Szentes, junius 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes, 1888. junius 8."

Átírás

1 Szentes, junius szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap szellemi részét illető közlemények és az előfizetési pénzek is küldendők. YE&YES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. Hirdetésekre nézve a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. Egy hely ára bélyegdij nélkül 90 kr. Bélyegdij minden beiktatástól külön 30 kr. Nyilttér-ben minden egyes sor közlése 30 kr. Bérmentetlen levelek csak ismert kezektől fogadtatnak el. Kéziratok vissza nem adatnak. Meg j tien minden vasárnap. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SIMA FERENC. Egyes szám ára 8 krajcár. Szentes, junius 8. Lapunk jelen száma, a városnál üresedésben levő két fontos állás rendszeres betöltése iránt hoz pályázati hirdetményt. Az egyik a Mikec Ferenc halála folytán megüresedett községbirói állás, a másik Sarkadi Nagy Mihály elitéltetése folytán megüresedett csendbiztosi állás. Mindkét hivatal elég fontos arra, hogy mikor ezen állások rendszeres betöltéséről van szó, a választás sorsa felett döntő képviselők figyelmét felhívjuk, s a majdan ide vagy oda adandó szavazatukat komoly megfontolás tárgyává tegyük. A szegedi törvényszék előtt legközelebb lezajlott s Szentest mélyen compromittáló bűnügyi tárgyalás, s az ehez fűződő szégyenteljes események egész sorozata nagyon is komolyan intő példa etőttünk, hogy midőn jövőre egyes tiszti állásokat be akarunk tölteni, szavazatunk megadásával ne az atyafiság, komaság, barátság, vagy elfogult pártérdek, hanem a jellem, képzettség és hivatottság komoly szembeállitása után levonható értékkülömbség vezéreljen. A jónál, ha van jobbat, a képesnél, ha van, kepesebbet! Ez legyen a választás vezérelve, s akkor az üresedésben levő állásokat városunk igazi érdekének megfelelő erőkkel töltjük be. A községbirói állás jogi képzettséget, teljes igazságérzetet és élettapasztalatot igényel azon férfiutói, ki ezt be akarja tölteni. Azokra, kiknek csak apró, frtos követelésök van, s ennek kielégítéséért fordulnak a bíróhoz, éppen oly fontos ügyük gyors és igazságos elintézése, mint azoknak, kik ezreket kereshetnek, követelhetnek másokon. Sőt, mert az ily apróbb követelések sokkal tömegesebbek, sokkal több embert érdekelnek, socialis szempontból még fontosabb ezen apró követelések körül a gyors és lelkiismeretes eljárás. Oly embert kell tehát ide állítani, ki egyéb képessége mellett egyénileg is lelkén hordja az apróbbak ügyét és baját. Sok ezer panasznak eleje lesz véve, ha ez az állás jól van betöltve. De amily fontos igazságszolgáltatás szempontjából a községbirói állás alkalmas egyénnel való ellátása, éppen oly fontos közbiztonsági szempontból a csendbiztosi állás is. Még élénk emlékünkben van, hogy 3 4 év előtt mily erősen meg volt nálunk és a környéken rendülve a közbiztonsági állapot. A lólopások és házfeltörések egymást érték, s a tolvajok futottak szabadon világgá. Sarkadi csendbiztosnak nem kevés érdeme van abban, hogy az állapotok javulásnak indultak. De hát ő elvétette a dolgot azzal, hogy a befogott tolvajoktól, ha imádsággal nem lehetett, erőszakos módon is kicsikarta a vallomást. Ez az eljárás a mai kor humánus szellemével nem fér össze; a tolvajt most tisztelt uramnak" kell titulálni és szépen megkérni, hogy legyen szives beismerni, hogy ő törte föl az X. Y. házát és ő lopta el az N. N. lovát, s ha tagad, akkor a civilisatió nagy és szent nevében szabadon kell bocsátani, még ha meg van is az ember győződve a bűnösségről. A csendbiztos tehát kötött kézzel áll a tolvajokkal szemben, s ha mégis eredményt akar felmutatni, akkor ez állásra nagyon is hivatott embernek kell lenni. Művelt, tapasztalt s spychologus legyen az az ember, ki ma a csendbiztosi állást jól be birja tölteni. Legyen tehát a képviselő testület óvatos, s komolyan körüliekintő ezen állások betöltésénél. Ma még nem tudhatjuk, hogy kik fognak ezen állásokra pályázni, hanem előre is legyen elfoglalt álláspontunk az, hogy a jónál jobbat, ha lehet! 0 Az az emlékirat. Horváth Gyula volt kormánybiztos nagy érdekű emlékiratáról szólunk, melyből néhány sort lapunk mult számában már közöltünk. E műnek legnagyobb érdekű része az, mely a felvett 10 milliós kölcsön és a kormánybiztosság tartama alatt a társulati pénztárba befolyt egyébb pénzek elszámolására vonatkozik. Itt számok beszélnek, commentárra tehát nincs szükség. A mű ezen része a kormánybiztosi működés képét a következőkben tárja elénk: I. 1. A Körös-Tisza-Maros közi ártéri érdekeltség által az XXIII. t. c. alapján felvett névértékű kölcsön frt. 2. Ugyanezen érdekeltség terhére 1884., és években a kezelési költségek fedezésére eszközölt kirovásokból a kormánybiztosi pénztárba év végéig befolyt tökében 230,466 frt 98 kr., késedelmi kamatban 851 frt 51 ' 2 kr., összesen 231,318 frt 49 \ kr A bökény-mindszenti társ évi ártérkirovásaiból, valamint egyéb jövedelmeiből a kormánybiztosi pénztárba befolyt 87,386 frt 60 kr. 4. Az évi tavaszi árvédelem költségeiből a kormánybiztosi pénztárba befolyt maradvány és téritmény 2383 frt kr. Az 1 4. tétel alattiak összege ,088 frt 51 kr. Ezen összeg terhére teljesített kiadások : A 10 milliós névértékű kölcsön reálizálása körül levonásba hozatott; 1. A kölcsönkötvény értelmében 95 0 árf. számított kölcsönnek 5 (J - a: 500,000 frt. 2. A kölcsön után járó II. fokú bélyegilleték 31,250 frt. 3. A kölcsönből jul. 1-je előtt hat nappal, vagyis jun. 25-én felvett 3 millió frt után 6 u kiegyenlítési kamat 3000 frt. 4. A kölcsöntörlesztési járulékok biztosítása fejében a kötvény 4. -a szerint frt. 5. A kölcsön után évi julius 1-én esedékes volt annuitási részlet fejében 295,000 frt. A mindszent-apátfalvi, bökény-mindszenti, halásztelki és kákafoki társulatoknak a kormánybiztosságot megelőző időből fönállott régi állami előlegeik és kölcsöneik s ezek járulékainak visszafizetésére, a magánfelek irányában a kormánybiztosságot megelőző időből fönállott tartozásainak kifizetésére: 6. A mindszent-apátfalvi társulatnak az XX. t. c. alapján kiszolgált 400,000 frt állami kölcsönéből hátralékban maradt tőke 394,707 frt 47 kr. 7. Ezen kölcsönnek járulékhátralékai 6000 frt. 8. A bökény-mindszenti társulatnak az XX. t. c. alapján kiszolgált 330,587 frt 38 krnyi állami előlegből hátralékban maradt tőke 326,272 frt 25 kr. 9. Ezen társulat járulékhátraléka 4958 frt 81 kr. 10. Ugyanezen társulatnak a kormánybiztosságot megelőző időben végrehajtott munkálatok költségeinek fedezésére adott állami előlegek (58620 frt, 12,170 frt, frt 41 kr., 18,460 frt és 3418 frt 18 kr.) 103,447 frt 59 kr. 11. Ezen, valamint a nevezett társulatnak az XXXV. t. c. alapján adott, de az XXIII. t. c. á b. pontjával elengedett állami előlegek kamathátralékai 435 frt, (750 frt) továbbá tartalékalap kiegészítés (456 frt 16 kr.) fejében 1641 frt. Ugyanezen társulatnak a kormánybiztosságot megelőző időből származott különböző tartozások fizetésére a kormánybiztosi pénztárból 126,344 írt 87 l, kr. 13. A halásztelki és kákafoki társulatok régi tartozásainak kiegyenlítésére évben adott állami előleg frt. 14. A kormánybiztosság alatt év végéig végrehajtott iratomban részletesen felsorolt mindennemű munkák és müveletek összköltsége 8.112,577 frt 27 kr. 15. Az évi tavaszi árvédelem költségeiből kiegyenlítetlen maradt követelések fizetésére 13,254 frt 80 kr. 16. A körös-tisza-marosi árm. társulatnak ban a kormánybiztosi pénztáriból kiszolgáltatott 149,253 frt 40 kr. 17. Az évi társulati kirovásban a kölcsöntőke törlesztési járulékainak kiegészítésére 1217 frt 30 kr. 18. A kormánybiztosi pénztárból kormánybiztosi tisztviselőknek adott, de a társulati pénztárba visszafizetett előlegek 927 frt 50 kr. A társulat pénztárába beszállított, 1886.

2 27. oída). év végével létezett kormánybiztosi pénztári készlet 764 írt 94 kr tétel összege ,117 frt 44 > 2 kr. Több tehát a kiadás 12,028 frt 93 \ krral. Ezeu több kiadás azonban csak látszólagos és elenyészik az által, hogy a kormánybiztosi központi igazgatás cimén kimutatott költségből Csongrád városa, a Szárazér szabályozó társulat és a hmvásárhelyi pusztai vadvizek érdekeltsége is arányosan részesitendő. A bevétek és kiadások ekként való öszszeállitása azon látszattal bir, mintha a 321,088 Irt 51 krnyi külön bevételeken kivül a 10 milliós kölcsön is teljesen felhasználtatott volna, mi azonban nem áll; mert a kataszteri liquclatió lolytán ez érdekeltséget a kölcsönből csak 3.746,610 frt terhelvén, és ezután az érdekeltségűek évi kamat és tőketörlesztési járulék kötelezettsége csak 221,050 frt lévén, a tényleges kiadás lényegesen módosul, amit az érdekeltségnek az év végén létezett vagyoni állásáról szóló, következő számi tásban fogok kimutatni. II. 1. Az érdekeltséget terhelő kölcsönrész után a kölcsönkötvéiiy alapján, egy évi kamat és tőketörlesztési járuléknak megfelelő tartalékalap biztositékul állami letétben kezelendő. Minthogy ezen tartalékalapnak 221,050 Irt felel meg, azonban 236,000 irt tartatott viszsza, az érdekeltség javára eső többlet ft. 2. Az emiitett kölcsönösszeg jul. 1-től kezdődőleg, azon év végéig számitandó kamat és tőketörlesztési járuléka 110,525 frt. Levonatott azonban 295,000 frt, az érdekeltség javára eső többlet 184,475 frt. 3. A megállapitott és az évi XX111. t. c. 5. -a 4. pontja értelmében már évre utalványozandó; de a 10 milliós kölcsön 6.253,390 frtnyi részének törlesztésére forditandó évi 368,950 frtnyi adóviszaténtésből, minthogy abból csak az jul. 1-től dec. végéig terjedő félévi köicsönjárulék fedeztetett, az érdekeltséget illeti az évi adó visszatérítési összegnek fele, vagyis 184,475 irt. 4. Az évi kirovásból az érdekeltséget terhelő kölcsönrész járulékainak lizeté- TARCA. A kiállhatatlan. BESZÉLY. 5 Irta: Péter és Pál. (Folytatás.) En rágyújtottam egy szivarra, s belemerültem házassági tervekkel telt gondolataimba. Apámról tisztességes vagyont örököltem, s így nősűlésemnél az anyagi szempontok nem játszottak irányadó szerepet. Ez megkönnyíté feladatomat, hogy apám szigorú végrendeletét pontosan teljesíthessem. Megállapodtam abban, hogy akit a sors elébem hoz, elveszem, tekintet nélkül vagyoni helyzetére, s még társadalmi állás dolgában sem szabtam szigorú feltételt. Belátod barátom, hogy ily elhatározás mellett egy embernek, ki még elég fiatal és ezer ft évi jövedelemmel bír, nem nehéz megnősülni. Azt azonban meg kell jegyeznem, hogy megállapodásomban egy határozott programm-pont volt, s ez az, >SZENTESI LAP«sére szánt és az állampénztárba befolyt 220,969 frt 12 krnyi összeg, minthogy az évi törlesztési járulékok a 10 millióból levonattak, egészen az érdekeltséget illeti 220,969 frt 12 kr. 5. Igazgatási, fentartási és védelmi költségek fedezésére 1881., és évben eszközölt 165,949 frt 32 kr., 170,117 frt 53 kr. és 169,371 frt 63 kr., összesen 5.05,438 frt 48 krnyi kirovásból év végéig az adóliivataloktól a kormánybiztosi pénztárba csak 230,466 frt 98 kr. folyván be, az érdekeltség követelése 274,971 frt 50 kr. 6. Igénye van továbbá az érdekeltségnek a fenállott mindszent-apátfalvi és bökénymindszenti társulatok által fölvett állami kölcsönökből a tiszai kölcsön közös tartalékalapja javára visszatartott összegre, mivel nevezett társulatok régi tartozásai a 10 milliós kölcsönből letizettettek: 43,835 frt 24 krra. 7. A bökény-mindszenti társulat évi kirovásaiból hátralékban maradt összeg 13,016 frt 04' 2 kr. 8. Felveendő még az I. alatti számitás 18. és 19. tételei alatt jelzett 927 frt 50 kr. személyi előleg és 764 frt 94 krnyi pénztári maradvány, mint a társulat pénztárába befolyt összegek, együtt 1692 frt 44 kr. 9. S végre számításba veendő azon öszszeg, mely az érdekeltséget terhelő kölcsönrésznek tartalékalapja gyanánt állami letétben kezeltetnek: 221,050 frt. összesen tehát 1.157,741 frt 90! 2 kr. volt év végével az érdekeltség pénzbeli vagyona. Hozzászámítva a 10 millió kölcsön terhére év folyamában kifizetésre jutott 215,716 frt 18 krt, lesz 1.373,458 frt 08^ kr., melyből levonva az évi kezelési költség kirovás fejében 169,371 frt 63 krt, volt az év végéveli vagyoni állapot 1.204,086 frt 45 ' 2 kr. Számba véve most már azon kiadásokat, melyek mint ezen iratom során részletetesen kimutattam a társulat pénztárából ártérfejlesztési, nyilvántartási, kormánybiztosi, központi, személyi és dologi költségekben fedeztettek; azon kiadásokat, melyeket az általában eszközölt kisajátitás utáni kártalani- koupéból áthallatszott. Egyszer azonban figyelmes kezdtem lenni rájok. Már uram, hallatszott a szó, én ezt megtettem. 24 óra alatt? Még nem is 24 óra alatt; mert délután megláttam, este megkértem és másnap reggel polgári házasság utján egybekeltünk. Ez ritka eset. S nem bánta meg? Nem. Boldog vagyok. A nő persze csoda szép? Nem. Ha a szépséget az arcz formájában keressük, akkor csúnya. No ez gyöngédtelen nyilatkozat. De hogy szerette akkor meg egy tekintetre? Ha kíváncsi rá, elmondom az egész históriát. Kérem. Nagyon érdekel. S én örömmel beszélek róla; mert annyi önszeretet van bennem, hogy örömmel beszélek boldogságomról. No, ez érdekes. Sétálok Bécsben az utcákon minden cél nélkül, hangzott az elbeszélés, s legfölebb a járókelő nőkre vetettem egy-két szempillantást; de ez nem volt egy fiatal ember sovárgása, hanem inkább azon természetes állapot, hogy az embernek a szeme 14. szám. tásokban szintén a társulati pénztár viselt, továbbá év. elejétől a ministerium által egyes vállalati végjárandóságok fejében történt utalványozásokat; számbavéve még a zsilipépitési és ártérfejlesztési munkákért az illető vállalkozóknak még fizetendő vagy esetleg már fizetett összegeket és végre az árlérfejlesztéssel kapcsolatos hátralevő műveleteket, valamint az érdekeltséget terhelő kölcsönrésznek tkvi bekeblezése kürül felmerülendő költségeket, s mindezeket legmagasabb számitástással 400,000 frtra téve, és ezt az év végével kimutatott 1.157,741 frt 90 \ krnyi vagyonból levonva, a 757,741 frt 90' 2 krnyi maradvány bizonyitja az érdekeltség előtt tett nyilatkozatom alaposságát. Kérdés támadhatna, hogy a tarcsa-gyomai végleges méretű uj töltések kiépitésére szükséges költség hol van számításba hozva? Erre válaszom már előre is csak az, hogy ezen töltésrész kiépítése az érdekeltség előtt is tudvalevő műszaki akadályok miatt az én programmomban helyt nem foglalhatott. Igazolja ezt a 10 milliós kölcsön megszavazása céljából évben tartott közgyűlések alkalmával tett, a társulat őrizetében levő írásos jelentésemben foglalt azon felvilágosításom, hogy az akkor már előirányozva volt munkálatok költségei a kölcsönt teljesen ki fogják meríteni. Már pedig azon előirányzatban az említett töltésépítés felvéve nem volt. E mellett szól az XXIII. t. c. 8. -a is, melyben az lett kimondva, hogy az L1I. t. c. értelmében a tervezett végleges vonalban és méretek szerint ez évben ki nem építhető töltések kiépítési költségei az egész érdekeltséget közösen fogják terhelni. * Ezen törvényes intézkedésre, ha a jelzett töltések építési költsége a 10 millióból volt fedezendő, szükség nem lett volna, amennyiben a 10 milliónak maradványa az érdekeltségnek különben is közös vagyonát képezte. De ezektől eltekintve, véleményem és meggyőződésem az, hogy a mintegy 350 ezer frtnyi költséget igénylő tarcsa-gyomai végleges töltésrész kiépítését a társulat nagyobb áldozatok nélkül fogja teljesíthetni a magas kormánynak azon valóban nagylelkű és önzetlen gondolkozása mellett, melyben az érdekeltség már is oly nagy mértékben részesült. dig még soha nem érzett hatást gyakorolt. Először vonzott maga után, mintha mágnesem lett volna. A sétálással felhagyva, kezdiem sietni utána. 0 nem nézett hátra s talán nem is vette észre, hogy követtem. Nincs erőm leirni, hogy mennyi kecset, bűbájt láttam én ennek a nőnek a járásában! Mozdulatai elragadtak. Ez a nő a feleségem lesz, ha hozzám adják. Az lesz, susogtam magamban és esküt tettem rá, hogy: ha kidobnak is, megyek nyomban utána és azonnal megkérem a kezét. Ily eskü mégis könnyelműség, szakitá félbe az elbeszélőt útitársa; mert lehetett volna az a nő olyan sor és állapotba, kit el nem vehet az ember. Vagy az esetre felmondta volna az esküt?! Nem, ez ki volt zárva. Ereztem, hogy egy teljesen hozzám illő nő megy előttem. Ezt éreztem, sőt többet, minek én kifejezést adni képes nem vagyok. A nő a Wiener-gasse 40. számnál bement. Én követtem az emeletre. Ő nem fordult vissza. Az első emelet 12-dik ajtón csengetett, és mint a gondolat, eltűnt előlem. Elnyelte egy óriási épület. Mintha vaskapcsokkal szorították volna össze szivemet, ugy hogy miután nem keresek vagyont, nem törődöm éreztem, midőn a nő mögött az ajtó becsukódott. olyan nagyon a ranggal, hát a nő szép legyen. Annyi Első emelet 12-dik ajtó, tehát utcai lakás. Ez concessió mellett, mennyit a nősüléssel szemben jogos egy előkelő nő lesz, talán tul is lőttem a célom? igényeimből feladtam, ezt az egyet nem találtam arra van, hogy nézzen vele, s ha már néz, inkább gondolám ; de villámként jött elhatározásom. Esküm megmutatta pillanat alatt, hogy a helyes utat túlzottnak, ha mégis fenntartom. olyan tárgyra néz, mely kellemes a szemnek. Amint Ily elhatározással hagytam el a derzsi állomást, igy sétálgatok, egy nő megy el mellettem sebesen. hol találom meg. Berohanni egy házhoz a lakók ismerése nélkül, ez mégis nagyon merész kalandnak s engedtem magamat villámgyorsasággal vitetni Pest A nő arcát nem láthattam; mert pillanat alatt elém felé s az első negyedórákban elmerülésemből nem került és sebesen lépdelt előttem. Termete rendkívül tünt fel előttem. Hiszen az a nő lehet fiatal asszony birt kiverni a hangos társalgás, mely a szomszéd csinos volt. Rám ez a nő hátulról látva, edis, kinek nem muszáj csak azért özvegynek lenni,

3 15. szám. > SZENTESI LAP«3. oldal. A hódmezővásárhelyi körtöltés után fizetendő ármentesitési költségekre nézve f. hó 4-én történt meg a leszámolás Fekete Márton társulati főigazgató és H.-M.-Vásárhely képviselői között.a közm. és kőzi. ministerium által ugyanis, mint már lapunkban annak idején jelentettük, 10 ezer forint évi járulékban állapíttatott meg ideiglenesen a körtöltés után a város által fizetendő ármentesitési költség s ezzel egyidejűleg a városi közgyűlés elhatározta, hogy miután a körtöltés megterheltetése következtében a körtöltésen belül eső földek és házak fel lesznek mentve azon kötelezettségtől, hogy az ármentesitő társulat terheihez járuljanak, a körtöltés után fizetendő 10 ezer frt a körtöltésen belül eső földekre és házakra vettessék ki, oly módon, hogy a földek ugyanoly arányban legyenek megterhelve, mint a körtöltésen kivül esők s a még hiányzó rész a házakra vettessék ki. A leszámolást az ármentesitő társulattal az tette szükségessé, hogy a város már május 16-tól tartozik a körtöltés után a 10 ezer frtot megfizetni, s tekintve, hogy év végéig a körtöltésen belül eső földek még a társulat pénzlárába adóztak, ezekre nézve volt tehát szükséges a leszámolás. Fekete Márton főigazgató e tekintetben a következő kimutatást terjesztette a nevezett város képviselői elé : 1884-ben május 16-tól decz. 31-ig 229 napra, az évi 10 ezer írtból esedékes a társulat részére 6274 frt 60 kr, erre befolyt a körtöltésen belül eső földek árm. járulékából 6019 frt 76 kr, marad a város által fizedendő 254 frt 84 kr; 1886-ra fizetendő lett volna 10 ezer frt, befolyt rá 9456 frt 79 kr, fizetendő tehát még 543 frt 21 kr; 1886-ra ugyan ily kirovás és törlesztés mellett, szintén 543 frt 21 kr. maradt fönn; 1887 és évekre fönnmaradt ezer frt tartozás, mert a társulat a körtöltésen belül eső földekre már nem eszközölt kirovást; s igy összesen május 16-tól végéig a társulat a város ellenében frt 26 kr. erejéig támaszt igényt. H.-M.-Vásárhely részéről az évekre elfogadtatott leszámolásul a társulat kimutatasa, ra azonban miután az évben a kistiszai zsilipszakadás folytán a körtöltést is védeni kellett s a városnak a védelemre tetemes kiadása volt a város nem fogadta el a társulat kirovását s a körtöltési járulékba beszámítani kérte a város védelmi költségeit, melyek 20,000 frtot meghaladnak. Fekete Márton átvette ezen költségek jegyzékét s felhatalmazást kért, hogy a társulati szakközegek által ugy ezen számadást, mint az annak egyes tételeire vonatkozó kiadási okmányokat, a városnál megtekinthesse s nyilatkozatát a viszontkövetelésre akkor tehesse meg, miben a város képviselői megnyugodtak. Ez után közös megállapodás jött létre a tekintetben, hogy a körtöltésen belül eső földekre ugy az és 1888-ik évekre, mint a jövőben a társulat fogja kivetni azon járulékot, melyet eddig is fizettek s azt a város javára a körtöltés 10 ezer frt járulékában elszámolni fogja. Ez évenkint 9456 frt 79 krra rug s így a városnak a beltelkek, illetve házak után 543 frt 21 krt kell íizetni, melyet a város fog kiyetni a házbér és házosztályadó arányában. Világfolyása. A béke vagy háború kérdését illetőleg a németországi sajtó folytatja támadásait Oroszország ellen, egyik pétervári orosz lap pedig azt bizonyítgatja, hogy Oroszországra nézve sem Ausztria-Magyarországgal, sem Németországgal nem lehetséges az egyezkedés. Minden kísérlet, hogy e két birodalom valamelyikével megegyezésre jussanak, hiábavaló lenne; mert mind a ketten oly célokra törekszenek, melyek ellenkeznek Oroszország érdekeivel. Oroszország soha nem fog beleegyezni abba, hogy Ausztria-Magyarország uj terűleteket szerezhessen a Balkán-félszigeten, és hogy Németország újra összetörje Franciaországot. Orosz-Lengyelországban a katonai készülődések lankadatlanul folynak ugy a galiciai, mint a porosz határon. Az utóbbi napokban az orosz tábornoki kar megtekintett több erődöt és várat, hogy a felszerelésről és védelmi képességről meggyőződést szerezzenek. A magyar ministerelnöknek a párisi kiállítás tárgyában a képviselőházban május 26-án mondott s lapunkban is emiitett beszéde, az elmúlt héten is foglalkoztatta az európai sajtót, s azt, mint a fenyegető helyzet egyik jelenségét Ítélték meg. A németországi lapok helyeselték, a föltétlen helyeslést azonban más nemzetek független lapjai nem adták meg neki. A beszéd különösen Franciaországban okozott nagy visszatetszést, s a budapesti és bécsi félhivatalos lapok magyarázatokkal igyekeztek enyhíteni a beszéd hatását, mely az első tudósítások szerint, sokkal élesebb szavakban érkezett Párisba, mint aminők a beszédben foglaltattak. Az ügy a bécsi francia nagykövet és Kálnoky külügy minister előtt is szóba került, s Kálnoky kijelentette, hogy a beszédről előleges tudomása nem volt, végűi pedig sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a beszéd izgatottságra adott okot Franciaországban. Mindennek dacára a francia képviselőházban május 31-én interpellatió történt a beszéd miatt, melyre Goblet külügyminister adta meg a választ oly sikerült, szépen átgondolt beszéd kiséretében, hogy az teljesen kielégítette ugy az interpellálót, mint magát a képviselőházat is. Csak a monarchikus érzelmű képviselők hallgatták néma csöndben a beszedet. A francia külügyministernek eme beszéde arra szolgált alkalmul, hogy a magyar országgyűlésen ujabb interpellátiók történjenek, s a junius 2-iki ülésben egyszerre három interpellátió zudult Tisza ministerelnök nyakába, Pázmándy, Apponyi gróf és Ugrón Gábor részéről. Tisza Kálmán ezúttal nem válaszolt azonnal az interpellátiókra: de felhasználta az alkalmat, hogy rövid nyilatkozatban enyhítse múltkori beszédének keserűségre okot adott részét. Kijelentette ugyanis, hogy nem volt szándéka és nem is tette, hogy egy, velünk barátságban élő nemzetet megsértsen. A rövid kijelentés határozott hangja a legjobb hatást keltette Párisban. A magyar országgyűlés utolsó ülésszaka f. hó 5-én ért véget, amikor is királyi leirat olvastatott fel, az uj ülésszakot egyúttal junius 6 ára hiva össze. Az utolsó, nagyfontosságú javaslat, melyet tárgyalt és törvénynyé emelt, a szeszadó fölebb emelésére vonatkozik, melytől a kormány mintegy 15 millió frtnyi több bevételt remél, ami sőt ennél több is bejön, ha tekintetbe vesszük, hogy a szesz mily nélkülözhetlen a mindennapi életben, s sok vidéken különösen a nyári mezei inunkálatok idején valóságos élelmi szer. Az eddigi 6 és 7 frtos adónak 35 és 45 ftra fölebb emelése ugyan sok, s a pálinkát és szeszt nagyon megdrágítja; de a külföldről i vett példák azt bizonyítják, hogy épen a szesz az, mely a legmagasabb adóemelést is megbírja. A törvényjavaslat azt is megállapítja, hogy a hektoliterenkénti 35 frtos adó mellett hány hektoliter szeszt lehet főzni Magyarországon? A pénzügyminister szakértőket hivott meg tanácskozásra, hogy ezt a kontingált mert én nőül akarom venni, vagy lehet oly előkelő, hogy rá igényt nem tarthatok? Futottam azért le a házmesterhez és megkérdeztem, hogy a 12. szám alatt ki lakik? Fodor számtanácsos, a közös számszéknél, volt a válasz. Magyar ember? kérdém. Igen. - Családos? Nagy családja van. Hét leány, uram. Hét. Ez nagy csapás az emberre, még ha számtanácsos is. S azután a leányok bizony nem is szépek, szólt a házmester és savanyu arcot vágott, mi azt jelentette, hogy e nagy csapásban még ez a legnagyobb csapás. Milyen idősek a lányok? A legnagyobbik az volt, ki most ment fel uraságod előtt. Hát látott ön engem? Igen, és azt hittem, hogy a kisasszonyt kiséri. Hát hogy is hivják a számtanácsos urat? Fodor Lajos. És a kisasszonyt, ki most ment föl? Klára. Tehát Fodor Klára. A cselédség Kláris nagyságának hívja, - mondá a közlékeny házmester; de á méltóságos ur csak Klárának. Jó, barátom, - mondám a házmesternek, s egy ezüst frtot nyomtam a markába, - köszönöm a felvilágosítást. (Folyt, köv.) MEGNOSULOK. BESZÉLY. Irta: Egy nos ember. (Folytatás.) (24) De hát mit tegyünk azzal a gyerekkel? kérdé Kovászosyné kétségbeesetten. Kovászosy nyugodtan szitta öblös tajték pipájából a jó gálocsit, s nem szólt semmit. Vagy téged nem érdekel gyermekünk sorsa? Engem? szólt Kovászosy ur flegmával; de igen; engem érdekel és én már meg is mondtam, hogy mit tegyünk. Hogy pisztolyt küldjek fiamnak? Vagy egyezz bele, hogy elvegye a szivarárus leányt. S te beleegyezel? Én? Én nem vagyok megkérdezve, felelt borzasztó flegmával az apa, a fiu neked irt, ez azt jelenti, hogy tőlem ebben a dologban nincs kívánni valója. Jól is teszi; mert én már elküldtem volna neki a pisztolyt. Istenem, istenem! jajveszékelt Kovászosyné, lányaim és fiam sorsa egyszerre a kockán. S az én uram ül és nézi nyugodtan, hogy mint csap el felettünk az ár! Kovászosy nem szólt semmit, pipált tovább nyugodtan s még fel sem állt a székéről. De hát az istenre kérlek, szólt esdekelve az anya, ne légy ily kiállhatatlan, tégy valamit, azonnal! Mit? Amit jónak találsz. Az apa te vagy, neked jogod van parancsolni fiad felett. A jog meg van; de a kölyök nem fog engedelmeskedni és punktum. Távirj neki, hogy jöjjön haza. De ő nem jön, mert tudja, hogy ezzel csak azt akarjuk elérni, hogy kiverjük a fejéből az ő kedves szivarárus leányát. Jól van, hát utazz fel te magad azonal, és hozd haza. S ha nem jön? Hiszen van rendőrség. No, azt nem teszem, hogy fiamat rendőri felügyelet alá helyezzem, inkább beleegyezem, hogy elvegye a szivar árus leányt. Én meg inkább megölöm. Küldj neki egy pisztolyt. Kovászosy ur rendkívül flegmával vette a dolgot ; pedig nagyon komoly volt az, mert Kovászosy Pista, a tiszteletbeli segédfogalmazó, nem igen szokott játszani szavával, ha az azt irja, hogy lövi magát, akkor az meg is teszi azt. agyon Kevés idő múlva a két Kovászosy kisasszony is befolyt a családi tanácsba, s Mariska azt tanácsolta, hogy: az apa menjen azonnal Pestre, s azután majd ott fogja azt meglátni, hogy mit kell tenni. Hát jól van, mondá az apa, én felmehetek, hanem akkor jöjjön velem valamelyőtök; mert még Pista megteszi, hogy el visz abba a szivarárus boltba és ha csakugyan valami szép a lány, bele találok szeretni és a legszebben beleegyezek,

4 125. oldal.»szentesi LAP< 10. szám. számmennyiséget felosszák egyes gyárak szerint. I érdemlett büntetés alól felmentetett s Komáromba emlékeinkből. Lelünk rá helyet, hogy kiállítsuk valahol azokat a különös, antik jellegű edényeket, melyeket a szentesi fazekasok raktak ölünkbe, hogy i\mely gyár többet főz, mint a mennyire en- - e ^ e ^ '^örülünk rajta. ^ ^ ^ 3 gedélye vau, az 45 írt adót fizet minden további hektolitertől. mében. Kiss Zsigmondné urnő, a nőegylet érdemes pedig nem fogadtak el portékáikért. Magukat fosz- gyűlést fog tartani a szentesi ref. egyház tanácster- magunkkal hozzuk. Emlékül fölírták neveiket; pénzt A sör, bor, dohány, szivar stb. árai elnöke, a gyűlésre külön meghívóval is f'elhítta a tották meg, hogy bennünket megajándékozzanak. már fölemeltettek, mért képezne tehát kivételt nőegylet tagjainak figyelmét. Vajon akad-e Fransziaországban egyetlen kereskedő ülése lesz vagy iparos, ki ezt az oroszokért megtegye? Ugy, a szesz? Ha igy haladunk, még megérjük,, ~ Központi valasztmanyi v, <. i'iu r...,., 'társulatunknak í. ho H.-M.-Vasárhelyen. ugy. Arra a helyre, mely egy miniszter hibájából hogy azért is adót Kell nzetnunk, amiért eiuiik. ^ tekilltettel a j eza ji 0 tt óriási árviz következ- kiállításunkon űres marad, Magyarország színét óhaj- Vajjon mikor szűnnek már meg az adoeme- j ínyeire, fontos és érdekes lesz. tandók elhelyezni, hogy kinyilvánítsuk, hogy meglíí^ol- 7 Hisz TTicrv már mól* eddig íwljitr is ic annyiféle :iniivif/»lp és súlyos «lllvn.< Csongrádmegye közigazgatási Ln/i bizottsága tartja nekünk fogadott esküjét. lések? teher nehezedik vállainkra, hogy csoda, mikép június havi rendes ülését I. hó 15-én fogja megtartani, A szárazság ijesztő mérvet kezd ölteni. lélekzeni birunk. Pedig még nőni fog a teher, I ~ A helybeli r. kath. plebania-templomnőni, és pedig mintegy 53 millió forinttal. A tisztelet tartatott, azon alkalomból, hogy az 18/9. hevesebb földekben megégett a búza, a tavaszi árpa Május volna a nevelő hónap és nálunk ezen egész ban f. hó 8-an, Jézus szive napjan halaadó isteni- hónapban alig volt egy pár csepp eső, mi miatt a hadügyministernek lesz erre szüksége, melyet s is81. évi nagy árvízveszedelemtől városunk és és zab pedig csak éppen, hogy ki bírt bújni a föída junius 9-éll Budapesten összeülendő dele- határa megmentetett. A hálaadó isteni tiszteleten, bői, a kukorica pedig még ma is csira nélkül áll a gátióktól fog kérni különféle hadügyi célokra niely dr. Uhlár István esperes-plebanos kezdeménye- száraz földben. Széna alig termett valami, takar- a fegyveres béke érdekében. zéséből már évek óta van szokásban, igen számosan vettek részt. TT. l - l! A szentesi takarékpénztárnál Hő- Helyi es vegyes hírek. nigli Benő halálával megüresedett tőkönyvelői állásra,,.... Dögei Antalt, városunk liát, ki ez idő szerint az Tors Kalman, varosunk közszeretetben aszódi takarékpénztár könyvelője, választa meg az képviselője, negy cykluson at jegyzője volt az igazgatótanács, ügy értesültünk azonban, hogv neveorszaggyulesnek; de a í. ho b-an történt uj alakú-?eu a j ha íogadja el ezt az állást; mert itt a fizetése J lasnal nem reílectalt a jegyzői allasra, s igy a part is kevesebb le* nne ós a könyve lői állás ez idő szerinti Madarasz Józsefet jelölte ki s az orszaggyules ot betöuése csak idei lenes; J a közgyűlésnek lévén valaszta meg jegyzőnek. Jobb lett volna o talan joga vóglcges választ* ast tenni. _ L% n akadályokat h0)ei no fenek. ^ azonban a közgyűlés egybehívásával el lehet hárítani. Fenyes eskuvo volt í. ho 9-en délután órakor Kun-Szent-Mártonban. Ekkor vezette, ~ Birtok-valtozas. A szegedi takarekugyanis oltárhoz Dr. Tóth Dezső, ottani fiatal orvos P enztar teesi v A, ot i h Istvan " fele birtokát Eszes Maa város legszebb hölgyét: Kiss Szeréna kisasszonyt, >! as csongrádi lakos vette meg Örvendünk ezen Kiss Antal ügyvéd és birtokos leányát. Az esketésnél bjrtokvetelen; mert az uj birtokosban a tiszaninneni a násznagyi tisztet a vőlegény részéről Fray József oldal. e W minden tekintetben derek polgárt fog v. főorvos, a menyasszony részéről Sima Ferenc,: n y erni - lapunk szerkesztője végezték. Nyoszolyó leányok # # Szentes a magyar-franczia povoltak: Bozóky Blanka, Fray Boriska, Kormos Mariska litikában. Azon alkalomból, hogy Tisza Kálmán és Csorba Rózsika kisasszonyok. Szerencsét és áldást ministereinők megtartá a párisi világkiállítással szemkívánunk e szép frigyhez! ben Franciaországban nagy visszatetszést keltett be- Kinevezés, előléptetés, áthelye- szédjét, a francia lapok igen élesen foglalkoztak e zés. Tömeges személyváltozást csinált a közmunka beszéddel. A többek közül egy, a francia-magyar és közlekedési minister a mi társulatunkat érdeklő barátság változhatlanságara hivatkozva, városunkról, egyes hivataloknál. Miinsberger Ferenc főmérnököt, mintamely a budapesti kiállítás alkalmával szerencsés megtartatni: a szegedi folyammérnöki hivatal főnökét, a központi volt a kitűnő francia vendégeket fogadhatni, igen műszaki tanácsba nevezték ki miniszteri főmérnöknek; a szolnoki folyammérnöki hivatal főnökét pe- Ulbach Lajos, a magyarok iránti rokonszenvéről rokonszenvesen emlékezik meg. Az érdekes cikket dig ide helyezték át Szentesre, a társulati árterfejlesztési munkálat állami felügyeletére. E feladatot sunkat érdeklő része a következőleg szól: A buda- Európaszerte ismert kitűnő iró írta. A cikk váro- eddig liank Rezső királyi mérnök teljesité, kiváló pesti kiállításon váltott ígéreteinket a párisi kiálliszakértelemmel. Rank visszatétetett Szolnokra. Ugyan- tás fogja betetőzni. A találkát 1889-re adtuk, mecsak Szolnokra Nagy Ödön királyi mérnök nevez- lyet a magyarok ünnepélyesen elfogadtak. Tisza betetett ki főmérnökké. Nagy Ödön nálunk nem isin széde óta Magyaroszágon a magán-vállalkozás kiálretlen; mert ő volt a szentesi töltésépítési hivatal- ütásunk meglátogatására teljesen szabad. S hisszük nál Szász Géza helyettesse. Végül örömmel em- azt, hogy e vállalkozás elénk lesz. De ha mégis, a litjük fel, hogy Száz Géza, ki a kistiszai zsilipsza- rokonszenv annyi nyilatkozása után, Magyarország kadás alkalmából degradáltatott. főmérnöki rangjá- elmaradna kiállításunkról; ha Kossuth hazája megtol megfosztva a szolnoki folyammérnöki hivatalhoz tagadná Lafayette hazáját a szövetség napján, mi osztatott be, e súlyos s bizony-bizony meg nem itt, magunk közt kiállítást fogunk rendezni magyar hogy egy szép menyem legyen. Különben ezzel _ No, ennek jó darabnak kell lenni; mert az a Kovászosy családon valami országos szégyen nem szép és dicső asszony volt. Színházba megyünk. asszon^volt^m * * Vette ek Szép A jegyet megvallotta, s aztán kocsiba ült, hogy asszom \o. a 2Öj ( jf a u t c ában lakó íiát felkeresse, s őt is meg- De papa. az istenért, hogy beszélhet igy? hívja a páholyba. >zo t pironkodva Mariska. ^ házmesterné a fiatal úrról azt a felvilágosi- En nem tudom, hogy mi lelte most apá- tűst adta, hogy reggel óta nem volt otthon, tokát. Valóban nem tudom, hogy mi ütött hozzá, szokott hazajönni? kérdé az apa. szólt bosszankodva az anya. után rendesen hazajön; de most De hát nem igaz, amit mondtam? Jó, jó. Bizony isten nem volna csoda, ha elveszíteném a fejem. No jó, hát felmegyek Pestre. Melyőtök jön velem? kérdé az apa a lányokhoz fordulva. Mikor Ebéd elmaradt. Ezek egymásra néztek, s olyan arcot vágtak, ott a szemfüles mintha mind a ketten készen lettek volna a menetelre, ismerheti. Gyertek mind a ketten. Elég, ha felmegy Mariska, Pista úgyis igen szereti őt és legjobban hallgat rá, mondá az anya. Felviszem Etelkát is, mondá határozottan az apa. S én kétség és gyötrelem között maradjak itthon? kérdé Kovászosyné. Hát jöjj te is, s akkor fenn lesz az egész Kovászosy família. Igy majd csak enged a kölyök. Kovászosy urék aznap este még színház előtt Pesten voltak. A Pannóniában szálltak meg. Kovászosy ur megnézte, hogy mit játszanak a nemzeti színházban? Szécsi Máriá"-t adják. magam Hol szokott ebédelni? A Kom mer "-ben. Kovászosy ur tehát odahajtatott, Itt azonban azt a felvilágosítást nyert<\ hogy Kovászosy ur ma nem volt ebéden. A zöldbe ment. Bizonyosan a szép szivarárus leány nyal, gondolá az apa, s azután minden aggódás nélkül visszahajtatott a Pannóniába, családjához. Itt azt mondta, hogy Pistát nem találta otthon; de a házmesternek meghagyta, hogy értesítse a gyereket arról, hogy szülei Pesten vannak a Pannóniában. Azt nem mondtad meg, hogy az estét hol ^e i& en < s bizton to & keresni bennünket, (Folytatása következik.) hiszem, hogv a gyerek mány keves lesz; mert tavaszira már alig lehet számítani, a búzának pedig még ahol jó is alig van fél méter szára. Napok óta borong: de eső nem bir lenni, s ha esne is, jó termésről ez évben már szó sem lehet. Rosz világ lesz. Esküvő, ltákos Béla, a Pallavicini uradalom gazdatisztje, május 26-án vezette oltárhoz a szegedi belvárosi templomban Jeney Ilonka kisasszonyt, Jeney Ferenc szegedi lakos kedves és szép leányát. A fürdő társaság f. hó 3-án tartott évi rendes közgyűlése a tiszai fürdőt illetőleg, annak kijavítását határozta el, s egyúttal kimondta, hogy az idén, tekintettel az egylet zilált pénzügyi helyzetére s a fürdő kijavítására fordítandó költségekre, ingyen jegyek nem adatnak ki, továbbá, hogy fürdeni ezután is csak tagoknak lehet. Jegyek a fürdőháznál válthatók. A városnál megüresedett községi bírói és csendbiztosi állásokra vonatkozó pályázati hirdetmények lapunk mai számának hirdetési rovatában olvashatók. Az okmányokkal felszerelt kérvények junius 17-ig adandók be a városi iktató hivatalnál. Zárvizsgák. A Szentes városi gymnasiumban a f ik iskolai évet berekesztő vizsgálatok a következő napokon és sorrendben fognak Junius 25. d. e. * ff?»» d. u.» if n Junius. 26 d. e. n 1» n * d. u. n n v Junius 27. d. e. szülőket és az iskolaügy iránt érdeklődőket, hogy a 30-án megtartandó záróünnepély programmkeretébe az igazgatói évi jelentés, néhány szavalat, a jutalmak kiosztása és egy pár őszhangzatos ének eléneklése tartozik. A kik tehát gyermekeik, vagy a tanulók feleleteit meghallgatni akarják, s azoknak haladásáról személyes megyőződést szerezni óhajtanak, azokat kérnem kell, hogy a f. hó ig tartandó vizsgálatokon is szíveskedjenek megjelenni. Szentes, jun. 8. Zolnay Károly igazgató. Az állomáshoz vezető müut építésére vonatkozó árlejtési hirdetményt Sarkadi polgármester lapunk mai számában teszi közzé. Felhívjuk rá a vállalkozni kívánók figyelmét. Hát a piac kikövezésére mikor kerül már a sor? Városháza építésének kérdése foglalkoztatja a szomszéd vásárhelyieket. Hát nálunk mikor fogunk már komolyan e ránk nézve is vitális érdekű építési kérdés megoldásához? Mikor?! Pótvásár Csongrádon. Az árvíz mi- mert tudta, hogy a rendes asztalvendégeket ismerni szokták, s pincér, fiának még titkos útjait is att elmaradt csongrádi I. oszt. a humán tantárgyból II. a reál III. a humán IV. a reál V. a humán, VI. a reál I. a reál II. a humán IV. a humán III. a reál VI. a humán d. u. V. a reál Junius 28. d. e. a francia nyelvből és énekből a gyorsirásból. Junius 30. d. u. a zárünnepély és tornavizsga, Ez alkalomból tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt országos vásár f. junius hó 17 -én tartatik meg, melyre e helyen is felhívjuk iparosaink figyelmét. Negyven év múlva. A magyar szabadságharc azon bajnokai, kik a 3-ik zászlóaljban szolgáltak s még élnek, találkozót adtak egymásnak Nagyváradon. A harmadik zázlóalj sokszor ment át gyilkos csaták tüzén s nagy része ott pihen jeltelen sírokban s a kiket megkímélt a harc, azokat is fölkereste 40 év alatt a halál. Alig élnek közülök az ország külömböző részeiben néhányan. Ezek gyűltek össze Nagyváradon, hol a biharmegyei honvédegyesület fogadta őket. Boldogok ők, mert megérték a kort, melyben a nemzet és fejedelem kibékült, vér nem hiában hullott, a martyrok nem hiába hunytak el golyó alatt, vagy bitón." Megjelentek: Szabó János ny. ezredes, Benitzky Sándor, Gergey Károly, Szikszay Lajos alispán, Kiss Ferencz, Máté József lelkész, Kalmár Lajos, Győrffy Pető, Jankó Mihálv,

5 27. szám. Várady Lajos, gyógyszerész (Szentedről) Csáky György, Revitzky Károly jegyző, Mészáros Dániel, Gorove István, Dubányi József, Kalmár Antal, dr. Hegedűs Pál és Benke Imre. Az öreg honvédek a Széchényiszállóban gyűltek öszsze. Az első találkozás megható volt, az ősz bajtársak sirva borultak egymás keblére s nem volt szem, mely ne könyezett volna. A banquetten több százan vettek részt s éltették a 48-iki eszméket és azok bajnokait. Üdvözlő sürgönyök az ország minden részéből érkeztek. Kinevezés. A kunszentmártoni r. kath. plébánosi állásra, mely Tóth Sándor halálával üresedett meg, az egri érsek által Dósa József neveztetett ki. Kunszentmárton róm. kath. hívei között ez a kinevezés sok izgalomra ad okot. A város ugyanis, mint kegyúr, élve kijelölési jogával, az egri érsek elé hármas kijelölést terjesztett. Kandidáltattak: első helyen Kovács Mátyás káplán, 36 szavazattal, második helyen Dósa József napkori lelkész 25 szavazattal és harmadik helyen Dobó Ferenc jelenlegi administrator. Mint fentebb emiitettük, az érsek Dósa József napkori plébánost nevezte ki plébánossá, kinek 25 szavazata a kijelölés alkalmával legnagyobbrészt atyaíiságból került ki, a nép azonban Kovács Mátyás káplánt óhajtotta plébánosául, ep azért nincsenek megelégedve a kinevezéssel; mert azt hiszik, 'iopry Dó-a József hívei tévedésbe ejtették az érsekei. E tárgyban a mai napon rendkívüli városi közgyűlés tartatik, a nép között pedig aláírást köröznek, melyen már eddig is 250-nél többen aláírták kitérésöket a róm. kath. egyház kebeléből. A polgári leányiskolában a folyó ik iskolai évet berekesztő zárvizsgálat f. íió 29-én, vagyis pénteken délelőtt fog megtartatni, melyre a t. szülők és a tanügy barátjai ezennel tisztelettel meghivatnak. Az igazgatóság. A hód-mező-vásárhelyi.jó sziv" bizottság folyó hó 17-én, az árvízkárosultak javára tombolajátékkal egybekötött népünnepélyt rendez. Ugyanez alkalommal irányi Dezső szerkesztésében Kalászok" cím alatt emléklap fog megjelenni, melybe már eddig is igen számos fővárosi és vidéki író küldött be dolgozatot. Mily nagy volt Ádám és Éva? E kérdéssel egész komolysággal sokáig foglalkoztak a bölcsek és Írástudók s bár véleményük igen eltérő, abban mégis mindnyájan megegyeztek, hogy teste roppant terjedelemmel birt. Különösen a talmudisták sokat vitatkoztak e tárgy felett. Némelyek szerint feje a világ egyik, lába a másik végénél volt; de az eredendő bűn elkövetése után, s mivel az angyalok rettegtek ily óriástól, az Isten összébb húzta testét. Mindazáltal ekkor is még 900 kubitus (mintegy 1000 láb) magas volt, ugy, hogy midőn a paradicsomból kiü/ték, a tengeren könnyen átgázolhatott. Más rabbik szerint Ádám teremtésekor ezer kubitus magas volt s midőn a tiltott gyümölcsből evett, ennek következtében 9<J0 kubiiussal megkisebbíttetvén, 100 kubitus magas maradt. Ezt hiszik a törökök, arabok, és más népek is. Éva, természetesen, hasonló nagysággal birt. Mrkka vidékén egy halmot mutálnák, mely Évának vánkosul szolgált egykor s ettől távol nyomait, hol lábai feküdtek; e szerint a két terde közti távolság két puskalövés volt. Hasonlóan vélekedett Henrion a párisi akadémia elölt 1718-ban felolvasott egy értekezésében; szerinte Ádám 123 láb 9 hüvelvk. Éva 118 láb hüvelyk magas volt. Az eredendő bün elkövetése után egyre kisebbült az ember; Noe 20 lábbal alacsonyabb volt, mint Adám; Ábrahám már csak láb. Mózes pedig rnár csak 13 láb magassággal birt. Nagy Sándor, kit kortársai alacsony termetűnek irnak, mégis 6 láb hosszú volt, dejulius Cásar csak 5 láb. Krisztus születésével megszűnt az ember folytonos kissebbülése. Itt megáll Henrion fokozatával, miután bebizonyitottnak véli, hogy az embertest 3000 év alatt 118* lábbal s 9 hüvelykkel lett kissebb. A siamiak s más ázsiaiak is olyfélét hisznek, mint a mit Henrion előadott. Szerintük az ember még most is folytonosan kisebbedik, ugy, hogy a világ végekor csak akkora lesz már, mint egy szarka. Ha a mostani diákgyerckeket és a katonaköteleseket látjuk még, meg is böki az embert a gondolat, hogv nem is olyan bolond beszéd ez, mint a milyenek látszik. Nyugalomba vonult háremhölgyek«néhány hét előtt furcsa karaván vonult Fezből az Atlasz-hegység felé, mely époly mértékben felköltötte az idegen utasok kíváncsiságát, a mily tisztelettel tértek ki előle az igazhivő müzlim utasok. A karavánt egy csapat török katona kisérte, a mi annál feltűnőbb volt, mert a menet csupa asszonyokból állott. Egy sereg fekete rabszolganő közt haladt tizennégy szürke burnuszba öltözött asszony, a kiknek egyszerű ruházatok nagy ellentétben volt a rabnők tarka öltözetével. A szerecsennők azonkívül, hogy olyan czifrák voltak, mint egy-egy papagály, piros " bőrczipőt is viseltek, mig a hallgatag aszszonyok, a kiket kisértek, mezítláb tették meg az utat. Néhány közülök jól felmálházott tevén ült. A szürke burnuszos asszonyok valamennyien azok közé tartoztak, a kik török felfogás szerint a legfényesebb»szentesi LAP. múltról beszélhettek: a szultán háremében töltötték legszebb éveiket. Most már valamennyi jól megérdemli a nyugodalmat. Elkövetkezett rájok a negyvenötödik év, mely korban törők szokás szerint hivatalosan háremképtelenné nyilvánítják az odaliszkokat. Tizennégy asszony egyszerre érte el ezt a tisztes kort a szultán háremében s most ezeket vitték katonai fedezettel a szultán egy jószágára, a hol a kiérdemült háremhölgyek életök vegéig teljes kényelemben töltik napjaikat. Állami lóvásárlás. A földmivelési miniszter főikérte a magyar lovaregyesület elnökét, hogy a bábolnai ménes telivér lóanyagának szaporítása céljából Angliába utazzék s ott egy mént vásároljon. A mén ára forintban állapíttatott meg, de a fölkért gróf e vásárlásnál a forinton felül még 30,000 forintig lett felhatalmazva, esetleg a vásárlást ezközölni. Luczembacher tisztb. osztálytanácsos szintén telivér anyakanczák vásárlása céljából utazik Angliábaa s 5 6 darab anyakancára 50,000 forint adatott rendelkezésére. Rend legyen mindenben. Pap. Hát csakugyan újra megházasodik,csávos uram? Csávos: Szóról szóra iga;-, tisztelendő atyám! Pap. És az előbbi feleségének a testvérét veszi el? Hiszen a boldogulttal sem igen jól élt! Csávos. Ugy, mint a kutya a macskaval! Harmadik feleségem volt már, valamennyien testvérek voltak, egyikkel sem fértem meg, de ep azért veszem el a negyediket is, majd csak megtanítom! Pap. De miért? Nem értem a dolgot. Csávos. Hát tudja tisztelendő úr, én azt gondolom, hogy legjobb lesz az egész famíliát kipusztítani. Kölcsönös életcél. Tanító: Micsoda haszna van a macskának? Tanítvány: Az, hogy az egeret pusztítja. Tanító: Helyes! Hát aztán mire való az egér? Tanítvány: Arra, hogy a macskának eledelül szolgáljon. Láthatja-e az apa gyermekét? Bármily különösnek tetszik e kérdés, eddig nemcsak hogy létezett az, de sőt a nejétől elvált apa nem láthatta többé nejénél maradt gyermekét, ha a nő ezt megengedni nem akarta. Sőt ezt erre kényszeríteni sem lehetett. Nem érdektelen tehát az a határozat, melyet tegnapelőtt a kir. kúria szam alatt kimondott. Egy fővárosi ismert férfiú két év előtt tényleg szétválván nejétől, ez egyetlen leánykájukat semmi szin alatt sem akarta az apjához engedni. s azt sem tűrte, hogy talalkozzanak. Ezen és hasonló esetre nézve mondotta ki a legfőbb biróság, hogy az elválás után is teljesen megmarad a férjnek apai hatalma; ez pedig föltétlen jogot ad neki gyermekét nem csak látni, de ennek nevelésére is befolyni, amiért is az ellenkező anyával szemben az 1877: XX. t.-cikk 14. -a alapján eljárhat. Ebből folyólag most az árvaszék utján exequálható az, hogy az apa gyermekét egy mindkettőjükre nézve alkalmas helyen időnkint megtekinthesse. Mohai.Stefánia- forrás, szénsavas savanyu víz, kapható Dobray Sándornál. Az ide vonatkozó hirdetményre felhívjuk olvasóink figyelmét. Irodalmi pör. A Franklin-társulat, mint a Budapesti Szemle" kiadója, pórt indít az Egyetértés 41 szerkesztősége ellen. A Budapesti Szemle" múlt szombaton megjelent füzetéből ugyanis az Egyetértés" egész terjedelmében utánnyomatta Hieronymi Károlynak a Tisza-szabályozásáról szóló, három nyomtatott ivre terjedő értekezését. A Franki in-társulat* e miatt a szerzői jog megsértése címén és mert anyagilag is kárt szenvedett, keresetet indít az Egyetértés" ellen. A Szentes és Vidéke", mely rendesen más lapok eredeti közleményeinek kiollózgatasaból tengeti magát, f. hó 9-én megjelent számában szinten megkezdte e nagy érdekű munka közlését. ffreskók" a cime az Egyetemes Regénytár legújabb kötetének, mely Ouida nevével ekeskedik. A kitíinö angol irónő, családi nevéről Louise Koinée, ki Franciaországban is oly kedveltségnek és tekintélynek örvend, mintha tősgyökeres francia iró volna, e bájos kis regénye levelekben van irva. Az előadásnak e formája, melylyel sokan visszaéltek, s mely, mivel vele bánni nem tudtak, már csaknem hitelét vesztette, Ouida kezében művészi magaslatra emelkedik. A jellemek festése sokkal nehezebb, mikor magok a cselekvő személyek beszélnek, nem pedig az iró rajzolja meg őket kényelmes terjengösséggel. De Ouida épen a nehézségek legyőzésében mester. A hány a cselekvő személy, annyiféle a iuodor és a hang, a melyben szólnak, s ez oly csodás és élvezetes változatosságot teremt, minőt az egyszerű, megszokott elbeszélőforma sohasem adhat meg. Kedves mese, mely a levelek fonalán érdekesen fejlődik s meglepő fordulatokat nyújt, a legtisztább angol humorral és francia szellemességgel fűszerezve, ez az, a mit a Freskókéban találunk. Fáy J. Béla fordítása hiven iparkodik utánozni az eredetinek báját és könnyedségét. A Freskók* egyik legjobb kötete az Egyetemes Kegénytárnak, mely már közel három évet töltött be elismerésre és dicséretre méltóan. A piros vászonba kötött csinos könyv ára 50 kr. Megjelent a Singer és Wolfner cég kiadasában Budapesten, Andrássy-ut 10. szám. Döntvény a szerelmesek számára. Az Ügyvédek Lapja" a következő érdekes esetet közli: H. András kolozsvári Jakos, ejnek idején az ablakon bemászott G» Mátyás lakásába, 5. oldal. a hol állítólag légyottja volt az utóbbinak feleségével. Nagy volt azonban meglepetése, midőn a szobában az asszony helyetttj férj fogadta, a ki nem a legszeretetreméltóbb módon bánt vele. A jogaiban sértett férj ezenkivül még be is pörölte magánlak megsértése miatt A kolozsvári törvényszék fölmentette a vádlottat, mert igy szól a megokolás: H. András az asszony beleegyezésével ment a házba, ez pedig épp ugy rendelkezhetik a lakással, mint a családfő, kivel közös háztartásban él. A kir. tábla más véleményen volt s a vádlottat magánlak megsértése miatt két havi fogházra Ítélte, mert a nőnek a férjével közösen lakott házánál nem lehet oly irányú rendelkezési joga, hogy idegen férfit éjnek idején oda bebocsásson. A kir. kúria helybenhagyta ezt az Ítéletet, főképen azért, mert a vádlottnak bizonyosan nem valami tisztességes céljai voltak, s mert tudhatta volna, hogy az ilyen vizit a férjnek nincs Ínyére. Egy kis csillagászat. Junius hónapja egyedül arról nevezetes, hogy meghozza a nyarat, mely ál-én reggel 1 óra 30 perckor kezdődik. A nap hossza junius 1-én 12 óra 51 perc s 19-ig 17 perccel nő, ekkor van ugyanis földrészünkön a leghosszabb nappal s ettől kezdve a hó végéig 4 perccel fogy. A bolygók járása nem mutat semmi különöset. S junius jámbor - ságát mi sem mutatja jobban, minthogy dr. Falb Kudolf, a hires jósló, ez évben egyedül erre a hónapra nem helyez kilátásba szélvészt és földrengést. Közgazdaság. A vetések állása. A földmüvelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministeriumhoz május 29-től junius 4-ig bezárólag a vetések állásáról és a mezőgazdasági állapotról beérkezett hivatalos jelentésekből a következő részeket közölhetjük: Buza: az országban csak azon vidékeken javult némileg, a hol esőzések voltak; a vetések már nagyon érzik a nagy szárazságot, a mennyiben helyenkint már fonnyadni kezdenek. A buza kalásza, valamint szalmája is többnyire apró. A Duna jobb partján a vetések ritkulnak és sárgulnak, Tolnavármegyében a rozsda terjed. A Duna-Tisza közén Csongrádvármegyében vannak a leggyengébb vetések, másutt kielégítők, Bacs- Bodrog vármegye kivételével, hol helylyel-közzel kitűnő termesre van kilátás. A Tisza jobbpartján a vetések helyenkint még eléggé jók, de viszont aprók és ritkák s a nagy szárazság miatt nem fejlődhetnek. Göinörvarmegyeben a drótfereg, Szepesben a fekete bogár pusztít. A Tisza balpartján a buzavetés általában Heves és Békés vármegye kivételével apró szárral és kalászszal bir, Bekésvármegye csabai járasaban a rozsda terjed. A Tisza-Maros szögén legjobban állanak a buzavetések, habar itt is hagynak fenn maguk után kívánni valót, különösen Csanád vármegyében, hol a buza szintén nagyon alacsony és apró kalászt hajtott. Krassó-Szörény némely részében a vetések kissé megsárgultak. Temes és Torontálban, úgyszintén Aradban jók. Az erdélyi vármegyekben még jól állanak ugyan, de itt is atalaban megviseli a szarazság. Szolnok-Dobokavármegyében helyenkint a rozsda mutatkozik. Rozs: virágzik, több vidéken azonban már el is virágzott. Az idei rozstermés, a virágzásból következtetve mint már jeleztük általában véve egy-két vidék kivételével nem fog jól, de még csak kielégítően sem sikerülni. A vetések az egesz országban tulnyomólag gyengék és aprók; helylyel-közzel pedig egészen megsárgultak. Szepesvármegyeben íergek, Hajdú es Szatmárban a szipoly pusztit. Árpa: Az utóbbi időben sokat szenvedtek a vetések, itt-ott egészen megsárgultak. A Duna-Tisza-köz kivételével a legtöbb vidékén aprók és ritkák, Esztergom és Sárosvármegyében fergek pusztitjak, Békés és Csanadmegyekben a rozsda mutatkozik. Zab. A kedvezőtlen időjárás a zab fejlődésére is rosz hatással van, a veteseknek az egész országban esőre van szükségük, a mennyiben itt-ott egeszen elfonnyadtak es megritkultak. A vetéseknek legnagyobb része alacsony. Repce. A Duna-Tisza közén és a Tisza-Maros szögén e héten aratják, Krassó-Szörényben már a mult hó á8-án vette kezdetét a kaszálás, általában véve nem igen jó eredménynyel. A felvidéki megyékben a repce elvirágzott és szépen köt. Tengeri. A korai vetést kapálni csak kevés helyen lehet, minthogy a talaj nagyon száraz és kérges. A vetések altalaban véve sok kivánni valót hagynak, mert többnyire gyengek es ritkán keltek; helylyel-közzel pedig, különösen Esztergom, Csongrád, Pest, Csanad, Szabolcs és Torontál vármegyekben fergek és hangyák is pusztítják. Burgonya. A Duna jobb partján, a Duna-Tisza közén és az erdélyi vármegyékben kielégítő, helyenkint jó, de a szárazság és hőség miatt nem nőhet. Ott, hol az eső érte. kapálható, ellenben másutt, a talaj tulkeménysége miatt nem. Csongrád vármegyében fergek pusztítják. Mesterséges kaszálókon az eredmeny az első kaszálásra ugy mennyiségileg, mint minőségileg kielegitő. A második fünövésre azonban már ha a hőség és szárazság ailandó lesz nincs remény. Beregben fergek pusztítanak; Torontálban a vörös lóhere oly silány volt, hogy több helyütt kiszántották. Rét és gyep szén a. A fükaszálás legközelebb kezdetét veszi, az eredmény előreláthatólag az országban nem lesz mindenütt kielégítő, mert többnyire alacsony és ritka; a hőség es szárazság következtében azonban csakhamar megvénült, minek folytán a minőség sem lesz valami nagyon jó. Aránylag a legjobb termésre még az erdélyi vármegyékben és a Tisza-Maros szögén van kilátás. Legelők mindenütt gyengék, alig nyújtanak már tápot a jószágnak, helyenkint egészen kopárok és lesültek. Szőlő. Több megyében a filloxera, Csongrád vármegyében a kenderbogár pusztit, egy-két vidéken kielégítő termésre van kilátás, másutt többé-kevésbbé gyenge termés lesz. Gyümölcs. Pozsony vármegyében a hernyók pusztítanak; általában csekély termésre van kilátás, mivel az országban mindenütt nagyon hull.

6 6. oldal.»szentesi LAP< 27. szám. Terményárak Budapesten junius 8-án: beadják, mivel az elkésetten beérkezendő gabb és legnagyobb biztosító intézetek egyike, amennyiben Buza: kilós 7 frt kr. kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Árpa: 5 frt kr. Kelt Szentesen, 1888 évi junius 6 án. tizeneg;y millió forintnyi Kukorica: 6 frt kr. Sa,rlcad.i HSTag*^ 2v ihá,l;7\ Zab: 5 frt kr. biztosíték és részvénytőke felett rendelkezik, a legelőnyösb feltételek és 1 e g- polgármester. Köles: 5 frt 80 kr. 6 frt 60 kr. Zsiradékok. Szalonna : forint, zsir: olcsóbb díjtételek mellett biztosit: E forint méterniázsánkint. 1) tűz, villám, avagy robbanás által keletkezett tűzkárok ellen; Pályázati hirdetmény. 2) az ember életére minden lehető módozat szerint; Gyapjú üzlet. Az idei budapesti Medárdnapi vásár, inely május hó 27-én kezdődött, egész május hó 9-én tartott üléséből nyert meg- 3) szállitmánykárok ellen vizén és szá- A városi képviselő testületnek ez évi csendben folyt le; ez évi gyapjúból néhány tétel hatalmazás folytán, a városnál elhalálozás razon szállított javakra nézve. felső vidéki (losonci) kétnyiretü kivételével, csak következtében megüresedett, évi 700 frttal 4) jégkárok ellen mindennemű mezei keveset hoztak vásárra, minek következtében forgalmat sem jelezhetünk; a külföldi vásárokról ér- b i r ó i) hivatalra ezennel pályázat nyittatik. méltányosabban és leggyorsabban javadalmazott városi tanácsnoki (községi termesztményekre. Előforduló károk leg- rendez kezeit jó hírek a készletek csekélysége miatt nálunk minden hatas nélkül maradtak; mult évi gyapjúból csupán néhány nagyobb tétel homokos és bácskai hibás egy nyiretü adatott el, melyekért szívesen megadtak az eddigi árakat: forintot. A vasarra hozott felsővidéki (losonci) kétnyiretü gyapjúból néhány száz mázsa kelt el, melyek közül első minőségű urasági gyapjúért frtot, csekelyebb minőségűért frtot fizettek. Zsíros gyapjú szintén kevés volt, és csak néhány kisebb tétel kelt el írtjával. Az árak mindenütt 56 kilónkint értendők. Az üzlet további alakulása a német vásárok lefolyásától függ. Nálunk az üzlet valószínűleg csak e hó második felében fejlődik ki jobban es remélhetjük, hogy akkor, ha a vevők jol kezelt gyapjúra talalnak, az arak is kielegilők lesznek. A kereskedelmi muzeu 111, mely alig egy esztendeje, hogy életbe lépett, e rövid idő alatt is rendkívül üdvösnek bizonyult a hazai ipar* és termelés gyarapítására, istápolására. Az igazgatóság első sorban a hazai termekek állandó kiállítását szervezte, hogy a közönsegnek folytonos tájékozást nyújtson az iránt, mit produkál a hazai ipar s mely árban és mennyisedben állítják elö az egyes cikkeket a termolök. Az állandó kiállítás formális központi közvetítő intezetet kepez fogyasztok és termelők között s egyaránt mozdítja elö mindkettőjük érdekeit. A propaganda épen azért nem is maradhatott hatas nelkul s már a kiállítás megnyitásakor 700-ra rúgott a kiállítók szama s a mult év végevei 70,000 frtot kepviselt a néhány hó alatt eszközölt megrendelések és eladások összege. Ma már az állandó kiállításban résztvevő iparosok es termelők szama közel»00, a terület, melyet a kiállítás a városligeti nagy iparcsarnokban elfoglal, meghaladja a 10,000 nsz.-metert, uyy, hogy nagyobi» kiterjedésű mintatar ez ideig Európa egy varosában sincsen. Érdekes statisztikai adat, melyet a tavaly időlegesen rendezett vasúti szüksegleti cikkek kiallitasa koiistatalt, hogy a vasúti vállalatok évi szükségleteinek ,070 frtot képviselő összegéből ,086 frt értékű cikkek a belföldön készülnék és csupán ,774 forintért szereztetnek be a külföldről. A kereskedelm íuuzeuin nagy súlyt fektet a hazai termékek kivitelenek előmozdítására is, kivált a keleti tartományok fele gravitál. Ügynökségeket es képviselőségeket letesit s ilyeneket eddig Szalonikiban es lielgradban állított föl. Hogy jövőre mindazon adatok rendelkezésére alljanak, melyek a fogyasztóra vagy kereskedőre nézve érdekkel bírnak, az igazgatóság egy terjedelmes katalógust adott ki több ezer peldanyban s azt minden fele ingyen terjeszti. Az óriási katalógust nagy fáradsággal allitotta össze ftemeth Imre ministeri tanácsos, a muzeum buzgó igazgatója s rendkívül hasznos segédkönyvet szolgáltatott az erdekeit közönsegnek. Egyatalaban mint látszik a muzeum intézői teljes leiekkel azon vannak, hogy megadjak a lendületet a még mindig mostoha sorsban részesülő hazai iparnak es termelésnek. Kívánatos, hogy a kereskedők élelmessége a nagy közönség partfogásával egyesülten biztosítsa a sikert E. Pályázati hirdetmény. Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen állomást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt és lehetőleg okmányokkal támogatott kérvényüket e hó 17-ik napjának d. e. 10 órájáig, a városi központi irodában levő iktatói hivatalnál annál inkább beadják, mivel az elkésetten beérkezendő kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Kelt Szentesen, 1888 évi junius 6-án. Sarlsad.i Tag*3r ZMIiHáily, polgármester. Müut-épitési hirdetmény. Szentes város közönsége által a 89I887. kgy. számú határozattal a város belterületén, a vasúti indóházig egy 1514 méter hoszszu, 8 méter széles m i l i ő t k i é p i t é s e rendeltetvén el, melynek foganatosítása és biztosítása céljából az évi junius hó 24-én d. e. 10 órakor Szentesen, hivatalomban tartandó zártajánlati versenytárgyalás hirdettetik. Felhivatnak a vállalkozni kivánók, hogy öt pecséttel lezárt ajánlataikat:»ajánlat miiútépítésre«fölirással, legkésőbb f. évi junius 24-én d. e. 10 óráig hozzám anynyival is inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni. Bánatpénzül az ajánlathoz a vállalati öszszeg öt százaléka készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó. Vállalkozók ajánlataikat törtkő (makaiam), faragatlan terméskő, idomított terméskő és gránitkocka-kőut épitésére különkülön nyújthatják be, azonban tartoznak egyidejűleg a kiépítendő müut szabványkeresztszelvény rajzát és egy darab követ»mintául«bemutatni, fentartván magának Szentes város közönsége azon jogát, hogy saját elhatározása szerint, tekintet nélkül az ajánlati öszszegre, a vállalati munkát kiadhassa. Az ajánlatban kiteendő, hogy az ajánlattevő a helyszínét, tervrajzokat s vállalati feltételeket ismeri, megértette és azokat minden kifogás nélkül elfogadja. A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki tervezetek a város mérnöki hivatalánál betekinthetők. Szentesen, junius 3 án. SARKADI MAGY MIHÁLY, polgármester. tetnek. Tisztelettel kérem a t. cz. közönséget, szíveskedjék biztosítási ügyekben bizalom- fordulni; mindennemű felvilá- mal hozzám gosítással készséggel szolgálok. Maradtam teljes tisztelettel Szentes, máj. 29-én GÖTZL JÓNÁS, fő ügynök. Sarkadi Nagy Mihály polgármester I. t számú háza szabad kézből eladó; esetleg egészben, vagy két részben haszonbérbe kiadandó sz. tk. ^ r - v e r é s i l i i r d. e t m é n 3 r i A városi képviselő testületnek ez évi május hó 9-én tartott üléséből nyert meghatalmazás folytán, a városnál megüresedett, évi 700 frt fizetés és 300 frt lótartási ÉETESITÉS. átalánynyal javadalmazott cse n dbiztosi állásra ezennel pályázat nyittatik. Van szerencsém a t. cz. biztosító közönségnek b. tudomására adni, hogy a Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen áiiomást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt és lehetőleg okmányok Fonciére Pesti biztosító-intézet kai támogatott kérvényüket e hó 17-ik napjának d. e. 10 órájáig, a városi központi nézve elvállaltam. főügynökségét Szentes város és vidékére irodában lévő iktatói hivatalnál annál inkább Nevezett intézet, mely a leggazda- IsiTTorLat- A csongrádi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a Csongrád városi takarékpénztár igazgatósága, mint végrehajtatónak özv. Pintér Pálné Kovács Francziska ugy is mint gyám és társai végrehajtást szenvedők elleni 150 frt kr tőke-követelés és összes járulékai iránti végrehajtási ügyében (a csongrádi kir. járásbíróság) területén levő, Csongrád város határában fekvő, a csongrádi sz. tljkvben foglalt, 796 rszámú házból és beltelekből özv. Pintér Pálné szül Kovács Francziska, Pintér Mária Kovács Andrásné, valamint kiskorú Pintér Erzsébet, Francziska, Julianna és Annát illető, o. é. 320 frtra becsült fele részre a fent ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt ingatlant az évi augusztus hó 3 ik napján délelőtti 9 órakor a csongrádi kir. jbiróságnál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárnak io 0 -át, vagyis 32 frtot készpénzben, vagy az LX. t.-cz. 42. ában jelzett árfolyammal számítót és az évi november hó i-én sz.a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. -ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az LX. t. cz a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Csongrádon évi május hó 15 ik napján. A csongrádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Szarka, kir. jbiró. Halász-Szabó Mihálynak belső Ecseren, a kunszentmártoni határon, 88 hold földje van szabad kézből eladó; értekezhetni lehet II. t sz. a» a tulajdonossal.

7 27. szám.»szentesi LAP. 7. oldal. Hirdetmény a. ü Eladó szőlő! A szentesi ipartanodai bizottság f. évi Hirdetmény. Nagyhegyen, az úgynevezett»bogaras«kerületben egy 8 hold 200 nsz. ölekből álló május hó 27-ik napján tartott ülésében az t,...,,.,...,,. m,n ioaros tanoncok évi zárvizsgájával egyidejű k li L,,.?.7 klknek b,rtoká - szőlő, gyümölcsös és szántásvetésre allevő épületekkel \ee megtartatni kötelezett i o a r os ta, adótár gt át képező lőfegyverek vannak.. értekezhetni a (kurca-sor.) ' Uit. k'i. ' U S " S n a p j á t Ezen körülményről oly felhívással értesítem Szentes város tanonctartó iparosait, TÓTH KÁLMÁN, Mátray János Szentes, (Városi junius adóhivatal.) 7. tulajdonossal I. t 5. «. a. hogy amennyiben az ipartörvény s ennek a. ü. taiáesiok. vas- és fűszerkereskedésében kapcsán kiadott ministeri rendeletek értei mében minden iparos tanonc csak ugy nyerhet felszabadulási levelet, ha ugy az iparos Egy gépész, tanociskolákat kellő sikerrel elvegezte, mint egyszersmind kovács is, tisztességes a vizsgákkal együ t tartandó tanoncmunka- fizetéssel azonnal alkamazást nyer. kiállításon saját készítésű munkáját bemu- Hol? Megmondja a kiadóhivatal, tatta, s ez által mesterségében való előha- egy jó házból való fiu tanoncul azonnal fölvétetik. 1 3 Molnár Ferencz fűszer- és vegyes kereskedésében ki k T szíg o ru "köt eless égének" tar ts a"ho gy & t a- H J 8 1 * * 1 1 ) *Taery-3C6rösöa. Cgy noncának munkáját az iparos tanoncmunka- üzletébe. keresztén y' J ó házbó1 való > 2 ~3 gy m " kiállításon bemutassa..... nasiumot végzett fiu Értesítem egyúttal az iparosokat, hogy e i r 3 r t a n o n c u l taxmllónajc a kíállitás julius hó i-ső napján délután 3 azonnal felvétetik. 2-3 azonnal felvétetik. Bővebbet a fentinél Nagyórakor fog a tul a kurcai iskolai helyiség- i Kőrösön. 1 3 ben megnyittatni és julius 2-án délután 5 Ir: r A k i A n TlMh letvónnsl/ órakor berekesztetni, amikor a jutalmak is 11 J- rdllldn I ÜUI ISlVdlIliaK Jégbiztosítás! ki fognak osztatni. K i a - T ő k é n, a vasúti megálló hely közelébe«, Az iparos tanoncmunkakiállitás rende- 2 G é s fél licld. jó s z á n t ó f ö l d j e Tisztelettel értesítem a n. é. gazdaközésére Zsoldos Ferenc elnöklete mellett Szabó épületekkel együtt, kedvező fizetésifeltételek mel- zönséget, miszerint Lajos h. elnök, Csuppay Márton és Bugyi 4-6 lett eladó. ácnlrat Károly ipartanodai bizottsági tagok küldet- JcgUl^lUMiaöUhai Az iparos tanoncok zárvizsgája ugyan- özv. Jurenák Edéné oak julius i-én délelőtt 8 12 óráig fog piarctéri házánál megt sz r entes,1888. junius i-én. egy bolthelyiség és egy lakás SIMA FERENC, ipart. biz. ellök. van f. évi szent Mihály napjától haszonbérbe kiadandó. KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X Zsoldos Ferenc fak#re kedöoek X a Tiszánál jó minőségű tűzifái 2 megbízottnál is eszközölhetők. x annak eladók. Vásárlá- ^ sok Pásztor GyörgyV Tisztelettel Zsoldos Ferenc. CXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXK bármely gabnanemet illetőleg, ioo frt biztosított összeg után 80 krért eszközlök. Magamat a n. é. gazdaközönség figyelmébe ajánlva, vagyok Szentesen, junius 2. Tisztelettel Mészárosok Z K I o l i n figyelmébe C3-áL"bor. A szentesi zsidó hitközség által újonnan épített mészárszékekben a kóser-hus kezelési jog a hitközség jegyzői hivatalában megtudható feltételek mellett két mészárosnak kiadatik. Ajánlatok f. évi junius hó 15-ik napjáig nyújthatók be a hitközség elöljáróságánál. Szentesen, junius 4-én. A hitközség elöljárósága. SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA SZENTESEN. Elvállal minden a könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, úgymint: díszes számlák, jegyzékek és tudositó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek (szines nyomás vagy aranyozással), étlapok, városi és községi hivatalos nyomtatványok, ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, táblás kimutatások, időszaki és folyóiratok, kirlapok, müvek, díszes kivitelű szalagaranyozások, IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin- ós nagyságbani gyors, pontos Ízléses és jutányos ároni elkészítését. Ugyanitt a S Z E N T I L A P 4 4 cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a tizennyolcadik évi folyamába lépett, előfizetések elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek.

8 8. oldal. s s k:. 27. szám. Hazánk legkitűnőbb savanyu vize a MOHAI FORRÁS rendkívüli gazdag: szénsavban. és mint ilyen, megbecsnlhetlen ] gyenge vas- és ineszoldattal bir gyógyszer a gyermekek görvély- és angol-kórjánál. Kitűnő gyógyhatású bír továbbá a légzési, emésztési és vizelő-szervek burutos bántalmaioál, a gyomornak az idegrendszer bántál,uain alapuló bajaiban, átalában ped.g minden kóroknál, amelyeknél a szervezetben mész és vas biányznak. Borral vegyítve élénken pezsgő. Szentesi főraktár: páratlan kellemes jzn italt szol- QQBRAY SÁNDOR Üzletében. I KOT Oo Budapest, 25 Q8 Og GARRETT PAL ajánlja: Compound R. és FIAI gőzmozgonyait, 8» g 40 tüzelőanyag megtakarítással. o^ Kitünö gőzmozgonyait, 8 GÉPÉSZ - MÉRNÖK angol ajánlja: Legújabb kitünö i üllői-ut 18. So t gőzeséplőit, o kettős tisztítóval, választó hengerrel, kemény öntvényű go árpahéjazóval és négyszer fordítható aczél QW dob-sinekkel, valamint szöges gőzeséplőit. AW Szöges rendszerű OW fso könnyen hozzáférhető, kiváló szilárd, iartányok nél- tisztító szerkezettel és a nélkül, kapcsolatban Kotzóféle szab. harang-járgány okkal, melyeknél J^ú kük hajlított fedelű tüzszekrénynyel. iö Q Fa-és szén-, ' valamint * szalmatüzelésre. az "" összes csapágyak egy V^J alapon elhelyezvék «UtiJCI-»^ stb. stb. ClU..VP oooooooooooooooooooooooooocooocooo ÖOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOpOOOOQOOOUOCGOOOCCOOGOO COCt járgánycséplőit, 8 C c c o t o o o o o o o c o o o o c o o o o o o & V> m m 1 if M TA, SA y. a legkitűnőbb szer minden rovar ellen! Ez az uj, kitünö specialitás bámulatos erővel és gyorsasággal kiöli a férgeket a lakásokból, konyhákból és szállókból, valamint a házi állatokról, az istállókból, üvegházi és kerti növényekről. Az igazi csakis névaláírással és védelmi jegygyei ellátott eredeti üvegekben kapható, A mit pusztán papírzacskóban mérnek ki, az sohasem igazi Zacherl-Specialitás!" 6_io ZACHERL J, Bécs, Goldschmidgasse Nr. 2. Szentesen Hód-Mezó-Vásárhelyen Szépe Károly, Dobray Sándor Soós Albert; Beregi Lajos. Bernátsky Károly, A valódi Zacherlin" kapható; Hód-Mező-Vásárhelyen Félegyházán Kun-Szent-Mártonban Nagy Sándor, Schiller Imre; Feuer Mihály; Vágó és Társa; Orosházán Szarvason Vandlik János, Posevitz Kornél, Bruckner Lajos; Nyasik Soma, Réthy Sándor uraknál. Szentes, Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján.

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az illetéktörvény tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20

OU VZÍ. Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 OU VZÍ Készítette: Varga Hajnalka 3. évfolyam könyvtár-történelem 2003.11.20 1. Mezőkovácsháza története vázlatosan (1) Mezőkovácsháza Magyarország egyik legnagyobb megyéjében, az 5669 km2 területű Békés

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. március 25-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban.

Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Szertartások és vallás! szokások az unitárius egyházban. Keresztelés. 1 5-ik közlemény. Isten tisztelése és imádása nincsen sem helyhez, sem időhöz kötve, de az ember életének minden főbb mozzanata kapcsolatba

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig.

Utazási szerződés Érvényes 2016. január 1. napjátol visszavonásig. EUPOLISZ UTAZÁSSZERVEZŐ KFT. Székhely: 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. II/15. Tel: (+36) 88 871728, (+36) 88 871729 Cégjegyzékszám: 01-09-694366 Adószám: 12600229-2-19 Engedélyszám: U-000463 Vagyoni biztosíték:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság!

Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! Tisztelt Egri Munkaügyi Bíróság! felperes a Heves megyei Rendőr-főkapitányság alperes ellen elmaradt ellen elmaradt nyomozói pótlék kifizetése iránt (F/1) alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7605/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos apa 17 éves gyermeke ügyében kérte a segítségemet. A csatolt dokumentumok

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Iktatószám: T-81/2011. 04/2011. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 147/2011. (III.31.) B-L.Ö.h. 4 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és nem fogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5. Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én a Domoszlói Víziközmű Társulat alakuló ülésről a III. András Általános Iskolában (3263 Domoszló, Deák tér 5.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A Szervező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. X. 30-án 16 órai kezdettel megtartott Boconád Község Önkormányzat Képviselő - testületének nyilvános üléséről a boconádi polgármesteri hivatal Tanácskozótermében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben