Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: ) (Kreditszám: 3)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzati gazdálkodás. (Óraszám: 0 + 2 ) (Kreditszám: 3)"

Átírás

1 Önkormányzati gazdálkodás (Óraszám: ) (Kreditszám: 3) Tantárgyfelelős: Dr. Kozma Gábor egyetemi adjunktus Meghirdető tanszék: Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Debrecen, 2005

2 A tárgy neve: Önkormányzati gazdálkodás (gyakorlat) Tantárgyfelelős: Dr. Kozma Gábor egyetemi adjunktus A tárgy oktatója: Dr. Kozma Gábor egyetemi adjunktus Óraszám/hét: 2 óra Kreditszám: 3 Számonkérés módja: gyakorlati jegy Tematika: A rendszerváltás után a magyarországi önkormányzatok hasonlóan sok egyéb területhez gazdálkodásukban is szinte teljesen megváltozott feltételekkel voltak kénytelenek szembenézni. Új jogszabályok irányították működésüket, költségvetésük bevételi és kiadási oldala nagymértékben átalakult, valamint vagyongazdálkodásuk is teljesen új alapokra helyeződött. Tartalma: Az önkormányzatok gazdálkodásának alapelvei. Az önkormányzatok költségvetése bevételi és kiadási oldalának legfontosabb részei. Az önkormányzati költségvetés elkészítésének legfontosabb sajátosságai. Az önkormányzati csődök. Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése. Az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának növelése. Az önkormányzati vagyon kialakulása és tipizálása. Az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségei. Ajánlott irodalom: 1. szerk. Kusztosné Nyitrai Edit (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, 549. p. 2. Önkormányzati képviselők kézikönyve Az önkormányzati gazdálkodásról, 2003, Saldo, Budapest, 119. p. 3. Pitti Zoltán Varga Sándor (1995) Az önkormányzatok vagyonosodási folyamata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 169. p. 4. Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK-KERSZÖV, Budapest, 379. p. A tárgy részletes tematikája: 1. hét: Az 1980-as évek második felében megfogalmazódott reformelképzelések a helyhatóságok gazdálkodásával kapcsolatban: átmenet kialakítása a piac-orientált és a központi bevételek átengedésére épülő megoldások között. Az Európában működő önkormányzati gazdálkodási rendszerek típusai a skandináv és a mediterrán modell (az állam szerepe, az önkormányzati kiadások finanszírozásának forrásai). Az önkormányzati gazdálkodás alapelveinek lefektetése: az 1989-ben módosított Alkotmány és a Helyi önkormányzatokról szóló évi 65. törvény legfontosabb elemei. Az önkormányzatok költségvetésének helye az államháztartás rendszerében, pénzmozgások az egyes alrendszerek (központi költségvetés, elkülönített állami alapok, társadalombiztosítás, helyi önkormányzatok) között.

3 2. hét: A helyi adók története. A helyi adóztatási gyakorlat általános jellemzői: keretjellegű törvény és szabályozás, az adótöbbszörözés tilalma, az adójogszabályok módosíthatósága. Az adótárgyak (ingatlantulajdon, illetve az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, munkaerő foglalkoztatása, nem állandó lakosként való tartózkodás, gazdasági tevékenység végzése) sajátosságai. A helyi adók típusai: vagyon típusú adók (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adók (építmény után, illetve tartózkodási idő után fizetett idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója), iparűzési adó (rendszeresen végzett gazdasági tevékenység, ideiglenes végzett gazdasági tevékenység). 3. hét: A helyi adók bevallási és befizetési módja. A helyi adók sajátosságai: az egyes adókat bevezető önkormányzatok számának változása és ennek oka, az egyes adók súlya. A helyi adók jövője különös tekintettel az iparűzési adóra. Az illetékek típusai (vagyonszerzési illeték és eljárási illeték), valamint ezek legfontosabb sajátosságai. Az illetékek elosztása a helyi önkormányzatok között. A kamatbevételek jellegzetességei és időbeli változása. Az intézményei tevékenység bevételei. Az egyéb saját folyó bevételek: környezetvédelmi bírság, a műemlékvédelmi bírság, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díja, a közterület használatba adási díja, a vadászati jog értékesítéséből származó bevételek. 4. hét: A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése. Az értékpapírok értékesítése. A privatizáció és vállalatértékesítés. A felhalmozási célú pénzeszközátvétel (államháztartáson belülről és államháztartáson kívülről). A személyi jövedelemadó, mint önkormányzati bevétel a rendszer hagyományai. A személyi jövedelemadó megosztása az egyes önkormányzatok között: visszaérkező rész, normatív rész, a lakossági jövedelemkülönbségek mérséklését szolgáló rész, megyei önkormányzatokat megillető rész. A gépjárműadó, mint önkormányzati bevétel általános sajátosságai: történet, mentességek, a fizetendő adó mértéke. A termőföldadó. 5. hét: A normatív állami hozzájárulás a rendszer történelmi előzményei, általános sajátosságai és célja. A normatívák jellegzetességei. A normatív állami hozzájárulásokkal kapcsolatban megemlíthető problémák. A címzett- és céltámogatások általános sajátosságai. A céltámogatások keretében támogatható területek: szennyvízelvezetés és tisztítás, egészségügy (kórházak és szakrendelők gép- és műszerbeszerzései). A céltámogatások egyéb jellegzetességei. A címzett támogatások keretében támogatható területek, és a támogatás általános jellegzetességei. A címzett- és céltámogatások pozitívumai, illetve a kialakított rendszerrel kapcsolatban felmerült fontosabb problémák. 6. hét: A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások általános jellemzése (a kialakulás okai, a támogatási rendszer átalakulása és részei). Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása a támogatáshoz való hozzájutás feltételei. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatoknak a támogatás jellegzetességei. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása. A központosított előirányzatok a támogatási rendszer története, az ide tartozó támogatások és az ezekhez való hozzájutás legfontosabb szabályai.

4 7. hét: Az első zárthelyi dolgozat megírása. 8. hét: A helyi önkormányzatok színháza támogatása: a működtetési hozzájárulás, a művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás, bábszínházak működtetési hozzájárulása, a bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása, színházak pályázati támogatása. A normatív kötött felhasználású támogatások: kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, belső ellenőrzési társulások támogatása. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatai a beruházási támogatáshoz történő hozzájutás legfontosabb jellegzetességei. A működési célra átvett pénzeszközök: a Társadalombiztosítástól érkező támogatások, egyéb működési célra átvett pénzek. 9. hét: A hitel- és kötvénybevételek: ezen pénzeszközök alkalmazásának okai, a felhasználás szabályai és legfontosabb sajátosságai, a két pénzügyi eszköz előnyei és hátrányai az önkormányzatok szempontjából. Az önkormányzatok működési kiadásai: személyi kiadások (rendszeres személyi juttatások, nem rendszerese személyi juttatások, külső személyi juttatások), a munkaadót terhelő járulékok (egészségbiztosítási járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, tételes egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék), dologi kiadások (beszerzések, szolgáltatások, egyéb dologi jellegű kiadások). A felhalmozási kiadások: fejlesztések és felújítások, pénzügyi befektetések. A támogatások: működési célú pénzeszköz-átadás, társadalom- és szociálpolitikai juttatások. Egyéb kiadások. 10. hét: Az önkormányzati költségvetés elkészítésének legfontosabb szakaszai (Az államháztartásról szóló évi 38. törvény): a költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet, az önkormányzatokkal szembeni szankcionálási lehetőségek. Az önkormányzatok beszámolási kötelezettségei: időközi költségvetési jelentés, beszámolók, tájékoztatás a gazdálkodás helyzetéről, költségvetési zárszámadás. Az önkormányzatok átmeneti gazdálkodása: az átmeneti helyzet kialakulásának oka és a törvényi szabályozás (rendeletalkotás vagy az államháztartási törvény előírásai). Az önkormányzatok pénzellátási rendje. Az önkormányzatok bankválasztása. A Magyar Államkincstár Területi Irodáinak általános feladatai és szerepük az önkormányzatok gazdálkodásában. 11. hét: Az önkormányzati csődök kialakulásának okai. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi 25. törvény legfontosabb elemei: az adósságrendezési eljárás megindításának feltételei, az adósságrendezési eljárás megindítása, a pénzügyi gondnok személye, az adósságrendezési bizottság feladatai (válságköltségvetés elkészítése, reorganizációs program kidolgozása, egyezségi javaslat megtétele), megegyezés a hitelezőkkel. Az önkormányzatok gazdálkodásának külső ellenőrzése: az Állami Számvevőszék által végzett vizsgálatok típusai (az önkormányzatok költségvetési kapcsolatának ellenőrzése, az önkormányzati költségvetés végrehajtásának vizsgálata, a közszolgáltatásokra vonatkozó témavizsgálatok, átfogó pénzügyi ellenőrzés). 12. hét: Az önkormányzatok gazdálkodásának belső ellenőrzése: az önkormányzati irányítás alatt álló intézmények gazdálkodásának ellenőrzése (átfogó ellenőrzése, témaellenőrzés, célvizsgálat), az

5 önkormányzati törvény által előírt ellenőrzések (belső ellenőr alkalmazása, a pénzügyi bizottság tevékenysége, egyes önkormányzatokra vonatkozó szigorúbb szabályok). Lehetőség az önkormányzati gazdálkodás hatékonyságának a növelésére: intézmények összevonása, kincstári gazdálkodás. Az önkormányzatok vagyonhoz juttatása: történelmi előzmények, okok. Az önkormányzati vagyon kialakulásának menete: az önkormányzati törvény eredményeként megkapott vagyontárgyak, a Vagyontörvény által juttatott vagyon (a Vagyonátadó Bizottságok tevékenysége), az egyéb módon történt vagyonszerzés jellegzetességei. 13. hét: Az önkormányzati vagyon típusai az önkormányzati törvény alapján: a törzsvagyon legfontosabb sajátosságai és típusai (forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon), az egyéb forgalomképes vagyon (vállalkozói vagyon) jellegzetességei. Az önkormányzati vagyon típusai s számviteli törvény alapján: a befektetett eszközök jellegzetességei és típusai (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemelésre, kezelésre átadott eszközök), a forgó eszközök sajátosságai. Az önkormányzati vagyon hasznosítási lehetőségei: az önkormányzati vagyon eladása, az önkormányzati vagyon bérbeadása, az önkormányzati vagyon koncesszió keretében történő hasznosítása, az önkormányzati tulajdonú vállalatok jellegzetességei, befektetési jellegű vagyonhasznosítás. 14. hét: A második zárthelyi dolgozat megírása. A jegy beírásának feltétele, hogy a hallgatók vizsgálják egy általuk szabadon választott önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát, azt hasonlítsák össze az országos adatokkal, és elemezzék a megfigyelhető különbségeket.

6

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

4. tétel. A központi kormányzat

4. tétel. A központi kormányzat 4. tétel Az államháztartás alrendszerei, működésük bemutatása különös tekintettel a költségvetési eljárásra. Állami feladatok finanszírozásának rendszere: közbevételek és közkiadások. A magyar államháztartás

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Államháztartás rendszere. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Speigelné Szabó Margit Államháztartás rendszere A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-50 ÁLLAMHÁZTARTÁS

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11.

Tematika. Település-gazdálkodási ismeretek. Település funkciói. Település külső kapcsolatai 2015.02.11. Település-gazdálkodási ismeretek GVAM III. évfolyam levelező tagozat számára Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2014/2015. tanév tavaszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Ikt. szám: /2014 Szöveges beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint az államháztartás

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben