektetési érték Az átlagos befektetési értéket az Ügyfél által foganatosított tőkebefizetések és tőkekifizetések alapján határozzuk meg, az alábbi képlet segítségével: Ahol : az átlagos befektetési állomány t 0 es t nap között t 0 : az időszak első napja t : az időszak utolsó napja i : a tőkebefizetések és kifizetések (együttesen tőkemozgás) index-e n : a tőkemozgások darabszáma CF i : az i-dik tőkemozgás összege az értékelési devizában kifejezve N : a t 0 es t közötti naptári napjainak száma P : az i-dik tőkemozgás napja és t nap közötti napok száma Az átlagos befektetési állomány az egyes portfoliókezelési díjak meghatározásánál játszik szerepet. A portfólió hozama A portfolió adott naptári hónapra vonatkozó hozama (továbbiakban Havi hozam) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési es gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. a) bekezdésében meghatározott képlet megfelelő alkalmazásával, a havi tőkesúlyozott hozamszámítás módszerével kerül meghatározásra: Ahol t 0 : az előző naptári hónap utolsó értékelési napja, új szerződés eseten az első vagyonátadás napja t : az adott naptári hónap utolsó értékelési napja (havi fordulónap), a szerződés megszűnése esetében a megszűnésnapja 7

8 r m : a portfolió (havi tőkesúlyozott) hozama t 0 es t között (Havi hozam) MV t : a portfolió t napi értéke az értékelési devizában kifejezve MV t0 : a portfolió t0 napi értéke az értékelési devizában kifejezve i : a tőkebefizetések es kifizetések (együttesen tőkemozgás) index-e n : a tőkemozgások darabszáma CF i : az i-dik tőkemozgás összege az értékelési devizában kifejezve N : a t0 es t közötti naptári napjainak száma P : az i-dik tőkemozgás napja es t nap közötti napok száma Amennyiben az értékelési időszak több naptári hónapot érint (Időszaki hozam), akkor a Havi hozamok mértani láncba állításával kerül meghatározásra a portfolió hozama. Ahol r p : a portfolió hozama m 0 es m hónapok között m 0 : az értékelési időszak első hónapjának index-e m : az értékelési időszak utolsó hónapjának index-e i : az egyes hónapok index-e r i m : az i hónapi Havi index Az Időszaki hozam képletet használjuk a portfolió adott naptári évi hozamának (Éves hozam) megállapításakor is. Benchmark 1. Hozamráta számítása 1.1. Alapelvek A hozamráták számításával kapcsolatban az alábbi alapelvek érvényesülnek: - Világosság: A hozamráták kiszámítási módjának világosnak, egyértelműnek kell lennie, kerülendő a zavaros, túlbonyolított hozamszámítási mód. - Összemérhetőség: A hozamrátáknak biztosítaniuk kell a különböző befektetéskezelők teljesítményének összemérhetőségét. - Valódiság: A hozamnak a portfoliókezelő valós teljesítményét torzítatlanul kell bemutatnia. Nem engedhető meg olyan számítási mód, amely a hozamot valamilyen technikai eljárással eltéríti a valós szinttől. - Teljesség: A hozamnak tartalmaznia kell a befektetési teljesítmény szempontjából minden lényeges elemet, azaz teljesnek kell lennie. Az alapelvek mellett a hozamráták számítása kapcsán az alábbi lényeges szempontokat tartja a Társaság szem előtt: - A hozamnak lehetővé kell tennie a referenciahozammal való összemérhetőséget. 8

9 - A hozamráta gazdaságosan kiszámítható legyen (lehetőleg könnyen és nem irreálisan nagy erőforrásigénnyel). - A rövid és hosszú távú hozamok közötti összefüggés megteremthető legyen Input adatok A hozamráták kiszámításához input adatként az időszakos (napi/havi) piaci eszközértékek, illetve a napi szintű pénzforgalmi (cash-flow) adatok szükségesek. Ennek érdekében a portfoliókat a befektetési teljesítményméréshez valós piaci értéken kell értékelni, beszerzési áron alapuló könyv szerinti értéken történő értékelést abban az esetben alkalmazható, ha megbízható piaci ár nem érhető el. A portfoliók havi tőkesúlyos hozamráta számítása esetében legalább havonta, a napi idősúlyos hozamráta esetén naponta (de minimálisan cash-flowval érintett naponként) szükséges értékelni. A portfoliók értékelését kötésnapi és nem elszámolásnapi módon kell végezni, azaz a már megkötött, de még el nem számolt ügyleteket a piaci portfolióban figyelembe kell venni Alkalmazandó hozamráta számítási módszerek A teljesítmény mérésére a havi tőkesúlyos hozamrátát alkalmazzuk. A hozamszámítás során úgynevezett teljes hozamú (total return) számítási mód az alkalmazott, azaz az adott időszak alatti összes, realizált és nem realizált hozamelemet figyelembe kell venni. A választott hozamráta számítási módszer éven belüli módosítása nem megengedett. A bruttó hozamokat a kereskedési költségek levonása után indokolt számítani, a bruttó és a nettó hozamok közötti különbségként a portfoliókezelési és letétkezelési díjak vehetők figyelembe. Az időszakos (napi, havi) hozamok mértani láncba állításával (láncszorzat) kell éves, több éves hozamot számítani. A napi teljesítményeket legalább nyolc tizedesjegyig, a havi hozamokat százalékos formában legalább két tizedesjegyig kell számítani. 2. Referenciahozam számítása A hozamokat az adott portfolió-összetétellel a piacon elérhető, átlagos hozamszinthez indokolt hasonlítani a befektetési teljesítmény megítélése céljából. A. Benchmarkok hozzárendelése a befektetési instrumentumokhoz 9

10 1. Referenciaindexként az adott portfolió jellemző összetételét tükröző pénz- és tőkepiaci indexet, vagy annak kombinációját alkalmazzuk. 2. A jellemző összetétel az adott portfolió által megcélzott stratégiai eszközarányt jelenti. 3. A kiválasztott index a lefedendő portfoliórész összetételével összhangban van, 4. A referenciaindexeknek általánosságban az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük: - a befektetési portfolióval leképezhető legyen, - a számítási módja, értéke elérhető és nyilvános legyen, - megfelelő reprezentatív erővel bírjon (képviselje a piaci forgalom, kapitalizáció szignifikáns hányadát), - független legyen, azaz értékét az egyes piaci szereplők tudatosan befolyásolni ne tudják. 5. A fentieket konkrét befektetési instrumentumokra és indexekre vetítve, az egyes befektetési instrumentumok tekintetében a táblázatban szereplő indexeket alkalmazzuk. Befektetéstípus Referenciaindex*** Hazai pénzforgalmi számla BUBOR, Hazai lekötött betét BUBOR (a betét futamidejéhez igazodva) Hazai államkötvény MAX, Hazai diszkont, kamatozó kincstárjegy RMAX, Hazai vállalati kötvény MAX, Hazai hitelintézeti kötvény MAX, Hazai jelzáloglevél MAX Hazai részvény BUX, Külföldi részvények* S&P 100 Külföldi kamatozó értékpapírok* Az adott piacon jellemző hozamindex (pl. J. P. Morgan hozamindex) Hazai és külföldi befektetési jegyek, kollektív befektetési értékpapírok (kivéve ingatlanalapok)** A befektetési jegyek megcélzott tartalma alapján meghatározott indexkombináció (pl. 80 % MAX, 20 % BUX) ingatlanok, ingatlanalapok jegyei Kiválasztott ingatlanalapok hozamának átlaga 10

11 * Külföldi befektetések esetében a devizaárfolyamból adódó hozamhatást is figyelembe kell venni. **Természetesen a javasolt indexek köre az ajánlás kiadásakor meglévő helyzetet tükrözi, a későbbiekben (pl. új indexek megjelenésével) ez változhat. 7. A referenciaindexek kiválasztása és különösen a későbbi értékelése során a Társaság figyelemmel van az indexek számítási módjának sajátosságaiból adódó tökéletlenségre, torzításokra. B. Alkalmazott referenciahozam-számítási módszerek 1. A Társaság biztosítja, hogy a tényleges hozam és a referenciahozam számítási módja azonos. Ennek megfelelően a havi tőkesúlyos formula esetében az időszakon belüli cash-flow tételeket a hozamráta számítással analóg módon kell a referenciahozamok esetében is figyelembe venni. 2. Tekintettel arra, hogy a Társaság költség-hatékonyan napi szinten nem képes a benchmarkokat pontosan leképezni és követni (mivel ez folyamatos, napi rendszerességű, kis tételű ügyleteket jelentene), ezért a referenciaindexek teljesítményét nem napi, hanem havi bázison számítja. Ebben az esetben a havi referenciahozamot a nyitó és a záró indexértékek alapján kell számítani. 3. A Társaság a hozamráta számítással analóg módon számítja az éves, több éves referenciahozamokat, azaz a napi, havi referenciahozamokat mértani láncba állítja. 4. A Társaság a napi benchmark teljesítményeket legalább nyolc tizedesjegyig, a havi referenciahozamokat százalékos formában legalább két tizedesjegyig számolja. Az adott időszakra érvényes Benchmark hozam az alábbi képlet alapján kerül meghatározásra: Ahol t o : az időszak első napja t : az időszak utolsó napja r b : a benchmark hozam a t 0 és t között R t : a Benchmark t napi értéke R t0 : a Benchmark t 0 napi értéke HUNGAROGRAIN Zrt. 11

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfóliókezelési szerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS Az Üzletszabályzat 8. számú melléklete Portfóliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél

Részletesebben

II. Tisztességes tájékoztatás

II. Tisztességes tájékoztatás A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2013. (VI. 28.) számú ajánlása a kezelt portfólión elért teljesítményre, illetve hozam számítására és bemutatására vonatkozó elvárásokról I. Az ajánlás

Részletesebben

Portfoliókezelési keretszerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfoliókezelési keretszerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) Portfoliókezelési keretszerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

Portfoliókezelési keretszerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

Portfoliókezelési keretszerződés. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) Portfoliókezelési keretszerződés amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta

II.1. Portfoliókezelési szerződésminta II.1. Portfoliókezelési szerződésminta Portfoliókezelési szerződés amely létrejött egyrészről a(z) [ ] (székhelye: [ ]; cégjegyzékszáma: [ ], vezetve a [ ] Bíróság mint Cégbíróságnál; adószáma: [ ]) mint

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Székhely: Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: Pénztárfelügyeleti engedély száma: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE amely létrejött egyrészről neve/cégneve: lakcíme/székhelye : szig. sz. / cégjegyzék száma: adóazonosító jele/adószáma: természetes személy megbízó anyja neve: nem

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFOLIÓ KEZELÉSRE amely létrejött egyrészről neve/cégneve: lakcíme/székhelye : szig. sz. / cégjegyzék száma: adóazonosító jele/adószáma: természetes személy megbízó anyja neve: nem

Részletesebben

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II.

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II. A jogszabály mai napon hatályos állapota 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI

Részletesebben

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap

icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások

Részletesebben

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II.

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről. I. Rész A RENDELET HATÁLYA. II. 171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS. (Magánszemély esetén - nem kívánt rész törlendő) PORTFÓLIÓKEZELÉSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely és idő: Szem.ig./útlevél szám: Állandó lakcím: Adóazonosító jel: E-mail címe: (Magánszemély esetén

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt EAGLE EYE ABSOLUTE RETURN SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21)

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT icash DYNAMIC FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő,

Részletesebben

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés 2.1. sz. melléklet: Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE ALAP (EUR)

ELSŐ MAGYAR DAYTRADE ALAP (EUR) ELSŐ MAGYAR DAYTRADE ALAP (EUR) KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: A befektetési szabályokat érintő, valamint az Alapot terhelő

Részletesebben

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 MNB határozat száma: H-KE-III-161/2015 2015. február 03.. A befektetési szabályokat, valamint az Alapot

Részletesebben

Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút hozam Alap Tájékoztatója

Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút hozam Alap Tájékoztatója Reálszisztéma Marco Polo Származtatott Abszolút hozam Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Vezetőforgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

Beolvadási Tájékoztatója. Jogutód alap

Beolvadási Tájékoztatója. Jogutód alap Az ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 5. Beolvadási Tájékoztatója Jogutód alap ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA Az EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: EQUILOR Alapkezelő Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. Vezető Forgalmazó: RAIFFEISEN BANK ZRT. Székhely:

Részletesebben

ACCESS MENTOR SELECTION NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

ACCESS MENTOR SELECTION NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS MENTOR SELECTION NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Verzió:1.0 Hatálybalépés napja (a közzététel napja): [ ] Forgalmazó:

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben