VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről a Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft Budapest, Testvérhegy köz 5. Adószám: Bankszámlaszám : mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott helyen és napon Kéthavonta, CATI módszerrel készülő közvélemény-kutatás az Országgyűlés Hivatala Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja tevékenységének segítése érdekében (454/2012.)" tárgyában, az alábbi feltételekkel. 1

2 1. A szerződés tárgya 1.1. Vállalkozási szerződés kéthavonta CATI módszerrel, országosan reprezentatív, többlépcsős, rétegzett véletlenszerű eljárással telefonon, 1000 fős mintán végzett közvélemény kutatás elvégzésére az alábbiak szerint : Minta : 1000 fő Adatfelvétel módja : CATI módszer Mintavétel : többlépcsős rétegzett véletlenszerű kiválasztási eljárás Adatfelvétel hossza : telefonos megkérdezés kb. 15 perc A megkérdezettek köre : országosan reprezentatív (18 év feletti lakosság), korra, nemre, településszerkezetre és iskolai végzetségre való tekintettel 1.2. Az 1.1. pontban rögzített és a jelen szerződés 3. pontja szerinti időbeli ütemezéssel ellátandó szolgáltatás az alábbi feladatokat foglalja magában : Kérdőívkészítés : A kérdőív készítését a Vállalkozó és az Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Frakcióvezetése közös munkacsoport felállítása után állítja össze kéthavi rendszerességgel. Mintavételi tervkészítés és a minta kialakítása : A Vállalkozó a KSH adatbázisára építve és a statisztikai módszertani előírásoknak megfelelően elkészíti a mintavétel tervét és kialakítja az országos reprezentativitást nyújtó mintát. Adatfelvételek megszervezése : A Vállalkozó feladata a CATI adatvételi módszer elv alapján a lekérdezéseket a mintának megfelelően megszervezze, és az abból származó adatokat gyorsan és hatékonyan feldolgozza. Adatfelvételek ellenőrzése, dokumentálása : Vállalkozó külön figyelmet fordít arra, hogy szúrópróbaszerűen rendszeresen ellenőrizze a lekérdezés tényszerűségét, és erről hiteles dokumentációt állítson ki, valamint tárolja a lekérdezést követő 12 hónapig. Adatrögzítés és tisztítás : A Vállalkozó az adatokat visszakereshető számítógépes adatfile-ba való rögzítése után felméri a hibákat, ellenőrzi az adatfájl szerkezeti épségét, felméri a hiányzó értékeket, valamint felméri az adatközlési és adatbeviteli hibákat. Adatfeldolgozás (ahol lehetséges több változós elemzésekkel) : Az adatokból nyerhető információ kigyűjtése többváltozós matematikai-statisztikai módszerekkel (kereszttáblák készítése és különböző elemzések elkészítése regresszív analízissel). Kutatási jelentés (tanulmány) és vezetői összefoglaló készítése : A kutatási jelentés az Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja által feltett kérdésekre adott válasz. A vezetői összefoglaló a legfőbb állításokból álló rövid összegzés (max. másfél oldal) elkészítése, amelyből a tömör lényeg leszűrhető, esetenként grafikonos megjelenítéssel szöveges leírás helyett. Tisztított adatbázis és az ismérvenként feldolgozott táblázatok átadása : A kutatási jelentés átadása digitálisan (pdf), C -n és 3 nyomtatott példányban. 2

3 Prezentáció keretében a kutatás eredményeinek bemutatása : A kutatócsoport valamely tagja az Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja előtt ismerteti a legfontosabb állításokat. 2. A teljesítés helye 2.1. Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VII. emelet 723. szoba) Az 1. pontban rögzített szakmai követelményeknek megfelelően kell a szolgáltatást elvégezni Megrendelő az 1.2. pontban rögzített szolgáltatás részteljesítésenkénti elfogadásáról az 1.2. pontban rögzített szolgáltatások maradéktalan teljesítésétől számított 15 naptári napon belül köteles nyilatkozni. A nyilatkozat megtételére a szerződést aláíró személy jogosult A teljesítés igazolása nem jelent lemondást a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető igényérvényesítés jogáról Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolja az Országházban és az Országgyűlés Irodaházában érvényes speciális munkarendi, munka- és tűzvédelmi rendszabályokat, amelyek betartásáért a munkavégzés teljes időtartama alatt a Vállalkozó felel. 3. A teljesítés határideje Az 1.2. pontban rögzített szolgáltatás nyújtásának ütemezése : 3.1. a szerződéskötést követően III III. 20. napjátó l IV. 30. napjáig V. 1. napjától VI. 30. napjáig VII. 1. napjától VIII. 31. napjáig IX. 1. napjától X. 31. napjáig XI. 1. napjától XII. 31. napjáig Korábbi teljesítésre a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. 4. Vállalkozási díj 4.1. A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott szolgáltatás maradéktalan teljesítése esetén összesen nettó ,-Ft + ÁFA, azaz nettó tizennégymilliókilencszáznegyvenezer forint + ÁFA összegű vállalkozási díjra jogosult az alábbiak szerint : A 3.1. pontban rögzített időszakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának összege nettó ,-Ft + ÁFA, vagyis nettó kettőmillió-négyszázkilencvenezer forint + ÁFA. ) 3

4 A 3.2. pontban rögzített idősvakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának A 3.3. pontban rögzített időszakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának A 3.4. pontban rögzített időszakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának A 3.5. pontban rögzített időszakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának A 3.6. pontban rögzített időszakban elvégzett szolgáltatás vállalkozási díjának 4.2. A 4.1. pontban maghatározott vállalkozási díj fix vállalkozási díj, a szerződéskötést követően semmilyen jogcímen sem emelhető, és tartalmazza a jelen szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget és díjat Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. t v. (Kbt.) 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 5. Fizetetési feltételek 5.1. Az összesen 5 darab részszámla tartalma : a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott szolgáltatás teljesítésének a 3. pontban meghatározott ütemezésnek megfelelő maradéktalan elvégzése. A részszámlák kiállításának alapjául szolgáló feladatok teljesítési határideje : a pontokban meghatározott időtartam Az egy darab végszámla kifizetésének feltétele a jelen szerződésben meghatározott valamennyi szolgáltatás teljesítésének maradéktalan elvégzése, nettó ,- Ft + ÁFA, vagyis nettó kettőmillió-négyszázkilencvenezer forint + ÁFA. 4 '

5 A végszámla kiállításához kapcsolódó feladat teljesítésének teljesítési határideje : a 3.6. pontban meghatározott időtartam Az egyes számlák benyújtásának feltétele a teljesítés Megrendelő által történő igazolása A Vállalkozó által kibocsátandó számlák kifizetése az Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja működési kerete terhére történik. Megrendelő előlegfizetést nem teljesít A számlákon a következők szerint kell a címzést szerepeltetni : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja (1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.) 5.6. Az 5.1. és 5.2. pontban rögzített számlák ellenértékének megfizetése a jogszabályszerűen kibocsátott számla ellenében, a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 15 banki napon belül, a Vállalkozó CIB Bank Zrt. által vezetett számú bankszámlájára való átutalással történik a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a alkalmazásával Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A -a értelmében a havonta nettó módon számított ,-Ft-ot meghaladó kifizetések teljesítésének feltétele a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi kelt nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti példányának átadása, bemutatása, megküldése a Megrendelő részére Amennyiben Vállalkozót - az Art. 36/B. -a alkalmazásával - felvették a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig mentesül, amíg szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor pénzügyi teljesítésre. Amennyiben az együttes adóigazolásban köztartozás van feltüntetve, a vállalkozói díj nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az Art.36/A -a (3)-(4) bekezdései alapján Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. -ában foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra. 6. Kártérítés kötbérek 6.1. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek a szerződés 3. pontjában előírt határidő(k)re történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbér naponta a késedelernmel érintett szolgáltatásnak a szerződés pontjaiban meghatározott vállalkozási díj ÁFA nélküli értékének 1 %-a A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a hiba kijavításáig a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásra a szerződés pontjaiban meghatározott 5

6 vállalkozási díj ÁFA nélküli értéke 1 %-áriak megfelelő mértékű minőségi kötbérre jogosult. A minőségi kötbér a késedelmi kötbéren felül érvényesíthető Amennyiben a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét az ő érdekkörében felmerült okból nem teljesíti, úgy köteles az adott szolgáltatásra a szerződés pontjaiban meghatározott vállalkozási díj ÁFA nélküli értékének 20 %-át meghiúsulási kötbér címén Megrendelőnek megfizetni A Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a benyújtott számlából visszatartani Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következményeként megilletik. 7. Szerződés megszűnése 7.1 A szerződést csak súlyos szerződésszegése esetén lehet azonnali hatállyal írásban felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó teljesítése ismételten késedelmes. 7.2 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, illetve ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 7.3 A szerződést egyéb esetben bármely fél csak írásban, 30 napos határidővel mondhatja fel. 8. Titokvédelem - Nyilvánosság 8.1 Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket útján, postán, faxon, vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes szelvény aláírásának napján. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel/nyugtával tekintendő kézbesítettnek. Az elektronikus úton feladott értesítések, az elektronikus üzenet kézbesítéséről szóló igazolás visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek. 6

7 8.2 Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű, nem közérdekű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira, közreműködőire is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően figyelmeztetni Vállalkozó a szerződésre vonatkozó bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatja harmadik fél tudomására. Jelen titoktartási kötelezettségről jogszabály felmentést adhat. A titoktartási kötelezettség időbeli korlát nélkül áll fenn Megrendelő és Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködnek. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni. A felek nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult képviselői : Megrendelő részéről : Név : Héjj ávid tel :06/ fax : 06/ Vállalkozó részéről : Név : Fűrész Gábor tel : 06/ fax : 06/ A megnevezett személyek esetleges változásáról felek egymást írásban értesítik. 9. Egyéb megállapodások 9.1. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%- át meg nem haladó mértékben alvállalkozót Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez 10%-ot meghaladó mértékben nem vesz igénybe alvállalkozót. 9.3 Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 9.4 A jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt ában meghatározott esetben, a Kbt (1) bekezdésben előírt közzétételi kötelezettség figyelembe vételével, a szerződés aláírására jogosultak által, írásban lehetséges. A szerződés teljesítéséről a Kbt. 31. (1) bekezdés f) pontban foglalt adatokat kell közzétenni az Országgyűlés Hivatala honlapján. 9.5 Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban merül fel Megrendelő és Vállalkozó az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 15. munkanapig nem tudják megoldani, a jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett 7

8 jogvitájuk -- ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is - megoldásához a perben eljáró bíróságot az évi 111. törvény (Pp.) rendelkezései alapján kell kiválasztani. 9.'7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltakat kell alkatinazni A jelen szerződés az aláírása napjától hatályos Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az alábbi melléklet : 1. számú melléklet : Munkarendi, munkavédelmi, tűzvédelmi előírások Felek a jelen szerződést - amely készült öt egymással szó szerint megegyező példányban - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. Budapest, március 6. dr. Lázár János frakcióvezető Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Megrendelő képviseletében Fűrész Gábor ügyvezető Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft. Vállalkozó képviseletében 8

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben