A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése."

Átírás

1 1. A tantárgy megnevezése: Agrárinformációs rendszerek Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A hazai Földügyi Információs rendszereknek, a földügyi adatvagyonnak bemutatása mellett szükséges a tantárgy keretében a mezőgazdasági térinformatikai és egyéb nyilvántartási rendszerek összefoglalása, kialakításuk agrárpolitikai hátterének, jogi megalapozásának megismertetése a hatékony birtokrendezési koncepciók megalapozásához. A tantárgy leírása: A földügyi adatok köre, típusai. A kataszter fogalma, típusai, részei. A rendszerek készítői és használói; szervezeti kérdések. Funkcionális igények (adattárolás, ellenőrzések, lekérdezések, elemzések, változásvezetés, publikálás, archiválás, adatbiztonság, stb.). Jogkövetés, jogbiztonság, hitelesség kérdései, garanciái. A többcélú kataszter. Nemzetközi és magyar példák információs rendszerekre (Ingatlan-nyilvántartási rendszerek, FÖNyIR, MePAR, VINGIS, HEGYÍR, FISH, META, ENAR, ADNS, ANIMO). Belvízhelyzet (légifelvételek interpretációja); Corine Landcover; Digitális Topográfiai Alaptérkép. Az információs rendszerek adatvagyonának felhasználási lehetősége a birtokrendezéshez. Talaj monitoring rendszer. Erdészeti térinformatikai és nyilvántartási rendszerek. 2. A tantárgy megnevezése: Településtan és - rendezés Félév: 2. A tantárgy célja: A településtan és településrendezés fogalom- és eszközrendszerének megismerése. A tantárgy leírása: A településtudomány alapvető feladata, értelmezése és kapcsolata más tudományokkal; Alapfogalmak: Településhálózat, településrendszer, településtípusok; A települések funkcionális rendszere. Fejlődéselméletek; A településszerkezet, területelhasználási szerkezet és területi elemei; A települések alaprajzi típusai. Telkek, tömbök és beépítési módjai; A település zöldterületi egységei és rendszere. A település fogalomköre. Urbanisztika és településtudomány. A településfejlődés folyamata. A tervezés szerepe a települések formálódásában. Településfejlesztési koncepció. A településfejlesztés és településrendezés kapcsolata. Településrendezés és szabályai. A településrendezés sajátos jogintézményei. Fejlődés és tervezés dinamikája. Tervkarbantartás, adatnyilvántartás. Településrendezési alapfogalmak (műszaki és jogi szabályozások). A településrendezési tervdokumentáció részei. A tervegyeztetés, jóváhagyás rendje. A tervfajták tartalma és kapcsolódásai. A területhasználat; a településszerkezeti terv célja, tartalma. A helyi építési szabályozás és a szabályozási terv tartalma, alkalmazása. Tervkarbantartás térinformatikai eszközök. A településrendezés sajátos jogintézményei. Településtervezési gyakorlat telekalakítási terv.

2 3. A tantárgy megnevezése: Vidékfejlesztés Félév: 1. A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatóval a vidék- és területfejlesztéssel kapcsolatos fogalmakat, a területi különbségeket, és azok okait, a fejlesztés igényeit és lehetőségeit. Különböző vidékfejlesztési politikák, tervek-, programok bemutatása. A tantárgy leírása: Történeti áttekintés, definíció, alapfogalmak; A vidékfejlesztés feladatai, célkitűzései; Vidékpolitika Magyarországon és az Európai Unióban; Vidékfejlesztési koncepciók, vidékfejlesztési modellek és birtokrendezési vonatkozásaik; Birtokszerkezet korszerűsítése (Racionálisan hasznosítható birtokszerkezet; Tájhoz, környezethez illő térszerkezet; Belső közlekedési lehetőségek javítása; Földbörze szervezése, nyilvántartási feltételek kielégítése), Intézményrendszer, támogatási rendszer, régiók, kistérségek. Megyei és regionális vidékfejlesztési stratégiai programok. Támogatási rendszer; Agrárfejlesztési feltételek. Vidékfejlesztési modellek (Területhasználat; Alternatív foglalkoztatás; Környezetvédelem; Foglalkoztatás fejlesztése), Fenntartható fejlődés, ésszerű ingatlanhasználat, környezetvédelem; Ökológiai stabilitás fenntartása, üdülés-szabadidő kihasználás javítása; Cél- és eszközrendszer, kapcsolata a környezetvédelemmel. Környezeti konfliktuskezelés. Konfliktuskutatások; A mezőgazdasági rendszerek növekedésének elméleti kérdései (Versenyképesség, tőkeellátottság; Támogatottság Magyarországon és az EU-ban; Az agrárpiaci információs rendszer; Szövetkezetek, társulások; Hitelezés, földjelzálog;), Humánökológiai dimenziók (ember és természet, agronómia, természetvédelem humánökológiája, történelmi ökológia: kultúr-ökológia, politikai ökológia, világjelenségek, zöld politika, békekutatások). 4. A tantárgy megnevezése: Bank- és tőkepiaci ügyletek Félév: 1., 2., 6 A tantárgy célja: A hallgatók ismerkedjenek meg a bankok és a tőkepiac működésével. A tantárgy leírása: A bankrendszer kialakulása, bankrendszerek, magyar bankrendszer története. Nemzetközi bankkapcsolatok, banki ügyletek. A banki tevékenység szabályozása az Európai Unióban. A Magyar Nemzeti Bank, mint jegybank; szerepe a monetáris politika kialakításában. Az üzleti bankok szerepe és funkciói. A pénzintézetek szabályozása és felügyelete (Hitelintézeti törvény). Bankműveletek: passzív bankműveletek (betétgyűjtés, váltók viszontleszámítolása, értékpapírok kibocsátása stb.), aktív bankműveletek (hitelnyújtás és formái, lízing, faktorálás stb.), semleges és egyéb bankműveletek (bankjegy-kereskedelem, elektronikus kifizetések stb.). A tőzsde fogalma, szerepe, működése. Részvények fogalma, fajtái, csoportosítása. Tőkepiaci műveletek.

3 5. A tantárgy megnevezése: Állami és önkormányzati Félév: 3. ingatlanvagyon kezelés A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgató kellő ismereteket szerezzen az önkormányzati és állami ingatlanvagyon szerkezetéről, különös tekintettel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanokról és azok forrásáról. Ismerje meg mindazon lehetőségeket, amelynek keretében az ingatlanok hasznosíthatók. A tantárgy leírása: A helyi önkormányzatok vagyonának bemutatása. Az önkormányzati ingatlan-vagyon forrása, nyilvántartása, a tulajdonosi jogok gyakorolása. Az önkormányzati vagyonkezelő szervek tevékenysége, gazdálkodása az ingatlanvagyonnal. Hasznosítási lehetőségek és az azokra vonatkozó előírások. Az önkormányzati törzsvagyon koncesszió keretében való hasznosítása. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése. Az ingatlanvagyon gazdálkodásának ellenőrzése. A köztulajdon fogalma, formái. Az állami vagyonnal való gazdálkodás törvényi szabályozása. Az állami vagyongazdálkodás szervezeti és működési rendszere. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. feladatai, jogállása. Az állami vagyonnal való gazdálkodás és az elidegenítés szabályai. A Nemzeti Földalap működése. 6. A tantárgy megnevezése: Ingatlanjog Félév: 1, 2. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6, 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatót az ingatlanokra vonatkozó, igen szerteágazó és speciális joganyaggal, ill. annak alkalmazási lehetőségeivel. A tantárgy leírása: A dolog jog fogalma, helye a jogrendszerben. A dolgok fogalma, csoportosítása. A tulajdonjog fogalma. A tulajdonjogviszony tartalma, tárgya és védelme. A birtok fogalma, fajtái, birtokvédelem. A tulajdonjog korlátozása. Tulajdonszerzési módok. A közös tulajdon szabályozása. Társasház, lakásszövetkezet. Köztulajdon ingatlanokon. Idegen dologbeli jogok.(az ingatlanon fennálló használati jogok, az ingatlanon fennálló zálogjogok) Az ingatlanokat terhelő közjogi korlátozások formái. Az épített környezet alakítása és védelme. Környezet- és természetvédelmi korlátok. Ipari- és bányászati korlátozások. Kisajátítás. Erdészeti- és vadgazdálkodási korlátozások. Halgazdálkodási korlátok. Termőföldről szóló szabályozás. A végrehajtási jog alapkérdései

4 7. A tantárgy megnevezése: Társasági jog Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 5 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat az újonnan, 2006-ban szabályozott gazdasági társaságokra vonatkozó joganyag alapjaival, újdonságaival. A tantárgy leírása: A gazdasági társaságok, fogalma, fajtái. A gazdasági társaságok közös szabályai: alapítás, működés, létesítő okirat, tagok jogai, kötelezettségei, a tagok kizárása, kisebbségi jogok, jogutód nélküli megszűnés. A közkereseti társaság. Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság. A részvénytársaság. A gazdasági társaságok átalakulása. Az egyesülés. 8. A tantárgy megnevezése: Földbirtok-politika és birtokrendezés Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 6 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókat a földpolitika elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a birtokrendezésekre ható tényezőivel. A tantárgy leírása: A földbirtok-politika alapfogalmai, célkitűzései, termelési kapcsolódásai. Negatív és pozitív hatások; Földpolitika agrárpolitika. Az agrárpolitika állandó és változó elemei. A rendszerváltás utáni kormányok agrárprogramja, megvalósulásának eredményessége, elvi összefüggések. Az EU-s feltételrendszer; A földbirtok-politika eszközrendszere, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltételrendszere; A cél és eszköz viszony; Birtokszerkezet javítás, birtokszerkezet ráció és a kapcsolódó feladatok (Racionalitás, Táj- és környezetvédelem; Feltárás, közlekedés és termékszállítás; Vízrendezés és melioráció; Biotóphálózat létesítése; Birtoktervezés; Birtokrendezés és vidékfejlesztési modellek; Környezetrendezés, hatásvizsgálati támogatottság). A birtoktagok kialakítására irányuló eljárások 1989 után; Birtokrendezési koncepció- törvényjavaslatok és a Nemzeti Földalap (NFA) megoldást segítő lehetőségei; Az intézményesített birtokrendezés elvei; végrehajtásának jogi megalapozása, feltételrendszere és hatásindikátorai. 9. A tantárgy megnevezése: Térinformatikai döntéstámogatás Félév: 2. A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a térbeli döntés-előkészítés alapelveivel, az érdekeltek bevonásán alapuló tervezés előkészítésével és gyakorlati végrehajtásával. A résztvevők megtanulják a térbeli döntések támogatásának eszközrendszerét és esettanulmányokon keresztül annak gyakorlatát. Különösen fontos bemutatni a tervezés során előálló konfliktusok kezelését, az adatbázis hibái hatásának elemzését. A tantárgy leírása: térbeli modellezés: Adatintegráció, Stratégiák a hibák kezelésére. Térbeli elemzések GIS támogatással: A leíró adatokon végezhető műveletek, Újraosztályozás, Távolságelemzés, Szomszédsági elemzések, Aggregáció, Térbeli statisztika, Átlapolások, Matematikai műveletek, Az adatszintek közötti korreláció, Idősorok és változáselemzés. Térbeli döntések: Logikai modellek, többértékéű modellek, Fuzzy modellek, Bayes módszerek. Alkalmazások: Elérhetőség, Környezetalkalmasság, Erőforrás-gazdálkodás, terület-minősítés és helykiválasztás, Települési környezet vizsgálata. Környezeti terhelhetőség, Geomarketing. Költségek és haszon.

5 10. A tantárgy megnevezése: Elektronikus közigazgatás Félév: 3. A tantárgy célja: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény által létrehozott elektronikus hatósági ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések bemutatása. A tananyag részletes ismereteket ad át a magyar közigazgatás elektronizálásának időbeni folyamatáról, bemutatja az informatika megjelenését a közszférában, kitér a közigazgatási gyakorlatban alkalmazott elméleti tételek megvalósulására és a felmerülő esetleges gyakorlati problémákra is. A tantárgy leírása: A magyar E-közigazgatás hazai és nemzetközi előzményeinek ismertetése. Az E-közigazgatás Európai Unióban történő megjelenésének bemutatása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) elektronikus ügyintézésről és hatósági szolgáltatásról szóló rendelkezéseinek értelmezése. Az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézés. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ügyfelekre vonatkozó előírások. Az elektronikus aláírás szabályai az elektronikus ügyintézésben. Az elektronikus ügyintézés jogszabályokban szabályozott útja. Az elektronikus eljárási cselekmények ismertetése. Az elektronikus közigazgatás hatósági jogkörei és irányítása. A kormányzati portál szolgáltatásai, az ügyintézés gyakorlati megvalósulása az elektronikus közigazgatásban. Az ügyfélkapuval rendelkező regisztrált és nem regisztrált ügyfelek által elérhető szolgáltatások elhatárolása és bemutatása. A közbeszerzési eljárások elektronizálása. A nem okmányirodai elektronikus hatósági ügyintézés ismertetése. A közigazgatási nyilvántartások elektronizálásának jellemzése. 11. A tantárgy megnevezése: Ingatlan-adatbázisok felhasználása Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal az állami és magánjellegű ingatlan adatbázisok átjárhatóságának módjait, lehetőségeit. A tantárgy leírása: Az ingatlan-nyilvántartás részei, adattartalma. A tulajdoni lap, az ingatlan-nyilvántartási térkép. Az egyes állami ingatlan adatbázisok szolgáltatásai, a rendszerek közötti átjárhatóság kérdései. A térképi tartalom adatbázisba szervezése, felhasználhatósága, annak állami rendszerei. A közműnyilvántartások adattartalma, az egyes számítógépes rendszerek szolgáltatásai. Az önkormányzati vagyonkataszter, és az annak nyilvántartását megvalósító térinformatikai rendszerek.

6 12. A tantárgy megnevezése: EU agrárgazdasága Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a hazai és európai uniós agrártámogatási rendszer alapintézményeit és eszközeit. A tantárgy leírása: Az EU Közös Agrárpolitikája. A CAP végrehajtásának eszközrendszere. A nemzetállamok és a nem kormányzati szervek szerepe a CAP kialakításában. A CAP pénzügyi háttere. A kifizető ügynökségi rendszer. Az MVH feladata, felépítése és működése. Az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer. A pénzügyi ellenőrzés intézményrendszere. EU agrártámogatási alapfogalmak. Támogatási alapfogalmak. Termelői szervezetek. SAPS rendszer eddigi működésének tapasztalatai. Az SPS rendszer bevezetése. Agrár- és vidékfejlesztési támogatások. Piaci intézkedések. A támogatási rendszer átalakítása után. 13. A tantárgy megnevezése: Cégbejegyzési eljárás Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditszám: 4 A tantárgy célja: A tantárgy a cégeljárás tartalmával és a cégnyilvántartásban szereplő ingatlanokkal összefüggésben részletesen tárgyalja mindazon jogi intézményeket, amelyek az új cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról szóló évi V. törvényben és a ban történt törvényi módosításokban találhatóak. Az átadandó ismeretanyag kitér azokra a gyakorlati problémákra is, amelyek megismerése és megoldása szükséges ahhoz, hogy a cégeljárásokban fokozatosan bevezetett elektronikus formalitásokat a gyakorlati szakemberek is megérthessék és alkalmazhassák, értelmezve az elektronikus cégnyilvántartásban feltüntetett adatokat, jogokat és tényeket. A tantárgy leírása: A cégek ingatlanvagyona a hatályos cégjogi szabályozás tükrében, az ingatlantulajdon apportjának megjelenése a cégnyilvántartásban. A törzstőke és az alaptőke változásának bejelentésére vonatkozó szabályok. A cégnyilvánosság érvényesülése a cégközlöny és céginformációs szolgálat segítségével. Nyilvánosság a cég honlapja útján és a Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A bejegyzési (változásbejegyzési) eljárások megváltozott rendszere a kérelmek elektronikus úton történő benyújtásakor. Az elektronikus kérelmek beadásának szabályai, a jogi képviselő feladatai a kérelem előterjesztése kapcsán. Az eljárási illeték és a közzétételi díj elektronikus úton történő megfizetése. A cégszolgálat és a cégbíróság teendői az elektronikus bejegyzési kérelem kapcsán. A jogorvoslatok a cégeljárási eljárás kapcsán (fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, törvényességi felügyeleti eljárás). Az elektronikus aláírás és a cégbejegyzés szabályai. Az üzletrészt terhelő zálogjoggal kapcsolatos változások. A cégiratoknak az Unió hivatalos nyelvén történő nyilvántartásával kapcsolatos változás. Az okiratok elektronikus úton történő letétbehelyezése, közzététele.

7 14. A tantárgy megnevezése: Közigazgatási szolgáltatások és Félév: 2. eljárásjog A tantárgy célja: A tantárgy célkitűzése kettős. Egyrészt azok a hallgatók, akik a Ket. hatályba lépését megelőzősen végeztek, elsajátítsák a közigazgatási eljárás lényegi elemeit, másrészt, akik a hatályba lépést követően szereztek oklevelet, képet kapjanak a törvényben bekövetkezett változásokról. A tantárgy leírása: A Ket. célkitűzése. Eljárási alapelvek. Ügyfél fogalma, hatáskör és illetékesség. A jogsegély. Az elsőfokú eljárás. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése. Hatósági közvetítő, mint új jogintézmény. A Ket. bizonyítási rendszere. A határozat és végzés, jogorvoslat. Újrafelvételi, méltányossági eljárás. A hatósági szolgáltatás. 15. A tantárgy megnevezése: Adó- és illetékjog Félév: 3. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 7 A tantárgy célja: A hallgatóval az alapképzést meghaladó szinten megismertetni az adórendszer meghatározó elemeivel, a vagyonadóval, ezen belül az illetékekkel és az ingatlanadóval kapcsolatos előírásokat: a reál és a közszférában foglalkoztatottak ügyintézői (szakelőadói), felhasználói szintű képzésével. A tantárgy leírása: Az állam célkitűzései pénzügy-politikai, társadalompolitikai, és gazdaságpolitikai a közbevételek beszedésével, mely mindhárom jövedelemtulajdonos (az állam, a reálgazdaság és a lakosság) vagyoni helyzetét befolyásolja. A szak hallgatói a képzés keretében megismerkedhetnek a köz- és magánszféra partnersége (Public Private Partnership, PPP) konstrukció előnyeivel és kockázataival. Az adórendszer és az adópolitika áttekintése, az adózás klasszikus és modern alapelveivel (társasági adó, jövedelemadó, vagyonadó, fogyasztási és forgalmi adó). Hangsúlyozottan kerül kifizetésre az ingatlanadó, mint vagyoni típusú adó jellegzetessége. Adófizetési kötelezettség keletkezése, az ingatlan értékének megállapítása, az adó kivetése, regisztrálása. A vagyonszerzési illetékek tárgyi hatálya. Az eljárási illetékek.

8 16. A tantárgy megnevezése: Ingatlanértékelés Félév: 4. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 5 A tantárgy célja: A hallgatókkal megismertetni az értékbecsléshez szükséges alapismereteket, az értékbecslés alapfogalmait, továbbá részletesen elsajátítani és begyakoroltatni az értékbecslési módszereket. Az ingatlanértékelés iránti igény a rendszerváltást követően jelent meg ismételten Magyarországon. Az igények és elvárások a szakemberképzés területén is megnövekedtek. Szükséges, hogy a továbbképzésben résztvevő hallgatók megismerkedjenek ezzel a szakterülettel, az alkalmazott értékelési módszerekkel. A tantárgy leírása: Az ingatlanértékelés alapjai. Az értékelés matematikája. Az értékbecslés szerepe a gazdálkodási folyamatokban. Az ingatlanok elemzése. Statisztikai alapismeretek. értéktípusok. Az ingatlanok értékelemei. Az értékbecslés folyamata. Számviteli alapok, tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása. Értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés. A vagyonértékelési feladat értelmezése. A vagyonelemek alternatív hasznosíthatóságának elemzése. Tőkésítési ráta és diszkontráta meghatározása a vállalati vagyon értékelése során. Az állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon értékelésének sajátosságai. Értékelés vagyonkataszter céljára. Értékelés privatizációs célból. Adóértékelés. Értékelés ingatlanindexek meghatározása céljából. Értékelési módszerek: Piaci összehasonlító értékelés. Költségelvű értékelési módszerek. Hozamelvű értékelés. Hitelbiztosítéki értékelés előadás. Az értékbecslési megbízások típusai. Európában alkalmazott értékelési módszerek. EVS (European Valuation Standard) szabvány. 17. A tantárgy megnevezése: Környezetvédelmi jog Félév: 1. A számonkérés módja: vizsga Kreditek száma: 4 A tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a környezetvédelem és annak jogi szabályozásának alapelveit, történetét és lényegesebb tartalmi vonatkozásait. A tantárgy leírása: A környezetvédelem alapfogalmai és története. A környezetjog alapelvei, szabályozási módszere. Az Európai Unió környezetjogi szabályozása. A környezetjog kiemelt területei: környezetvédelem és területfejlesztés, az épített környezet alakítása és védelme, földvédelem, a természet védelme, vízgazdálkodás, vízvédelem, levegőtisztaság védelme, hulladékgazdálkodás, zajártalom, veszélyes hulladékok szabályozása.

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 197-06 Bevezetés a jogtudományba A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2011. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány. Nappali és Levelező tagozat NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK ingatlan-nyilvántartási szakirány Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom:

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek

Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek Földrajz alapszak záróvizsga törzstételek 1. A Föld mozgásai, következményei és a pályaelemek szekuláris változásai. Az árapály jelenség természeti- és társadalmi következményei 2. A tematikus térképek

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony

A dologi jog fogalma A tulajdonviszony A dologi jog fogalma A tulajdonviszony Dr. Kenderes Andrea A dologi jog fogalma Történeti visszatekintés (Róma, Középkor, Polgárosodás) Dologi jog fogalma Dologi jog jelentőssége ( alkotmányos berendezkedés,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon

Felelős vállalatirányítás és köztulajdon Felelős vállalatirányítás és köztulajdon -Elvárások és lehetőségek- Dr. Szuper József 2012.11.23. Miről lesz szó? I. Felelős vállalatirányítás és állami vállalatok Miért kell ez? Történelmi alapvetés Az

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN

ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN ADAT- ÉS SZOLGÁLTATÁS POLITIKA AZ INSPIRE TÜKRÉBEN Dr. Mihály Szabolcs főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GIS OPEN 2009 Konferencia Székesfehérvár, 2009. március 18-20. Adatok és szolgáltatások

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez 15 pontos kérdések 1. kérdés: Mutassa be a pénz és a pénzügyi igazgatási rendszer szerepének alakulását

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben

Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben Civil szervezetek a hátrányos helyzetű térségekben NOSZA Egyesület 2014. február 28. A projekt célok és tevékenységek Alapgondolat hátrányos helyzetű térségekben alacsonyabb részvételi képesség Célok civil

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Elektronikus cégeljárás

Elektronikus cégeljárás Elektronikus cégeljárás Szilágyi Károly Szilágyi Ügyvédi Iroda Elektronikus cégeljárás XI. Infokommunikációs Szakmai Nap - Elektronikus eljárások PTE ÁJK, 2010.04.16. Áttekintő Jogszabályi háttér Cégnyilvántartás

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai

Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Az e-közigazgatási rendszer fejlesztésének aktuális feladatai Dr. Baja Ferenc kormánybiztos 2008. április 29. Áttekintés Problémák Paradigmaváltás E-közszolgáltatások stratégiai modellje EKOP ÁROP mint

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése

Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése Esély egy új vidékfejlesztési politikára az új földtörvény ismertetése dr. Nagy Olga Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földtörvény meghozásának okai A termőföld stratégiai vagyon, ezért a magyar

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben