MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT"

Átírás

1 MUNKAIDŐ, ÜGYELET, KÉSZENLÉT R e z i d e n s o k t a t á s D r. H o r v á t h G y ö r g y S E I g a z s á g ü g y i é s B i z t o s í t á s - O r v o s t a n i I n t é z e t

2 VÁZLAT Munkaidő, ügyelet és készenlét általában Munkaidő és ügyelet az egészségügyben Rezidensre vonatkozó egyes szabályok Díjazás/szabadság Sürgősségi rendszerre főbb előírások Egyéb rendelkezések

3 JOGSZABÁLYOK Mt. (2012. évi I. tv.) évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CLIV. törvény az egészségügyről 47/2004 ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről Európai Bíróság jogesetei

4 MUNKAIDŐ ÁLTALÁBAN Kezdet-befejezés (86. )- 2003/88/EK Irányelv Mi tartozik bele? Előkészítő-befejező tevékenység: +. Munkaközi szünet: -. Munkába járás: -. Lehet A. Rendes: munkaszerződés szerint (előírt helyen, időben) Pl. 8 óra, de ennél hosszabb és rövidebb is. B. Rendkívüli: mt. utasítása szerint.

5 MUNKAIDŐKERET ÉS MUNKAIDŐ BEOSZTÁS SZABÁLYAI (MUNKAREND) Hosszabb időszakra eső munkaidő (mv. által teljesítendő munkaidő) Heti, többheti, havi, 1 év (kollektív szerződés, ha van technikai vagy munkaszervezési ok) Beosztás: mt. állapítja meg Egyenlő Pihen őnap Egyenlőtlen pihen őnap pihen őnap pihen őnap Összes : 40 h Összes : 48 h Maximum napi 12, heti 48 óra.

6 MUNKAREND Kötött- kizárólag a mt. Hatásköre a megállapítás Kötetlen- a munkaidő legalább felét a mv. oszthatja be De a feladatok sajátosságaira, munka természetére tekintettel köteles megszervezni Rendkívüli munkavégzés ilyenkor kizárt Részben kötetlen: pl. rugalmas munkarend (törzs és peremidő). A mv. egyes időszakokban többet, míg más időszakokban kevesebbet dolgozik.

7 OSZTOTT ÉS OSZTATLAN MUNKAIDŐ Általában osztatlanul kell töltenie Osztott munkaidő: felek megállapodjanak Legalább 2 óra a két munkavégzés között Ezzel ténylegesen rendelkezzen 2 munkanap között 8 órás pihenőidőnek el kell telnie

8 ÜGYELET ÉS KÉSZENLÉT (MT.) A munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető: tartama alatt köteles munkára képes állapotát megőrizni és a munkáltató utasítása szerint munkát végezni. A Mt. meghatározza a rendelkezésre állás helyét (ügyelet) Tartama max. 24 óra, az ügyelet megkezdésének napjára beosztott rendes/elrendelt rendkívüli munkaidő tartama beszámítandó. A tartózkodási helyét a mv.határozza meg úgy, hogy utasítás esetén haladéktalanul rendelkezésre áll (készenlét) havi tartama a 168 órát nem haladhatja meg Maximum havi 4 pihenőnap.

9 KÉSZENLÉTI JELLEGŰ MUNKAKÖR Mt. (91. ) A rendes munkaidő legalább 1/3-ban áll a mt. rendelkezésére vagy Általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétel Teljes munkaidő felső határa naponta legfeljebb 12, hetente legfeljebb 60 óra. Munkaidő beosztása naponta 24, hetente 72 órára emelkedhet.

10 EB ESETI DÖNTÉSEI

11 Norbert Jaeger ügy ((C-151/02): ügyelet teljes egészében az Irányelv értelmében vett munkaidő (akkor is, ha a mv. Pihen ezen idő egy része alatt). Simap ügy (C-303/98): alapellátási csoportok által ügyeletben töltött idő akkor teljes egészében munkaidő ha az orvosok kötelesek az egészségügyi központban lenni. Vorel ügy (C-437/05): a ténylegesen munkával nem töltött rész tekintetében alkalmazható differenciált díjazási rendszer.

12 ROSWITHA ZELLER (C-402/01. SZ. ÜGY) ÉS MATTHIAS DÖBELE (C-403/01. SZ. ÜGY) KONTRA DEUTSCHES ROTES KREUZ Német Vöröskereszt és alkalmazottai közötti kollektív szerződés: átlagos heti munkaidő: 38,5 óráról 49 órq. Munkavállalók: hivatkoznak, hogy heti munkaidejük nem haladhatja meg a 48 órát. Az Európai Bíróság ítélete: - munkaidő irányelv kiterjed a mentőszolgálatban, mentőautókban készenlétben álló sürgősségi dolgozókra. - az irányelvben rögzített maximum heti 48 órás munkaidő meghosszabbításához a munkavállaló egyéni, kifejezett és szabad beleegyezése szükséges, ezért nem elegendő, ha a munkaszerződés csak a meghosszabbítást megengedő kollektív szerződésre hivatkozik.

13 2003/88/EK IRÁNYELV 2. cikk 1. munkaidő: az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően; 2. pihenőidő: az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek; 3. cikk Napi pihenőidő A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy minden munkavállalót 24 órás időtartamonként 11 összefüggő órából álló minimális napi pihenőidő illessen meg.

14 ALAPFOGALMAK 1. Egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy (van szakképesítése vagy nincs, de közreműködik). Ügyelet: ügyeleti ellátás keretében végzett tényleges egészségügyi tevékenység, valamint a tényleges egészségügyi tevékenység végzése nélküli rendelkezésre állás az egészségügyi szolgáltató által meghatározott helyen és időben. (egészségügyi ügyelet: munka vagy ka. jogviszony) Ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ügyeleti szolgálat: munkaidő befejezésétől a másnapi munkaidő kezdetéig.

15 ALAPFOGALMAK 2. Készenlét: Közalkalmazott rendkívüli munkaidőben (napi munkaidőn kívül) külön díjazásért munkavégzésre készen áll és értesítés esetén a munkavégzés helyén megjelenik. Munkára képes állapotban. Bejelentés: írásban az értesítés lehetséges módjait (40 percen belül be kell érni). Ügyeletvezetőt előre tájékoztatni kell.

16 MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL MŰKÖDŐ SZOLGÁLTATÓBAN EÜ. DOLGOZÓ EÜ. TEVÉKENYSÉGET VÉGEZHET Műszakbeosztás szerinti munkarend; Egészségügyi ügyelet; Készenlét; Rendkívüli munkavégzés keretében. 6 havi munkaidő keret állapítható meg.

17 TÖBBLETMUNKA (ÖNKÉNT VÁLLALT) Heti munkaidő a 48 órát nem haladja meg, kivéve ha a dolgozó többletmunkáról szóló megállapodást kötött. Heti 48 órás munkaidőn felül, Maximum hetente 12 óra (ha kizárólag ügyelet ellátására irányul max. 24 óra) A dolgozó nem kényszeríthető erre (hátrányos megkülönböztetés tilalma) Önként vállalt többletmunkáról a mt. és alkalmazott között írásbeli megállapodás szükséges Határozott Határozatlan időre (felek saját magul döntik el).

18 ÖNKÉNT VÁLLALT TÖBBLETMUNKÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS Meg kell határozni: Többletmunka mértéke órában előre tervezhető és nem tervezhető többletmunka időtartamát. Magasabb díjazás is meghatározható. Felmondható. Munkáltató nyilvántartást köteles vezetni róla (név, órakeret, ténylegesen elrendelt munkaidő). Heti 48 órát meghaladó munkavégzés korlátozható vagy megtiltható.

19 ÜGYELET, KÉSZENLÉT ALAPJAI Ügyeleti feladatellátás: önként vállalt többletmunka; Rendes munkaidőben (hetente maximum 16 óra)- nem számít bele a limitbe Rendes munkaidőn felül Ü és K együttesen havonta legfeljebb 14 alkalom, ebből készenlét legfeljebb havonta 10 alkalom. Eü. ügyeletben munkavégzés nem rendkívüli munkavégzés Készenlét: napi munkarenden kívüli időszakban Munkaidő befejezésétől a következő napi munkaidő kezdetéig Munkaidő a behívástól a munkavégzés befejezéséig terjedő idő. 40 órás munkaidőkeretben foglalkoztatott eü. dolgozónak hetente legfeljebb 16 óra, évente legfeljebb 416 óra ügyelet rendelhető el. (Mt. Szerinti maximum évi 250 óra (kollektív szerződés max. 300 óra)

20 ÜGYELET, KÉSZENLÉT ALAPJAI 2 Napi munkaidő a 12 órát akkor haladhatja, meg, ha a 12 órát meghaladó munkaidőben kizárólag egészségügyi ügyeletet lát el. Rendes munkaidő, 12. D (3) terhére (heti 40 órán felül) elrendelt ügyelet, önként vállalt többletmunka együtt maximum heti 60 óra, ha eü. ügyeletet is ellát, maximum 72 óra lehet. Az ügyelet teljes időtartama munkaidőnek számít!!! Munkaidő beosztást legalább 1 hónappal korábban és min. 1 hónapra előre írásban közölni.

21 PIHENŐIDŐ Előző tevékenység befejezése és következő megkezdése között 1 óra megszakítás nélkül (folyamatosan működő eü. Szolgáltató esetén ez 8 órának kell lenni legalább). Közvetlenül az ügyelet után. Egyenlőtlen pihenőnap beosztás esetén a mt. A pihenőnapokat egyenlőtlenül is beoszthatja.

22 SZABADSÁG 7 munkanap szabadság a kérésnek megfelelően Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Pontszerző kötelező továbbképzések 3-10 munkanap beszámítható. Ha hiányoznak a kötelező szakmai gyakorlat feltételei: naptári évenként legfeljebb 200 nap távollét. Július 1.: munkaszüneti napra irányadó munkarend szerint végzendő.

23 REZIDENS Közalkalmazotti jogviszony Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Munkáltató jogkör gyakorlása megoszlik: ENKK: jogviszony létesítése, megszüntetése, illetmény és munkakör megállapítása, munkarend meghatározása Egyéb: képzési hely gyakorolja.

24 Ügyeletbe csak akkor osztható be, ha a törzsképzésre előírt sürgősségi gyakorlatát teljesítette. Ha ez nincs, nem köthető vele szabadfoglalkoztatású szerződés). 3 hónap sürgősségi betegellátó osztály 1,5 hónap intenzív osztály 1 hónap mentőgyakorlat, reanimációs ismeretek, Transzfúziós tanfolyam.

25 ÜGYELET Rezidens ügyeletet elláthat: képzési tervvel összhangban, abba illesztve (munkaidő terhére), ekkor azonban heti legfeljebb 16 óra szabadfoglalkozású jogviszony keretében A szerződést az ENKK részére meg kell küldeni 1 hónapban előtte írásban közölni a rezidenssel Itt a munkaidőkeret átlagában 32 órára osztható be a rezidens Mentesül a felelősségbiztosítási szerződés alól, de a polgári jogi felelőssége fennáll.

26 ÜGYELET FOLYTATÁS Külső képzőhelyen: Elsődleges képzőhelyen havonta legfeljebb 3x ügyelhet, de a külső helynek kell kiadnia a szabadnapot. Eü. tevékenység befejezése és következő napi tevékenység között legalább 11 óra pihenőidő, mely legfeljebb 8 órára csökkenthető. Ügyelet esetén közvetlenül az ügyelet után ki kell adni.

27 SZAKORVOS JELÖLT (REZIDENSRE IS IRÁNYADÓ) Ügyeleti tevékenységet felügyelet biztosítása nélkül nem láthat el. Személyes jelenlét, telefonos elérhetőség, behívásos rendszer (szakvizsgával rendelkezik). Egyes osztályok, pl. ITO, traumatológia, PIC a progresszivitás 2. szintjétől csak személyes jelenlét mellett osztható be a szakorvos jelölt. A képzőhely, aki beosztotta, felelősséggel tartozik.

28 REZIDENS/SZAKORVOS JELÖLT FELÜGYELETE Személyes jelenlét: szakorvos Telefonos elérhetőség: folyamatosan konzultáció lehetősége Behívásos rendszer: sz.e. személyes megjelenés Ügyeleti-készenléti szabályzat A törzsképzési időszak alatt csak személyes felügyelet! Szakgyakorlati időszakban: telefonos elérhetőség, vagy szakorvos behívhatóságának biztosításával is beosztható a rezidens.

29 ÜGYELETES ORVOS FELADATAI Beteg felvétele, vizsgálata, stb. Intézkedés a beteg ellátásáról, felvételéről, szállításáról, stb. Elvégzi a nem halasztható dg-s és terápiás beavatkozásokat Állapot ellenőrzése Dokumentációban ezeket rögzíti Halálesettel kapcsolatos orvosi feladatok (rendkívüli halál is) Ügyelet végén a beteget átadja. Súlyos állapotú ill. műtött betegeknél a szolgálat elején és végén vizitet tart.

30 ÜGYELETVEZETŐ Szakorvos (SBO-n műszakvezető szakorvos) Feladatok: Dolgozók irányítása és szervezése Utasítás Vitás kérdésekben dönt Intézkedik a zavarok megszüntetése iránt.

31 ÜGYELETBEN RÉSZT VEHET Szakképesítéssel rendelkezik Nem rendelkezik vele, de szakmai felügyelet biztosított A kijelölt részlegen tartózkodik és biztosítja elérhetőségét.

32 REZIDENS FELELŐSSÉGE Rezidens ügyel. Szükséges-e a szakorvos személyes jelenléte? Tevékenységének felügyelete szakképesítéssel rendelkező személy közvetlen utasítása, ellenőrzése, sz.e. konzultatív segítsége mellett biztosított. 1/27/2017

33 DÍJAZÁS 1. Ügyeleti és készenléti díj: alapja KSZ vagy felek megállapodása (csak a garantált díjnál magasabb összeget köthetnek ki a felek) Ügyeleti díj legkisebb mértéke: Rendes munkaidő terhére hétköznap: alapbér/illetmény 1 órára eső összegének 70 %-a Szabadnapon 80 a Munkaszüneti napon 90 %-a. (Utóbbi kettőnél másik pihenőnap vagy az ügyelettel megegyező tartamú pihenőidő kiadása kötelező.) ha nem lehetséges: 50 %-kal megemelt összeget ki kell fizetni és 7 napon belül legalább 24 órás megszakítás nélküli pihenőidőt is biztosítani kell. Készenléti díj: alapbér/illetmény 1 órára eső összegének 25 %-a. Készenlét kezdete az értesítés.

34 DÍJAZÁS 2. Önként vállal többletmunkavégzés: Pótlék: ügyeleti díj 50 %-kal megemelt értéke Rendes munkavégzés keretében: rendkívüli munkavégzés pótlékának 50 %-kal megemelt összege. Több műszakos munkaidő beosztás: óra között 15 % délutáni, h között 30 % éjszakai műszakpótlék Megszakítás nélkül működő eü. szolgáltató 20 %-os délutáni, 40 %-os éjszakai műszakpótlék.

35 PÉNZ ELFOGADÁSA Mt. 52. (2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki. (3) A munkavállalót munkaszerződés vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján megillető munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulásával a (2) bekezdésben meghatározott díjazásban részesült. (4) A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt. 1/27/2017

36 PÉNZ ELFOGADÁSA Általában ülésen, üzleti tárgyaláson kávé, üdítő felszolgálása. Borravaló (pincér, benzinkutas) Hozzájárulás szóban is megadható. Kórházban a jogszerű elfogadás feltételei: Főigazgatói utasítás Csak utólagosan Saját elhatározás Gyógyító tevékenységgel összefüggésben Előre nem kiköthető Jobb vagy gyorsabb ellátásban nem részesíthető a beteg. 1/27/2017

37 BTK. VESZTEGETÉS 290. (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel másnak azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 1/27/2017

38 SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ALAPVETŐ CÉL Egészséget akutan veszélyeztető betegség és állapotromlás időben történő megelőzés és ellátás. Hogyan Folyamatosan Egységes színvonalon Elérhetőség Együttműködés Ésszerű gazdálkodás

39 SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ RENDSZER Alapellátási ügyelet (központi ügyelet) Háziorvos Házi gyerekorvos Fogorvos Fekvőbeteg ellátás: SBO, ügyelet Készenléti szolgálat.

40 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNÁL Osztályos Összevont osztályos (mátrix)-azonos vagy hasonló profilú osztályoknál lehet jellemző. Sürgősségi Eseti Alapellátás keretében szervezett ügyeleti ellátás Háziorvos Házi gyermekorvos fogorvos

41 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS Rendelőben ellátás (hívásra is kimenni) Folyamatosan gyógykezelésre szoruló betegek gondozása Gondoskodik beutalásról,szállításról Keresőképtelenség igazolása, orvosi látlelet. Vérvétel (alkoholvizsgálat, vizelet drogteszt). Mentés megszervezése Halottakkal kapcsolatos teendők

42 FEKVŐBETEG ELLÁTÁS Területhez tartozó betegek Ha nem tudja ellátni a sürgősségi ügyeleti rend szerinti feladatokat- haladéktalanul jelezni az OMSZ irányító szervezeti egységének, aki tájékoztatja az OTH-t Más közfinanszírozott eü. Szolgáltatót kell bevonni vagy a kapacitásokat intézményen belül kell átszervezni

43 SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLY Sürgősségi ellátásra jelentkező betegek Fogadása, vizsgálata Állapotstabilizálás Primer dg. Alapvető terápiás beavatkozások elvégzése Döntés Hazabocsátás ITO, más osztály Más egészségügyi szolgáltatóhoz továbbküldés.

44 SPECIÁLIS SÜRGŐSSÉGI CENTRUM Szívsebészet Invazív kardiológia Toxikológia Égéssebészet Idegsebészet Stroke ellátás Infektológia

45 FELELŐSSÉG A beteg/hozzátartozó az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Ptk: 6:519. [A felelősség általános szabálya] Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

46 Mt (3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni. (4) Nem kell megtéríteni: - nem volt előrelátható, - munkáltató vétkes magatartása - abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

47 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!