MKB Családi Otthonbiztosítás:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKB Családi Otthonbiztosítás:"

Átírás

1 MKB Családi Otthonbiztosítás: Biztosításország Biztosítási Alkusz Kft Budapest, Csillaghegyi út telefon: 1/ ; fax: 1/ Biztosítási események alapcsomag: Tűz: A tűz az olyan anyagi változásokkal együtt járó oxidációs folyamat, amely a gyulladási hőmérséklet hatására alakul ki öntáplálóan, továbbterjedésre képesen, hő, láng, fény és füsthatás kíséretében. A rendeltetésüknél fogva láng, hő és elektromos áram hatásának kitett tárgyakban keletkező tűzkárt a biztosító csak akkor fizeti meg, ha a tűz más tárgyakra átterjedve azokat is felgyújtja. Villámcsapás: Villámcsapás az olyan elektromos töltéskiegyenlítődés, nagyfeszültségű villamos kisülés a légkör és a föld vagy földi tárgy között, amely romboló, gyújtóhatással közvetlenül károsít Villámcsapás indukciós (másodlagos) hatása: A villám becsapódásának 1 km es körzetében, a mágneses térerősség változással összefüggésben keletkező indukciós túlfeszültség által, a kockázatviselés helyén a biztosított vagyontárgyakban okozott kár. Robbanás és összeroppanás: A robbanás vagy összeroppanás olyan hirtelen energia felszabadulással, akusztikai hatással együtt járó rombolás, amely két egymástól elválasztott térben létrejövő, illetve meglevő nyomáskülönbség által, az elválasztó elem szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása miatt, vagy mellett keletkezik. Vihar: A vihar olyan légmozgás, amelynél a legerősebb széllökés eléri, vagy meghaladja a 62 km/h sebességet. Biztosítási esemény az is, ha a vihar által megrongált tetőn (ide nem értve az építés, felújítás alatt álló épületek ideiglenes fedését), ajtón, ablakon, nyitva hagyott ajtón, ablakon keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadékvíz áztatással kárt okoz a biztosított vagyontárgyakban. Jégverés: A jégszemcsék dinamikus erőhatása miatt keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében a jégszemcsék dinamikus erőhatása miatt keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejűleg beömlő csapadék által okozott kár. Árvíz: Árvíznek minősül a kockázatviselési helynek (telephelynek), csapadékhatás következményeként a felszíni élővizek (álló és/vagy folyóvizek) által történő elárasztása. Hónyomás: A hó és jég súlya vagy az olvadáskor meg, illetve lecsúszó, lezúduló hótömeg sodró hatása miatt keletkezett kár, továbbá az épület állandó fedésében emiatt keletkezett nyíláson keresztül, a fedés károsodásával egyidejűleg beömlő csapadék által okozott kár. Földcsuszamlás: A talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen, hegy vagy domboldalon amiatt keletkezett földmozgás, hogy a talaj egyensúlyi állapota megváltozott és a természetes vagy mesterséges lejtés irányába talajelmozdulás történt. Kő és földomlás: A föld és kőomlás olyan földmozgás, amely annak következtében keletkezett, hogy a lejtős terepen, hegy vagy domboldalon a talaj fizikai vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása, illetve bármely külső terhe/és miatt a kő, kőtörmelék, szikla, valamint földanyag a természetes lejtés irányába leomlott, lezúdult. Idegen tárgyak rádőlése: Ha valamely idegen, a jelen szerződésben nem biztosított, a kockázatviselés helyén kívüli tárgy bármely oknál fogva elveszti addigi statikai egyensúlyát, és rádőléssel kárt okoz a biztosított vagyontárgyakban (pl. idegen oszlop, fa rádőlése stb.). Ismeretlen építmény, üreg beomlása: A szerződő tudomásán kívüli és az építési dokumentációban nem szerepfő, illetőleg a káreseményig fel nem tárt építmény vagy üreg hirtelen, váratlan beomlása.

2 Idegen jármű ütközése: Ha az idegen jármű, annak alkatrésze vagy rakománya ütközéssel kárt okoz a biztosított vagyontárgyban. Csőtörés: A kockázatviselés helyén belüli víz, csatorna, tüzelési, fűtési, hűtési és gőzvezetékek, továbbá ezek tartozékai, szerelvényei, a vezetékekre rákapcsolt háztartási gépek törése repedése, kilyukadása, dugulósa, csatlakozásának elmozdulása miatt kiáramló folyadék vagy gőz, továbbá a kockázatviselés helyén nyitva hagyott csapból kiáramló folyadék által a biztosított vagyontárgyakban okozott kár. Felhőszakadás: A felhőszakadásból származó és a szabályszerűen kialakított és karbantartott vízelvezető rendszerelégtelensége miatt összegyűlt csapadékvíz által a biztosított vagyontárgyakban elöntéssel okozott kár. Földrengés: A biztosítási esemény az olyan földrengés, amely a Föld belső energiájából származó talajmozgásként állt elő és károsító hatása a Mercalli Sieberg féle skála 5. fokozatát eléri vagy meghaladja. Beázás: A kockázatviselés helyén a kívülről érkező víz által a biztosított vagyontárgyakban okozott károk. Tetőbeázás: A tetőbeázás biztosítás alapján a biztosító azokat a károkat is megtéríti, amelyeket a biztosított épület tetőszigetelésének (vagy héjalásának) meghibásodása, nyílászáróinak szigetelési meghibásodása, elöregedése, vízorrhiánya vagy kialakítási hibája következtében a meghibásodott (hibás, elöregedett) részen beszivárgó csapadékvíz okoz a biztosított vagyontárgyakban. Üvegtörés: A biztosított épületek, lakások szerkezetileg beépített, fix vagy nyitható ajtajainak, ablakainak, folyosói, lépcsőházi, erkély lodzsa üvegezésében bármely okból, balesetszerűen bekövetkező törés vagy repedés. Betöréses lopás, rablás: Betöréses lopásnak minősül az a lopás, amikor a tettes úgy követi el cselekményét, hogy a biztosított vagyontárgyakat tartalmazó lezárt helyiségbe a dolog elleni erőszakkal, hamis kulcs használatával nem az adott zárhoz készült kulccsal vagy nem a zár felnyitására készült eszközzel, de kimutatható nyomot hagyva, vagy a helyiség, jelen feltételek szerinti rablás vagy kifosztás útján megszerzett saját kulcsának a felhasználásával jogtalanul hatol be, és ezt hatósági okirat rögzítette. Betöréses lopásnak minősül a betörési kísérlet során az ingóságokban okozott rongálási kár. Rongálás, vandalizmus: Épületrongálásnak minősül a kockázatviselés helyén a biztosított épületekben, melléképületekben, tárolókban bekövetkezett rongálás, amely az ott elkövetett betöréses lopással vagy annak kísérletével összefüggésben keletkezett és ezt a tényt hatósági okirat rögzítette. Kiegészítő fedezeti lehetőségek: Az üvegbiztosítás kiterjesztése: a biztosító megfizeti az alapbiztosításban biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix és nyitható, 4 mm nél vastagabb ajtó és ablaküvegeinek, folyosói és lépcsőházi (saját épület, vagy épületrész esetén), erkély lodzsa üvegezései pótlási költségeit. Különleges üvegezés biztosítása: az épület szerkezetileg beépített különleges üvegezésében, kirakatainak, kirakatszekrényeinek üvegezésében, törésvédő, fényvédő és biztonsági fóliáiban, biztonsági üvegeiben, beépített üvegfalaiban, kopolit üvegezésében, előtető és üvegtető üvegezésében, bútorüvegezésekben, üvegkerámia vagy ceran főzőlap felületén (beleértve az elektronikát is), épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületekben bekövetkezett törés vagy repedéskár.

3 Akvárium törése Családi balesetbiztosítás Felelősségbiztosítás: Az okozott és bekövetkezett személysérüléses vagy dologi károk, amelyekért a biztosított mint magánember, ezen belül többek között mint belátási képességgel nem rendelkező (pl. gyermek) vagy korlátozott belátási képességű személyek gondozója, emberi erővel hajtott kerékpár és rokkantjármű vezetője, közúti, közlekedési balesetet előidéző gyalogos, szervezett kereteken kívül hobbi célú sporttevékenységet végző személy (a gépi meghajtású sporteszközök kivételével), a kötvényen megjelölt lakás egyéb építmény és telek tulajdonosa, bérlője, használója vagy ezek építtetője, felújítója, a kockázatviselés helyén háztartási céllal gázpalackot használó személy, háziállat tartója, önvédelmi lőfegyver vagy egyéb önvédelmi eszköz használója e minőségében a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. Megtéríti továbbá a biztosító a lakóközösségek (lásd fogalom meghatározások) esetében azokat a tűz, robbanás, valamint vezetékekből vagy azok szerelvényeiből kiömlő víz vagy gőz, és csapadék által előidézett károkat is, amelyek megtérítése iránt a lakóközösség egyes tagja(i) a biztosítottal szemben, a lakóközösség a biztosítottal szemben, a lakóközösség egyes tagja(i) a lakóközösséggel szemben támasztanak igényt. Önrészesedés: A szerződésben megállapított biztosítási események alapján nyújtott szolgáltatásból a biztosító önrészesedést nem von le. Biztosító által ajánlott ingóság biztosítási összeg: A biztosító által ingóságra ajánlott biztosítási összeg , Ft/m 2. Alulbiztosítottság: A vagyontárgyak biztosítási összegét a szerződő határozza meg. Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a biztosított vagyontárgy(ak) beszerzésének költsége(i), a biztosító a kárt olyan arányban fizeti meg, ahogy a biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak) beszerzésének költsége(i)hez aránylik (a továbbiakban aránylagos térítés). A biztosító háztartási vagyonrész esetén nem alkalmaz aránylagos térítést, ha a biztosítási szerződés a biztosító által ajánlott vagy azt meghaladó biztosítási összeggel jön létre. A biztosító a káresemény időpontjában a meglévő védelmi szintek figyelembe vételével az alábbi értékhatárokig vállalja a kockázatot betöréses lopás kár esetén: Minimális mechanikai védelem előírásainak teljesülése esetén: Ingóság értékhatár: Ft; értéktárgy határ: Ft Minimális mechanikai védelem és minimális elektronikai jelzőrendszer előírásainak teljesülése esetén: Ingóság értékhatár: Ft; értéktárgy határ: Ft Részleges mechanikai védelem előírásainak teljesülése esetén: Ingóság értékhatár: Ft; értéktárgy határ: Ft Részleges mechanikai védelem és minimális elektronikai jelzőrendszer előírásainak teljesülése esetén: Ingóság értékhatár: Ft; értéktárgy határ: Ft

4 Minimális mechanikai védelem előírásai: Minimális a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei és külső nyílászárói az alábbi követelményeket kielégítik: Az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek; Az ajtók zárását biztonsági zár* végzi; A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 6 cm es, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja Részleges mechanikai védelem előírásai: Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei és külső nyílászárói a minimális mechanikai védelmén felül az alábbi követelményeket kielégítik: A 2 méternél alacsonyabb alsó élmagasságú és a segédeszköz használata nélkül elérhető nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) előírás szerinti ráccsal**, vagy azzal egyenértékű, a MABISZ által minősített, rács kiváltására alkalmas mechanikai szerkezettel (pl. leereszthető belső rács stb.) védettek, vagy rács, illetve mechanikai védelem hiánya esetén, amennyiben a nyílászáró kerete fémből készült és záráspontossága 5 mm en belül van, akkor MABISZ minősítésű és előírások szerint, szakszerűen telepített fóliával, illetve azzal egyenértékűnek minősített biztonsági üveggel védettek. A nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel, vagy egyéb, a befeszítést megakadályozó módon a falazathoz vannak erősítve; Az ajtószerkezetek kiemelés, feszítés ellen védettek; Az ajtók zárását bejárati ajtónként minimum 2 db biztonsági zár végzi úgy, hogy a 2 záródási pont közötti távolság minimum 30 cm, valamint az ajtólap és az ajtótok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja; Két zár alkalmazása esetén minimum az egyik zártörés ellen védett; Bejárati ajtónként az ajtólap minimum 3 db normál vagy 2 db biztonsági diópánttal van az ajtóhoz rögzítve; A bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 15 mm mélyen zárnak; Az ajtólap és az ajtótok záráspontossága 5 mm en belül van; Bevésőzár esetén az ajtólap külső oldalfala fémlemezzel meg van erősítve; Fa tokszerkezet esetén a zárlemezek megerősített kivitelűek; A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 12 cm es, hagyományos kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja. * Biztonsági zárnak minősül: a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám vagy betűjel kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma a et meghaladja, az egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a fentiekkel azonos biztonsági fokozatú. ** Minősített rács jellemzői: legfeljebb 100 x 300 mm es osztású, minimum 12 mm átmérőjű köracélból készült, 300 mm enként, de minimum 4 db falazó körömmel a falazathoz erősített, a falazatba történő beépítésnél a minimális beépítési mélység 100 mm, vagy ezzel egyenértékű, kívülről le nem szerelhető más műszaki megoldás.

5 Minimális elektronikai jelzőrendszer előírásai: Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha a tárgyvédelem és személyvédelem nincs kialakítva, a felületvédelem csak a 2 méter alatti alsó élmagasságú nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva. Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények: A betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre; A rendszer szabotázs ellen védett legyen; A központi egység jelezze a ki és bekapcsolt állapotot külön külön a védelmi körökön és szabotázsvonalon is; A központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett legyen, minimum 1 mm es lágyacélból vagy azzal egyenértékű szilárdságú más anyagból készüljön és eltávolítása, megbontása esetén a jelzésvonalon adjon riasztást; Az egyes részek meghibásodását a rendszer jelezze; Élesített állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell; A jelző áramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell; A kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnése után 1 3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lennie, a rendszer a riasztást követően kapcsoljon éles állapotba; A kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérése csak segédeszköz használatával legyen megoldható; A kültéri hangjelző burkolata szabotázsvédett legyen, minimum 1,5 mm es lágyacélból készüljön, vagy ezzel egyenértékű szilárdságú mechanikai védelemmel rendelkezzen, hangereje haladja meg a 100 db/m t, váltakozó kéthangú jelzéssel jelezzen; Az energiaellátást két egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, hálózat és akkumulátor biztosítsa; Az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa; Az akkumulátor automatikus töltéséről gondoskodni kell; A szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy védőcsőben kell vezetni; A rendszer kezelése kulcsos vagy kódkapcsolóval történhet; A riasztó szerkezet védett téren belül történő elhelyezése esetén a belépési késleltetés max. 30 mp legyen, kültéri elhelyezésnél biztonsági zárral ellátott minimum 1 mm es lágyacélból készült dobozban legyen.

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96.

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. K&H Általános Biztosító Rt. K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. Jelen vagyonbiztosítási szabályzat azokat az általános feltételeket tartalmazza, amelyeket a K&H

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása ALCÍM 1/8 A mezõgazdasági vállalkozások betöréses lopás-, rablás biztosításának biztosítási feltételei azokat a rendelkezéseket

Részletesebben

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96.

K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. K&H Általános Biztosító Rt. K&H Általános Biztosító Rt. vagyonbiztosítási általános szabályzata VBSZ-96. Jelen vagyonbiztosítási szabályzat azokat az általános feltételeket tartalmazza, amelyeket a K&H

Részletesebben

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Genelektronik elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16573 Tartalomjegyzék Genelektronik, elektronikus berendezések

Részletesebben

Külön feltételek gyűjteménye

Külön feltételek gyűjteménye Külön feltételek gyűjteménye 1.0. Általánosan alkalmazható feltételek ES 0010 Előgondoskodás utólagos elszámolással ES 0011 Értékkövetés indexálással ES 0030 Idegen tulajdonú vagyontárgyak biztosítása

Részletesebben

Genelektronik. Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei

Genelektronik. Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei Feltételek Genelektronik Elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának különös feltételei (Elektronikus berendezés all risk biztosítás) Érvényes: 2001. január 1-jétõl Elektronikus

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10045 Hatályos: 2011. január 1-tôl A VAGYONBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (VA1101)

Részletesebben

START - FOB 1-10200-02

START - FOB 1-10200-02 start fészek otthon biztosítás szabályzata start fob A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.), a Felelősségbiztosítási Általános Szabályzatban (FBSZ-92.) és a Balesetbiztosítási Általános

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása. Általános feltételek

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása. Általános feltételek Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítása A Társasház és Lakásszövetkezet Komplex Biztosítás (továbbiakban TLK) a jelen Általános és Különös feltételek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A QBE ATLASZ Biztosító Rt. (továbbiakban: Biztosító) a következı feltételek mellett nyújt biztosítási fedezetet a vállalkozók, gazdasági társaságok (közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyesülések,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS Hatályos: 2014.03.15-tôl MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Tartalom. Az Allianz otthonbiztosítás általános szerzõdési feltételei... 3. I. Általános biztosítási feltételek... 7

Tartalom. Az Allianz otthonbiztosítás általános szerzõdési feltételei... 3. I. Általános biztosítási feltételek... 7 Tartalom Az Allianz otthonbiztosítás általános szerzõdési feltételei... 3 I. Általános biztosítási feltételek... 7 II. Vagyonbiztosítás (alapbiztosítás)... 13 III. Kiegészítõ biztosítások... 23 Családi

Részletesebben

Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános feltételekben és a Polgári Törvénykönyvben rögzítettek az irányadók.

Jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános feltételekben és a Polgári Törvénykönyvben rögzítettek az irányadók. CSALÁDI BIZTOSÍTÁS A vagyonbiztosítás különös feltételei A biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében a jelen feltételek szerint megtéríti azokat a károkat, amelyeket

Részletesebben

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl

Feltétel. Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás. Érvényes: 2006. október 1-jétôl Feltétel Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás Érvényes: 2006. október 1-jétôl Komfort & nyugalom lakóépület-biztosítás általános feltételei Az alábbi általános feltételek alapján az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS)

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Jelen különös feltételben foglaltak, valamint a Banco Primus-UNION CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (Banco

Részletesebben

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása

Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása felcím Mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosítása ALCÍM 1/11 A mezõgazdasági vállalkozások tûz-, elemi és egyéb dologi károk biztosításának biztosítási feltételei azokat

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Bázis-E Egyszerűsített Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Bázis-E Egyszerűsített Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Bázis-E Egyszerűsített Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

Részletesebben

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE

LAKÁS- SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE LAKÁS- BIZTOSÍTÁS SZÉLES KÖRŰ BIZTOSÍTÁS OTTHONÁRA ÉS ÉRTÉKEIRE Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató a Groupama Garancia Biztosító Zrt. lakásbiztosítási módozataihoz Épület- és Ingóság Alapbiztosítási Feltétel

Részletesebben

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Otthoni biztonsági program Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Szerződési feltételek A biztosítás tartama és a biztosítási időszak...7

Részletesebben

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon IV. Biztosítás Az Otthon IV. Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

Általános Feltételek. UNION-Lakás. c.) nem nyújt fedezetet a biztosítás, ha a biztosítási események háborúval, polgárháborúval, belsõ zavargással,

Általános Feltételek. UNION-Lakás. c.) nem nyújt fedezetet a biztosítás, ha a biztosítási események háborúval, polgárháborúval, belsõ zavargással, UNION-Lakás Általános Feltételek I. Jelen szabályzatban foglalt feltételek eltérõ szerzõdési kikötések hiányában az UNION Biztosító Rt (továbbiakban: biztosító) épület, építmény és ingóság biztosításaira

Részletesebben

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz

Otthoni biztonsági program. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Otthoni biztonsági program Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz otthonbiztosításhoz Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Szerződési feltételek A biztosítás tartama és a biztosítási időszak...7

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ Tisztelt Ügyfelünk! Ennek a tájékoztatónak, amelyet kezében tart elsôdleges célja, hogy áttekintést adjon biztosításaink

Részletesebben

Családi Biztosítás. Általános feltételek

Családi Biztosítás. Általános feltételek Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere

VAGYONBIZTOSÍTÁSOK. Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek. Az OTP Csoport partnere VAGYONBIZTOSÍTÁSOK Groupama Garancia Lakásbiztosítás Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek Az OTP Csoport partnere Groupama Garancia Biztosító Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Cím: 1051 Budapest,

Részletesebben

a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07)

a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07) a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07) A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen

Részletesebben

Családi Biztosítás II. Általános feltételek

Családi Biztosítás II. Általános feltételek Családi Biztosítás II. A Családi Biztosítás II. a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Rt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben

Házőrző többlakásos lakóépületek

Házőrző többlakásos lakóépületek Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítási feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17752 Tartalomjegyzék Házőrző többlakásos lakóépületek biztosításának különös feltételei...3 I. Szerződő...3

Részletesebben

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra.

2. Biztosított A vagyonbiztosítás és a kiegészítô biztosítás(ok) Különös feltételeiben kerül meghatározásra. Családi Biztosítás A Családi Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító), valamint bármely magánszemély,

Részletesebben