A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése."

Átírás

1 1. A tantárgy megnevezése: Agrárinformációs rendszerek Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A hazai Földügyi Információs rendszereknek, a földügyi adatvagyonnak bemutatása mellett szükséges a tantárgy keretében a mezőgazdasági térinformatikai és egyéb nyilvántartási rendszerek összefoglalása, kialakításuk agrárpolitikai hátterének, jogi megalapozásának megismertetése a hatékony birtokrendezési koncepciók megalapozásához. A tantárgy leírása: A földügyi adatok köre, típusai. A kataszter fogalma, típusai, részei. A rendszerek készítői és használói; szervezeti kérdések. Funkcionális igények (adattárolás, ellenőrzések, lekérdezések, elemzések, változásvezetés, publikálás, archiválás, adatbiztonság, stb.). Jogkövetés, jogbiztonság, hitelesség kérdései, garanciái. A többcélú kataszter. Nemzetközi és magyar példák információs rendszerekre (Ingatlan-nyilvántartási rendszerek, FÖNyIR, MePAR, VINGIS, HEGYÍR, FISH, META, ENAR, ADNS, ANIMO). Belvízhelyzet (légifelvételek interpretációja); Corine Landcover; Digitális Topográfiai Alaptérkép. Az információs rendszerek adatvagyonának felhasználási lehetősége a birtokrendezéshez. Talaj monitoring rendszer. Erdészeti térinformatikai és nyilvántartási rendszerek. 2. A tantárgy megnevezése: Településtan és - rendezés Félév: 2. A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése. A tantárgy leírása: A településtudomány alapvető feladata, értelmezése és kapcsolata más tudományokkal; Alapfogalmak: Településhálózat, településrendszer, településtípusok; A települések funkcionális rendszere. Fejlődéselméletek; A településszerkezet, területelhasználási szerkezet és területi elemei; A települések alaprajzi típusai. Telkek, tömbök és beépítési módjai; A település zöldterületi egységei és rendszere. A település fogalomköre. Urbanisztika és településtudomány. A településfejlődés folyamata. A tervezés szerepe a települések formálódásában. Településfejlesztési koncepció. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata. Településrendezés és szabályai. A településrendezés sajátos jogintézményei. Fejlődés és tervezés dinamikája. Tervkarbantartás, adatnyilvántartás. Településrendezési alapfogalmak (műszaki és jogi szabályozások). A településrendezési tervdokumentáció részei. A tervegyeztetés, jóváhagyás rendje. A tervfajták tartalma és kapcsolódásai. A területhasználat; a településszerkezeti terv célja, tartalma. A helyi építési szabályozás és a szabályozási terv tartalma, alkalmazása. Tervkarbantartás térinformatikai eszközök. A településrendezés sajátos jogintézményei. Településtervezési gyakorlat telekalakítási terv.

2 3. A tantárgy megnevezése: Vidékfejlesztés Félév: 1. A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatóval a vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, a területi különbségeket, és azok okait, a fejlesztés igényeit és lehetőségeit. Különböző vidékfejlesztési politikák, tervek-, programok bemutatása. A tantárgy leírása: Történeti áttekintés, definíció, alapfogalmak; A vidékfejlesztés feladatai, célkitűzései; Vidékpolitika Magyarországon és az Európai Unióban; Vidékfejlesztési koncepciók, vidékfejlesztési modellek és birtokrendezési vonatkozásaik; Birtokszerkezet korszerűsítése (Racionálisan hasznosítható birtokszerkezet; Tájhoz, környezethez illő térszerkezet; Belső közlekedési lehetőségek javítása; Földbörze szervezése, nyilvántartási feltételek kielégítése), Intézményrendszer, támogatási rendszer, régiók, kistérségek. Megyei és regionális vidékfejlesztési stratégiai programok. Támogatási rendszer; Agrárfejlesztési feltételek. Vidékfejlesztési modellek (Területhasználat; Alternatív foglalkoztatás; Környezetvédelem; Foglalkoztatás fejlesztése), Fenntartható fejlődés, ésszerű ingatlanhasználat, környezetvédelem; Ökológiai stabilitás fenntartása, üdülés-szabadidő kihasználás javítása; Cél- és eszközrendszer, kapcsolata a környezetvédelemmel. Környezeti konfliktuskezelés. Konfliktuskutatások; A mezőgazdasági rendszerek növekedésének elméleti kérdései (Versenyképesség, tőkeellátottság; Támogatottság Magyarországon és az EU-ban; Az agrárpiaci információs rendszer; Szövetkezetek, társulások; Hitelezés, földjelzálog;), Humánökológiai dimenziók (ember és természet, agronómia, természetvédelem humánökológiája, történelmi ökológia: kultúr-ökológia, politikai ökológia, világjelenségek, zöld politika, békekutatások). 4. A tantárgy megnevezése: Bank- és tőkepiaci ügyletek Félév: 1., 2., 6 A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a bankok és a tőkepiac működésével. A tantárgy leírása: A bankrendszer kialakulása, bankrendszerek, magyar bankrendszer története. Nemzetközi bankkapcsolatok, banki ügyletek. A banki tevékenység szabályozása az Európai Unióban. A Magyar Nemzeti Bank, mint jegybank; szerepe a monetáris politika kialakításában. Az üzleti bankok szerepe és funkciói. A pénzintézetek szabályozása és felügyelete (Hitelintézeti törvény). Bankműveletek: passzív bankműveletek (betétgyűjtés, váltók viszontleszámítolása, értékpapírok kibocsátása stb.), aktív bankműveletek (hitelnyújtás és formái, lízing, faktorálás stb.), semleges és egyéb bankműveletek (bankjegy-kereskedelem, elektronikus kifizetések stb.). A tőzsde fogalma, szerepe, működése. Részvények fogalma, fajtái, csoportosítása. Tőkepiaci műveletek.

3 5. A tantárgy megnevezése: Állami és önkormányzati Félév: 3. ingatlanvagyon kezelés A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgató kellő ismereteket szerezzen az önkormányzati és állami ingatlanvagyon szerkezetéről, különös tekintettel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokról és azok forrásáról. Ismerje meg mindazon lehetőségeket, amelynek keretében az ingatlanok hasznosíthatók. A tantárgy leírása: A helyi önkormányzatok vagyonának bemutatása. Az önkormányzati ingatlan-vagyon forrása, nyilvántartása, a tulajdonosi jogok gyakorolása. Az önkormányzati vagyonkezelő szervek tevékenysége, gazdálkodása az ingatlanvagyonnal. Hasznosítási lehetőségek és az azokra vonatkozó előírások. Az önkormányzati törzsvagyon koncesszió keretében való hasznosítása. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése. Az ingatlanvagyon gazdálkodásának ellenőrzése. A köztulajdon fogalma, formái. Az állami vagyonnal való gazdálkodás törvényi szabályozása. Az állami vagyongazdálkodás szervezeti és működési rendszere. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatai, jogállása. Az állami vagyonnal való gazdálkodás és az elidegenítés szabályai. A Nemzeti Földalap működése. 6. A tantárgy megnevezése: Ingatlanjog Félév: 1, 2. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6, 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatót az ingatlanokra vonatkozó, igen szerteágazó és speciális joganyaggal, ill. annak alkalmazási lehetőségeivel. A tantárgy leírása: A dolog jog fogalma, helye a jogrendszerben. A dolgok fogalma, csoportosítása. A tulajdonjog fogalma. A tulajdonjogviszony tartalma, tárgya és védelme. A birtok fogalma, fajtái, birtokvédelem. A tulajdonjog korlátozása. Tulajdonszerzési módok. A közös tulajdon szabályozása. Társasház, lakásszövetkezet. Köztulajdon ingatlanokon. Idegen dologbeli jogok.(az ingatlanon fennálló használati jogok, az ingatlanon fennálló zálogjogok) Az ingatlanokat terhelő közjogi korlátozások formái. Az épített környezet alakítása és védelme. Környezet- és természetvédelmi korlátok. Ipari- és bányászati korlátozások. Kisajátítás. Erdészeti- és vadgazdálkodási korlátozások. Halgazdálkodási korlátok. Termőföldről szóló szabályozás. A végrehajtási jog alapkérdései

4 7. A tantárgy megnevezése: Társasági jog Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 5 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az újonnan, 2006-ban szabályozott gazdasági társaságokra vonatkozó joganyag alapjaival, újdonságaival. A tantárgy leírása: A gazdasági társaságok, fogalma, fajtái. A gazdasági társaságok közös szabályai: alapítás, működés, létesítő okirat, tagok jogai, kötelezettségei, a tagok kizárása, kisebbségi jogok, jogutód nélküli megszűnés. A közkereseti társaság. Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság. A részvénytársaság. A gazdasági társaságok átalakulása. Az egyesülés. 8. A tantárgy megnevezése: Földbirtok-politika és birtokrendezés Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a földpolitika elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a birtokrendezésekre ható tényezőivel. A tantárgy leírása: A földbirtok-politika alapfogalmai, célkitűzései, termelési kapcsolódásai. Negatív és pozitív hatások; Földpolitika agrárpolitika. Az agrárpolitika állandó és változó elemei. A rendszerváltás utáni kormányok agrárprogramja, megvalósulásának eredményessége, elvi összefüggések. Az EU-s feltételrendszer; A földbirtok-politika eszközrendszere, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltételrendszere; A cél és eszköz viszony; Birtokszerkezet javítás, birtokszerkezet ráció és a kapcsolódó feladatok (Racionalitás, Táj- és környezetvédelem; Feltárás, közlekedés és termékszállítás; Vízrendezés és melioráció; Biotóphálózat létesítése; Birtoktervezés; Birtokrendezés és vidékfejlesztési modellek; Környezetrendezés, hatásvizsgálati támogatottság). A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások 1989 után; Birtokrendezési koncepció- törvényjavaslatok és a Nemzeti Földalap (NFA) megoldást segítő lehetőségei; Az intézményesített birtokrendezés elvei; végrehajtásának jogi megalapozása, feltételrendszere és hatásindikátorai. 9. A tantárgy megnevezése: Térinformatikai döntéstámogatás Félév: 2. A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a térbeli döntés-előkészítés alapelveivel, az érdekeltek bevonásán alapuló tervezés előkészítésével és gyakorlati végrehajtásával. A résztvevők megtanulják a térbeli döntések támogatásának eszközrendszerét és esettanulmányokon keresztül annak gyakorlatát. Különösen fontos bemutatni a tervezés során előálló konfliktusok kezelését, az adatbázis hibái hatásának elemzését. A tantárgy leírása: térbeli modellezés: Adatintegráció, Stratégiák a hibák kezelésére. Térbeli elemzések GIS támogatással: A leíró adatokon végezhető műveletek, Újraosztályozás, Távolságelemzés, Szomszédsági elemzések, Aggregáció, Térbeli statisztika, Átlapolások, Matematikai műveletek, Az adatszintek közötti korreláció, Idősorok és változáselemzés. Térbeli döntések: Logikai modellek, többértékéű modellek, Fuzzy modellek, Bayes módszerek. Alkalmazások: Elérhetőség, Környezetalkalmasság, Erőforrás-gazdálkodás, terület-minősítés és helykiválasztás, Települési környezet vizsgálata. Környezeti terhelhetőség, Geomarketing. Költségek és haszon.

5 10. A tantárgy megnevezése: Elektronikus közigazgatás Félév: 3. A tantárgy célja: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény által létrehozott elektronikus hatósági ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatása. A tananyag részletes ismereteket ad át a magyar közigazgatás elektronizálásának időbeni folyamatáról, bemutatja az informatika megjelenését a közszférában, kitér a közigazgatási gyakorlatban alkalmazott elméleti tételek megvalósulására és a felmerülő esetleges gyakorlati problémákra is. A tantárgy leírása: A magyar E-közigazgatás hazai és nemzetközi előzményeinek ismertetése. Az E-közigazgatás Európai Unióban történő megjelenésének bemutatása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) elektronikus ügyintézésről és hatósági szolgáltatásról szóló rendelkezéseinek értelmezése. Az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ügyfelekre vonatkozó előírások. Az elektronikus aláírás szabályai az elektronikus ügyintézésben. Az elektronikus ügyintézés jogszabályokban szabályozott útja. Az elektronikus eljárási cselekmények ismertetése. Az elektronikus közigazgatás hatósági jogkörei és irányítása. A kormányzati portál szolgáltatásai, az ügyintézés gyakorlati megvalósulása az elektronikus közigazgatásban. Az ügyfélkapuval rendelkező regisztrált és nem regisztrált ügyfelek által elérhető szolgáltatások elhatárolása és bemutatása. A közbeszerzési eljárások elektronizálása. A nem okmányirodai elektronikus hatósági ügyintézés ismertetése. A közigazgatási nyilvántartások elektronizálásának jellemzése. 11. A tantárgy megnevezése: Ingatlan-adatbázisok felhasználása Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az állami és magánjellegű ingatlan adatbázisok átjárhatóságának módjait, lehetőségeit. A tantárgy leírása: Az ingatlan-nyilvántartás részei, adattartalma. A tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvántartási térkép. Az egyes állami ingatlan adatbázisok szolgáltatásai, a rendszerek közötti átjárhatóság kérdései. A térképi tartalom adatbázisba szervezése, felhasználhatósága, annak állami rendszerei. A közműnyilvántartások adattartalma, az egyes számítógépes rendszerek szolgáltatásai. Az önkormányzati vagyonkataszter, és az annak nyilvántartását megvalósító térinformatikai rendszerek.

6 12. A tantárgy megnevezése: EU agrárgazdasága Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a hazai és európai uniós agrártámogatási rendszer alapintézményeit és eszközeit. A tantárgy leírása: Az EU Közös Agrárpolitikája. A CAP végrehajtásának eszközrendszere. A nemzetállamok és a nem kormányzati szervek szerepe a CAP kialakításában. A CAP pénzügyi háttere. A kifizető ügynökségi rendszer. Az MVH feladata, felépítése és működése. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer. A pénzügyi ellenőrzés intézményrendszere. EU agrártámogatási alapfogalmak. Támogatási alapfogalmak. Termelői szervezetek. SAPS rendszer eddigi működésének tapasztalatai. Az SPS rendszer bevezetése. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások. Piaci intézkedések. A támogatási rendszer átalakítása után. 13. A tantárgy megnevezése: Cégbejegyzési eljárás Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A tantárgy a cégeljárás tartalmával és a cégnyilvántartásban szereplő ingatlanokkal összefüggésben részletesen tárgyalja mindazon jogi intézményeket, amelyek az új cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról szóló évi V. törvényben és a ban történt törvényi módosításokban találhatóak. Az átadandó ismeretanyag kitér azokra a gyakorlati problémákra is, amelyek megismerése és megoldása szükséges ahhoz, hogy a cégeljárásokban fokozatosan bevezetett elektronikus formalitásokat a gyakorlati szakemberek is megérthessék és alkalmazhassák, értelmezve az elektronikus cégnyilvántartásban feltüntetett adatokat, jogokat és tényeket. A tantárgy leírása: A cégek ingatlanvagyona a hatályos cégjogi szabályozás tükrében, az ingatlantulajdon apportjának megjelenése a cégnyilvántartásban. A törzstőke és az alaptőke változásának bejelentésére vonatkozó szabályok. A cégnyilvánosság érvényesülése a cégközlöny és céginformációs szolgálat segítségével. Nyilvánosság a cég honlapja útján és a Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A bejegyzési (változásbejegyzési) eljárások megváltozott rendszere a kérelmek elektronikus úton történő benyújtásakor. Az elektronikus kérelmek beadásának szabályai, a jogi képviselő feladatai a kérelem előterjesztése kapcsán. Az eljárási illeték és a közzétételi díj elektronikus úton történő megfizetése. A cégszolgálat és a cégbíróság teendői az elektronikus bejegyzési kérelem kapcsán. A jogorvoslatok a cégeljárási eljárás kapcsán (fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, törvényességi felügyeleti eljárás). Az elektronikus aláírás és a cégbejegyzés szabályai. Az üzletrészt terhelő zálogjoggal kapcsolatos változások. A cégiratoknak az Unió hivatalos nyelvén történő nyilvántartásával kapcsolatos változás. Az okiratok elektronikus úton történő letétbehelyezése, közzététele.

7 14. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási szolgáltatások és Félév: 2. eljárásjog A tantárgy célja: A tantárgy célkitűzése kettős. Egyrészt azok a hallgatók, akik a Ket. hatályba lépését megelőzősen végeztek, elsajátítsák a közigazgatási eljárás lényegi elemeit, másrészt, akik a hatályba lépést követően szereztek oklevelet, képet kapjanak a törvényben bekövetkezett változásokról. A tantárgy leírása: A Ket. célkitűzése. Eljárási alapelvek. Ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség. A jogsegély. Az elsőfokú eljárás. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Hatósági közvetítő, mint új jogintézmény. A Ket. bizonyítási rendszere. A határozat és végzés, jogorvoslat. Újrafelvételi, méltányossági eljárás. A hatósági szolgáltatás. 15. A tantárgy megnevezése: Adó- és illetékjog Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgatóval az alapképzést meghaladó szinten megismertetni az adórendszer meghatározó elemeivel, a vagyonadóval, ezen belül az illetékekkel és az ingatlanadóval kapcsolatos előírásokat: a reál és a közszférában foglalkoztatottak ügyintézői (szakelőadói), felhasználói szintű képzésével. A tantárgy leírása: Az állam célkitűzései pénzügy-politikai, társadalompolitikai, és gazdaságpolitikai a közbevételek beszedésével, mely mindhárom jövedelemtulajdonos (az állam, a reálgazdaság és a lakosság) vagyoni helyzetét befolyásolja. A szak hallgatói a képzés keretében megismerkedhetnek a köz- és magánszféra partnersége (Public Private Partnership, PPP) konstrukció előnyeivel és kockázataival. Az adórendszer és az adópolitika áttekintése, az adózás klasszikus és modern alapelveivel (társasági adó, jövedelemadó, vagyonadó, fogyasztási és forgalmi adó). Hangsúlyozottan kerül kifizetésre az ingatlanadó, mint vagyoni típusú adó jellegzetessége. Adófizetési kötelezettség keletkezése, az ingatlan értékének megállapítása, az adó kivetése, regisztrálása. A vagyonszerzési illetékek tárgyi hatálya. Az eljárási illetékek.

8 16. A tantárgy megnevezése: Ingatlanértékelés Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 5 A tantárgy célja: A hallgatókkal megismertetni az értékbecsléshez szükséges alapismereteket, az értékbecslés alapfogalmait, továbbá részletesen elsajátítani és begyakoroltatni az értékbecslési módszereket. Az ingatlanértékelés iránti igény a rendszerváltást követően jelent meg ismételten Magyarországon. Az igények és elvárások a szakemberképzés területén is megnövekedtek. Szükséges, hogy a továbbképzésben résztvevő hallgatók megismerkedjenek ezzel a szakterülettel, az alkalmazott értékelési módszerekkel. A tantárgy leírása: Az ingatlanértékelés alapjai. Az értékelés matematikája. Az értékbecslés szerepe a gazdálkodási folyamatokban. Az ingatlanok elemzése. Statisztikai alapismeretek. értéktípusok. Az ingatlanok értékelemei. Az értékbecslés folyamata. Számviteli alapok, tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása. Értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés. A vagyonértékelési feladat értelmezése. A vagyonelemek alternatív hasznosíthatóságának elemzése. Tőkésítési ráta és diszkontráta meghatározása a vállalati vagyon értékelése során. Az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon értékelésének sajátosságai. Értékelés vagyonkataszter céljára. Értékelés privatizációs célból. Adóértékelés. Értékelés ingatlanindexek meghatározása céljából. Értékelési módszerek: Piaci összehasonlító értékelés. Költségelvű értékelési módszerek. Hozamelvű értékelés. Hitelbiztosítéki értékelés előadás. Az értékbecslési megbízások típusai. Európában alkalmazott értékelési módszerek. EVS (European Valuation Standard) szabvány. 17. A tantárgy megnevezése: Környezetvédelmi jog Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a környezetvédelem és annak jogi szabályozásának alapelveit, történetét és lényegesebb tartalmi vonatkozásait. A tantárgy leírása: A környezetvédelem alapfogalmai és története. A környezetjog alapelvei, szabályozási módszere. Az Európai Unió környezetjogi szabályozása. A környezetjog kiemelt területei: környezetvédelem és területfejlesztés, az épített környezet alakítása és védelme, földvédelem, a természet védelme, vízgazdálkodás, vízvédelem, levegőtisztaság védelme, hulladékgazdálkodás, zajártalom, veszélyes hulladékok szabályozása.

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Pénzügyi jog II. Simon, István

Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma 2012-03-31 2012-03-31 István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben