A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése."

Átírás

1 1. A tantárgy megnevezése: Agrárinformációs rendszerek Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A hazai Földügyi Információs rendszereknek, a földügyi adatvagyonnak bemutatása mellett szükséges a tantárgy keretében a mezőgazdasági térinformatikai és egyéb nyilvántartási rendszerek összefoglalása, kialakításuk agrárpolitikai hátterének, jogi megalapozásának megismertetése a hatékony birtokrendezési koncepciók megalapozásához. A tantárgy leírása: A földügyi adatok köre, típusai. A kataszter fogalma, típusai, részei. A rendszerek készítői és használói; szervezeti kérdések. Funkcionális igények (adattárolás, ellenőrzések, lekérdezések, elemzések, változásvezetés, publikálás, archiválás, adatbiztonság, stb.). Jogkövetés, jogbiztonság, hitelesség kérdései, garanciái. A többcélú kataszter. Nemzetközi és magyar példák információs rendszerekre (Ingatlan-nyilvántartási rendszerek, FÖNyIR, MePAR, VINGIS, HEGYÍR, FISH, META, ENAR, ADNS, ANIMO). Belvízhelyzet (légifelvételek interpretációja); Corine Landcover; Digitális Topográfiai Alaptérkép. Az információs rendszerek adatvagyonának felhasználási lehetősége a birtokrendezéshez. Talaj monitoring rendszer. Erdészeti térinformatikai és nyilvántartási rendszerek. 2. A tantárgy megnevezése: Településtan és - rendezés Félév: 2. A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése. A tantárgy leírása: A településtudomány alapvető feladata, értelmezése és kapcsolata más tudományokkal; Alapfogalmak: Településhálózat, településrendszer, településtípusok; A települések funkcionális rendszere. Fejlődéselméletek; A településszerkezet, területelhasználási szerkezet és területi elemei; A települések alaprajzi típusai. Telkek, tömbök és beépítési módjai; A település zöldterületi egységei és rendszere. A település fogalomköre. Urbanisztika és településtudomány. A településfejlődés folyamata. A tervezés szerepe a települések formálódásában. Településfejlesztési koncepció. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata. Településrendezés és szabályai. A településrendezés sajátos jogintézményei. Fejlődés és tervezés dinamikája. Tervkarbantartás, adatnyilvántartás. Településrendezési alapfogalmak (műszaki és jogi szabályozások). A településrendezési tervdokumentáció részei. A tervegyeztetés, jóváhagyás rendje. A tervfajták tartalma és kapcsolódásai. A területhasználat; a településszerkezeti terv célja, tartalma. A helyi építési szabályozás és a szabályozási terv tartalma, alkalmazása. Tervkarbantartás térinformatikai eszközök. A településrendezés sajátos jogintézményei. Településtervezési gyakorlat telekalakítási terv.

2 3. A tantárgy megnevezése: Vidékfejlesztés Félév: 1. A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatóval a vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, a területi különbségeket, és azok okait, a fejlesztés igényeit és lehetőségeit. Különböző vidékfejlesztési politikák, tervek-, programok bemutatása. A tantárgy leírása: Történeti áttekintés, definíció, alapfogalmak; A vidékfejlesztés feladatai, célkitűzései; Vidékpolitika Magyarországon és az Európai Unióban; Vidékfejlesztési koncepciók, vidékfejlesztési modellek és birtokrendezési vonatkozásaik; Birtokszerkezet korszerűsítése (Racionálisan hasznosítható birtokszerkezet; Tájhoz, környezethez illő térszerkezet; Belső közlekedési lehetőségek javítása; Földbörze szervezése, nyilvántartási feltételek kielégítése), Intézményrendszer, támogatási rendszer, régiók, kistérségek. Megyei és regionális vidékfejlesztési stratégiai programok. Támogatási rendszer; Agrárfejlesztési feltételek. Vidékfejlesztési modellek (Területhasználat; Alternatív foglalkoztatás; Környezetvédelem; Foglalkoztatás fejlesztése), Fenntartható fejlődés, ésszerű ingatlanhasználat, környezetvédelem; Ökológiai stabilitás fenntartása, üdülés-szabadidő kihasználás javítása; Cél- és eszközrendszer, kapcsolata a környezetvédelemmel. Környezeti konfliktuskezelés. Konfliktuskutatások; A mezőgazdasági rendszerek növekedésének elméleti kérdései (Versenyképesség, tőkeellátottság; Támogatottság Magyarországon és az EU-ban; Az agrárpiaci információs rendszer; Szövetkezetek, társulások; Hitelezés, földjelzálog;), Humánökológiai dimenziók (ember és természet, agronómia, természetvédelem humánökológiája, történelmi ökológia: kultúr-ökológia, politikai ökológia, világjelenségek, zöld politika, békekutatások). 4. A tantárgy megnevezése: Bank- és tőkepiaci ügyletek Félév: 1., 2., 6 A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a bankok és a tőkepiac működésével. A tantárgy leírása: A bankrendszer kialakulása, bankrendszerek, magyar bankrendszer története. Nemzetközi bankkapcsolatok, banki ügyletek. A banki tevékenység szabályozása az Európai Unióban. A Magyar Nemzeti Bank, mint jegybank; szerepe a monetáris politika kialakításában. Az üzleti bankok szerepe és funkciói. A pénzintézetek szabályozása és felügyelete (Hitelintézeti törvény). Bankműveletek: passzív bankműveletek (betétgyűjtés, váltók viszontleszámítolása, értékpapírok kibocsátása stb.), aktív bankműveletek (hitelnyújtás és formái, lízing, faktorálás stb.), semleges és egyéb bankműveletek (bankjegy-kereskedelem, elektronikus kifizetések stb.). A tőzsde fogalma, szerepe, működése. Részvények fogalma, fajtái, csoportosítása. Tőkepiaci műveletek.

3 5. A tantárgy megnevezése: Állami és önkormányzati Félév: 3. ingatlanvagyon kezelés A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgató kellő ismereteket szerezzen az önkormányzati és állami ingatlanvagyon szerkezetéről, különös tekintettel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokról és azok forrásáról. Ismerje meg mindazon lehetőségeket, amelynek keretében az ingatlanok hasznosíthatók. A tantárgy leírása: A helyi önkormányzatok vagyonának bemutatása. Az önkormányzati ingatlan-vagyon forrása, nyilvántartása, a tulajdonosi jogok gyakorolása. Az önkormányzati vagyonkezelő szervek tevékenysége, gazdálkodása az ingatlanvagyonnal. Hasznosítási lehetőségek és az azokra vonatkozó előírások. Az önkormányzati törzsvagyon koncesszió keretében való hasznosítása. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése. Az ingatlanvagyon gazdálkodásának ellenőrzése. A köztulajdon fogalma, formái. Az állami vagyonnal való gazdálkodás törvényi szabályozása. Az állami vagyongazdálkodás szervezeti és működési rendszere. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatai, jogállása. Az állami vagyonnal való gazdálkodás és az elidegenítés szabályai. A Nemzeti Földalap működése. 6. A tantárgy megnevezése: Ingatlanjog Félév: 1, 2. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6, 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatót az ingatlanokra vonatkozó, igen szerteágazó és speciális joganyaggal, ill. annak alkalmazási lehetőségeivel. A tantárgy leírása: A dolog jog fogalma, helye a jogrendszerben. A dolgok fogalma, csoportosítása. A tulajdonjog fogalma. A tulajdonjogviszony tartalma, tárgya és védelme. A birtok fogalma, fajtái, birtokvédelem. A tulajdonjog korlátozása. Tulajdonszerzési módok. A közös tulajdon szabályozása. Társasház, lakásszövetkezet. Köztulajdon ingatlanokon. Idegen dologbeli jogok.(az ingatlanon fennálló használati jogok, az ingatlanon fennálló zálogjogok) Az ingatlanokat terhelő közjogi korlátozások formái. Az épített környezet alakítása és védelme. Környezet- és természetvédelmi korlátok. Ipari- és bányászati korlátozások. Kisajátítás. Erdészeti- és vadgazdálkodási korlátozások. Halgazdálkodási korlátok. Termőföldről szóló szabályozás. A végrehajtási jog alapkérdései

4 7. A tantárgy megnevezése: Társasági jog Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 5 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az újonnan, 2006-ban szabályozott gazdasági társaságokra vonatkozó joganyag alapjaival, újdonságaival. A tantárgy leírása: A gazdasági társaságok, fogalma, fajtái. A gazdasági társaságok közös szabályai: alapítás, működés, létesítő okirat, tagok jogai, kötelezettségei, a tagok kizárása, kisebbségi jogok, jogutód nélküli megszűnés. A közkereseti társaság. Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság. A részvénytársaság. A gazdasági társaságok átalakulása. Az egyesülés. 8. A tantárgy megnevezése: Földbirtok-politika és birtokrendezés Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a földpolitika elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a birtokrendezésekre ható tényezőivel. A tantárgy leírása: A földbirtok-politika alapfogalmai, célkitűzései, termelési kapcsolódásai. Negatív és pozitív hatások; Földpolitika agrárpolitika. Az agrárpolitika állandó és változó elemei. A rendszerváltás utáni kormányok agrárprogramja, megvalósulásának eredményessége, elvi összefüggések. Az EU-s feltételrendszer; A földbirtok-politika eszközrendszere, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltételrendszere; A cél és eszköz viszony; Birtokszerkezet javítás, birtokszerkezet ráció és a kapcsolódó feladatok (Racionalitás, Táj- és környezetvédelem; Feltárás, közlekedés és termékszállítás; Vízrendezés és melioráció; Biotóphálózat létesítése; Birtoktervezés; Birtokrendezés és vidékfejlesztési modellek; Környezetrendezés, hatásvizsgálati támogatottság). A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások 1989 után; Birtokrendezési koncepció- törvényjavaslatok és a Nemzeti Földalap (NFA) megoldást segítő lehetőségei; Az intézményesített birtokrendezés elvei; végrehajtásának jogi megalapozása, feltételrendszere és hatásindikátorai. 9. A tantárgy megnevezése: Térinformatikai döntéstámogatás Félév: 2. A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a térbeli döntés-előkészítés alapelveivel, az érdekeltek bevonásán alapuló tervezés előkészítésével és gyakorlati végrehajtásával. A résztvevők megtanulják a térbeli döntések támogatásának eszközrendszerét és esettanulmányokon keresztül annak gyakorlatát. Különösen fontos bemutatni a tervezés során előálló konfliktusok kezelését, az adatbázis hibái hatásának elemzését. A tantárgy leírása: térbeli modellezés: Adatintegráció, Stratégiák a hibák kezelésére. Térbeli elemzések GIS támogatással: A leíró adatokon végezhető műveletek, Újraosztályozás, Távolságelemzés, Szomszédsági elemzések, Aggregáció, Térbeli statisztika, Átlapolások, Matematikai műveletek, Az adatszintek közötti korreláció, Idősorok és változáselemzés. Térbeli döntések: Logikai modellek, többértékéű modellek, Fuzzy modellek, Bayes módszerek. Alkalmazások: Elérhetőség, Környezetalkalmasság, Erőforrás-gazdálkodás, terület-minősítés és helykiválasztás, Települési környezet vizsgálata. Környezeti terhelhetőség, Geomarketing. Költségek és haszon.

5 10. A tantárgy megnevezése: Elektronikus közigazgatás Félév: 3. A tantárgy célja: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény által létrehozott elektronikus hatósági ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatása. A tananyag részletes ismereteket ad át a magyar közigazgatás elektronizálásának időbeni folyamatáról, bemutatja az informatika megjelenését a közszférában, kitér a közigazgatási gyakorlatban alkalmazott elméleti tételek megvalósulására és a felmerülő esetleges gyakorlati problémákra is. A tantárgy leírása: A magyar E-közigazgatás hazai és nemzetközi előzményeinek ismertetése. Az E-közigazgatás Európai Unióban történő megjelenésének bemutatása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) elektronikus ügyintézésről és hatósági szolgáltatásról szóló rendelkezéseinek értelmezése. Az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ügyfelekre vonatkozó előírások. Az elektronikus aláírás szabályai az elektronikus ügyintézésben. Az elektronikus ügyintézés jogszabályokban szabályozott útja. Az elektronikus eljárási cselekmények ismertetése. Az elektronikus közigazgatás hatósági jogkörei és irányítása. A kormányzati portál szolgáltatásai, az ügyintézés gyakorlati megvalósulása az elektronikus közigazgatásban. Az ügyfélkapuval rendelkező regisztrált és nem regisztrált ügyfelek által elérhető szolgáltatások elhatárolása és bemutatása. A közbeszerzési eljárások elektronizálása. A nem okmányirodai elektronikus hatósági ügyintézés ismertetése. A közigazgatási nyilvántartások elektronizálásának jellemzése. 11. A tantárgy megnevezése: Ingatlan-adatbázisok felhasználása Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az állami és magánjellegű ingatlan adatbázisok átjárhatóságának módjait, lehetőségeit. A tantárgy leírása: Az ingatlan-nyilvántartás részei, adattartalma. A tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvántartási térkép. Az egyes állami ingatlan adatbázisok szolgáltatásai, a rendszerek közötti átjárhatóság kérdései. A térképi tartalom adatbázisba szervezése, felhasználhatósága, annak állami rendszerei. A közműnyilvántartások adattartalma, az egyes számítógépes rendszerek szolgáltatásai. Az önkormányzati vagyonkataszter, és az annak nyilvántartását megvalósító térinformatikai rendszerek.

6 12. A tantárgy megnevezése: EU agrárgazdasága Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a hazai és európai uniós agrártámogatási rendszer alapintézményeit és eszközeit. A tantárgy leírása: Az EU Közös Agrárpolitikája. A CAP végrehajtásának eszközrendszere. A nemzetállamok és a nem kormányzati szervek szerepe a CAP kialakításában. A CAP pénzügyi háttere. A kifizető ügynökségi rendszer. Az MVH feladata, felépítése és működése. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer. A pénzügyi ellenőrzés intézményrendszere. EU agrártámogatási alapfogalmak. Támogatási alapfogalmak. Termelői szervezetek. SAPS rendszer eddigi működésének tapasztalatai. Az SPS rendszer bevezetése. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások. Piaci intézkedések. A támogatási rendszer átalakítása után. 13. A tantárgy megnevezése: Cégbejegyzési eljárás Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A tantárgy a cégeljárás tartalmával és a cégnyilvántartásban szereplő ingatlanokkal összefüggésben részletesen tárgyalja mindazon jogi intézményeket, amelyek az új cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról szóló évi V. törvényben és a ban történt törvényi módosításokban találhatóak. Az átadandó ismeretanyag kitér azokra a gyakorlati problémákra is, amelyek megismerése és megoldása szükséges ahhoz, hogy a cégeljárásokban fokozatosan bevezetett elektronikus formalitásokat a gyakorlati szakemberek is megérthessék és alkalmazhassák, értelmezve az elektronikus cégnyilvántartásban feltüntetett adatokat, jogokat és tényeket. A tantárgy leírása: A cégek ingatlanvagyona a hatályos cégjogi szabályozás tükrében, az ingatlantulajdon apportjának megjelenése a cégnyilvántartásban. A törzstőke és az alaptőke változásának bejelentésére vonatkozó szabályok. A cégnyilvánosság érvényesülése a cégközlöny és céginformációs szolgálat segítségével. Nyilvánosság a cég honlapja útján és a Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A bejegyzési (változásbejegyzési) eljárások megváltozott rendszere a kérelmek elektronikus úton történő benyújtásakor. Az elektronikus kérelmek beadásának szabályai, a jogi képviselő feladatai a kérelem előterjesztése kapcsán. Az eljárási illeték és a közzétételi díj elektronikus úton történő megfizetése. A cégszolgálat és a cégbíróság teendői az elektronikus bejegyzési kérelem kapcsán. A jogorvoslatok a cégeljárási eljárás kapcsán (fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, törvényességi felügyeleti eljárás). Az elektronikus aláírás és a cégbejegyzés szabályai. Az üzletrészt terhelő zálogjoggal kapcsolatos változások. A cégiratoknak az Unió hivatalos nyelvén történő nyilvántartásával kapcsolatos változás. Az okiratok elektronikus úton történő letétbehelyezése, közzététele.

7 14. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási szolgáltatások és Félév: 2. eljárásjog A tantárgy célja: A tantárgy célkitűzése kettős. Egyrészt azok a hallgatók, akik a Ket. hatályba lépését megelőzősen végeztek, elsajátítsák a közigazgatási eljárás lényegi elemeit, másrészt, akik a hatályba lépést követően szereztek oklevelet, képet kapjanak a törvényben bekövetkezett változásokról. A tantárgy leírása: A Ket. célkitűzése. Eljárási alapelvek. Ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség. A jogsegély. Az elsőfokú eljárás. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Hatósági közvetítő, mint új jogintézmény. A Ket. bizonyítási rendszere. A határozat és végzés, jogorvoslat. Újrafelvételi, méltányossági eljárás. A hatósági szolgáltatás. 15. A tantárgy megnevezése: Adó- és illetékjog Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgatóval az alapképzést meghaladó szinten megismertetni az adórendszer meghatározó elemeivel, a vagyonadóval, ezen belül az illetékekkel és az ingatlanadóval kapcsolatos előírásokat: a reál és a közszférában foglalkoztatottak ügyintézői (szakelőadói), felhasználói szintű képzésével. A tantárgy leírása: Az állam célkitűzései pénzügy-politikai, társadalompolitikai, és gazdaságpolitikai a közbevételek beszedésével, mely mindhárom jövedelemtulajdonos (az állam, a reálgazdaság és a lakosság) vagyoni helyzetét befolyásolja. A szak hallgatói a képzés keretében megismerkedhetnek a köz- és magánszféra partnersége (Public Private Partnership, PPP) konstrukció előnyeivel és kockázataival. Az adórendszer és az adópolitika áttekintése, az adózás klasszikus és modern alapelveivel (társasági adó, jövedelemadó, vagyonadó, fogyasztási és forgalmi adó). Hangsúlyozottan kerül kifizetésre az ingatlanadó, mint vagyoni típusú adó jellegzetessége. Adófizetési kötelezettség keletkezése, az ingatlan értékének megállapítása, az adó kivetése, regisztrálása. A vagyonszerzési illetékek tárgyi hatálya. Az eljárási illetékek.

8 16. A tantárgy megnevezése: Ingatlanértékelés Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 5 A tantárgy célja: A hallgatókkal megismertetni az értékbecsléshez szükséges alapismereteket, az értékbecslés alapfogalmait, továbbá részletesen elsajátítani és begyakoroltatni az értékbecslési módszereket. Az ingatlanértékelés iránti igény a rendszerváltást követően jelent meg ismételten Magyarországon. Az igények és elvárások a szakemberképzés területén is megnövekedtek. Szükséges, hogy a továbbképzésben résztvevő hallgatók megismerkedjenek ezzel a szakterülettel, az alkalmazott értékelési módszerekkel. A tantárgy leírása: Az ingatlanértékelés alapjai. Az értékelés matematikája. Az értékbecslés szerepe a gazdálkodási folyamatokban. Az ingatlanok elemzése. Statisztikai alapismeretek. értéktípusok. Az ingatlanok értékelemei. Az értékbecslés folyamata. Számviteli alapok, tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása. Értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés. A vagyonértékelési feladat értelmezése. A vagyonelemek alternatív hasznosíthatóságának elemzése. Tőkésítési ráta és diszkontráta meghatározása a vállalati vagyon értékelése során. Az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon értékelésének sajátosságai. Értékelés vagyonkataszter céljára. Értékelés privatizációs célból. Adóértékelés. Értékelés ingatlanindexek meghatározása céljából. Értékelési módszerek: Piaci összehasonlító értékelés. Költségelvű értékelési módszerek. Hozamelvű értékelés. Hitelbiztosítéki értékelés előadás. Az értékbecslési megbízások típusai. Európában alkalmazott értékelési módszerek. EVS (European Valuation Standard) szabvány. 17. A tantárgy megnevezése: Környezetvédelmi jog Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a környezetvédelem és annak jogi szabályozásának alapelveit, történetét és lényegesebb tartalmi vonatkozásait. A tantárgy leírása: A környezetvédelem alapfogalmai és története. A környezetjog alapelvei, szabályozási módszere. Az Európai Unió környezetjogi szabályozása. A környezetjog kiemelt területei: környezetvédelem és területfejlesztés, az épített környezet alakítása és védelme, földvédelem, a természet védelme, vízgazdálkodás, vízvédelem, levegőtisztaság védelme, hulladékgazdálkodás, zajártalom, veszélyes hulladékok szabályozása.

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények a. Közigazgatási jog 1. tantárgyhoz. 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév

Tanmenet és tantárgyi követelmények a. Közigazgatási jog 1. tantárgyhoz. 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév Tanmenet és tantárgyi követelmények a tantárgyhoz 2014/2015. ta II. (tavaszi) félév Katasztrófavédelmi szakirány Tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány Iparbiztonsági szakirány NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 200. szám A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA AZ AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/18/2010. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17.

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony. Dr. Kenderes Andrea május 17. A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea 2014. május 17. A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN Dr. Mihály Szabolcs főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Konferencia Székesfehérvár, 2009. március 18-20. Adatok és szolgáltatások

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben