Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása"

Átírás

1 Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása

2 Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása

3 Támogatások elszámolása A támogatásokról nyilvántartást kell vezetni és év végén célszerű áttekinteni, hogy a támogatások cél szerinti felhasználása az adott határidőre megtörtént-e. 3

4 a támogatás fel nem használt része annak az évnek az utolsó napján minősül bevételnek, amikor a felhasználásra jogszabály szerint nyitva álló határidő lejár, ilyen határidő hiányában a folyósítás évét követő negyedik adóév utolsó napján. Ez azt jelenti a, hogy a december 31-ig folyósított és még el nem költött támogatás összege december 31-i időponttal bevételnek minősül az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében is.. 4

5 Őstermelői és az egyéni vállalkozói tevékenység együttes folytatása. Ebben az esetben a) őstermelői bevételként kell figyelembe vennie a magánszemélynek az őstermelői tevékenység során előállított azon termékek szokásos piaci értékét, amelyeket egyéni vállalkozóként értékesít azzal, hogy vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén ez az érték az egyéni vállalkozói tevékenység elismert költségének minősül; 5

6 b) egyéni vállalkozói tevékenységből származó bevételként kell figyelembe vennie az a) pontban említett termékek értékesítéséből származó ellenértéket is; c) az egyes tevékenységek folytatása érdekében felmerült költségeket elkülönítve kell nyilvántartania az adózónak, ha tételes költségelszámolást, illetőleg vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmaz; 6

7 d) ha az Szja-tv. másként nem rendelkezik, a tevékenységek közös költségeit a bevételek arányában kell megosztani azzal, hogy az a)-d) pont rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, ha a magánszemély őstermelői tevékenységből származó bevétele mellett önálló tevékenységből származó bevételt is szerez. 7

8 A kétféle tevékenységhez használt tárgyi eszközöknél (nem anyagi javaknál) viszont választania kell, hogy azok beszerzési árát és az üzemeltetésükkel kapcsolatos kiadásokat melyik tevékenység bevételével szemben számolja el, mert ezek a költségek (az értékcsökkenés a teljes leírásig) nem oszthatók meg a tevékenységek bevételei között. 8

9 Készletek számbavétele az egyéni vállalkozó a jelenleg hatályos rendelkezések szerint 4 féle mód közül választhat a bevétele utáni adókötelezettség megállapításakor (vállalkozói szja, átalány, eva, kata), fontos az egyes jövedelemszámítási módok közötti áttérési szabályokat is szem előtt tartani. 9

10 Általános szabályként elmondható, hogy aki a vállalkozói szja szerinti jövedelemszámításról áttér bármelyik másik háromra, akkor a készlet értékét az Szja-tv. 5. számú mellékletében foglaltak szerint kötelező megállapítania. Azt is fontos tudni, hogy a megállapított készletértéket akkor kell adóköteles bevételnek tekinteni, ha adózó visszatér a vállalkozói szja hatálya alá, vagy ha az egyéni vállalkozó tevékenységét megszünteti. 10

11 A készletek értékét a leltározás keretében kell megállapítani azzal, hogy leltározás előtt először a selejtezést célszerű elvégezni. A leltározást december 31-i fordulónappal kell elvégezni. A tárgyi eszköz, a nem anyagi javak és az 50 ezer forint beszerzési értéket meghaladó készlet selejtezéséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben le kell írni a selejtezés okát. A selejtezési eljárás során meg nem semmisített eszközt eltávolíthatatlan azonosító jellel kell ellátni. 11

12 Beruházás Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében is a forint egyedi értéket meg nem haladó, kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzési ára értékcsökkenési leírás keretében egyösszegben elszámolható a beszerzés időpontjában. Mezőgazdasági őstermelők a tárgyi eszközök beszerzési árát az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint számolhatják el. Előnyösebb helyzetben vannak a családi gazdaságok tagjai, valamint azok az őstermelők, akik regisztrációs számmal rendelkeznek, mivel ők a beszerzési árat egyösszegben is elszámolhatják. 12

13 a forint egyedi beszerzési, előállítási értéket meg nem haladó, valamint a 33 százalékos norma alá besorolt tárgyi eszközöket is beszerezni, ez esetben választható, hogy a leírási évek száma két adóév és a leírás mértéke százalék. E tárgyi eszközöknél talán a legfontosabb az, hogy használtak, azaz korábban üzembe helyezettek is lehetnek, és a beszerzési ár 50 százalékának leírására akkor is mód van, ha az üzembe helyezésre pl. december 30-án kerül sor. 13

14 Amennyiben a 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó a tárgyi eszközt a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló kormányrendelet szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség valamelyikében helyezi üzembe, akkor a korábban még használatba nem vett, a műszaki gépek, berendezések és a - személygépkocsi kivételével - a járművek között nyilvántartott tárgyi eszköznek az üzembe helyezés időpontjára megállapított beruházási költségét az üzembe helyezés adóévében jogosult egy összegben költségként elszámolni. 14

15 Beruházási hitelhez kapcsolódóan a fizetett kamat 40 %-ában kisvállalkozói kedvezményt érvényesíthet. 15

16 Veszteségelhatárolás A veszteségelhatárolásra vonatkozó rendelkezés szerint, az adóévben elszámolt, az elhatárolt veszteség nélkül megállapított vállalkozói adóalap (módosított vállalkozói adóalap) és/vagy őstermelésből származó jövedelem 50 százalékáig érvényesíthető az előző évről áthozott veszteség összege. Akkor is ez a szabály, ha az adózó a tevékenységét év közben megszüntette, ezért a veszteség egy része elvész. 16

17 Mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a tárgyévi veszteség visszamenőleges elszámolására is mód van az adóévet megelőző két évre azzal, hogy az egyes adóévekre a veszteség százalékát lehet visszavinni. 17

18 Az elszámolható költségek felülvizsgálata a) Havi 500 km elszámolása A saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi esetében (ilyennek minősül a házastárs tulajdonában lévő személygépkocsi, valamint adózó vagy házastársa által zárt végű pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi is) az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő - az üzemeltetett személygépkocsik számától függetlenül - havi 500 km utat számolhat el útnyilvántartás vezetése nélkül, és ebben az esetben adózónak nincs cégautóadó fizetési kötelezettsége sem. 18

19 b) Kötelezően fizetendő adók költségek közötti elszámolása - amennyiben adózó a cégautó adót vagy a járulékokat december végén befizeti, akkor a befizetett adók összege a tárgyévi költségek összegét növeli, jelen esetben a évit. 19

20 c) Költségek arányosítása Az adóév végén fontos azoknak a kiadásoknak az arányosítása is, amelyek nem kizárólag a jövedelemszerző tevékenység keretében merültek fel. Első lépésként említhetjük személygépkocsik esetében - amennyiben adózó kilométerenként nem a 9 forint általános személygépkocsi normaköltséget alkalmazza - az üzemanyagköltségen felüli kiadások pontos arányának megállapítását az üzleti és magáncélú használat arányában. Az arányt az útnyilvántartás alapján lehet megállapítani, melybe az év eleji és az év végi kilométeróra állást fel kell jegyezni azzal, hogy az útnyilvántartásban csak a hivatali, üzleti utakat lehet szerepeltetni. 20

21 Ide sorolhatók a rezsiköltségek is, amennyiben a lakás és a telephely egy helyen van. Ebben az esetben is az éves összes kiadást kell az üzleti és a magáncélú használat arányában megállapítani az adott költségemre jellemző adatok alapján. érkező közüzemi számlákat is figyelembe lehet venni az arányosításnál. 21

22 Jövedelemminimum (elvárt adó) egyéni vállalkozás esetén A jövedelem-(nyereség)-minimumnak az eladásra beszerzett áruk és eladott közvetített szolgáltatások értékét nem tartalmazó vállalkozói bevétel 2%-a minősül. A jövedelemminimum megállapítására vonatkozó szabályok nem vonatkoznak arra az egyéni vállalkozóra, aki az idevonatkozó rendelkezések szerint tevékenységet kezdőnek minősül és/vagy elemi kár ért. 22

23 A jövedelemminimum megállapításánál jelentőséggel bír a vállalkozói kivét nagyága is, mivel előfordulhat, hogy abban az esetben is fennáll a jövedelemminimum szerinti adózás, ha az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétként veszi fel a jövedelmét. 23

24 Amennyiben a tárgyévi módosított vállalkozói adóalap nem éri el a korrigált vállalkozói adóalapot, ami az ún. hasonlítási alapul szolgáló összeg, és az egyéni vállalkozó nem a jövedelemminimumot tekinti vállalkozói adóalapnak, akkor az egyéni vállalkozó a tényleges vállalkozói adóalappal csak akkor számolhat, ha a nyilatkozata szerinti adatokkal alátámasztja, hogy a tárgyévi jövedelme miért kevesebb a jövedelemminimumnál. 24

25 az Szja-tv. az eladásra beszerzett áruk értékét elismeri a jövedelem-(nyereség) minimum megállapításakor, ugyanakkor az egyéb költségeket nem, így pl. egy taxis, fuvaros esetében az üzemanyagköltséget nem lehet levonni az elvárt adóalap megállapításakor annak ellenére sem, hogy a bekerülési értéke a költségek között elszámolható. 25

26 Vállalkozói kivét A főállású, nem többes jogviszonyban lévő egyéni vállalkozók esetében érdemes az adóév utolsó hónapjában - figyelemmel a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre is - számba venni, hogy érdemese még vállalkozói kivétet felvenni. Ennek azért van jelentősége, mivel a vállalkozói kivét után a 27 százalék szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni akkor is, ha az adóéven belül a korábbi hónapokra nem történt vállalkozói kivét felvétele. 26

27 Átalányadózás A jövedelem átalányban történő megállapítása esetén az elismert költséghányad megállapításakor nem annak van jelentősége, hogy az egyéni vállalkozónak milyen tevékenységei vannak bejelentve, hanem annak,hogy mely tevékenységből származik bevétele. 27

28 Szünetelő egyéni vállalkozó amennyiben az adózó az adóév utolsó napján is szünetelteti a tevékenységét, akkor a bevallásában kisvállalkozói kedvezmény, fejlesztési tartalék, foglalkoztatási kedvezmény címen jövedelmét nem csökkentheti, nem érvényesítheti a kisvállalkozásokat megillető adókedvezményt a hitel után fizetett kamat tekintetében. 28

29 Amennyiben adózó az egyéni vállalkozói tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti, akkor a szünetelés megkezdése előtt beszerzett kisvállalkozói kedvezmény alapjául szolgáló tárgyi eszközöket beruházási költségként is nyilvántartásba veheti, amennyiben azok üzembe helyezésére és ebből következően az értékcsökkenési leírására nem került sor a szünetelés megkezdése előtt. 29

30 Mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata Amennyiben a tételes költségelszámolást választó mezőgazdasági őstermelő bevétele a támogatások összege nélkül a forintot meghaladja, de az nem több 4 millió forintnál, akkor élhet nyilatkozattételi jogával is, amennyiben a bevétel 20 százalékát kitevő összegű, az őstermelői tevékenységével összefüggő számlával rendelkezik. 30

31 A bevétel 20 százalékát kitevő összegű számlák közé csak azt lehet betudni, amelyet az adóévben állítottak ki. Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén, illetve családi gazdaságok esetében figyelemmel kell lenni a létszámra is. A nyilatkozattétel egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettséget is jelenthet. 31

32 Közös őstermelői tevékenységet folytatók A bevételeket és a költségeket a közösen gazdálkodó családtagok között egyenlő arányban (beleértve a támogatás címén bevételként figyelembe vett összegeket is) kell felosztani, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági terméket melyik családtag értékesítette, vagy a kiadást igazoló számla melyik családtagnak a nevére szól. Az őstermelői tevékenységet közösen folytató családtagoknak külön-külön kell eleget tenniük adókötelezettségüknek, és külön-külön jogosultak, az őstermelőket megillető adókedvezmény igénybevételének az a feltétele, hogy mindenkinek külön-külön legyen regisztrációs száma! 32

33 Nyilatkozat vagy adókedvezmény A tételes költségelszámolást választó, 4 millió forint bevétel alattiaknak meg kell fontolniuk azt, hogy a bevételből akarnak-e jövedelmet számolni, mivel a megállapított jövedelem eho alapot képez akkor is, ha a 100 ezer forint adókedvezmény miatt nincs Szja-fizetési kötelezettség. Nem képez eho alapot továbbra sem az az összeg, ami után megfizették a szociális hozzájárulási adót. 33

34 Példa: A 4 millió forint alatti bevétellel rendelkező, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó mezőgazdasági őstermelő esetében a járulék alapja az előző évi bevétel 20 százaléka, az egészségügyi hozzájárulás alapja pedig a tárgyévi bevétel 5 százaléka (mértéke 15 százalék). Ha az őstermelő évi bevétele 1 millió forint, a járulékok alapja így 2013-ban forint volt. Ha a évi bevétel 3 millió forint volt, a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja (bevétel 5 százaléka, azaz forint) alacsonyabb, mint a járulékok alapját képező előző évi bevétel 20 százaléka, így egészségügyi hozzájárulást nem kell fizetni. 34

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 81 Az egyéni vállalkozói tevékenységbôl származó jövedelem megállapítása (0453-09-es lap kitöltése) Tisztelt Egyéni Vállalkozó! A 0453-09-es lapon az egyéni vállalkozói

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07.

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07. Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /07. 2010. szeptember 30. (adó) Mentőöv Adó s fizes s - előre! Adóelőle g feltölté s, ava gy hol van mé g az idei hó? Igaz ugyan, hogy

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben