SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009."

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak

2 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszere Pataki Klaudia Pénzügy szak

3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. Az önkormányzatiság magyar modellje... 7 I.1. Az önkormányzati rendszer kialakulása az új kezdet... 7 I.2. A helyi önkormányzatok és a magyar közigazgatás... 8 I.3. Az önkormányzatok szerepe, jelentősége a települések életében II. Magyarország önkormányzati rendszere az Európai Unió tükrében 13 II.1. Az önkormányzati rendszer Uniós szabályozása II.2. Az európai önkormányzatok sajátosságai, bevételi struktúrájuk II.2.1. Az önkormányzás jellemzői az Unióban II.2.2. Az uniós tagállamok bevételi forrásszerkezete III. A magyar önkormányzatok bevételi struktúrája III.1. Az önkormányzati feladatellátás forrásának jellemzői III. 2. A helyi önkormányzatok bevételei III.2.1. Saját bevételek III.2.2. Átengedett központi adók III.2.3. Az állami támogatások III.2.4. Az önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása III Hazai sajátosságok a hitelezésben III A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása III. 3. A Zala megyei önkormányzatok bevételei, finanszírozásuk forrásai III.3.1. Az önkormányzati bevételi struktúra jellemzői, változásai III.3.2. Zala megye önkormányzatainak évi költségvetési bevételei IV. A forrásszabályozási finanszírozási rendszer IV.1. A forrásszabályozási rendszer alapvető ismeretei IV.2. A pénzügyi szabályozás változásai, fejlődése IV.3. A helyi önkormányzatok költségvetési körből származó forrásai IV.3.1. Normatív állami hozzájárulások és támogatások IV Normatív állami hozzájárulások IV Normatív, kötött felhasználású támogatások IV.3.2. Fejlesztési célú támogatások IV Címzett és céltámogatások

4 IV A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatása IV.3.3. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások IV Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása IV Tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok támogatása IV Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása IV.3.4 Egyéb állami támogatás IV Központosított előirányzatok IV Helyi önkormányzatok színházi támogatása IV.3.5. Személyi jövedelemadó, mint átengedett központi adó V. Reformok a finanszírozás területén jövőkép VI. Konklúzió, avagy az önkormányzatok pénzügyi helyzetének értékelése Mellékletek Táblázat és ábrajegyzék Irodalomjegyzék

5 Bevezetés Magyarországon 1990-re egy hosszú, több évig tartó reformfolyamat eredményeként kiépültek a jogállamiság alkotmányos keretei, és az 1990-es választásokkal egy többpártrendszerű demokrácia jött létre. A megszavazott önkormányzati törvény megteremtette az önkormányzatok működésének jogi kereteit, melynek következtében mintegy önkormányzatot hívtak életre. Az önkormányzati alapjogok megnövekedett önállósághoz juttatták a helyi döntéshozó szerveket annak érdekében, hogy a helyben felmerülő szükségleteket minél jobban ki tudják elégíteni. A reformfolyamat eredménye továbbá, hogy az addig centralizált, kiadásorientált szabályozásról egy normatív és decentralizált, forrásorientált szabályozásra tértek át. Ahhoz, hogy az önkormányzatok biztosítani tudják gazdasági önállóságukat, szükséges volt az önkormányzati bevételek szabályozásának más alapokra való helyezése. Az önkormányzati finanszírozási rendszer tanulmányozása során azonban majd láthatjuk, hogy mind maga a forrásszabályozási rendszer, mind pedig más, egyéb szabályozó eszközök, mechanizmusok előírásai gátolják az önkormányzatok önállóságát. Dolgozatomban a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerét kívánom bemutatni. Az első fejezetben az önkormányzatok megalakulását vizsgálom, azt a hosszú folyamatot, melynek során életre keltették az új demokratikus önkormányzati rendszert és annak gazdasági alapját képező forrásorientált szabályozórendszert. Röviden ismertetem az önkormányzatok közigazgatásban betöltött szerepét, bemutatom a településekkel való kapcsolatát. A második fejezetben az Európai Unió önkormányzatokra, azok működésére vonatkozó előírásait, útmutatásait vizsgálom. Megnézem, hogy milyen önkormányzati modellek vannak jelen az Unióban, tanulmányozom, hogy feladatellátásuk, finanszírozásuk terén található-e hasonlóság a magyar gyakorlattal. A dolgozat harmadik részében visszatérve Magyarországra a helyi önkormányzatok bevételi struktúráját mutatom be, a főbb bevételi csoportokat, azok összetevőit, jellemzőit. Elemzem a Zala megyei önkormányzatok bevételeit, finanszírozásuk forrásait. 5

6 A következő rész a forrásszabályozásról, a finanszírozási rendszerről szól. A forrásszabályozási rendszer jellemzőit, a pénzügyi szabályozás változásait kutatom. Részletesen bemutatom az önkormányzatok költségvetési körből származó forrásait. Az ötödik fejezetben a finanszírozási rendszer átalakításának, reformjának szükségességét hangsúlyozom. Ismertetem azokat az elképzeléseket, melyek a finanszírozás problémájára keresik a megoldásokat, s talán kiutat mutatnak. Végső soron megpróbálom az önkormányzatok pénzügyi helyzetét értékelni, összegezni, és a rendszer hibáinak kiküszöbölésére keresni a megoldásokat. 6

7 I. Az önkormányzatiság magyar modellje I.1. Az önkormányzati rendszer kialakulása az új kezdet Magyarországon már az 1980-as évek közepén elindult a helyi közigazgatás rendszerének és finanszírozási gyakorlatának fejlesztése, átalakítása. A társadalom különböző rétegeiben felerősödtek az önkormányzatiság iránti igények, megjelentek az első civil szervezetek. Ezt megelőzően már az 1970-es években is tapasztalhattunk változtatásokra utaló törekvéseket. Ez a megállapítás azzal támasztható alá, hogy a korábban kialakult szovjet típusú tanácsrendszert az 1960-as évek végén felváltotta az osztrák-német típusú rendszer, melyben a helyi tanácsok egyre több állami feladatot kaptak. Ezzel egyidejűleg a finanszírozás rendszere is valamelyest átalakult. Az addig kizárólag állami támogatásokon nyugvó finanszírozással ellentétben részben a központi adó részleges átengedése lett a forrása a helyi közszolgáltatásoknak. Mindezek ellenére a finanszírozásban tartalmi átalakulás nem következett be, mivel az elosztás rendszere továbbra is ún. kiadásorientált rendszerként működött. Az 1980-as évek első felében ez a pénzügyi rendszer is inkább visszafelé fejlődött, mint előre. A gazdasági problémákra hivatkozva a formális decentralizáció elemeit a recentralizáció váltotta fel. Ennek hatására már mind a gyakorlati, mind pedig az elméleti szakemberek egyaránt sürgették a tarthatatlanná vált helyzet megváltoztatását. Az újabb reformmunkának köszönhetően 1986-ban radikálisnak hitt változások következtek be a szabályozó rendszerben, mely továbbra is ellentmondásosan működött, alapvetően kiadásorientált maradt ban bevezették a személyi jövedelemadót. Ezt követően már tapasztalhatóak voltak olyan gyakorlati törekvések, melyek az önkormányzati rendszer gazdasági alapját képező, forrásorientált szabályozórendszer kialakítása érdekében születtek ben megtartották az első demokratikus választásokat, kialakult a többpártrendszerű politikai struktúra. A tanácsrendszert felváltó önkormányzati rendszer megalakulásával olyan önszervező helyi hatalom-gyakorlás feltételei jöttek létre, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve képviselői útján, törvényi keretek között önállóan intézheti az ügyek széles körét. Az önkormányzati rendszer életre keltéséhez szükség volt az Alkotmány módosítására is, mely rögzíti, hogy a helyi önkormányzás joga megilleti a község, a város, 7

8 a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét. Az Alkotmány szabályainak megfelelően fogadták el 1990-ben az önkormányzati törvényt. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény életbe lépésével megvalósult a decentralizált közigazgatás erős helyi érdekérvényesítési lehetőségekkel, esélyekkel. A törvény alapelveiben megerősítette a forrásorientált pénzügyi szabályozást is és követelményeket támasztott a szabályozó rendszer továbbfejlesztésére, finomítására. I.2. A helyi önkormányzatok és a magyar közigazgatás A közigazgatás területi és települési szintjén alapvetően két közigazgatási szervtípus van jelen: az államigazgatási és az önkormányzati. Az államigazgatási rendszer fentről lefelé szervezett, a kormánytól, a minisztériumoktól és más központi szervektől a területi és - kivételesen - a helyi szervek felé. Felépítésük hierarchikus, jellemzőjük az egyszemélyi vezetés és felelősség, a feladat- és hatáskörök gyakorlásában pedig a dekoncentráció. Végrehajtó, zömében egyedi hatósági jogalkalmazó funkciót látnak el, melyek az érintett ügyfelekhez viszonylag közel - területi vagy települési szinten - működnek. Az önkormányzati közigazgatási szervek elsősorban települési szinten, valamint a központi és a települési szint közötti területi szinten fejtik ki tevékenységüket. Jellemzőjük a helyi választópolgárok által közvetlenül választott testület általi irányításuk, a törvényben garantált és el nem vonható önálló feladat- és hatáskör, szervezet, személyzet és a saját bevételi források köre. E decentralizált szervek egymással és az államigazgatási szervekkel nem állnak alá-fölérendeltségben, működésüket a jogszabályoknak megfelelően, és a központi közigazgatás törvényességi ellenőrzésével fejtik ki. Az önkormányzatok által ellátott feladatok jellege főként a lakossági közszolgáltatások szervezése és biztosítása, valamint egyes rájuk bízott államigazgatási feladatok nem saját hatáskörben történő ellátása. Az államigazgatási és az önkormányzati közigazgatási szervek közötti feladatmegoszlást egyesek sajátos munkamegosztásnak tekintik, míg mások az önkormányzati feladatokat azok önálló államhatalmi ág jellegéből származtatják. Akár az egyik, akár a másik megközelítést is alkalmazzák, a valóságban minden államnak egy közigazgatási rendszere 8

9 van, mely ellátja a végrehajtó funkciókat. Központi szinten az államigazgatási szervek a meghatározóak, míg települési szinten az önkormányzatok. A központi és a helyi szint között az államigazgatási és az önkormányzati típusú szervek a fejlett államok túlnyomó többségében egymás mellett vannak jelen. Ez a párhuzamosság sok gond forrása, hiszen azonos szinten működik két közigazgatási szervtípus. Bár kapcsolatuk nem hierarchikus, mégis a konkrét megoldások zömében, éppen az e szinten lévő államigazgatási szervek egyike látja el az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését a kormány nevében. Az országok többségében területi szinten a hatósági funkciók ellátására a helyi befolyásolástól mentes dekoncentrált államigazgatási szerveket működtetnek, míg települési szinten önálló államigazgatási szervek ritkábban vannak jelen. Az államigazgatási szervezet területi tagoltságának vannak racionális határai, nem rendelkezhet minden ágazat területi szinten működő tagolt, önálló szakigazgatási szervezettel. Ugyanakkor a települési szintű közigazgatást jellemző önkormányzat sem láthat el minden közigazgatási hatáskört saját önkormányzati hatáskörében. A két rendszer települési főként községi szinten való párhuzamos működtetése felesleges és költséges dolog lenne, s az állampolgárokat és szervezeteiket pedig egyébként sem az érdekli, hogy ügyeiket államigazgatási vagy önkormányzati közigazgatási szervek intézik, hanem hogy azokat gyorsan, szakszerűen és jogszerűen lássák el. Éppen ezért a világ összes közigazgatási rendszerében így nálunk is települési szinten főszabályként az államigazgatási és az önkormányzati közigazgatási funkciók egy részét azonos szervezet keretében látják el. A mai magyar közigazgatásban a települési önkormányzatok jegyzői azok, akik egyfelől az őket alkalmazó önkormányzat döntéseit szakszerűen előkészítő és végrehajtó önkormányzati funkciót ellátók, másfelől ha jogszabály másként nem rendelkezik általános első fokú államigazgatási hatóságként működnek. A legjelentősebb ügyfélcsoportot érintő államigazgatási ügyekben (okmányirodák, építésügy, gyámügy, szociális igazgatás) első fokon, körzeti illetékességgel a körzetközpont települési önkormányzatok jegyzői járnak el, saját államigazgatási hatáskörükben. Amennyiben egy ágazatnak nincs külön területi dekoncentrált szerve úgy első fokon, vagy a jegyző első fokú hatásköre esetén másodfokon a regionális közigazgatási hivatal, mint a kormány általános hatáskörű területi szerve járhat el. 9

10 I.3. Az önkormányzatok szerepe, jelentősége a települések életében A magyar önkormányzati modell egyik legfőbb sajátossága, hogy fogalmilag is összeköti az önkormányzati szervezetet a helyi közösséggel. Az önkormányzati törvény deklarálja, hogy a helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok közösségét illetik meg, akik képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. Az önkormányzati rendszer magalakításával a jogalkotó olyan helyi kormányzási modellt kívánt létrehozni, ahol a képviselet és a polgármester együtt, közösen kormányoz. Olyan önkormányzati politikát képzelt el, melynek lényegi eleme az állampolgári részvétel. Az évek során több olyan jogszabály is született, melynek célja a helyi társadalom részvételének garantálása az önkormányzásban. A különböző helyi lehetőségekkel és igényekkel rendelkező önkormányzatoknak különböző feladat- és hatásköreik vannak. Ez a különbözőség létrejöhet mind az önként vállalt, mind pedig a törvény által kötelezően előírt feladat- és hatáskörökben. A közszolgáltatások zömét a törvények az önkormányzati alapszintre, községek vagy városok szintjére utalják. A helyi önkormányzatok feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen sokrétű. Feladataik közé tartozik a településfejlesztés, a településrendezés, a lakásgazdálkodás, valamint az épített és természeti környezet védelme. Gondoskodnak a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól. Közreműködnek a helyi energiaszolgáltatásban, a foglakoztatás megoldásában. Közösségi teret biztosítanak a lakosság számára. Támogatják a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységet, a sportot. Fenntartják helyi közutakat, közterületeket és a köztemetőt. Megoldják a vízrendezés, a csatornázás és csapadékvíz elvezetésének problémáit. Biztosítják a tömegközlekedést, a településtisztaságot. Gondoskodnak az óvodáról, az alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi és szociális ellátásokról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról. Feladatuk a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése, az egészséges életmód közösségi feltételeinek erősítése. A fentiekben megtalálhatók azok a legalapvetőbb feladatok, melyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható a műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humánszolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása. 10

11 A felsorolás nem taxatív, nem adja teljes keresztmetszetét azoknak a feladatoknak, amelyeket a települési önkormányzatok végeznek, illetőleg végezhetnek. Így az önkormányzatok ún. önként vállalt feladatként a közszolgáltatási feladataikat bővíthetik a felsoroltakon túlmenően is, ha a feladat ellátását a jogszabály nem utalja más szerv hatáskörébe. Ugyanakkor az önkormányzati törvényen kívül más törvény is állapíthat meg helyi önkormányzati kötelezettséget, ebből következően feladatot is a közszolgáltatások biztosítása terén. Ilyenek például a hulladékártalmatlanító telep kijelölése, helyi zaj és rezgésvédelmi szabályok megállapítása, vagy például a közművelődési szolgáltatások. Az önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, illetve anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, helyzete és egyéb más körülmények is. A helyi önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a helyi közutak és köztemető fenntartásról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. Ezek a kötelező feladatok, melyek a feladatoknak azt a minimális körét jelentik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a helyi közösség alapfokú ellátásához, a település üzemeltetéséhez. Az önkormányzati törvény nem határozza meg a közszolgáltatások fogalmát, egyes feladatkörök tartalmát, mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg. Minden önkormányzat kötelező feladatain túl saját maga határozza meg, hogy a feladatok közül melyeket lát el, azokat milyen eszközökkel, milyen mértékben és hogyan oldja meg. A sokrétű lakossági szolgáltatásokat az önkormányzatoknak nem feltétlenül saját intézményeikkel kell ellátniuk, szabadon dönthetnek afelől, hogy a feladataikat saját intézménnyel, más gazdálkodó szervezet támogatásával, a szolgáltatások megvásárlásával, vagy egyéb módon látják el. A szerződéses megbízások az önkormányzati szolgáltatások körében nagyon elterjedtek. A városüzemeltetés különböző feladatait, karbantartási, javítási feladatokat, a szállítást, közüzemi szolgáltatásokat vagy oktatási, egészségügyi alapellátási feladatokat is végeznek szerződés alapján. A megbízott szervezetek között lehetnek nem nyereségérdekeltségű szolgáltató szervezetek, melyek rendszeresen végzik a feladatokat. Nagy számban önkéntességi alapon vállalnak át helyi feladatokat, rendszerint a szociális ellátás, oktatás, kultúra, egészségügy területén, amelyekhez az állam támogatást nyújt. 11

12 Egy másik közkedvelt feladat ellátási lehetőség a koncesszió. A koncesszió fejlesztési és üzemeltetési célokra kötött hosszú távú megállapodás. Ilyen eset például az, amikor az önkormányzat nem feltétlenül beruházással járó feladat kizárólagos ellátásával bíz meg társaságot és a díjbeszedési jogosítványokat is átadja a szerződő félnek. A koncessziós forma elsődlegesen a közművek területén gyakori, de más szolgáltatásoknál is előfordul. 12

13 II. Magyarország önkormányzati rendszere az Európai Unió tükrében II.1. Az önkormányzati rendszer Uniós szabályozása Az Európai Unióhoz való csatlakozással a tagállamok bizonyos hatáskörök gyakorlását átengedték egy általuk létrehozott szervezet javára, hogy azokat a szervezet keretein belül a jövőben közösen gyakorolhassák. A Közösség működésének alapvető feltétele, hogy az általa kiadott joganyaghoz igazodjanak a tagállamok jogrendszerei. A helyi önkormányzatok jogi szabályozása s így értelemszerűen a pénzügyekre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unión belül nem képez közösségi kompetenciát. Az Unió a nemzeti közigazgatásra, önkormányzati rendszerre nézve nem alkot szervezeti vagy működési szabályokat. A Római Szerződésben megfogalmazott szubszidiaritás elve szerint a jogi szabályozás az egyes tagállamok feladata, hatásköre. Ennek eredményeképpen megfigyelhető, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi-gazdaságigazdálkodási szabályozását sokszínűség jellemzi, az adott ország történelmi és nemzeti hagyományai, államberendezkedési formája jelentős mértékben befolyásolja. A helyi önkormányzatoknak ugyanakkor követniük kell a közösségi előírásokat végrehajtási tevékenységük során, valamint be kell tartatni azokat intézményeikkel, ügyfeleikkel is. Az önkormányzatiságnak léteznek széles körben elfogadott közös értékei, melyek azonban valamennyi uniós tagállam jogi szabályozásában megjelennek. Ezek a közös európai önkormányzati értékek fellelhetők az Európai Tanács által elfogadott dokumentumban, az Európai Helyi Önkormányzati Kartában. A Karta 9. Cikkében olvashatunk a helyi önkormányzatok finanszírozásáról, a pénzügyigazdasági szabályozásról. E szerint a helyi önkormányzatok pénzügyi alaptételét a megfelelő pénzügyi forrásokhoz való jogosultság képezi. Ezt nevezzük a bevételi oldal alapelvének. Kifejtve a fentiekben foglaltakat, ez egyrészt azt jelenti, hogy az önkormányzati források volumenének a vonatkozó törvényekben meghatározott felelősségi kör kiterjedésével arányosan kell alakulnia. Másrészt akkor találhatjuk az önkormányzati pénzügyi források mennyiségét megfelelőnek, ha azok az önkormányzati feladat-ellátási kiadásokkal képesek lépést tartani. 13

14 A helyi önkormányzati pénzügyek Kartában lefektetett másik kiemelkedő alaptétele a helyi önkormányzati gazdálkodási autonómia elismerése. A gazdálkodási autonómia a befolyt pénzeszközök relatíve szabad felhasználását, elköltését jelenti, ami a Kartában a kiadási oldal alapelvét fogalmazza meg. Relatíve szabad a pénzfelhasználás, ugyanis egyfelől ennek a kötelező önkormányzati feladatellátás keretei között kell lezajlania, másfelől pedig a központi állam által elosztott egyes pénzeszközökhöz felhasználási kötöttség is társulhat. (Ez utóbbi szükségtelen térnyerését kívánja meggátolni a Karta rendelkezése, amely szerint a felhasználási kötöttséggel járó pénzügyi források lehetőleg ne lépjenek túl a feltétlenül szükséges mértéken.) II.2. Az európai önkormányzatok sajátosságai, bevételi struktúrájuk II.2.1. Az önkormányzás jellemzői az Unióban Az európai önkormányzatok sajátosságai többféle szempontrendszer szerint csoportosíthatók. Ezek a jellemzők befolyásolják az önkormányzatok Unióhoz való viszonyát, kapcsolatrendszerét. Különböző tanulmányok, összehasonlító vizsgálatok alapján elmondható, hogy méretük, szervezetük, vagy éppen feladataik alapján külön kategóriát alkotnak az északi és a déli országok önkormányzatai. A skandináv országokra jellemző a decentralizált regionális és helyi önkormányzat. Ezen önkormányzatok általában magas jogi státusszal, jól képzett szakembergárdával rendelkeznek. Működésük elsődleges szempontja a jóléti állam megteremtése, az oktatás, az egészségügy, a lakásviszonyok, a szociális ellátások megfelelő színvonalon történő biztosítása. Ezen országok mint például Dánia, Norvégia, Finnország, Hollandia vagy Svédország közös sajátossága, hogy alacsony az Unióval kapcsolatos politikai, illetve adminisztratív nyitottság. Az északi országokkal ellentétben a dél-európai országok önkormányzatai kevésbé fejlettek. A regionális szint még nem alakult ki, vagy ha igen, akkor kulturális, történelmi, nyelvi tradíciókon nyugszik. Ezen önkormányzatokra nem jellemző a jól képzett 14

15 humánerőforrás. Közjogi helyzetük ugyanakkor erős, a polgármester vagy más helyi vezető képes befolyásolni a kormányzás különböző szintjeit. II.2.2. Az uniós tagállamok bevételi forrásszerkezete A helyi önkormányzatok bevételi forrásszerkezete Európa számos országában hasonlóképpen alakul. Valamennyi tagállamban megtalálható a három fő finanszírozási pillér: központi költségvetési támogatások, megosztott vagy átengedett, adókból vagy más fizetési kötelezettségből származó közbevételek, saját jogú bevételek. A központi költségvetési támogatások normatív alapon (normatív állami támogatás), vagy anélkül (individuális állami támogatás), illetőleg felhasználási kötöttséggel, vagy szabad felhasználású támogatásként kerülnek szétosztásra. A megosztott vagy átengedett bevételek valamely az államháztartás részére központilag előírt fizetési kötelezettségből való önkormányzati részesedést jelentenek. Ezek tipikusan az adók. A saját jogú önkormányzati bevételek csoportja meglehetősen heterogén, az alábbi tényezők köré csoportosítható bevételi forrásokat foglal magába: helyi adók (önkormányzat által megállapított adó típusú bevételek) helyi díjak (szintén az önkormányzat által megállapított díj típusú, valamilyen szolgáltatásért járó fizetési kötelezettség) helyi önkormányzati vagyonból származó bevételek (ilyenek például a privatizációs bevételek, koncessziós díjbevételek, bérleti díjak, stb.) kölcsönbevételek (kötvénykibocsátásból származó bevétel, bankkölcsön). Az Unió tagállamaiban az önkormányzatok pénzügyi szabályozási rendszerét vizsgálva megkülönböztethetünk támogatásalapú finanszírozást és adóalapú finanszírozást. A támogatásalapú finanszírozás jellemzője, hogy az önkormányzati források több mint felét az állami költségvetési támogatások teszik ki. Ez a finanszírozási forma jellemző Hollandia vagy Nagy-Britannia önkormányzataira. 15

16 Az adóalapú finanszírozás esetében a központi, illetve a helyi adók játsszák a meghatározó szerepet. Ilyen módszerrel találkozhatunk Dániában vagy Svédországban. Az egyes tagállamok között jelentős különbségeket tapasztalhatunk, ha megvizsgáljuk a bevételi forrásoknak az államháztartáson belül elfoglalt helyét, valamint az egyes finanszírozási pillérek egymáshoz viszonyított súlyát. A bevételi források államháztartáson belüli jelentőségét leginkább az önkormányzatnak az adott ország éves GDP-jéből való részesedése mutatja. Ez esetben is a fentiekben már részletezett északi és déli önkormányzati modellt kell megkülönböztetünk egymástól. Az előbbi körhöz tartoznak azok az országok, ahol az önkormányzatokat széles felelősségi körrel ruházták fel, és a GDP-ből való részesedésük meghaladja a tíz százalékot. Ezzel szemben a déli modell szerint működő államokat a tíz százalékon aluli GDP részesedés jellemzi. Ha megvizsgáljuk az önkormányzati alrendszer közszektoron belüli mutatóit, megállapíthatjuk, hogy ez esetben is különbséget tehetünk a két modell között. Az északi modell szerint működő tagállamokban az államháztartáson belül a helyi önkormányzati alrendszer legalább egyötödnyi részesedéssel rendelkezik, míg a dél-európai országok esetében a részesedés az előbbinél jóval kisebb súlyú. Ha megvizsgáljuk a két európai modellt, szembeállítjuk szervezeti felépítésüket, működési rendjüket, gazdálkodási gyakorlatukat, azt a megállapítást tehetjük, hogy Magyarországon a dél-európai struktúra az észak-európai feladattelepítéssel társul. 16

17 III. A magyar önkormányzatok bevételi struktúrája III.1. Az önkormányzati feladatellátás forrásának jellemzői Magyarországon az önkormányzatok pénzügyi szabályozásának új rendjét január 1- jén vezették be, melynek alapvető célja az volt, hogy tegye lehetővé az önkormányzatok gazdálkodási önállóságát, önfinanszírozó képességét, teremtse meg a pénzügyi feltételeket a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához. Célja továbbá, hogy tegye érdekeltté az önkormányzatokat feladat- és intézményrendszerük felülvizsgálatában, korszerűsítésében, a feladatok költségtakarékos megoldásaiban. Jelentsen ösztönzést, de gazdasági kényszert is a helyi erőforrások feltárásában, mozgósításában. Legyen előre kiszámítható és a helyi bevételek alakulásától független a számukra biztosított normatív állami hozzájárulás. A gazdálkodás alapvető jogi feltételeinek szabályozására szolgál az önkormányzati, az éves költségvetési és az államháztartási törvény. Mindennapos működésük során meghatározóak még az önkormányzati vagyonra, valamint a helyi adókra vonatkozó törvények. A gazdálkodás feltételeire hatnak továbbá a nagy elosztási rendszereket (egészségügyi, közoktatási, szociális ágazatok) érintő törvények, valamint a lakástörvény, a területfejlesztési törvény, a címzett- és céltámogatási rendszerről szóló törvény, valamint az adósságrendezési eljárásról szóló törvény. A fent nevesített jogszabályok által biztosított jogi feltételek törvényi garanciákat nyújtanak az önkormányzatok autonóm gazdálkodásához. E gazdálkodási garanciák a következők: az önkormányzatoknak kötelező feladatot és hatáskört csak törvény állapíthat meg, a kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés gondoskodik az azok ellátásához szükséges anyagi feltételekről, a kötelező és az önként vállalt feladataikat egységes költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak a bevételeik keretéig rangsorolniuk kell a feladataikat. A döntési szabadság nem vezethet a kötelező feladatok hiányos ellátásához. 17

18 az önkormányzatokat alanyi jogon normatív központi hozzájárulás illeti meg, mely kötöttség nélkül felhasználható és a költségvetési év során nem mérsékelhető, törvényben meghatározott beruházási célok körében céltámogatást igényelhetnek, önállóságuk és működőképességük védelme érdekében kiegészítő állami támogatás illeti meg az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatokat, figyelembe véve a helyi adókról szóló törvények előírásait, maguk döntenek a helyi adók bevezetéséről, ezen belül a bevezetendő helyi adók fajtájáról, mértékéről, a mentességekről, kedvezményekről, az önkormányzatok önállóan alakítják ki pénzügyi és számviteli rendszerüket a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. A helyi önkormányzatok az előbb felsorolt garanciákat figyelembe véve nagy önállósággal gazdálkodhatnak. A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester tartozik felelősséggel, az önkormányzat jegyzője közigazgatási-szakmai vezető. Ha a gazdálkodás veszteséges, a következmények az adott önkormányzatot terhelik. Az állami költségvetés a veszteséges gazdálkodásból származó kötelezettségekért nem vállal felelősséget. III. 2. A helyi önkormányzatok bevételei Magyarországon a hatályos jogi szabályozás, mindenekelőtt az önkormányzati törvény alapulvételével a helyi önkormányzatok bevételeit alapvetően a következő csoportosítás alapján különböztethetjük meg: helyben keletkező bevételek, átengedett központi adók, normatív központi hozzájárulások és állami támogatások, Társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök, tőkepiaci bevételek. E bevételek az önkormányzatok egységes költségvetésének bevételi oldalát alkotják. 18

19 Az Alkotmány az önkormányzatok gazdasági alapjai között három tételt emel ki az önkormányzati bevételek megkülönböztetése kapcsán. Ezek a következők: saját bevételek, állami támogatások, az önkormányzatok vagyona. Az államháztartási mérleghez az önkormányzatok bevételei bruttó módon kapcsolódnak, vagyis az államháztartási mérleg bevételi oldala tartalmazza a helyi önkormányzatok valamennyi bevételi forrását (a halmozódás elkerülése végett természetesen az államháztartás alrendszerei közötti átcsoportosítások kiszűrésével), ugyanakkor az államháztartási mérleg kiadásai tartalmazzák az önkormányzatok valamennyi kiadását is. Az önkormányzati költségvetés nettó módon kapcsolódik az állami költségvetési mérleghez. Dolgozatom során a továbbiakban a helyi önkormányzatok bevételi struktúráját ismertetem a következő megbontás alapján: saját bevételek, átengedett központi adók, állami támogatások, tőkepiaci finanszírozás lehetőségei. III.2.1. Saját bevételek A saját bevételek alakulását tekinthetjük úgy, mint az önkormányzat és a helyi közösség (lakosság, vállalkozás) közötti kapcsolat mércéjét. A saját bevételeket az állam közvetlenül nem befolyásolhatja. Nagysága nem függ a központi hozzájárulástól, a támogatás mértékétől és összegétől. Szemben az átengedett központi adókkal és különösen az állami támogatásokkal a saját bevételek körében a bevétel nagysága alapvetően a helyi önkormányzat különféle döntéseitől függ (pl. helyi adókat és díjakat megállapító önkormányzati rendeletek elfogadása, az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő döntések meghozatala, valamely helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó bírság mértékének megállapítása, stb.). A saját bevételeket az állam csak normatív úton, a törvényi keretek kijelölésével tudja befolyásolni. 19

20 A települési önkormányzatok saját bevételei között meghatározó szerepet kaptak a helyi adóbevételek, közülük is legnagyobb jelentőségű az iparűzési adó. Az önkormányzati önállósággal összhangban lévő új típusú helyi adók rendszere 1991-ben lépett hatályba. Az önkormányzatok szuverén módon dönthetnek arról, hogy a gazdálkodási feladatok teljesítése és az ehhez szükséges forrásképzés érdekében élnek-e, és milyen mértékben természetesen a törvény keretei között a helyi adóztatás eszközrendszerével. A helyi adóztatás feltételrendszerével kapcsolatban az önkormányzatok számára követelmény, hogy: kerüljenek beépítésre a rendszerbe az adóalanyok teherviselő képességét figyelembe vevő, az adótöbbszörözést, illetve a túladóztatást korlátozó garanciális szabályok, erősödjön az adóztatás szektorsemlegessége, a helyi adóztatás ne csak a helyi sajátosságokhoz igazíthatóan, hanem lehetőség szerint időt állóan kerüljön meghatározásra. Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletével a következő adók bevezetésére jogosult: vagyoni típusú adók, kommunális jellegű adók, helyi iparűzési adó. Az illetékekről 1991-ben alkottak törvényt, ami összhangba hozta az illetékrendszert a helyi önkormányzatok rendszerével. A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköréről szóló törvény változást hozott az illetékhivatalok szervezetében és jogállásában. Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által beszedett illetékeknek az 50%-a az éves költségvetési törvényben meghatározott levonások, továbbá az ugyanott meghatározott számítási módszer alapján különböző mértékben a fővárosi, a megyei, illetőleg a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg. Az önkormányzatok saját bevételei között vesszük figyelembe a vállalkozásból, önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeket. Az önkormányzatok szolgáltatási vagyonukat (épületek, parkok), üzleti vagyonukat (bérlakások, részesedések, 20

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

A helyi önkormányzat feladatai

A helyi önkormányzat feladatai A helyi önkormányzat feladatai A különböző helyi lehetőségekkel és igényekkel rendelkező önkormányzatoknak különböző feladat- és hatásköreik vannak. A különbözőség létrejöhet mind az önként vállalt (fakultatív),

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK Sióagárd Község Önkormányzata ÁROP 1.A.2/A-2008-0234 KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3)

Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3) Önkormányzati gazdálkodás (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3) Tantárgyfelelős: Dr. Kozma Gábor egyetemi adjunktus Meghirdető tanszék: Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Debrecen, 2005 A tárgy neve:

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011.(II.17.) számú RENDELETE A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről (a 15/2011.(IV.19.) számú, a 16/2011.(VI.27.) számú, a 19/2011.(IX.01.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3..

1.. 2.. A bevételek főösszege: ebből: 3.. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.11) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata az

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben