állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányul ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányul ó"

Átírás

1 Az Országgyű lé s Igazságügyi bizottsága Iromány száma : T/12179/ Benyújtás dátuma : október 3. Országgy űlés Hivatal a Irományszám:! ~(,2 n Érkezett: 2016 Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke OKT 03. Benyújtó : dr. Rubovszky György, elnö k Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján : Kijelölt bizottság, 32. (1) bekezdés Az ülés időpontja : október 3. g4 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvénye k módosításáról szóló törvényjavasla t (T/ szám) Részletes vitáról szóló bizottsági jelenté s A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. (1 ) bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a részletes vita során a HHSZ 45. (1) bekezdése alapján megtárgyalta a jelenté s mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy megfelel-e a HHS Z 42. -ában foglalt követelményeknek. A módosító javaslatról történ ő szándékot fogalmazott meg. állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányul ó A bizottság a HHSZ 45. (5) bekezdése alapján az általa megfogalmazott módosítás i javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be. A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját október 3-án lezárta.

2 Mellékle t A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról (Az indítvány szövegéb ől elhagyni javasolt szöveget [ ] zárój el közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.) A dokumentumban használt rövidítés : Bv. tv. : a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértés i elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény Háttéranyagpont sorszáma : 1. Benyújtó : Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Módosítópont : T/12179/4. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Bv. tv. 10/A. és 10/B. Módosítás jellege : módosítás 22. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény (a továbbiakban : Bv. tv.) a következ ő 10/A. és 10/B. -sal és az azt megel őző alcímmel egészül ki : Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt 10/A. (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartás a során a jogszabályban el őírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelel ő szellőztetés, világítás vagy fűtés, illetve a rovarok [a továbbiakban együtt: alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmények] által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjna k helye nincs, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság el őtt érvényesíteni. (3) A kártalanítás egy napra es ő összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszá z forint. (4) A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthet ő, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztás a jogvesztő. E bekezdés alkalmazásában nem tekinthet ő az alapvet ő jogokat sértő elhelyezés i körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időközre, de legfeljebb harmin c napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt.

3 2 (5) A kártalanítás iránti igény benyújtására az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott é s véd ője, illetve ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult, jogi képvisel ője i s jogosult. A kártalanítás iránti igényt írásban a fogvatartás helye szerinti bv. intézetnél, ha pedi g az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már szabadult, annál a bv. intézetnél kel l benyújtani, ahonnan a szabadítás történt. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban : EJEB) kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen melyi k bíróság, milyen ügyszámon. (6) A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az elítélt vagy a kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenesen kényszergyógykezelt kivételével az egyé b jogcímen fogvatartott az alapvető jogokat sért ő elhelyezési körülmények miatt a 144/B. -ban meghatározott panaszt el őterjessze a végrehajtásért felelős szerv vezet őjéhez. Ez a feltétel akkor alkalmazandó, ha az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között töltött napok szám a a harmincat meghaladja. Ha az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmény hosszabb id őn át fennáll, három hónapon belül újabb panaszt el őterjeszteni nem kell. Nem róható az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból nem tudta a panaszjogá t érvényesíteni. [(7) A kártalanításból történ ő kielégítésnek kizáróla g a) azzal a bűncselekménnyel összefüggésben megítélt polgári jogi igény, illetve a polgári bíróság által joger ősen megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig van helye, amely miat t kiszabott szabadságvesztés végrehajtása tekintetében a kártalanítást megállapítják, illetve b) a gyermektartásdíj behajtása iránti végrehajtási eljárásban érvényesített követelé s erejéig van helye. (8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kártalanítás összege nem fedezi a kielégítend ő követeléseket, elsősorban a gyermektartásdíj iránti követelést, majd a polgári jogi igényt és vele egy sorban a b űncselekmény miatt megállapított kártérítést vagy sérelemdíjat kell kielégíteni. ] 10/B. (1) A megítélt kártalanítás kifizetése iránt az igazságügyért felel ős miniszter intézkedik. (2) A kifizetés iránti intézkedések körében az igazságügyért felel ős miniszter a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szerve által vezetett nyilvántartásából adatokat kér arra vonatkozóan, hogy az elítélttel vagy az egyéb jogcímen fogvatartottal szemben [gyermektartásdíj behajtása iránt] van-e szünetel ő vagy folyamatban lév ő végrehajtási eljárás, és ha igen milyen ügyszámon és ki az illetékes végrehajtó. (3) Ha (2) bekezdés szerinti adatközlés vagy a büntetés-végrehajtási bíró tájékoztatása alapján adat merül fel arra vonatkozóan, hogy [gyermektartásdíj vagy a polgári jogi igény, illetve a bűncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj behajtása iránt] a fogvatartottal szemben végrehajtási eljárás indult, az igazságügyért felel ős miniszter az illetékes végrehajtót értesíti az adós javára megítélt kártalanításról[, és hogy annak terhére mely követelések kielégítése érdekében van helye követelés lefoglalásának]. Ez esetben a kifizetésre csak a végrehajtó [ennek lefoglalására irányuló] végrehajtási cselekményének foganatosítását követően [ a 10/A. (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ] kerülhet sor. (4)Ha a büntetés-végrehajtási bíró határozatában úgy rendelkezett, hogy részben vagy egészbe n meg nem térített [polgári jogi igényt, illetve b űncselekmény miatt megállapított kártérítés t vagy sérelemdíjat] összeget a kártalanítás összegéb ől le kell vonni, az ennek megfelelő összeget a [polgári jogi igény, illetve a b űncselekmény miatt megállapított kártérítés vag y sérelemdíj] jogosult[ja] részére, a kártalanítási összeg fennmaradó részét az elítélt vagy a z egyéb jogcímen fogvatartott részére kell kifizetni. [Ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy

4 3 gyermektartásdíj behajtása iránt végrehajtási eljárás indult, a kifizetésre csak a végrehajtó ennek lefoglalására irányuló végrehajtási cselekményének foganatosításá t követően a 10/A. (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor azzal, hogy a követelés kielégítésére els ősorban az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott részér e kifizetendő összeg szolgál.] (5) A kifizetés történhet az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak az általu k megjelölt számlaszámra utalással, illetve az [polgári jogi igény vagy a b űncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj] egyéb jogosult[já]nak rendelkezése szerint az általuk megjelölt számlaszámra utalással vagy készpénzben. Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott még fogva van, kérheti a kártalanítás összegének letéti számlájára val ó átutalását. (6) Az igazságügyért felel ős miniszter a (2) (4) bekezdés szerint beszerzett[, a gyermektartásdíj, a polgári jogi igény, illetve a b űncselekmény miatt megállapított kártérítés vagy sérelemdíj végrehajtásával kapcsolatos] személyes adatokat [a kártalanítás kifizetése céljából, a kártalanítás kifizetését követ ő ] harminc napig kezelheti." - az előterjesztő (képvisel ője) nem ért egye t Háttéranyagpont sorszáma : 2. Benyújtó : Szabó Timea (független ) Módosítópont : T/12179/3/1. Törvényjavaslat érintett rendelkezése : Bv. tv. 10/A. Módosítás jellege : módosítás 22. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény (a továbbiakban : Bv. tv.) a következ ő 10/A. é s 10/B. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki : Kártalanítás az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt 10/A. (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartás a során a [jogszabályban előírt élettér] négy négyzetmétert el nem érő szabad mozgásté r biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertele n vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköz ő elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelel ő szellőztetés, világítás vagy fűtés, illetve a rovarok [a továbbiakban együtt : alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények] által el őidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjnak helye nincs, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság előtt érvényesíteni. (3) A kártalanítás egy napra es ő összege legalább [ezerkettőszáz] kettőezer forint, de legfeljebb [ezerhatszáz] háromezer forint.

5 4 (4) A kártalanítás iránti igény nem évül el, azonban kizárólag attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthet ő, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztása jogvesztő. E bekezdés alkalmazásában nem tekinthet ő az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megsz űnésének, ha e körülmény fennállása rövi d időközre, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcíme n fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban el őírt élettér biztosítva volt. (5) A kártalanítás iránti igény benyújtására az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott é s véd ője, illetve ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott szabadult, jogi képvisel ője is jogosult. A kártalanítás iránti igényt írásban a fogvatartás helye szerinti bv. intézetnél, ha pedig az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott már szabadult, annál a bv. intézetnél kel l benyújtani, ahonnan a szabadítás történt. Kártalanítás igényt egy naptári évben legfeljebb eg y alkalommal lehet előterjeszteni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az elítélt vagy a z egyéb jogcímen fogvatartott javára az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban : EJEB) kártérítésre kötelezte-e az államot, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen melyik bíróság, milyen ügyszámon. (6) [A kártalanítás iránti igény benyújtásának feltétele az is, hogy az elítélt vagy a kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenesen kényszergyógykezelt kivételével az egyé b jogcímen fogvatartott az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmények miatt a 144/B. - ban meghatározott panaszt előterjessze a végrehajtásért felel ős szerv vezet őjéhez. Ez a feltétel akkor alkalmazandó, ha az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények között töltött napok száma a harmincat meghaladja. Ha az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmény hosszabb id őn át fennáll, három hónapon belül újabb panaszt el őterjeszteni nem kell. Nem róható az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott terhére, ha rajta kívül álló okból nem tudta a panaszjogát érvényesíteni.] A kártalanítási igény elbírálása sorána bíróság az e törvényben foglalt eltérésekkel a polgári perrendtartás szabályai szerint jár el. (7) A kártalanításból történő kielégítésnek kizárólag a) azzal a b űncselekménnyel összefüggésben megítélt polgári jogi igény, illetve a polgár i bíróság által jogerősen megítélt kártérítés vagy sérelemdíj erejéig van helye, amely miatt kiszabott szabadságvesztés végrehajtása tekintetében a kártalanítást megállapítják, illetv e b) a gyermektartásdíj behajtása iránti végrehajtási eljárásban érvényesített követelés erejéig va n helye. (8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben, ha a kártalanítás összege nem fedezi a kielégítend ő követeléseket, els ősorban a gyermektartásdíj iránti követelést, majd a polgári jog i igényt és vele egy sorban a bűncselekmény miatt megállapított kártérítést vagy sérelemdíja t kell kielégíteni." - az előterjesztő (képviselője) nem ért egye t Háttéranyagpont sorszáma : 3. Benyújtó : Szabó Timea (független) Módosítópont : T/12179/3/2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 25. Bv. tv. 70/A. Módosítás jellege : módosítás 25.

6 5 A Bv. tv. a következ ő 70/A. és 70/B. -sal és az azt megel őző alcímmel egészül ki : Kártalanítási eljárás az alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülményekb ől eredő sérelem orvoslására 70/A. (1) A büntetés-végrehajtási bíró az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülményekb ől ered ő sérelmek miatt az elítélt kártalanításáról az elítélt vagy a védő bv. intézetnél el őterjesztett kérelmére dönt. A büntetés-végrehajtási bíró iratok alapján is meghozhatja a döntést. (2) A kérelmet a bv. intézet a véleményével tizenöt, ha a kérelem több bv. intézetet érint, harminc napon belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz[, azzal, hogy ha az elítélt az alapvet ő jogot sértő elhelyezési körülmény miatt panaszt nyújtott be, a vélemény felterjesztésére csak a panasz elbírálását követ ően ideértve az átszállításról szól ó határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmet is kerülhet sor.] A véleményhez csatolni kell a fogvatartotti nyilvántartásnak az elítélt által kifogásolt időszak elhelyezés i körülményeire vonatkozó adatait tartalmazó kivonatát. (3) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vizsgálja, hogy az elítélt javára az alapvet ő jogot sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte-e, illetve a polgári bíróság ítélt-e meg kártérítést vagy sérelemdíjat, és ha igen a büntetés-végrehajtási bír ó a döntés előtt beszerzi a vonatkozó határozatokat. (4) A büntetés-végrehajtási bíró az elhelyezési körülményeket összességükben értékeli, és a z okozott sérelem mértékének megfelel ően határozza meg a kártalanítás napi tételének az összegét, majd ezt követően állapítja meg a kártalanítás összegét a kártalanítás napi tételéne k és az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között fogvatartásban töltött időnek a szorzataként. (5) A büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül az iratok alapján elutasítja, ha a) a kérelem elkésett, b) a kérelem nem az arra jogosulttól származik, [c) az elítélt a ban meghatározott panaszt nem terjesztette el ő] vagy [d)] a kérelemben megjelölt időszakra vonatkozóan az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB az államot kártérítésre kötelezte, vagy a polgári bíróság kártérítést vagy sérelemdíjat ítélt meg. (6) Ha az elítélt szabadult, az eljárást a szabadítást végző bv. intézet székhelye szerint illetéke s büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, de az elítélt vagy a véd ő ilyen irányú külön kérelmére az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró jár el. (7) A b űnügyi költséget az állam viseli. (8) Az (1)-(7) bekezdést értelemszer űen alkalmazni kell az egyéb jogcímen fogvatartott kártalanítás iráni igényének elbírálására. A módosító javaslatot(tal) : - a bizottság nem támogatja - az el őterjesztő (képvisel ője) nem ért egyet Háttéranyagpont sorszáma : 4. Benyújtó : Szabó Timea (független) Módosítópont : T/12179/3/3. Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 26. Módosítás jellege : elhagyás

7 6 [26. A Bv. tv. a következ ő 75/A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki : Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panasz alapján megtet t intézkedésr ől és az átszállításról hozott határozat felülvizsgálata 75/A. (1) Az elítéltnek vagy véd őjének az alapvető jogokat sért ő elhelyezési körülménye k miatti panasz alapján megtett intézkedésr ől, illetve az átszállításról hozott határozatta l szembeni bírósági felülvizsgálati kérelmét a büntetés-végrehajtási bíró az iratnak a hozzá érkezésétől számított öt munkanapon belül bírálja el. (2) A büntetés-végrehajtási bíró a felülvizsgálat eredményeként, ha a bv. intézet parancsnoka az intézkedést elmulasztotta, a 72. (1) bekezdés d) pontjának értelemszerű alkalmazásával a bv. intézet parancsnokát az eljárás lefolytatására utasítja. (3) A bűnügyi költséget az állam viseli. (4) Az (1) (3) bekezdést alkalmazni kell a kényszergyógykezelt, illetve az ideiglenese n kényszergyógykezelt kivételével az egyéb jogcímen fogvatartott vagy véd ője kérelmének elbírálására is. ] A módosító javaslatot(tal) : - a bizottság nem támogatja - az előterjeszt ő (képviselője) nem ért egyet Háttéranyagpont sorszáma : 5. Benyújtó : Szabó Timea (független ) Módosítópont : T/12179/3/4. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. Módosítás jellege : elhagyás [31. A Bv. tv. a következ ő 144/B. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki : Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti panas z 144/B. (1) Az elítélt és a véd ője az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miat t írásban közvetlenül panasszal élhet a bv. intézet parancsnokához. (2) A panaszt tizenöt napon belül kell elbírálni. A bv. intézet parancsnoka a panasz alapján, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények esetén, e körülmények javítás a vagy a sérelem ellensúlyozása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A bv. intézet parancsnoka a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az intézkedésr ől határozattal dönt. (3)Ha a jogszabályban el őírt élettér biztosításának hiányából ered ő alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmény megszüntetése az adott bv. intézeten belül nem oldható meg, a bv. intézet parancsnoka soron kívül megkeresi a BVOP elhelyezésért felel ős szakterületét és kezdeményezi az elítéltnek a jogszabályban előírt élettér biztosítására alkalmas más bv. intézetbe való átszállítását. (4) A BVOP elhelyezésért felel ős szakterületének vezet ője a megkeresésr ől nyolc napon belül, indokolt határozattal dönt. Ha a jogszabályban el őírt élettér más bv. intézetben

8 7 biztosítható, a BVOP elhelyezésért felel ős szakterületének vezetője határozatában a szabadságvesztés végrehajtására más bv. intézetet jelöl ki, ellenkez ő esetben a határozathozatalt mell őzi és err ől értesíti a bv. intézet parancsnokát. Az átszállításáró l való döntés során figyelemmel kell lenni az elítélt kapcsolattartási jogára. (5) Ha a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiányából ered ő alapvet ő jogokat sért ő elhelyezési körülmény megszüntetése sem az adott bv. intézeten belül, sem más bv. intézetbe való átszállítással nem oldható meg, a bv. intézet parancsnoka a sérele m ellensúlyozása érdekében, ha azt még nem tette meg, és ha az a feladatellátást ne m akadályozza, valamint annak feltételei egyébként biztosítottak, intézkedik. (6) A (2) és az (5) bekezdés alapján megtett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt, továbbá ha az átszállítás az elítélt kapcsolattartási jogát sérti, az elítélt és a véd ője a határozattal szemben a büntetés-végrehajtási bíróhoz felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A felülvizsgálati kérelemnek az átszállításra halasztó hatálya van." ] - az előterjeszt ő (képvisel ője) nem ért egyet Háttéranyagpont sorszáma : 6. Benyújtó : Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Módosítópont : T/12179/5. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. Módosítás jellege : elhagyás [36. (1) A Bv. tv. 187/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) Ha a szabadságvesztés céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható, a feltétele s szabadságra bocsátás esedékessége, illetve ennek kizárása vagy kizártsága esetén a szabadulás várható időpontja el őtt reintegrációs őrizetbe helyezhet ő az az elítélt, aki az t vállalja és gondatlan bűncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésre, vagy h a szándékos b űncselekmény elkövetése miatt ítélték szabadságvesztésr e a) nem a Btk (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott személy elleni er őszakos bűncselekmény miatt ítélték el, b) els ő ízben ítélték végrehajtandó szabadságvesztésre vagy visszaes őnek nem minősülő bűnismétl ő, és c) öt évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztést tölt. (2) A Bv. tv. 187/A. -a a következ ő (la) bekezdéssel egészül ki : (la) A reintegrációs őrizet időtartam a a) legfeljebb egy év, ha az elítéltet gondatlan b űncselekmény elkövetése miatt ítélté k szabadságvesztésre, b) az a) pontban meghatározottakon kívül legfeljebb tíz hónap. ] - az előterjeszt ő (képvisel ője) nem ért egyet

9 8 Háttéranyagpont sorszáma : 7. Benyújtó : Szabó Timea (független ) Módosítópont : T/12179/3/5. Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 40. Módosítás jellege : elhagyás [40. A Bv. tv a a következ ő (8) bekezdéssel egészül ki : (S) Ha az el őzetesen letartóztatott vagy a véd ő az alapvet ő jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt panasszal élt, a bv. intézet parancsnoka a rendelkezési jogkö r gyakorlójának az el őzetesen letartóztatott más bv. intézetbe történ ő átszállításához val ó hozzájáruló nyilatkozatát is mellékeli a 144/B. (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez. Ez esetben a panasz elbírálására és a határozat meghozatalára harmin c nap áll rendelkezésre. ] - az előterjeszt ő (képvisel ője) nem ért egye t Háttéranyagpont sorszáma : 8. Benyújtó : Szabó Timea (független ) Módosítópont : T/12179/3/6. Törvényjavaslat érintett rendelkezése : Módosítás jellege : módosítás Bv. tv (10) bekezdés 42. A Bv. tv a következ ő (10) (12) bekezdéssel egészül ki : (10) E törvénynek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló évi... törvény 1. (1) bekezdésével megállapítot t 10/A. szerinti kártalanítási igény benyújtására az az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott i s jogosult, [a)] akinek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelme a módosítás hatálybalépése el őtt egy éven belül sz űnt meg[,]. Nem élhet jogorvoslati igénnyel az, akinek az ugyanilyen okból az EJEB-hez benyújtott kérelmét az EJEB nem fogadta be vagy érdemben elutasította. [b) aki az alapvető jogokat sért ő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtott be kérelmet, ha a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásb a vette, kivéve, ha a fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét június 10. napjá t követően nyújtotta be és a kérelem beérkezésekor a jogsértés megsz űnésétől számítottan több mint hat hónap telt el.] A módosító javaslatot(tal) : - a bizottság nem támogatja - az el őterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Összegz ő jelentés. Iromány száma : T/12179/..

Összegz ő jelentés. Iromány száma : T/12179/.. Iromány száma : T/12179/.. Az Országgyű lé s Törvényalkotási bizottsága Benyújtás dátuma : 2016. október 20. Országgyű lés Hivatal a Irományszám : Á,li9 / i' 4 Érkezett : 2016 OKI T 2 0. Címzett : Kövér

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t. Tisztelt Elnök Úr!

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t. Tisztelt Elnök Úr! Iromány száma : T/12179/ Benyújtás dátuma : 2016. október 3. Az Országgy ű lés Igazságügyi bizottság a Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Rubovszky György, elnök Országgy űlés

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése , Ii ianyszám : 16 A ' L G Az Országgyűlés Érkezett : 2015 OKT 0 1. Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak

Részletesebben

Benyújtás dátuma : Országgy űlés Hivatal a Irományszám : 4»9 I Á 3 Érkezett : 2016 OKT 24. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága

Benyújtás dátuma : Országgy űlés Hivatal a Irományszám : 4»9 I Á 3 Érkezett : 2016 OKT 24. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Benyújtás dátuma : 2016. októbe r Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám : 4»9 I Á 3 Érkezett : 2016 OKT 24. Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12179. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003 Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1KF52J470003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló T/3486. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3486/11. szám Érkezett : 2011 S2EPT 1 2. Az Országgyűlés Kulturális és sajt ó bizottságának ajánlás a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi... törvény a b űncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelm e érdekében szükséges egyes törvények módosításáró l 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX.

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._., Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: 2016. november ;,o Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGk-J._., 1~rkez et' 2016 fíov 3 o. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z

Az Országgyűlés. Önkormányzati és területfejlesztés i. bizottságának. ajánlás a. részlete s. vitájáho z ORSZÁGGYULES HIVATALA T/10749/15. Érkezett : 2013 StEPT 1 6. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* Tisztelt Elnök Úr!

irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. ~som ;, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O>* Tisztelt Elnök Úr! b n vidlca{d Az Országgy űlés Népjóléti bizottsága irományszám: ' 11LL 8 I Érkezett 2015 MÁJ o 7. C Kijelöli bizottság ~som ";, A Népjóléti btzottságflélentése. wtl1:.'.is7 ~ O">* a gyermekek védelméről

Részletesebben

A Költségvetési bizottság jelentése

A Költségvetési bizottság jelentése Érkezett : J. Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága Kapcsolódó bizottság A Költségvetési bizottság jelentése az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Részletesebben

! v.it klivatala. ~5w. 5 a,s: H 1AAI4./ Érkezett : 2O11& DEC 0 g. részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr!

! v.it klivatala. ~5w. 5 a,s: H 1AAI4./ Érkezett : 2O11& DEC 0 g. részletes vitájáról. Tisztelt Elnök Úr! Y ~5w! v.it klivatala 5 a,s: H 1AAI4./ /t 0 Érkezett : 2O11& DEC 0 g. Az Országgy űlés Nemzeti összetartozás bizottsága Kijelölt bizottsáj' A Nemzeti összetartozás bizottsága jelentése A magyar zászló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám MAGYAR KÖZLÖNY 170. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. november 4., péntek Tartalomjegyzék 2016. évi CVI. törvény A Földet a gazdáknak! Programról 76272 2016. évi CVII. törvény A Nemzeti Földalapról

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4.

Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. mccf (á) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Ét ::tz : 20 1.4 EC 0 4. A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Jogértelmezés és gyakorlat az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárásban

Jogértelmezés és gyakorlat az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárásban Jogértelmezés és gyakorlat az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárásban I. Bevezetés: Az Emberi Jogok Európai Bírósága (továbbiakban: EJEB) az elmúlt években a hazai

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

9F~ a Wivatal a. " :d3v~z T % A Gazdasági bizottság jelentés e. a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/ szám ) részletes vitájáról

9F~ a Wivatal a.  :d3v~z T % A Gazdasági bizottság jelentés e. a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/ szám ) részletes vitájáról 9F~ a Wivatal a Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága " :d3v~z T % 2016 Mb12 Q Kijelölt bizottság A Gazdasági bizottság jelentés e a jövedéki adóról szóló törvényjavaslat (T/10539. szám ) részletes vitájáról

Részletesebben

Napidíj az elítéltnek, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekért - avagy január 01. napján hatályba lépő kártalanítás szabályok

Napidíj az elítéltnek, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekért - avagy január 01. napján hatályba lépő kártalanítás szabályok Napidíj az elítéltnek, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekért - avagy 2017. január 01. napján hatályba lépő kártalanítás szabályok a 2013. évi CCXL törvényben Szerző: dr. Sörös László Nyíregyháza,

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás Iromány száma: T/17957/5. Benyújtás dátuma: 2017-11-07 13:58 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 6AEK2USL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések Záró rendelkezések

TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések Záró rendelkezések 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

T/7417/23. Az Országgyűlés

T/7417/23. Az Országgyűlés T/7417/23 ORSZÁGGYÜLÉS I IVATALA Érkezett : 2012 JÓN 1 1 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának ajánlás a a nemzeti vagyonról

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Iromány száma: T/15558/4. Benyújtás dátuma: 2017-05-18 15:18 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 5GWVLWZC0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz) Jogszabályi

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2 82/A. (1) A bíróság a 82. -ban foglaltakon kívül kivételesen, a társadalombavalóbeilleszkedés elősegítéseérdekében elrendelhetiapártfogó felügyeleté

2 82/A. (1) A bíróság a 82. -ban foglaltakon kívül kivételesen, a társadalombavalóbeilleszkedés elősegítéseérdekében elrendelhetiapártfogó felügyeleté om~iés Hivatala iwm nyszi rn :-q4 a+i. sti. Érkezett: 2005 JúN 13. i~üi4!~lpp?#?iepáa eeee..epbeóó Ebóbeel éi~i' ` :? ;srnrrrru mü~~prr,~iriiüüinsrsl ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/16127/ képviselői módosító

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. Érkezett : Z01 FEER 1 7.

Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a. Érkezett : Z01 FEER 1 7. Iromány száma : T/13091/ /1 5 Benyújtás dátuma: 2017. február. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett : Z01 FEER 1 7. Tárgy : Egységes javaslat

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/13096. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13096. számú törvényjavaslat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény :. ~.~ y űlés Hivatala 2015. évi... törvény,inyszám : Í j 0 6 Érkezett: 2015 NOV O. a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

Az Igazságügyi bizottság jelentése

Az Igazságügyi bizottság jelentése Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága Országgy űlés Hivatala framánkszám : 1 g-} 8 13 2 Ércezett 2016 ÁPR 0 5. Kijelölt bizottság Az Igazságügyi bizottság jelentése az igazságügyi szakértőkről szóló törvényjavaslat

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó évi IY. törvény módosításáról

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó évi IY. törvény módosításáról x. Érkezett : 4'Q14 "':'")7 0 1 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő T/.... számú törvényjavaslat A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szól ó 2007. évi IY. törvény módosításáról Előterjesztő:

Részletesebben

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :29. Parlex azonosító: FG8Z5REP0001

Iromány száma: T/ Benyújtás dátuma: :29. Parlex azonosító: FG8Z5REP0001 Iromány száma: T/16758. Benyújtás dátuma: 2017-07-31 16:29 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: FG8Z5REP0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása Benyújtó:

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport t, zóggy űiés Hivatala Országgy űlési képvisel ő :mányazám : T/a 4 ~.g8 Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l 2012. évi... törvény É k& az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáró l 1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/12720/11. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 7I2H7HC40003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z

T/11657/23. Az Országgyűlés. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló T/11657. számú törvényjavaslat. vitájáho z T/11657/23. Az Országgyűlés ORSZ/ G 0 Érkezett : 2013 OKT 01. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának kiegészít ő Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságána k ajánlás a a panaszokról

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr!

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr! kl LE't 'v'tt ; ;: f livatala Itortts,~rrtn : 30/9 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2 X35 a' 2.7 Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

1 akezc r N évi... törvény

1 akezc r N évi... törvény és Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1 akezc r. 2012 N 0 8. Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki :

1! 7'4 S:2i? 6. 2014. évi... törvény. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következ ő 3038. -sal egészül ki : trom~ínyszarn~ 1! 7'4 S:2i? 6. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselői önálló indítvány 2014. évi... törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáró

Részletesebben

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól

15/2006. (VI.13.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a születési támogatásr ól 5/006. (VI..) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a születési támogatásr ól (a 0/007. (III.6.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelttel, valamint a /007. (V.5.) Budapest XXI. Kerület

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1

2 1. Az Előterjesztő az alábbi helyesírási pontosításokat javasolja : 44/1. Az egységes javaslat 17. -ában a Btk (1) bekezdése b) pontjához : /1 T/1917/46.szám ORSZÁ~OLÉS HIVATALA w M APR 0 2 nnrüy üi / =~LÜiYSüP + Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

Részletesebben

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k,

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k, Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: 2016. november Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága ORSLFk(J J r ul,..: : k, Érkezett : 2016 EJOV 18. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33.

5'sz, ie g-v/o.z. dcezen MM 2 9. Tisztelt Elnök Úr! módosítójavaslato t 33. ~~ a r fi litl l I LIlliftlr ~~ ;thi ti ]~f (111 i~ul~i~li11~fn {{ { ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Országgyü16 Hivatal a 5'sz, ie g-v/o.z dcezen- 2012 MM 2 9. Dr. Kövér László, az Országgy űlés elnökének részére

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatal a Irományszám : 7( A A C g g Érkezett : 2016 AUG 1 O. 2 2016. évi... törvény a tőkepiac stabilitásának er ősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi

Részletesebben

2014. évi... törvény zwtt: 2014 W: ~ r 0 1,

2014. évi... törvény zwtt: 2014 W: ~ r 0 1, 2014. évi... törvény zwtt: 2014 W: ~ r 0 1, a Szent Korona fokozottabb védelme érdekében a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáró l 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Iromány száma: T/15557/5. Benyújtás dátuma: 2017-06-06 15:36 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 1GMAR7630001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban

A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása. a bírói gyakorlatban 1 A feltételes szabadságra bocsátás próbaidejének meghosszabbodása a bírói gyakorlatban A téma aktualitását az indokolja, hogy a büntető anyagi jog általános részében van arra vonatkozó szabály (Btk. 91.

Részletesebben

A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai

A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai A Bv. kódex (2013. évi CCXL tv.) legfontosabb, a perbíróságokat érintő változásai Szabóné dr. Szentmiklóssy Eleonóra Debreceni Ítélőtábla 2015. május 29. Forrás: Börtönstatisztikai szemle 2015/1. Forrás:

Részletesebben