VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 105.) Adószám : mint szállító továbbiakban : Vállalkozó között, Az Országgyűlés Hivatala tulajdonában lévő gépjárművek javítása és karbantartása (373/2009)" tárgyában, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett.

2 le A szerződés tárgya Vállalkozó vállalja a Megrendelő tulajdonában lévő FORD típusú gépjárművek vonatkozásában az alábbi tevékenységek, illetőleg szolgáltatások I. osztályú minőségben történő elvégzését : 1.1.Javítási és karbantartási munkák gépjárműpark garanciaidőn belüli nem garanciális, valamint garanciaidőn túli időszakos és szükségszerű javítása és szervízelése az érvényes minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával kisebb meghibásodások azonnali elhárítása a gépkocsivezető szóbeli megrendelése alapján gépjárművek számítógépes diagnosztikája a javításra, ellenőrző vizsgálatra átvett ás beérkezett gépkocsi munkálatait Vállalkozó soron kívül megkezdi a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése a legrövidebb átfutási idő alatt a gyári előírásokban megjelölt kötelező munkafolyamatok, ellenőrzések elvégzése az időszakos kilométer-teljesítményhez kötött szervizintervallumoknak megfelelően,a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban nyilvántartás vezetése az elvégzett munkáról a gépjárművek elveszett, vagy meghibásodott indítókulcsainak pótlása, gyári, eredeti kulcsok kódolásához alkalmas tesztműszerrel 1.2.Műszaki vizsgáztatásra valófelkészítés nyilvántartás vezetése a műszaki vizsgák érvényességéről a Megrendelő írásban történő értesítése a műszaki vizsgák esedékességéről a műszaki vizsgáztatásra történő felkészítés és a műszaki vizsgáztatás lebonyolítása a Megrendelővel közösen megállapított időpontban, legfeljebb 2 munkanap igénybevételével a műszaki vizsgáztatás megtörténtének igazolása az érvényesítő címkékkel, valamint a forgalmi engedélybe történő bejegyzéssel, a jogszabályokban előírt módon. 1.3.Környezetvédelmi felülvizsgálat Megrendelő értesítése írásban a felülvizsgálat esedékessége előtt a felülvizsgálat elvégzése helyben, a műszaki vizsgáztatással egy időben amennyiben a környezetvédelmi felülvizsgálat és a műszaki vizsga időpontja eltérő, a felülvizsgálat esedékességekor, soron kívüli végzése a felülvizsgálat tényének igazolása az igazoló lap átadásával, a jogszabályban előírt módon nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatok esedékességéről 1.4.Igazgatásrendészeti ügyintézés az új gépjárművek átadásának lebonyolítása Megrendelő garázsában az új gépjárművek forgalomba helyezése az átadáshoz szükséges dokumentációk és információk rendelkezésre állásától számított 7 munkanapon belül a használatban lévő gépjárművek elveszett, vagy káresemény során megrongálódott forgalmi rendszámának soron kívüli pótlása 1.S.Biztosítási káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés a gépjárművek használata során bekövetkezett káresemények felvétele utáni kárfelvétel Vállalkozó garázsában történő soron kívüli elvégzése a gépjárművezető, Megrendelő Gépjármű-üzemeltetési Csoportjának vezetője, vagy az általa megbízott személy megrendelése alapján a kárérték meghatározásának elvégzése számítógépes kárfelmérő program alkalmazásával kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a számla kizárólag a kárfelvételi jegyzőkönyvben felsorolt és a biztosító által jóváhagyott tételeket tartalmazza. Amennyiben a

3 biztosító által fizetett kártérítés nem fedezi a CASCO önrész és az értékcsökkenés összegével csökkentett javítási költséget, akkor a kettő különbözetét a Vállalkozó viseli a káresemények ügyintézésben és azok javításában soronkívüliség biztosítása a Megrendelő gépjáiiiiűvei számára. A karbantartandó gépjárművek tételes felsorolását a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 2.A teljesítés helye és módja és okmányai 2.1. A Megrendelő köteles a szerződés tárgyát képező gépjárműveket az alábbi helyeken Vállalkozó részére átadni : Budapest, Kossuth tér Budapest, Széchenyi rakpart Budapest, Hegedűs Gyula u Budapest, Kerepesi út Budapest, Üllői út Budapest, Budaörsi út 179. amit a Vállalkozó az előzőek alapján köteles átvenni, műhelyébe szállítani és a karbantartási, javítási tevékenységet műhelyében (1106 Budapest, Kerepesi út 105., 1195 Budapest, Üllői út 309., 1112 Budapest, Budaörsi út 179.) elvégezni A Megrendelő a gépjárművek Megrendelő által Vállalkozó részére történő átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít. 2.3.A Vállalkozó lehetőséget biztosít Megrendelőnek, hogy a 9.3. pontban megnevezett képviselője folyamatos betekintést nyerjen a javításoknál használt anyagkiírási bizonylatokba és a számlázás módszerébe tekintettel a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező normaidő-meghatározás leírására is. 2.4.A Megrendelő az egyedi megrendeléseit írásban a gépjárművel együtt vagy telefax útján juttatja el a Vállalkozóhoz, amely megrendelésekben rögzíti az egyedi teljesítési határidőket is A Vállalkozó vállalja, hogy az egyedi megrendelés kézhezvételétől számítva, a 2.4. pontban meghatározottak szerint rögzített határidőn belül teljesíti a javító-karbantartó szolgáltatást, tekintettel a Megrendelő kiemelt ügyféli minőség státuszára. 2.6.A teljesítés igazolása adott megrendelés teljesítését igazoló jegyzőkönyv mind két fél által történő aláírásával történik. 2.7.A teljesítés során csatolni kell a rezsióradíj kiszámításának alapját képező, adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó normaidő számítási táblázatot, a felhasználásra kerülő alkatrészek és kellékanyagok mennyiségének és költségének megjelölésével. 2. Vállalkozó kötelezettségei 3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartamára az Országgyűlés Hivatala által szerződött biztosító társasággal szerződést köt A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt kizárólag eredeti, vagy a forgalmazó által javasolt alkatrészeket használ fel a javítási és karbantartási munkálatok során A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy biztosítja a szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek folyamatos továbbképzését A Vállalkozó kötelezettsége, hogy jelen szerződés időtartama alatt kiemelt ügyféli minőséget (soronkívüliséget) biztosít Megrendelő számára, amely alapján legalább naponta 4 autót soron kívül fogad, a gépjármű elszállításáról az arra okot adó körülmény (javítás/karbantartás) bejelentésétől számított 2 órán belül gondoskodik, a javítási-

4 karbantartási munkálatokat- a szervizbeérkezést követően- 4 órán belül megkezdi és a karambolos javítások kivételével a javítási munkálatokat 48 órán belül befejezi. 3. A szerződés időtartama A jelen Szerződés december 18-tól december 31-ig, de legfeljebb a nettó Ft, azaz bruttó Ft keretösszeg kimerüléséig hatályos. 4. Vállalkozási díj A gépjárművek javítási és karbantartási szolgáltatásának ellenértékét, díjtételeit a 2 melléklet tartalmazza.. számú 6. Fizetési feltételek 6.1.Megrendelő előlegfizetést nem teljesít. 6.2.A szolgáltatások ellenértékének megfizetése a teljesítés igazolását követően jogszabályszerűen kibocsátott számla ellenében, a teljesítést követő 30 naptári napon belül, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A-B -ai alkalmazásával történik. 6.3.Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A -a értelmében - a havonta nettó módon számított , forintot meghaladó kifizetésnél - a számlák kifizetésének feltétele a tényleges kifizetést megelőző 30 napnál nem régebben kelt nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti példányának átadása, bemutatása, megküldése Megrendelő részére. 6.4.Amennyiben Vállalkozót - az Art. 36/B. -a alkalmazásával - felvették a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az adóigazolás benyújtása alól mindaddig mentesül, amíg szerepel az említet adatbázisban. 6.5.Az együttes adóigazolás rendelkezésre bocsátásának hiányában nem kerülhet sor pénzügyi teljesítésre. 6.6.Amennyiben az együttes adóigazolásban október 1-jét megelőzően keletkezett köztartozás van feltüntetve, a szolgáltatások ellenértékének nettó összege a köztartozás erejéig visszatartásra kerül az Art. 36/A -a (3)-(4) bekezdései alapján. 6.7.Köztartozás hiányában, illetve a köztartozást meghaladó összegű kifizetés esetén a számlák kiegyenlítése a teljesítést követő 30 napon belül Vállalkozó UniCredit Zrt. bank által vezetett számú számlája javára való átutalással történik. 6.8.Vállalkozó által kiállított számlának tartalmaznia kell a munka és szolgáltatás részletes leírását, a munkával érintett járművek azonosító adatait, amelyhez Vállalkozónak mellékelnie kell az adott szolgáltatás munkadíjának normaidő-számítására vonatkozó leírást. 6.9.A teljesítés abban az esetben fogadható el, ha az egyedi megrendelések alapján elkészült, teljesítést igazoló jegyzőkönyvet minkét fél aláírja, továbbá amennyiben a Vállalkozó a jogszabályban előírt valamennyi dokumentációt Megrendelő részére átadja Késedelmes teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. 301/A. -ában meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés-igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik A Vállalkozó a számla eredeti példányát a mellékletekkel együtt Megrendelő címére megküldi. A számla és a mellékletek olvasható másolatait a gépjármű átvételekor Megrendelő műszaki előadója (Gépjármű-üzemeltetési Csoport vezetője) veszi át

5 7. A Vállalkozó nem szerződésszeréi teljesítése Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés szerint kell végeznie. Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis major esetét) Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők : l.késedelmi kötbér 2.minőségi kötbér érvényesítése Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesíteni kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról. 7.1.Késedelmi kötbér Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a megrendelésben vállalt kötelezettségeinek határidőre történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a határidőre el nem végzett szolgáltatás díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 0,5 % minden késedelmesen eltelt nap után. Megrendelő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti Vállalkotóval szemben. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani 7.2. Minőségi kötbér Amennyiben Vállalkozó nem a szerződésben vállalt kötelezettségének, illetve a gyártói utasításoknak és előírásoknak, szerviz-könyvben meghatározottaknak megfelelő minőségben végzi el a szolgáltatást, köteles azt a saját költségére ismételten, megfelelő minőségben elvégezni. Ha a Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Megrendelő arra az időre, amely a hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt, a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű minőségi kötbérre jogosult. A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált, a jogosult által elismert kötbért a benyújtott számla összegéből visszatartani. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé. 8. Szerződésszegésért való felelősség 8.1. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélkül elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik A Megrendelőnek jogában áll a szerződést 3 hónapos határidővel felmondani Ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést Súlyos szerződésszegésnek minősül : - nem a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező normaidőtáblázat szerint meghatározott díjtételek, illetve árak alkalmazása ; 2 alkalmat meghaladóan nem biztosítja a kiemelt ügyféli minőséget ; a számla elkészítésével, megküldésével kapcsolatos szerződéses feltétel megsértése ; 2 alkalmat meghaladóan az egyes javítási munkálatokkal Vállalkozó késedelembe esik Amennyiben jelen szerződés felmondására Vállalkozó hibás teljesítése vagy Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatt került sor, úgy Megrendelőnél emiatt felmerülő többletköltséget, kárt - annak hitelt érdemlő igazolása alapján - a Megrendelőnek Vállalkozó köteles megtéríteni. 9. Jótállási kötelezettség

6 A Vállalkozó jótállási kötelezettség terheli az elvégzett javító-karbantartó munkákra vonatkozóan. Vállalkozó 6 hónap jótállást vállal az elvégzett javító-karbantartó munkára. 10. Kapcsolattartás, vitás kérdések rendezése 10.1.Felek vállalják, hogy a jelen szerződés eredményes teljesítése céljából egymással együttműködnek A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében kapcsolattartó személyként jelölik meg Megrendelő részéről : Név : Molnár Csaba Tel: Fax : Vállalkozó részéről : Név : Nyáry Ferenc Tel : Fax : A felek megnevezett képviselői jogosultak és kötelesek minden olyan intézkedés, és nyilatkozat megtételére, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges, annak tartalmával nem ellentétes, és nem jelenti annak módosítását, kiegészítését Megrendelőnek és a Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan merült fel Amennyiben a közvetlen tárgyalások a megkezdésüktől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre, úgy a felek már most kikötik, hogy a megrendelő székhelye szerinti, az ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni. 11. Titoktartási kötelezettség Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira, munkatársaira is, akiket erre a Vállalkozó köteles hitelt érdemlően figyelmeztetni. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 12.Egyéb rendelkezések Megrendelő kizárólag a jelen szerződés késedelem nélküli és hibáktól mentes teljesítése esetén járul hozzá ahhoz, hogy Vállalkozó a szerződés tárgyát képező szolgáltatásra referenciaként hivatkozzon. Hibás, késedelmes teljesítés esetén e körülményt a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolásban feltünteti A jelen szerződés teljesítéséről az aláírás fordulónapján és a szerződés lejártakor hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában A Kbt a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt más szerződéses partnerrel szemben a jelen szerződésben meghatározottnál kedvezőbb díjtételeket vállal, azokat a Megrendelővel szemben is alkalmazza A gépjárműpark állományának a szerződés teljesítésének időtartama alatti bővülése nem eredményezi a szerződésmódosítás szükségességét.

7 12.6.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. rendelkezései az irányadóak Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, öt eredeti példányban írják alá, amelyből három példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek : 1. sz. melléklet : Műszaki leírás (adott részajánlat tárgyának megfelelő) 2. sz. melléklet : Ártáblázat és a normaidő számításának leírása 3. sz. melléklet : Tájékoztató az alvállalkozó részére történt pénzügyi teljesítésről 4. sz. melléklet : Az Országházban érvényes munkarendi, munka- és tűzvédelmi szabályzat 5. sz. melléklet : Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítéséről Budapest, december 16. Bakos Emil Bordács Csaba Petrányi Zoltán gazdasági főigazgató gazdasági igazgató tulajdonos Országgyűlés Hivatala Petrányi Autó Kft. Megrendelő képviseletében : Vállalkozó képviseletében :

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Legfőbb Ügyészség Ig.. 359/2009. Legf. Ü. sz. Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. mint bejegyzett hírközlési Szolgáltató (a továbbiakban: Vállalkozó), másrészről

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre)

KIVITELI SZERZŐDÉS. Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) KIVITELI SZERZŐDÉS Vállalkozói szerződés (felújítási kivitelezési tevékenységre) amely létrejött egyrészről Név: Jánoshalma Város Önkormányzata Székhely: 6440 Jánoshalma Béke tér 1. Adószáma: 15338954-2-03

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhely: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Dr. Bendzsel Miklós elnök, továbbiakban: Hivatal,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben