VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések, közös vállalatok, korlátolt felelısségő társaságok, és részvénytársaságok) a továbbiakban Biztosítottak részére. I. A BIZTOSÍTÁS RENDSZERE 1. Jelen összetett biztosítás magában foglalja a - tőz- és elemi káreseményekre, - általános felelısségbiztosításra, - munkáltatói felelısségbiztosításra, - betöréses lopásra és rablásra, - belföldi szállítmánybiztosításra, - üvegtörésre vonatkozó biztosításokat, valamint záradék alapján és pótdíj ellenében a bérlıi felelısségbiztosítást is. 2. A biztosítási összeget maximum a vagyontárgy utánpótlási értékéig a Biztosított határozza meg. 3. Jelen összetett vagyonbiztosítás olyan limitált rendszerő (azaz nem elszámolásos), teljes értékre kötött biztosítás, melynek értelmében a Biztosító a bekövetkezett károkat kockázatviselési helyenként évente a telephelyi biztosítási összegig, azon belül pedig vagyoncsoportonként, illetve vagyontárgyanként a megjelölt biztosítási összegig téríti meg. Általános felelısségi, munkáltatói felelısségi, szállítmány vagy üvegkárok esetén illetve a külön záradék alapján megköthetı bérlıi felelısségbiztosítás esetén a kártérítés felsı határa káronként, valamint évenként a tényleges kár, illetve a megjelölt kártérítési felsı határ (kártérítési limit). Egy káreseménynek minısül az egy károsító okból keletkezett kár. Az általános felelısségi, munkáltatói felelısségi, bérlıi felelısségi, szállítmánybiztosítási, illetve üvegbiztosítási kártérítési limitek olyan kártérítési limitek, melyek külön-külön vonatkoznak e fedezeti körökre. Ezekre a kártérítési limitekre a Biztosító kockázatviselése káronként és éves szinten külön is fennáll. A biztosítási összeget illetve a kártérítési limiteket a Biztosító a kifizetett vagy nyilvántartásba vett kárösszegekkel csökkenti. A biztosítási összeg vagy a kártérítési limit(ek) kimerülése esetén a szerzıdés vagy annak az érintett fedezeti köre a kárkifizetés vagy kárutalás idıpontjával megszőnik. II. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK 1. A biztosítás kiterjed a Biztosítottnak a megadott kockázatviselési helyeken lévı: a) a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges saját tulajdonú tárgyi eszközeire, úgymint: - mőhelynek, üzletnek, raktárnak használt épületeire, építményeire, - gépeire, berendezéseire, készülékeire, szerszámaira, - külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyaira, MJK: VKSZ / 24

2 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. forgóeszközeire, úgymint - félkész- és késztermékeire, anyagaira, árukészleteire (kivéve állatállományt és növényi kultúrát), valamint - készpénzére, értékpapírjaira. b) a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges és a kockázatviselés helyein elhelyezett, vagy a szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos idegen tulajdonú tárgyi eszközeire, úgymint: - mőhelynek, üzletnek, raktárnak használt épületekre, építményekre, - gépekre, berendezésekre, készülékekre, szerszámokra (munkaeszközökre), - külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyaira. forgóeszközeire, úgymint - félkész- és késztermékeire, anyagaira, árukészleteire (kivéve állatállományt és növényi kultúrát. 2. Jelen biztosítási szerzıdéssel nem biztosítható vagyontárgyak a gépjármővek, vízi jármővek, légi jármővek. III. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK A. Tőz- és elemi káresemények biztosítása 1. A Biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett azon károkat, amelyeket a) tőz okozott, azzal a megszorítással, hogy az alábbi tőzkárokat csak akkor fizeti a Biztosító, ha a tőz egyéb vagyontárgyakra átterjedve további kárt is okoz: - ha a termelı, vagy szolgáltató tevékenységhez használt energia hıhatására a feldolgozás alatt lévı anyagokban, félkész, és késztermékekben keletkezett a kár, - ha az elektromos vezetékekben, elektromos és elektromos mőködtetéső készülékekben, berendezésekben az áram hatására keletkezett a kár. Nem fedezi a biztosítás és a szerzıdés szerint nem minısül tőzkárnak: - a tőzkár nélküli füst, vagy korom szennyezıdésbıl, - az öngyulladásból, erjedésbıl, fülledésbıl, magukban az öngyulladt, erjedt, befülledt anyagokban, - a hıtechnikai eszközök mőszaki meghibásodásakor az azokban lévı, illetve onnan kiáramló anyagokban keletkezett kár. b) robbanás és összeroppanás okozott, kivéve - a hangrobbanásból keletkezett kárt, - a folyadékkal töltött berendezések, tárolók, csıvezetékek szétfagyása, illetve a berendezésekben, a tárolókban tárolt anyag természetes nyomása miatt elıállott kárt, - szándékos robbantásból eredı mindennemő közvetlen és következményi kárt. c) a villámcsapás közvetlenül, vagy azáltal okozott, hogy a kár színhelyéhez legközelebb lévı transzformátorba, vagy a két hely közötti vezetékszakaszba csapódott be. d) a legalább 15 m/sec sebességő szél (vihar) erıhatása (szívó- és nyomóereje) okozott, továbbá az ilyen szélvihar következtében leomlott, leszakadt, ledılt tárgyak által a biztosított vagyontárgyakban elıidézett kárt, kivéve - a szabadban tárolt készletekben, ingóságokban elıállott viharkárokat, hacsak a tárolási rendelkezések, hatósági elıírások szabadban történı tárolásra szabályozva annak módját lehetıséget adnak, MJK: VKSZ / 24

3 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. - a fóliával fedett létesítményekben, üvegházakban (a szerkezeti részekkel együtt) elıállott viharkárokat, - a helyiségen belüli légáramlás, huzat következtében feldılt, ledılt, felborult, leszakított, eltört vagyontárgyak kárait. e) a viharral együttjáró csapadék okozott abban az esetben, ha a csapadék a vihar által megrongált tetızeten, kiszakított nyílászárón bejutva károsít. Nem téríti meg a Biztosító az épületek külsı vakolatában, burkolatában és festésében bekövetkezett károkat. f) a felhıszakadásból eredı, talajszinten áramló nagy mennyiségő víz rombolással, vagy elöntéssel okozott az épületekben, az épületekben lévı vagyontárgyakban, kivéve - az épületek vakolásában, külsı festésében bekövetkezett károkat, - a talajszint alatti padozatú helyiségekben tartott mindennemő ingósági kárt, ha a tárolt és károsodott dolog nem volt a padlószinttıl legalább 40 cm-rel magasabb állványzaton elhelyezve. g) az árvíz okozott az árvíz ellen védett területek elöntésével, kivéve - a hullámtérben és nem mentett árterületen lévı bármely vagyontárgyban, - a vízi létesítményekben és mőtárgyakban, vízi állatokban keletkezett károkat. Nem biztosítási esemény a hullámtéren és nyílt ártéren beálló, továbbá az árvízvédelmi töltés mentén jelentkezı fakadóvíz és átszivárgás miatti elöntés, továbbá a talajvíz és a belvíz által okozott károk. h) a földrengés okozott, amennyiben annak erıssége a kockázatviselés helyén a Mercalli-Sieberg skála 5. fokozatát elérte. i) földcsuszamlás, kı- és földomlás, továbbá természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása okozott, kivéve - a biztosított épületek pincéjének beomlásából keletkezett kárt, - a padozat alatti feltöltések ülepedésébıl és az alapok alatti talajsüllyedésbıl bekövetkezı károkat, - a támfalak károsodását, - a beomlott, talajszint alatti építmények újraépítési költségét. j) az épület vezetékeibıl és azok szerelvényeibıl, valamint a technológiai csıvezetékekbıl kiáramló folyadék és gız a biztosított vagyontárgyakban okozott, kivéve az elfolyt anyagok értékét, a hibás csı és szerelvény, berendezés kicserélésének, megjavításának költségét. k) idegen jármővek épületbe ütközése során az épületben és az abban lévı vagyontárgyakban okozott. l) hónyomás okozott az épületben és az abban lévı vagyontárgyakban. m) az épületek tetızetében jégverés okozott. MJK: VKSZ / 24

4 B. Általános felelısségbiztosítás 1. A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett a károsultnak a szerzıdés keretén belül az abban meghatározott módon és mértékben megtéríti azokat a szerzıdésen kívüli harmadik személynek okozott - személysérüléses, - dologi károkat, amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint felelısséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. 2. Jelen általános felelısségbiztosítás kockázatviselési köre nem terjed ki a) az emberi környezetet (beleértve levegıt, vizet, talajt) veszélyeztetı tevékenységekkel okozott, b) a termék gyártási hibájából, illetıleg a szolgáltatás hibájából származó, c) a szerzıdésszegéssel a másik félnek és harmadik személynek okozott, d) a munkajogi felelısségbıl, ideértve a foglalkozási (üzemi) balesetbıl. A foglalkozási megbetegedésbıl, a foglalkozási ártalomból származó stb., e) a vadállomány által okozott, továbbá állatok által taposással, lelegeléssel okozott, f) a nem jogszabály, hanem vállalkozói (üzleti) szerzıdés alapján vállalt a jogszabályit meghaladó felelısségi, g) a Biztosított saját tulajdonát képezı és/vagy általa bérelt, illetve a Biztosítottnak bármilyen címen birtokában, felelısségi körében vagy ellenırzése alatt lévı (a Biztosított által kölcsönzött, megırzésre átvett, letétként kezelt stb.) vagyontárgyakban keletkezett, h) a biztosítási esemény miatt a károsultnál jelentkezı, a termelés (szolgáltatás) szünetel(tet)ésébıl eredı elmaradt hasznot, és egyéb gazdasági veszteségeket, költségeket, továbbá minden olyan következményi kárt, amely abból eredt, hogy a károsult nem tudott eleget tenni különbözı kötelezettségeinek, i) a Magyarország területén kívül keletkezett károkra. 3. Általános felelısségbiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a tényleges kár erejéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 50 %-át, de maximum ,- Ft-ot káronként és évente. C. Munkáltatói felelısségbiztosítás 1. A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (a továbbiakban: Biztosító) azt a kötelezettséget vállalja, hogy az e szerzıdésben meghatározott módon és mértékben fedezetet nyújt azokra a kártérítési, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a Biztosított alkalmazottainak, tagjainak, munkaviszonnyal összefüggı balesete (a továbbiakban munkabaleset) miatt és címén a Biztosítottal szemben támasztanak és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. MJK: VKSZ / 24

5 2. Jelen munkáltatói felelısségbiztosítási fedezet azokra a munkabalesetbıl származó károkra terjed ki, amelyeknél a munkabaleset a munkaviszonyban álló dolgozót (továbbiakban károsult) - a Biztosított telephelyén munkaidı alatt, vagy - a Biztosított telephelyén kívül, a Biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett munka során érte, ideértve a kiküldetés, a külsı szolgálat, a kihelyezés stb. alkalmával a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett munkabaleseteket is, - a Biztosított saját szállítóeszközén történt utazás, közlekedés során a munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban érte. A biztosítási fedezet kiterjed azokra a gépjármő felelısségbiztosítás kötésére nem kötelezett gépjármő által okozott, vagy gépjármő üzemeltetésével összefüggésben keletkezett munkabaleseti károkra, amelyekért a Biztosított mint munkáltató tartozik felelısséggel. 3. A biztosítás nem fedezi, így a Biztosító nem téríti meg, a) a Magyarország területén kívül történt munkabalesetekbıl eredı károkat, b) a foglalkozási megbetegedésbıl, a foglalkozási ártalomból eredı, illetve munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket, c) a dolgozókat munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti igényeket, a Biztosított saját szállítóeszközén történt utazás során keletkezett balesetek kivételével, d) a nem jogszabály, hanem vállalkozói, vagy munkaszerzıdés, kollektív szerzıdés, vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján vállalt, a jogszabályit meghaladó a jogszabályinál szélesebb körő felelısségi károkat, e) a kötbért, bírságot és egyéb büntetést, f) a biztosítási esemény miatt a Biztosítottal munkaviszonyban nem álló bármely egyéb szerzıdésen belüli és/vagy kívüli személy kárait, g) a károsult beleegyezésével okozott, illetve keletkezett károkat, 4. Munkáltatói felelısségbiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a tényleges kár erejéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 50 %-át, de maximum ,- Ft-ot káronként és évente. D. Betöréses lopás és rablásbiztosítás 1. Betöréses lopás és rablás kapcsán a biztosítási összeg erejéig megtéríti a Biztosító a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, míg a biztosítási összeg 50 %-a erejéig a betöréses lopás, rablással összefüggésben keletkezett rongálási károkat. A betöréses lopás, rablás biztosítási összegét a biztosítás ajánlati adatközlıjén annak kitöltési szabályait figyelembe véve kell meghatározni. E szabályzat értelmében betöréses lopásnak minısül: - ha a tettes a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló, a vagyonvédelmi szabályzatban meghatározott módon lezárt helyiségbe erıszakos módon behatolt, a helyiség nyílászáró szerkezeteit vagy zárait feltörte, illetve hamis, vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal nyitotta fel. MJK: VKSZ / 24

6 2. Betöréses lopás esetén a pénzkészletre, és értékpapírra ,- Ft értékhatárig viseli a kockázatot a Biztosító, ha az pénzkazettában, pénztárgépben vagy lemezszekrényben volt elhelyezve. Ezen érték fölött kizárólag páncélszekrényben történı elhelyezés esetén térít a Biztosító. A kirakatszekrényben elhelyezett vagyontárgyakban betöréses lopás során keletkezett kárt nem fedezi a Biztosító. 3. Megfizeti a Biztosító a biztosítási összeg 50 %-a határáig a betöréses lopás és rablás biztosítási eseménnyel összefüggı rongálásból és üvegtörésbıl eredı károkat akkor is, ha azok a helyiség belsı berendezésében, a berendezés üvegezésében (polc, pult, tükör, csillár, stb.) keletkezik. 4. Rablás- és küldöttrablás a) Jelen biztosítási szerzıdés alapján rablásnak minısül ezáltal megtéríti a Biztosító az így keletkezett kárt -, ha a vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során az elkövetı a vagyontárgyakat úgy veszi el, hogy a Biztosított, illetve annak alkalmazottja vagy megbízottja ellen erıszakot, élet- vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a Biztosítottat, illetve annak alkalmazottját vagy megbízottját öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, továbbá ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erıszakot, élet- vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. b) Küldöttrablás biztosítás alapján megfizeti a Biztosító azt a kárt, amelyet az elkövetı a Biztosított tulajdonát képezı pénzösszegnek a Biztosított utasítására a pénz elıre meghatározott útvonalon és idıtartamon belüli szállításával megbízott személytıl rablás útján történı eltulajdonítással okozott. Nem fedezi a biztosítás a küldöttrablásból eredı kárt, ha az elkövetéskor nem tartották be a pénz szállításával kapcsolatos hatályos jogszabályokat, valamint a szerzıdési feltételekben szereplı vagyonvédelmi szabályzatot. 5. Nem téríti a Biztosító a betöréses lopásból, rablásból keletkezett kárt, ha a késıbbiekben részletezett vagyonvédelmi szabályzatban foglaltaknak a Biztosított, illetve a Biztosított által alkalmazott vagyonvédelmi rendszer nem tett eleget, vagy az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer a káresemény bekövetkezésének az idıpontjában nem volt üzembe helyezve, illetve a Biztosítottnak felróható okból mőködésképtelen volt. E. Belföldi szállítmánybiztosítás 1. E belföldi szállítmánybiztosítás alapján a Biztosító megtéríti a belföldrıl belföldi rendeltetési helyre a) a Biztosított veszélyére kiszállított, b) a Biztosított veszélyére érkezı, c) a visszáruknál a Biztosított veszélyére visszaszállított, d) a Biztosított telephelyei között átszállított szállítmányoknak (áruknak) a szállítás tartama alatt beleértve a fel-, le, és átrakodást, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbensı tárolást is - a 2. pont alatt meghatározott eseményekbıl bekövetkezı kárait. A szállítás tartama, azaz a Biztosító kockázatviselése a biztosítás hatálybalépését követıen akkor kezdıdik, amikor a szállítmányt (árut) szállításra kész állapotban a tárolási helyrıl /feladó raktárából, stb./ azonnali elfuvarozás végett elmozdítják (elviszik) és tart a szállítás egész folyamata alatt beleértve a fel-, le, és átrakodásokat, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbensı tárolásokat is -, végül akkor fejezıdik be, amikor a szállítmánynak, a rendeltetési helyen az átvevı /címzett/ raktárában vagy tárolási helyén, a szállítóeszközbıl történı kirakodása megkezdıdik. Ha a fuvarozó a címzettet a szállítmány megérkezésérıl értesítette, a Biztosító kockázatviselése, az értesítés kézhezvételétıl számított 48. órával megszőnik. A Biztosított telephelyei közötti szállításnak minısül, amikor a szállítás érdekében a szállítójármőnek közutat is igénybe kell vennie. MJK: VKSZ / 24

7 2. A Biztosító fedezetet nyújt azokra a károkra, amelyek a tőz-, robbanás-, villámcsapás, rablás, valamint a szállítóeszközt ért közúti baleset és ezen események alkalmával elkövetett lopás következtében keletkeztek, kivéve: - ha a kár azért következett be, mert az igénybe vett szállítóeszköz a biztosított szállítmány fuvarozására (szállítására) alkalmatlan volt, - a késedelmes szállításból eredı igényeket. 3. Jelen biztosítás nem köthetı a, külkereskedelmi szerzıdés tárgyát képezı szállítmány fuvarozására, függetlenül attól, hogy az áru fuvarozása Magyarország területén vagy nemzetközi fuvarokmánnyal történik, b, külföldi tulajdont képezı anyagokra és árukra, c, az élıállat szállítmányokra, d, fuvarozásból jogszabályilag kizárt vagyontárgyakra. 4. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha - azt a Biztosított, mint fuvarozó a megbízónak vagy címzettnek okozott kár címén megtéríteni köteles, - a címzett a küldeményt a hiány, vagy sérülés elızetes hivatalos megállapítása nélkül átvette. Kivételt képez, ha a kár külsıleg nem volt felismerhetı és a Biztosított (címzett) annak megállapítására a fuvarozóvállalatot az átvételtıl számított 72 órán belül felkérte, - a Biztosított a kárért felelıssé tehetı harmadik személyt (pl. a fuvarozó vállalatot) a Biztosító elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül felelıssége alól felmentette, vagy a Biztosító a Biztosított egyéb cselekménye, illetve mulasztása miatt visszkereseti igényét nem tudja érvényesíteni. - a telephelyen belüli anyag- és áruszállítással összefüggésben keletkezett. 5. Szállítmánybiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a szállítóeszközön lévı áruk értékéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 25 %-át káronként és évente. 6. Amennyiben a károsodott szállítmány (áru) értéke nagyobb mint a kötvényen megjelölt biztosítási összeg, a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg a károsodott szállítmány értékéhez aránylik. F. Üvegtörés-biztosítás 1. Üvegtörés-biztosítás keretében megtéríti a Biztosító az épületnek a szerkezetileg beépített üvegezésében, üveg vagy mőanyag cégtáblákban bármilyen ok miatt bekövetkezı törést, vagy repedést, kivéve a helyiség belsı berendezésére használt üvegezésében (polc, pult, tükör, csillár, üvegdísztárgy, stb.) keletkezett károkat. 2. Üvegtörés biztosítási káresemény esetén a kártérítés felsı határa a tényleges kár, de maximum a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 10 %-a, illetve legfeljebb ,- Ft káronként és évente. 3. A biztosítás nem fedezi a kárt, ha az üvegtörés, vagy repedéskár a biztosítás feladásakor már törött, repedt vagy toldott üvegekben következett be. 4. Nincsenek biztosítva a melegágyak és üvegházak üvegezései, az üvegtetık, neonok, taposó üvegek, ólom, ón- és rézfoglalatok és az azokban elhelyezett különleges üvegek, valamint az üveg-, dísztárgyak és a csillárok. MJK: VKSZ / 24

8 IV. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE 1. A kockázatviselés helye a biztosítási szerzıdésben feltüntetett cím(ek) alatt lévı telephely(ek) és részleg(ek) (mőhely, üzlet, mőterem, iroda, raktár, stb.). V. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA 1. A vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a tárgyévre vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak minısülnek a telephelyi adatközlı lapokon felsorolt, biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak. A biztosítási összegek nem konvertálhatóak, nem csoportosíthatók át. 2. Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege: Tárgyi eszközök és forgóeszközök biztosítási összege: a mőszaki jellemzıiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos vagy egyenértékő új vagyontárgy új beszerzési, elıállítási értéke, amely az árjegyzékben szereplıáron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, a telepítés, a tervezés, az összeszerelés, a próbaüzem költségeit, a licencia és a know-how díjat is magában foglalja, de semmiféle árengedményt nem tartalmazhat. A tárgyi és a forgóeszközök (készletek) esetében a biztosítási év folyamán elıforduló legmagasabb értéket kell meghatározni. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselés hely(telephely)hez tartozó teljes tárgyi eszköz és készletvagyont kell figyelembe venni. 3. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege: a biztosítási idıszak során elıforduló, legmagasabb káridıponti (tárgyévre vonatkozó) avult érték, illetve a vagyontárgyaknak a kockázatviselés helyszínén történı elhelyezését engedélyezı szerzıdésben a jogosultat megilletı maximális érték. 4. Saját és idegen tulajdonú egyéb vagyontárgyak biztosítási összege: a) az utánpótlási értékhez viszonyított 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték. A technikai avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása többek között a következı fıbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, mőszaki állapot, üzemelési idı, karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy idıszakos használat, vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetısége, stb. b) a véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték, c) a közvetlenül költségként elszámolt eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó beszerzési áron kalkulált, az év során elıforduló legmagasabb értékösszeg, MJK: VKSZ / 24

9 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. d) a Biztosított nyilvántartásaiban nem szereplı vagyontárgyak biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték. A biztosítási év folyamán elıforduló legmagasabb vagyonértéket kell meghatározni. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési hely(telephely)hez tartozó teljes tárgyi eszköz vagyont kell figyelembe venni. 5. A biztosítási összege(ke)t a felek közös megegyezéssel évközben is megváltoztathatják. A biztosítási összeg módosítása a díj megváltozásával jár együtt. VI. A KÁROK MEGTÉRÍTÉSE 1. A kártérítés mértéke a tényleges kár, de maximum a Biztosított által meghatározott biztosítási összeg. Egy káreseménynek minısül az egy károsító okból keletkezett kár, kivéve, ha egyidejőleg általános-, munkáltatói-, vagy bérlıi felelısségi-, üvegtörési- illetve szállítmánykár is keletkezett, melyekre az egyes kártérítési limitek határáig a Biztosító kockázatviselése külön is fennáll. 2. Tőz- és elemi kár, valamint betöréses lopás, rablás biztosítási kár esetén amennyiben a Biztosító által elismert kár összege magasabb a hozzátartozó telephelyi vagyoncsoport biztosítási összegének 20 %- ánál, vagy vagyoncsoportonként eft-nál, a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a kár idıpontjában a biztosított vagyonérték a telephelyi vagyoncsoport káridıponti utánpótlási értékéhez, illetve a 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök esetén a káridıponti avult értékéhez aránylik (aránylagos kártérítés). 3. A kártérítés szabályai a Biztosított tulajdonában lévı, illetve az általa bérelt tárgyi eszközök esetén: a) Javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható károk esetében a ténylegesen felmerült a kár idıpontjában érvényben lévı árképzési normák alapján számított, elszámolt vagy számlázott és az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget téríti a Biztosító. A javítási költség nem haladhatja meg a tárgyi eszköz utánpótlási értékét. b) Teljes megsemmisülés vagy olyan mértékő sérülés esetén, amikor a helyreállítás mőszakilag nem lehetséges (totálkár), vagy helyreállítással az eredeti állapot nem érhetı el, a Biztosító kártérítésként a tárgyi eszköz utánpótlási értékét fizeti ki. 4. Amennyiben a Biztosítottnál lévı tárgyi eszköz mérlegkészítésre kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdona, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költsége nem haladhatja meg a számviteli nyilvántartás szerinti értéket. 5. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és ugyanakkor a vonatkozó biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó mértékének figyelembevételével történt és a vagyontárgy helyreállításra, illetve utánpótlásra került. 6. Az egyes vagyoncsoportokra megállapított biztosítási összegek a károk térítése alkalmával vagyontárgyanként kerülnek értékelésre. 7. A Biztosított tulajdonában lévı, vagy megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra, javításra átvett készletekben bekövetkezett károk esetén a) vásárolt anyagoknál a térítés a káridıponti beszerzési ár, b) készleteknél, gyártóeszközöknél, göngyölegeknél a tényleges helyreállítási költség, illetve a utánpótlási érték [3. a), b) szerint]. MJK: VKSZ / 24

10 8. A saját és idegen tulajdonú külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyak kárainak megtérítése az alábbiak szerint történik: a) A 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök teljes-, totálkára esetén a vagyontárgy káridıponti avult értékét, javítással helyreállítható kára esetén a helyreállítási költséget a vagyontárgy káridıponti avult értéke erejéig téríti meg a Biztosító a hasznosítható maradványérték levonása mellett. b) A véglegesen használaton kívül helyezett vagyontárgyak javítható kárainak és teljes-, vagy totálkárainak kártérítési felsı határa a káridıponti avult érték. c) A közvetlenül költségként elszámolt eszközök kárait a Biztosító a káridıponti újrabeszerzési érték erejéig téríti meg. d) A Biztosított nyilvántartásaiban nem szereplı vagyontárgyakban keletkezett kárt a Biztosító káridıponti avult értéken téríti meg. e) Nem az eredeti állapotra történı helyreállítás vagy pótlás esetén a Biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelı pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti az a), a b), a c) és a d) pontban foglaltaknak megfelelıen. 9. A Biztosító a javítással helyreállítható károk esetében a helyreállítási költségbıl értékemelkedést nem von le. 10. Amennyiben a károsodott tárgyak maradványa értéket képvisel, úgy annak összege a kártérítésbıl levonásra kerül. 11. Megtéríti a Biztosító a biztosítási összegen belül a jelen szabályzatban foglalt biztosítási események folytán károsodott és a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatban indokoltan felmerült: a) állványozási, dúcolási, bontási és takarítási költségeket, b) ideiglenes tetı létesítésének költségeit, c) közmővek rongálási kárainak helyreállítási költségeit, ha ezek jogszabálynál fogva a Biztosítottat terhelik, d) a Biztosítottat terhelı mentési és oltási költségeket, e) rommaradványok és törmelékek eltakarítási és elszállítási költségeit, f) a kár helyreállításával kapcsolatos szakértıi és tervezıi költségeket, g) a káresetekkel kapcsolatban felmerült kárelhárítási és kárenyhítési költségeket, h) szállítmánykár esetén a kármegállapítás indokolt szakértıi költségeit. 12. A páncélszekrényben elhelyezett készpénz és értékpapír, valamint küldött által szállított pénzkár esetén a kártérítés felsı határa a tényleges kár vagy a biztosítási összeg. 13. Nem fizeti meg a Biztosító a biztosítási események által közvetlenül kiváltott azon károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyak avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy épületek, építmények esetében az építési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következtek be. 14. A szállítmánybiztosítási károk esetében a kárkifizetés alapja a szállítást tanúsító okmány (számla, szállítólevél, fuvarjegy). 15. A Biztosító a kártérítési összeget a kárbejelentéstıl számított 15 munkanap alatt készpénzben, vagy átutalással téríti. Ha a Biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a 15 munkanapos határidı attól a naptól számítandó, amikor az utolsó okirat a Biztosítóhoz beérkezett. MJK: VKSZ / 24

11 VII. A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE 1. A Biztosító a szerzıdésben vállalt biztosítási események bekövetkezésekor nyújtandó kártérítésnél ,- Ft önrészesedést köt ki, mely minden kárösszegbıl levonásra kerül. Üvegtörés biztosítási károk esetén az önrészesedés mértéke 2.000,- Ft, mely szintén minden kárból levonásra kerül. VIII. A BIZTOSÍTÁS DÍJA ÉS A DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI, VALAMINT A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE DÍJNEMFIZETÉS ESETÉN 1. A biztosítás díja a biztosítási szerzıdésben meghatározott tőz- és elemi kár biztosítási összegének (alap biztosítási összeg) függvényében kerül megállapításra, figyelembe véve a Biztosított tevékenységi körét, és az esetlegesen alkalmazott bérlıi felelısségbiztosítási záradékot. 2. Egy évnél rövidebb idıtartamra kötött biztosítás esetén a biztosítás díját idıarányosan kell meghatározni az alábbiak szerint: 1 hónapra terjedı idıre az évi díj 2/10 része 2 hónapra terjedı idıre az évi díj 3/10 része 3 hónapra terjedı idıre az évi díj 4/10 része és így tovább, minden megkezdett hónapra 1/10 rész számítandó fel. 8 hónapon túli idıre a teljes évi díjat kell felszámítani. 3. Amennyiben a kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-e utáni, úgy a Biztosító a tárgyhavi díjat nem számítja fel. 4. A biztosítás minimális éves díja, azaz minimum díja ,- Ft. 5. A biztosítás elsı díja, illetve foglaló díja a biztosítási idıszak elején fizetendı, minimum negyedéves díj negyedéves díjfizetés esetén, minimum félévi díj féléves díjfizetés esetén, illetve törtévi díj éves díjfizetés esetén. A biztosítás elsı díjának, illetve foglaló díjának minimális mértéke azonban nem lehet kevesebb mint 6.000,- Ft. 6. A biztosítás folytatólagos díjait (azaz elsı vagy foglaló díját követı díjait) legfeljebb 4 negyedévre osztva fizethetik a Biztosítottak. A negyedévi díjrészletek fizetési határidejei: február 20., április 20., július 20., október 20. A félévi díjrészletek fizetési határidejei: február 20., július 20. Az éves díj fizetési határideje: február Ha a Biztosított (szerzıdı) az elsı idıszakra járó díjat a díjnak megállapodás szerint részletekben fizetése esetén az elsı díjrészlet az esedékességtıl a halasztott elsı díjesedékességet is ideértve számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, illetve a Biztosító díjkövetelését ugyanezen idın belül bírósági úton nem érvényesíti, a biztosítás megszőnik. A Biztosító a szerzıdés megszőnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékességtıl számított 30 nap eltelte elıtt ennek a körülménynek közlésével a Biztosítottat a fizetésre írásban felszólítja. MJK: VKSZ / 24

12 8. Ha a Biztosított (szerzıdı) a folytatólagos díjat az esedékességtıl számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, halasztást sem kapott, és a Biztosító a díjat bírósági úton sem érvényesíti, a Biztosító a kockázatot az esedékességtıl számított 3 hónapig viseli, ez alatt az idı alatt a Biztosított (szerzıdı) az elmulasztott idıszakos díjat pótolhatja. Ha ez nem történik meg, a biztosítás a háromhavi határidı elteltével megszőnik. 9. A díj- és kártérítés fizetése minden esetben forintban történik. IX. KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA 1. A biztosítási szerzıdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzıdı a szerzıdés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A Biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Amennyiben a kötvény kiállítása az ajánlat a Biztosítónak vagy képviselıjének átadásától számított 15 naptári napon belül megtörténik, a szerzıdés a biztosítási kötvény kibocsátásának napján jön létre és a kötvényben a szerzıdés kezdeteként megjelölt idıpontban lép hatályba. A Biztosító kockázatviselése akkor kezdıdik meg, amikor a biztosítási szerzıdés hatályba lép. 2. a) A biztosítási szerzıdés akkor is létrejön, ha a Biztosítónak, vagy a képviselıjének átadott ajánlatra a Biztosító 15 naptári napon belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerzıdés az ajánlat átadása idıpontjára visszamenı hatállyal jön létre. Nem jön létre a szerzıdés, ha az ajánlatot a Biztosító annak átvételétıl számított 15 naptári napon belül visszautasítja. b) A biztosító kockázatviselés akkor kezdıdik amikor: - az elsı díjat a Biztosított, szerzıdı a Biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetıleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg. - ha a szerzıdı fél a díjat a Biztosító képviselıjének fizette, a díjat legkésıbb a fizetés napjától számított negyedik napon a Biztosító számlájára, illetıleg a pénztárba beérkezettnek kell tekinteni, a Biztosított, szerzıdı fél azonban bizonyítja, hogy a díj korábban érkezett be. 3. A felek a kockázatviselés kezdetének idıpontjában az elıbbiektıl eltérıen is megállapodhatnak. Ha a felek a szerzıdésben a biztosítás (szerzıdési tartam) kezdetét késıbbi idıpontra teszik, a Biztosító kockázatviselése legkorábban ebben az idıpontban kezdıdik tekintet nélkül arra, hogy az ajánlat elıbb beérkezett. Ebben az esetben azonban a befizetett díjat is csak olyan idıszakra lehet elszámolni, amely nem kezdıdik elıbb, mint a biztosítás (szerzıdési tartam) kezdetének idıpontja. 4. A biztosítási szerzıdés a felek megállapodásától függıen határozott vagy határozatlan idıre jön létre. 5. A szerzıdés, ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg, határozatlan idıtartamú. A tartamon belül a biztosítási idıszak egy év, a biztosítási évforduló ezzel ellentétes megállapodás hiányában minden év január hó 1. (A biztosítási idıszak elsı napja január hó 1., utolsó napja december hó 31.) 6. A határozatlan idıre kötött szerzıdést a felek bármikor felmondhatják. A szerzıdést írásban a biztosítási idıszak végére kell felmondani. A felmondási idı harminc nap. 7. A szerzıdés alapján a Biztosító a Magyarország területén okozott és bekövetkezett károkat téríti meg. 8. A Biztosító kockázatviselése a szerzıdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki, így mindaddig fedezi azokat, amíg a szerzıdés hatályban van. MJK: VKSZ / 24

13 X. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE 1. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, illetıleg a szerzıdı fél, vagy velük közös háztartásban élı hozzátartozójuk, vagy olyan alkalmazottjuk, illetve megbízottjuk okozta, akinek e minıségben munkaköre ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése. 2. Az 1. bekezdésben foglaltakat a kárenyhítési kötelezettség elmulasztására is alkalmazni kell. 3. Az 1-2. bekezdésben foglaltak a felelısségbiztosításra nem nyernek alkalmazást. A Biztosító azonban a felelısségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követelheti a Biztosított (szerzıdı) féltıl, ha az a kárt szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul és jogellenesen okozta. Jelen bekezdés szempontjából súlyosan gondatlan károkozás esete akkor forog fenn, ha az elıállott kárért felelıs személy a kárt súlyosan ittas állapotban és ezen állapotával összefüggésben okozta, vagy ha a Biztosított hatósági engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül folytatott és ezáltal okozott kárt. XI. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK A kockázatviselés köre nem terjed ki 1. a jogszabály alapján megtérülı, illetıleg más biztosítással már fedezetbe vont károkra, 2. a biztosítási esemény miatt a termelés (szolgáltatás) szünetelésébıl eredı károkra, 3. a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézer sugárzásból eredı károkra, 4. bármilyen telek- vagy épülettulajdonban az alátámasztások gyengítése, eltávolítása, rezgése vagy megépítésének elmulasztása miatt bekövetkezı károkra, 5. a Biztosított tulajdonát képezı, vagy a Biztosított által bérelt, kölcsönzött, vagy bármilyen jogcímen birtokában lévı közúti forgalomra engedélyezett gépjármővek (és az azokhoz tartozó vontatók, utánfutók és egyéb vontatmányok), hajók és egyéb vízi jármővek, repülıgépek üzemeltetésével okozott károkra, 6. a Biztosított által üzemeltetett jármővek, munkagépek által okozott, nem baleseti jellegő útrongálási, mesterséges tereptárgyakban okozott (pl. töltés, támfal stb.), illetve a talaj vagy növényi kultúrák letaposásából származó károkra, 7. vagyontárgyak (beleértve pénzt, értékpapírokat, értéktárgyakat) elveszéseként, eltőnéseként felmerülı károkra, 8. a(z) - háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy nem), polgárháború, - állandó vagy ideiglenes birtokfosztás, amely olyan elkobzás, katonai célra való igénybevétel vagy rekvirálás eredménye, amelyet törvényes hatóságok foganatosítanak, - lázadás, sztrájk, zendülés, szeparatista cselekmény, katonai- vagy népfelkelés, forrongás, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy jogbitorló hatalom, statárium vagy ostromállapot, vagy bármilyen olyan esemény vagy ok, amely statárium vagy ostromállapot kihirdetését idézi elı, MJK: VKSZ / 24

14 - bármilyen szervezet nevében vagy azzal kapcsolatosan cselekvı személy vagy személyek által elkövetett terrorista cselekmények. (Jelen kizárási feltétel szempontjából a terrorizmus politikai célú erıszakos cselekményt jelent és minden olyan erıszakalkalmazás ide tartozik, amelynek célja a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítése.) által okozott, illetve következtében elıállott károkra, 9. építés-szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezı mindennemő közvetlen és következményi károkra, függetlenül attól, hogy az építés-szerelési tevékenységet a Biztosított végezte saját vagy idegen telephelyen, vagy azt nem a Biztosított végezte a Biztosított telephelyén, vagy telephelyein, 10. a környezetszennyezéssel okozott közvetlen és következményi károkra, 11. a) az olyan felelısségre, kárigényre vagy perre, amely tényleges, állítólagos, fenyegetıen közelgı vagy meglévı elektromágneses sugárzás kibocsátásából, felszabadításából, kiszabadulásából vagy generálásából illetve elektromos vezetékekbıl, berendezésekbıl vagy bármely másfajta olyan energiából vagy elektromosságból történı elektromágneses sugárzásnak való kitettségbıl ered, amely a levegıben, az őrben, a légkörben, a talajban vagy a vízben ténylegesen vagy állítólagosan kimutatható, vagy b) Az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költségeire, elektromágneses sugárzás vagy elektromágneses sugárzásnak való kitettség megszüntetésének vagy csökkentésének vagy meghatározásának költségeire, vagy c) Az olyan kötelezettségre, hogy valakivel megosszák a károkat vagy valaki másnak visszafizessék, akinek kártérítést kell fizetni a fenti a) és b) pontokból eredı személyi sérülés, anyagi kár vagy költség miatt, vagy d) Az olyan felelısségre, kárigényre vagy perre, amely bármely ellenırzésbıl, utasításból, ajánlásból, figyelmeztetésbıl vagy tanácsból ered, amelyeket a fenti a) és b) pontokkal kapcsolatban adtak vagy kellett volna adni. Az itteni használatban az elektromágneses sugárzás magában foglalja a mágneses energiát, hullámokat, mezıket vagy erıket, amelyeket elektromos töltés, áram, frekvencia, energia vagy erı gerjesztett, termelt, osztott szét, továbbított vagy tartott fenn, ugyanakkor nem korlátozódik csak ezekre. XII. MILLENIUMI KIZÁRÁS Jelen biztosítási szerzıdés nem nyújt fedezetet az alábbiakra: 1. Tekintet nélkül arra, hogy az alábbiak a Biztosított/ak tulajdonát képezik, birtokában vagy felelıs ırizetében illetve ellenırzése alatt állnak, továbbá arra, hogy a káresemény a év elıtt, alatt vagy után következik be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki azokra a közvetlenül vagy közvetve bekövetkezı károkra, amelyek teljesen vagy részben arra vezethetık vissza, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatosak, hogy bármely számítógép, adatfeldolgozó gépezet vagy berendezés, média mikrochip, operációs rendszer, mikroprocesszor (computer chip), integrált áramkör, beépített vezérlı logisztika, vagy hasonló feladatot ellátó egység, vagy bármilyen számítógépes szoftver nem képes: a) valamely naptári dátumot önmagára vonatkoztatva rendszerdátumként helyesen felismerni (például: a évet megelızı, a év folyamán elıforduló, a év utáni dátumok MJK: VKSZ / 24

15 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. felismerése, a év, mint szökıév kezelése, beleértve február 29-ét és a 366 napot éves, valamint szeptember 09. helyes kezelését, stb.), és/vagy b) adatok, információk, parancsok vagy utasítások rögzítésére, mentésére, megırzésére és/vagy helyes manipulálására, értelmezésére vagy feldolgozására azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdátumként kezelni és/vagy c) adatok rögzítésére, mentésére, megırzésére vagy helyes feldolgozására azért, mert egy számítógépes szoftverbe - legyen az bármilyen - olyan parancsot, utasítást programoztak be, amely egy adott idıpontban, vagy azt követıen bármikor adatvesztést idéz elı, illetve lehetetlenné teszik az adatok rögzítését, mentését, megırzését, vagy helyes feldolgozását, azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdátumaként kezelni. 2. A felek tudomásul veszik, hogy a Biztosító nem fizet az "1." pontban felsorolt adatfeldolgozó rendszerek vagy kapcsolódó egységek hiányosságait, jellemzıit, szolgáltatásait, logikai rendszerét vagy mőködését helyesbítı javítási vagy átalakításai munkákért. 3. A felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Biztosító nem fizet kártérítést akkor sem, ha a közvetlen vagy következményi károk azért következtek be, mert a Biztosított vagy mások által nyújtott tanácsadás, konzultáció, a mőszaki tervek elemzése, a létesítmény ellenırzése, karbantartása vagy felülvizsgálata nem bizonyult elégségesnek a fenti "1." pontban ismertetett tényleges vagy potenciális hiba, üzemzavar vagy hiányosság feltárásához, kijavításához, vagy üzemi körülmények között történı teszteléséhez. A fenti "1.", "2." vagy "3." pontban leírt eseményekbıl eredı közvetlen és következményi vagy üzemszüneti károk a fedezetbıl ki vannak zárva. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Közlési kötelezettség a) A szerzıdı (Biztosított) a szerzıdéskötéskor köteles a Biztosítóval a valóságnak megfelelıen közölni a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, amelyre a Biztosító kérdést tett fel és amelyet ismert, vagy ismernie kellett. A Biztosított, vagy a szerzıdı köteles a közölt adatok ellenırzését a Biztosító részére lehetıvé tenni. b) A Biztosított, vagy a szerzıdı fél lényeges körülmények változását a Biztosítónak írásban bejelenteni köteles, a szerzıdı és a Biztosított a változásbejelentést 8 napon belül tartozik megtenni. c) A közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kármegfizetési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha Biztosított, vagy szerzıdı bizonyítja, hogy az elhallgatott körülményt a Biztosító a szerzıdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási káresemény bekövetkezésében. 2. Biztosított kötelezettsége a káresemény bekövetkezése után, illetve a kárbejelentés és káresemény bizonyításának szabályai: a) A Biztosított (szerzıdı) köteles a biztosítási esemény bekövetkeztét a Biztosítónak két munkanapon belül bejelenteni, a szükséges felvilágosítást megadni és lehetıvé tenni a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenırzését. b) Tőzkár esetén a Biztosított (szerzıdı) tartozik a tőzkárt az elsıfokú tőzrendészeti hatóságnál is bejelenteni, az arra vonatkozó szabályok szerint. c) A betöréses lopás, lopás, rablás és egyéb bőncselekményekkel elkövetett biztosítási eseményekrıl az illetékes rendırhatóságnál haladéktalanul feljelentést kell tenni. MJK: VKSZ / 24

16 A Biztosító kármegfizetési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított (szerzıdı) az elızı bekezdésekben írt kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotában a Biztosított a Biztosító kárfelvételi eljárásának megindulásáig, de legkésıbb a bejelentéstıl számított 5 napig csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Abban az esetben, ha a változtatás következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, kárkifizetési kötelezettsége nem áll be. 3. A Biztosított jogi képviselete a) Felelısségbiztosítási kár esetében a Biztosító látja el a Biztosított peren kívüli és polgári perbeni képviseletét. Ez esetben a képviselettel felmerülı költségeket is a Biztosító viseli. b) A Biztosított a Biztosító hozzájárulása nélkül kárigényt nem ismerhet el, ezirányú kötelezettségvállalása, vagy teljesítése a Biztosítóra nem hat ki. A károsult által a Biztosított ellen folytatott perben hozott marasztaló ítélet a Biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a Biztosító látta el a képviseletet, illetve a perben egyébként részt vett, vagy a képviselet ellátásáról, illetve a perben való részvételrıl lemondott. 4. Okiratbemutatási kötelezettség A kár esetén a Biztosító a következı okiratok bemutatását kívánhatja meg: a) tőzkárnál az illetékes elsıfokú tőzrendészeti hatóság bizonyítványát, b) betöréses lopás (lopás), rablás kárnál azt a vádiratot, illetve nyomozást megszüntetı jogerıs határozatot, amely a betöréses lopás (lopás), rablás megtörténtét megállapítja, c) üzemi balesetnél az üzemi baleseti jegyzıkönyv másolatát, d) a társadalombiztosító fizetési meghagyását, e) elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a halál okát igazoló orvosi bizonyítvány másolatát, f) hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntetı, vagy megtagadó jogerıs határozatot, bírói ítéletet, g) továbbá azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a kártérítési összeg megállapításához szükségesek. Amennyiben a Biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a 15 napos határidı attól a naptól számítandó, amikor az utolsó okirat a Biztosítóhoz beérkezett. 5. A kárjelentés helye és módja A Biztosítottnak (szerzıdınek) a bekövetkezett kárt haladéktalanul, de legkésıbb az észleléstıl számított két munkanapon belül írásban be kell jelentenie a QBE ATLASZ Biztosító Rt. illetékes területi igazgatóságára, vagy a QBE ATLASZ Biztosító Rt. központjába, a Vagyonbiztosítási Kárrendezési Osztályra (1143 Budapest, Stefánia út 51., Telefon: , Telefax: ). A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: - a káresemény rövid leírását, idıpontját, - a károsodott létesítmények, vagy eszközök megnevezését, helyét, - a károsodás mértékét (a megállapított, vagy becsült értéket), - a kárrendezésben közremőködı(k) nevét. 6. A Biztosítottnak határozatlan idıtartamra kötött biztosítás esetén a következı évre érvényes biztosítási összegekre és az esetleges módosításokra vonatkozó nyilatkozatát, cégszerően aláírt adatközlın tárgyév november 10-ig kell a biztosítást kezelı egységhez megküldeni. MJK: VKSZ / 24

17 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. 7. Elévülés A biztosítási szerzıdésbıl eredı igények az esedékességtıl számított két év, ha pedig a Biztosított (szerzıdı) jogi személy, az esedékességtıl számított egy év elteltével évülnek el. A káreseményekkel kapcsolatos igények esedékességei a káresemény bekövetkeztének idıpontjától számítandóak. 8. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A felek per esetére perértéktıl függıen kijelölik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság illetékességét. QBE ATLASZ Biztosító Rt. MJK: VKSZ / 24

18 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A VÁLLAKOZÓK KÁRBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ A Biztosító a betöréses lopás kockázat szempontjából a biztosított vagyontárgyakat három vagyoni osztályba sorolja: 1. Tárgyi eszköz 2. Forgóeszköz 3. Készpénz, értékpapír Az egyes veszélyességi osztályokhoz tartozó limitösszegeket az 1. számú táblázat tartalmazza. Azok a védelmi berendezések, amelyek a kár idıpontjában nem voltak üzembe helyezve, vagy bármely okból mőködésképtelenek voltak, a védelmi színvonal megítélésénél nem vehetık figyelembe. 1. sz. táblázat A Biztosító maximális szolgáltatásának összege védelmi osztályonként, vagyoncsoportok szerint (eft) Védelmi osztály 1. Tárgyi eszköz 2. Forgóeszköz 3. Készpénz, értékpapír A B C Jelen biztosítással nem biztosítható vagyontárgyak: nemesfém-, ékszer-, drágakı és egyéb értékcikkkészletek. EGYES VÉDELMI OSZTÁLYOK MEGHATÁROZÁSA A védelmi osztály - Minimális mechanikai-fizikai védelem B védelmi osztály - Részleges mechanikai-fizikai védelem, vagy MJK: VKSZ / 24

19 - Részleges mechanikai-fizikai védelem az alábbiak figyelembe vételével: - az elıírás szerinti rács helyett egyrétegő üvegezés esetén min. 5 mm vastagságú üveg alkalmazása, MABISZ által minısített átdobásgátló fóliával való felszerelése, kétrétegő üvegezés esetén min. 4 mm vastagságú üveg alkalmazása, MABISZ által minısített átdobásgátló fóliával való felszerelése, és/vagy feltolás, felhúzás ellen védett (rögzített) redıny és - minimális elektronikai jelzırendszer az alábbi kiegészítésekkel: a kültérrel határos helyiségekben (melyeken üvegezett nyílászárók vannak) üvegtörés érzékelık telepítendık C védelmi osztály - Teljeskörő mechanikai-fizikai védelem és - Minimális elektronikai jelzırendszer vagy - Részleges mechanikai-fizikai védelem és - Minimális elektronikai jelzırendszer az alábbi kiegészítésekkel: - a kültérrel határos helyiségekben (melyeken üvegezett nyílászárók vannak) üvegtörés érzékelık telepítendık, és - távfelügyeleti rendszer MINIMÁLIS MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Minimális a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - ajtószerkezetek reteszhúzása ellen védettek, - az ajtók zárását két db biztonsági zár végzi, a két záráspont között a távolság legalább 300 mm, a hengerzárak törés ellen védettek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 12 cm-es tömör kismérető téglafal szilárdságával azonos. RÉSZLEGES MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Részleges a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, stb.) minısített ráccsal vagy azzal egyenértékő, más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékőnek minısített biztonsági üveggel védettek, - a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak erısítve, - az ajtószerkezetek megerısített kivitelőek, kiemelése, feszítés, reteszhúzás ellen védettek, MJK: VKSZ / 24

20 - az ajtók zárását bejárati ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi, a hengerzárak törés ellen védettek, az ajtólap és az ajtótok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja, - bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtótokhoz rögzítve, - a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 15 mm mélyen zárnak, - az ajtólap és az ajtótok záráspontossága oldalanként 5 mm-en belül van, - bevésızár esetén az ajtólap külsı oldala fémlemezzel meg van erısítve, - fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerısített kivitelőek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 25 cm-es tömör kismérető téglafal szilárdságával azonos értékő. TELJESKÖRŐ MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Teljeskörő a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ajtók, ablakok, portálok, stb.) minısített ráccsal vagy azzal egyenértékő más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékőnek minısített biztonsági üveggel védettek, - a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak rögzítve, - az ajtólap és az ajtótok fémbıl vagy keményfából készült, fa ajtólap esetén anyaga minimum 40 mm vastagságú tömör fa, - a bejárati ajtók kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védettek, - az ajtók zárását bejárati ajtónként legalább 2 db biztonsági zár végzi, az ajtótok és az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja, - bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtótokhoz rögzítve, - a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 18 mm mélyen zárnak, a zárszerkezet legalább 2 oldalon legalább 4 pontos zárást biztosít, - az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 2 mm-en belül van, - a zárszerkezet fúrás, a hengerzárak törés ellen védettek, - tokszerkezet esetén a zárlemezek megerısített kivitelőek, - falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 38 cm-es kismérető tömör téglafal szilárdságával azonos mértékő. MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZİRENDSZER Minimális az elektronikai védelem, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs kialakítva, a felületvédelem csak a 2 m alatti alsó élmagasságú nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerő térvédelem van kialakítva. Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények: - a betörésjelzı központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre, - a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot külön-külön a védelmi körökön és a szabotázsvonalon is, MJK: VKSZ / 24

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2008) VKSZ 001-2008 Érvényes: 2008. október 01.-tıl 1/25 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ATLASZ TÁRSASHÁZ BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján az Atlasz Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosított részére,

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS ADÓSZAKÉRTİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVVIZSGÁLÓIFEL 001-2008)

ATLASZ KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS ADÓSZAKÉRTİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVVIZSGÁLÓIFEL 001-2008) ATLASZ KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS ADÓSZAKÉRTİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVVIZSGÁLÓIFEL 001-2008) KÖNYVVIZSGÁLÓIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/8 ATLASZ KÖNYVVIZSGÁLÓK ÉS ADÓSZAKÉRTİK

Részletesebben

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004)

KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001 2004) I). BIZTOSÍTOTTAK 1.) Jelen biztosítási szabályzat értelmében biztosított a Könyvelői tevékenységet végző - szerződésben megnevezett

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek Szerzıdési feltételek 1. A biztosítottak köre 1.1. A jelen szerzıdési feltételek alapján biztosított a szerzıdésben név szerint feltüntetett munkáltató. 2. A biztosítás tárgya, a biztosítási esemény 2.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2004)

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2004) VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2004) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következő feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER )

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER ) ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER 001-2010) GJMŰKER 001-2010 Érvényes: 2010. április 1-től 1/5 KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS (MJK: AEOLB 001-2010) MJK: AEOLB 001-2010 Érvényes: 2010. június 1-tıl 1/37 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A jelen feltételek alapján a QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL )

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL ) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (1054 Budapest, V. kerület, Bajcsy-

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2015) VKSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/32

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2015) VKSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/32 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2015) VKSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/32 1. BEVEZETÉS ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE Insurance

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- és FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő adatai, ha eltér a biztosítottól: Cég neve: Székhely címe: Levelezési címe: Cégjegyzékszám: Adószám: Fő tevékenység: Kapcsolattartó

Részletesebben

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az EuroInsurances Ltd. (a továbbiakban: a biztosító) a felek között létrejött CASCO Biztosítási szerzıdés alapján magyar forintban, önrész levonása mellett

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004)

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2004) (MJK: ARV 001-2004) A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) jelen szabálzat alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételben foglaltak

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére

Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére Garancia Kis- és Középvállalkozói Vagyonbiztosítás önkormányzatok részére G-Kkv Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 A vagyonbiztosítás általános szerzôdési feltételei (vászf) 5 Tûz- és elemi károk biztosításának

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVITPL 001-2008) MJK: AVITPL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-tıl 1/5 Légijármő Használók Általános Felelısségbiztosításának

Részletesebben

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV )

GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV ) GÉP- és TECHNOLÓGIAI SZERELÉSBIZTOSÍTÁSI (E.A.R.) KÉRDİÍV ÉS NYILATKOZAT (MJK: A-EARKÉRDİÍV 001-2008) Az alábbiakban közölt adatokat a Biztosító bizalmasan kezeli! 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA: (Ha a szerelés

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL )

SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL ) SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: SZOLGFEL 001 2007) I). BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító), valamint az ajánlatban megnevezett,

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1.BEVEZETÉS A QBE Insurance

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ ) VKSZ Érvényes: október 01.-től 1/25

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ ) VKSZ Érvényes: október 01.-től 1/25 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2009) VKSZ 001-2009 Érvényes: 2009. október 01.-től 1/25 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe) Limited

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1)

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe East-West Business Center 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. Tel: +(36-1) 801-0801 Fax: +(36-1) I. Fejezet ÁLTALÁNOS POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉGBIZTOSITÁS A biztosítási esemény 1) Az általános polgári jogi biztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítási esemény olyan véletlen, váratlan (balesetszerű)

Részletesebben

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat

Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat Aegon Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás Szabályzat A Sí- és Snowboard felszerelés Biztosítás jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím: 1091 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

VAGYON - ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT (MJK: VBÁSZ )

VAGYON - ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT (MJK: VBÁSZ ) VAGYON - ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT (MJK: VBÁSZ 001-2004) 1.. (1) Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyeket - ellenkező szerződéses kikötés hiányában - a QBE ATLASZ

Részletesebben

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI (VÁSZF) Ezen általános szerzôdési feltételek kerülnek alkalmazásra ha a különös vagy

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi IB98 TŐZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŐZ 2 002 FÖLDRENGÉS 2 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 2 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 3 005 FELHİSZAKADÁS 3 006 VIHAR 4 007

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS ESETEIRE SZÓLÓ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (létesítmények, helyiségek ırzésének, valamint vagyontárgyak tárolásának és szállításának szabályai) HB-11899 A betöréses lopás és rablás

Részletesebben

MKB Családi Otthonbiztosítás:

MKB Családi Otthonbiztosítás: MKB Családi Otthonbiztosítás: Biztosításország Biztosítási Alkusz Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19 21. telefon: 1/430 0688; fax: 1/430 0689 Biztosítási események alapcsomag: Tűz: A tűz az olyan anyagi

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004)

FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) FORDÍTÓI-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (MJK: FORDÍTÓIFEL 001-2004) BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK 1.) a) A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított által vállalkozói

Részletesebben

TERVEZİI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE

TERVEZİI FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE FELTÉTELE A QBE Atlasz Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a fıvállalkozó, tervezı (továbbiakban: Biztosított) helyett, a jelen szerzıdésben meghatározott módon és mértékben a károsultnak azokat a

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2016 1 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl

Arany Glóbusz Atlasz Otthonbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.BEVEZETÉS 1.)A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek

Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Általános Vagyonbiztosítási Feltételek A jelen feltételek az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) vagyonbiztosítási szerződéseire vonatkoznak, feltéve, hogy a szerződést

Részletesebben

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AIG Hungary AIG Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÖSSZKOCKÁZATÚ (ALL RISKS) ÜZEMSZÜNET/ELMARADT HASZON FEDEZETE BIZTOSÍTÁSÁRÓL 2 AIG EUROPE S.A. MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása ALCÍM 1/8 A mezõgazdasági vállalkozások betöréses lopás-, rablás biztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ

ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Titán Group Alkusz Kft Tel: 0620/359-6780 Fax:061 780-4184 Email: info@titanbiztositas.hu www.titanbiztositas.hu ADATKÖZLŐ LAP VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJAJÁNLATHOZ Szerződő/biztosított adatai:

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Szerződési feltételek 1/64 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...3 1. Általános rendelkezések...3 2. A biztosított vagyontárgyak és költségek...4 3. A biztosítási

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl

Szabályzat. Perfekt Felelôsségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl Szabályzat Perfekt Felelôsségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-tôl TARTALOMJEGYZÉK 1. PFSZ PERFEKT FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 3 1.1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.2 A BIZTOSÍTÁS 3 1.3 BIZTOSÍTOTT,

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás

Komfort & nyugalom. Társasház-biztosítás Komfort & nyugalom Társasház-biztosítás Az UNIQA Biztosító Lakóépület-biztosítási védelme az épület magántulajdonban lévő, közös vagy bérbe adott területeire egyaránt kiterjed. A biztosítást minden társasház,

Részletesebben

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz

union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz union24-otthonbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Épület, építmény, ingóságbiztosításhoz A biztosítótársaságra vonatkozó adatok: Név, székhely és jogi forma: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1082

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Atlasz Édes Otthon lakásbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi

Részletesebben

Szállítmányozói felelısségbiztosítás. HE-10313 Általános szerzıdési feltételek 1/9

Szállítmányozói felelısségbiztosítás. HE-10313 Általános szerzıdési feltételek 1/9 Általános szerzıdési feltételek 1/9 A biztosítási esemény Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (Cg.01-10-041356., a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság, székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy Zs. út

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016) Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia- Biztonsági Öv ATLASZ KOMPÁNIA BIZTONSÁGI ÖV CSOPORTOSBALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2016)

Részletesebben

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009)

ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe Atlasz Kompánia ATLASZ KOMPÁNIA CSOPORTOS BALESET- ÉS BETEGSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: KOMP-ÁLT 001-2009) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tervezıi felelısségbiztosítás szerzıdési feltételei/2002

Tervezıi felelısségbiztosítás szerzıdési feltételei/2002 I. Biztosítás Tervezıi felelısségbiztosítás szerzıdési feltételei/2002 E kötvényben foglalt feltételek, kizárások és korlátozások szerint és feltéve, hogy a biztosított megfizette vagy egyezség szerint

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ

VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ ATLASZ VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT (MJK: VVSZ 001-2008) VVSZ 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/16 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A jelen (a továbbiakban: szabályzat) érvényes mindazon biztosítási szerzıdésekre,

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

ATLASZ SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: SZOLGFEL ) SZOLGFEL Érvényes: től 1/7

ATLASZ SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: SZOLGFEL ) SZOLGFEL Érvényes: től 1/7 ATLASZ SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI (MJK: SZOLGFEL 001-2009) SZOLGFEL 001-2009 Érvényes: 2009. 10. 01.-től 1/7 ATLASZ SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI I). BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek

Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Lakásbiztosítás T-Home ügyfeleknek Általános Biztosítási Feltételek Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérő szerződési kikötések hiányában az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.A biztosítási esemény (káresemény) A jelen különös biztosítási feltételek alkalmazása során biztosítási eseménynek

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek Különös biztosítási feltételek A különös biztosítási feltételek sorszámozása az általános biztosítási feltételek sorszámozását úgy követi, hogy az új rendelkezésekkel érintett fejezetek azonos száma alatt

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Általános szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (Cg.01-10-041356., a Fıvárosi Bíróság,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk!

Ügyféltájékoztató. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Tagunk! Tisztelt Tagunk! A Közlekedési Biztosító Egyesület (KÖBE) 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító. A KÖBE non-profit elven, azaz nyereségszerzésre nem

Részletesebben

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei

Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei Építésbiztosításhoz (CAR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási feltételei 1/5 AHE-11650/3P A jelen különös biztosítási feltételek azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása

Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása Különös biztosítási feltételek Pénzügyi szolgáltatások független közvetítőinek szakmai felelősségbiztosítása 7/1 AHE-10440 1. Általános rendelkezések 1.1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1.1. Jelen

Részletesebben

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl

Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Otthon Biztosítás Hatályos: 2013. január 1-tôl Tisztelt Tagunk! A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 1996. szeptember 24-én alakult, egyesületi, társadalmi szervezeti formában mûködô biztosító.

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

1. A GSZK Szabályzat Első Fejezet 1. b) pontjában szereplő felsorolás az alábbiak szerint módosul:

1. A GSZK Szabályzat Első Fejezet 1. b) pontjában szereplő felsorolás az alábbiak szerint módosul: I.SZÁMÚ KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ ZÁRADÉK A QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ ZRT. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA (GSZK) ALAPJÁN LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉSEKHEZ (MJK: KÖTZÁR 001-2007) Jelen záradék minden

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben