VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések, közös vállalatok, korlátolt felelısségő társaságok, és részvénytársaságok) a továbbiakban Biztosítottak részére. I. A BIZTOSÍTÁS RENDSZERE 1. Jelen összetett biztosítás magában foglalja a - tőz- és elemi káreseményekre, - általános felelısségbiztosításra, - munkáltatói felelısségbiztosításra, - betöréses lopásra és rablásra, - belföldi szállítmánybiztosításra, - üvegtörésre vonatkozó biztosításokat, valamint záradék alapján és pótdíj ellenében a bérlıi felelısségbiztosítást is. 2. A biztosítási összeget maximum a vagyontárgy utánpótlási értékéig a Biztosított határozza meg. 3. Jelen összetett vagyonbiztosítás olyan limitált rendszerő (azaz nem elszámolásos), teljes értékre kötött biztosítás, melynek értelmében a Biztosító a bekövetkezett károkat kockázatviselési helyenként évente a telephelyi biztosítási összegig, azon belül pedig vagyoncsoportonként, illetve vagyontárgyanként a megjelölt biztosítási összegig téríti meg. Általános felelısségi, munkáltatói felelısségi, szállítmány vagy üvegkárok esetén illetve a külön záradék alapján megköthetı bérlıi felelısségbiztosítás esetén a kártérítés felsı határa káronként, valamint évenként a tényleges kár, illetve a megjelölt kártérítési felsı határ (kártérítési limit). Egy káreseménynek minısül az egy károsító okból keletkezett kár. Az általános felelısségi, munkáltatói felelısségi, bérlıi felelısségi, szállítmánybiztosítási, illetve üvegbiztosítási kártérítési limitek olyan kártérítési limitek, melyek külön-külön vonatkoznak e fedezeti körökre. Ezekre a kártérítési limitekre a Biztosító kockázatviselése káronként és éves szinten külön is fennáll. A biztosítási összeget illetve a kártérítési limiteket a Biztosító a kifizetett vagy nyilvántartásba vett kárösszegekkel csökkenti. A biztosítási összeg vagy a kártérítési limit(ek) kimerülése esetén a szerzıdés vagy annak az érintett fedezeti köre a kárkifizetés vagy kárutalás idıpontjával megszőnik. II. A BIZTOSÍTOTT VAGYONTÁRGYAK 1. A biztosítás kiterjed a Biztosítottnak a megadott kockázatviselési helyeken lévı: a) a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges saját tulajdonú tárgyi eszközeire, úgymint: - mőhelynek, üzletnek, raktárnak használt épületeire, építményeire, - gépeire, berendezéseire, készülékeire, szerszámaira, - külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyaira, MJK: VKSZ / 24

2 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. forgóeszközeire, úgymint - félkész- és késztermékeire, anyagaira, árukészleteire (kivéve állatállományt és növényi kultúrát), valamint - készpénzére, értékpapírjaira. b) a vállalkozói tevékenység ellátásához szükséges és a kockázatviselés helyein elhelyezett, vagy a szolgáltatói tevékenységgel kapcsolatos idegen tulajdonú tárgyi eszközeire, úgymint: - mőhelynek, üzletnek, raktárnak használt épületekre, építményekre, - gépekre, berendezésekre, készülékekre, szerszámokra (munkaeszközökre), - külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyaira. forgóeszközeire, úgymint - félkész- és késztermékeire, anyagaira, árukészleteire (kivéve állatállományt és növényi kultúrát. 2. Jelen biztosítási szerzıdéssel nem biztosítható vagyontárgyak a gépjármővek, vízi jármővek, légi jármővek. III. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK A. Tőz- és elemi káresemények biztosítása 1. A Biztosító megfizeti a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett azon károkat, amelyeket a) tőz okozott, azzal a megszorítással, hogy az alábbi tőzkárokat csak akkor fizeti a Biztosító, ha a tőz egyéb vagyontárgyakra átterjedve további kárt is okoz: - ha a termelı, vagy szolgáltató tevékenységhez használt energia hıhatására a feldolgozás alatt lévı anyagokban, félkész, és késztermékekben keletkezett a kár, - ha az elektromos vezetékekben, elektromos és elektromos mőködtetéső készülékekben, berendezésekben az áram hatására keletkezett a kár. Nem fedezi a biztosítás és a szerzıdés szerint nem minısül tőzkárnak: - a tőzkár nélküli füst, vagy korom szennyezıdésbıl, - az öngyulladásból, erjedésbıl, fülledésbıl, magukban az öngyulladt, erjedt, befülledt anyagokban, - a hıtechnikai eszközök mőszaki meghibásodásakor az azokban lévı, illetve onnan kiáramló anyagokban keletkezett kár. b) robbanás és összeroppanás okozott, kivéve - a hangrobbanásból keletkezett kárt, - a folyadékkal töltött berendezések, tárolók, csıvezetékek szétfagyása, illetve a berendezésekben, a tárolókban tárolt anyag természetes nyomása miatt elıállott kárt, - szándékos robbantásból eredı mindennemő közvetlen és következményi kárt. c) a villámcsapás közvetlenül, vagy azáltal okozott, hogy a kár színhelyéhez legközelebb lévı transzformátorba, vagy a két hely közötti vezetékszakaszba csapódott be. d) a legalább 15 m/sec sebességő szél (vihar) erıhatása (szívó- és nyomóereje) okozott, továbbá az ilyen szélvihar következtében leomlott, leszakadt, ledılt tárgyak által a biztosított vagyontárgyakban elıidézett kárt, kivéve - a szabadban tárolt készletekben, ingóságokban elıállott viharkárokat, hacsak a tárolási rendelkezések, hatósági elıírások szabadban történı tárolásra szabályozva annak módját lehetıséget adnak, MJK: VKSZ / 24

3 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. - a fóliával fedett létesítményekben, üvegházakban (a szerkezeti részekkel együtt) elıállott viharkárokat, - a helyiségen belüli légáramlás, huzat következtében feldılt, ledılt, felborult, leszakított, eltört vagyontárgyak kárait. e) a viharral együttjáró csapadék okozott abban az esetben, ha a csapadék a vihar által megrongált tetızeten, kiszakított nyílászárón bejutva károsít. Nem téríti meg a Biztosító az épületek külsı vakolatában, burkolatában és festésében bekövetkezett károkat. f) a felhıszakadásból eredı, talajszinten áramló nagy mennyiségő víz rombolással, vagy elöntéssel okozott az épületekben, az épületekben lévı vagyontárgyakban, kivéve - az épületek vakolásában, külsı festésében bekövetkezett károkat, - a talajszint alatti padozatú helyiségekben tartott mindennemő ingósági kárt, ha a tárolt és károsodott dolog nem volt a padlószinttıl legalább 40 cm-rel magasabb állványzaton elhelyezve. g) az árvíz okozott az árvíz ellen védett területek elöntésével, kivéve - a hullámtérben és nem mentett árterületen lévı bármely vagyontárgyban, - a vízi létesítményekben és mőtárgyakban, vízi állatokban keletkezett károkat. Nem biztosítási esemény a hullámtéren és nyílt ártéren beálló, továbbá az árvízvédelmi töltés mentén jelentkezı fakadóvíz és átszivárgás miatti elöntés, továbbá a talajvíz és a belvíz által okozott károk. h) a földrengés okozott, amennyiben annak erıssége a kockázatviselés helyén a Mercalli-Sieberg skála 5. fokozatát elérte. i) földcsuszamlás, kı- és földomlás, továbbá természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása okozott, kivéve - a biztosított épületek pincéjének beomlásából keletkezett kárt, - a padozat alatti feltöltések ülepedésébıl és az alapok alatti talajsüllyedésbıl bekövetkezı károkat, - a támfalak károsodását, - a beomlott, talajszint alatti építmények újraépítési költségét. j) az épület vezetékeibıl és azok szerelvényeibıl, valamint a technológiai csıvezetékekbıl kiáramló folyadék és gız a biztosított vagyontárgyakban okozott, kivéve az elfolyt anyagok értékét, a hibás csı és szerelvény, berendezés kicserélésének, megjavításának költségét. k) idegen jármővek épületbe ütközése során az épületben és az abban lévı vagyontárgyakban okozott. l) hónyomás okozott az épületben és az abban lévı vagyontárgyakban. m) az épületek tetızetében jégverés okozott. MJK: VKSZ / 24

4 B. Általános felelısségbiztosítás 1. A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a Biztosított helyett a károsultnak a szerzıdés keretén belül az abban meghatározott módon és mértékben megtéríti azokat a szerzıdésen kívüli harmadik személynek okozott - személysérüléses, - dologi károkat, amelyekért a Biztosított a magyar jog szabályai szerint felelısséggel és kártérítési kötelezettséggel tartozik. 2. Jelen általános felelısségbiztosítás kockázatviselési köre nem terjed ki a) az emberi környezetet (beleértve levegıt, vizet, talajt) veszélyeztetı tevékenységekkel okozott, b) a termék gyártási hibájából, illetıleg a szolgáltatás hibájából származó, c) a szerzıdésszegéssel a másik félnek és harmadik személynek okozott, d) a munkajogi felelısségbıl, ideértve a foglalkozási (üzemi) balesetbıl. A foglalkozási megbetegedésbıl, a foglalkozási ártalomból származó stb., e) a vadállomány által okozott, továbbá állatok által taposással, lelegeléssel okozott, f) a nem jogszabály, hanem vállalkozói (üzleti) szerzıdés alapján vállalt a jogszabályit meghaladó felelısségi, g) a Biztosított saját tulajdonát képezı és/vagy általa bérelt, illetve a Biztosítottnak bármilyen címen birtokában, felelısségi körében vagy ellenırzése alatt lévı (a Biztosított által kölcsönzött, megırzésre átvett, letétként kezelt stb.) vagyontárgyakban keletkezett, h) a biztosítási esemény miatt a károsultnál jelentkezı, a termelés (szolgáltatás) szünetel(tet)ésébıl eredı elmaradt hasznot, és egyéb gazdasági veszteségeket, költségeket, továbbá minden olyan következményi kárt, amely abból eredt, hogy a károsult nem tudott eleget tenni különbözı kötelezettségeinek, i) a Magyarország területén kívül keletkezett károkra. 3. Általános felelısségbiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a tényleges kár erejéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 50 %-át, de maximum ,- Ft-ot káronként és évente. C. Munkáltatói felelısségbiztosítás 1. A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (a továbbiakban: Biztosító) azt a kötelezettséget vállalja, hogy az e szerzıdésben meghatározott módon és mértékben fedezetet nyújt azokra a kártérítési, illetve megtérítési követelésekre, amelyeket a Biztosított alkalmazottainak, tagjainak, munkaviszonnyal összefüggı balesete (a továbbiakban munkabaleset) miatt és címén a Biztosítottal szemben támasztanak és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. MJK: VKSZ / 24

5 2. Jelen munkáltatói felelısségbiztosítási fedezet azokra a munkabalesetbıl származó károkra terjed ki, amelyeknél a munkabaleset a munkaviszonyban álló dolgozót (továbbiakban károsult) - a Biztosított telephelyén munkaidı alatt, vagy - a Biztosított telephelyén kívül, a Biztosított rendelkezése folytán, vagy érdekében végzett munka során érte, ideértve a kiküldetés, a külsı szolgálat, a kihelyezés stb. alkalmával a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett munkabaleseteket is, - a Biztosított saját szállítóeszközén történt utazás, közlekedés során a munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban érte. A biztosítási fedezet kiterjed azokra a gépjármő felelısségbiztosítás kötésére nem kötelezett gépjármő által okozott, vagy gépjármő üzemeltetésével összefüggésben keletkezett munkabaleseti károkra, amelyekért a Biztosított mint munkáltató tartozik felelısséggel. 3. A biztosítás nem fedezi, így a Biztosító nem téríti meg, a) a Magyarország területén kívül történt munkabalesetekbıl eredı károkat, b) a foglalkozási megbetegedésbıl, a foglalkozási ártalomból eredı, illetve munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kárigényeket, c) a dolgozókat munkahelyükre menet, vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti igényeket, a Biztosított saját szállítóeszközén történt utazás során keletkezett balesetek kivételével, d) a nem jogszabály, hanem vállalkozói, vagy munkaszerzıdés, kollektív szerzıdés, vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján vállalt, a jogszabályit meghaladó a jogszabályinál szélesebb körő felelısségi károkat, e) a kötbért, bírságot és egyéb büntetést, f) a biztosítási esemény miatt a Biztosítottal munkaviszonyban nem álló bármely egyéb szerzıdésen belüli és/vagy kívüli személy kárait, g) a károsult beleegyezésével okozott, illetve keletkezett károkat, 4. Munkáltatói felelısségbiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a tényleges kár erejéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 50 %-át, de maximum ,- Ft-ot káronként és évente. D. Betöréses lopás és rablásbiztosítás 1. Betöréses lopás és rablás kapcsán a biztosítási összeg erejéig megtéríti a Biztosító a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat, míg a biztosítási összeg 50 %-a erejéig a betöréses lopás, rablással összefüggésben keletkezett rongálási károkat. A betöréses lopás, rablás biztosítási összegét a biztosítás ajánlati adatközlıjén annak kitöltési szabályait figyelembe véve kell meghatározni. E szabályzat értelmében betöréses lopásnak minısül: - ha a tettes a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló, a vagyonvédelmi szabályzatban meghatározott módon lezárt helyiségbe erıszakos módon behatolt, a helyiség nyílászáró szerkezeteit vagy zárait feltörte, illetve hamis, vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal nyitotta fel. MJK: VKSZ / 24

6 2. Betöréses lopás esetén a pénzkészletre, és értékpapírra ,- Ft értékhatárig viseli a kockázatot a Biztosító, ha az pénzkazettában, pénztárgépben vagy lemezszekrényben volt elhelyezve. Ezen érték fölött kizárólag páncélszekrényben történı elhelyezés esetén térít a Biztosító. A kirakatszekrényben elhelyezett vagyontárgyakban betöréses lopás során keletkezett kárt nem fedezi a Biztosító. 3. Megfizeti a Biztosító a biztosítási összeg 50 %-a határáig a betöréses lopás és rablás biztosítási eseménnyel összefüggı rongálásból és üvegtörésbıl eredı károkat akkor is, ha azok a helyiség belsı berendezésében, a berendezés üvegezésében (polc, pult, tükör, csillár, stb.) keletkezik. 4. Rablás- és küldöttrablás a) Jelen biztosítási szerzıdés alapján rablásnak minısül ezáltal megtéríti a Biztosító az így keletkezett kárt -, ha a vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során az elkövetı a vagyontárgyakat úgy veszi el, hogy a Biztosított, illetve annak alkalmazottja vagy megbízottja ellen erıszakot, élet- vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve a Biztosítottat, illetve annak alkalmazottját vagy megbízottját öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez, továbbá ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erıszakot, élet- vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. b) Küldöttrablás biztosítás alapján megfizeti a Biztosító azt a kárt, amelyet az elkövetı a Biztosított tulajdonát képezı pénzösszegnek a Biztosított utasítására a pénz elıre meghatározott útvonalon és idıtartamon belüli szállításával megbízott személytıl rablás útján történı eltulajdonítással okozott. Nem fedezi a biztosítás a küldöttrablásból eredı kárt, ha az elkövetéskor nem tartották be a pénz szállításával kapcsolatos hatályos jogszabályokat, valamint a szerzıdési feltételekben szereplı vagyonvédelmi szabályzatot. 5. Nem téríti a Biztosító a betöréses lopásból, rablásból keletkezett kárt, ha a késıbbiekben részletezett vagyonvédelmi szabályzatban foglaltaknak a Biztosított, illetve a Biztosított által alkalmazott vagyonvédelmi rendszer nem tett eleget, vagy az alkalmazott vagyonvédelmi rendszer a káresemény bekövetkezésének az idıpontjában nem volt üzembe helyezve, illetve a Biztosítottnak felróható okból mőködésképtelen volt. E. Belföldi szállítmánybiztosítás 1. E belföldi szállítmánybiztosítás alapján a Biztosító megtéríti a belföldrıl belföldi rendeltetési helyre a) a Biztosított veszélyére kiszállított, b) a Biztosított veszélyére érkezı, c) a visszáruknál a Biztosított veszélyére visszaszállított, d) a Biztosított telephelyei között átszállított szállítmányoknak (áruknak) a szállítás tartama alatt beleértve a fel-, le, és átrakodást, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbensı tárolást is - a 2. pont alatt meghatározott eseményekbıl bekövetkezı kárait. A szállítás tartama, azaz a Biztosító kockázatviselése a biztosítás hatálybalépését követıen akkor kezdıdik, amikor a szállítmányt (árut) szállításra kész állapotban a tárolási helyrıl /feladó raktárából, stb./ azonnali elfuvarozás végett elmozdítják (elviszik) és tart a szállítás egész folyamata alatt beleértve a fel-, le, és átrakodásokat, a szükséges, de legfeljebb 15 napig tartó közbensı tárolásokat is -, végül akkor fejezıdik be, amikor a szállítmánynak, a rendeltetési helyen az átvevı /címzett/ raktárában vagy tárolási helyén, a szállítóeszközbıl történı kirakodása megkezdıdik. Ha a fuvarozó a címzettet a szállítmány megérkezésérıl értesítette, a Biztosító kockázatviselése, az értesítés kézhezvételétıl számított 48. órával megszőnik. A Biztosított telephelyei közötti szállításnak minısül, amikor a szállítás érdekében a szállítójármőnek közutat is igénybe kell vennie. MJK: VKSZ / 24

7 2. A Biztosító fedezetet nyújt azokra a károkra, amelyek a tőz-, robbanás-, villámcsapás, rablás, valamint a szállítóeszközt ért közúti baleset és ezen események alkalmával elkövetett lopás következtében keletkeztek, kivéve: - ha a kár azért következett be, mert az igénybe vett szállítóeszköz a biztosított szállítmány fuvarozására (szállítására) alkalmatlan volt, - a késedelmes szállításból eredı igényeket. 3. Jelen biztosítás nem köthetı a, külkereskedelmi szerzıdés tárgyát képezı szállítmány fuvarozására, függetlenül attól, hogy az áru fuvarozása Magyarország területén vagy nemzetközi fuvarokmánnyal történik, b, külföldi tulajdont képezı anyagokra és árukra, c, az élıállat szállítmányokra, d, fuvarozásból jogszabályilag kizárt vagyontárgyakra. 4. Nem téríti meg a Biztosító a kárt, ha - azt a Biztosított, mint fuvarozó a megbízónak vagy címzettnek okozott kár címén megtéríteni köteles, - a címzett a küldeményt a hiány, vagy sérülés elızetes hivatalos megállapítása nélkül átvette. Kivételt képez, ha a kár külsıleg nem volt felismerhetı és a Biztosított (címzett) annak megállapítására a fuvarozóvállalatot az átvételtıl számított 72 órán belül felkérte, - a Biztosított a kárért felelıssé tehetı harmadik személyt (pl. a fuvarozó vállalatot) a Biztosító elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül felelıssége alól felmentette, vagy a Biztosító a Biztosított egyéb cselekménye, illetve mulasztása miatt visszkereseti igényét nem tudja érvényesíteni. - a telephelyen belüli anyag- és áruszállítással összefüggésben keletkezett. 5. Szállítmánybiztosítási káresemény esetén a Biztosító kártérítési kötelezettsége a szállítóeszközön lévı áruk értékéig terjed ki, azonban nem haladhatja meg a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 25 %-át káronként és évente. 6. Amennyiben a károsodott szállítmány (áru) értéke nagyobb mint a kötvényen megjelölt biztosítási összeg, a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a biztosítási összeg a károsodott szállítmány értékéhez aránylik. F. Üvegtörés-biztosítás 1. Üvegtörés-biztosítás keretében megtéríti a Biztosító az épületnek a szerkezetileg beépített üvegezésében, üveg vagy mőanyag cégtáblákban bármilyen ok miatt bekövetkezı törést, vagy repedést, kivéve a helyiség belsı berendezésére használt üvegezésében (polc, pult, tükör, csillár, üvegdísztárgy, stb.) keletkezett károkat. 2. Üvegtörés biztosítási káresemény esetén a kártérítés felsı határa a tényleges kár, de maximum a kötvényen megjelölt tőz- és elemi kár biztosítási összeg 10 %-a, illetve legfeljebb ,- Ft káronként és évente. 3. A biztosítás nem fedezi a kárt, ha az üvegtörés, vagy repedéskár a biztosítás feladásakor már törött, repedt vagy toldott üvegekben következett be. 4. Nincsenek biztosítva a melegágyak és üvegházak üvegezései, az üvegtetık, neonok, taposó üvegek, ólom, ón- és rézfoglalatok és az azokban elhelyezett különleges üvegek, valamint az üveg-, dísztárgyak és a csillárok. MJK: VKSZ / 24

8 IV. A KOCKÁZATVISELÉS HELYE 1. A kockázatviselés helye a biztosítási szerzıdésben feltüntetett cím(ek) alatt lévı telephely(ek) és részleg(ek) (mőhely, üzlet, mőterem, iroda, raktár, stb.). V. A BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA 1. A vagyontárgyankénti és vagyoncsoportonkénti vonatkozó biztosítási összegeket kockázatviselési helyenként (telephelyenként) a tárgyévre vonatkozóan kell meghatározni. Biztosított vagyontárgyaknak minısülnek a telephelyi adatközlı lapokon felsorolt, biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak. A biztosítási összegek nem konvertálhatóak, nem csoportosíthatók át. 2. Saját tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege: Tárgyi eszközök és forgóeszközök biztosítási összege: a mőszaki jellemzıiben, kapacitásában, gazdasági mutatóiban azonos vagy egyenértékő új vagyontárgy új beszerzési, elıállítási értéke, amely az árjegyzékben szereplıáron felül a csomagolás, a szállítás, a vám, a telepítés, a tervezés, az összeszerelés, a próbaüzem költségeit, a licencia és a know-how díjat is magában foglalja, de semmiféle árengedményt nem tartalmazhat. A tárgyi és a forgóeszközök (készletek) esetében a biztosítási év folyamán elıforduló legmagasabb értéket kell meghatározni. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselés hely(telephely)hez tartozó teljes tárgyi eszköz és készletvagyont kell figyelembe venni. 3. Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítási összege: a biztosítási idıszak során elıforduló, legmagasabb káridıponti (tárgyévre vonatkozó) avult érték, illetve a vagyontárgyaknak a kockázatviselés helyszínén történı elhelyezését engedélyezı szerzıdésben a jogosultat megilletı maximális érték. 4. Saját és idegen tulajdonú egyéb vagyontárgyak biztosítási összege: a) az utánpótlási értékhez viszonyított 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték. A technikai avulás (elhasználódás) mértékének megállapítása többek között a következı fıbb vizsgálati szempontok alapján történik: kor, mőszaki állapot, üzemelési idı, karbantartás színvonala, üzemelési körülmények, folyamatos vagy idıszakos használat, vagyontárgy és alkatrész utánpótlási lehetısége, stb. b) a véglegesen használaton kívül helyezett tárgyi eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték, c) a közvetlenül költségként elszámolt eszközök biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó beszerzési áron kalkulált, az év során elıforduló legmagasabb értékösszeg, MJK: VKSZ / 24

9 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. d) a Biztosított nyilvántartásaiban nem szereplı vagyontárgyak biztosítási összege: a biztosítási évre vonatkozó avult érték. A biztosítási év folyamán elıforduló legmagasabb vagyonértéket kell meghatározni. A biztosítási összeg meghatározásánál a kockázatviselési hely(telephely)hez tartozó teljes tárgyi eszköz vagyont kell figyelembe venni. 5. A biztosítási összege(ke)t a felek közös megegyezéssel évközben is megváltoztathatják. A biztosítási összeg módosítása a díj megváltozásával jár együtt. VI. A KÁROK MEGTÉRÍTÉSE 1. A kártérítés mértéke a tényleges kár, de maximum a Biztosított által meghatározott biztosítási összeg. Egy káreseménynek minısül az egy károsító okból keletkezett kár, kivéve, ha egyidejőleg általános-, munkáltatói-, vagy bérlıi felelısségi-, üvegtörési- illetve szállítmánykár is keletkezett, melyekre az egyes kártérítési limitek határáig a Biztosító kockázatviselése külön is fennáll. 2. Tőz- és elemi kár, valamint betöréses lopás, rablás biztosítási kár esetén amennyiben a Biztosító által elismert kár összege magasabb a hozzátartozó telephelyi vagyoncsoport biztosítási összegének 20 %- ánál, vagy vagyoncsoportonként eft-nál, a Biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a kár idıpontjában a biztosított vagyonérték a telephelyi vagyoncsoport káridıponti utánpótlási értékéhez, illetve a 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök esetén a káridıponti avult értékéhez aránylik (aránylagos kártérítés). 3. A kártérítés szabályai a Biztosított tulajdonában lévı, illetve az általa bérelt tárgyi eszközök esetén: a) Javítással, a károsodott részek pótlásával helyreállítható károk esetében a ténylegesen felmerült a kár idıpontjában érvényben lévı árképzési normák alapján számított, elszámolt vagy számlázott és az eredeti állapot helyreállítását szolgáló teljes javítási költséget téríti a Biztosító. A javítási költség nem haladhatja meg a tárgyi eszköz utánpótlási értékét. b) Teljes megsemmisülés vagy olyan mértékő sérülés esetén, amikor a helyreállítás mőszakilag nem lehetséges (totálkár), vagy helyreállítással az eredeti állapot nem érhetı el, a Biztosító kártérítésként a tárgyi eszköz utánpótlási értékét fizeti ki. 4. Amennyiben a Biztosítottnál lévı tárgyi eszköz mérlegkészítésre kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdona, úgy a javítás, helyreállítás, pótlás költsége nem haladhatja meg a számviteli nyilvántartás szerinti értéket. 5. A Biztosító az általános forgalmi adót csak abban az esetben téríti meg, ha a Biztosított az adó visszaigénylésére nem jogosult és ugyanakkor a vonatkozó biztosítási összeg meghatározása a forgalmi adó mértékének figyelembevételével történt és a vagyontárgy helyreállításra, illetve utánpótlásra került. 6. Az egyes vagyoncsoportokra megállapított biztosítási összegek a károk térítése alkalmával vagyontárgyanként kerülnek értékelésre. 7. A Biztosított tulajdonában lévı, vagy megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra, javításra átvett készletekben bekövetkezett károk esetén a) vásárolt anyagoknál a térítés a káridıponti beszerzési ár, b) készleteknél, gyártóeszközöknél, göngyölegeknél a tényleges helyreállítási költség, illetve a utánpótlási érték [3. a), b) szerint]. MJK: VKSZ / 24

10 8. A saját és idegen tulajdonú külön listán megjelölt egyéb vagyontárgyak kárainak megtérítése az alábbiak szerint történik: a) A 30 %-os, vagy ezt meghaladó technikai avulási mértékő tárgyi eszközök teljes-, totálkára esetén a vagyontárgy káridıponti avult értékét, javítással helyreállítható kára esetén a helyreállítási költséget a vagyontárgy káridıponti avult értéke erejéig téríti meg a Biztosító a hasznosítható maradványérték levonása mellett. b) A véglegesen használaton kívül helyezett vagyontárgyak javítható kárainak és teljes-, vagy totálkárainak kártérítési felsı határa a káridıponti avult érték. c) A közvetlenül költségként elszámolt eszközök kárait a Biztosító a káridıponti újrabeszerzési érték erejéig téríti meg. d) A Biztosított nyilvántartásaiban nem szereplı vagyontárgyakban keletkezett kárt a Biztosító káridıponti avult értéken téríti meg. e) Nem az eredeti állapotra történı helyreállítás vagy pótlás esetén a Biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelı pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti az a), a b), a c) és a d) pontban foglaltaknak megfelelıen. 9. A Biztosító a javítással helyreállítható károk esetében a helyreállítási költségbıl értékemelkedést nem von le. 10. Amennyiben a károsodott tárgyak maradványa értéket képvisel, úgy annak összege a kártérítésbıl levonásra kerül. 11. Megtéríti a Biztosító a biztosítási összegen belül a jelen szabályzatban foglalt biztosítási események folytán károsodott és a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatban indokoltan felmerült: a) állványozási, dúcolási, bontási és takarítási költségeket, b) ideiglenes tetı létesítésének költségeit, c) közmővek rongálási kárainak helyreállítási költségeit, ha ezek jogszabálynál fogva a Biztosítottat terhelik, d) a Biztosítottat terhelı mentési és oltási költségeket, e) rommaradványok és törmelékek eltakarítási és elszállítási költségeit, f) a kár helyreállításával kapcsolatos szakértıi és tervezıi költségeket, g) a káresetekkel kapcsolatban felmerült kárelhárítási és kárenyhítési költségeket, h) szállítmánykár esetén a kármegállapítás indokolt szakértıi költségeit. 12. A páncélszekrényben elhelyezett készpénz és értékpapír, valamint küldött által szállított pénzkár esetén a kártérítés felsı határa a tényleges kár vagy a biztosítási összeg. 13. Nem fizeti meg a Biztosító a biztosítási események által közvetlenül kiváltott azon károkat, amelyek a biztosított vagyontárgyak avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy épületek, építmények esetében az építési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben következtek be. 14. A szállítmánybiztosítási károk esetében a kárkifizetés alapja a szállítást tanúsító okmány (számla, szállítólevél, fuvarjegy). 15. A Biztosító a kártérítési összeget a kárbejelentéstıl számított 15 munkanap alatt készpénzben, vagy átutalással téríti. Ha a Biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a 15 munkanapos határidı attól a naptól számítandó, amikor az utolsó okirat a Biztosítóhoz beérkezett. MJK: VKSZ / 24

11 VII. A BIZTOSÍTÁS ÖNRÉSZESEDÉSE 1. A Biztosító a szerzıdésben vállalt biztosítási események bekövetkezésekor nyújtandó kártérítésnél ,- Ft önrészesedést köt ki, mely minden kárösszegbıl levonásra kerül. Üvegtörés biztosítási károk esetén az önrészesedés mértéke 2.000,- Ft, mely szintén minden kárból levonásra kerül. VIII. A BIZTOSÍTÁS DÍJA ÉS A DÍJFIZETÉS SZABÁLYAI, VALAMINT A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE DÍJNEMFIZETÉS ESETÉN 1. A biztosítás díja a biztosítási szerzıdésben meghatározott tőz- és elemi kár biztosítási összegének (alap biztosítási összeg) függvényében kerül megállapításra, figyelembe véve a Biztosított tevékenységi körét, és az esetlegesen alkalmazott bérlıi felelısségbiztosítási záradékot. 2. Egy évnél rövidebb idıtartamra kötött biztosítás esetén a biztosítás díját idıarányosan kell meghatározni az alábbiak szerint: 1 hónapra terjedı idıre az évi díj 2/10 része 2 hónapra terjedı idıre az évi díj 3/10 része 3 hónapra terjedı idıre az évi díj 4/10 része és így tovább, minden megkezdett hónapra 1/10 rész számítandó fel. 8 hónapon túli idıre a teljes évi díjat kell felszámítani. 3. Amennyiben a kockázatviselés kezdete a tárgyhó 15-e utáni, úgy a Biztosító a tárgyhavi díjat nem számítja fel. 4. A biztosítás minimális éves díja, azaz minimum díja ,- Ft. 5. A biztosítás elsı díja, illetve foglaló díja a biztosítási idıszak elején fizetendı, minimum negyedéves díj negyedéves díjfizetés esetén, minimum félévi díj féléves díjfizetés esetén, illetve törtévi díj éves díjfizetés esetén. A biztosítás elsı díjának, illetve foglaló díjának minimális mértéke azonban nem lehet kevesebb mint 6.000,- Ft. 6. A biztosítás folytatólagos díjait (azaz elsı vagy foglaló díját követı díjait) legfeljebb 4 negyedévre osztva fizethetik a Biztosítottak. A negyedévi díjrészletek fizetési határidejei: február 20., április 20., július 20., október 20. A félévi díjrészletek fizetési határidejei: február 20., július 20. Az éves díj fizetési határideje: február Ha a Biztosított (szerzıdı) az elsı idıszakra járó díjat a díjnak megállapodás szerint részletekben fizetése esetén az elsı díjrészlet az esedékességtıl a halasztott elsı díjesedékességet is ideértve számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, illetve a Biztosító díjkövetelését ugyanezen idın belül bírósági úton nem érvényesíti, a biztosítás megszőnik. A Biztosító a szerzıdés megszőnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosszabbíthatja, ha az esedékességtıl számított 30 nap eltelte elıtt ennek a körülménynek közlésével a Biztosítottat a fizetésre írásban felszólítja. MJK: VKSZ / 24

12 8. Ha a Biztosított (szerzıdı) a folytatólagos díjat az esedékességtıl számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, halasztást sem kapott, és a Biztosító a díjat bírósági úton sem érvényesíti, a Biztosító a kockázatot az esedékességtıl számított 3 hónapig viseli, ez alatt az idı alatt a Biztosított (szerzıdı) az elmulasztott idıszakos díjat pótolhatja. Ha ez nem történik meg, a biztosítás a háromhavi határidı elteltével megszőnik. 9. A díj- és kártérítés fizetése minden esetben forintban történik. IX. KOCKÁZATVISELÉS TARTAMA 1. A biztosítási szerzıdés a felek írásbeli megállapodásával jön létre. A szerzıdı a szerzıdés megkötését írásbeli ajánlattal kezdeményezi. A Biztosító elfogadó nyilatkozatát a biztosítási kötvény kiállítása pótolja. Amennyiben a kötvény kiállítása az ajánlat a Biztosítónak vagy képviselıjének átadásától számított 15 naptári napon belül megtörténik, a szerzıdés a biztosítási kötvény kibocsátásának napján jön létre és a kötvényben a szerzıdés kezdeteként megjelölt idıpontban lép hatályba. A Biztosító kockázatviselése akkor kezdıdik meg, amikor a biztosítási szerzıdés hatályba lép. 2. a) A biztosítási szerzıdés akkor is létrejön, ha a Biztosítónak, vagy a képviselıjének átadott ajánlatra a Biztosító 15 naptári napon belül nem nyilatkozik. Ebben az esetben a szerzıdés az ajánlat átadása idıpontjára visszamenı hatállyal jön létre. Nem jön létre a szerzıdés, ha az ajánlatot a Biztosító annak átvételétıl számított 15 naptári napon belül visszautasítja. b) A biztosító kockázatviselés akkor kezdıdik amikor: - az elsı díjat a Biztosított, szerzıdı a Biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti, illetıleg amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodnak meg. - ha a szerzıdı fél a díjat a Biztosító képviselıjének fizette, a díjat legkésıbb a fizetés napjától számított negyedik napon a Biztosító számlájára, illetıleg a pénztárba beérkezettnek kell tekinteni, a Biztosított, szerzıdı fél azonban bizonyítja, hogy a díj korábban érkezett be. 3. A felek a kockázatviselés kezdetének idıpontjában az elıbbiektıl eltérıen is megállapodhatnak. Ha a felek a szerzıdésben a biztosítás (szerzıdési tartam) kezdetét késıbbi idıpontra teszik, a Biztosító kockázatviselése legkorábban ebben az idıpontban kezdıdik tekintet nélkül arra, hogy az ajánlat elıbb beérkezett. Ebben az esetben azonban a befizetett díjat is csak olyan idıszakra lehet elszámolni, amely nem kezdıdik elıbb, mint a biztosítás (szerzıdési tartam) kezdetének idıpontja. 4. A biztosítási szerzıdés a felek megállapodásától függıen határozott vagy határozatlan idıre jön létre. 5. A szerzıdés, ha a felek írásban másképp nem állapodnak meg, határozatlan idıtartamú. A tartamon belül a biztosítási idıszak egy év, a biztosítási évforduló ezzel ellentétes megállapodás hiányában minden év január hó 1. (A biztosítási idıszak elsı napja január hó 1., utolsó napja december hó 31.) 6. A határozatlan idıre kötött szerzıdést a felek bármikor felmondhatják. A szerzıdést írásban a biztosítási idıszak végére kell felmondani. A felmondási idı harminc nap. 7. A szerzıdés alapján a Biztosító a Magyarország területén okozott és bekövetkezett károkat téríti meg. 8. A Biztosító kockázatviselése a szerzıdés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkra terjed ki, így mindaddig fedezi azokat, amíg a szerzıdés hatályban van. MJK: VKSZ / 24

13 X. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE 1. A Biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul a Biztosított, illetıleg a szerzıdı fél, vagy velük közös háztartásban élı hozzátartozójuk, vagy olyan alkalmazottjuk, illetve megbízottjuk okozta, akinek e minıségben munkaköre ellátásával együtt jár a biztosított vagyontárgy kezelése. 2. Az 1. bekezdésben foglaltakat a kárenyhítési kötelezettség elmulasztására is alkalmazni kell. 3. Az 1-2. bekezdésben foglaltak a felelısségbiztosításra nem nyernek alkalmazást. A Biztosító azonban a felelısségbiztosítás alapján kifizetett összeg megtérítését követelheti a Biztosított (szerzıdı) féltıl, ha az a kárt szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul és jogellenesen okozta. Jelen bekezdés szempontjából súlyosan gondatlan károkozás esete akkor forog fenn, ha az elıállott kárért felelıs személy a kárt súlyosan ittas állapotban és ezen állapotával összefüggésben okozta, vagy ha a Biztosított hatósági engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül folytatott és ezáltal okozott kárt. XI. ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK A kockázatviselés köre nem terjed ki 1. a jogszabály alapján megtérülı, illetıleg más biztosítással már fedezetbe vont károkra, 2. a biztosítási esemény miatt a termelés (szolgáltatás) szünetelésébıl eredı károkra, 3. a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézer sugárzásból eredı károkra, 4. bármilyen telek- vagy épülettulajdonban az alátámasztások gyengítése, eltávolítása, rezgése vagy megépítésének elmulasztása miatt bekövetkezı károkra, 5. a Biztosított tulajdonát képezı, vagy a Biztosított által bérelt, kölcsönzött, vagy bármilyen jogcímen birtokában lévı közúti forgalomra engedélyezett gépjármővek (és az azokhoz tartozó vontatók, utánfutók és egyéb vontatmányok), hajók és egyéb vízi jármővek, repülıgépek üzemeltetésével okozott károkra, 6. a Biztosított által üzemeltetett jármővek, munkagépek által okozott, nem baleseti jellegő útrongálási, mesterséges tereptárgyakban okozott (pl. töltés, támfal stb.), illetve a talaj vagy növényi kultúrák letaposásából származó károkra, 7. vagyontárgyak (beleértve pénzt, értékpapírokat, értéktárgyakat) elveszéseként, eltőnéseként felmerülı károkra, 8. a(z) - háború, invázió, külföldi ellenség cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy nem), polgárháború, - állandó vagy ideiglenes birtokfosztás, amely olyan elkobzás, katonai célra való igénybevétel vagy rekvirálás eredménye, amelyet törvényes hatóságok foganatosítanak, - lázadás, sztrájk, zendülés, szeparatista cselekmény, katonai- vagy népfelkelés, forrongás, ellenforradalom, forradalom, katonai vagy jogbitorló hatalom, statárium vagy ostromállapot, vagy bármilyen olyan esemény vagy ok, amely statárium vagy ostromállapot kihirdetését idézi elı, MJK: VKSZ / 24

14 - bármilyen szervezet nevében vagy azzal kapcsolatosan cselekvı személy vagy személyek által elkövetett terrorista cselekmények. (Jelen kizárási feltétel szempontjából a terrorizmus politikai célú erıszakos cselekményt jelent és minden olyan erıszakalkalmazás ide tartozik, amelynek célja a lakosság vagy a lakosság bármely részének megfélemlítése.) által okozott, illetve következtében elıállott károkra, 9. építés-szerelési tevékenységgel összefüggésben keletkezı mindennemő közvetlen és következményi károkra, függetlenül attól, hogy az építés-szerelési tevékenységet a Biztosított végezte saját vagy idegen telephelyen, vagy azt nem a Biztosított végezte a Biztosított telephelyén, vagy telephelyein, 10. a környezetszennyezéssel okozott közvetlen és következményi károkra, 11. a) az olyan felelısségre, kárigényre vagy perre, amely tényleges, állítólagos, fenyegetıen közelgı vagy meglévı elektromágneses sugárzás kibocsátásából, felszabadításából, kiszabadulásából vagy generálásából illetve elektromos vezetékekbıl, berendezésekbıl vagy bármely másfajta olyan energiából vagy elektromosságból történı elektromágneses sugárzásnak való kitettségbıl ered, amely a levegıben, az őrben, a légkörben, a talajban vagy a vízben ténylegesen vagy állítólagosan kimutatható, vagy b) Az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költségeire, elektromágneses sugárzás vagy elektromágneses sugárzásnak való kitettség megszüntetésének vagy csökkentésének vagy meghatározásának költségeire, vagy c) Az olyan kötelezettségre, hogy valakivel megosszák a károkat vagy valaki másnak visszafizessék, akinek kártérítést kell fizetni a fenti a) és b) pontokból eredı személyi sérülés, anyagi kár vagy költség miatt, vagy d) Az olyan felelısségre, kárigényre vagy perre, amely bármely ellenırzésbıl, utasításból, ajánlásból, figyelmeztetésbıl vagy tanácsból ered, amelyeket a fenti a) és b) pontokkal kapcsolatban adtak vagy kellett volna adni. Az itteni használatban az elektromágneses sugárzás magában foglalja a mágneses energiát, hullámokat, mezıket vagy erıket, amelyeket elektromos töltés, áram, frekvencia, energia vagy erı gerjesztett, termelt, osztott szét, továbbított vagy tartott fenn, ugyanakkor nem korlátozódik csak ezekre. XII. MILLENIUMI KIZÁRÁS Jelen biztosítási szerzıdés nem nyújt fedezetet az alábbiakra: 1. Tekintet nélkül arra, hogy az alábbiak a Biztosított/ak tulajdonát képezik, birtokában vagy felelıs ırizetében illetve ellenırzése alatt állnak, továbbá arra, hogy a káresemény a év elıtt, alatt vagy után következik be, a Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki azokra a közvetlenül vagy közvetve bekövetkezı károkra, amelyek teljesen vagy részben arra vezethetık vissza, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatosak, hogy bármely számítógép, adatfeldolgozó gépezet vagy berendezés, média mikrochip, operációs rendszer, mikroprocesszor (computer chip), integrált áramkör, beépített vezérlı logisztika, vagy hasonló feladatot ellátó egység, vagy bármilyen számítógépes szoftver nem képes: a) valamely naptári dátumot önmagára vonatkoztatva rendszerdátumként helyesen felismerni (például: a évet megelızı, a év folyamán elıforduló, a év utáni dátumok MJK: VKSZ / 24

15 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. felismerése, a év, mint szökıév kezelése, beleértve február 29-ét és a 366 napot éves, valamint szeptember 09. helyes kezelését, stb.), és/vagy b) adatok, információk, parancsok vagy utasítások rögzítésére, mentésére, megırzésére és/vagy helyes manipulálására, értelmezésére vagy feldolgozására azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdátumként kezelni és/vagy c) adatok rögzítésére, mentésére, megırzésére vagy helyes feldolgozására azért, mert egy számítógépes szoftverbe - legyen az bármilyen - olyan parancsot, utasítást programoztak be, amely egy adott idıpontban, vagy azt követıen bármikor adatvesztést idéz elı, illetve lehetetlenné teszik az adatok rögzítését, mentését, megırzését, vagy helyes feldolgozását, azért, mert valamely dátumot nem képes helyesen, saját rendszerdátumaként kezelni. 2. A felek tudomásul veszik, hogy a Biztosító nem fizet az "1." pontban felsorolt adatfeldolgozó rendszerek vagy kapcsolódó egységek hiányosságait, jellemzıit, szolgáltatásait, logikai rendszerét vagy mőködését helyesbítı javítási vagy átalakításai munkákért. 3. A felek tudomásul veszik továbbá, hogy a Biztosító nem fizet kártérítést akkor sem, ha a közvetlen vagy következményi károk azért következtek be, mert a Biztosított vagy mások által nyújtott tanácsadás, konzultáció, a mőszaki tervek elemzése, a létesítmény ellenırzése, karbantartása vagy felülvizsgálata nem bizonyult elégségesnek a fenti "1." pontban ismertetett tényleges vagy potenciális hiba, üzemzavar vagy hiányosság feltárásához, kijavításához, vagy üzemi körülmények között történı teszteléséhez. A fenti "1.", "2." vagy "3." pontban leírt eseményekbıl eredı közvetlen és következményi vagy üzemszüneti károk a fedezetbıl ki vannak zárva. XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Közlési kötelezettség a) A szerzıdı (Biztosított) a szerzıdéskötéskor köteles a Biztosítóval a valóságnak megfelelıen közölni a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt, amelyre a Biztosító kérdést tett fel és amelyet ismert, vagy ismernie kellett. A Biztosított, vagy a szerzıdı köteles a közölt adatok ellenırzését a Biztosító részére lehetıvé tenni. b) A Biztosított, vagy a szerzıdı fél lényeges körülmények változását a Biztosítónak írásban bejelenteni köteles, a szerzıdı és a Biztosított a változásbejelentést 8 napon belül tartozik megtenni. c) A közlési kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kármegfizetési kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha Biztosított, vagy szerzıdı bizonyítja, hogy az elhallgatott körülményt a Biztosító a szerzıdéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási káresemény bekövetkezésében. 2. Biztosított kötelezettsége a káresemény bekövetkezése után, illetve a kárbejelentés és káresemény bizonyításának szabályai: a) A Biztosított (szerzıdı) köteles a biztosítási esemény bekövetkeztét a Biztosítónak két munkanapon belül bejelenteni, a szükséges felvilágosítást megadni és lehetıvé tenni a bejelentések és felvilágosítások tartalmának ellenırzését. b) Tőzkár esetén a Biztosított (szerzıdı) tartozik a tőzkárt az elsıfokú tőzrendészeti hatóságnál is bejelenteni, az arra vonatkozó szabályok szerint. c) A betöréses lopás, lopás, rablás és egyéb bőncselekményekkel elkövetett biztosítási eseményekrıl az illetékes rendırhatóságnál haladéktalanul feljelentést kell tenni. MJK: VKSZ / 24

16 A Biztosító kármegfizetési kötelezettsége nem áll be, amennyiben a Biztosított (szerzıdı) az elızı bekezdésekben írt kötelezettségeket nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A biztosítási esemény bekövetkezése után a biztosított vagyontárgy állapotában a Biztosított a Biztosító kárfelvételi eljárásának megindulásáig, de legkésıbb a bejelentéstıl számított 5 napig csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges. Abban az esetben, ha a változtatás következtében a Biztosító számára fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné válik, kárkifizetési kötelezettsége nem áll be. 3. A Biztosított jogi képviselete a) Felelısségbiztosítási kár esetében a Biztosító látja el a Biztosított peren kívüli és polgári perbeni képviseletét. Ez esetben a képviselettel felmerülı költségeket is a Biztosító viseli. b) A Biztosított a Biztosító hozzájárulása nélkül kárigényt nem ismerhet el, ezirányú kötelezettségvállalása, vagy teljesítése a Biztosítóra nem hat ki. A károsult által a Biztosított ellen folytatott perben hozott marasztaló ítélet a Biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a Biztosító látta el a képviseletet, illetve a perben egyébként részt vett, vagy a képviselet ellátásáról, illetve a perben való részvételrıl lemondott. 4. Okiratbemutatási kötelezettség A kár esetén a Biztosító a következı okiratok bemutatását kívánhatja meg: a) tőzkárnál az illetékes elsıfokú tőzrendészeti hatóság bizonyítványát, b) betöréses lopás (lopás), rablás kárnál azt a vádiratot, illetve nyomozást megszüntetı jogerıs határozatot, amely a betöréses lopás (lopás), rablás megtörténtét megállapítja, c) üzemi balesetnél az üzemi baleseti jegyzıkönyv másolatát, d) a társadalombiztosító fizetési meghagyását, e) elhalálozás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a halál okát igazoló orvosi bizonyítvány másolatát, f) hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntetı, vagy megtagadó jogerıs határozatot, bírói ítéletet, g) továbbá azokat az okiratokat, amelyek a jogosultság, továbbá a biztosítási esemény és a kártérítési összeg megállapításához szükségesek. Amennyiben a Biztosított igazoló okiratot tartozik bemutatni, úgy a 15 napos határidı attól a naptól számítandó, amikor az utolsó okirat a Biztosítóhoz beérkezett. 5. A kárjelentés helye és módja A Biztosítottnak (szerzıdınek) a bekövetkezett kárt haladéktalanul, de legkésıbb az észleléstıl számított két munkanapon belül írásban be kell jelentenie a QBE ATLASZ Biztosító Rt. illetékes területi igazgatóságára, vagy a QBE ATLASZ Biztosító Rt. központjába, a Vagyonbiztosítási Kárrendezési Osztályra (1143 Budapest, Stefánia út 51., Telefon: , Telefax: ). A kárbejelentésnek tartalmaznia kell: - a káresemény rövid leírását, idıpontját, - a károsodott létesítmények, vagy eszközök megnevezését, helyét, - a károsodás mértékét (a megállapított, vagy becsült értéket), - a kárrendezésben közremőködı(k) nevét. 6. A Biztosítottnak határozatlan idıtartamra kötött biztosítás esetén a következı évre érvényes biztosítási összegekre és az esetleges módosításokra vonatkozó nyilatkozatát, cégszerően aláírt adatközlın tárgyév november 10-ig kell a biztosítást kezelı egységhez megküldeni. MJK: VKSZ / 24

17 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. 7. Elévülés A biztosítási szerzıdésbıl eredı igények az esedékességtıl számított két év, ha pedig a Biztosított (szerzıdı) jogi személy, az esedékességtıl számított egy év elteltével évülnek el. A káreseményekkel kapcsolatos igények esedékességei a káresemény bekövetkeztének idıpontjától számítandóak. 8. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A felek per esetére perértéktıl függıen kijelölik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fıvárosi Bíróság illetékességét. QBE ATLASZ Biztosító Rt. MJK: VKSZ / 24

18 QBE ATLASZ BIZTOSÍTÓ Rt. VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A VÁLLAKOZÓK KÁRBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ A Biztosító a betöréses lopás kockázat szempontjából a biztosított vagyontárgyakat három vagyoni osztályba sorolja: 1. Tárgyi eszköz 2. Forgóeszköz 3. Készpénz, értékpapír Az egyes veszélyességi osztályokhoz tartozó limitösszegeket az 1. számú táblázat tartalmazza. Azok a védelmi berendezések, amelyek a kár idıpontjában nem voltak üzembe helyezve, vagy bármely okból mőködésképtelenek voltak, a védelmi színvonal megítélésénél nem vehetık figyelembe. 1. sz. táblázat A Biztosító maximális szolgáltatásának összege védelmi osztályonként, vagyoncsoportok szerint (eft) Védelmi osztály 1. Tárgyi eszköz 2. Forgóeszköz 3. Készpénz, értékpapír A B C Jelen biztosítással nem biztosítható vagyontárgyak: nemesfém-, ékszer-, drágakı és egyéb értékcikkkészletek. EGYES VÉDELMI OSZTÁLYOK MEGHATÁROZÁSA A védelmi osztály - Minimális mechanikai-fizikai védelem B védelmi osztály - Részleges mechanikai-fizikai védelem, vagy MJK: VKSZ / 24

19 - Részleges mechanikai-fizikai védelem az alábbiak figyelembe vételével: - az elıírás szerinti rács helyett egyrétegő üvegezés esetén min. 5 mm vastagságú üveg alkalmazása, MABISZ által minısített átdobásgátló fóliával való felszerelése, kétrétegő üvegezés esetén min. 4 mm vastagságú üveg alkalmazása, MABISZ által minısített átdobásgátló fóliával való felszerelése, és/vagy feltolás, felhúzás ellen védett (rögzített) redıny és - minimális elektronikai jelzırendszer az alábbi kiegészítésekkel: a kültérrel határos helyiségekben (melyeken üvegezett nyílászárók vannak) üvegtörés érzékelık telepítendık C védelmi osztály - Teljeskörő mechanikai-fizikai védelem és - Minimális elektronikai jelzırendszer vagy - Részleges mechanikai-fizikai védelem és - Minimális elektronikai jelzırendszer az alábbi kiegészítésekkel: - a kültérrel határos helyiségekben (melyeken üvegezett nyílászárók vannak) üvegtörés érzékelık telepítendık, és - távfelügyeleti rendszer MINIMÁLIS MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Minimális a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - ajtószerkezetek reteszhúzása ellen védettek, - az ajtók zárását két db biztonsági zár végzi, a két záráspont között a távolság legalább 300 mm, a hengerzárak törés ellen védettek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 12 cm-es tömör kismérető téglafal szilárdságával azonos. RÉSZLEGES MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Részleges a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, stb.) minısített ráccsal vagy azzal egyenértékő, más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékőnek minısített biztonsági üveggel védettek, - a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak erısítve, - az ajtószerkezetek megerısített kivitelőek, kiemelése, feszítés, reteszhúzás ellen védettek, MJK: VKSZ / 24

20 - az ajtók zárását bejárati ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi, a hengerzárak törés ellen védettek, az ajtólap és az ajtótok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja, - bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtótokhoz rögzítve, - a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 15 mm mélyen zárnak, - az ajtólap és az ajtótok záráspontossága oldalanként 5 mm-en belül van, - bevésızár esetén az ajtólap külsı oldala fémlemezzel meg van erısítve, - fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerısített kivitelőek, - a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 25 cm-es tömör kismérető téglafal szilárdságával azonos értékő. TELJESKÖRŐ MECHANIKAI-FIZIKAI VÉDELEM Teljeskörő a mechanikai-fizikai védelem, ha a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiség határoló falazatai, -padozatai, -födémszerkezetei és a külsı nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik: - a 3 m-nél alacsonyabb alsó élmagasságú nyílászárók (ajtók, ablakok, portálok, stb.) minısített ráccsal vagy azzal egyenértékő más mechanikai szerkezettel, illetve azzal egyenértékőnek minısített biztonsági üveggel védettek, - a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak rögzítve, - az ajtólap és az ajtótok fémbıl vagy keményfából készült, fa ajtólap esetén anyaga minimum 40 mm vastagságú tömör fa, - a bejárati ajtók kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védettek, - az ajtók zárását bejárati ajtónként legalább 2 db biztonsági zár végzi, az ajtótok és az ajtólap vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja, - bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db diópánttal van az ajtótokhoz rögzítve, - a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 18 mm mélyen zárnak, a zárszerkezet legalább 2 oldalon legalább 4 pontos zárást biztosít, - az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 2 mm-en belül van, - a zárszerkezet fúrás, a hengerzárak törés ellen védettek, - tokszerkezet esetén a zárlemezek megerısített kivitelőek, - falazatok, födémek, padozatok szilárdsága legalább a 38 cm-es kismérető tömör téglafal szilárdságával azonos mértékő. MINIMÁLIS ELEKTRONIKAI JELZİRENDSZER Minimális az elektronikai védelem, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs kialakítva, a felületvédelem csak a 2 m alatti alsó élmagasságú nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerő térvédelem van kialakítva. Az elektronikai rendszerrel szemben támasztott követelmények: - a betörésjelzı központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre, - a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot külön-külön a védelmi körökön és a szabotázsvonalon is, MJK: VKSZ / 24

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96.

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. K&H Általános Biztosító Rt. K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. Jelen vagyonbiztosítási szabályzat azokat az általános feltételeket tartalmazza, amelyeket a K&H

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2811/1 I. FEJEZET: VAGYONBIZTOSÍTÁS A Groupama Garancia

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Genelektronik elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16573 Tartalomjegyzék Genelektronik, elektronikus berendezések

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Genelektronik. Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei

Genelektronik. Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei Feltételek Genelektronik Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (Elektronikus berendezés all risk biztosítás) Érvényes: 2001. január 1-jétõl Elektronikus

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI (MJK: VÖB 001-2015) VÖB 001-2015 Érvényes: 2015. január 1-től 1/21 ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

genertel e-l@kás feltételek

genertel e-l@kás feltételek genertel e-l@kás feltételek ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2 (ÁVF2) 4. oldal GENERTEL e-l@kásbiztosítás KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GEKF) 9. oldal KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁSOK FELTÉTELEI 21. oldal A társaság

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató

K&H lakásbiztosítás ügyfél-tájékoztató tartalom ügyféltájékoztató 3 szerződési feltételek 7 1. általános feltételek 7 1.1. szerződő, biztosított 7 1.2. a szerződés létrejötte 7 1.3. a biztosítási szerződés hatálybalépése, a kockázatviselés

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Biztosítási Feltételek MKB CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2015.07.04-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CSALÁDI OTTHONBIZTOSÍTÁSI CSOMAG () TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek

Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek Ház-tartás 2010 ajánlat és feltételek TARTALOM VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELE (SÁVBI 2010)...4 TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELE (STEBI 2009)... 17 BETÖRÉSES LOPÁS, RABLÁSBIZTOSÍTÁS FELTÉTELE

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya...

Ügyféltájékoztató...3. I. Biztosítási esemény...5. II. A szerzõdés alanyai...5. III. Biztosított tevékenység...5. IV. A kockázatviselés tárgya... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató...................................................................................3 I. Biztosítási esemény...............................................................................5

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás Feltétel Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 1.1 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTÓ 2 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA 2 1.3 TERÜLETI HATÁLY ÉS A

Részletesebben

Külön feltételek gyűjteménye

Külön feltételek gyűjteménye Külön feltételek gyűjteménye 1.0. Általánosan alkalmazható feltételek ES 0010 Előgondoskodás utólagos elszámolással ES 0011 Értékkövetés indexálással ES 0030 Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása

Részletesebben

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl

Feltétel. Otthon és környezet. Lakásbiztosítás. Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Feltétel Otthon és környezet Lakásbiztosítás Érvényes: 2011. szeptember 1-jétôl Otthon és környezet lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon és környezet lakásbiztosítás

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel

Hatályos: 2008. május 1-jétõl. Generali 1 1 casco feltétel Hatályos: 2008. május 1-jétõl Generali 1 1 casco feltétel 1 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság ügyféltájékoztatója............ 3 Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben